Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var prisen lørdag blev ukefangsten_l 150 maal, hvorav 10 sh. indbragtes til A!el_<! maa, Uketilførselen til Hamburg var ialt Eistia_11 5}70, Søndre Søndmør kasser sild, hvorav lqq_q,:rqwsdalsværene svensk pris 1216, 7008 norsk pris SrrRSLDFSKET var i ukens før ste dage helt hindret av uveir, men 1200 og til r.ritan,j3_00ll!a1 Lt\V ukens 1418 og 2089 kasser skotsk sild, tirsdag bedret veiret sig saa der fangst saltedes og isedes 6010 pris 1637 Jib. kassen. blev utreise for hele distriktet. ns maa, resten hjemmebruk. S kr ei fi sket er fremdeles smaat dag indkom til Aalesund 115 drivere V ærdien av ukens fangst antages at og partiet er betydelig mindre end med fangster fra n til 300 maal, i gjen kunde sættes til ca kroner. ifjor, da det da var 2 mill. mer, og i nemsnit 40 maal, middelprisen var kr. alt er opfisket maal stor 1912 da partiet var 7 mill. mer. Der 7.50, til Kristiansund 16 drivere 34 sild, hvorav iset , saltet imot er fangsten iaar litt større end maal i gjennemsnit, pris 1014, til hjemmebrukt 2845 maa var i de tre foregaaende aar 1911, 1910 Søndre Søndmør indkom samme dag de tilsvarende tal og drivere med en gjennemsnitsfangst og i Finmarken fremdeles stormende av 8 maal,pris 7.00, til Romsdals veir, der hinarede fisket ogsaa sidste værene indkom 13 motorbaater med Vaarsildfisket var i'sidste uke uke. Fangsterne blev derfor gjennem 24 maal i gjennemsnit, pris betydelig hindret av uveir. Fisket faldt gaaende smaa, bedst foe Kjøllefjord Endvidere indkom til Bjørnsund med saavidt sees noget ujevnt, bedst uten optil 1000, Hjelmsø 900 paa enomuggende distrikter endel storsild. for Røvær hvor man tirsdag hadde ket skøite, Mehavn , Vardø rrorsdag indkom til Kristiansund 52 optil 133 maa, onsdag optil 167, tors 600, Breivik , Breiviksbotn drivere fra Grip og nahavet med dag optil maal og fredag optil og Vadsø , fra 13 til 200 maal, 43 igjennemsnit, 22 maal, prisen var tirsdag 18.00, ons for øvrig mindre. Det vil herav sees pris kr , til Aalesund 125 dag 1112, torsdag 66 1 / 2 og fredag at fisket var meget smaat. drivere med 16 maal i gjennemsnit, kr pr. maa. uken blev ' Tromsø amt blev ukefangsten pris 7, til Søndre Søndmør ubetydelig kun opfisket 8600 maal mot i tilsva stk., hvorved partiet kom op for uveir og til Romsdalsværene 17 rende uke ifjor maal og ialt i stk. mot til samme tid ifjor drivere med 7 maal, pris 6, og til er iaar opfisket maal (hvorav stk. de dage trækn1ng Titran 13 drivere med 19 maal i gjen i Søndre distrikt16 625) mot 'til samme va:r mulig for uveir hadd'e man enkelte nemsnit, pris. 11,12. Desuten ind tid i maal, i bra fangster, i Gryllefjord hadde man korn til Bjørnsund, Rinderø endel og i maa. Avaarets paa liner fra ; i Mebaater med fra 8 til 70 maal, pris fangst er maal garnsild i søn fjordvær paa smaabaater 200, skøiter Fredag hindret uveir del dre distrikt og 175 maal i Nordre 600 og paa garn 400 kg først i uken vis bedriften saa fangsterne blev min Bergenhus. Saltet er 750 maal, mens men senere mindre. dre end ventet. Til Aalesund indkom resten hovedsagelig er iset og ekspor nden Lofotens opsynsdistrikt fredag 100 drivere med 19 maal i tert. Det væsentlige fiske har hittil blev ukefangsten stk. mot i gjfmnemsnit, middel pris kr og til foregaat med drivgarn. samme uke ifjor stk. Fisket Søndre Søndmør 71 drivere med kun Øs tl and s fi s k et har været smaat. i uken var saaledes bra og blev større 9 maal i gjennemsnit; derimot var alt er iaar opfisket 70 maa. end i 1913 og i 1911, men derimot kun gjennemsnitsfangsten 53 maal for de Prisen i Hamburg var tirsdag for tredjeparten av hvad man hadde i samme dag til Kristiansund indkomne storsild og for vaarsild 16 aar er her opfisket stk. mot 27 drivere, pris 79 kr. Til Roms 16 l /2 Jib. kassen og i Hull tirsdag i 1913) i 1912 og clalsværene, Bjørnsund og Titran ind og onsdag 1718 shillings kassen for stk. i aar er tilstede kom ogsaa endel storsild fredag og vaarsild og torsdag for vaarsild 14 i Lofoten baater, hvorav 391 lørdag. Fredag uveir og landligge, 15 og for 12 shillings kassen. Jørdag garnbaater, 1350 doryer fra 28 skøiter, kun faa ute, lørdag indkom til Kristian var prisen i Hamburg for storsild motorbaater og 2 dampskiber. sund 15 drivere med 56 maal som 13 og for vaarsild 1316, desutenvestlofoten er stationert 1751 baater middelfangst, pris 810 kr. auktionssolgt 600 kasser 14 1 / 417, og 78 kjøpefartøier av de fremmøtte

2 54 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 18 februar Lørdag og mandag nogenlunde fiske, bedst for Ure 450, Sørvaagen 400, Stamsund 350, Skroven 390, Sund 290 og Balstad 280 stk.; tirsdag og onsdag mest landligge og onsdag gjennemsnitlig paagarn Reine 400, Sund 480, Nufsfjord 450, Balstad 380, noget lignende fangster enkelte steder ogsaa paa liner. Fredag mest kun delvis trækning. Paa Yttersi den blev ukefangsten stk. og aarets parti er naadd op i stk. mot ifjor stk. Av aarets fangst falder paa Øksnes stk., paa Dverberg stk., paa Bø , og paa Gimsøy og Borge stk. For V æ l' ø y og R øst er i sid ste uke For Helgeland, Salten;blev ukepartiet stk. og ialt er opfisket stk. mot i stk. Av partiet iaar er opfisket i Gildeskaal 26000, Meløy 50000, MykenValvær , SelværTræna 81000, Aasvær 41000, Herøy og i Vega stk. For V i k ten fi s ke t er partiet endnu ubetydelig; uveir hindret bedriften. Her er fremrnøtt 500 baater og 90 kj øp efartøier. For Romsdals amt har uveiret hindret endel, likesom der paa_søndmør er gj ort faa forsøk efter torsk, da de allerfleste endnu drev storsildfisket. midlertid vil man antagelig nu snart slutte mer og mer med storsildfisket og gaa over til torskefisket. Partiet for amtet er stk. mot ifjor For Fosen intet skreifiske anmeldt og søn den for St at er torskepartiet endnu ubetydelig. alt er iaar opfisket 4.9 mill. stk. skrei, hvorav 1.2 hængt, 3.5 saltet, dampmedicintran 4810 hl., lever 1955 hl. og rogn 2951 hl. i 1913 henholdsvis Fisken er iaar noget stør og fetere end ifjor. Fiskevegten var i Tromsø amt , i Lofoten mot ifjor , Yttersiden , VærøyRøst , HelgelandSalten og i Romsdals amt veiet 100 stk. fra Lofoten gik der fra stk. hertil med en fangst av tilsammen 20 maal, der solgtes til agn for en pris av kl'. 15. lever i l hl. alt: 469 maal, tilvirket handelsvare 694 Prisen var for fisken i Tromsø amt og i Lofoten 1214 øre pr., paa Yttersiden 1113, Røst og Værøy 12 13, SaltenHelgeland 1114 :og for Vikten 1314 øre pr. Romsdal 3950 kr. pr. 100 stk. Med hensyn til tranproeenten meddeles, at l hl. lever gav i Torsken 3550, i Berg 40, i Lofoten 4252, Yttersiden 3846, i Værøy 38, Røst 49, HelgelandSalten 4046 og i Romsdals amt 35 4U liter damptran. Veiret: Meteorologiske bserva tor i u m beretter: Det urolige veil' har fremdeles været opfisket stk. mot i tilsvarende fremherskende. Paa Sydkyten var uke ifjor alt er opfisket forholden bedre fra.mandag tl f'ec1ag. stk. mot i Av partiet denne td holdt vmdtyrcen. Sg paa falder iaar stk. paa Røst og svak eller laber; men bl g]engjæld op paa Værøy.. traadte der megen taake, De andre dage hadde man frisk til sterk og undertiden stormende vind fra sydkanten. Paa Vestkysten blæste søndenstorm søndag og mandag. Sidstnævnte dag var den 'dog løiende. Tirsdag og onsdag angaves vindstyrken som frisk. Torsdag hadde man igjen sterk og de to sidste dage i uken for det meste stormende vind. Den stod hele uken sydlig undtagen mandag og lørdag, da den i søndre distrikt gik vestlig. N ordenfjelds har veirforholdene været roligere. Del' blæste frisk til sydvestlig vind mandag, som løiet tirsdag formiddag. rrorsdag eftermiddag fik Nordlandskysten frisk sydost, mens det rrrondhjemske og Romsdalskysten hadde rolig veil' like til lørdag, da der optraadte sterkere sydostlig til sydvestlig vind. Lofoten har de fleste dage hat ganske rimelige veirforhold, og det samme kan sies om kysterne av vore to nordlige amter. Det maa dog bemerkes, at der i Østfinmarken hersket nordvestlig storm tirsdag og at der paa hele Finmarkskysten blæste friske sydvestlige til vestlige vinde fredag. Storsildfisket. aeretningero Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 10 febr. 1914: Efter ukevis landli!ige paa grudd av heftige storme og høi sjø in dk om drivskøitet fra fangstfeltet den 7 ds.; de fleste fortsatte som vanlig til Valdersnnd. Dog indkom 3 tønder. Skreifisket. Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 10 febr. 1914: For opsynet er anmeldt: 33 garnbaatel' med 153 mand, 15 linebaater med 57 mand og 12 snørebaater med 45 mand. Tils. 60 baater med 255 mand. Desuden antages at være tilstede i været ca. 60 fiskere som endnu ikke bar anmeldt sig. 12 kjøpefartøier, 10 logifartøier og 1 landkjøper. Garntrækninger igaar og lørdag (3 nætters) fra pr. baat, linetrækninger 40150, snørebaat.er 40] 00, motorsnørebaater optil 230 pl'. baat. Fiskepris, sløiet 4345 pr. stk. Fiskestimerne tilstede omtrent paa alle van lige fangstpladser, men der mangler brukbart veil'. Fra opsynsbetjenten i Kya, dat 12 februar 1914: Tilstede 19 garnbaater n1.ed tilsammen 117 mand, 6 skøiter med motor med 30 mand og 82 snørebaater 82 med 385 mand, ialt logifartøier, 1 kjøpefartøi og 3 land mand. kjøpere. 1 hel og 3 delvise sjøveil'sdage. Ukens parti: stk. fisk alt saltet, 15 bl. rogn og 20 bl. lever. Av leverpartiet er 15 hl. medgaat til dampning av medieintran, bvorav tilvirket 6 bl., og tilovers for anden tran 5 bl. Pris pr. 100 usløiet fisk kr. 46. For rogn, lever og fiskehoder er prisen ikke sat. alt siden fiskets begyndelse inden opsynsdistriktet: Fisk stk., 15 bl. rogn, 5 bl. levr, 6 bl. medicintran. Fiskevegt 270, leverboldigbet 500, tranprocent 40. Fra lensmanden i Bjørnør, dat. 12 februar 1914: Deltagende i skreifisket i Bjørnøl' er 117 større og 40 mindre garnbaater, 18 snøreog linebaater med 834 mand. Siden fiskets begyndelse antages opfisket stk. skrei, utvundet dampmedicilltran 20 hl., lever til andre trans orter 10 bl., rogn 60 bl. Telegrammer Vaarsildfisket. pslag 19. prynets feltstation 10/2: Vaarsildfisket : Ved driving inat sydvestenom EgPl'øen 3 skøiter tilsammen 40, utenfor Røvær 90 farkoster og utenfor Løna (Sotra) 2 farkoster tilsammen 100 maal, størrelse 650, pris 18 (Egersund)10. Del'hos endel natsætsild under Fedj e og Løna. Søndenfor Ferkingstadøerne hval og fugl idag. Buvik. pslag 19. psynets feltstation 11/2; Vaarsildfisket: Ved drivning inat utenfor Egerøen 6 skøiter 03515, utenfor Kvitingsøerne Karmøens sydvestpynt 3 farkost.er 1 1 / , utenfor Røvær 61 farkoster / 3 og utenfor Sotra endel farkoster 1250 maal; størrelse , pris Utenfor Aakrehavn 20 baater maal nat.sætsild og ved Løna (Sotra)optil 30 maal imorges; men under Røværs nordvest side svarte garn. Hval og fugl for Jæderen og natsætfornemmelse i et kjøl' idag. Ved Hellesø (Fedje) et mindre stæng. Torsk og sei fornemmes utenfor Aakrehavn. Tilstede i søndre distrikt 225 notlag (herav 50 med posenøter) og 850 andre fiskelag. Uveir. Buvik. pslag 19. psynets feltst.ation 12/2: Vaarsildfisket : Ved drivning inat utenfor Røvær 27 skøiter 1/ / 2, utenfor SotraFedje endel og utenfor Bulandet 4 farkoster henholdsvis 550 og 1020 maal. Haugesunds

3 18 februar 1914 UKENTLG E MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA PSKERDREKT0REN 55 pris 111/ 4, Utenfor Aaluehavn 10baater maal paa t0nætters garn; pris 66 1 / 2 ; endel redskaper overstaar fremdeles (ruskeveil) Utenfor SotraFedje litt natsætsild. Hval og fugl for JæderenKvitingsøerne Karmøen fugl paa Bokns sydside og i holmm'ne fløndenom Espevær. Buvik. pslag 19. psynets feltstation 13/2: Vaarsildfisket: Ved drivning in at utenfor Egersund 12 skøiter 0188, utenfor Kvitingsøerne 1 og utenfor Røvær 9 farkoster henholdsvis 30 og maa. Størrelse 650, pris N atsætfornemmelse Haalandsviken Kvitingsø og' VikevaagenSkudenes, utenfor Aakrehavn svarte garn, Fedje et mindre stæng. Bygeveir. Buvik. pslag 19, psynets feltstation 14/2: Vaarsildfisket : Formedelst uveir intet nævneværdig indbragt idag. Sild fornemmet vestenom Hitterøen gsaa. Totalffll1gst iaal': Søndre distrikt 16 1 / 4 tusen maal garn og 375 maal notsild, hvorav saltet 750 maal; ifjor henholdsvis 50000, og Nordrebergenhus likeledes 175, 0, 0, 700, og 300. Av fisk intet kvantum fisk endnu. Buvik. pslag 19. psynets feltstation 16/2: Vaarsildfisket :. Ved drivnin o' inatutenfor Kvitingsøerne 1 og utenfor R'Tær 31 farkoster henholdsvis 9 og ca. 11 maal; størrelse 650, Haugesundspris 13 1 /2, 2 skøiter tilsammen 3 maal natsætsild 1 mil Røndenom Egersund; hkesaa endel omkring Fedje. Hval og fugl for Egerøen, K vitingsøerne, fugl ogsaa for Røværs nordvestside. Buvik. pslag 21. Skudesnes 10/2: Megen fugl paa Haaskjærene idag, usigtbart. pslag 21. Skudenes 10/2: Hval og fugl 1/ 4 mil av Haaskjærene idag. pslag 21. Aakrehavn 11 /2: Meg'et god natsætfangst idag strækningen utenfor FerkingstadnesNyvingen. Kuling hindrer delvis trækningen. pslag 21. Skudesnes 11/2: God natsætfornemmelse for Sandve idag, ruskeveil' hindrr trækning av utestaaende torskegarn, en dnver for sydpynten 2 kasser. pslag 21. Aakrehavn 11/2: dag 20 baater paa natsæt maa. Kun en del garn trækning mulig grundet ruskeveir. Paa torskegarn optil 400, mestendels sei. pslag 21. Solsvik 11/2: Et mindre stæng Hellesø Fedje inat. Nogen drivere Solsvik Toftevaag 1250 maa ved Lønaasen p aa landsæt 30.maal pr.' baat. Stormveir. pslag 21. Aakrehavn 12/2: Utenfor Ferkingst.adnesNyvingen idag trækning 2 nætter:3 slidegarn, bra fangster. Paa torskegarn op til Ruskeveil'. pslag 21. Fedje 12/2: Drivere inat fra 0igaren Solsvik til Fedje 5 til 50 maa1. Ved Fedje noget andsætfiske, helst mislig. pslag 21. Fedje 13/2: dag et mindre stæng Fedje, sildetyngde nær land Fedje og 0igaren vest Bergen. Stormveir hindrer alt fiskeri. psyl1et. pslag 21. Aakrehavl1 13/2: Paa strækningen utenfor FerkingstadnesSvortingen idag svarte garn. psyl1et. pslag 21. Skudesnes 13/2: En baat paa natsæt Vigevaagen omkring 1 maal. Uveir hindrer trækning. pslag 21. Skudesnes 14/2: Natsæt Vigevaagen, delvis trækning sorte garn. Storm. pslag 21. Fedje 14/2: Et stæng iaften Fedje. pslag 21. Skudenes 16/2: Natsæt Vigevaagen, sorte garn idag. Storsildfisket. Skreifisket. pslag /2: Storsildfisket: Aalesund: pslag 24. Aalesund 11/2: Lørdag garn Veiret lovende, driverne utreist. Søndre Smølen 60500, Kristiansund garn , søndmør delvis utseiiing, veiret utrygt. Vevang garn , Bjørnsund garn 100 pslag /2: Storsildfisket: Kristian 300. na garn , Ulla garn 750, sund: dag fra na og Griphavet 16 drivere Rundø enkelte rykbaater Endnn liten maal, pris Tilstede 41 deltagelse, størsteparten driver endnn storfiskedampske, 33 motorbaater, 860 mand. sildfisket, mest ruskeveir. psynschefen. Søndresønclmør 75 drivere fra Svinøhavet 1/ 3 pslag 24. Aalesund 14/2: Fiskepartiet 308 maa, gjennemsnitspris 7. Tilstede , rogn 250, medicintran 140 hl., fiske c 172 fiskebaater, 3 fiskedampskibe, 2 kjøpe vegt garnfisk 300, linefisk , lever :'artøier, 30 landkjøpere, 1350 mand. holdighet garnfisk , linefisk pslag /2: Storsildfisket: Til Aae Tranprocent Rundfiskpris Nordmør sund: gaar 115 drivere Svinøhavet, Stor garnfisk 4650, linefisk 3942, leverpris 10 holmen maal, middelpl'is 7,50, 14. Sidste dagsfangster. Smølen garn 60 størrelse 600. Romsdalsværene : 13 motor 500, liner , Kristiansund liner 70 baater maal, pris 661/ 2, Tilstede 700, Aarsbogen garn , liner motorbaatel', 4landkjøpere. Til Bjørnsund : 500. Hustad garn , Bjørnsund garn gaar 10 baater maal, pris 881/ 2, 50150, liner na garn 70600, Rindel'ø: Bud Ersholmen endel baater 5 Ulla garn Ellers faa forsøk Sønd 5021 maaj, pris 881/, 2 idag godveir. møl' grundet storsildfiske. Ustadig veil. pslag /2: Storsildfisket: Titran: psynschefen. 13 drivere maal, pris Kri pslag 28. Sørgjæslingerne 15/2: Vikstiansund : Fra Griphavet og nahavet 52 tenfisket: Parti ubetydelig, stormende veil' drivere maal, størrelse , hindret bedriften torsdag, fredag delvis trækpris 89. Romsdalsværene : 17 motorbaater ning saavel indreværene som ytterværene med fra nahavet 5357 maal, størrelse 590, fangst optil 300. Fiskepris 1314, leverpl'is pris 6. Aalesund: 125 drivere Kjøpefartøier 90, fiskebaater 500. gaar maal fra utfra StorholmenSvinøhavet, pris storm. SkJinna torsdag natstaat optil , uveir. Søndresøndmør: gaarkveld 2 mo Hals. torbaater ved ganske kl t drivning, øvrige pslag 29. Bodø 14/2: Yttersiden: pyeudereise. dag utseiling, utrygt veil'. fisket , hvorav saltet , iset pslag /2: Storsildfisket: Nordre 68400,:,. l:esten hængt damptran 1050, lever 84, Bjørnsund igaar: 9 baater fra Bjørnsundhavet rogn 180 hl. Priser fisk 1113, lever maal. Søndre Bjørnsund : 7 baater 17, et enkelt vær optil 20, fiskevegt , maa. Rinderø m. fl.: 25 baater leverholdighet , fettprocent maal, pris 681/, 2 dag endel VærøyRøst: pfisket 80300, hvorav saltet baater 420 maal, iaften uveir. Kristian 6800, resten hængt, damptra 50, lever 95, sund: idag fra Grip, nahavet 27 drivere rogn 70 hl. Priser :fisk 1213 kiloet, maal, pris 79. Aalesund: stykket usløiet, lever 1215, fiskevegt drivere drevet nordover fra Storholmen 290, leverholdighet , fettprocent maal, størr, se 600, middelpris Salten, Helgeland: pfisket , Uveir. Søndresøndmør 71 drivere fra Svinø hvorav saltet , iset 4000, resten hængt, havet 0509 maal, størrelse 600, pris 71/ 2, damptl'an 571, rogn 578. Priser fisk 1114, dag storm. lever 1217, rogn 15, fiskevegt , pslag 15, 14/2: Storsildfisket. Til Roms leverholdighet?80550, fettprocent 4046, dalsværene : Tgaar 23 motorbaater fra na et enkelt vær 60. Av det opfiskede kvantum havet maal, pris 6, uveir. Bjørn falder paa: Gildeskaal 26000, saltet 21000, sund 31 baater, 3308 maal, pris 61/28, resten iset og hængt. Melø 50000, alt saltet. uveir hindret driften. Titran: gaar 21 MykenValvær , saltet 51000, resten drivere, maal, pris 911. dag hængt. SelværTræna , saltet 26000, 19 drivere maal, pris 10. Uke resten hængt. Aasvær 41000, saltet fangst 800 maal, hvorav 160 iset, resten saltet. iset 3000, resten hængt. Herøy , sal Tilstede.22 drivfartøier, 17 kjøpefadøier, tet 78000, resten hængt. Vega 20000, saltet utrygt ven'. 2000, resten hængt. Amtmanden. pslag /2: Storsildfisket: Samlet psl.a 30. Svolvær 11/2: Mandag gjenukelangst maal, hvorav 5910 iset, elsmthg garn Brettesnes 70, Skroven, Nufs 13,90 saltet. Totalkvantum maal, fjold 220, Stamsund 350, Balstad, Sund 290, hvorav iset, saltet, 2845 hjem Reine, Sørvaagen 280, Røst 400. Linebaatel' mebrukt, mot i _ _ Kabelvaag 120, Hopen 200, Henningsvær 21)0, Lørdag til Kristiansund 15 Stamsund 50, Balstac1 140, Nufsfjord 80, Reine drivere fra nagriphavet maa, 90, Sørvaagen 180, Værøy 200. Lineskøiter pris 810. Skroven 390, Henningsvær 11)0, Stamsund 70, pslag /2: 0stlandsfisket: Kristian Ure 450, Balstad 280, Mortsund, Nufsfjord 230, Sund 140, Reine 120, Sørvaagen 400. sand: 6 baater forsøkte sidste nat, fang: st L d l' d optil 2 maa. Veiret stille, regntykke., ør ag 19nen e, tildels litt mindre fangst. Tirsdag linebaater Reine 100, Sørvaagen 200, pslag /2: 0stlandsfisket: Kristian Røst 200 lineskøiter, Balstad 400, N.1fsfj ord sand: Fremdeles smaat fiske, 6 baater fra 2 340, Sund 160, Reine 200, Sørvaagen 550, snes til 3 maal, ialt 5 maal. Endel mindre ellers landligge. l!'iskepris usløiet 3845 not:l'angst finder sted inde i fjordene. kilopris 1214, leverpris 1216, rognpri pslag /2: 0stlandi:lfisket: Kristian Sydvestkuling. Utvalgs:l'ormand. sand: dag 4 baater utfor ksø 082 pslag 30. Svolvær 14/2: Fiskepartiet maal, ialt 12 maal, pris 12. Endel mindre , hvorav hængt, leverpartiet fangster med sættegal'l1 inde i fjorden. Aren 83, dampmedicintran 521, rognpartiet 1197 dal: Denne uke god fornemmelse av sild i hektoliter. Leverholdighet , tranfjordene, fin kvalitet, størrelse 650. dag 2 procent 4251, fiskevegt , fiskepris baater 2 maal paa sætgarn, ukefangst 4 1 /2 usløiet 3848, kilopris 1214, leverpris 12 maa. ngen drivere tilstede. 19, rognpris Baatantal 2349, pslag /2: 0stlandsfisket: Kristian hvorav 391 garnbaater, 1350 doryer fra 28 sand: Lørdag 5 baater 2104 maal, ialt. 25 skøiter, 578 motorbaater, 1 fiskedampskib maal, pl'if'l 18. Uvelr hindret bedriften. Grim Vestlofoten, kjøpefartøier 151, hvorav 78 stad: Fl'egaat litt sildefiske, faa deltagere, Vestlofoten. m;dag landligge, torsdag gjensilden god, stor. nemsnitlig garn Kabelvaag 160, Hopen 330, Henningsvær, Steine 200, Stamsund 350, Ure 270, Ba.lstad 380,.Reine 250. Sørvaagen 200, garnskølter NufsfJord 450, Sund 480, Reine 1400, linebaater Kabelvaag 40, Hopen 100,

4 56 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 februar 1913 Henningsvær 95, Stamsund 90, Ure 185, Mortsund 100, Balstad 140, Nufsfjord 40, Sund 25, Reine 60, Sørvaagen 160, Værøy 180, Røst 200, lineskøiter Skroven 410, Kabelvaag 215, Henningsvær 100, Stamsund 170, Ure 380, Mortsund 300, Balstad 450, Nufsfjord 300, Sund 180, Reine 150, Sørvaagen 200, fredag mest delvis trækning, garn Brettesnes 60, Skroven 80, Ure 210, Nufsfjord 100, linebaater Henningsvær, Nufsfjord 50, Balstad 60, Stamsund, Værøy 100, Røst indersiden 380, lineskøiter Skroven 110, Stamsund 230, Ure 340, Balstad 400, Mortsund 280, Nufsfjord 200, Sund 80, Sørvaagen 190. Utvalgsformand. pslag 31. Tromsø 14/2: Amtets totalkvantum kilo, derav iset og hængt 42400, hl. dampmedicintran 533, lever 303, rogn Fiskepri,; 1214, lever Torsken fiskevegt , leverholdighet , tranprocent Belæg 22 motorskøitel', 48 baater, 380 fiskere, 2 kjøpefartøiel', 171andkjøpere. Berg fiskevegt , leverholdighet , tranprocent motorskøiter, 76 smaabaater, 15 landkjøpere. Stiftamtmanden. pslag 32. Vadsø 13/2: Talvik torsk, Hasvik , Breivik, Breivikbotn , enkelte skøiter Hasvaag , Sørvær dypsagn 120, Gjæsvær 70, Hjelmsø enkelt skøite 900, Havøsund 100, Refsbotn garn 5070, liner 60100, Kjøllefjord enkelt trækning 1000, Berlevaag dypmtgn 230, Kongsøfjord 200, Skjaanes garn , Mehavn , Vardø 600, Nordvaranger , Vadsø torsk. Lodde formerket Gamvik, Mehavn. Stormhindring overalt. Amtmanden. pslag 34. Tromsø 13/2: Gryllefjord: Torsdag lineskøiter , fredag til tirsdag gjennemsnitlig 500, onsdag landligge. Fiskepris 14, lever 13, 15, rogn 10. MefJordvær: Fredag, lørdag g'jennemsnitlig smaabaater 200, skøiter 600, garntrækning 400, mandag, tirsdag mindre. gaar smaabaater 180, skøiter 400, garn opth 550 kilo. Stiftamtmanden. pslag 36. Værøy 13/2: Fiskepartiet 34300, hvorav saltet 2800, damptran 24 hl., leverp:irtiet 48 hl., rogn partiet 70 hl., fiskevegt 290, leverholq,ighet 400, tranprocent 38, fiskepris 37, leverpris 15, rognpris 12, belæg linebaater 70, linemotorbaater 19, doryer 7, tilstede 378 mand, 8 landkjøpere, 5 damperier. Sidste uke 3 hele 2 delvise sjøveirsdage. Gjennemsuitlig fangst 160. psynsb etj enten. pslag 36. Røst 13/2: Fiskepartiet 46000, herav saltet 4000, leverpartiet 47 hl. damptran 26 hl., fiskevegt 275, leverholdighet 450, tranprocent 49, fiskepris rund 38, kilopl'is 1213, lever 1214, rogn pris usat. Tilstede 73 garnbaater, 20 garnmotorer, 23 linebaater, ti linemotorer, 23 doryer, 618 mand, 1 kjøpefartøi, 12 landkjøpere, 6 damperier, siden sidste beretning 2 hele 4 delvise sjøveirsdage gj enuemsnitlig fangst denne uke garnskøiter 450, garnbaater 350, lineskøiter 250, baater 180. psynsbetjenten. pslag 36. Breistrand 14/2: Øksnes: Belæg 72 baater, lh motorbaater, 47 doryer, 737 mand, 26 landkjøpere, 3 kjøpefartøier, 21 damperier. pfidket = tal torsk, hvorav saltet, hængt, isl:'t, kveite, hyse og brosme, 140 hl. rogn, 156 hl. damptrau, 84 hl. udampet lever. Priser: Torsk 12 13, lever rogn 10, smaafisk 89, kveite 80 85, fiskevegt , leverholdighet , tranprocellt Siden sid ste beretning 4 hele, 2 delvise sjøveirsdage. Lørdag, mandag, tirsdag garn og liner , linemotol'er langt ut optil 1000 tal torsk. Senere mindre, delvis smaat, ugunstig strøm. psynsbetjenten. pslag 36. Dverberg 14/2: Siden sidste beretning 1 hel og o delvise sjøveirsdage med fangst fra 400:d500 for Nordmjele og optil 3200 for Andenes. pfisket kvantum stk. torsk, hvorav stk. iset, resten saltet, 1000 stk. sei, smaafisk, hvorav 26 t 400 iset, resten saltet og hængt kveite, iset, 848 hl. lever, hvorav dampet 400 hl. dampmedicintran, 256 hl. rogn. Priser torsk 0.11 pr., forøvrig uforandret. Belæg, fiskevegt, leverholdighet uforandret. Av ukekvantummet er til værdi kr opfisket ved Andenes. Uveir hindret bedriften. Lensmandeu. pslag 36. Bø i Vesteraalen 14/2. Siden forrige beretning 3 hele og 2 delvise sjøveirsdag'e. Hovden na tstaat liner nætters garn , Nykvaag liner , garn , Aasand jord 2 nætters garn , Stranmsjø 2 nætters garn , Skaarvaagen natstaatte liner , 2 uætters garn Skagen natstaatte liner opfisket parti , hvorav bængt , saltet , iset. 8000, damptran 389 hl., rogn 274 bl., fiskevegt , leverholdighet 500. Priser: Torsk 1213, lever 1214, rogn Flere baater for Skagen avreist til Lofoten. Lensmanden. pslag 36. Gimsøysand 14/2: Gimsøy: Myndigheterne har dog hat sin opmerksomhet henvendt paa saken. Kystfisket skaffer mange beskj æftigelse, og for 1020 aar siden var brisling og sildensket en blomstrende bedrift. høst utsatte Deutscher SeefischereiV erein præmier paa,jfg. 500, 300 og 200 for de første dagsfangster brisling og sild paa mindst 10 kurver (a 100 pund). Fisket maatte foregaa paa den tyske kyst indenfor en linje Romomegn, Helgoland, Borkum. desember blev disse præmier utbetalt for fangster som var gjort i mundingen av Weser, og dette bevirket at man næret haap om at brislingen og silden ogsaa stod i Elben. Nye præmier opstilledes, og 5 februar indbragtes den første fangst, fisket av et fartøi som var utsendt Sidste uke godt, særlig garn, liner ujevnt, til av fiskeriadministrationen i Hamburg. dato opfisket saltet, 20 hl. medicin... tran, 35 rogn, baatantal uforandret. Sden fulgte stadg nye fangster, og til Lensmanden. l ds. kan man regne at der er ind pslag 36. Bøstad 14(2: Borge: Mandag bragt ca pund. Man var dog for samthge vær, torsdag Eg.. gum , nordværene ujevnt, omkring kke forberedt paa fisket, prserne var 100 pr. baat, øvrige dage faa trækninger lave 11/ 2 2 Jf,;. pr. 100 pund meget grundet storm, opfisket torsk, alt. '. '. hæugt, 85 hektoliter damptran, 80 hl. rogn, glk tl guano, og fiskerne var mmdre leverpris. 1520, belæg 70 garnbaater, 5 fornøiet. nteressen er dog stadig motorskølter, 377 mand. Lensmanden.... pslag 8. 16/2: Landets skreifiske til 14 stgende, og man V tl næste høst februar 4.9 mill. stykker, hvorav 1.2 hængt, være anderledes rustet. Brislingen var 3.5 saltet, 4810 hl. dampmedicintran, 1955 hl. f d. lever til andre transorter, 2951 hl. rogn mot i: smaa alden e og mager, l den senere tid blandet med smaasild, som ogeaa var mager Det er jo vintervare Der '.. Finmarkens vinterfiske beregnet til 31 desember. Utenlandske fiskerier. Uken 814 februar.' brmges daglig md ny vare, omend fiskerne nu gaar over til flyndrefisket, som betaler sig bedre. 12 ds. indbragtes pund brisling og smaasild til Cuxhaven, pund til Hamburg. Telegrammer. Det svenske sildefiske i Bohus Det svenske sildefiske. len var ubetydelig i sidste uke. Det pslag 4. 12/2: Sildefisket Bohuslen: gaar og idag intet notsildfiske. Uveir. meddeltes at der var sild tilstede, men pslag 4. 14/2: Sildefisket Bohuslen: ntet at den stod for dypt til at faaes med notfiske sidste dage. Sild tilstede, men staar noten. sidste uke blev opfisket f:: 4. 16/2: Sildefisket Bohuslen: Ukehl., hvorav det meste var smaasild. fangst hl., hvorav det meste smaasild. T k t t k t' Totalfangst hl. mot i 1913, ota van ume er omme op l i Totalsaltning 9568 tønder hl. mot i 1913 og hl. mot i i Det saltede parti er iaar 9568 tønder mot i 1913 og Det skotske sildefiske. Fra fiskeriagent Asserson, dat. 13 ds.: Brislingfisket i Elben var intet mindre end en begivenhet i fiskeverdenen her. 10 aar har brislingen og silden været borte; brislinggarnene er raatnet væk og røkerierne har lagt sin bedrift om. pslag 4. 12/2: Skotske sildefiske: Litet fiske siden mandag, fiaaten ute idag. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 17/2: Gijon nogenlunde godt, Vigo slet. Rognmarkedet stagnert. Beholdningen uforandret.

5 18 februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKTØREN. 57 Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (pslag paa Bergens børs). Markedsberetninger m. v. Uken 713 februar. Varesort Mandag Tirsdag nsdag Torsdag Fredag Lørdag Fiskeriagent Asserson indberetter 9/2 10/2 11/2 12;2 13/2 14/2 under 13 ds.: Tran: kr. kr. kr. kr. kr. kr. Uklaret damptran, nordlands Blank industri el Brunblank industri el Rundfisk: Vestre holl Fin vestre holl Finmarksfisk, 2400 grams Sild: Storsild, rund.... ': Norges eksport til Argentina Efter den officielle statistik for Argentina for aaret 1912 utgjør mængden og værdien av den norske eksport av fiskevarer til Argentina i nævnte aar: Mængde tons Værdi $ guld V ærdiforskj el 1911 og 1912 Mere + og mindre : i S a t sild m ark e det. Paa det herværende marked har det hele uken været yderst flaut og vanskelig at faa forretning istand. Den skotske vintersild gj ør sig mer og mer gj ældende og trykker markedet for vor slosild. Den skotske sild skal iaar være mer storfaldende end ifjor, hvorfor tilførslerne til Hamburg har været større. fjor var silden mindre, og der gjordes forretninger med den i 0stersjøprovinserne. Fisket er iaar ikke saa meget større (til 7 februar ca crans mot ca ifjor); men konkurransen her er sterkere. Mens tilførslen iior til 7 februar utgjorde ca tønder, hvorav omtrent intet var vintervare, har tilførslen av skotsk vare iaar til dato utgi ort 7675 tønder, hvorav ca. 3/4 er vintervare. Av norsk sild av alle slags er iaar til dato indkommet ca tønder mot ca ifjor. Der er forsaavidt angaar norsk vare efterspørsel efter slofulls 7/80U og stor rundsaltet vare; men som bemerket i forrige beretning forekommer disse sorter kun sparsomt eller slet ikke. De øvrige sorter ligger trods uklanderlig sortering og pakning uten at fange Tabelover eksporten av torsk fra Nyfundland til De Forenede Stater forløpne 4 aar. Eksport av tørfisk i følgende fiskalaar: kvintal værdi kv. værdi kv. værdi 8865 $ $ $ Tørfiskeksport i følgende kalenderaar: kvint al værdi kv. værdi kv. værdi kv. værdi $ $ $ $ Lakesaltet torskeeksport i følgende fiskalaar: kvint al værdi kv. værdi kv. værdi kv. værdi 3278 $ $ $ $ Lakesaltet torskeeksport i følgende kalenderaar: kvintal værdi kv. værdi kv. værdi kv. værdi 443 $ $ $ $

6 58 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 febrnal' 1914 er noget for stor for Stettin, men vil ønskelig, idet det dobbelte kvantum Fe' s k s i l dm ark ed et. Svensk sild dog ogsaa her byde slosilden konkur kunde været omsat paa grund av efter har ogsaa denne uke været fremherranse, da den egner sig for røkning. spørselen. Veiret la hindringer iveien skende, priserne var vaklende og gik Den tilbydes til. 24. for fisket. 13 dampskibe losset helst nedover; men saa stanset til Paa grund av det skotske fiske har rji fisk og 8 seilfaltøier 2500 te levende førslerne fra Sverige, fra Norge venkjøperne av slosild ogsaa i Stettin flyndre og ete brisling og sild. tedes kun mindre partier, fisket rapværet tilbakeholdende', og forretningen Silden blev omsat til gode priser, men portertes at være ubetydelig, og følgen har været liten. Markedet erklæres efterspørselen efter brisling var util er, at man idag staar overfor stigende dog for helt igjennem sundt. Priserne fredsstillende. Den samlede omsætning priser, og det er mulig at denne stigfor ganet skotskpakket slosild 6/700 utgjorde CilJ fisk. Priserne be ling vil fortsætte, saa vaarsilden, som var J; , uganet 4/500 Jlb. 28, tegnes som gode, naar undtages for er underveis, kommer op i Jlb / brisling. Stigningen kom uventet, og vistnok Skjæresild var for mellemstor og Cuxhaven. Den første brisling ingen var forberedt paa den. Man er storfaldende vare gjenstand for efter fangst paa Cf6 indbragtes til dog av den opfatning her at større spørsel. Størreserne 50/60, 60/70 har Cuxhaven. De følgende dage kom tilførsler straks vil bringe prisen ned været at faa til Ji& te. Dampskibene bragte ca. igjen. Da det svenske fiske nu synes For garnfetsild betaltes te fisk. En hadde fisket under at være slut for alvor og tilførslerne 45 pr. tønde efter størrelsen ved salg sland og fangsten utgjorde qj). fra Skotland er ubetydelige, vil vaari smaapartier. De øvrige hadde fisket i Nordsjøen og silden raade grunden alene, og dette Gam me l va a l' sil d var tilbudt til hadde fra l til Cjj;. Fangsten gir haap om jevne priser. Behovet. 10 l/2. under sland bestod hovedsagelig av efter sild er der, alene ialtona trænger N y va a r s j l d offereres mars leve torsk og sei, i Nordsjøen i hvitting, røkerierne kasser daglig. ring til J / 4 eif. rokke, lange og sei. alt blev omsat Da der i min oversigt over tilførs uken som endte 7 ds. tilføl'tes ca rf. Priserne faste og høie, l! lerne er indløpt en række feil, gjen' Stettin: stigende for slandsfisk. tages opgaverne her: Norsk Svensk Skotsk Tils. ks. ks. ks. ks. Fetsild Slosild., januar!i Vaarsild februar Skj æresild , l Tilsammen Fra Skotland, 893/1 og 635/2 tønder og fra England 232/1. Fra Norges fiskeriagent i England: sild og 4390 kasser storsild. Av svensk 14 februar. dat. Hull 13 februar: tomsild ankom 4390 kasser som solgtes Ferskfiskmarkedet. Ukens tilførsel Sildemarkedet. Med rikelige til til 9/ a 13/6. Kvaliteten var meget har været ubetydelig, 97 kasser førsler fra Skotland, saavel av røkt, daarlig. med Atle Jarl og 88 kasser med iset og strøs altet sild til London og mendskjøndt det skotske fiske i Kong Gudrød. Nordlandsvaren var 1011 dage underveis og ikke noget videre pen; endel av den fisk som korn med Atle Jarl var specielt daarlig og opnaadde lavere priser end telegrafert. Priserne for nordnorsk hyse var betydelig lavere end for hyse sydfra. Veiret har i det senere været mildt her, og da det fremdeles vedvarer, maa der ises godt. A v de officielle ukeberetninger hit sættes: Uken som endte 7 ds. A l to n a. Tilførslerne var ikke saa store som uken før. Dampskibene møtte uveir under fisket. alt losset 14 dampskibe 277 V CjJ) fisk. Av anden fisk, solgt ved auktion, nævnes 480 kasser fersk sild, 77 kurver 0stersjøsild, 380 kurver torsk og Cfj; indsendt vare fra ind og utland. Hamburg. Tilførslerne var vistnok tilfredsstillende, men dog mindre end indlanc1smarkederne avtok skibningen forrige og i denne uke hindredes av av norsk sild, saa at hele importen i stormende veir lyder beretningerne forrige uke kun utgjorde 400 kasser om at der staar stor sildetyngde under vaarsild og 2100 kasser storsild. land, og er det derfor stor sandsyndenne uke har interessen for norsk lighet for, under gunstige veirforholde, sild været større paa grund av, at fisket at fisket vil forts ætte i samme maalai Skotland har været hindret av storm stok som hittil til maanedens slut, siden mandag, hvorved det lyktes at iallefald.' Under disse omstændigheter faa re respektable priser for den bør den norske eksport ikke forenes norske vaarsild, som paa mandag be før man ser tiden an. taltes med 17/18/ og for en direkte Stornoway har til dato erans last paa torsdag 15/15/3 og et parti paa kreditsiden og kvantummet ved via Newcastle 14/ kassen. Den mid Wiek er ogsaa i stigende. Ved de lerticlige stans i fisket i Skotland hadde andre vær fiskes ogsaa endel. Da ogsaa en gunstig indflydelse for salget skotterne leverer fersksild hersteds til aven last storsild, som i ferskhet var 11/6 kassen aven nettovegt av 14 den bedste paa længere tid og som stones, mens vegten paa en kasse storopnaadde en pris av 12/11/6, endog sild sedvanligvis er fra 9 l stones, det tok 2 dage for at bli kvit lasten. Den er det klart at røkerne foretrækker var en av de største, der nogensinde den førstnævnte saalænge prisen holdes er forekommet. saa lavt. Det samme gjælder indands alt tilførtesi uken 7800 kasser kjøperne, som i skotsk sild har garanti norsk sild, hvorav 3447 kasser vaar for en vis vegt og andre forhold tat i

7 18 februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 59 betragtning. dag rapporteres fra Stornoway, at fisket har tat sig op igien og at prisen er 14/15/pr. eran = 170 liter. Av skotsk østkyst spekesild paa lager den 31 januar forefandtes tønc1er heri indbefattet 9698 uvraket, saltet i januar maaned. Sammenlignet med ifjor fandtes ingen spekesild paa lager. Telegrammer. FersksUdmarkedet. pslag 2. 10/2: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: goaar, idag 2000 kasser skotsksild, pris 1718, 800 kasser norsk. Dagspris storsild 1213, vaarsild / 2 Ah. kassen. _ pslag 2. 11/2: Fiskeriagent Johnseu telegraferer: Hull: gaar 800 kahser vaarsild, pris 18. dag 827 kasser 1718 shillings kassen. pslag 2. 12/2: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 1800 kasser vaarsild, 1415, 4400 kasser storsild, dels usolgt 12, 2400 kasser svensksild, 1213 shillings kassen. pslag 2. 14/2: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltoua: Gudrøc kasser sild, pris forhaandssalg storsild 1213, Bergenssild 1316, auktionsprisel' idag 600 kasser 14 1 /4,17, enqel kasser skadet dækstransport lavere priser. Jarl imorgen 2900 kasser vaarsild, forhaandssolgt Herenles vaarsild for haandsælges Uketilførsel ialt kasser, hvorav svensk, pris 1216, 7008 norsk 1418, 2089 skotsk pslag 2. 14/2: Fiskedagent Johnsen telegraferer: Hnn: 2500 kasser storsild 10 shillings kassen, skotsl,sild 1114 shillings pr. eran. Ferskfiskmarkedet. til ptas a for norsk og ptas a for færøisk. Santander. mport 160 engelsk. Salg 310 norsk og 60 engelsk. Beholdning pr. 7 februar 440 norsk og 100 engelsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas a for norsk. Paa Madrids børs notertes igaar: Pesetas pr. 100 fre. a/v ljparis Æ a/v l/london. følge vicekonsulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den forløpne uke følgende utfald: Vigo: godt; der opfiskedes 8029 kurver. Gijon: rikt. Rognmarkedet i Vigo var vedholdende flaut, da størsteparten av sardinen blev fisket uten rognagn. Rognbeholdningerne utgjorde omkring 1450 tønder. Av de i forrige uke ankomne 175 tønder gik 125 til de omliggende distrikter. Fra konsulatet i Bordeaux til Utenriksdepartementet, dat. 7 februar. følge toldkammerets opgave utførtes der fra Bordeaux følgende kvanta klipfisk i januar maaned: Spanien talien Martinique Guadelope Andre lande..., H vad markedet angaar saa har der pslag 3. 12/2: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Atle Jarl 97 fundet en liten prisstigning sted, idet kasser sk, lyse lys 27 1 / 232, mørk 14 1 / 2 man nu noterer fres for 19, kvelte l g 3 9. ps a. 14/ : F' l' tat l stor vare og fres, 4546 for mddels S renagen sserson e e graferer: HamburgAltona: Gudrød 88 kas vare og kan det i denne forbindelse ser fisk, hyse lys / 0, mørk 15 1 / / 2 b k t dl' 1 l'. kveite 3380, sei 101/ 2 11, torsk 121/, ørret emer es, a en a mmcle ge menmg er, at indeværende sæson vil slutte Klipfiskmarkedet. pslag 5. 17/2: Generalkonsulen i Bilbao telegraferer: Bilbao: Salg 800 norsk, 1550 færøisk. Beholdninger 600,2200. Priser ufol' an?ret. Santander salg 290, beholdning 150, prser uforandret. Paris London Konsulatberetningerø Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 9 februar: mport og ornsætning av klipfisk fra 17 februar 1914, alt pr. kvintal a 50, androg til: Bilbao. mport pr. dampsk. Ripa' 5450_ færøisk. Salg 900 norsk og 1700 færøisk. Beholdning pr. 7 februar 1400 norsk og 3750 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert med fordelagtige noteringer, idet konsum en stadig tiltar og baade de herværende beholdninger og likeledes beholdningerne av tør fisk paa Nyfundland opgives at være meget smaa. januar maaned ankom dr til Bordeaux fra Nyfundland 1 fartøil utveiende Fra legationen i Havana, dat. 27 januar Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8 17 januar meddeles følgende: ndførselen androg til 2066 kasser og 240 tabaler. Beholdningen pr. 16 januar var anslaat til 5000 kasser norsk fisk og 300 kasser skotsk. Priserne var ifølge Revista ficial for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ og for den skotske $ Kurser: London 60 div ( a $ 4.44) 19 1 /2 a 19 5 / 8 /o P. Paris 3 d/v / 8 a 6 % P. Hamburg 3 d/v h a 4 5 / 8 % P. Fra generalkonsulen i lissabon, dat. 4 februar. Siden generalkonsulatets sidste klipfiskrapport av 19 f. m. har ingen ny tilførsel av norsk klipfisk fundet sted hertil. Beholdningen av norsk vare er idag 507 tons, hvorfor priserne noteres esc pr. F'or nogen dage siden ankom til en prøveladning paa 27 tons med tysk klipfisk, men varen fandt ikke større anklang, da den var for tør. Priserne er 5 a 7 J/;0. lavere end for norsk klipfisk. Vicekonsulatet i porto har under 2 ds. indberettet: dampskib Setubal ankom hit den 31 f. m. med 222 tons norsk klipfisk inclusive denne last utgjør beholdningen idag 620 tons norsk og tysk klipfisk og 1825 engelsk klipfisk. Priserne noteres uforandret fra: Esc pr. 60 norsk tysk og engelsk klipfisk. Fra konsulatet i Messina, dat. 4 februar. mport av stokfisk til lvlessina fra 131 januar 191J. 1 norsk damper fra Bergen l engelsk damper fra Hull italiensk damper fra Genua østerrigsk damper fra Genua 2500 Tilsammen mport av klipfisk til Messina fra 131 januar italienske dampere, l fra Bari, 2 fra Genua og l fra NeapeL Tilsammen essina grossisters salgspris fob. Messina. Told betalt. Stokfisk: Ny virkelig hollænder prima. lit. 138 stor taliensk lste kvalitet Hollænder.... Vestre...,.. Hyse Klipfisk: St. John's ny

8 60 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 februar 1914 St. J ohn's 2den kvalitet,, Den flaate som stationerer i Kri Jeg sigter da nærmest til, at der avfaldsvare.,,.. ' 40 stiansund, bestaar av de største og burde være en mere bestemt orden i St. Pierre..,,,.,.,..,.,,., 75 bed ste fiskefartøier som landet kan op havnen i fisketiden, saaledes at opvise, Det er omtrent den hele damp lagsfartøierne hadde sine bestemte Fra konsulatet i Venedig, dat. 10 skibsflaate og de største og kraftigste pladse, førselskutene sine, fiskedamfebruar. løpet av J' anuar maaned mo t or f al'tøler ' samt en respektabel flaate perne sine og de mindre motbrskøiter blev importen hertil tørfisk. av ishavsfartøier med damphjælpe sine pladse, Som det nu er, ligger Priserne stillet sig saaledes: mas k' 7mer, D' sse fartøier er i de senere alleslags fartøier stuvet sammen ofte Lofots prima Vestre... lit, aar b enyttet paa denne maate utenom paa den mest uordentlige maate. Finmarks prima 2/400, rm sæ lf ' angsttiden, Vaagen er den fornemste ankerplads 4/600.,,8085 D er er en stor.e loran d' rmg s k edd i og h er er h ove d mæng d en, og m. d en cif Venedig ufortoldet pr. 100 kg, V de sidste par aar inden dampskibs aagen er det Kirkelandsiden som er Efterspørselen var meget livlig med d flaaten, idet mange,større fartøier er en bedst brukelige, men her er der hensyn til finmarksfisken, og forbruket nyanskaet og snart sagt halvparten altfor faa landfæstigheter og fortøiningsvar betydelig, og maa lagrene bctrag ' av de ældre baater er forlænget 1020 bøier. Adkomsten fra skib til byen tes som oprømt her, fot, De nybyggede dampere er er ogsaa meget ubekvem, Naar nu Derimot holdt Lofotsfisken sig meget dk' bl' b bl'.e fot, og de hjemkjøpte skotske trawlere en nye al l' ygget, saa l' 101' flau, og omtrent uten efterspørsel. l' d d i! er av den middelstore type ca. 120 fot ment L k 19 en pla s utlor oennec ens Fra konsulatet i Neapel, dat 10 med kraftige maskiner. brygge, som nu optages av ca, 20 februar Tilførslerne beløp sig Det Sr de største og kraftigste fiskedampere i fisketiden, ryddet for,, dampere som har iaar vist sig, mest hen disse, og da maa ogsaa disse ind i l Januar maaned direkte fra Norge til kg, stokfisk. sigtsmæssige, idet disse kan tvinge sig Vaagen eller til Grunden, F t ' t l' fl frem mot sjø og vind mens motor Jeg har forsøkt at samle oplysninger orre nmgen var emme 19 au saa ' ve l ' kl' fi k 't kfi kl', baatflaaten og de fartøier med mindre om de enkelte fiskefartølers fangst l lp S som l sos, (a pl'lserne,..e h' t d', h J dampmaskiner har arbeidet under ugun resultater og. deres garntap bl dato e lor øle og salg stger, vorved \,, k ' 'd k k ) stige vilkaar og disse har da ogsaa og faat nogenlunde paaltelge opgaver onsumen bl l' m s ræn et.'.,, d 'd t t'd h h gjennemganende smaa fangster. for 105 fartøler. Av dsse oplysmnger en Sl sel ar et erværende.', fi rma m d Sle t'll t' sme b e t a l' mger. D a det Fersksildforsendelsel'ne har gj' ennem har Jeg forsøkt at, finde ut forskjellge, t, f gaaende været godt regninassvarende tal for 170 fartøler, som det antal Jeg er mege vans k e l 19 at aa nølagtlge' o,.e opgaver over h d 'l f indtil det svenske og skotske fiske tok antar flaaten gjennemsmthg har be 101' o ene specle t ra de mindre importører. d t. d l' Sg, saa p l u d s, e l' 19 op, h 'k t b 'k t staat av V e evn e.,el e laa elg. ' Efter dl'sse b' d at være meget tilbakeholdende med at stol.e tap fr m,anges vedkommend. ' eregnmger er en gi kredit til saadanne fil'rnaer. Nu l denne t,d bhr alt saltet her og Pl'l gjennemsnitlige bruttofangst pr. fartøi serne holder sig forholdsvis høie, fordi kr og det hele opfiskede kvander hittil er litet saltet, Gjennemsnits turns værdi 2,2 mill. prisen iaar hittil kan muligens sættes Fangsterne varierer mellem kr, 5000 til 17 kroner pr. maal. og kr Storsildfisket. Nu i den senere tid foregaar fisket 48 procent av fartøierne har tapt Brev fra konsulent T h o l' vel' s 8 n, datert Kristiansund den 29 jan Storsilden kom sent iaar og et usedvanlig daarlig veir har jevnlig lagt sildegarndriften hindringer iveien, Driften har været tungvindt og resikabel i høi grad. den første tid stod silden utfor Sulen, og under disse omstændigheter blev distansen fra Kristiansund til fangstfeltet 89 timer hver vei, hvilket selvfølgelig bevirket, at fiskerne kun kom ut hveranden dag, Trods alle de besværligheter, som fiskerne har været utsat for iaar er værdien av det opfiskede kvantum allikevel respektabelt, og dette skyldes først og fremst de gjennemgaaende gode priser og derav følgende ihærdighet fra fiskernes side, som raader over prægtige dampere., paa Griphavet, men mere vestligere og garn med kabel, bøier og tilbehør syd end sedvanlig. paa grund av sildetyngde,})det garn Det er bemerkelsesværdig, at fiske lænken derved er sunket ned og er flaaten stationerte i Kristiansund selv slitt væk. alt regner jeg, at 3000 i den tid silden stod utenfor Sulen, garn men tilbehør er tapt hjttil endskjønt avstanden til fangstpladsene laar. V ærdsættes hvert garn med tilvar saa stor; men dette dokumenterer, behør til kr. 75, faaes i garntap at Kristiansund er den naturlige cen kr, Heri er ikke medregnet trale fiskehavn under det storsildfiske ødelagte eller fraskaarne garn, som foregaar nordenfoi' na, selv om Det viser sig at de fartøier som avstanden til fangstpladsen er betydelig. har mindst fangstværdi, gjennemgaa En saa stor fiskeflaate med maskinende er de som har tapt mest garn, kraft trænger store forsyninger til ma og enkelte fartøier har tapt skinerne, proviant til mandskaperne, garn. Mens de fartøier som har en gode og letvindte avsætningsforholde stor bruttofangst gjennemgaaende intet samt ikke midst en god og rummelig eller litet har tapt, havn med greie seilløp. Alt dette kan Der er saaledes mange som har et Kristiansund byde, endskjønt det fore meget magert utbytte, men ogsaa mange som har et udmerket utbytte. kommer mig at byen, der har saa stor Da garntapet maa bæres av rederiet, indtægt av denne fiskeflaates besøk, blir resultatet av storsildfisket for kunde sørge for at ordne forholdene mange rederiers vedkommende dipaa havnen bedre end nu er tilfældet. rekte tap.

9 18 februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 61 J eg har regnet ut, at 3000 garn med 6 maal sild i hvert, hvilket under normale omstændigheter kan bjerges, repræsenterer en værdi av kr., naar der regnes med middelprisen 17 kr. pr. maal. Blandt fiskerne har naturligvis disse garntap været drøftet, og spørsmaalet om gjensidig garnassuranse har været oppe, men en saadan assuranse ansees ikke at kunne la sig praktisere. Saa har de kostet sig svære, sterke kabler og andet taugverk for at kunne hive op garnene selv om de synker, og dette er i rigtig pent veil' med smul sjø ofte blit gjort, men i sjøgang er det umulig, ti da er tyngden for stor, saa intet kan holde De engelske og walesske fiskerier. {Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). wts. Januar 1914 Januar 1913.g wts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre... l l 553 l 619 Torsk Lange... l l Sei.. o Hyse Flyndre Kveite De irskeflskerier. Store flotører (blærer) eller dobbelte (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). sæt av disse brukes, men heller ikkel dette hjælper altid. Saa har nogen løsnet Januar 1914 Januar 1913 fra hinanden garnene nede ved stentenen eller faat garnene utskutt ved stentenen, og det har disse fiskere tro paa vil hjælpe, saa]ænge de intet garntap lider, men heller ikke denne sikring tror jeg er tilstrækkeljg. Saavidt jeg kan skjønne er der vel intet hedre middel til at sikre sig mot denne slags garntap end at bruke grundere garn, saalænge silden optrær saa samlet i tætte stimer, som den har gjort i de senere aar. Hvis den igjen optrær mere jevnt og spredt som for en del aar tilbake, da garn tap ikke var saa almindelig, maa man da selvfølgelig gaa over igjen til dype garn. Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 13 februar Tranmarkedet meget rolig. Jeg noterer: Bruttosalgspriser. Damptran, koldkl. Lofots Jb. Raamedicintran Blank torsketran Brunblank do. Blank industriel... Brunblank do.... Brun levertran Sæltran, lys..., Do. brunblank..... Do. brun... Sildetran, lys Do., brunblank... ' Do., brun... Hvaltran, uraffinert nr. Do., l Do., 2 Do., 3 Do., /65 60/61 50/51 40/41 33/35 3F/:J/32 42/42 1 / 2 37/38 28/29 38/38 1 / 2 34/35 28/ wts. \ 1.g wts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre l Torsk...,, Lange Hyse Flyndre Bl De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og' For langveis trawlere, som drev kystfiskeriet, utgjorde bruttoen for maa rland). neden kun 440. Nordsjøfisket var favorabelt og en trawler hadde en Januar 1914 brutto av cq 1032, som slog al tid wts..g ligere rekord paa dette felt. De mindre trawlere hadde liten fortjeneste, ide For alle sorter tils bruttoen ikke blev over cq 240, som 11 Specifisert for følgende sorter: fiskernes fangst bestod mest av skate knapt dækker kullene. Dampline Sild.. ; og var litet lønnende. Lange og se Brisling var godt repræsentert og av hvitting Makre forekom store mængder, mens hyse og Torsk Lange flatfisk var knap. Sei... '.' Hyse Flyndre Aarsomsætningen paa ftskemarkederne Kveite.... l Aarsomsætningen paa de tyske fiske markeder og det hollandske marked o v er sig t o v e r fi s k et i m a a n e Ymnidell utgjorde: den. Tyske trawlere, som ankom til Aberdeen fra sland med fangsten, iland bragte cwts. fisk til en værdi av og hadde en hrutto av Æ :a80 pr. tur. Fangsten bestod hovedsagelig av torsk, som salterne kappedes om til løie priser. Et faatal trawlere fisket paa Færøbanken. Geestemiinde. Hamburg.... Altona.... Cuxhaven.... Bremerhaven. Ymuiden J/; Tils g 1912.;11;

10 62 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT _PRA FSKERDREKTØREN 18 februar 1914 Fisl<eriagent Assersons hurtigrute, som fandt hurtig og god Eksporten fra St John's N. F, postadresse er fra 15 februar: Ham avsætning. Eksporten fra 123 januar stiller burg 30, Bhicherstrasse 4. Telegram dag var tilførselep bra nordenfra sig saaledes: adresse: Asserson, Hamburg. og opnaaddes følgende priser: Kli pfi sko Øre pr. kilo fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 16 februar Forrige uke var tilførselen fra nærmeste kystdistrikter meget knap grundet storm; der ankom kun nogen faa laster vaarsild som betaltes med 810 kr. kassen. Fra nordlige distrikter ankom endel mindre partier med hver Fersk kveite, midd l do. smaa rødfisk (uer).... hyse.... torsk, hodeløs.... Nysaltet torsk i kasser... brosme lange S Portugal.... Spanien.... talien.... Britisk Vestindien. Brasilien.... Kanada.... England.... Skotland.... De Forenede Stater Andre lande kvintal kvintal Rapport nr s 4 om skreifisket til 14 februar 100 stk. Derav sløiet torsk T ors k vegt i 1 l 000 stk. t! t t leverholdiglæng. sa elt tk stk stk. lev' i hi.4) Dampmedieintran i hl. Lever tilovers til andre transorter i hl. Rogn i hl. 100 stk. sløiet torsk Priser for lever pr. hl. rogn pr. hl. Tilstede kjøpe baater fartøier fiskere Finmarkens Vinterfiske til 31 h l ) Tromsø amt ) Lofotens opsynsdistrikt Yttersiden Røst & Værøy HelgelandSalten N. Trondhj. amtvikten _ 3) S. Trondhj. amtfosen pgave ikke indløpt 1 Nordmøre fogderi.... Romsdals fogderi.... l Søndmøre fogderi.... J Søndenfor Stat.... Ubetydelig Tilsammen 4904 l Mot i 1913 til 15/ / / l /2 l Lofoten / / 2, / Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag l l l l øre pr øre pr. 5 ) 1113 øre pr øre pr øre pr øre pr ) i ) ) l= ) kg fisk omgjort til stk. efter 270 = 100 stk. 2) omgjort til stk. 3) Fiskepartiet ikke nævneværdig. 4) 1 hl. lever gav i Torsken 3550, i Berg 40, i Lofoten 4251 paa Yttersiden 3846, i Værøy 38, i Røst 49, i Helgeland Salten 4046 og i Romsdals amt 3540 l. damptran. 5) Prisen stykketal usleiet ) Linefisk Nordmør 3942, garnfisk ) Herav 391 garnbaater, 1350 doryer fra 28 skøiter, 578 motorbaater og 2 dampskiber. Vestlofoten 1751 baater og 78 kjøpefartøier.

11 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 7 februar 1914 og uken, som endte 7 februar Toldsteder Kristiania... Sandefjord.. Krist iansand, Flekket jord. Stavanger... Kopervik... Haugesund.. Bergen.... Florø... Aalesund..,. Kristiansund. Trondhjem Bodø...,. Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest, Vardø..., Vadsø... Andre..., alt uken, Toldsteder Kristiania... Sandefjord... Kris1 iansand. Flekkefjord Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... Kristiansund '1 Trondhjem. Bodø...,... 8volvær... Narvik... Tromsø...,. Hammerfest. Vardø... Vadsø...,. Andre... alt l uken Fetsild Vaarsild og skaa Nordsjø Storsild slands Brisling Klipfisk, sild sild norsk td. 1 ret sild tdl', tur Hvaltran Sæltran 731 Bottlenosetran Sildetran /Sild, ferskl Sild, røkt ks. Makrel, saltet : ; f) Klipf., islandsk etc Makrei, fersk Rundfisk U laks, fersk _ ')9 H; ;') H U l i. 155 \ levende aal 200 Anden fersk fisk ti 227 ti !. 3381:) i l Hummer fik,saletlfisk saltet Sildemel fartø ' stk. i kg, f) Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Maa Sei Rogn Blank Brun skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tdr, fiskeguano l Sælskind Hermetik ti l >t:. ro c >=l >l'.,: q t:,; t' t' 00!:d =;j!:d Z 00 P'l td t: 13 '!fj p; P'l P'l 13 'Q. t:;j =;j 1

12 64 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 18 februar 1914 Skotskbehandling av sild paa Nyfundland. adskillige aar har sildefiskerierne paa Nyfundland Treaty kyst været av mindre betydning. Før i tiden var disse saa indbringende for fiskerne, at ved at være med i den korte sæson gav tilstrækkelig at leve av hele aaret, og de amerikanske fiskeriselskaper, i hvis hænder industrien laa, opnaadde udmerkede resultater tiltro ds for den forkastelige fremgangsmaate. Nu klager imidlertid fiskerne over, at de har vanskelig for at betale sine redskaper og skaffe tilstrækkelig fortjeneste til maanedlig behov. Man har dog fundet foretagendernes kostende saa øket og konkurransen saa sterk, at det er ikke bare det, at man ikke er istand til at betale mer for silden, men er nødt til at skaffe sig mere virkningsfulde metoder. Forretningen er langt fra tiltrækkende og fangsten i 1913, likesom den i 1912, vil ikke bli over ls av hvad der var betragtet som en gjennemsnitsfangst for nogen aar siden. JJ!lisZykkeåe indivicluelze forsøkpaa skotsk behandlings1naate. Hver fisker har gjort adskillige forsøk i senere aar at pakke sild<?n efter skotsk mønster, hvpket er alminclelig i U. S. A. Det sies at efterspørselen efter skotskbehandlet sild langt overskrider forraadet, endog til priser der strækker sig fra $ 1214 pr. tønde. Denne behandlingsmaate kræver omhyggelig sortering og pakning og den omstændelige tilvirknitlg gjør det til en vanskelig metode for ikke erfarne. De forsøk som har været gjort har ikke lykkedes, paa grund av vanskeligheter de hadde med de brukte tønder og mangler ved pakningen. mporterte skotske tønder blev for dyre og nyfundlandske lækket eller gik istykker før silden naadde markedet. Det uheldige utfald av pakningen skyldtes dels for litet kjendskap til metoden og dels nyfundlandsarbeiderens mangel paa evne til at opta den nye etode. De mest erfarne pakken; har været i amerikansk fiskeri firmaers tjeneste. Resultatet var at nyfundlandskskotskpakning blev Holgt til halyparten eller mindre av prisen for sild behandlet i Skotland. Vellykkede f017' etningsfotetagencler. Efter nogen eksperimenter et gjort av et amerikansk selskap begyndte pakningen av sild efter skotsk metode i 1912 med de udmerkede hjælpekilder til støtte og kjendskapet til det amerikanske marked fandt optagelsen av metoden lønnende. Eksemplet blev fulgt aven ung mand fra Canada, som hadde praktisk erfaring i forretning i Skotland og som fandt god avsætning. Begge disse pakkere øket sin produktion i 1913, førstnævnte i Bonne Bay likesom i Bay of slands, og sidstnævnte i flere steder rundt denne bugt, istedenfor bare paa et sted som den foregaaende sæson. Sukcessen førte til at flere amerikanske kjøpere gjentok besøket i (Jette distrikt, og andre lokale forretningsmænd har været interessert i bruken av den skotske behandlingsmaate, blandt disse hører en gren av det indflydelsesrike St. John's merkantile etabessement, som har været fremragende i koloniens historie. The Evening Harald (St. John's) beretter under 26 januar følgende: Totalfangsten av torsk er 3997 qtls. og for sid ste uke Tre doryer og joller samt 3 baater fisket. Utsigterne er meget gode og der er for tiden tilstrækkelig agn at faa fra Bay of sland. Den 13 var baatene ute, men mistet deres utstyr ved den sterke strøm. Den 16 og l 7 var 2 gode dage for fiskerne og i det hele var fangsterne pene. pgave over fersk sild avsendt med jernbane fra Trondhjem i tiden fra 511 febr Til norske stationer... utenlandske do Tils fted:!=:' ue mne au:'os:r!k kee opf u:ss:!::s). fi:1il k147j;1 l (Qual\tities reported too late to be included in the report for this week are added to totas for next week.) 1.: A. Skrei torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) 1.8 Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. 139 B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars maal a 150 liter Fetsildfisket julidesember 1)... '., saltet, fiskepakket (Fat Hm'ring) (Barreis, salttd, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) do maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. lhakrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackere], used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m a.a._fikets Gang angives som kilde. o l

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere