Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt 1979-1980 ------- -- ----------------- - ---- --- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lene Hammershøy PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. 'Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns Amt 1979-

2 1980, som oprindeligt blev indsamlet af Lene Hammershøy. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-376). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren).' Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-376: Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt Primærundersøger: Lene Hammershøy. DDA-376, 1. udgave (ved Erling Strange Nielsen og Per Nielsen) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3662 respondenter, 38 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (32 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Lene Hammershøy for Voksenpædagogisk Center for Fyn (VPC), og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1981 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er i alt væsentligt foregået som betalt, rekvireret arbejde, der i DDA er blevet foretaget af Erling Strange Nielsen og Per Nielsen. Materialet er arkiveret som DDA-376: Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed i et mindre oplag.

3 Da undersøgelsen omfatter registeroplysninger over underviseres fagområde samt undervisningskompetance, findes der ikke et spørgeskema i vanlig forstand. DDA er ikke i besiddelse af det materiale, de enkelte institutioner har modtaget, og som har afgrænset de ønskede oplysninger. Det skal understreges, at nærværende publikation er et teknisk orienteret produkt, som er nødvendigt for analyse af det beskrevne materiale. Derimod kan man ikke umiddelbart af randfordelingerne i de enkelte variable læse sig til, hvordan den danske befolkning forholder sig til de i undersøgelsen stillede spørgsmål, eller hvordan undersøgte karakteristika er fordelt i befolkningen. Randfordelingerne i kodebogen er uvægtede marginaler, som viser fordelingerne hos den gruppe, der faktisk blev udspurgt - og som ikke nødvendigvis uden en vægtning er repræsentativ. Derfor må der ikke publiceres med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 1982 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns Amt Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: ungdoms- og voksenundervisere i Fyns Amt; efterskoler; højskoler; handelsskoler; søfartsskoler; navigationsskoler; aftenskoler; oplysningsforbund; fritidsundervisning; forberedelseskurser; specialundervisning; ansættelsesform; undervisningstimetal. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0376: Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns Amt Primærundersøger: Lene Hammershøy. DDA-0376, 1. udgave (ved Erling Strange Nielsen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3662 respondenter, 38 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (33 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0376. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S376. Studienummer (datasæt): 376. Donor (afleverende instans): Hammershøy, Lene. Voksenpædagogisk Center for Fyn. Amtsgården, Ørbækvej 100, DK-5220 Odense SØ. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Hammershøy, Lene. Voksenpædogogisk Center for Fyn. Amtsgården, Ørbækvej 100, DK-5220 Odense SØ. Dataindsamler: Hammershøy, Lene. Voksenpædogogisk Center for Fyn. Amtsgården, Ørbækvej 100, DK-5220 Odense SØ. Opdragsgiver: Voksenpædagogisk Center for Fyn, bestyrelsen. Økonomisk sponsor: Habekost, Kurt. Voksenpædagogisk Center for Fyn. Amtsgården, Ørbækvej 100, DK-5220 Odense SØ. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): En kortlægning af undervisere indenfor ungdoms- og voksenundervisningen, der henhører under bl.a. fritidslovgivningen. Der er desuden medtaget undervisere fra handelsskoler, diverse fagskoler, enkeltfagskurser samt høj- og aftenskoler. Datatype: Kodede tekstdata. Observationsenheder: Individer. Grupper. Skoleformer.

8 Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Frafaldet kan opgøres på skoletyper, idet hver enkelt skole er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema for hver enkelt af de på skolen ansatte undervisere. Frafaldet blandt skolerne er da: 15 af 40 ungdomsskoler, 2 af 11 efterskoler, 3 af 9 højskoler, 2 af 5 handelsskoler (de 3 handelsskoler, der har besvaret spørgeskemaet, har langt den største del af denne gruppes undervissere ansat) og 7 af 20 fagskoler (inkl. 2 private kurser). Det anslås, at de indkomne besvarelser dækker mindst 75% af samtlige undervisere i den undersøgte population. Datasættets størrelse: 3662 respondenter; 38 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 9 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Voksen- og ungdomsundervisere i Fyns Amt, Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse. Systematiseret efter skoleform. Undersøgelsens geografiske univers: regional. DK, Fyn. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret); skriftlig undersøgelse iøvrigt. Ud over spørgeskemaer, udfyldt af de enkelte skoler, er materialet suppleret med udtræk fra interne journaler og øvrige registreringer af underviserne på centralt plan. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Følgeskrivelser blev vedlagt de udsendte skemaer, og en rykkerskrivelse udsendtes ca Dataindsamlingspersonale: særligt personale. Projektleder ansat til gennemførelse af projektet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. En del uvilje blandt de enkelte skolers ledelse registreredes, begrundet i manglende administrativ kapacitet. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS, BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk.

9 Kontroloperationer udført af primær-undersøger: ingen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af kodning; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Generering af dupletindikator pga. manglende konsistens i individidentifikation. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Donor er således villig til at give yderligere information. Adgangstilladelse indhentes hos: Hammarshøy, Lene. Voksenpædagogisk Center for Fyn. Amtsgården, Ørbækvej 100, DK-5220 Odense SØ. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Hammershøy, Lene: Hvem er ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt? En opgørelse af denne lærergruppe i perioden Voksenpædagogisk Center for Fyn; 126 pp. + bilag; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn. Underviseres uddannelse, kategoriseret. Arbejdssted: Underviseres arbejdsplads (skolens navn og skoletype) samt geografisk placering. INDLEDNING Undersøgelsen 'Ungdoms- og voksenundervisere i Fyns amt ' blev foretaget af Lene Hammershøy, Voksenpædagogisk Center for Fyn, i løbet af 1980 med det formål at kortlægge en række karakteristika omkring de fynske ungdoms- og voksenundervisere. DDA har fungeret som konsulent efter indsamlingen af data, idet Lene Hammershøy i januar 1981 henvendte sig til DDA, for at undersøge mulighederne for edb-bearbejdning af de indhentede oplysninger. Der udarbejdedes en servicekontrakt med Lene Hammershøy, med Voksenpædagogisk Center for Fyn som økonomisk sponsor. Oparbejdningen af denne undersøgelse til klasse D er således i det væsentligste foregået som betalt, rekvireret arbejde. DATA Data blev modtaget ophullet, og DDA har foretaget konvertering til OSIRIS-format (karakter-format), renset og checket data, samt genereret denne maskinlæsbare datadokumentationspublikation, alt i henhold til DDA's dokumentationsstandarder. I forbindelse med det efterfølgende analysearbejde, genereredes en

10 SPSS kontrol- samt datafil, ved hjælp af DDA-hjælpeprogrammet DDAOSPSS samt OSIRIS-programmet TCOT. Der forefindes således en analyseklar datafil fuldt dokumenteret i både OSIRIS og SPSS formaterne. REKODEDE VARIABLE Idet data ved modtagelsen for visse variables vedkommende (V5 Skoletype; V13 Skoleløbenummer; V14 Lærerløbenummer) var hierarkisk hullet var en omfattende rekodning af materialet nødvendig for genereringen af en tilstrækkeligt oplysende datadokumentationspublikation. Udover genereringen af V6 - V12 som en følge af ovennævnte, har DDA genereret V16 Fødselsår, kategoriseret; V20 Faglig uddannelse, kategoriseret; V24 Pædagogisk uddannelse, kategoriseret; V26 Skolefag kategoriseret; V34 Kompenserende specialundervisning, kategoriseret; V38 Hensyntagende specialundervisning, kategoriseret - alle med det formål at lette en umiddelbar vurdering og oversigt over materialet. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer. Variablen har værdien 376 for alle cases. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer. Variablen er genereret af DDA og identificerer entydigt hver respondent med en firecifret, fortløbende værdi ( ). V0003 DUBLETINDIKATOR start 8, bredde 5 Dubletindikator. I originaldata fandtes intet caseid. Det var derfor nødvendigt at sortere på et formodet eentydigt felt, nemlig V5 Skoletype, V6 Løbenummer og V14 Lærerløbenummer. Ved denne sortering fandtes et antal dubletter, hvorfor en dubletindikator genereredes. Dubletindikatoren er 5-cifret, hvor de 4 første cifre er løbenummer, det femte angiver dubletantal for løbenumme-

11 ret. V0004 KOMMUNE CPR start 13, manglende data: = 999 Kommune CPR Assens Kommune Bogense Kommune Broby Kommune Egebjerg Kommune Ejby Kommune Fåborg Kommune Glamsbjerg Kommune Gudme Glamsbjerg Hårby Kommune Kerteminde Kommune Langeskov Kommune Marstal Kommune Ikke identificeret kode Middelfart Kommune Munkebo Kommune Nyborg Kommune Nr. Aaby Kommune Odense Kommune Otterup Kommune Ringe Kommune Rudkøbing Kommune Ryslinge Kommune Svendborg Kommune Sydlangeland Kommune Søndersø Kommune Tommerup Kommune Tranekær Kommune Ullerslev Kommune Vissenbjerg Kommune Ærøskøbing Kommune Ørbæk Kommune Årslev Kommune Årup Kommune Uoplyst svarprocent: 95 V0005 SKOLETYPE start 16, manglende data: = 99 Skoletype. Variablen er en sumkode for variablene V6 - V12.

12 Ungdomsskoler Efterskoler/højskoler Handelsskoler Søfart/navigation Fagskoler iøvrigt Aftenskoler/fritidsundervisning/ oplysningsforbund Forberedelseskurser Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0006 UNGDOMSSKOLER start 18, manglende data: = 99 Ungdomsskoler. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer Sanderum/Bellinge Ungdomsskole Ungdomsskolen Gudme Ullerslev kommunale Ungdomsskole Hårby Ungdomsskole Munkebo Ungdomsskole Egebjerg Ungdomsskole Nyborg-områdets Ungdomsskole Rudkøbing kommunale Ungdomsskole Marthaforbundets Ungdomsskole Langeskov Ungdomsskole Korup/Pårup Ungdomsskole Dalum Ungdomsskole Bogense Ungdomsskole Korslykke Ungdomsskole Næsby/Tarup Ungdomsskole Tommerup/Vissenbjerg Ungdomsskole Sydlangelands Ungdomsskole Rising Ungdomsskole Tingkjær Ungdomsskole Ærøskøbing kommunale Ungdomsskole Kertemindeegnens Ungdomsskole Vejstrup Ungdomsskole Korup/Pårup Ungdomsskole Søndersø Ungdomsskole (Kun specialundervisning) Svendborg Ungdomsskole Ryslinge Ungdomsskole Ringe Ungdomsskole Otterup Højstrup Ungdomsskole Marstal Ungdomsskole Middelfart Ungdomsskole Glamsbjerg Ungdomsskole Ørbæk Ungdomsskole

13 Fåborg Ungdomsskole Ejby Ungdomsskole Årup Ungdomsskole Broby Ungdomsskole Tranekær Ungdomsskole Assens Ungdomsskole Årslev Ungdomsskole Nr. Åby Ungdomsskole Uoplyst svarprocent: 27 V0007 EFTERSKOLER/HØJSKOLER start 20, manglende data: = 99 Efterskoler og højskoler. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer Nr. Åby Efterskole Langelands Efterskole Tommerup Efterskole Broby Fri- og Efterskole Humble Efterskole Glamsbjerg Efterskole Ringe Fri- og Efterskole Båring Efterskole Den røde Højskole Ryslinge Højskole Køng Folkehøjskole ÆrØ Folkehøjskole Brogården, Middelfart Højskole Uoplyst svarprocent: 6 V0008 HANDELSSKOLER start 22, manglende data: = 9 Handelsskoler. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer Tietgenskolen Svendborg Handelsskole Nyborg/Kerteminde Handelsskole Uoplyst svarprocent: 12

14 V0009 SØFART/NAVIGATION start 23, manglende data: = 9 Søfarts- og navigationsskoler. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer Koktved Søfartsskole Nyborg Sejlerskole Svendborg Søfartsskole Svendborg Maskinmesterskole Marstal Navigationsskole Uoplyst svarprocent: 2 V0010 FAGSKOLER IØVRIGT start 24, manglende data: = 99 Fagskoler iøvrigt. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer Gartner- og Frugtavlerhøjskolen Kamstrups Kursus Spejder Husholdningsskolen Nordisk Landboskole Korinth Landbrugsskole Odense Fagskole/Håndarbejdsseminariet Det Fynske Kunstakademi Den Fynske Specialarbejderskole EI-Centret FYN Odense Maskinmesterskole Fysio- og Ergoterapeutskolen Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium Skolen for beskæftigelsesvejledere i Svendborg Uoplyst svarprocent: 5 V0011 AFTENSKOLER M.M. start 26, manglende data: = 99 Aftenskoler/fritidsundervisning/oplysningsforbund. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer De manglende kodeværdier var Odense Aftenskoler, ligesom kodeværdien 50. Disse er rekodet til værdien 01. Det samme

15 gælder for værdierne 08 og 09, Aftenskolen Svendborg, hvor 09 er rekodet til 08. De originale kodeværdier er bibeholdt i V13 Skoleløbenummer Odense Aftenskoler Beliggenhed ukendt Beliggenhed ukendt Aftenskolen Nyborg Aftenskolen Svendborg Aftenskolen Aarslev Aftenskolen Ærø Aftenskolen Marstal Aftenskolen Bogense Aftenskolen Gudme Aftenskolen Broby Aftenskolen Munkebo Aftenskolen Nr. Åby Aftenskolen Tommerup Aftenskolen Vissenbjerg Aftenskolen Ryslinge Aftenskolen Kerteminde Aftenskolen Assens Aftenskolen Hårby Aftenskolen Rudkøbing Aftenskolen Glamsbjerg Aftenskolen Ringe Aftenskolen Humble Aftenskolen Tranekær Aftenskolen Fåborg Aftenskolen Ejby Aftenskolen Ørbæk Aftenskolen Årup Aftenskolen Søndersø Aftenskolen Ullerslev Aftenskolen Langeskov Aftenskolen Otterup Aftenskolen Egebjerg Aftenskolen Middelfart Uoplyst svarprocent: 37 V0012 FORBEREDELSESKURSER start 28, manglende data: = 99 Forberedelseskurser. Variablen er genereret fra V5 Skoletype og V13 Skoleløbenummer Den manglende kodeværdi 05 var sammen med 04 Odense Forberedelseskursus. Værdien 05 er rekodet til 04, men findes stadig som kodeværdi i V13 Skoleløbenummer Fåborg Forberedelseskursus

16 Munkebo/Kerteminde Forberedelseskursus Nordfyns Forberedelseskursus Odense Forberedelseskursus Sydfyns Forberedelseskursus Sydvestfyns Forberedelseskursus Midtfyns Forberedelseskursus Vestfyns Forberedelseskursus Østfyns Forberedelseskursus Ærø Forberedelseskursus Uoplyst svarprocent: 10 V0013 SKOLELØBENUMMER start 30, bredde 2, manglende data: = 99 Løbenummer for den enkelte skole. V0014 LÆRERLØBENUMMER start 32, bredde 2, manglende data: = 99 Løbenummer for den enkelte lærer. V0015 FØDSELSÅR start 34, bredde 2, manglende data: = 99 Fødselsår. Kodet med de sidste to cifre af årstallet. V0016 FØDSELSÅR, KATEGORISERET start 36, manglende data: = 9 Fødselsår, kategoriseret. Variablen er genereret på basis af V15 Fødselsår Født før Født Født Født Født Født Født efter Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99

17 V0017 KØN start 37, manglende data: = 9 Køn Mand Kvinde Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0018 FAGLIG UDDANNELSE I start 38, manglende data: = 99 Faglig uddannelse I. Denne uddannelsestype anses for ''umiddelbart undervisningskompetancegivende'' Ingen Cand.mag. og cand.phil Folkeskolelærer Faglærer i sprog Faglærer i håndværksmæssige fag Faglærer i håndarbejdsbetonede fag Faglærer i husgerningsfag Faglærer i gymnastik Pædagogisk uddannelse indenfor yoga, bevægelseslære, afspænding o.lign Diverse faglærere Diverse søfartsuddannelser Musikpædagoger etc Studerende i undervisningskompetencegivende fag Øvrige studerende Diverse pædagoger Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0019 FAGLIG UDDANNELSE II start 40, manglende data: = 99 Faglig uddannelse II. Denne uddannelsestype anses for ''ikke umiddelbart undervisningskompetencegivende''.

18 Ingen Handels- og kontorfag Håndværksmæssige fag Højere tekniske uddannelser HD, HA, revisor, korrespondent o.lign Sygehuspersonale, plejepersonale Pædagoguddannelser uden indbygget undervisningskompetance/socialrådgiver/ omsorgsassistent Kreative uddannelser Kørelærer/politi Diverse Landmand/agronom/gartner etc Øvrige universitetsuddannelser, f.eks. cand.teol Deltaget i kurser ved døve-/ blindesamfund Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0020 FAGLIG UDDANN.,KATEGOR. start 42, manglende data: = 9 Faglig uddannelse, kategoriseret. Variablen er genereret på basis af V18 Faglig uddannelse I og V19 Faglig uddannelse II Kun faglig uddannelse I Kun faglig uddannelse II Både faglig uddannelse I og II Ingen faglig uddannelse Uoplyst svarprocent: 100 V0021 PÆDAGOGISK UDDANNELSE I start 43, manglende data: = 99 Pædagogiske uddannelser I. Denne uddannelsestype anses for ''umiddelbart undervisningskompetancegivende'' Ingen Cand.mag. og cand.phil.

19 Folkeskolelærer Faglærer i sprog Faglærer i håndværksmæssige fag Faglærer i håndarbejdsbetonede fag Faglærer i husgerningsfag Faglærer i gymnastik Diverse uddannelser indenfor yoga, bevægelseslære, afspænding o.lign Diverse faglærere Diverse søfartsuddannelser Musikpædagoger etc Studerende i undervisningskompetencegivende fag Øvrige studerende Diverse pædagoger Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0022 PÆDAGOGISK UDDANNELSE II start 45, manglende data: = 99 Pædagogisk uddannelse II. Denne uddannelsestype anses for ''ikke umiddelbart undervisningskompetencegivende'' Ingen AVG, PVG, og lign SEL Diverse specialundervisningskurser Diverse kurser, herunder dansk for udlændinge Undervisningerfaring som kompetancegivende Diverse pædagogiske kurser plus specialundervisning Diverse kurser plus undervisningserfaring Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0023 PÆDAGOG.UDD.,KATEGOR. start 47, manglende data: = 9 Pædagogisk uddannelse, kategoriseret. Variablen er genereret på basis af V21 Pædagogisk uddannelse I og V22 Pædagogisk uddannelse II.

20 Kun pædagogisk uddannelse I Kun pædagogisk uddannelse II Både pædagogisk uddannelse I og II Ingen pædagogisk uddannelse Uoplyst svarprocent: 100 V0024 ALMINDELIGE SKOLEFAG start 48, manglende data: = 99 Skolefag I (almindelige skolefag) Ingen Sprog (fremmedsprog) Matematik, regning Sprog, orientering Orientering Dansk Sprog, matematik Dansk, regning, matematik Flere almindelige skolefag Dansk, orientering, samfundsfag Matematik, orientering Matematik, fysik, kemi Økonomiske fag, regnskabsfag Landbrugs- og gartnerfag Håndværkerfag Juridiske fag Virksomhedsfag Historie, samfundsfag Geografi, biologi Terapi af forskellig art Diverse Fejlkode Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99 V0025 SKOLEFAG II start 50, manglende data: = 99 Skolefag II (hobby og fritid) Ingen Håndarbejde Musik Håndværksmæssige fag

21 Sprog Gymnastik, sport Diverse husgerningsfag Yoga, bevægelseslære, afspænding Kunstnerisk betonede fag, dramatik Førstehjælp, omsorg, sundhedslære, fødselsforberedelse Foto, smalfilm Tekniske fag, knallertkøreskole, færdselslære, kørekort Jagt, fiskeri, hunde, ridning, natur Sejlsportsfag Kultur, oplysning, orientering, klub Maskinskrivning, stenografi etc Specialundervisning, alm.skolefag Studiekreds, erhvervsorient. kurser Diverse, flere fag Studievejledning Blindskrift, tegnsprog etc ADL-træning, madlavning etc Fejlkode Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 V0026 SKOLEFAG KATEGORISERET start 52, manglende data: = 9 Skolefag, kategoriseret. Variablen er genereret på basis af V24 Skolefag I og V25 Skolefag II Kun skolefag I Kun skolefag II Både skolefag I og II Ingen skolefag Uoplyst svarprocent: 100 V0027 HELTID / DELTID start 53, manglende data: = 9 Heltid/deltid Heltid Deltid Fejlkode Uoplyst

22 svarprocent: 66 V0028 TIMELÆRER/FASTANSAT start 54, manglende data: = 9 Fastansat/timelærer Fastansat Timelærer Uoplyst svarprocent: 66 V0029 UNDERVISNINGSTIMER UGTL. start 55, manglende data: = 9 Antal undervisningstimer pr. uge Fejlkode timer timer timer timer Over 20 timer Fejlkode Uoplyst svarprocent: 38 V0030 GEOGRAFISK PLACERING start 56, manglende data: = 9 Geografisk placering af undervisningssted Landzone Byzone Mindre bysamfund på landet Fejlkode Uoplyst svarprocent: 94 V0031 KOMP.SPEC.UNDERVISN. I start 57, manglende data: = 99

23 Kompenserende specialundervisning I Ingen Blinde, svagtseende Læse-, stave-, tal-retarderede, ordblinde Diverse handicapgrupper Fejlkode Uoplyst svarprocent: 8 V0032 KOMP.SPEC.UNDERVISN. II start 59, manglende data: = 99 Kompenserende specialundervisning II Ingen Bevægelseshæmmede Døve, svagthørende Døve, talehæmmede Døve, bevægelseshæmmede Uoplyst svarprocent: 8 V0033 KOMP.SPEC.UNDERVISN.III start 61, manglende data: = 99 Kompenserende specialundervisning III Ingen Psykisk handicappede Fysisk/psykisk handicappede Talehæmmede Blinde bevægelseshæmmede Uoplyst svarprocent: 8 V0034 KOMP.SPECIALU.,KATEGOR. start 63, manglende data: = 9 Kompenserende specialundervisning, kategoriseret.

24 Kun komp.special. I Kun komp.special. II Kun komp.special. III Komp.special. I + II Komp.special. I + III Komp.special. II + III Komp.special. I + II + III Ingen komp.special. overhovedet Uoplyst svarprocent: 8 V0035 HENSYNT.SPEC.UNDERV. I start 64, manglende data: = 99 Hensyntagende specialundervisning I Ingen Blinde, svagtseende Læse-, stave-, tal-retarderede, ordblinde Dansk for udlændinge Diverse handicapgrupper Uoplyst svarprocent: 8 V0036 HENSYNT.SPEC.UNDERV. II start 66, manglende data: = 99 Hensyntagende specialundervisning II Ingen Bevægelseshæmmede, fysisk handicappede Døve, svagthørende Døve, talehæmmede Døve, bevægelseshæmmede Uoplyst svarprocent: 8 V0037 HENSYNT.SPEC.UNDERV.III start 68, manglende data: = 99 Hensyntagende specialundervisning III.

25 Ingen Psykisk handicappede Fysisk/psykisk handicappede Talehæmmede Blinde bevægelseshæmmede Uoplyst svarprocent: 8 V0038 HENSYNT.SPECIALU.,KATEG. start 70, manglende data: = 9 Hensyntagende specialundervisning, kategoriseret Kun hensynt.special. I Kun hensynt.special. II Kun hensynt.special. III Hensynt.special. I + II Hensynt.special. I + III Hensynt.special. II + III Hensynt.special. I + II + III Ingen hensynt.special. overhovedet Uoplyst svarprocent: 8

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-310 ------- Datamateriale ------------- Fransk inden for fritidsundervisningen ------ ----- --- --------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Monnier PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- -------

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Niels Bentzen, Terkel Christiansen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere