fra fisk~ridjr~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridjr~kt0r~n"

Transkript

1 rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~ fjsk~ri~r._ maal, hvorav garn og maal, hvorav saltet 800 tønder. notsild og saltet maal. Der gjenstaar uoptat 7 mindre stæng. Uken 511 mars. Midt i uken var tilstede i søndre Her er tilstede 13 notbruk og 7 kjødistrikt 560 notlag og 2250 andre i Prisen var kr. 10 pr. kasse, VAARSLDFSKET faldt godt i sidste fiskelag, 120 kjøpefartøier og 300 i Talvik er i forløpne uke saa ukefangsten blev maal, landkjøpere. Nordre Bergenhus var uke sat 25 større og mindre stæng. hvorav maal falder paa søndre tilstede 30 notlag, 220 andre fiskelag, Garnfisket var ujevnt. Av disse stæng vaarsilddistrikt og resten paa Nordre 22 kjøpefartøier og 35 landkjøpere. er endnu ubetydelig optat. Prisen var Bergenhus amt. Av ukepartiet var Priserne er fremdeles høie, middel for garnsild kr og for not maal garn og maal prisen er for hele sæsongen beregnet sild kr. 16 pr. maal. Tilstede 20 notnotsild i søndre distrikt og til i søndre distrikt for garnsild kr. bruk og 30 motorskøiter. maal garnsild i Nordre Bergenhus , notsild kr og for garn Skreifiskerierne har hittil git et Fisket faldt godt utenfor Egersund silden i Nordre Bergenhus kr ringe utbytte. Lofotens opsynsdiog for Kvitingsøerne. Mandag hadde pr. maal. Efter disse priser antages strikt blev ukefangsten kun 2 mill. 180 baater for Egersund 15 maal og værdien av aarets vaarsildfiske at stk. og det samlede parti for Lofoten tirsdag 200 baater 40 maal som gjen kunne sættes til ca. kr er iaar 4,1 mill. mot ifjor 9,0 mill. nemsnitsfangst, middelpris 35 kr., ons Storsildfisket paa Romsdals stk., begge aar medregnet Røst og dag 210 baater 45 maal i gjennem kysten faldt godt, saa ukefangsten Værøy. Paa yttersiden er partiet snit, pris 43. Utenfor Kvitingsøerne blev maal, hvorav til Aalesund stk. mot ifjor,for hadde 600 baater tirsdag 30 maal, maal, ~øndre Søndmør , HelgelandSalten eropfisket onsdag 750 baater 32 maal og tors til Romsdalsværene 3640, til Kristian mot 1 788' 000 stk. ifjor, i Vikten dag 750 baater 18 maal. som gjen sund 2245, til Titran 1500 og til mot stk. ifjor, i Fosen nemsnitsfangst. Med snurpenot hadde Bjørnsund 1310 maal. tilsvarende mot stk. ifjor. man ganske bra fangster utenfor uke ifjor blev der opfisket 1775 maal Romsdals amt, hvor man særlig for Kvitingsøerne gjennem ukens fleste storsild. Søndmør og Romsdals fogderi er fremdage. Utenfor FedjeSotra hadde Til 11 mars er ialt opfisket deles driver sildefiske, er torskekvanman ogsaa flere bra fangster. nsdag maal mot i 1915 og turnet hittil lit et, kun stk. b1ev sat et større landnotstæng ved maal i alt er iaar saltet mot stk. ifjor og i Nordre Nordvikvaagen paa Utsire, likesom maal mot i 1915 og Bergenhus er iaar opfisket der er sat nogen faa mindre stæng maal i set til eksport stk. mot ifjor. Desuten er andre steder, men der er endnu intet maal mot i 1915 og der her stk. sei, hvorav saltegn til at vaarsilden vil gjøre ordent maal i Til hjemmeforbruk er tet stk. Seipris 6075 øre lig landgang saa der kan gjøres,nogen anvendt 3535 maal mot i 1915 pr. stk. søndre vaarsilddistrikt er nævneværdig notstæhg. de sidste og maal i opfisket stk. torsk og dage var fisket mest smaat. V ærdien av ukens storsildfangst stk. sei; pris torsk kr og sei Det samlede parti vaarsild stiller anslaaes til ca. kr følge kr pr. stk. sig iaar sammenlignet med ifjor sa a berigtigelse var kvantum og værdi av Det samlede skreifiske stiller sig ledes: foregaaende ukes fiske anført noget iaar til 11 mars sammenlignet med for høit, hvor efter værdien av hele de to foregaaende aar til omtrent Maal Maal sæsongens storsildfiske til 11 mars samme tid som tabellen øverst paa Total anslaaes til ca. kr næste side viser. Herav garnsild Fetsildfisket. KjoseniLyngen Skreifisket i Finmarken har bedret notsild blev sat 2 nye mindre stæng og der sig betydelig saa der er utsigt til et Fisket i søndre di blev yderligere optat 590 maal, hvorav tidlig vaarfiske. Fredag og lørdag strikt saltet 160 tønder, resten til agn. De for Honningsvaagene rikt fiske, smaa Fisket i N. Bergenh fleste fiskere er reist og opsynet er skøiter hadde almindelig Total saltning.. " hævet i Lyngen. Balsfjord er siden fisk. Der er megen lodde ti1

2 ~.~~ ~.~~ ~ 66 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 mars ~~~ sild mark pr. tønde. For vaarsild ingen notering. Kurs lørdag 160,25. Det forlyder at Centralindkjøpsselskapet vil overta saavel indkjøp som salg av saltsild. Fersk sil dm arke det i Hamburg. td~gramm~r. Pris svensksild 5535 mark kassen Storsildfisket. og for vaarsild ankomst torsdag 67 pslag : Storsildfisket: Til Kristiansund igaar fra Griphavet 11 drivere og for ankomst i slutten av uken solgt til 6556 mark kassen, derefter 8039 maal, pris Til Søndre Søndmør igaar 7 motorbaater markedet fastere. Nu sidste lørdag var prisen for vaarsild 6064 mark kassen. Ferskfiskmarkedet i Hamburg. Pris lørdag for torsk 2730, hodeløs 2842, sei hodeløs 3345, mørk hyse 3448, lys hyse 7587, lange 2741, brosme 2631, rødfisk 28 31, haa 2831, flyndre 6071 og kveite pf. pr. pund. Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten har hele uken hat friske nordostlige vinde; kun torsdag var vinden svak. Vestkysten har hat svake østlige vinde eller vindstille. stede. januar og februar maaneder 4012 maal, pris er opfisket torsk, hvorav pslag 15. 9!3: Storsildfisket: Til Bjørnsundværene igaar fra nahavet 62 baater saltet og hængt Nordlandskysten hadde svak eller Dette parti vil bli medtat i skreiopgaven for næste uke. hvorav 5 dampbaater maal, stør 4209 maal, pris 5060~56. Til Søndre laber østlig eller sydostlig vind. Søndmør idag fra Svinøhavet 210 drivere, Lofoten var vinden søndag frisk nordlig, senere har den variert mellem Til Romsdalsværene idag fra nahavet 67 Priserne er iaar usedvanlig høie relse , pris Utrygt veir. overalt. Lofoten for usløiet fisk motorbaater maal, pris SV og S, gjennemgaaende laber kr. 1.20~ 1.55 pr. stk. og kiloprisen Utseiling. Til Kristiansund idag fra Griphavet bris, dog halv storm onsdag aften. 28 drivere maal, pris var fra 25'30 øre pr. ; leveren Finmarkskysten har hat sydlige pslag 15. 1!3: Storsildfisket: Til betaltes med fra kr pr. Søndre Søndmør idag 36 drivere, hvorav 4 eller sydvestlige, tildels friske vinde dampbaater, 3802H maal, størrelse 600, liter og rogn 2040 øre literen. hele uken. pris , forøvrig vendereise for snekave. Til Aalesund idag fra Svinøhavet 85 Fiskens vegt var fra 295~300 drivere tilsammen 3500 maal, størrelse 600, pr. 100 stk. sløiet fisk, leverholdighet pris Til Bjørnsundværene igaar stk. til 1 hl. Fettproeenten B~r~tning~r 68 motorbaater maal, pris nat landligge, idag bedre veir. Til Kristiansund idag kun 2 drivere 3070 maal. pris var 4855 liter damptran av 100 liter lever. Lofoten er tilstede 5474 Skreifisket. 60. Snetykke hindret utreise. baater, hvorav 1166 garnbaater. Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 8 mars: pslag : Storsildfisket: Til Halten Belægget fremdeles uforandret med yderligere tilgang av 2 større kjøpefartøier. 60. Til Titran igaar 29 drivere Sulen uken 18 mars 104 maal, pris 51} Vestlofoten er stationert 2861 og i Røst og Værøy 699 baater. Av de Sjøveirsdage: 3 hele og 1 delvis. maal, pris Til Aalesund igaar 260 Ukens parti: Fisk , rogn 170 h1., drivere maal, pris 46. Utrygt veir. fremmøtte 275 kjøpefartøier er 145 lever 207 h1. Av leverpartiet anvendt til pslag : Storsildfisket: Til stationert i Vestlofoten og 54 i Røst danllpning av medicintran 163 h1., hvorav uth1., resten 44 hl. lever tilovers for maal, pris 54, igaar 78 motorbaater fra na Romsdalsværene fredag 16 drivere 0108 og Værøy. fjor var tilsted~ i Lofoten anden tran. havet 08~2t maal, pris Ukefangst 5242 baater og 207 kjøpefartøier. Priser: Fisk, pr. 100, rund kr , 3640 maal. Til Kristiansund igaar fra Griphavet 16 drivere 0307 maal, pris fisk pr. kr , rogn pr. h1. kr. 30, S altsildm arked et i Tyskland. lever pr. h1. kr , hoder pr. 100 kr. 1. Ukefangst 2245 maa1. Tilstede 5 dampbaater Saltsildimportørernes salgspriser i alt: Fisk , rogn 479 hl., dampmedicintran 275 hl, lever tilovers for anden hindring. Ukefangst 1500 maal. Til Aale~ og 13 motorbaater. Titran. sid ste dage veir uken 1117 mars. Fetsild 6!12 stk. tran 191 h1. sund igaar 270 drivere maal, pr. 136 mark pr. tønde, 12i14 ljemangelen avhjulpet ved tilførsel 5 mars. pris Ukefangst maa!. En større del av fiskepartiet medgaar til Til Søndre. Søndmør igaar 127 drivere, hvorav stk. 133, stk. 130, stk. eksport av fersk fisk og kassefisk ; tildels 3 dampbaater, maal, størrelse , stk. 118, stk. 109 ogsaa saltet i tønder. 610, pris Ukefangst maa!. Bjørnsundværene smaat fiske igaar. og for mindre 99 mark tønden, slosild 4:500 stk. pr. tønde 121 mark, Beretning om skreifisket i Bjørnør: Del til 1300 maa!. Samlet ukefangst maa!. Fra lensmanden i Bjarnar, dat. 9 mars: Ukefangsten beregnet efter dagsmeldingerne Efter berigtigelse foregaaende uke er totalfangsten til l mars maal, hvorav omkring 500 stk. 125, omkring 550 stk. 128, mindre 131, uganet slosild maal saltet, mot ifjor henholdsvis og maa!. 118, islandsk sild , hollandsk tagende i samme er 130 større og 30 mindre garnbaater, 25 line og snørebaater med 920 mand. Siden sidste indberetning antages opfisket stkr. skrei, utvundet damptran 170 h1., lever til andre transorter 10 h1., rogn 200 hl. Siden fiskets begyndelse ialt opfisket stkr. skrei, utvundet damptran 340 h1., lever til andre transorter 50 h1., rogn 320 hl. Fiskepris uforandret, lever kr pr. liter. maal, pris 4045, almindelig utseiling. Til Bjørnsundværene igaar fra nahavet 3 baater ialt 70 maal, pris 5566, idag l baat 10 maal, godt veir. Til Romsdalsværene igaar fra nahavet 25 motorbaater middelfangst 28t maal, pris 5457, godveir. Til Aalesund igaar 40 dampbaater og 25 motorbaater maal, størrelse 610, pris Til Titran igaar 27 drivere maal, pris pslag : Storsildfisket: Til Søndre Søndmør idag 250 drivere, hvorav 9 dampbaater maal, størrelse , pris Tilstede i distriktet som forrige onsdag. Til Aalesund idag 30 dampbaater og 160 motorbaater middelfangst henholdsvis 5020 maal, middelpris 45}, størrelse 600. Fiskerne utreist. Tilstede 30 kjøpefartøier og 35 landsaltere. Til Romsdalsværene idag 78 motorbaater maal, pris Godveir, utseiling. Tilstede som forrige onsdag. Til Kristiansund idag fra Griphavet 27 drivere maal, pris Til Titran idag 34 drivere 1 pslag : Storsildfisket: Til Aalesund igaar 20 drivere tilsammen 750 maal, idag 70 drivere maal, størrelse 620, middelpris 37. Til Søndresøndmør igaar 15 drivere maa1, størrelse 600, pris Til Romsdalsværene igaar fra Storholmen 4 motorbaater ialt 21maal, pris 45 50, idag 10 motorbaater maal,

3 15 mars 1916 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 67 ~.. ~ c~ ~. pris 45. Godveir, utseiling. Til Kristiansund igaar 2 dampbaater 4150 maal, pris 60, idag 2 drivere 1100 maal, pris 66. pslag 18. Trondhj em 113: Storsildfisket: HaltenSulen i uken 1]383: ndbragt til distriktet 104 maal, pris 51l65. alt: 6009 maal, iset 77, agn 50, saltet handelsvare 9296 Sidste fangst 1~5 maal. Titran indbragt 1500 maal, pris 5763 pr. maal, saltet 2200 Stiftamtmanden. Vaarsildfisket. pslag 19. Haugesund 73: Vaarsildfisket: Ved drivning K vitingsøernerøvær igaarnat 12 farkoster 454:20 maal, pris 45, inat 110 farkoster maal, størrelse 630, middelpris 1:7; utenfor SotraFedje inat 100 farkoster maal, størrelse 580, middelpris 1:2. Utenfor Kvitingsøerne 5 dampbaater igaar 1175 maal; idag 14 dampbaater 2360 maal sammesteds og 1 dampbaat under Utsire 275 maal, størrelse 560, pris 49. Paa landsæt:egersund igaar180baater 46015, idag 200 baater maal, størrelse 600, pris , Kvitingsøerne igaar 30 baater , idag 600 baater maal, størrelse 585, pris ~ Brandesund idag 200 baater 0257 maal, pris 1:045, GlesværTellevaag og Fedje idag 125 baater ls maal, middelpris 42 og Kinn igaar 29 baater ~3011 maal, pris 30. Derhos fornemmelse Kjør (Tananger), Urter og Espevær. Bomkast Revingen (Kvitingsø) og Nordholmen (Brandesund) idag. pslag 19. Haugesund 813: Vaarsildfisket: Ved drivning inat utenfor Røvær 110 farkoster maal, middelpris 47 og utenfor SotraFedje 85 farkoster maal, størrelse 600, middelpris 1:1. Utenfor BulandetStat igaarnat 9 farkoster tilsammen 260, inat 31 farkoster 171:0 maal, størrelse , pris 35. Under Kvitingsøerne 3 dampbaater tilsammen 400, Utsire og Gjeitung pr. Hisken 1 dampbaat 340 maal snurpenotsild, pris 49. Paa landsæt idag Egersund 210 baater maal, pris Kvitingsøerne 750 baater maal, størrelse 580, pris , Utsi re 38 baater tilsammen 300 maal, størrelse 590, middelpris 42, Brandesund 200 baater tilsammen 100 maal ogsotrafedje 60 baaterl 556 maal (bedst Fedje) størrelse 630, middelpris 39. Kinn igaar 160 baater tilsammen 3700, idag 175 baater 2625 maal, størrelse , middelpris 31. Tilstede: Søndre distrikt 560 not og 2250 andre fiskelag, 120 kjøpefartøier og 300 landkjøpere, Nordre Bergenhus henholdsvis 30, 220, 22 og 35. pslag 19. psynets feltstation 9]3: Vaarsildfisket : Ved drivning inat utenfor Røvær 120 farkoster t maal, størrelse 600, middelpris 44, utenfor SotraFedje 75 farkoster maal, størrelse 590, pris 35501:4 og utenfor Bulandet 10 farkoster tilsammen 200 maal, 31 dampbaater tilsammen 8000 maal snurpenotsild omkring Utsire, størrelse 570, Haugesundspris 45, paa landsæt: Egersund 210 baater maal, pris 22~40t, Kvitingsøerne 750 baater maal, størrelse 590, pris , Utsire 80 baater 13012t maal, størrelse 600, pris 3541; Loddersø 1 baat 6 maal, Sotrafedje 200 baater l7012 maal, middelpris 37, og Kinn 175 baater t5514 maal, størrelse , pris omkring 34. pslag 19. psynets feltstation 1013: Vaarsildefisket. Ved drivning inat utenfor Røvær 100 farkoster maal, størrelse 620, pris Utenfor SotraFedje 70 farkoster maal, middelpris 40, og utenfor BulandetStat 16 farkoster 340 maal, størrelse , pris 35. Fra Kvitingsøerne 2 dampbaater tilsammen 600, Utsi re 50, og Glesvær 2 dampbaater tilsammen 1540 maal snurpenotsild, Utsirestørrelse 580, Haugesundspris 38. Paa landsæt: Egersund 200 baater maal, pris 3642, Kvitingsøerne 750 baater maal, størrelse 600, pris Utsire 80 baater maal, størrelse 680, middelpris 33, Urter, Røvær og Loddersø tilsammen 60 baater t12 maal, pris 40, Brandesund 200 baater 0208 maal, pris 30, Stolmen Fedje 225 baater 0608 maal, pris 40 og Kinn 162 baater 0377 maal, størrelse , pris 36~4038. pslag 19. psynets feltstation 1213: Vaarsildfisket igaar mindre overalt end de foregaaende dage naar undtages ganske bra natsætfangst under Stolmen igaarmorges, og kastningen omkring Glesvær senere igaar. alt iaar: søndre distrikt maal garnsild, middelpris og maal notsild, middelpris 37.30; saltet maal i Nordre Bergenhus maal, middelpris 392]3; alt saltet. Torskefiske: Søndre vaarsilddistrikt optat iaar torsk (hvorav 20 hektoliter dampmedicintran og 150 hektoliter opsat lever samt 165 hektoliter rogn og hvorav saltet 50000), leverholdighet 350, rognholdighet 420, vegt 370, leverpris 91, tranprocent 38. Derhos sei som sammen med ikke saltet torsk til fabrikkene og torvene, midlere rundfiskpriser : torsk 1.35, sei pslag 19. psynets feltstation 13[3: Vaarsildfisket: Ved drivning utenfor Røvær inat 25 farkoster maal, størrelse 600, middelpris 45i. Fra Utsire 5 farkoster tilsammen 880, Stolmen og Glesvær maal snurpenotsild, størrelse 620, pris 46. Paa landsæt: Egersund 80 baater 0295 maal, pris 45A8, Kvitingsøerne 150 baater 0408 maal, størrelse 600, pris 4647, Stolmen 65 baater 1236, Glesvær 30 baater tilsammen 100 maal, Fedje endel baater god natsætfangst og Kinn 30 baater.:),3010 maal, størrelse , pris 40. Derhos fornemmelse Boken (sydsiden) Loddersø og Drangesund. Fremdele sherlig veir. pslag 21. Haugesund 73: Utsire hvis telegraftraad brutt kasting. pslag 21. Fedje 713: Drivgarnsfisket helst mislig, natsætfangsten ujevn tildels god. pslag 21. Egersund 713: Meget god fangst paa natsæt Egerø, Kleppegrunden. pslag 21. Røvær 73: Røvær fornemmelse paa natsæt idag, hval vestsiden Urter optil 3 maal, faa baater Fæøen svak ffljemmese. pslag 21. Haugesund 7]3: Drivgarnsfisket utenfor Røvær bedst, nær Loddersø inat gjennemsnitlig 18 maal. Pris optil 47. pslag 21. Kvitingsø 713: Meget god natsætfangst heromkring idag. pslag 21. Kvitingsø 713: Et bomkast vestsiden Revingen ieftermiddag. pslag 21. Fedje 8!3: For ca. 80 baater god natsætfangst ved vest og nordside. pslag 21. Røvær 813: Ved Røvær og Fæøen fordetmeste sorte garn, idag Urter enkelte baater nogen faa maal forøvrig kun fornemmelse. pslag 21. Glesvær 813: dag 3 mindre stæng Goltesund. Endel gode drivgarnsfangster HegholmenKorsfjorden. Litt landsætsild Laakø, Tellevaag, Glesvær. pslag 21. Haugesund 813: Drivgarnsfisket inat, bedst nær Utsi re og utenfor Espevær gjennemsnitlig 24 maal. Pris optil 48. pslag 21. Egersund 8 13: Meget god fangst paa natsæt ved Egersund. pslag 21. Fæø 8]3: Utsi re : dag ujevnt tildels bra natsætfangst, bedst Nordvikvaagen. Et større landnotstæng Nordvikvaagen idagmorges. Litt hvalsyner syd og nordsiden. pslag 21. Kvitingsø 813: Meget rikt natsætfangst heromkring idag. pslag 21. Egersund 913: Noget ujevnt tildels rik natsætfangst ved Egersund. pslag 21. Haugesund 913: Drivgarnsfisket inat gjennemsnitlig 22 maal for ca. 100 farkoster. Pris optil 44. pslag 21. Fedje 9;3: dag god natsætfangst. pslag 21. Røvær 9:3: Fæøen sorte garn idag, Urter god fornemmelse paa natsæt, Røvær litt fornemmelse, Loddersø 1 baat 6 maal. pslag 21. Storesund 913: Godt landsætfiske TellevaagGlesværLønø. Et stæng ved Tellevaag, bomkast Goltesund. Endel bra drivgarnsfangster. pslag 21. Fedje 10]3: Natsætfisket idag meget mislig tildels svarte garn. pslag 21. Egersund 1013: Ujevn tildels god natsætfangst ved Egersund. pslag 21. Røvær 1013: Loddersø paa natsæt idag 35 baater, hvorav nogen faa optil 5 maal. Røvær litt fornemmelse, Fæøen svak fornemmelse. pslag 21. Fæø 10]3: Utsire: Bra natsætfiske ogsaa idag, dog noget ujevnt, bedst vest og nordvestsiden. Urter: Et par ba at er 4 maal. Kjøpermangel. pslag 21. Haugesund 10]3: Drivgarnsfisket inat gjennemsnitlig 30 maal. Pris omkring 35. pslag 21. Kvitingsø 1013: Et landstæng paa Haalandsviken idag. pslag 21. Solsvik 10]3: Natdrivfangsterne Solsvik, nordover smaa, Glesvær, Tellevaag gode fangster, godt natsætfiske Tellevaag, Glesvær, Stolmen. pslag 21. Kvitingsø 1013: Paa natsæt heromkring idag mislig, tildels meget bra fangster, bedst for nordsiden. pslag 21. Utsire 11[3: dag omtrent sorte garn, paa natsæt faa baater sat. pslag 21. Fedje 11!3: Natsætfangsten ujevn, mislig idag, faa drivere 1060 maal. pslag 21. Røvær 113: Loddersø paa natsæt idag god fornemmelse, Røvær kun fornemmelse, Fæøen sorte garn..~pslag. 21. Stolmen 11 13: Et stæng GJeltungVk, et Stolmevaag, godt natsætfiske sydsiden St~lmen, hvor nogen snurpenotfangster, natsætfske Tellevaag, Glesvær mislig. pslag 21. Egersund 11 13: 140 baater mislig, tildels god natsætfangst Nordre Egerø. pslag 21. Kvitingsø 1113: Mislig paa natsæt for sydsiden, bedst paa vestsiden og nordsiden. pslag 21. Stolmen 1213: nat 2 stæng ved Stolmen og endel snurpenotfangster. pslag 21. Stolmen 1313: Ved Stolmen igaaraftes og idag endel snurpenotfangster, helst mindre, natsætfisket ujevnt og smaa fangster. pslag 21. Fedje 13!3: Et større stæng ved Maagø idag, faa baater god natsætfangst. T

4 l 68 UKENTLGE MEDDELELSER FR NFSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 mars 1916 pslag 21. Røvær 1313: Røvær, Urter kun fornemmelse paa natsæt idag, Loddersø litt natsætfiske ogsaa idag, faa baater. De hertil indkomne drivere mindre fangster idag. pslag 21. Haugesund 13,3:. Meddelelse fra Sønderland: Svak fornemmelse ved Bokns sydside, hvor fuglemasser. pslag 22. Kinn 7i3: Kinn idag paa natsæt Kvitingerne, ytterøerne bra fangst. pslag 22. Kinn 813: Kinn idag paa natsæt Kvitingerne, Sandøen mislig, helst smaat, Ytterøerne ujevnt tildels bra fangst. pslag 22. Kinn 913: Kinn idag paa n3tsætkvitingerne smaat. Ytterøkyllerenujevnt. Nærøosen bra fangster. pslag 22. Kinn 10i3: Kinn idag paa natsæt smaat, tildels svarte garn. pslag 22. Kinn 11 [3: Kinn idag paa natsæt Nærøosen næsten svart, Leiefaldene nogen baater smaa fangster. pslag 22. Kinn 1313: Kinn idag paa natsæt ved Røringerne, helst smaat, enkelte nogenlunde bra fangster. F efsildfisket. deles.. psynschefen. pslag 25. Florø 813: Garnfisket sidste dage: Stathavet Nordre Vaagsø Søndre Vaagsø (2 og 3 nætters garn). Bremangerhavet Frøyagrunden (3 nætters garn), Kinn (mest sei). Smaagarn: Skaarfjorden Bremangerpollen 36500, Frøysjøell 20100, Torskangerpollen 50200, Vingen Rognholdighet , leverholdighet , fettprocent 40 50, fiskevegt Fiskepris 90125, seipris 6070 leverpris Vaagø er nu fleste baatlag begyndt torskefiske. Kinn derimot de fleste optat med vaarsilden ellers vanlig deltagelse. psynschefen. pslag 25. Florø 1113: Torskefisket sid ste dage: StatSelje mislig. Raudeberg garn onsdag 300, torsdag 210, fredag 125. Vaagsvaag garn torsdag 350, fredag 300, smaagarn 50180, paa ryk Bremangerhavet garn Frøyagrunden frøysjøen smaagarn 40200, Brc;mangerpollen smaagarn Kinn garn Tiltagende smaagarnfiske Vingen Rugsund. Fiskepartiet , derav i uken og saltet , dampmedicintran 1761, lever sat 276, rogn 3425 hl. Fiskepris , leverpris , rogn 15. Seipartiet , hvorav saltet , seipris psynschefen. pslag 27. Trondhjem 1113: Amtets samlede fiskeparti firetiendedels mill., dampmedicintran 546, lever 249, rogn 954. Pris: Fisk sløiet 1130, lever , rogn 30. Tilstede 535 baater med 2576 maa!. Stiftamtmanden. pslag 28. Sørgjæslingerne 123: Viktenfisket 12 mars 1916: Fiskepartiet , hvorav ubetydelig hængt, damptran 410, rognpartiet 590, fiskevegt , kjøpefartøier 56, baatantal 651 med 2242 mand. Fredaglørdag fangster , liner bedst. Fiskepris 2325, leverpris , rognpris 25. Flatangerfisket 11 mars 1916: Fiskepartiet 34000, damptran 55, rognpartiet 62. Sklinnarfisket 1213: Fiskepartiet , hvorav hængt 40000, iset 15000, damptran 256, lever 63, rognpartiet 364. Fiskepris 2426, leverpris , rognpris Torsdag garn , liner smaat. Hals. pslag 49. Tromsø 1113: LyngenKjosen denne uke 2 smaa stæng yderligere optat 590 maal, hvorav saltet 160 tønder resten agn. Fleste fremmede fiskere fraflyttet. psynet hævet idag. Balsfjord: Siden sidste opgave opfisket Malangen 720 maal, hvorav tilvirket handelsvare 300 tønder, 800 kasser resten hjemmebruk, gjenstaar 7 mindre stæng. Tilstede 13 notbruk, 4 kjøpere pris 10 kroner pslag 29. Bodø 11!3: Yttersiden: Dverberg, Øksnes, Bø og Borge opfisket , pr. kasse. Stiftamtmanden pslag 50. Vadsø 1113: Lærredsfjordene hvorav hængt , saltet , eksportert skrei, damptran 1505, lever 106, Talvik forløpne uke 25 større og mindre sildstæng, garnfisket ujevnt. Priser: Notsild 16 rogn 1423 hl. Salten: Gildeskaal partiet garnsild 2030 kroner maalet. Tilstede 20 uforandret, indberetning ikke mottat. Helgeland: Støt, Myken, Valvær, Selvær, Træna, dag garn 70280, enkel skøite liner 400, pslag 32. Vadsø 10,3: Breivikbotn tors norbruk og 30 motorskøiter. Litet optat hit~ til saa ubetydelig kvantumsforøkelse. Aasvær, Herøy og Vega opfisket , Breivik garn , f jord garn , Amtmanden. hvorav hængt , saltet , eksportert Partiet i Træna utgjør 3000, Seilandsfjordene garn 30150, liner 60200, Dønnesfjord garn 6080, Sørvær agnmangel, men det er ikke opgit, hvorledes det er anvendt. Damptran 3013, rogn 2455 hl. idag under land Hjelmsø Smørfjord, Kistrand. Snefjord gam Lodden støtt Skreifisket. Amtmanden. Lodde tilstede Varangerfjorden Vadsø. Honningsvaagene optil 1600, Skarsvaag igaar pslag 24. Aalesund 1113: Fiskepartiet pslag 30. Svolvær 813: Lørdag gjennemsnitlig garn Skroven, Reine 130, Kabelvaag stk., rogn 3127, medicintran 2018 dypsagn optil 500, Helnes lastede smaabaater. lever 80 hl, hvorav henholdsvis Nordmør 170, Hopen, Balstad, Nufsfjord, Sørvaagen, Lodde tilstede strækningen SkarsvaagSarnespol stængt Romsdal Stamsund 85, Ure 20, Sund 200, Røst 410, 2000 kasser og Søndmør lineskøiter Skroven 250, Kabelvaag 35, Hopen Amtmanden. Leverholdighet , fiskevegt , 100, Henningsvær, Røst 500, Stamsund 70, pslag 32. Vadsø 1313: Fredag og lørdag tranprocent Fiskepris rund 95130, Ure, Nufsfjord 140, Balstad, Reine, Sørvaagen Honningsvaag rikt fiske, smaaskøiter almindelig , meget lodde tilstede. p leverpris Fisket sidste dage Nordmør betydelig bedre. Stor fisketyngde for Stamsund, Sund 160, Hopen 550, Henningsfisket kvantum vinterfisket Mandag garn Skroven 300, Kabelvaag, Søndre Søndmør men endnu ubetydelig deltagelse i torskefisket for Søndmør og Romsdal. Sørvaagen, Værøy 200, Røst 360, lineskøiter , iset 22000, resten forbrukt, vær, Nufsfjord, B::tlstad, Reine 100, Ure 40, torsk, hvorav saltet , hængt psynschefen. Skroven, Sørvaagen 250, Kabelvaag, Stamsund, hyse, hvorav iset , hængt.5600, pslag 24. Aalesund 813: Tirsdag: Smølen Hopen 110, Henningsvær, Balstad, Reine 290, resten forbrukt, 6000 sei forbrukt, 200 hl. bra fiske, garn , dypsagn 50 pr. mand. Ure, Nufsfjord 210, Røst 470. Tirsdag garn lever, 149 tønder damptran. Fiskepris 1630, Kristiansund linefisket noget bedre , Skroven, Nufsfjord, Sund 150, Kabelvaag, Reine, hysepris 1530, leverpris garn smaat. AarsbogenHonningsø meget Sørvaagen 95, Hopen, Værøy 190, Henningsvær Amtmanden. smaat. Hustad smaatgarn liner 50150, Stamsund 40, Røst 250, lineskøiter Hopen 75, pslag 34. Tromsø 9;3: Torsken: Mandag, tirsdag lineskøiter , ryk 1030 pr. mand. Bjørnsund enkelte baater Henningsvær, Balstad 400, Stamsund, Nufsfjord 280, Ure, Reine 150, Sørvaagen 350, mest hyse, linebaater gjennemsnitlig 120 garn Ulla likesaa Hareide likesaa Fosnavaag bra rykfiske. Sande bra garnfisket 3 nætters 300 vaagen 150, Værøy 240, ellers mindre. lever , rogn 16. Berg: Lørdag Røst 500, linebaater Skroven, Nufsfjord, Sør torsk, kilopris torsk 2628, hyse 2026, 700. Gode utsigter vaarsildfisket pr. Sande. Utvalgsformand. skøiter , tirsdag og onsdag 3000 Forøvrig Søndmør og Romsdal sildefiske frem pslag 30. Svolvær 1113: Fiskepartiet 6000, mest hyse, smaabaatliner 30220, garn optil 150 Kilopris 25, lever i 1 l) mill., hvorav 8 i mill. hængt, leverpartiet 430, dampmedicintran 5290, rognpartiet 9514 hektoliter. Leverholdighet , tranprocent 4855, fiskevegt , fiskepris usløiet , kilopris 2530, leverpris , rognpris 2040, baatantal 5474, hvorav 1166 garnbaater, 2704 doryer fra 29 skøiter, 1588 motorbaater, Vestlofoten 2861, Værøy, Røst 699, kjøpefartøier 275, hvorav 145 Vestlofoten, 54 Værøy, Røst. nsdag gjenllemsnitig garn Hopen 125, Henningsvær 100, Reine 150, linebaater Skroven 150, Hopen 70, Henningsvær, Reine 90, Balstad 130, Nufsfjord, Værøy 200, Sørvaagen 80, lineskøiter Skroven 250, Hopen 170, Henningsvær 150, Stamsund 130, Ure Værøy 225, Balstad 420, Nufsfjord 300, Sørvaagen 230, Røst 470. Torsdag mest delvis trækning. Fredag garn Kabelvaag, Hopen 155, Henningsvær, Stamsund 100, Nufsfjord 120, Sund 170, Reine 100, Sørvaagen 70, Røst 260. Linebaater Skroven. Reine 100, Kabelvaag, Hopen, Ure 40, Henningsvær 90, Balstad 70, Nufsfjord 125, Sørvaagcn 200, Værøy 150, lineskøher Skroven 160, Hopen 80, Henningsvær, Nufsfjord 150, Stamsund 100, Ure 320, Balstad 240, Reine 200, Sørvaagen 300, Røst 280. Utvalgsformanden. pslag 31. Tromsø 1113: Torsken: Ukepartiet torsk, derav iset 1200, resten saltet, smaafisk , derav saltet 1700, resten iset, kveite 700, alt iset, tran 41 hl, rogn 44 hl., hvorav iset 12 hl, kilopris torsk 2527, smaafisk 20 25, lever l120, rogn 10, belæg 26 motorskøiter, 65 smaabaater, 300 mand, 17 l:mdkjøpere. Berg: Ukeparti torsk, derav saltet 16000, resten iset, smaafisk 46900, hvorav iset 20900, saltet , resten hængt, tran 10 hl, rogn 14 hl, alt iset, kilopris torsk 2528, smaafisk 2328, lever 90130, rogn 10, fiskevegt , tran pro cent 45. Belæg uforandret. Hillesøy: Ukepartiet torsk, hvorav saltet 6400, iset 5000, tran 5 hl, lever l hl, fiskepris 2528, lever , fiskevegt , tranprocent 47. Karlsøy: Ukepartiet torsk, hvorav saltet 18600, iset 2200, tran 6 hl, rogn 8 hl.. fiskepris 30, lever 120, rogn 15 øre, fiskevegt 310, leverholdighet 1100, tranprocent 45, hyseparti 2000 iset, 20 øre, 10 skøiter, 5 kjøpere, igaar 3 skøiter, gammelt loddeagn, , fisket tilbakesat denne uke grundet agnmangel. Amtets parti , derav saltet , iset , hængt 7500, damptran 785 hl, lever 97 hl., rogn 394 hl. Stiftamtmanden. 130, rogn 10. Stiftamtmanden. pslag 36. Breistrand 1013: Øksnes: Belæg 63 motorbaater, 24 doryer, 34 robaater, 414 mand, 28 kjøpere, damperi er. pfisket '= tal torsk, hvorav saltet == tal hængt = 9700 tal, iset = tal, kveite, brosme og uer iset, 516 hl. dalmotraln. 106 hl. lldampet lever 420 hl. rogn, iset. Fiskevegt Lever

5 15 mars 1916 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fiskerbedrft fra fskerdrektøren 69 holdighct Trallprce:t~ Pri mark~~ Sb :r~tni~g~r m..l slutter op paa vanlig tid. Den 001 ser. Tsk 2530, hyse 22 ~ 27, brosme ~er,," \. stændahet at der er stor mangel 1518, rogn 515, lever 10100, kvelte Uk 5 11 t:, ~ Siden sidste beretning 3 hele sjø en mars. paa mandlge og kvmdehge arbedere veirsdage, 1 ~elvis, garn 20130, natliner 10 _. for røkerierne maner til stor forsig A tal, daglmer ytterbakken Fra Norges fiskeri agent i England; hghet med eksporten fra Norge. dat. Hull, 4 mars 1916: enkelt 7400 mest hyse og uer. pslag 36. Andenes 1013: Siden sidste beretning 5 sjøveirsdc:ge med fapgst optil Siden den direkte storsildimport 5000 pfisket kvantum for Andenes, stoppet op i slutten av januar har Bleik og Nordmjele = stk. torsk, hvorav = stk. dette marked kun hat en liten ti1: saltet, = stk. iset, 2000 :...= 600 stk. hængt, smaafisk iset, kveite iset, sei iset, 1203 hl. lever, hvorav, samlet dampmedicilltran, 563 hl. rogn. Priser: torsk 0.25, 0.26, hyse , uer og brosme 0.15,0.16, kveite 0.75 pr. Lever 0.60, 0.90, rogn 0.10 pr. liter, belæg, fiskevegt, leverholdighet uforandret. pslag 36. Bøstad 1113: Denne uke fisket meget, smaat, partiet ikke nævlleværdig forøket. pslag 36. Bø i Vesteraalen 1113: Siden forrige beretning daartig fiske. Garntrækninger gjennemsnitlig 20 torsk, hvorfor ingen nævneværdig forhøiese av partiet. flere baater er avreist til Lofoten. pslag : Landets skreifiske til 11 mars 12.2 millioaer stykker, hvorav 1.8 hængt, 8.9 saltet, hl. dampmedicintran, lever, hl. rogn mot: fillmarkens vinterfiske beregnet iaar til 31,desember, ifjor til 31 januar. Ut~nlandsk~ Uken fjsk~ri~l" 511 mars. Det svenske sildefiske for Bohuslen var noget hindret av uveir. Ukefangsten blev hl. av blandet størrelse. Prisen var fra 1530 kr. pr. hl. tilsvarende uke ifjor blev ukefang?ten hl.. alt er til 11 mars opfisket hl. mot i 1915 og i aar er saltet hl. mot hl og hl. i td~griutun~r + 'Torskefisket ved sland. pslag : Konsulen Reykjavik telegraferer: Torskefisket Vestmannøfaxe bugt godt. Det svenske sildefiske. pslag : Sildefisket Bohuslen: Uke fangst hl, blandet størrelse. Pris 1530 kr. pr. hl. fisket var hindret av storm. Totalfangst hl, hvorav hl. saltet, mot ifjor ialt hl.,hvorav hl. saltet. førsel via Newcastle av ingen nævneværdig betydning. Der gjordes en begyndelse med import av vaarsild i midten av februar, men partierne dreiet sig om kun nogen hundrede kasser ad gangen og solgtes til saa voldsom~ høie priser, hvorpaa ingen større eksport kunde baseres. For storsildimportens vedkommende via Newcastle blev resultatet negativt, hvilket var uundgaaelig og let at forutse paa grund av den høie værdi silden hadde under eksisterende forholde paa fangstpladserne. Jeg kan ikke forstaa, hvorledes folk kunde være i uvishet om den ting. Den første direkte tilførsel av iset vaarsild begyndte sidstleden mandag og i ukens løp ankom ialt 6 dampskibslaster indehavende ca kasser. For mindre partier posenot sild betaltes 4241 sh. og for garno sild 3938 sh. kassen, hvorhos priserne den følgende dag faldt ned flere shillings. Paa de følgende dage i uken vekslet prisen mellem 24, 26, 27 og 29 sh. kassen og paa lørdag 32 sh. 6 d, en opgang i prisen som antagelig skyldtes mangel paa ferskfisk ved at trawlerflaaten hjemkaldtes. Røkerne var rikelig forsynt med skotsk sild, som levertes i Hull til 30 sh. kassen, og med overflod av røktsild var begjæret for norsk sild lit et fra alle kanter av landet. alt indførtes i uken kasser vaarsild. For tiden har man rikelig forsyning fra de forskjellige britiske fiskerier. Det største fiske drives ved Stornoway og Mallaig, hvor priserne i uken vekslet mellem 36, 48 sh. pr. cran for det førstnævnte sted og for en bedre kvalitet ved Mallaig fra 6786 sh. Ved Sheilandsøerne og paa nordkysten av rland fiskedes ogsaa jevnt godt og da al fangst gaar til røkning er ut Sard i nt sket sigterne for norsk iset sild herover Bilba 21!2: Rogn: Antages solgt 25 tønder rogn, hvoretter beholdningen ansloges mindre gode for tiden, Der turde reduceret til 925 tønder. bli et bedre begjær i midten av l maaneden, hvis fisket ved Stornoway Saitsildmarl<edet. pslag : fiskeriagent Asserson telegraferer:, følge forordning 4 mars er olje, fett, sæpe som illdføres fra utlandet at levere til krigsraad for olje og fett. pslag : fiskeriagent Asserson telegraferer: Saltsildimportørernes salgspriser mars: fetsild 612 stk. 136 mark, , , , , , mindre 99, slosild 4500 stk. 121, ca. 500 stk. 125, ca , mindre 131, uganet 118, islandsk 102:101, hollandsk , vaarsild ingen notering. Kurs lørdag Det forlyder at Centralindkjøpsselskapet vil G verta saavel indkjøp som salg av saltsild. Tranmarlmdet. pslag : Sidst betalt for damptran 585 mark. Fersksildmarkedet. pslag : fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer: 6500 kasser vaarsild 3132 shiltings kassen. Langsomt salg, kipperhandelen daarlig, godt fiske Skotland. pslag : fiskeriagent Johnsen telegraferer 7 ds., Hull: dag 2 ladninger vaarsild 36t shillings kassen. pslag : fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Pris vaarsild ankomst slutten av uken 65 mark kassen, markedet fast. pslag : fiskeriagent Asserson telegraferer: Uketilførsel' 8000 kasser svellsksild Pris vaarsild for ankomst torsdag 6760, for ankomst slutten av uken er solgt til 6556 mark kassen, derefter fastere, idag 6064 mark kassen. F ersldlskmarkedet. pslag : fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Torsk hodeløs 4624, sei hodeløs 4524, mørk hyse 45 18, brosme 3620, rødfisk 4121, lange 49 37,,flyndre 9053, kveite , haa 2635, markedet meget flaut. pslag : fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Pris torsk pfennig pundet, hodeløs 2842, sei hodeløs 2345, mørk hyse 34~48, lys 75 87, lange 2741, brosme 2631, rødfisk 28,'31, haa 2831, flyndre 6071, kveite R onsulatbtr~tningtr. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 6 mars 1916: mport ogomsætning av klipfisk i uken fra 27 februar' 4 mars 1916, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til:

6 LJKtNTLlGt MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 mars 1916 ~ ~"~".,~ Bilbao. mport pr. d.s. "Solferino" "4830 norsk. Salg 4230 norsk og 1800færøisk. Beholdning pr norsk og 1800 færøisk. Prisen for 1 ste sort opgaves notert til ptas. 80 il 83 for norsk og ptas. 85 il 88 for færøisk. Santander ingen beholdning. Paa Madrids børs notertes 413: Pesetas pr. 100 fres. a/v 11 Paris. Pesetas pr. 1 cf; a/v 1/ London. fisk~mark~d~t j Btrg~n. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort Tran: (pslag paa Bergens børs), i Mandag Tirsdag nsdag Torsdag Fredag Lørdag l j kr. kr. kr. kr. kr. kr. Uklaret damptran, Nordlands 350 '' Vaarsildfisket Vicekonsulaterne indberetter om slet Total tilsvarende uker sardinfiske i forrige uke paa grund av Total Uken, som endte Ukefangst fangst uveir. maal maal " Til Vigo indbragtes kun 159 kurver, maal maal maal maal til Santander intet. Rogn vites ikke omsat, hvorfor be 29 januar ! holdningerne ansættes til det samme 5 februar , 8100 li 5875 som i forrige uke, nemlig 700 tønder ! Fra generalkonsulatet i Ussabon, , dat. 2 mars 1916: 4 mars... o..., Der er ikke tilført markedet norsk i : klipfisk siden ovennævnte beretning. 1 Dampskibet "Santiago"s last er Cadagena (19 februar). Siden 22 f. '! dages tratter paa London og ca. 1] 3 1G endnu omtrent usolgt paa grund av m. er indført klipfisk fra d avista. Utsigterne for kursen er de store beholdninger, og billige Terranova. Priserne pr. kv. il 50 meget usikre. priser for portugisisk og nyfundlands opgives at være: Dette er den tredje halvmaanedsfisk. Engelsk, stor... o.. o... ptas rapport i sammenhæng, hvori general Den norske vare har været solgt middels... o konsulatet har rapportert, at der ikke til esc til esc smaa... o er k omme t nors k l' <: lp "f S k t'l l R' 10 Heller ikke til porto har tilførsel Tarragona (26 februar). ngen ind de Janeiro. Nu ventes imidlertid av norsk fisk fundet sted. Behold førsel har fundet sted i de sidste 3 nogen norsk fisk med SydAmerikaning anslaaes der til 342 tons engelsk uker. Beholdningerne anslaaes til linjens dampskib "Rio de Janeiro", og 20 tons norsk fisk. Priserne no islandsfisk, som noteres som kommer om nogen dage. teres esc ~23.00 for engelsk, i ptas pr. 40 og esc for norsk klipfisk. Paa Barcelonas børs notertes igaar for a/v veksel paa Paris ptas Statistik over Hollands sildehan Fra vicekonsulatet i Alfona, datert pr. 100 francs og paa London ptas. del januar' mars 1916: pr. cf;. Fra Gravenhage i Holland har vicekonsulatet mottat meddelelse om, at lndberetning fra generalkonsulatet ngen fangst. den totale sildefangst i aaret 1915 var i Rio de Janeiro til Utenriksdeparte ndførsel: mot i ; mentet, dat. 18 januar 1916: Fra Norge.. o... o i , i tidsrummet 115 januar indførtes andre lande... o... 8" og til Rio de Janeiro følgende mængder Tilso klipfisk: Mot januar o... o " Fra konsulatet i Barcelona, dat. 29 februar Herved indberettes følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt siden sidste rapport av 8 ds. Barcelona. Hertil importertes islandsk klipfisk og 2406 stokfisk fra Norge. Beholdningerne anslaaes til ca kv. Der noteres pr. kv. il 40 : slandsk, førstesort.... ptas andensort Fra Norge intet. Via Manchester 800 kasser skotsk fisk. Via New York 575 hele og 1450 halve kasser og 5435 tinas kanadafisk. Beholdningen anslaaes til ca kolli. Detaljpriserne opgives med ca. 80 milreis pr. kasse. Kursen paa milreis har i den sidste tid sunket betydelig og noteres nu i bankerne med ca d for 90 Utførsel: Til Europa... o Mot januar 1915 o o. o o " MARKEDSPRSER. Bergen, 11 mars. Under de gunstige veirforhold, som for tiden hersker paa kysten, har

7 rund 2030._' _ mars 1916 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 71 fiskerielne kunnet foregaa regelmæssig og med nogenlunde tilfredsstillende resultater. For damptran har stemningen i den sidste uke været meget forbeholden, og der kjendes ingen omsætning i varen her paa markedet. Der har været nævnt adskillig lavere priser end forrige uke uten at der dog kan gives positiv notering. For industriel vare holder markedet sig derimot fast med meget smaa forsyninger til 11 mars finmarkens Vinterfiske til 31 /12 191~.... Tromsø amt.... Torsk i 1000 stk. Lofotens opsynsdistrikt ) Yttersiden Røst & Værøy.... HelgelandSalten... N. Trondhj. amtvikten S. Trondhj. amtfosen N ordrnøre fogderi... Romsdals fogderi.... Søndmøre fogderi... N. Bergenhus amt... 3) ) j Paa sildemarkedet arbeides der nu under høitryk. Prisen for storsild holder sig i 50 kroner, mens der for vaarsild har været indrømmet 42 kroner og kanske endda litt derover. Tilførselen av fersk vaarsild her til markedet er endnu temmelig smaa og prisen har senest dreiet sig omkring 40 kroner pr. maal. Salt fra pakhus kr pr. maal a 140 liter. Rapport _ nr. 8 om skr~jfjsk~t stk. Derav sløiet torsk ~ vegt i Damphængsaltet dighet stk. tran i hl. leverhol medicin 1000 stk stk. lever i 1 h1. 6 ) i Lever til overs til andre transorter i hl Kanadas fiskerier. ndberetning fra konsul Finn Karen, Montreal. følge en av det kanadiske fiskeridepartement nylig publicert beretning utgjorde værdien av Kanadas samlede fiskerier i budgetaaret tilsammen Sl; , hvorav Sl; falder paa saltvands og $ paa ferskvandsfiskerierne. Dette resultat repræsenterer en ned Rogn i hl. 100 stk. sløiet torsk Priser for lever pr. hl. rogn pr. hl øre _ pr øre pr. 7 ) Tilstede kjøpebaater far_ tøier fiskere øre _1::c25~1,..,6_ pr~g l' 1500 ~~~_~~ 11 ~:: ~ 1 ~:~ 19~~~~ 9011! := , , i i 15 1 Søndenfor..._.._..' ) 50 l il l 111,_3_5_0 1 r_un_d_! l Tlsammffil_12_2_4_7 1_8_2_5 8_8_8_1 i i i i 1_6_~_5_i 2_10_8_il Mot i 1915 til 13/ _ i _ i " i 1914 " 14/ " i 1913 " 15/ " i 1912,,16/_'3_"_'_1_3_5_9_0_5_1_1_0_3_78_1 2_5_19_0_1 ' 1 2_89_1_8_1 4_5_7_7_1 _0_5_7_1 ~ H') ~' 2_25~7~5_! i!===~~_ =,_ 1 Lofoten i 1915 til 13/ øre [ pr. 510 i 1914 " 1.1,,/ ' øre l pr. 10,20 i " 15/ øre! i 1912 " 16/ Tællmgen 1 regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag ~~~~~~~~~. 1) fisk: omgjort til stk. efter 270 = 100 stk. 2) omgjort til stk. 3) p aven omfatter l.aar ogsaa Værøy og Røst, der er und~rlagt Lofotopsynet. 4). Av l?3.rtiet falder.294~00 stk. paa Viktenfisket, st~. paa Sklinnaflsk~t og M 000 stk. paa Flatanger. ~nserne anført. kun for ~lkt~nf1sket og. Sklmnaflsket. 5) Resten av partiet opgives sol t til fabnkker og ~orvhandelen. G) 100 lter le:er gav l Berg. 45: 1!illlesøy 47, 1 Karlsøy 45, i Øksnes 3540, i Lofoten 4855, i RoJsdals amt 4057, \ Nordre Bergenhus og 1 søndre vaarsllddlst:lkt 38 hter dampmedicintran. 7) Prisen for usløiet fisk kr. r. 1 ~ stk. ) J:ierav 1166 gambaater, 2704 doryer fra 29 skølter og 1588 motorbaater. Vestlofoten er stationert 2861 baater og 1~5 kjøpefartører og 1 Værøy og Røst 699 baater og 54 kjøpefartøier.

8 _._~~_._ UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 mars 1916, ~...._.. ~.._~.....~._,._~~_.~~~.. _~~~_.~~._~.. ~... ~~ gang av henved 2 millioner dollars i sammenligning med det foregaaende aar, da totalværdien beløp sig til $ Denneformindskelse skyldes væsentlig det ringere laksefiske i Britisk Kolumbia. V ærdien og mængden av fiskeriernes utbytte fordeler sig som følger paa de vigtigste. fiskesorter: Værdi i $ Laks Torsk Sild Kveite Sardiner Kolje "Whitefish" "Smelts" Makrei Gjedde ørret "Hake" og "eusk" Lyr Abor "Aalekone" Hummer østers Andre muslinger _~_... _.._ Fordelt provinsvis var utbyttet av fiskerierne følgende: $ Britisk Kolumbia Nova Scotia B~islil1g eic. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 28 februar4 mars Bris Pris Smaa Pris Hvorfra ling pr. sild pr. New Brunswick skj. skj. skj. skj. ntario Quebec Smaalenenes Prince Edward sland amt... " 500 [ ; 6.00 Mængde M 't b , S. Bergenhusl.: i 1 Cwts. am o a... ti; 120 Skam as atchewan ~~ Albe t Tils. ' l ra _[1230_ Territoriet Yukon Røkt... / Tomat.... " i 5001 ~ ~!l~d~~ Under fiskerierne blev i aarets løp anvendt 1892 større skibe, 9302 Cwts. ~otorbaater og andre baater, i hs.ammen bemandet med mand fiskeboder, røkerier,herm\tikfabrik ker og fryserier iland var per soner beskjæftiget med tilberedning og pakning av fisk. Det samlede antal personer beskjæftiget ved fiskerierne utgjorde saaledes 94513, hvorav ved ferskvandsfiskerierne _~ ' Tønder i T ils_.=.:..._~5_0_o_:. ~ _ '_~~1_2~3o,i~~ ~ Desuten 660 skj. mossa a kr. 5 fra Stavanger amt. Røkt skj. mossa a kr. 5 fra Søndre Bergenhus amt røkt og 800 tomat. 425 skj. mossa 8. kr. 5 fra 'Tromsø amt. Røkt. Desuten 50 skj. smaasild il kr. 6 fra Bohuslen. Røkt. 610 skj. mossa il kr. 5 fra Bohuslen. Røkt. V ærdi brisling kr smaasild ' mossa Tils. kr Værdi av smaasild og mossa fra Bohuslen: Smaasild... kr Mossa kr ' Generalrapport om de større norskefiskerier (Norw.Fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal il 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember]) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal il 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet,fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bareis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 11/ / : ' ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). :!) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Alt mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives som kilde. AfS John Griegs boktrykkeri.

9 1 445 norg~s utførsd "" tl~k~produkt~r fra l januar til 11 mars 1916 og uk~n som ~ndt~ n mars. Toldsteder Fetsild Vaarsild lg skaaretl Storsild sild Nordsjasild Brisling slandssild Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Wpfisk, i<lipfisk, islandsk Rundfisk Rotskjær nl'sk etc. Brunblank Brun Haakjærr. Kristiania Sandefjord Kristiansand. Flekkefjord Stavanger.. 21 ~5 Kopervik Haugesund Bergen ~ Florø..., 3055 Aalesund : Kristiansund i Trondhjem Bodø / Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest. Vardø X~~~: : : :: = = = = = i alt s ~ ~ i ~ ~1"=1= uken l.sa , ' Hærdet Hval Toldsteder hvalolje tran Sæltran Bottlenosetran Sildetran Sild, ferskl ks. ~~~t Makrei, saltet Makrei, laks, levende fersk fersk aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk, saltet fartai Fisk, saltet i Sildemel Fiskeguano Sælskind l' Hermetik Kristiania Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefjord. Stavanger. 76 Kopervik.. Haugesund. Bergen Florø... Aalesund Kristiansund ,*) Trondhjem Bodø.... Svolvær Narvik... 7 'l Tromsø... Hammerfest V ~lr~ø... ' 222 ' V(ldsø.. Andre.. _._ ':~_= '= 5 ~ i r i ~ _~_= _= '_== =_ ~2!.i_ l_l _ J uken i ~ i=j.. ~_. : ~.? i ::) Partiet er saltet laks. Fra Narvik utført rogn i kasser = i t

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere