FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet maal, hvorav saltet 5300 tønder, re t.en iset. Indb'ømlelagens politimester. dag fik man roligere veir. Paa den sydlige cltd a v Vestkysten pslag 48. Bodø 26/ 10 : Vik: 1 mindle har forholdene været de samme som stæng Brækosen, garnfisket yderstsmaat, pris 13/15, ialt in den amtet opfisket 190 } 1)0 maal. r paa Sydkysten; kun har vinden været derav iset 900 maal, solgt sildoljefabrikker' FETSILDFIS. KET, so. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... Nl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, h dit tønder, til skjæresild 8400 tønder.. regnes at paagaa, al l e SIC s e vmdstyrken gjennemgaaende noget- Amtmanden. tre uker git et utbytte av henholds-, mindre. Mandag hadde man sterk, pslag 50. Vadsø 26/ : 10 Intet sildestæng vis 1430,4010 og 3090 maal, tilsammen østenvind, men senere i uken kun la- denne uke.. Amtmanden maal. Av sidste ukes kvantum bli, f. k pslag 9. 28/]o:il 26 oktober meldt optat. er 1270 maal fisket i Søndre Trondhjems amt, 1750 i Inderøen og 70 i Nordlands amt. Aarets kvantum utgjør maal, hvorav maal er iset, solgt til sildoljefabrikker og ] tønder saltet til handelsvare.. Ifjor var til samme tid optat 32l 795 maal, hvorav saltet tønder. er e er fls maal fetsild, hvorav iset Nordenfjelds har ogsaa østlige vinde maal, solgt sildoljefabrikker '14177 maal og været fremherskende, dog med mindre saltet fiskepakkede tønder mot i L 795, 30591, 86910, I 1910 styrke end i det sydljge Norge. kysten. av Romsdals amt og Trondhjemsamterne har man de fleste dage endog hat svak vind, i Nordland derimot noget friskere. Paa landets nordlige kyster hersket sydostlig vind først i uken og senere Storsildfisket ei, endnu ikke be- sydlig til sydvestlig. Gjennemgaaende gyudt, men flere forsøk er gjort, og var vindstyrken meget moderat, og der har været fornemmelse av.silden. blot tirsdag aften angaves fra 0stfin Saaledes meldes fra Aalesund, at nogen marken sterk søndenvind. drivere avgik torsdag aften efter melding om gode utsigter nogen mil ut Veiret. Meteorologisk e b s erva tor i u m beretter: Sydkysten har hat meget urolig veir i den forløpne uke. Vinden har hele tiden staat paa østkanten. Mandag blæste der sterk til stormende sydost, som utover dagen gik østlig. Tirsdag trak vinden sig mere nordostlig; den var fremdeles sterk og kom nat til onsdag tildels op i stormstyrke, likesaa nat til torsdag, og fredag optraadte Paa saltet Ingen Islandssild i uken; i og i Det tyske sildefiske. I uken: for Storholmen. Fredag kom de tilbake og meldte svak fornemmelse. som endte 23 ds. ilandbragtes 5822: Telegrammer. tønder, ialt tønder. mot i 1911 En driver hadde 1/3 maal av blandet Fetsildfisket og i kvalitet. Dampskibene ligger klar til pslag 44. Trondhjem 26 / 10 : Aafjorden: De ta ill er i kan s k erna kre Jf i s k e at avgaa. I denne uke antages sat 5 mindre notstæng. er vedblivende ubetydelig. Ialt er Garnfiske fra 0-1, middelfangst. Bank fi s k et fr a Aalesund har. i uken 1/2 maal. I uken opfisket 850 maal, hvorav garnsild 200, saltet 8044 tønder mot i git et bra utbytte av kveite. 10 dapskibe sees saaledes at være indkommet litet el' 4-6 streks. Pris pr. maaltønde fersk senest til $ 17 pr. tønde. I de fore notsild 650 maal. Herav ant.ages iset 750 Prisen for høstmakrei nr. 3 opgives maal, saltet. handelsvare 150, sildens kva med fra 2000 til 3500 pr. skib sild 9 til 10 kroner. Totalkvantum 6070 gaaende uker var prisen henholdsvis maal, derav iset 2908 maal, solgt sildoljefabrik 1350 maal, saltet handelsvare 2345 $ 15, $ 14, $ efter faa dages fiske. Prisen er 40 øre pr. Bjugn: I uken garnfiske 0-3 maal, middelfangst 1/ 3 maal.i uken antages opfisket 420 maal garn sild, heravantages iset 170 maal, Fra Norges fiskeriagent i England, saltet handelsvare 370 Kvalitet 3-5, pris Totalkvantum maal, Hans J ohn8en, dat. Hull, 25 oktober. herav iset 5020 maal, solgt sildoljefabrik Sildefisket ved Yarmouth, maal, saltet handelsvare Stiftamtmanden. L.owestoft og Grimsby. Trawl pslag 46. Stenkjær 26 / 10 :,Denne uke fisket Inderøen 200 maal sild 5 strek og 50 maal smaasild pris henholdsvis 21 kr. og kr. 750 alt iset, ialt fisket maal, derav saltet 4800 tønder, resten iset. Indtrøndelagens politimester. pslag 46. Stenkjær 26/ 10 : Sildefisket i Værran : pfisket denne uke 600 maal 3-4 streks, derav saltet 100 tønder, tilstede 150 baater, intet notbruk, 4 kjøperepaa land, 3 kjøpedamper, pris kr. maalet. Ialt Utenlandske fiskerier. Uken oktober. Det hollandske sildefiske. I uken som endte 23 oktober ilandbragtes tønder, ialt tdr mot sildfisket. Yarmouth og Lowestoft. Sildefisket iaar er et av de mest bemerkelssværdige i denne industris historie, ti fangsternebegyndte used;, vanlig tidlig og efter en større maalestok end almindelig 6g er vedblit uten stans dag ut og dag ind. I tidligere aar blev store fangster sedvanligvis

2 344 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDIRFT FRA FISKERIDIREKTØREN 30 oktober 1912 efterfulgt aven pause, i hvilken fisken mens andre, der er mere ærgjerrige og ledning for norske bødkere at faa fo rsyntes at forsvinde, idetmindste i nogen foretagsomme, heiser sine lanterner, retning istand, forutsat at tønderne tid; men det har ikke været tilfældet saasnart de har avlosset en god fangst, forarbeides efter skotsk maal og regler. iaar, ti med undtagelse aven dag, og forlter hanen endog ved nattetid I Der er jo intet.til hinder. for at buke onsdag den 16 oktober, er den ene for at Ilandbrmge en ny. Det er saa- norske. tønder t England (n. b. Ikke store fangstdag blit avløst av den danne træk som har en saa stor ind- i Skotland), men da den britiske salter anden fra maanedens begyndelse til flydeise paa fortjenesten ved fisket, ti er meget konservativ av sig paa dette slutten av forrige uke. Der har ikke allerede nu utgjør den Æ 1000 brutto gebet, vilde han ikke bruke andre tønværet tale om at vente paa høivand, for endel fiskere, mens andre ikke har der end dem han er vant til uten i vind eller paa gunstige nætter, ti garn mere end es 250 staaende til sin yderste nødsfald. I denne forbindelse sættes ut og halen ind om dagen som om kredit. Man venter sig stor fortjene- turde man ha opmerksomheten i Norge natten. Den skotske flaate for eks. ste i denne efteraarssæson, og der er henvendt paa at forarbeide skotske seiler ut av Yarmouth havn stl'aks alle tegn paa at denne forventning tønder baade for Shetland og for efter klokken slaar tolv søndag nat, blir realisert. England. Der har vistnok tidligere og nogen av baatene kommer allerede lviinskningen av fangsten fredag og været gjort motstand mot indførsel av tilbake igjen med stor fangst mandag lørdag, 18 og 19 oktober, var likesaa utenlandske tønder, men med det tilmiddag. Priserne maatte komme ned, merkelig som de store fangster man tagende forbruk, som bødkerne herog nogen partier avsattes endog til hadde hat siden begyndelsen av maa- tillands ikke kan tilfredsstille synes 7 sh. og 7 8h. 6 d pr. eran sidste neden. Paa lørdag var gjennemsnits- det at være føie til at den britiske lørdag aften. fangsten mindre end 20 erans pr. baat sildesalter kjøper hvor han bedst kan, Den ovenomtalte lille fangst den 16 for hele den store flaate; mange baa- for idetmindste at komme ut av foroktober kom meget uventet efter de ter talte sin sild pr. kurv, hvor de legenheten som stadig gjentar sig aar store dræt der hadde været de fore- tidligere hadde talt dem pr. ti erans. for aar. gaaende dage, endskjønt man er vant Priserne steg, idet fersk sild solgtes Fisket har i denne uke været adtil saadanne overraskelser i sildeindu- fra 22 sh. til 18 sh., døgngammel fra skillig mindre end i de foregaaende strien. m mandagen, den 14 oktober, 10 sh. til 14 sh. og sttøsaltet fra 10 2 uker med den følge, at priserne i blev fersk sild solgt til 10 sh. og endog sh. til 13 sh. pr. eran. Yarmouth og Lowestoft er gaat op fra mindre pr. eran, og allerede om ons- Fangsterne i denne sæson har hittil 14/ til 19/ paa mandag til 21/ og 24/ dagen, den 16, steg prisen til 19 sh. været fænomenale. Totalfangsten for pr. cran senest betalt igaar. I Grimsby a 2'1 sh. pr. cran. De oven anførte uken der endte den 19 oktober ut- har en mindre flaate fisket udmerket lave prisen om mandagen skyldtes at gjorde crans mot erans godt, idet adskillige drivere torvførte salterne hadde store forsyninger av i samme uke sidste aar. r:f..1otalfangsten crans og et flertal 100 crans sild paa lager, grundet paa de tid- for sæsonen indtil lørdag, den 19 ok- hver, men da stedet er blottet for ligere enorme fangster, men den rolige tober, er crans, som er saltere, har iserne hat markedet for dag paa kaien om onsdagen hjalp til erans mer end for det samme tidsrum sig selv og billige indkjøp fra 11/ paa at jevne sakerne. Røkerierne og salte- sidste aar, da totalfangsten utgjorde tirsdag med sukcessiv stigning i uken rierne er i fuld virksomhet, og den erans. til 15/-25/ pr. eran, senest betalt. hurtige maate hvorpaa fisken behand- Til dato er saltet a Silden synes for tiden at forekomme les, er storartet. tønder og eksportert tønder. i store mængder paa Grimsbyfeltet; Et av dampskibsselskaperne, hvis I Det saltede kvantum i binger over- ogsaa i Yarmouth venter man om nogen skibe seiler til Middelhavet, har under- stiger betydelig noget tidligere aars. dage igjen et storfiske, naar stirettet eksportørerne av røket sild om Under det høitryk som salterne merne nordfra trækker sydover. at de har opgit turene til Middel- har arbeidet under de sidste 14 Trawlsildefisket havet, det sorte bav og Donauhavnene dage var en midlertidig stans i ved Hull og Grimsby er ophørt for paa grund av krigen, og dette hadde fisket særlig velkommen; ti ikke alene for denne sæson. For Hulls vedkomogsaa sin indflydelse paa fersksild- har tomtønder og salt sluppet op, mende utgjør fangsten stampriserne. men der er ikke kaiplads nok til per mot stamper ifjor, l stamp Nogen skotske baater har iaar i lastedampskibene, som ligger i skarer = 70 kilo netto. En større del av likhet med forrige aar avsat sin sild og venter paa tørn, og dette gjør silden blev iset for kontinentet og i Holland, hvor de opnaadde gode stillingen for salterne dobbelt van- resten anvendt til røke sild for de hjempriser. skelig. Den største salter, som vistnok lige markeder. Trawlsild egner sig N ogen av baatene har hat overor- har sine tønder saltet i ikke for spekesild, og der er saaledes dentlig god fortjeneste, og der er damp- Yarmouth, Gavleston og Lowestoft, op- intet saltet. drivere i den skotske flaate, som alle- gir at han kun har 5000 tønder ledig Et stort massemøte av fiskere, baatrede har fortjent mere end de fortjente og maa saaledes holde sig utenfor for eiere, salgsmændog saltere avholdtes under hele fisket i Skotland. Fiskere resten av sæsonen. g saaledes staar sidstieden lørdag i Yarmouth for at lever i troen paa held og mener at det til overalt. Tomtønc1er betales nu protestere mot sildetrawling som fordet er den avgjørende faktor; nogen med 7/ stykket, og lagerne hos bød- samlingen i sterke la for dagen skippere holder av at tilbringe en nat kerne er rømmet overalt. Under disse var meget skadelig for sildebestanden og iland naar de har hat en god fangst, omstændigheter maatte der være an- garnsildfisket og ruinerende for fiskerne.

3 30 oktober 1912 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 345 Klipfiskmarkedet Storbritannien. Der findes intet nævneværdig lager av klipfisk hverken i Grimsby eller Hull. I Aberdeen repræsenterer beholdningen nogen hundrede tons, som er paa en haand. protektiv sildefiskerforening startedes, Til ovennævnte centrer tilføres endel som har til opgave at petionere regjeringen om at foranstalte istandbragt som hertillands tørkes med kunstig mindre ladninger saltfisk fra Færøerne, internationale regler for fiske paa havet vanne (koksovne). Prisen for sior og forøvrig holde øie med fiskeri administrationen. Den. shetlandske par mindre fisk betales med.,g 14, levert færøfisk (salttorsk) er cq 16 pr. ton; lamentariker har allerede interpellert hertillands. Det er prima velbehandlet regjeringen om hvad den agter at gjøre vare og maa være god forretning for i saken. tøl'kerne, da svindet paa denne aarstid neppe overstiger 30 % for europæisk I møtet deltok flere fremragende parlamentsmedlemmer og endel hollandske baateiere som kondemnerte metoden, idet de mente at drivgarnsfisket var det eneste rationelle fiske og har staat sin prøve i 1000 aar. En national konsum. Telegrammer. Fra Island tilbydes prima klipfisk Tyske sildefike. til.,g 24 pr. ton fob... pslag 4. 26/ 10 : Tyske sildefiske ilandbag I Der vil ingen nævnaværdig saltning til 23 oktober tnder ot 348 6,4 l av fisk finde sted hertillands før efter 1911, l PrIser: 46, 43, 39, 38. paaske næste aar; selv da beror det Det hollandske sildefiske. paa fisket og ferskfiskpriserne i Norge, ti det betaler sig ikke for trawlbaateierne at fiske torsk medmindre ad pslag 4. 26/ 10 : Hollandske sildefiske til 23 oktober ilandbragt mot i 1911, i Priser 17.30, skillig høiere pris erholdes end der Ihlen gylden. betales i Norge. Man vil iethvert tilfælde ingen konkurranse ha paa klipfiskmarkedet fra Det engelske sildefiske. pslag 4. 24/ 10 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Sildefisket Yarmouth-Lowestoft denne side av Nordsjøen før til vaaren. middels godt, god kvalitet mandag, tirsdag, Skotsk sild paa lager. Ifølge onsdag. Pris shillings pr. eran. Saltede parti anslaaes tønder, hvorav officiel meddelelse fra Skotland var eksportert beholdningen av saltsild den 30 sep- pslag 4. 26/10 : Fiskeriagent Johnsen tele- tember tønder, mot graferer : Totalfangs t til dato sildefisket Yarmouth-Lowestoft emns mot tønder paa samme dato ifjor. i Eksportert iset kasser mot i pslag 4. 28/10 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Sildefisket Yarmouth-Lowestoft middels torsdag, fredag, lørdag. God kvalitet, Telegrammer sbillings pr. eran. Saltede kvantnm anslaaes tønder. Rikt sildefiske Grimsby, 13 sbillings pr. stamp. Det amerikanske makrelfiske. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 28/ 10 : Sardinfisket Vigo middels; rognmarkedet som før. Uveir hindret fisket Gijon, Santander. Havre 28/ 10 : Sardinfisket ubetydelig, stormende veil'. Markedsberetninger m. V. Uken oktober. Salts i I d marked et. pslag 1. 28/ 10 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: tønder Yarmouth-sild, betydelig fastere, 2-3 JIfg. høiere. 78 hollandsk, 184 fetsild, uforandret. - SteWn: 1216 fetsild, uforandret skjæresild, efterspurgt vaar pslag 6. 28/10 : Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet 8044 tønder mot 6508 i Høstmakrei nr. 3 sild, uforandret. Crownmerkerne] JIfg. høiere. $ 17 pr. tønde. Yarmouth fuus 35-36, mattfulls 33-34, matties Hollandsk prima 35 1 / 2, kleine Hamburg: 1352 fetsild, priserne Sardinfisket. uforandret Kjøbenhavn: 1000 prima notsild opnaadde 38-40, 35-36, 30-32, 18-22, kroner. Garnsild, avfaldende notsild uten interesse. F ersksildmarkedet. pslag 2. 29/ 10 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altona : Uketilførsel kasser engelsk sild 16-8 J1;6. kassen, 443 fetsild 14. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 22/ 10 : Fiskeriagent Westergaard Fra Norges fiskeri agent i England, telegraferer: Hamburg-Altona: Sirins 82 dateret Hull 25 oktober'. kasser fisk, hyse 24-27, seennda 17-23, kveite 39-77, flyndre 17-28, aa pslag 3. 25/ 10 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Torejal'l 50 kasser fisk, hyse 22-30, kveite 50-83, flyndre 20-31, 30 ]msser fetsild IQ J1;6. kassen. pslag 3. <!8/ 1 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Pollux 108 kasser fisk, hyse 21-25, seennda 16-18, kveite 43-74, flyndre pslag 3. 29/ 10 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Harald 121 kass8r fisk, hyse 21-29, sekunda 15-19, flyndre 17-27, kveite Klipfiskmarkedet. pslag 5. 29/10 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Import 3300 norsk, 1720 færøisk. Salg 1860 norsk, 190. Beholdning 2440, Priser 5000 til 5400 norsk, uforandret færøisk. Santander : Salg 7000 norsk, beholdning 200, uforandrede priser. A vista kurser: Paris ; London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 21/ 10 : Import og omsætning av klipfisk fra 13/10-19 / , alt pr.kvintal a 50, androg til: Bilbao. Salg 3100 norsk, 330 færøisk. Beholdning pr. 21/ norsk og 240 færøisk. Prisen for l ste sort opgaves notert til ptas. 45 til 48 for norsk og ptas. 57 til 63 for færøisk. Santander. Import pr. dampsk. Santa Cruz 2389 norsk. Samlet import 2389 norsk. Salg 1589 norsk. Beholdning pr. 21/ norsk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 48 til 52 for norsk. Paa Madrids børs notertes : 21/10 ptas pr. 100 frc. a/v l/paris. 21/ ;E a/v l/lond. Ifølge indberetninger fra de respektive vicekonsulater har sardinfisket i den forløpne uke været følgende: I Vigo var fisket middels med et utbytte paa 3693 kurver; rognmarkedet blev litt livligere. I Gijon var fisket middelmaadig, og i Santander var fisket nogenlunde godt. Til Vigo indførtes der i september maaned ifølge indberetning fra vicekonsulatet dersteds 107 tønder rogn med dampsk. Segovia fra Bergen. Fra vicekonsulatet i Douarnenez, dat. 19/to: Forløpne uke siden ærbødige av 12 ds., har fisket kun for Concarneau og Douarnenez git ret tilfredsstillende resultat, om end avtagende de sidste dage og sardiner av meget blandet størrelse. De for tusenet be-

4 346 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 30 oktbr talte priser er betegnende nok. I I serne var for alle varer - med und JlIb og ved dens slutning Jlb. 15 Concarneau er saaledes betalt for smaa tagelse av nogen ferskvandsfisk - pr. kasse. Dansk gjennemsnitsvare og middelsstore sardiner frcs. meget gode, idet efterspørselen var opnaadde en pris av 8 til 12 Jfb. pr. og for de store 59 frcs. og i Douar- meget stor. kasse, mindre god vare 6--8 JI0.. Fulls nenez 6, 7, 9, 35 til 39 frcs. og 60 blev derimot betalt med Jfb. op til 76 frcs. :Søndenfor Concarneau Fra vicekonsulatet i Havre, dat. 24 pr. kasse, indeholdende 3-4 wall. ubetydelig fangst. oktober. Norsk sild betinget en pris av gjen- Rogntilførsel siden 12 ca. 150 De franske torskefiskeri er har i nemsnitlig 14 Jfb.. fra Lorient. git et meget tarvelig utbytte. Brislingfangsten i Kieler Fohrde var Vore rognhandler8 utbyr i detalj Av et telegram fra St. Pierre frem- hele uken igjennem ganske rik, og 2den og 3dje sort til frcs. 40 og 30. gaar, at fisket nu er avsluttet og at varen er fremdeles av meget god kvade sidste smakkei' nu er kommet ihavn litet. N oget behov for indførsel av Fra generalkonsulatet i lissabon, med meget daarlig fangst. Siden fiskets utenlandsk brisling forelaa derfor ikke. dat. 17/10: Siden sidste rapport av begyndelse har kolonien ialt sendt til Prisen svinget mellem 40 og 70 pf. 2 ds, har dampsk. Santiago tilført Frankrike 7369 tons fisk mot pr. wall. Lissabons marked 700 tons fisk. tons i 1911 paa samme tidspunkt, alt- Makrei utbydes endnu til stadighet Man anslaar beholdningen til 690 saa en deficit i sammenligning med paa markedet, men tilførslen avtar tons. fjoraaret av 5063 tons. jevnt. Priserne noteres fra Fra N yfu n dl and er allerede kom- Flyndre fangedes i ganske betydelige reis.. 1 met tilbke til Fecamp. omtrent.15 mængder, men var vanskelig at faa De portugisiske fiskefartøier er paa fiskefartøler med det mlddelmaadlge avsat paa grund av den formindskede hjemvei fra Newfouncllandsbankerne, utbytte av 90 til 140 tans. Gjennem- efterspørsel. og er de 2 første allerede i havn. snittet blir neppe 120 tons pr. fartøi. Til porto har der i ovennævnte Priserne er for tiden 37 til 38 frcs. Utdrag av aarsberetning for 1911 fra tidsrum ingen tilførsel fundet sted. pr. kvintal a 55 i Fecamp og 39 vicekonsulatet i I{iel. Beholdningerne anslaaes til: til 40 frcs. i Bordeaux, mens fjor- Fis k. Veirforholdene har i for tons norsk og Islandsfisk og 1220 aarets priser dreiet sig om 25 frcs. løpne aar til sine tider været meget tons engelsk klipfisk. paa samme tidspunkt. Aarets utbytte ugunstige, hvilket har hat en uheldig Priserne noteres fra: blir sikkert langt under et middelsaar, inc1flydelse paa fiskerierne, I januar Rs til rs pr. kvintal og man kan gaa ut fra, at nogen norsk og Islandsfisk og rs til eksport til Italien av fransk fisk ikke rs pr. kvintal 81!1gelsk klipfisk. vil finde sted iaar. I november og første halvdel av Derimot synes sildefisket at gi gode desember maaned er der i porto resultater. Allikevel holder pl'iserne hvert aar efterspørsel efter st.or og sig meget høie, og man har i Fecamp pen klipfisk av god kvalitet, som be- betalt like til 600 francs pr. last a tales med høie priser op til rs tønder saltet sild fra Yarmouth. a rs pr. kvintal. --- Den slags fisk med pent utseende Indberetning fra generalkonsulatet i kjøpes i nævnte tidsrum til julepresent Hamburg til Utenriksdepartement, dat. og spiller da prisen mindre rolle. 22 oktober Aven indberetning hertil fra det norske vicekonsulat i Kiel over det derværende fiskemarked i den sidst forløpne uke (16-20 oktober) tillater ieg mig at meddele følgende: Tilførslen av sild hal' i hele den forløpne uke været ganske betydelig. Hovedmængden kom fra England, som ogsaa leverte en kvalitativt utsøkt vare. Danmark leverte daglig sild til markedet, men i ganske smaa mængder. Norge var kun repræsentert ved smaa Fra vicekonsnlatet i Aliona, datert 25/ 10 : I den forløpne uke var den direkte import hit av fersk sild fra England ogsaa meget stor, idet der ved Altona kai blev - losset kasser, som omsattes til en pris av Jfb. 8 til 15 JIb. pr. kasse. Derimot var tilførslen av fisk til Altona fiskemarked i ukens løp ikke saa betydelig som i de foregaaende uker, idet kun 13 fiskedampere losset tf) fersk fisk til auktions. Videre omsattes ved auktionen 95 kasser aal, 49 kurver nordsjøræker, 380 kasser fersk sild, 158 kurver østersjøsild, 8000 stykker makrei, 2 stør) CfIi dansk flyndre og Cf6 andre indsendelser. Pri- og februar hadde fisket at kjæmpe med haarde vestenstorme, som foraarsaget en betydelig nedgang i fangsten. Sommeren forløp med pent veir, mens høsten atter bragte storme, og til sine tider maatte derfor al fangst indstilles. Fra Norge importertes sild i betydelige kvanta, og paa grund av den utilstrækkelige mængde, som fanges inden distriktet, stiller muligheten for stigende import av norsk vare sig gunstig. Den norske sild importeres hertil over Fl'edrikshavn via Vamdrup, og norsk sild er altid gjenstand for sterk efterspørsel paa grund av fiskens gode kvalitet, som for en væsentlig del skydes dens omhyggelige indpakning. Eksportører vil derfor ha gode betingelser for her at kunne oparbeide et bedre marked, idet der altid er efterspørsel efter god vare, og betydelige kvanta vil kunne placeres. Slo sild og KR sild er de mest almindelige merker, og disse er kjendt mængder. Tildels var silden meget for sin prima kvalitet. Den skarpeste god, men som helhet betragtet sterkt konkurrent har man i den svenske sild, blandet. Den svenskegarnsild lider da fragten for denne stiller sig billigere endnu for sterkt uuder den lange end for den norske. Fragten for transport og maatte sælges biwg. svensk sild beløper sig til 30 pf. pr. Prisen paa engelsk sild var ved kasse a Cf6. ukens begyndelse Jfb , senere Torsk indførtes kun i ubetydelige

5 ansjovis 30 oktober 1912 UKENTLIGE MEDDElJELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 347 mængc1er. Importen av fersk fisk utgjorde for 1911: l 2 kg til værcli JI{r; Her m et i k. Del' importeres fra Norge særlig fippetitsild og norske sardiner nedlagt i olie og tomatsauce. Særlig er appetitsilc1en en yndet delikatesse, som tildels er godt indført paa markedet. Sardinen har her at kjæmpe med en sterk og følsom konkurrense fra franske fabrikkers side. Paa grund av det franske sardinfiskes ringe uthytte for sidste aar, har de Ctdrag av aarsberetning for 191 r S i l d. I de sidst forløpne 5 aar de forskjellige sildesorter : Slosild (foraa1's- oghøstfiske) Vaarsild.... Fetsild, smaasild og N ordsjø- franske leverandører imidlertid ikke kunnet tilfredsstille behovet, hvilket har hat en gunstig indflyc1else for norske eksportører, idet norsk i og sardiner har fundet hedr indpas, og norske leverandører tør: dedor ved nogen al11;;trengelse, ogsa:a for kommende aar kunne gjøre iregning paa en god avsætning. Impolten av saltet og marinert fisk utgjor'de i 1911: til en vrdi a v JIb. fra konsulatet i SteUin: er der blit saltet følgende kvanta av sild paa stedet gaat frem. Hovedsagelig har forretningen i slosild bidradd hertil, men ogsaa fetsildimporten er litt større end i aaret forut, mens indførelsen av vaarsild staar noget tilbake. Kvalitet og hehandling : Kvaliteten av de forskjellige norske sildesorter var i det store og hele god og svarte til de krav, som stilles fra kjøperens side. gsaa behandlingen har gjennemgaaende været tilfredsstillende; dermed er ikke sagt, at der ikke fremdeles er aelgang til forbedring. Mens de norske eksportører, som driver en regelmæssig forretning paa vort sted, kjender kundernes fordringer, retter sig derefter og sikkert høster fordele derav, gjøres der fremdeles den iagttagelse, at der fra hold, hvor man hovedsagelig arbeider med andre markeder og ikke har det fornødne kjendskap til Stettinermarkedet, ofte ankommer partier, hvis behandling lar Norsk sild..., meget tilbake at ønske, De uundgaaelige Britisk sild følger blir da ubehagelige Hollandsk sild klager, differanser og tap. rrysk sild t 800 Gammel sild: De forventninger, Svensk sild, foraars- og høstfiske man hadde stillet til en heldig avvik- 4 t 900 ling av foraarsforretningen i fetsild, Islandsk sild indf. til Norge lg hlev desværre i høi grad skuffet. Av sætningen har sjelden i noget tidligere aar gaat saa slæpende med stadig Til Stettin indførtes: 1909 synkende priser. Aarsakerne til denne tell'. uventede depression i markedet maa søkes i de høie priser, som hersket ved aal'ets begyndelse, det gode utbytte av vinterfisket i Skotland og Irland og i særdeleshet i det rike slosildfiske og Il 607 de betydelige tilførsler av denne sort 1911 Norsk sild Britisk sild Hollandsk sild Tysk sild Svensk sild Il' Il o sild til vort marked. Desuten var ogsaa mdlandet hedre forsynt end man mens avsætningen her.paa stedet gik op til: i almindelighet hadde antat. Fetsild markedet trykkedes især av nogen sent paa vinteren indtræffencle ladninger, Norsk sild får hvilke der ikke kunde findes a v- Britisk sild 1; sætning, og ved clen nye sæsons aap- Hollandsk sild ning laa der derfor ftdskillige Lehold- Tysk sild ninger usolgt. Svensk sild Derimot antok forretningen i sloild et større omfang, end man før hadde været vant til. Priserne stillet sig lave Den samlede kvantum 'salt sild i de Det i Sverige saltede parti utgjør sammenlignet med andre sorter, og europæiske lande er ca næsten mot i som følge herav fandt der i de første mindre end i aaret forut, og i denne i det foregaaende aar. maaneder av det forløpne aar en nedgang deltar baade Norge, Holland Stettins import er derimot ca meget livlig. omsætning sted, hovedsagelig i skotsk pakket vare av stør og rryskland. rrotalutbyttet av de britiske fiskerier er ikke væsentlig større da, den dannet en rekord, og skjønt relsen 7/800, lllen ved siden derav større end i de foregaaencle aar, end i 1910, mens der rigtignok kun det i Norge saltede kvantum er næsten ogsaa i 6/700 styks vare. Rigtignok av engelsk sild blev saltet ikke mindre mindre end i 1910, er gik ogsaa priserne for slo sild stadig end ca mere; ogsaa omsætningen av norsk sild her nedover, Især efterat vaarsildfisket

6 348 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN. 30 oktober 1912 hadde tat sin begyndelse, og for 7/800, 6/700 og 7/800 blev omsat her paa i konservefabrikkerne, indirekte har som først paa aaret betaltes med optil stedet til priser av omkring JIb. 11. en stor' indflydelse paa saltsildforret- JIb. 24, kunde del' utpaa vaarparten Utover eftersommeren og høsten, i ningen. ikke erholdes overjf{g. 17/18. Endnu den tid, da vaarsilden her bar sin Britisk, hollandsk og tysk sild. værre gik det med de øvrige merker, bedste avsætningsperiode, foregik der Importen av britisk sild er ca hvorav tilbudet var meget rikelig i forhold til behovet. Trods stadig billigere i de større sorter. Av 5/600 var til-log danner dermed en rekord; den be en utstrakt forretning, hovedsagelig i større end i det forutgaaende aar fordringer var det ikke mulig at rydde budet knapt i forhold til behovet, og tydelige stigninghitrører fra de store de tilførte partier, og en større del prisen for denne størrelse gik fra JIb. 12 tilførsler fra Yarmouth og Lowestoft i derav, nærmest bestaaende av 5/600 sukcessivt op til Jfl{g. 15 Av 6/700 og november maaned, da priserne for den og 6/700, fandt først utover sommeren 7/800. var tilførslerne tilstrækkelige, engelske sild stod forholdsvis lavt. og høsten endelig avsætning til saa men behovet ogsaa jevnt nok til at Indførslen til Stettin av saavel holholde priserne omtrent paa samme landsk som tysk sild er overensstem lave priser som JIb. 12/13. Av ny norsk sild tilførtes høide. Noteringerne for salg hel' paa mende med fangstutbyttet i disse lande pladsen bevæget sig i aarets sid ste mindre end i i 1911 i 1910 tdl'. halvdel mellem JIb. 1P/2 og 13 for Beholdningerne i Stettin den l Ja- Fet- og smaasild /700 og 0/'1& /2 og 12 for 7/800. nuar 1912 og 1911, bestod av: Vaar- og slosild Slosild. I begyndelsen av de sember kom de første partier ny slo- Fetsild I sild paa markedet. I mangel av større Fetsild: Skjønt det saltede kvan- sild fandt oprindelig størrelsen 4/500 turn er næsten mindre end god paaagtning for røkerierne, men for i 1910, er importen til Stettin allikevel mindrefaldende vare i norsk pakning et par tusen tønder større.. vistes der kun liten interesse. Der- I slutten av juli, noget tidligere end imot antok forretningen i skotsk paki de sidste aar, indtraf de første par- ket 7/800 atter et større omfang, omtier nyfanget vare. Kvaliteten var pen endskjønt efterspørslen ikke paa langt og forblev tilfredsstillende i tiden ut- nær var saa livlig som i de første over, mens silden efter merkeforholdet maaneder av det foriøpne aar. Merket faldt liten, saa at det i begyndelsen 6/700 var mindre godt begjært, og viste sig vanskelig at faa avsat de til- saavel av denne størrelse som av 5/600 førte kvanta av smaamerkerne. Den har tilbudet hittil været rikelig. tropiske varme, som hersket her paa Skj æresild.. Ved den nye sæsons eftersommeren, virket paa samme tid begyndelse var der saagodtsom ingen ogsaa hemmende paa salget. De mest beholdninger tilbake av gammel vare. gangbare sorter for dette marked er Fisket leverte næsten udelukkende de og blir KK og reel K, hvilke størrelser mindre størrelser fra 40/45 til 70/80, aar for aar er gjenstand for en regu- for hvilke priserne holdt sig moderate. lær og god efterspørsel; avsætningen De større merker var meget knappe av de andre merker er mere begrænset, og blev forholdsvis høit betalt. Forog forretningens omfang influeres. av retningen forløp i det store og hele mange usikre faktorer. Efterat tem- tat tilfredsstillende og var av omtrent peraturen var kommet ned paa et mere samme utstrækning som i de sidste normalt stadium, samtidig som fisket par aar. i Holland og Tyskland gav mindre Islandssild. msætningen var som gunstige resultater, tiltok interessen sedvanlig ubetydelig og indskrænket for fetsild, og alt hvad der utover sig nærmest til enkelte partier storhøsten tilførtes solgtes fra bord til faldende vare, saalænge slosild manglet. stigende priser. Først i slutten av Sven s k sild. Fangsten begyndte oktober, da det engelske fiske satte som i de sidste aar i midten av noind med meget gode fangstdage, og vember, og størstedelen blev igjen iset. priserne for engelsk sild hurtig gik Der er ialt saltet kun litt over ned, blev tendensen for fetsild mere tdr men eftersom kjøperne ifjor hadde usikker og omsætningen mindre. I lidt følelige tap paa svensk sild, viste aarets sidste maaned var stemningen der sig her foreløbig ingen interesse. igjen litt fastere, men forretningen blot Importen av iset sild var derimot av begrænset omfang. atter betydelig, og der er ingen tvil Vaarsild. Foraarsforretningen an- om, at de store mængder fersk sild, tok som vanlig ingen betydelig utstræk- som i den kolde aarstid sendes til det ning, kun smaa partier av størreiserne indre av landet eller blir forarbeidet Skjæresild Slo- og vaarsild Norsk sild Britisk sild Holl. sild Tysk sild l 098 )) Svensk sild Ialt tell' og paa de fire betydeligste importpladse - Stettin, Hamburg, Kønigsberg, Danzig - Iaa der paa samme tidspunkt usolgt Norsk sild Britisk sild Anden sild tdl' rrilsammen norsk, britisk og anden sild i , i , i 19L , i i , i BeholdIlingerne i Danzig har maattet anslaaes, da nogen officiel opgave derfra ikke forelaa iaa!'. Totalkvantumet kan dog for ethvert praktisk øiemed ansees som rigtig. Utdrag av aarsberetning for 1911 fra konsulatet i liibeck. S i l d. Handelen med saltet sild ser tilbake paa et meget ugunstig aar. Vaarforretningen forløp mot forventning kun trægt, især for de større kvaliteters vedkommende. Da avsætningen var flau, lykkedes det ikke at tømme de herværende forraad inden

7 30 oktober 1912 UKENTLIG E MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA :FISKERIDIREKT0REN 349 Utdrag av aarsberetning for 1911 fra konsulatet i Danzig. Sildehandelen. Til Danzig indførtes i 1911: norske eksportører at opnaa regningssvarende priser hersteds for fersk fisk fra Norge, saadan som antydet i min sidste beretning. aaret igjennem at kjæmpe med store vanskeligheter, og i særdeleshetsaalænge yarmeperioden varte. Da priserne steg i høstmaanederne, blev fiskehandelen i ornsætningen ikke litet paavirket av det billige fiskesalg fra enkelte kommuner, som foranlediget ved overdreven paavirkning om prisstigning paa enkelte nærings- og nydeisesmidler, avhente de direkte fisk fra fiskeripladsene og omsatte den igjen til priser, som umuliggjorde konkun'ansen for den handlende og dette i en tid, ela fiskehandelen netop var i den stilling, at den delvis kunde utligne, hva<1 den i de foregaaende maaneder - formedels varmen og andre forholde - hadde tapt. Fiskeindustrien led i hovedsæsonen

8 350 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 30 oktober 1912 under kn aphet paa fersk sild og for-i aaret 1910, idet Norge da overgik Run d fl 8 k gi ennern gaaende rolig. medels de høie priser. Storbritannien i levering hit, formedels Endel almindelig hollænder er avgit Saltsildhandelen blev likeledes paa- sit rike sildefiske, og fordi fisket ved til kr og samfængt til kr virket av sommerens varmeperiode, og Lowestoft, som er den største kon- Fimnarksfisk er omsat til omkring dertil kom, at i næsten alle fiskeri- lmrrent paa dette marked, slog i 1910 kr hav'ne var tilførselen mindre end i de fuldstændig feil. S i Ide m ark e det er nærmest opforegaaende aar, hvorfor en større Aaret 1911 maa betegnes som et rømmet paa første haand. Seneste prisstigning indtraadte. Endelig er godt aar for import av fersk sild hit handel var et parti garnsild til kr. 24 det ogsaa' nævnelsesværdig at berøre, til markedet, idet tilførselen var gjen for resp. 1I-, IlI- og IVat Rus]and mere end hittil tar sit be- nemgaaende ikke for stor, saa at mar- streks vare. hov direkte fra de store fangstpladser. kedet. blev hurtig rømmet til gode Altonas fiskeauktion omsatte i 1911 I priser. Stockholms provisoriske l1skehal. for 4 l J1. fisk, l1yorav falclt 1 Efterspørselen og behovet av fersk Markedsnotering for tiden 17/ 10-23/10. Jlb. sild var i den sidste sæson betydelig paa sendinger fra utlandet større end l 1910, hvilket ikke alene Pris i øre indlandet skrev sig fra de høiel'e priser paa salt Fiskesorter -,---...,,,----, fm tyske fiskedampskibe sild; men maa det ogsaa tilbakeføres l : I. andre tyske fiskefartøier l paa den energiske og store fish.epro- elbefiskerne paganda, som i 1911 med stor iver G. \ f d h cl f h l rr Il l raasel og ra an re erværen e ørtes over e e ys \: ann. I Kvitting handlende (Forts.) H yse Ialt Kongeflyndre Heri ikke indbefattet de fra utlandet Laks, fersk direkte ankomne dampskibe, som los- Markedsberetning om tran. Rødspætte \ l d fi k k. Rødtunge ser SIll ast ve s e alen og leverer (Ved W. Theodor Reincke). Sild, felsk pr. 1/1 kasse den direkte til mottagerne, uten at Hamburg, 25 oktober rrorsk den først sælges ved fiskeauktionen. daa], middels ] 39 Import av fersk og salt sild, Tranmarkedet omtrent ufol'an ret. H.ummer... pr. snes \ Jeg noterer: K bb samt laks. Den totale import av ra er... fersk sild til Altona i aaret 1911 sal Ræker... kgl III DamptI 'an, lroldkl. Lofots' /65. Tilgangen god; efterspørslen livlig; var l l 2 til en værdi av... <1'(1) JI& (mot i uno Raamedicintran 53/54 tendensen svævende. ). Herav ankom direkte fra Blank torsketran,,48/50 msætning Storbritannien kg.. Brunblank do. 46/47 Sverige Blank inc1ustriel... 38/40 Fra Nova Scotia. Norge Brunblank do....,,34/35 The Maritime Merchant((, Halifax og over Hamburg Brun levertran /32 1 /2 N. S., for 10 oktoher skriver, at eierne Sæltran, lys ,: 40/41 av fiskefartøiernehar slaat sig sam- Do. brunblank...,,,35/36 men og forlanger $ 6.50 pr. kvintal Den totale import av salt sild til Altona i 1911 var følgende: Do. brun ,,28/29 for sin bankfisk. Kjøperne holder sig Sildetran, lys ,,34/35 tilbake, men antages at ville gaa til Fra Storbl;itannien Do., brunblank... ' 32/32 1 / 2 $ 6. Fangsten iaar skal utgjøre litt 0stpreussen Do., brun /27 Slesvig-Holsten /z' nver kvintal mot ifjor ; øvrige Tyskland ' Hvaltran, uraffinert nr.,,44/45 men ifjor tok Gloucester kvin- )) Hamburg.... Do., 42/43 tal saltfisk, saa at der i virkeligheten Sverige Do., 2,,38/39 ikke skui de være en større differens end Norge.... Do., 3,,33/ Kjøbmændene mener, at de Samlet Av laks ankom til Altona i 1911 fra Amerika Bergens markedspriser for Sverige fiskevarer. '1 Storbritannien l\'iaa ikke opfattes som frit ombord noteringer. Samlet (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekn-tæl). til en værdi av Jfb (i 191 ankom laks). Herav sees, at i 1911 var Storbri- meget rolig, uten nævneværc1ig omsættannien som vanlig den største leve- ning. Bruntran er handlet til kr. 27. randør i fersk og salt sild her paa Ro gn uten handel. markedet. En undtagelse heri opviste KP pfisk uten ny tilførsel. Do., 4 II 28/29 ikke kan betale $ 6.50 i betragtning av, at de ifjor hadde kvintal mere banldisk end Vestindien konsumerte; Paa grund av den forlangte pris antages det, at Halifax vil ta adskillig fisk fra Labrador. Totalfangsten her anslaaes efter de fleste beregninger Bergen, 26 oktober til ca kvintal eller omtrent Paa tranmarkedet er damptran sa,mme kvantum som Hjor. Noteringerne el' fra $ 7.75 til $ 6.50 for de forskjellige sorteringer.

9 Toldsteder Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefj ord. Stavanger... Kopervik... Haugesund.. Bergen.... Florø... Aalesund... Kristiansund. 'l'rondhjem.. Bodø.... Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest. Vardø... ;. Vadsø... Andre... Ialt I ukenl Toldsteder Kristiania... Sandefjord... Kris1iansand. Flekkefjord.. Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... ristiansund. Trondhjem... Bodø... Svolvær.... arvik... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø.... Andre... Ialt I uken Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1/1 til 19/ og uken, som endte 19/ 100 I fetsild Nordsjø- Islands- Klipfisk, Klipf., is- Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun- Haa- Vaarsild og skaa- Storsild Brisling Rundfisk Sei Rogn Blank Brun sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. I ret sild, I I I I I I I I I I r g ' !-J I I l I , I 1 I - I ---w I '941---s Hval- Sæl- BoUle- Makrei, Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Makrei, I laks, I Levende Anden Fisk, saltet fiske- Hummer Fisk, saltet Sildemel tran tran nosetran saltet fersk 1 fersk aal fersk fisk i fartøi guano ks. stk. i I Sælskind Hermetik I I I I I , :a I , I :a I I I I I , I I I ] _ I ' I 1 'Q:) l I f'... <:... l d t;j..., Z ti p..j Q t;j t;j t:! t;j ti trj,t',trj w i;d Z i;d w I; 't:! 8 H W i;d p..j r:n t:<.:l El 8 '0. i;d C.J :z c.>.;i Cl( t---'

10 352 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT :h'ra FISKERIDIREKTØREN 30 oktober Fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 28 oktober Forrige uke var tilførselen av fersk fisk noksaa bra saavel nordenfra som fra nærme.ste kystdistrikter; av nysaltet fisk ankom ogsaa flere partier, som fandt hurtig og god avsætning. For idag ankomne partier kan noteres: Øre pr. kilo Fersk kveite, stor, med hode midd., rødfisk (uer) flyndre.. ' hyse, nordenfra j' -- fra kystdistr Nysaltet torsk, i kasser brosme Eksporten fra St. John's N. F. Eksporten fra 1 august-l oktbr. stiller sig saaledes: Klipfisk: Portugal.... Spanien.... Italien.... Britisk Vestindien.. Brasilien.... Kanada... ' England.... Scotland.... De E'orenede Stater Andre lande kvintal kvintal Shore-fisk opnaar let $ 6 optil $ Labradorfisk staar i $ 4.20; meget av denne fisk har ikke faat mere end to dages soltørk. Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 296 kasser norsk fisk. Laks... pr. rj) Do. sekunda.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 CjJ; opover Do. stormidd rj) Do. middels rj) Kveitebarn 8 CfF nedover Hyse, stor.... Do. smaa.... Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Rødtunger Pigvar.... Rognkjeks.... Storsei.... Aal.... Torsk.... Hummer Pf / Pf / Makrel pr. styk Storsild pr. kasse J/{g. A. J/{g. Do. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssild.... Svensksild.... Skotsksild.... Hamburg, 19 oktober. Westergaard. 19/ 10 Pf Tl Hvad der fiskes i uken, men anmeldes fl'snt til at komme med, optages i følgende ukes rapport. I f/ Ilk1il A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hi: Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... o. hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring H81Ting), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli----'desember 1)..., saltet, fiskepakket l 115 (Fat Herring) (Barreis, salte-d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) do maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket. (Fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild inclkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from Icelancl landed in Norway) (Barrels, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) o fieneral=rapport om de større norske. fiskerier (Norwegian Fisheries). Kvantum Totalkvantum til 26/ (Quantities reported too late to be included in the report for this week ::tre added to totals for next week.) o ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included.) 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser ro a a.,fiskets Garur andves som kilde.

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

FETSILDFISKErr er nu ophørt paa'

FETSILDFISKErr er nu ophørt paa' Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift,:, fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 6-2 oktoher. FETSLDFSKErr er nu ophørt paa' hele kysten undtagen i Søndre TrondhjemR 'amt,hvor

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere