FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet. resten fra Stavanger amt. Fisket -er Nrske fiskerier. S ø n d l' e Tl' d hj ems amt fiskes ringere end tidligere, men der staar Uken 2 juli-3 august. mest med nøter g litt med garn i meget ilaas, saa fabrikkerne frem- 0rlandet, Rissen,_ Bjørnør g Bjugn. deles har fuldtarbeide. Søndt'e FETSLDFSKET fregaar nu gan- sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i ske livlig g paa mange steder der i uken til 26 juli blev sat mkring Askøen, Fjelberg, Etne, Skaanevik m. like fra Senjen til frbi Trndhjems- 45 ntstæng, hvrav 7 var større l:fl. steder. Priserne i Stavanger er fra fjrden. Der er ialt ptat til 3 august stæng. de øvrige herreder var der til- 2/423/4 kr. pr. skj. Paa fangst maal mt i 9 g sammen ca. 20 stæng. Den bedste pladsene i det bergenske ftest mkring 3 95 i 90. Der er iset til eksprt sild i Rissen, sm sælges til isning, / 2 kr. 40 maal mt 4305 g 5 i de t har pnaadd 2-2 kr., den mincste Av drgemakrei fra N rdsj øen fregaaende aar. Til sildljefabrik- like ned til 3 kr. Garnsild i 0rlandet er der til 3 august indkmmet 40 kerne er der allerede slgt det stre g Bjørnør har pnaadd 9 kr. maalet, i fiskepakning, hvrav kun 2 parti av 4250 maal mt 340 i 9. ntsild i Bjugn fra 3 til 2 kr. efter rundsaltet, mt 293 i 9i g, 2250 Til handelsvare er der saltet ialt størrelsen. amtet er ptat i 90. alt har 43 fartøier været inde 4 25, fruten endel skjæresild. maal, hvrav er saltet 725 tønder. med fangst, derav 6 til Kristiansand 9 hadde man til samme tid saltet Al den isede sild er fra dette amt. S. med 635, de øvrige frdelt i g i Av Nrdsjøsild indbragtes i uken smaapartier paa de øvrige havner. Næsten veralt falder merkerne tem- 204, hvrved ttalmængden til Fisken sies endnunget smaafaldende melig smaa i de gjrte stæng, der 3 august er i fiske pakning g tynd. Der er betalt /2- gsaa ftest indehlder utkast, likesm mt 75 i 9, 243 i 90 g 37 /2--27 /2 øre pr. fr nr. -2 endel fangster betegnes sm fabrik- ;d39 i med -3-4, men kun fr et ubetyaelig vare; men efter de sydkmne saltede drivere km til Bergen g betaltesparti Kjøperne byr mindre, g prisen partier at dømme er silden av fin g med kr. 5, 6 med, 5 drivere til kan i det hele ikke ansees fr sat fet kvalitet. Bjarkøy, Trmsø amt, Flrø, pris 5-4 kr., 35U med endml Man bedes bemerke, at i er der sat 7 sildestæng 3-5 streks 2 drivere til Mldøen. makrelpartiet fr Nrdsjøen medregnes sild, der pnaar kr pr. maal; Av s l and s s il d er nu de første ikke den tidligere saltede drgemakre endnu er dg kun 200 maal ptat. ladninger kmmet til vre havne, ialt fra Skagerak g kystfisket eller den Nrdland fiskes der i Hadsel, Srt- 546 Derav 733 til Stavanger ntmakre, sm er saltet. land g Dverberg (Vesteraale.n), i B- g resten mtrent likelig frdelt meldin, Flden g rrysfjrd (Salten), i lem Bergen g Haugesund. Veket. Meterlgiske Observa Meløy, Nesna, Hemnes, Stamnes g Bankfisket fr Aalesund har sid t l' i u m beretter: Herøy (Helgeland), g i sid ste uke er ste uke hat uheldig veil', g fangsterne Sydkysten hadde frisk g Vestkysten der sat ver 50 ntstæng, det meste er er sm følge derav meget smaa. De tildels sterk søndenvind de første dager dg smaa eller mindre. Sildens stør- i uken. bedste dampskibe har naadd Onsdag ptraadte svakere rese angives i regelen til 3, 4 g 5, riltrbaater neppe ver 00, østenvind; men i løpet av dagen fik streks eller kaldes fr smaafaldende. men de :fleste har langt mindre. 'Til Syd- g Sydvestkysten atter frisk søndenvind. Garnfiske er der :flere steder, men det Andenes g Bleik indbragtes i uken Trsdag gik den m paa er endnu av ringe betydning. Nt- til 27 juli henimt fisk, vest, g derefter blæste svake nrdvestlige silden til nrdlige vinde. betales høist frskjellig efter hvrav dg svartkveiten utgjrde den Der faldt størrelse g kvalitet med fra - kr. aller største del. Paa Sklinnabankerne betydelige regnmængder i løpet av maalet, garn sild fra 7-9. amtet er fiskedes i juni ca , mest uken, isa;lr paa Vestkysten, hvr regnet ptat ialt maal, g der er saltet brsme g lange. alt dreves fisket var meget velkmment. til handelsvare 32 0 av 33 dækkede mtrkuttere g 39 Det nrdenfjeldske har fr det meste Namdalen er ptat i ukens løp andre mindre baater. hat svake vinde av frskjellige retninger. kun 300 maal, alt saltet, men under- Brislingfisket. Til Stavanger førretningen Fredag blæste frisk syd st, led herm km frsent til at tes i uken til 27 juli skj. brisling, saget av meget høi toemperatur. Ellers

2 254 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 ang. 92 har der hersket nrmale temperatur- paa Hpen g meg, 2-5 streks, pris -7. frhld. Tilstede 4 nt.bruk, 5 kjøpefartøier. Flden: 4 smaa Rtæng Sørfld g Nrdfld, mest Ogsaa paa Finmarkskysten har vind fabrikvare. Tilstede: 4 ntbruk, 3 kjøpe-.. d k 'n' k fartøier. Tysfjrd: 5 mindre stæng Skrvretmngen varert a s l 9, g styr en kjsen, smaafaldende.>- Tilstede 3 ntbruk. været frhldsvis ringe. rremperatur- Hadsel: Sidste uke stæng Lunk anfj OTd, frhldene 02' veiret har sk. iftet med Grundfjrd g Flatset, derav større, 9 minu _ dre, blandingsvare. Garnfisket smaat. Pris: vinden. Fredag steg gsatt her _ ter- ntsild 4-5, garnsild 7. Dverberg: større :] k'll' k,. stæng Tuvfjrd, 3-45 streks.. Pris 4 kr. mmetret ans l g, men san gjen Tilstede 4 ntbruk, 3 kjøpere. alt inden løpet av næste dag. amtet: Optat maal, derav fabrikvare 750 maal, saltet tj] handelsvare 320 tønder, til skjæresild 2900 tønder, endel til hjem- Fetsildfisket. Beretninger. mefrbruk. Amtmanden. Opslag 49. Trmsø 3/ S : Bjarkøy: alt 7 sildestæng. Optat 200 maa, hvrav saltet 00 tønder, streks. Pris bruk, 5 kjøpere. Stiftamtmanden. Fra lensmanden i Bjørnør, dat. l august: denne uke antages sat 3 mindre. ntstæng. Garnfiske fra O til 4 maal, middelfangst Opslag 9. 5/S : Til 3 august meldt ptat maal. 045 maal fetsild, hvrav iset 40, slgt denne uke antaaes pfisket 20 maa, sildljefabrikker 4250 maa, saltet 425 tønder mt hvrav mecl n 0 maa, med grn O mal. i Heravantages set O maal, slgt slldjefabnk i ) O 6403 O maal, saltet handelsvare 40 tønder. Resten til hjemmefrbruk. Sildens kvalitet er 3-5. landbragt l? 905 fisk el? akket Nrdsjø: streks g utkast. Pris pr. maal ntsild 6-3 Sld mt 75 l 9, 243 l 90, 239 l kr., garnsild 9 kr. Med det tidligere pfiskede kvantum skulde 909. ndført slandssild 546 fiskepakkede fr indeværende fiske være pfisket ialt 90 maal, hvrav iset O maal, slgt sildljefabrik O maal, saltet handelsvare 240 tønder. Resten M, akrelfisket i NrdsJ øen. til hjemmefrbruk. Tilstede ved ukens slutning: 60 garnbaater Opslag 7. 5/ S : Drgemakre fra Nrdsjøen med 50 mand, ntbruk med 290 mand, meldt 3 august 43 fartøier, 40 tønder fiskepakket, 3 kjøpefartøier med 5 mand, tilsammen 455 flækket mt 53 fartøier, 293 tønder mand. i 9, 5 fartøier, 2250 tønder i 90. Fetsildfisket. Telegrammer. Opslag 44. Trndhjem 3/ S : 0randet sidste uke sat 4 mindre ntstæng. Garnfiske fra / 2-7 maal, middelfangst maa. uken pfisket 600 maal, hvrav garnsild 500 maal, ntshd 00, derav iset 30 maa, saltet handelsvare 20, resten hjemmefrbruk. Kvalitet 4 g 5 streks. Pris 9 kl'. pr. maa. Rililsen sidste uke sat et mindre ntstæng Hasselviken, Ubetydelig garnfiske. Optat. 750 maal ntsilel. Herav iset 550 maal, saltet handelsvare 350 Merke 3-5 straks. Pris -2, samfængt 2 kr., smaasild 3 kr. Bjørnør sid ste uke antages sat 3 mindre ntstæng', garnfiske 0-4 maal, middelfangst. denne uke antages pfisket 20 maal, hvrav med nt 0, med garn 40 maa. Herav saltet handelsvare 40 Resten hjemmefrbruk. Merke 3-5 streks. Pris: ntsild 3-6, gal'lsild 9 kr. Bjugn i uken 9/ 7 _26/ 7 er der sat l strt, 6 større g 39 mindre ntst.æng. Der antages da pfisket 970 maal ntsild. Herav iset handelsvare 300 maal, slgt sildljefabrik 5450 maal, saltet handelsvare 350 Resten hjemmefrbruk. Merker 3-6. Pris 3-:d kr. ndberetning fra sidste uke endnu ikke mttat. nden amtet er pfisket ialt 3275 maal, hvrav iset 40, slgt sildljefabrik 6400 maal, saltet handelsvare 72 Stiftamtmanden. Opslag 4. Bdø 3/ S : Herøy: Sidste uke ingen nye stæng, ptat i uken ca. 600 maa, pris 3-4. Stamnes: 3 nye stæng Leirfjrden, smaafaldende. Pris 3-4. Hemnes: 3 mindre stæng Utskrpen, fabl'ikvare. Litt garnfiske, gd kvalitet, srtement 4 stl'eks, garnsild 5-9. Nesna: Sidste uke 2 mindre stæng Sjnen. mindre Asøyvaagen. Pris 3-6. TEstede i distriktet 22 ntbruk, 39 kjøpefartøier. Meløy: Flere mindre stæng Glmmen, smaafaldende, ved Halsa, alle merker. Pris Tilstede 4 ntbruk, l kjøpefartøi. Bdir): Flere mindre stæng Utenlandske fiskerier. Uken 2 juli-3 august. Sildetisket ved. s l and har i den sidste tid været nget hindret av stygt veir, saa der siden sidste indberetning kun er saltet fr 0fjrd 67 tønder i fiskepakning, hvrved sæsnens parti ialt utgjør tønder. Fra hllændernes sildefiske l Nrdsjøen er der til 3 juli ilandbragt 5495 tønder mt 7 9 i 9, 342 i 90 g 3 i 909. Prisen i hjemhavnene. var senest gylden tønden fr Vlle g.0 fr Matjes. Fra ty s k e r nes sildefiske samm e steds er til s. d. ilandbragt mt 7665 i 9. Fr tysk sild betaltes 45 Af,;. tønden fr merket Superir, 40 fr Srtierte g Prima, g fr Matjes. Det sk t s k e sildefiske gir fremdeles gdt utbytte, fra l januar-3 august er saltet l tønder mt i 9, eksprtert er der samtidig tønder mt 0 29 tønder ifjr. Telegrammer. Sildefisket ved sland. Opslag 0. 5/ s : Knsulen Reykjavik telegraferer: Øfj urd saltet siden sidste beretning 67 tønder fiskepakket sild; ialt Det hllandske sildefiske. Opslag 4. 3/ S : Hllandske sildefiske til 3 juli ilandbragt 495 tønder saltet sild mt 79 i 9, 342 i ] 90, 3 i 909. Vlle, Matjes.0 gylden tønden. Tyske sildefiske. Opslag 4. 2/ s : Tyske sildefiske Nrdsjøen saltet til 3 juli 5:) 44 tønder mt i 9 Slperir 45, srtierte g prima 40, matjes Jfb. tønden. Det sktske sildefiske. Opslag 4. 6/ S : Sktske sildefiske fra / til 3/ S saltet mt ifjr, eksprtert 0425 mt 029 ifjr. Trskefisket ved sland. Opslag 0. 2/ s : Knsulen Reykjavik telegraferer: Trskefisket med baater siden sidste indberetning g ialt daarlig Reykjavik, safjrd. Med dæksfartøier siden sidste indbeberetning middels gdt Patriksfjl'd, Akureyri, Seydisfjrd, daarlig Reykjavik, safjrd. Trskefisket paa Nyfundland. St. Jhn's l/ S : 'l'il Bergens børs telegraferes: Kystfisket siden sidste beretning ngen steder gdt, andre slet. Kystfisket ttal til dat middels. La bradrfisket siden sielste beretning nge'n steder gdt, andre slet. Labrad.rfisket ttal til elat slet (under middels). Bankfisket sielen sidste beretning bra (ganske gdt). Bankfisket ttal til dat bra (ganske gdt). Franske bankfiske siden sidste beretning bra (ganske gdt). Franske bankfiske ttal til dat bra (ganilke gdt). Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 5/S : Sardinfiket Vig daarlig; rgnmarkedet flaut. Gijn middelmaadig. Santander intet. Markedsberetninger m. v. Uken 2 juli -3 august. Telegramm er. Saltsild markedet Opslag. l/ S : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: 727 tønder letsaltet brisling 6-22 Jf. tønden, bløt blandet mmse betydelig lavere. Tilraader benytte kjølernm, fragtdifferencen bagatel ifrhld til kvalitet, prisfrskj p L Opslag. 5/ S : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Sktsk sild nærmest vikende tendens, priserne ca. Jf!0. lavere, ny fetsild imøtesees veralt med interesse. Stettin: Vaarsild fast 7- / 2 Jfb. tønden, skjæresild mangler, efterspurt, antagelig paaregnelig 24-2 størrelsen 30/60, s:sild røm-

3 7 aug. 92 UKENTLGE MEDDELEÆER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 255 Sktland. Fra viceknsulatet i Duarnenez, dat. Opgave ver sildefisket paa øst- g vestkysten av Sktland, ved Orknøel'ne 27 juli. ngen frbedring er indtraadt g Shetlandsøerrie g paa kysten av Nrthumberland fra januar til 27 juli i fiskets gang siden ærbødige av 20 ds. 92 g fr samme tid i 9. Paa den sydlige kyst Sables d'olnne, Ttal fangst Saltet, ganet Eksprtert Crisic, Palais g Quibern, en g crans anden dag 000 a 2000 pr. baat; fr Sted Cncarneau, en. av de største fiske pladser paa kstel, er fansten da.glig blit anslaat tl ngen dusm sardmer Nrthumberland pr. baat, fr Audierne g Døuarnenez Østkysten e i Orknøerne... < ' kun hver anden dag ngen tusen pr. Shetiandsøerne baat fr mtrent en fjerdedel av baatene. Fr tusenet av de stre sardiner Strn,vay Oastiebay Andre vær paa vestkysten er betalt fra fres. 35 p til 45 her Glasgw alt Anm. Vintersild. ndbefattet i venstaaende er følgende kvanta fr tidsrumme t januar-3 mars: Saltet , Eksprtert , met, gammel fetsild træg, MK 5-9,. M ndførselen andrg til 25 kasser g Hamburg: Prima brisling 22-23, skjæresild 66 tabaler. nte'es 20/35 27, 40/45.24, 50/7022,7.0/902. Priserne var ifølge Revista Oficial KJ0benhavn: 2000 fetsld, hvedsagelg smaa- sild, uensartet kvalitet, behandling, ndel fr nrsk fisk $ 9.00-$ Der er særlig smaasild maatte lagres. Trndhjems ingen sktsk paa markedet. Fr den KKKK 3-32, KKK , KK 23-26, K 2-. Bergens KKK, KK 32, K 2, MK 7. nrske vare nteres $ Fraraader hitsendelse mindre /2 stk. i kilet. Nrdsjøsild liten interesse, Shet Kurser: landsild likesaa. Lndn 60 div (ci5 a $ 4.44) F ersksildmarkedet. Paris 3 dv... Opslag 2. 3/S : Fiskeriagent Westergaard Hamburg 3 d/v.. telegraferer: Hamburg'-Altna : Uketilførsel 3954 kasser britisk sild 2 / Jf0. kassen. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 30/: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altna: Tre Jarl 45 kasser fisk, kveite 37-74, laks , tert 65-55, ørret 6-, aal Opslag 3. 3/: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altna: Nidelven 92 kasser fisk, hyse 3--7, kveite 40-75, laks 50-24, tert 4056, ørret 0-76, aal Opslag 3. 2/ S : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg--Altna: 'l'rdenskjld 92 kasser fisk. Hyse 5-9, kveite , flyndre 2-40, laks , tart , aal 57-5, sekunda Opslag 3. 6/ S : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altna : Castr 3 kasser fisk. Kveite 30-65, laks 70-20, tert 65--0, ørret 95-0, aal Kl i pfiskm arked et. Opslag 5. 6/ S : Knsulen Bilba telegraferer: Bilba: mprt 2420 kvintal nrsk, salg 2330 nrsk, 370 færøisk, behldning , ufrandrede priser. Santander : mprt 644 nrsk, salg 294, behldning 35G, priser 4700 til 400. A vista kurser: Paris Lndn Knsulatberetninger. Fra legatinen i Havana, dat. 3 juli 92. Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 2/ 6 ---:-/ 7 meddeles følgende: Fra legatinen 92: p:> 9. p:> ::::: c:-t- ::::: <l c:-t-. 5 ' 5 ()Q N p:> ()Q rj p... rj rj : j. 0- :::::. ill CJ,;l -' 00 <:.O b!) l>::l b!) 00 -=t Ol Ol <:.O CJ,;l 00 Ol <:.O OJ '' Ol b!) 00 Ol Ol 00 CJ,;l Ol -' -' -' 00 -' CJ,;l CJ,;l CJ,;l OJ -' OJ -=t <:.O -=t <:.O OJ 0 00 '' CJ,;l CJ,;l OJ 0 -' OJ. <:.O e. -' -' Ol -' Ol Ol -' <:.O CJ,;l CJ,;l -' b!) <:.O -' 0 0 -' 9 / s a 9/4 % P. 5 / 4 a 5 3 / % P. 4 a 4 / % P. Havana, dat. 7 h Z >-$ ()Q P p... t::j t:! ()Q ; ::::: p... rj l H <l t;::; f--'. rj t;::; r \Jq ' -' El >-$ c:-t- c-t-? g p;' rj.:'l ::::: p... f--' t:r <l til ::::: >-$ ' fr. P- s:::: e.. -' El e:. -' <:.O -' 5, g fr de smaa, fra 5 til 2. Rgntilførsel siden 20 ds. kun 35 fra Hamburg. Fra knsulatet i Barcelna, dat. 27 juli. Herved incherettes følgende m fiskemarkedet inden dette knsulatdistrikt siden knsulatets sidste rapprt av 4 ds.: Barcelna. Hertil imprtertes ialt slandsfisk, fransk g nrsk. Under 0sning henligger dampskibet Frsteck'(, der bringer slandstlsk. Behldningerne pgives at være 5000 kvintaler, fr det meste slandsfisk. Denne vare avsættes til 42 a 44 ptas., nrsk til 40 a 42 ptas. g fransk til 3 a 40 ptas., alt pr. kvintal ti. 40 Tarragna (5 juli). Pr. dampsk. Srrent indførtes hertil nrsk g pr. dampsk. Dana 4000 islandsk. Pr. jernbane ankm desuten islandsk. Behldningerne anslaaes til mkring nrsk, der sælges til 3 ptas. g islandsk, der betinger 44 a 46 ptas., alt pr. kvintal a 40 Cartagena (6 juli). Til dette marked har ingen tilførsel fundet sted siden sidste indberetning av ds. Priserne. hlder sig vedvarende paa samme høide sm følge av de smaa behldninger. Engelsk fisk nteres til 75 ptas. fr str, 72 fr middels g 70 fr smaa, mens islandsk g nrsk betinger 50 ptas., alt pr. kvint al a 50 Malaga (20 juli). Siden frrige rapprt av 22 juni sidstleden er ankmmet hertil nrsk g sktsk. Paa Barcelnas børs ntertes den 26 juli d. a. fr avista veksel paa Paris pesetas pr. 00 francs g paa Lndn pesetas 26. pr. Æ.

4 256 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT }'RA FSKERDREKTØREN 7 aug Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 26 juli 92. følge indhentede plysninger skal ttalindførselen av klipfisk til nedennævnte imprthavner i Nrdspanien ha været følgende i juni maaned 92: z æg ::!::!& ;::';CD-SCD ::! ::t -S :.;: ø. S r r. Sl : S. : CD CD :;j ::! e; t-.:) t-.:) t-.:) t-.:) OJ..t::- O( t-.:) t-.:) e;,.j::..,.j::..,.j::.. e; -' O( 00 t-.:) --' -' -l -l -,... _..,... t-.:) - - e; e; e; e; ::Jl. O( 00 -l,...,.j::.. e;,.j::.. -' t-.:) e; -l -l,.j::.. OJ -' Ol 00 -l e; e; c::;j - rrqo Sm nævnt utviser venstaaende tal ttalindførselen g indeslutter saaledes gsaa den i transit til indlandet ankmne fisk. Denne var fr Bilbas vedkmmende 560 kvintaler nrsk fisk g fr Santanders vedkmmende 530 kvintaler nrsk fisk. Fra generalknsulatet i Bilba, dat, 29/7: mprt g msætning av klipfisk fra 2/7_27/7 92, alt pr. kvintal a 50., andrg til: Bilba. mprt pr. dampsk. Krnprinsesse Victria 2000 færøisk g pr. dampsk. Santiag 7770 nrsk. Salg 2060 nrsk g 390 færøisk. Behldning pr. 27/7 0 nrsk g 260 færøisk. Prisen fr ste srt pgaves ntert til ptas. 47 til 50 fr nrsk g ptas. 53 til 5 fr færøisk. Santander. Salg 70 nrsk. ngen behldning pr. 2 h. Prisen fr ste srt pgaves ntert til ptas. 44 til 46 fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 00 frc. a/v l/paris l a/v/lndn. Viceknsulen i Vig indberetter, at sardinfisket i sidstfrløpne uke var daarlig; der pfiskedes kun 230 kurver. Rgnmarkedet er stagnert. følge indberetning fra viceknsulatet i Gijn har sardinfisket i sidste uke været meget rikelig. Santander var sardinfisket i samme tidsrum fremdeles daarlig ifølge indberetning fra viceknsulatet. Det kan tilføies, at generalknsulatet fra privat hld netp har bragt i erfaring, at temperaturen i havet utenfr Prtugals kyst i nærheten av Oprt den 24 ds. kun var 0 a 0 O, g at sardinen var aldeles frsvundet. ndberetning fra legatinen i Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, dat. 2 juli 92: tidsrummet 6-30 juni indførtes til Ri de Janeir følgende partier klipfisk:. Via Hamburg kasser Bremen Liverpl Gøtebrg New yrk fat. Regulær msætning av kassefisk, liten av fatfisk. Behldning ca. g fat). Detaljpriser: 000 klli (kasser 46-4 milreis pr. fat fr fisk fra Gaspe 37-3,, peixling 3-39 kasse nrsk g sktsk fisk. Det franske rgnmarked. (ndberetning fra viceknsulatet i Havre til Utenriksdepartementet, dat. 9 juli). ndførselen av Bergensrgn til Frankrike har iaar indtil 5 juni været følgende: Til Duarnenez Lc Tudy Onearneau Lrient... l 53 Orisie Sables d'olnne 'l Under ladning g befragtet Denne pgave mfatter rgn, sm den 5 juni var underveis, uten at være ankmmet til bestemmelsesstedet. Fr enkelte pladses vedkmmende har jeg erhldt ngen nærmere pgaver ver de ankmne kvanta: D uarn en e z: ankmmet til 3 juli: Nrsk: Med Arken ,Laura Elegance Kirstin Fra Hamburg Dunkerque Sildergn fra Hamburg, O n c a l' nea u: til 3 juli: Nrsk: Med Nansen ,:Hanna Stanley...? L l' i e n t: til 3 j uh : Nrsk: Med Lyssa deal.... Kaperen Hanna :.:: De vigtigste centrer fr imprt g. F k'k Engelsk: Mindst msætnmg av rgn er i ran r e Dual'nenez, Le Tudy, Onearneau, Til S a bles d' Ol nne har man iaar Lrient, Le Orisic, Nantes, Sables indtil 3 juli imprtert mindst 2 O O O d'olnne g Brdeaux. Desuten er ikke-nrsk rgn. der en række mindre havner, hvr der Sm man ser allerede av disse pfindes rgnlagere, men disse frsyner gaver, er der gsaa iaar trds de lave sig sm regel fra vennævnte steder. priser paa nrsk rgn, indført til Frank- Sardinfisket har iaar begyndt ptil rike ganske betydelige mængder frm- / 2 maaned senere end sedvanlig g med rgn. dets resultater er i det stre g hele Denne ikke-nrske rgn kmmer fra meget slette. Da desuten rgnlagerne de frskjelligste land, g man hører fra ifjr var stre er aarets rgnpriser tale m nrsk, tysk, engelsk, sktsk, meget lave, g man maa gaa helt til- amerikansk, kanadisk, fransk, dansk, bake til 99 fr at finde saa lave japansk, færøisk, islandsk g nyfundpriser sm aarets begynderpriser (40 landsk rgn. -42 fres. ste strt, 30 fres. 2den srt, Disse betegnelser krydser hinanden 7- fres. 3dje srt). Priserne er tildels, idet en g samme rgn fte dg siden steget nget, fr 2den srts er pkaldt baade efter fiskepladsen g vedkmmende med 9 a 0 fres., g der efter den natin, hvis fiskere har bragt er fremdeles langsm stigning. den paa markedet. Dette bringer fr-

5 7 aug. 92 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 257 virring i begreperne, g dabehand- burg. Den imprteres til Frankrike Lrient fr japansk rgn, men dette lingsmaaten er avgjørende fr rgnens ver Le Havre, Brest g Duarnenez er ikke lykkedes. Fragten var fr dyr, kvalitet, mens fiskestedet piller liten g er sm venfr anført høit anseet. g rgnen var av meget daarlig kvarlle, vil jeg nedenfr betegne rgnen Kun i Lrient hørte jeg mindre gun- litet; idet den var fr tør. efter fiskernes natinalitet. Man kan stige uttalelser m den. Den har sit Si de l' gn. Saavel i Lrient sm da undvære følgende betegnelser: N y- bedste marked paa Vendeekysten g i Duarnenez blev det mig meddelt, fu n d l and s k, da den enten er ameri- i Duarnenez. Paa sidstnævnte sted atnrdpændene ikke ka,n lave gd kansk, engelsk eller fransk, i s l and s k, blev 3die srt tysk rgn fr ngen tid sildergn. Den nrske sildergn, sm da den enten er dansk, tysk, fransk siden slgt fr 22 francs samtidig med, man har frsøkt i Duarnenez, kan eller engelsk, færøi sk, da dette er at 3die srt nrsk kun std i francs. nu ikke længer sælges der. Den er engel$k eller dansk rgn, kanadisk, Den elgelsketrskergn m- fr haard g tør, naar den gnides da denne er identisk med nyfundlands- sættes i Frankrike saavidt jeg har skiller krnene sig fra hinanden, rgnen rgnen eller stammer fra Labradr, kunnet finde alene i Lrient i ngen gaar i pulver. Saadan rgn, sm flyg isaafald er engelsk, g sk t sk, mængde. Engelskmændene har hat ter sm sagmug, er ikke. nyttigere end da denne mest almindelig betegnes sm nrske specialister ver fr at lære til- denne. Den tyske sildergn er derengelsk. Der gjenstaar saaledes føl- beredningen av rgnen, men resultatet imt meget anseet, g der sælges gangende betegnelser: nrsk, tysk, engelsk, er ikke helt tilfredsstillende. Derfr ske meget av den i Finistere. Denne amerikansk, fransk, dansk g japansk. mpakkes i Lrient al engelsk saa- rgn kmmer fra Færøerne ver Ham- Av disse srter er den h'orske velsm anden ikke-nrsk rgn. burg. Den betales mtrent sm 3die r gni det stre g hele fremdeles Lrient blev det mig pgit, at denne srts nrsk trskergn. anset sm den bedste, g dens psitin mpakning finder sted, frdi fiskerne A r a c h ide mel Dette prdukt ani den almindelige pinin synes at vil ha aldeles fuldstppede tønder g vendes iaar trds de lave rgnpriser være adskillig, sterkere jaar end ifjr ser mindre paa gdheten end paa næsten like meget sm ifjr. Det p (se min indberetning indtat i Fiskets mængden. Fra andet hld har jeg gis, at fiskerne i de aar, rgnpriserne Gang fr 6 mars 92, nr. 0), hvad imidlertid faat en anden frklaring av var høie, vænnet sig til at bruke Arader utvilsmt skyldes, dels at nrd- grundene til denne mpakning, en fi'- chidemelet. De vilde nu neppe pgi mændene nu retter sig efter fransk- klaring, sm jeg gjengir med al reser- det, selv m rgnen blev endnu bilmændenes ønske m anvendelse av vatin idet jeg ikke har hat anledning ligere, frdi de mener at ha pdaget, tætte tønder, dels at priserne iaar er til at kntrllere dens rigtighet. Den at arachidemelet bringer sardinen frlave. Jeg fandt saaledes, at i B 0'- engelske rgn, har man sagt mig, sm tere p end rgnen, idet det synker de a u x' distrikt ansees den nrske rgn er daarlig srteret g tilberedt, impr- hurtigere. Desuten gjør arachidemelet sm uten sammenligning den bedste, teres meget til Lrient g mpakkes vandet blakt g ugjennemsigtig, saabaade med hensyn til srtering g til- fr efterpaa at utgis sm nrsk. Den ledes at sardinen ikke saa let skræmberedelse. N an te s' distrikt er den sælges under navn av Rgues de mes. En sardinfisker bruker, siges der, nrske rgn endnu den bedste, men Nrvege, hvilket navn imprtøren i mindst 2 sække arachidemel a 75 kil naar prisfrskjellen er av betydning, nødsfald mener at kunne frsvare sm fr hver tønde rgn. hvad der stadig indtræffer, kjøper fi- betydende Rgnes a la Nrvegienne U Arachidemelet er iaar dyrere end skerne gjerne den ikke-nrske. Ty- eller lignende. Sm regel vver impt- sedvanlig, 22 francs pr. 00 mt skerne underbyr stadig nrdmændene, tøren ikke at kalde rgnen nrgues 7 francs ifjr. Markedet fr hele g derfr har man paa Vendeekysten de Bergen. Dg bar man, sier min Frankrike er i Brdeaux. Der frkjøpt meget tysk rgn denne vinter. kilde eksemplerpaa, at Lrient-impr- brukes i Frankrike til sardinfisket 75 Lrients distrikt' mener man, at tører har skaffet sig tmme tønder fra a 00 tusen sække (a 75 ) pr. aar. knnbergenserne frstaar at lave vir- Bergen, merket med denne bys navn. Kunstig rgn. Der skal iaar alkelig gd trskergn. Oncar- Den amerikanske rgn pgis at deles ikke ha været gjrt nget frsøk e a u' s distrikt uttaltes det, at det være daarlig srteret g behandlet g med kunstig rgn, g alle synes enige der er umulig at msætte andet end den er derfr veralt litet anseet. Den m, at de mange hittil pfundne kun Bergens-rgn, naar dennes pris (lste indføres sm regel direkte, ngen km- stige agn intet duer. srt) ikke verstiger 60 frcs. D u- mer dg ver England. arnenez fandt jeg gsaa, at den nr- Den franske rgn faar samme Det franske sardinfiske. ske rgn i det stre g hele har fr- daarlige skudsmaal sm den amerikan- (ndberetning fra viceknsulatet i Havre til trinnet, men det uttaltes dg fra km- ske. Den indføres til Frankrike ver Utenriksdepartementet, dat. 9 juli.) petent hld, at tyskerne nu begynder havnene Brdeaux, Paimpl g Fecamp. Det franske sardinfiske begyndte at gjøre s rangen stridig, :g at mange Den franske rgn er iaar værd ca. 25 iaar ver den hele kyst senere end fiskere endg fretrækker den tyske a 30 francs, altsaa mtrent hvad staten sedvanlig, frsinkelsen var paa enkelte rgn fr den nrske. En enkelt rgn- betaler i præmie fr dens prduktin steder p til /2 maaned. Fisket handler der paa stedet har iaar slgt g anvendelse. har gsaa fr de fleste distrikters vedkmmende været meget slet, g nget ca. 500 tønder tysk trskergn, sm Den danske rgn er gd, men blev betalt like høit sm den nrske. der er meget litet av den. tegn til bedring er der fr øieblikket Den tyske trskergn prduce-l Japansk rgn. Der har været ikke. Fisket har fr de enkelte distrikres paa sland g kmmer fra Ham- gjrt frsøk paa at finde et marked i ters vedkmmende stillet sig sm følger:

6 25 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 aug. 92 Duarnenez: Fisket begyndte saa smaat i slutten av mai, men ngen større. deltagelse blev der ikke, før ngen baater i midten av juni hadde indbragtgd fangst. midlertid blev fisket snart yderst. slet g har den meste tid været intetsigende. Prisen pr. 000 sardiner har svinget mellem 30 g 60 francs. Den største del av fangsten har bestaat i stre sardiner, hvrav der gaar 6 a pr. /4 daase, samt en del ganske smaa, 6 pr. /4 daase. Cncarneau. Fisket begyndte i slutten a v mai med ganske gd fangst. Enkelte baater hadde endg 0 til 2000 sardiner. Fisket har senere været meget vekslende, enkelte dage nul, andre dage meget gdt. Takket være de enkelte gde dage er der allerede iaar i distriktet pfisket mere sardin end i hele fjraaret. sidste halvdel av juni hadde enkelte baater 5 til sardiner, hvad der er en str sjeldenhet. de sidste dage har fisket atter været nul. (E'rts.) Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 25/7_3/ 7 Pris i øre Fiskesrter t; + 00 <l) <l) 'S > p:j r H Bergens markedspriser fr fiskevarer. ankmmer nu kun en ubetydelighet, saa dette fiske maa nærmest betragtes sm avsluttet. Maa ikke pfattes sm fritmbrd nteringer. Fr senest ankmne partier kan (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekretær). nteres: Bergen, 3 august 92. Paa t l' anm a l' k e det er msæt- Fersk laks, nrdenfra tert, ningen yderst ringe. Kldklaret damp- laks, fra fjrdene.. tran har senest været betalt med tert, kr. 4 g uklaret med kr. 42. Brun-,: ørret, str.... tran med kr. 29 / 2 d. midd... 'd' h'. d' Hamburg, 2 august 92. r:rranmarkedet er fremdeles meget nteres: rlig. J eg nterer: Øre pr. kil R g n ganske stille. Efterretriingerne kveite) str 'dd me e d. ml. fra sardinfisket vedvarende mislige. rø dfi s k ( uer ) Seneste pris har været kr hyse fr de resp. srter. markre, pr. par Kl i pfi skuten tilførsel. Nysaltet trsk R df ' k l.c brsme un l smtrent 9 uten lrretning. Alene litt almindelig hllænder handlet til kr. 3. Bergen, 5 aug. 92. Paa sildemarkedet er fetsild i ny Tilførselen av fersk fisk var nget vare betalt med kr bedre frrige uke saavel nrdenfra sm fr resp. l, ll, V g V streks. Nrdsjøsild fra nærmeste distrikter. Av fersk senest msat til kr. 5. markre tilføres markedet fremdeles større partier, hvrav en str del videresendes til Østlandet i iset tilstand; prisen hlder sig mkring øre Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). pr. par. Fr senest ankmne partier kan Brutt salgspriser. Damptran, kldkl. Lfts J? 56/57 Raamedicintran Blank trsketran Brunblank d. Fersk laks, nrdenfl'ft tert, laks, fra fj rdene.. tert, ørret, str.... d., midd.... kveite, str med hde d., midd. rødfisk (uer)... hyse.... Nysaltet trsk i kasser brsme Øre pl'. kil Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet juli 92. Bris- Pris Smaa- Pris Hvrfra ling pr. sild pr. skj. skj. skj. skje Opgave ver fersk sild avsendt fra Trndhjem statin i tiden 25/7 til l/ S Til nrske statiner 4430 bl'. utenlandske d Tils br fra den kmmunale fiskeauktin. Ved T. Anfindsen. Bergen, 30 juli 92. Tilførselen av ferskfisk var gsaa frrige uke meget knap, naar undtages markre, hvrav tilføres markedet stre mængder delvis til trvsalg her g delvis til eksprt g saltning. Av laks Stavanger amt S.B. amt l-=- Røkt Krydret Tmat Værdi brisling... kr smaasild kr

7 Tldsteder Kristiania... Sandefjrd.. Kristiam:anel. Flekkefjrd. Stavanger... Kpervik... Haugesund.. Bergen.... Flrø... Aalesunel... Kristiansund. Trndhjem Bdø... Svlvær... Narvik... Trmsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre... alt uken Tldsteder Kristiania.... Sandefjrd... Krisiansand. Flekkefjrd Stavanger... Kpervik... Haugesund... Bergen... Flrø... Aalesund... Kristiansund. Trndhjem.., Bdø... ; Svlvær... Narvik... Trmsø... Hammerfest. Varelø... Vadsø... Andre alt uken Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / til 27/ 7 92 g uken, sm endte 27/ 7, Fetsild Nrdsjø- slands- Klipfisk, Klipf., is- Rt- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun- Haa- Vaarsild g skaa- Strsild Brisling Rundfisk Sei Rgn Blank Brun ret sild sild sild nrsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tell'. tell'. l'g. tell'. tell' : ' M ' Hval- Sæl- Bttle- Makrei, Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Makrei, Laks, Levende Anden Fisk, saltet Fiske tran Hummer Fisk, saltet Sildemel tran nsetran saltet fersk fersk aal fersk fisk i fartøi guan tell'. tell'. ks. tell'. stk. i Sælskind Hermetik / G f) ' 3U l li g 0+ r-< <:.C> r-< W q t>:j Z i-3 t -l Q t:l t:i t t t?:l pj O Z O - H t t:i pj -.!;j H t;j -l p: :z: <:.O _ _._

8 260 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 august 92 Hamburg-Altna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 424 kasser nrsk fisk. 25/7 30/7 3/ 7 Pf. Pf. Pf. Pf. Laks.., pr. Cf!) D. sekunda.... Tert ørret, str /z D. middels /z D. smaa...' Kveite, str 30 CfJ) pver / /z-30 D. strmidd Cf!) 65/ / D. middels 0-22 Cf!) 65 /z Kveitebarn Cf!) nedver Hyse, str D. smaa...,.... } D. sekunda.... Flyndre, str D. middels /z-40 D. smaamiddels / 2-2 D. smaa secunda 36 / 2 Rødtunger.... Pigvar.... Rgnkjeks.... Ræker...,.... Aal /5-5/37 Trsk... ','.... Hummer.... Makrei...,... pr. styk Strsild pr. kasse Jfh. Jf? Jfh. Jfh. D. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssild.... '... Svensksild.... Sktsksild.... Hamburg, 2 august. 'Vestergaard. tien:!=k :e mne anrr:lk kee: Pf us:!::). fo7\i;il kv3:r2 til (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week nre added t ttalsfr next week.) _,. A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cd liver il)...,... ','.... hl. O Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. O B. Sildefiskerierne (HeTing Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Hening), februar-mars maal a 50 liter O 2. Fetsildfisket juli---desember )..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the,vest Cast)... '... maal a 50 liter O b) fr østlandet (the Suth Cast) ; maal a 50 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket 204 (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr, saltet, fiskepakket 5 46 (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning l 376 (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m a a.,fiskets GanD''' angives sm kile.

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere