Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier. siden silden i saa betydelig mængde len er smaa middelfangster og mindre Uken 511 mars. er tilstede paa mange langt fra hin end det, samles der vistnok sammen anden liggende fiskepladser. Fisket et ikke ubetydelig kvantum. Lodde V kan nemlig da foregaa under mindre er formerket ved l\fehavn. I Tromsø AARSILDFISKET. I uken optoges trængsel og jevnere utbytte for en amt fisket man ganske bra fra Grylleialt maal vaarsild, hvorav mængde folk. fjord utpaa Svendsgrunden, for andre der paa søndre distrikt faldt Nordenfor Stat har man med driv, vær er det j reglen smaat, fisken falmaal og resten paa Nordre Bergenhus garn fisket ca maal storsild, der ujevn og smaa, og leverholdigheten amt, mens der i Søndmør endnu ingen det mest i denne uke. Prisen er 3 til er ringere end i andre distrikter. Man vaarsild var tat. Totalfangsten utgjør 3 1 / 2 kr., og silden er mest brukt til har fisket henimot 1.1 mill. mot ifjor saaledes maal, hvorav kun agn under torskefisket. rrotalfangsten l mill. I L o fot e n fiskes langs hele 6650 kommer paa nordre distrikt, resten er derved steget til maal, distriktet fra Lofotodden til Brettespaa søndre. Ifjor paa samme tid hadde hvorav er saltet, mot ifjor næs, men ingensteds rigtig godt. I man maal. Der er saltet iaar resp og stlofoten og Vestlofoten er forholdene maal mot i Skreifisket er drevet under et i saa maate omtrent ens. Av de 5046 Garnfisket har været meget godt, bedre veirlig i sidste uke, og uke fiskende baater er d~rfor nu næsten og man har de fleste av ukens dage fangsten er 4.3 mill. stk. søndenfor 3000 i 0stlofoten, av 383 kjøpefartøier fisket mere eller mindre godt utenfor Finmarken, hvorfra nogen opgave over er 243 i 0stlofoten. Fiskens vegt og Flekkefjord, ved Kvitingsø, i Karm fangsten efter 31/1 ikke foreligger. Total leverholdighet er minket som almindesundet, ved Bokn og nordover, ved utbyttet til 11/3 er saaledes 11.6 mill. lig efter aarstiden. Ukefangsten blev Espevær, langs Bømmeløell til Vor stk. torsk mot 18.6 i 1910, 16.5 i 1.8 mill. stk., og distriktet har kun 3.9 landsvaag, Langevaag, ved Sælbjørns Derav er 3.4 mill. stk. hængt mm. mot 7.5, 6.0 og 5.6 i de 3 nærfjordens munding, ved Brandesund og mot 5.1 og 6.7 i 1910 og rril mest foregaaende aar. Yttersiden Stolmen alt i søndre distrikt klipfisk har man saltet 8.1 mot 13.3 er kommet til 0.8 mill. stk. mot 1.6 samt i Kinn. Pl'iserne har i regelen og 9.6 i de to foregaaende aar..man i 1910, Røst og Værøy har 0.2 mot faldt meget lave, i gjennemsnit for uken har tilvirket 8471 hl. medicintran, har henimot 0.6 ifjor, Hel ge l and og S alnaar de neppe 2 kr. maalet og har 3085 hl. lever tilovers til anden tran, ten har nær l mill. mot det samme delvis været nede i 1 krone i søndre og man regner rognpartiet i fersk til ifjor. Her er der fisket mere end aldistrikt, hvor man regner, at der gaar stand til hl hadde man mindelig i Gildeskaalog Meløy heromtrent 660 sild i maalet. I Kinn, resp , i 1909 reder. I Nordre Trondhj ems arnt hvor silden er stør~e, ca. 610 i maalet, og i 1908 har Vikten, SIdinna og Flatanger og hvor der foregaar indkjøp til fjord Som man stk. fisk mot ifjor. distrikterne, har prisen mest været 3 av disse tal vil se, ligger fisket i det Søndre Trondhjems amt har 0.3 kroner, delvis op til 4. Av notstæng hele langt tilbake for en række av de mill. stk. mot 0.7 ifjor. Romsdals er der gjort adskillige tildels indholds foregaaende aar og især med hensyn amt har næsten 1.2 mill. mot 2 mill. rike i løpet av uken, især omkring til tran og rognmængde. Det skulde ifjor og søndenfor Stat har man Bømmeløen. Notsilden falder jevnt synes vanskelig, at fisket herefter kan mot ifjor, og har deslitt mindre, omkring 700 sild i maalet. rette paa dette misforhold, men den uten fisket ca. 1/2 mijl. stk. sei. Priserne De billige priser paa garnsjjd har paa 'resterende. del av mars og de første er meget høie overalt, og i Lofoten er flere steder bragt mange av fiskerne to uker av april har mangt et aar prisen paa sløiet torsk 4048 Øre pr. til at stanse fangsten. N ogen faa stæng kunnet vise et særdeles godt fiske med stk., usløiet eller rund betales med el' ogsaa gjort i Kinn. De elendige stort utbytte, og iaar er der fremdeles øre. I Tromsø amt og paa priser, som den isede sild har opnaadd mulighet tilstede for at noget lignende Yttersiden betales almindeligst 1314 i uken baade i Hamburg og Hull, er kan ske. For rognens vedkommende øre pr. kg. Paa Vikten er sløiet fisk aarsak til de lave priser paa fiske blir partiet under alle omstændigheter 3541 og rund 4552~ Leveren bepladsene, og under bedre omsætnings meget litet. tales med 3550 øre literen i Lofoforhold vilde utvilsomt garnsildfiskerne I Finmar ken fiskes fra Loppen ten, 3537 i Vikten. Rognen betales

2 74 UKENTLIG E MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 mars 1911 med 2025 øre literen i Lofoten og 25 i Vikten, og prisforholdene er lignende for de øvrige steder. Den kve i t e, som fiskes i Øksnes under torskefisket, betales paa fiskepladsene med øre pr. kg. A ar s b o.g en: nsdag 1 torsdag garn smaat, lineskøiter , linebaater pfisket Hustad: Garn smaat, liner , ryk IÆverholdighet pfisket B j ørn sun d : Mandag liner , tirsdag , onsdag , torsdag , større baater o p til Dypsagn pfisket n a: pfisket Leverholdighet Veket. Meteorologiske bser Fiskevegt 280. Tranprocent 38. Smaat fiske. vatorium beretter: Ulla: Tirsdag garn 30150, liner 200 Den første halvpart av uken hadde 360, onsdag garn , liner , torsdag garn , liner Sydkysten svake nordlige vinde med Leverholdighet 5006fl. Fiskevegt.250 'k' d 300. pfisket klart veil'. ns d ag gl vm en om Vigra: Mandag garn 20100, liner 30 paa syd, og de følgende dage blæste 200, dypsagn Sidste drge njevnt 11' Il d }'. d fiske. Enkelte linebaater allerede opfisket der frisk syet 19 e er sy vest 19 vm. 6000, mens garnbaater tildels har 200. p N at til lørdag øket vindstyrken til fisket , Gis k e: Sidste dage godt fiske ved Jupet, storm, men lølet IgJen av om morgenen garn og liner Leverholdighet 450 eller ut paa formiddagen. Veil'et var 500 pfisket '. l' f Id Aalesund: ::Meget godt fiske utenfor l denne tid temme 19 regn u t, og tem Jupet. Dampskibe , , peraturen holdt sig over frysepunktet. I , , motorbaater 50440,.}' ' , 50700, Leverholdighet gsaa V est k ysten h a dd e 10 1ge vell 5fl. Fiskevegt 215. Tranprocent 32. pforhold i den første del av uken. fisket '] l f' l b d Ulstein: Denne uke godt garnfiske. RigtignoK b æste c er ris \: yget nor Dampskibe , motorbaater 300\500, vest søndag; men de følgende dage Leverholdighet 4fl. Vegt 290. Tranprocent k d pfisket optraadte der alene sva e vin e av Fos n a v aag: Ujevnt fiske, smaat nærmere forskiellige retninger. nsdag blev IRnd, godt fiske utenfor Jupet. Garnbaater. Il 'ld l l , linebaater Dypsagn 30 søndenvinden f nsk e er ti esster \: 250. Level'holdighet Fiskepris 60. ut paa aftenen, men næste dag var Leverpl'is 37. Fiskevegt 300:270. Tranden avtat i styrke. Fredag blev den I pr~c:~~ z~i~ste~~:k;!n~~~o~~dt fiske paa atter sterkere, og om aftenen kom den garn, men intet paa ryk og line. Fiskevegt. t L d fy p l S orm. Øl a b h dlf k 300. pfisket 2fl 000. a (e man IlS I Borgundfjl'den fremdeles litt fiske. vestlig vind. I amtet opfisket torsk, 2520 hl. d f Id k h 1 rogn og 766 hl. medicintran. For hele det nor en Je se. ar (Len Beretning fra lensmanden i B j ørn ø r om forløpne uke været en robg tid. Vinden skreifisket, dat. 9 mars har for det meste staat østlig eller Deltagende i samme 14~ større og 60 mindre sydostlig. Lørdag blæste den dog garnbaater samt 78 line og snørebaater med tilsammen 12~2 mand. friskere i Nordland, og i Finmarken optraadte der temmelig sterk nordenvind Ialt antages opfisket stk. skrei, utvundet dl'lmptran 120 hl, lever til andre tl'ansorter 87 hl.. rogn 234 hl. Fisk og rogn mandag. I det nordlige Norge usolgt, leverpris 25 øre. har termometret hele tiden vist kuldegrader. Kysten søndenfor N orcuand har derimot hat varmegrader, og nedbøren paa denne strækning er tildels faldt som regn. Telegrammer. Skreifisket. Skreifisket. Beretninger. Fra psynschefen i Romsdals amt i uken 410 mars. Lørda~ landligge overall, mandag fleste steder trækning av overstaat reclskap~ mangesteds med stort redskapstap. Nord s m ø len: Mandag garn 80~400, tirsdag liner , gam Leverholdighet , rundfiskpris 40, leverpris pfisket Ve s t s m ø l e 11: Mandag ingen nævneværdig fangst, onsdag liner optil 200, torsdag 150. Leverholdighet pfisket Kristiansund: Mandag linec1ampskibe , sidste dage Skøiter , baater Leverholdighet pfisket pslag 2l. Aalesund 8/ 3 : LørdRg mest landligge, mandrg trækning overstaat redskap, adskillig redskapstap. Nordsmølen garn , Vestsmølen smaat, Kristi,msund linedampskibe U, garnskøiter 700, Aarsbogen kun delvis trækning, garn 2080, liner 20150, Bjørnsund liner , Ulla tre nætters garn, 30200, Vigra dypsai2n , Giske dypsagn , Aalesund motorbaater liner 3080, FosnavaRg dypsagn 240. Tirsdag Nordsmølen liner , Kristiansund kun delvis trækning, Bjørnsund liner , Ulla liner , Aalesund linedampsldbe , motorbaater 50' 450, Sandsbavn garn psynschefen. pslag 24. Aalesund 11/ 3 : Fiskepartiet l , r'gn 2520 hl., medicintran 766 hl., lever 70 h1., hvorav henholdsvis Nordmør lfl370, Romsdal , Søndmøl' Leverholdighet Fiskevegt Tranprocent Rundfiskpris 4060, leverpris Sid ste drges fangst Smølen liner 200, K.ristiansund linedampskibe , Vevang motorbaater liner , Hustad liner , Bjørnsund liner , na smaat, Ulla liner , Vigra liner Giske liner 50900, Aalesund dampskibe liner , Ulstein garn , Herø gam , Sande garn 30600, Søndre Søndmør bedst gam, ellers liner bedst overalt. psynschefen. pslag 27. Trondhjem 11/ 3 : Amtets samlede fiskeparti 3/ 10 mill., dampmedicintran 256, leve1; til anden tran 140, rogn 657. Priser: fisk, sløiet 3740, lever 1630, rogn 15. Tilstede 738 baater med 3651 mand. Stiftamtmanden. pslag 28. Sørgjæslingerne 12/ 3 : Viktenfisket 11 mars Fiskepartiet , hvorav hængt 10000, damptran 332, rognpartiet 900, fiskepris sløiet 3541, rund 45 52, leverpris 3537, rognpris 25, hjøpefartøier 127, fiskerbaater 778 med 2981 mand. Fisket sid ste dage gjennemsnitlig garn 110, liner 150, snøre 40. Sklinna 11 mars. Fiskepartiet 50000, hvorav hængt , dampnan 37, rognpartiet 108, fiskepris rund 50 55, leverpris 2530, rognpris 20, fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 3437, fiskerbaater 42 med 317 maml. Kjøpefartøier 8. Flatanger 7 mars. Fiskepartiet Damptran 100. Rognpartiet 295. Hals. pslag 29. Bodø 11/ 3 : Yttersiden: pfisket , hvorav saltet Damptran 726, udampet lever 125, rogn 722 hl. VærøyRøst: pfisket , hvorav saltet Damptran 194, lever 21, rogn 247 hl. SaltenHelgeland: pfisket ~64 000, hvorav saltet 330U. Damptran 707, lever 25, rogn 1141 hl. Priser: fisk 3547, lever 2545, rogn løs 20, saltet 26. Derav Gildeskaal 44000, alt hængt, 30 tran, 45 rogn, 26 baater, 111 mand. Støtt fl8000, saltet 9000, 23 tran, 15 lever, 97 rogn, 12 baater. MykenValvær: , saltet 9000, 250 tran, 302 rogn, belæg Myken 94 baater, 430 mand, for Valvær ikke opgit. SelværTræna: 70000, saltet 3000, 65 tran, 10 lever, 1~5 rogn, belæg ikke opgit. Aasvær 86000, saltet 5000, 90 tran, 92 rogn. Belæg ikke opgit. Herøy , saltet 5000, tran 219, rogn 390, 143 baater, 660 mand. Vega 46000, saltet 2000, tran 30, rogn 90. Belæg som før. Amtmanden. pslag 30. Svolvær 8/ 3 : Lørdag delvis sjøveir. Mandl'lg gjennemsnitlig linebaater Henningsvær 90, østenfor 70100, bedst I Svolvær, Hopen, vestenfor 5080, bedst Sø1 vaagen, lineskøiter Skroven 280, Svolvær 300, Henningsvær 450, vestenfor , bedst SørvRagen. Garn Brettesnes 100, Skroven, Svolvær 210, Kabelvaag 300, Hopen 350; Henningsvær storgarn 600, Stamsund 160, vestenfor smaat. Tirsdag linebaater Skroven 100, Svolvær 160, Kabelvaag, Hopen 90, Hen. ningsvær, Stamsund, Sund 80, ellers mindre. Lineskøiter Skroven, Balstad 200, Svolvær 300, Hopen 240, Henningsvær 400, Stamsund 480, Nufsfjord 190, Sund, Sørvaagen 270. Linedampskibe Balstad 800, garn noget mindre end mandag. Fiskepris 4050, usløiet 5066, leverpris 3550, rogn pris Utvalgsformand. pslag 30. Svolvær 11/3: Fiskepartiet 3 9 / 10 million, hvorav 11/10 million hængt. Leverpartiet 322, dampmedicinhan 3005, rognpartiet 8900 hektoliter. Leverholdighet 400fl50, tranprocent 4043, fiskevegt , fiskepris 4048, usløiet 5262, leverpris 3550, rognpris Baatantal 5046, hvorav 1020 ~ gambaater, 2276 doryer fra 180 skøiter, 722 motorbaater, 41 fiskedampskibe, Vestlofoten Kjøpefartøier 383, hvorav 140 Vestlofoten. Torsdag gjennerrsnitlig linebaater Skroven, Svolvær 120. Kabelvaag 100, Hopen 60, Henningsvær 70,Stamsund 190, Ure 150, Sund, Sørvaagen 140, lineskøiter Skroven 340, Svolvær 300, Kabel

3 15 miii's 1911 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 vaag 350, Hopen 450, Henningsvær 250, Stam tønder rogn. rriser: Sløiet torsk 45, kilopris øerne omkring Sælbjørnsøen, ved Fedje og sund 220, Ure 370, Balstad 350, Nusf jord 280, 13, lever 3738, leverholdighet utenfor Flaavær. Notsilden i Kinn: størrelse Sund 340, Sørvaagen 340. Linedampskibe psynet. 710, pris 3 1 / 24. Ruskeveir. Mortsund 1000, Balstad 750. Garnbaater pslag 36. Gimsøysand 11/ 3 : Gimsøy: Sid psynschefen. Østlofoten 60160, bedst Hopen. nsdag ste uke 3 hele, nogen delvise trækninger, line pslag 19. psynets feltstation ] / 3 : Vaartildels bedre fangst, Østlofoten mindre, Vest skøiter , ingen garnbaater til sildfisket idag: Utenfor Flekkefj ord 90 baater lofoten fredag linebaater Brettesnes 160, stede. pfisket kvantum 50000, derav hængt , i Kvitingsøerne 25 baater 840 Skroven 50, Svolvær 100, Kabelvaag, Hopen 15000, resten solgt tilindersiden, 50 hl. rogn, ~14, i og nordenom Bokn 80baater , Henningsvær 60, Stamsund 100, Balstad 120 hl. lever, hvorav tilvirket 30 hl. medicin 12, EspeværBløen 220 baater , Nufs~jord 140, Sund, Reine 120, Sør tran. Flere baater tilflyttet. Lensmanden. og i Kinn 125 baater 1/ maalnatsætvaagen 130. Lineskøiter Skroven 250, Svol sild; i søndre distrikt størrelse og vær 350, Henningsvær 220,. Stamsund 350, pslag 36. Dverberg 11/3 : Siden sidste pris 21/ 4 1, i nordre henholdsvis 625 og 3. Balstad 300, Nusfjord 190, Sund, mindre 250, beretning 4 hele og 2 delvise trækningsdage. 2 nye landstæng i Bokn. Bra seifiske i Eger Sørvaagen 300, linedampskibe Mortsund 1300, For Andenes har fangst paa liner med motor sund. psynschefen. Balstf\d 600. Garn Brettesnes 120, øvrige baater været fra 600 til 2000 kg. Nordmjelde Østlofoten 80100: Vestlofoten fra kg. I øvrige vær smaat, alm. pslag 19. psynets feltstation 11/3 : Vaar Garndampskibe Balstad stenvind. 100 stk. paa garn. Ukekvantum for Andenes sildfisket : Godt garnfiske idag ogsaa utenfor Utvalgsformand kg. til værdi av ca kroner. Flekkefjord, Kvitingsø, Bokn, Langevaag og Det samlede opfiskede kvantum ans]aaes til _Espevæl', men færre fiskere daarlige priser; pslag 31. Tromsø 11/3 : Amtspartiet torsk, hvorav hængt, 500 iset. andetsteds landligge uveir. Gode utsigter for , hvorav hængt , damptran ,;maafisk, hvorav iset, Austevold og Sund. Totalfangst iaar: Søndre 810 hl., lever 545 hl., Togn 158 hl. Fiske kg. kveite, alt iset, 30 bl. lever, 133 hl. damp distrikt maal garn og maal pris rund 4449, sløiet 1214 kg., leverpris medicintran, 100 bl. ris'n. Priser: Torsk 0.12, notsild, hvorav saltet 95000, resten mesten 2040, rognpris 618, fiskevegt , f'imaafisk , kveite 0.400,71. Belæg, dels iset noget til sildolje o. s. v.i i Nordreleverholdighet , tranprocent fiskevegt og leverholdighet uforandret. bergenhus likeledes 5250, 1400 og 3:200 i men 8tiftamtmanden. Lensmanden. Søndresøndmør intet. Ifjor henholdsvis , ps]ag 32. Vadsø 1 /3: Liner Hasvik , 54000, 35000, 4000 og ps]ag 8 J3/. 400, Taborshavn, Meltefjord , Has '. Landets skreifiske til 11 3' Torskefisket: God fornemmelse i Selje og vaag 80250, skøiter Hasvaag , mars 11.6 mill. stkr., hvorav 3.4 hængt, 8.1 B remanger sam t om k' nng K armøen, men ugun Sørvær 150, agnmangel, Galten dypsagn 100 saltet, 8471 hl. dampmedicintran, 3085 hl. stig veil' endnu. Leverholdighet , 400, skøiter , Breivikbotn liner lever til andre transorter, hl. rogn mot: tranprocent 3340, rognholdig'het , 80240, skøiter 1620, Breivik 8030, Lop ~5 fiskevegt , fiskepris 5065, leverpen, Andsnes 80320, Gammelvær 50200, pris Totalfangst: I søndre vaarf'iild Refsbotten 100'300, Snefjord , garn , distrikt og Nordl'ebergenhus , dypsagn 300, Ryggefjord enkelt Finmarkens vinterfiske beregnet til 31/ 1, torsk (mestendels saltet), hvorav dampmf'c1icin 500, Kobbefjord 300, Tufjord ved Gjæsvær tran 150, opsat lever 180 og rogn 440 hl. dypsagn 450, Honningsvaagene, Kjelvik 200, Derhos distriktsvis og sei. 450, Skarsvaag, Kamøvær, Helnes , psyn,;chefpn. Kistrand , Dyfjord, Laksefjord 180 Storsildfisket. pslag 19. psynf't;; feltstation 13/ 3 : Vaar 1100, lodde formerket M... havn, Finkongkjei sildfisket idag: Utenfor Flekkefjord 40 baalen , Losvik , Kvitnes 300 pslag 15. psynets feltstation 7/3 : Driv ter 35516, ved Kvilingsø 12 bl'later , almind'elig 600, Berlevaag 1000, Vadsø garnsfisket nordenfor Stat: Fra Svin,havet 2514, i Bokn faa baater opbl '~, i Espe 200,500, alt torsk i kg. Amtmanden. har 30 farkoster idctg indbragt tilsammpn 775 vær 60 baater 63019, ved Langevaag pslag 34. Tromsø 9/3: Gryllefjord: Tors maal; størrelse 680, pris Røndresøndmør Rtpar baater optil 45 og i Kinn 5 baater tildag til mandag lineskøiter , 33 1 / 2, Vaarsildopsynet. sammen 40 maal garmild i j søndre distrikt tirsdag, onsdag Smaabaat pslag 15. psynets feltstation 11/ 3 : Driv størrelse 675, pris , i nordre 625 liner smaat. Rundfiskpris Mefjord garmfisket nordenfor Stat: Nogen slumper og 3. Paa Sirafjorclen noksaa godt srifiske. vær: Mandag, tirsdag jevnt godt, smaabaater indbragt de sidste dage ogsaa til agn helst. psynschefen kg., skøiter tal, en skøite Totalfangst 2200no maal, hvorav iset pslag 21. Kopervik 7/ : Godt litt ujevnt kg. to haling er, idag smaat. og saltet ; samtidig ifjor henholdsvis garnfiske ved Bokken idag, bedst fra Alvestad Stiftamtmanden , og kroken til Knarholmerne, ujevnt enkelte baa pslag 36. Bø j Vesteraalen 111s: Fisket Vaarsildopsynet. ter godt fi~ke fra Kopervik til Koltrepynten. fremdelels i avtagende. Ukens gjennemsnits 2 stæng ved Østrebokkens sydside igaaraftes. fangst: Hovden garn 15200, 50, li.ner 30 psynet. 150,60. Nykvaag garn 20]00,40, liner 50 Vaarsildfisket. pslag 21. Kopervik 8/ 3 : Godt men ujevnt 200, 80: Aasanfjorden garn 10200, 60. garnfiske idag ved Bokken og Høvringerne, Stranm>:Jøen garn 70100, 80. Skaarval'lg pslag 19. psynets feltstation 7/ 3 : Vaar smaat i Karmsundet en mindre laas ved lin~r 50150, 80. Pjæsvold,. Gimstad~jø, sildfisket idag: I Karmsnnc1et 275 garnbaater Høvrings syd pynt. ' psynet. Svmøy 15100, 40. pfisket 1 uken 1, maal middelstørreisp. 670 middeli l 9.1 K Il 'd 8/ V d E 3 stykker. pfisket p,uti stykker, derav pris 21/ 4 notfisk~ Bokn 00' FøresfJ'ord~n Espe. BPS ag lh' L 1 estel ~: e spev~l' t' P8000 D. 18' hl ' '='., l ømme avn s æng 19aara f tes og ma. saltet ~ kg. amphanparh,., værvorlandsvaag 120 garnbaater p E. d,t,'d 80 b. b rognparti 160 hl. Fiskepris Lever maal størrelse 660 middplpris 2]/4 kasting a:, t?ev~rs l cl ~ ves 1 e ;at~l da Kveite Plere baater i værene i Esp' ev ær tjtenfl: FlekkefJ'ord i Kvitin's na sæ 4 a ng b s 't e ' an. gebvaa g (t 1g. H~I' atn s. d S.. '1 L f t.....'. vaag aa er l l k esaa, om l (as l Jer nes AasanfJl, 1 aumsjø reist ti o o en. øernp. og omkrm' SæIbJørnsflordenet mmdre B f l. t t Lensmanden. antal' baater bl': natsætfangst. I Kinn 120 vaagen og ærø Jore en ma.. psyne. psla' 36. Breistrand 11/ 3 : Øksnes: p baater maal nat>:ætsiid, størrelse I~p.s~ag 21. ps~nets fel:s~ati~~ 8/3 : gsaa fisket tal torsk, hvorav sal , pris 23/ 43, et større,;tæng Lek vltmgsøerne go t garns sel a5 tet, kg. kveite, kg. smaafisk, viken. psynschefen. psynet. 280 hl. medicintran, 89 hl. udampet lever, pslag 19. psynets feltstation 8/ : 3 Vaar. pslag 21. ~augesund 9(3: I Ka.rmsunr1et 308 tdr. rogn. Leverholdighet i50520, >:ildfisket idag: Utenfor Flekkefjord 140 baater lljtet gan1fi>:ke l?ag. mkrmg Høvnng, Bokn tranprocent 2735, fiskevegt , pri i Karmsundet (hel>:t i Bokn) 2fi meget u,levnt, tildels godt fiske i?edst Alveser: Torsk 1314, lever 2040, kveite 50 baater 13f)~ 16, EspeværVorlandsvaag 120 stactkroken og Haarsholmerne. 1 mindre,;tæng 80, smaafisk til 11 mars 5 hele, 1 baater Sælbjørn>:fiordmunrlingen vect 0stnesholmen (Fosnavaag). psynet. delvis sjøveirsdage, fangst garn , 25 baater 1125 og i Kinn 120 baater ]/230 pslrlg 21. BømmeI 9 / 3 : mkring Esppvær liner Lensmanden. 4 maal garnsild. Størrelse i søndre distrikt. 135 baater bra natsætfan~st. Pris omkring 2. pslag 36. Røst 11/ 3 : Fiskepartiet , omkring 675, i nordre 610, middel priser hen V:ed Langevaag og Vorlandsvaag 40. baater hvorav saltet 10000, medicintran 168, rogn holdsvis l.7g og 4. Nye landstæncr: 1 i Bokn, ll.levnt natsætfangst me? gode fangster lbhmdt. 190 hl, leverholdighet , tranprocent 1 i Hørring, 2 i Vespestadvaagen og 3 om Ved Lambø nogen hjemmebaater natsætfor 43, fiskevegt , fiskepris 4246, usløiet kring Sælbjørnsøen. Utsigter for Søndresønd nemmeise. 2 mindre stæng i Vespestadvaag 6265, leverpris 4043, rognpris 20. Til p1øre. Torskefisket noksaa bra i Bremanger igaar. psynet. stede 173 baater, hvorav 56 linebaater, 1 og Selje de sid ste dage. psynschefen. ps]ag 21. Kulleseid 1 / 3 : Paa Espeværs kjøpefartøi,. 850.mand. Igaar gjennemsnit pslag 19. psynets feltstation 9/ : 3 Vaar vestside bra natsætfangst. Ved Langpvaag garn 100, lmeskølter 300, baater 160. sildfisket idag: Utenfor Plekkefjorc1 110 baater og Vorlandsvaal! likedan'. Søndenom Boraen psynet , i og nordenom Bokn 125 baater endel hjemmebaater optil 20 maal pslag 36. Værøy 11/3: Værøy 5/3_1 /3: 23014, EspeværLangevaag 175 baater psynet. I uken 4 hele, 3 del vise utrorsdage, daglige og i Kinn 100 baater 1/2209 pslag 21. Kopervik 1 / 3 : I Buknasundet gjennemsnitsfangst liner , sidste maal natsætsild; i søndre distrikt størrelsen helst mislig garnfiske idag. Ved Høvring en trækning ferskt agn bedst. Partiet og pris erne 1.7G1.00, i nordre 620 cl el baater bra natsætfangst. Vestre Aresvaag torsk, 26 tønder damptran, 21 hl. lever, 57 og 3]/23. Noget garnfiske ogsaa i Kvitings igaar rikt garnfiske, men kjøperm:ll1gel, 2 nye

4 76 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 10 mars 1911 stæng igaar sammesteds. Et bomkast idag Br i ti s k e fi s kei' i e l' i uken endt vert i Hun og proportionelt for saltet ved usnesholmerne, hvor nogen garnbahter god natsætfangst. psynet. 4 mars. Det stadig urolige veir har hyse og sei. rril dato er intet saltet pslag 21. Flekkefjord 11/ 3 : mkring KjeøenBjørnøen ogsaa idag rik natsætfangst. i de nordlige farvande. Der blev litet ogsaa i denne uke hindret fiskerierne hersteds. Litet sat. Pris psynet. pslag 21. Kopervik 11/ 3 : Ved Skolbuøerne og' ved Høvring syd og vestside endel og Irland, og intet nævneværdig tal Telegrammer. utrettet under sildefisket i Skotland baater bra natsætfangst idag. psynet. er tillagt totalkvantummet. pslag 21. Espevær 11/ 3 : Paa E~peværs vestside 80 baater branatsætfangst. Litet En mindre flaate vil herefter delta Sildefisket Bohuslen. sat. Pris nu Paa Bømmeløens vestside pslag 4. 8/ i det irske fiske, og ved Stornoway er 3 : Sildefisket Bohuslen: Igaar 60 baatf~r ujevn natsætfangst, pris 2.2G2.00. intet. psynet. det antagelig slut for denne sæson, pslag 4. 9/ 3 : Sildefisket Bohuslen: Igaar pslag 21. JIisken 13/ 3 : 2 mindre stæng Mallaig, en fiskeby, paa vestkysten intet, strømhindring. ved Espeværs nordside idagmorges. Paa Espeværs vestside endel baater bra natsætfangst. av Skotland, har i den senere tid truk pslrg 4. 10/3: Sildefisket Bohuslen: Igaar intet, storm hindret. Ved Langevaag 2 baater likedan. ket fiskerne til sig og truer med at pslag /3 : Sildefisket Bohuslen: Igaar psynet. intet, kuling hindret. pslag 21. Kopervik 13/ : Et stæng vestre 3 gjøre Stornoway rangen stridig som pslrg 4. 12/ Aresvaag lørdag aften. Et større stæng øst det første fiskevær, idet man kan avfor Vaagehavn idag hvor ogsaa nogen baater sende silden daglig med J'ernbane, da i Totalsaltning tønder. 3 : Sildefisket Bohuslen: Ukefangst , totalfangst 11/ hl. mot ujevn natsætfangst. psynet. v Lørdag intet fiske for storm. pslag 21. Espevær 14/ : 3 linindre stæng byen ligger paa fastlandet, hvorimot pslag 4. 14/ 3 : Sildefisket Bohuslen: Igaar paa NrdVaag..., Espevær og l n.lindre i vespe man fra Stornoway ingen forbindelse intet, sjøgang og strøm hindret. stadvaagen inat. Paa Espeværs vestside baater ujevn natsætfangst, pris Størrelse l har andet end SJøveIen. Garn og 680. Ved Langevaag 25 baater ogsaa ujevn Ilinebaater har enkelte dage hat god fangst paa natsæt, pris psynet. d 14/ Ut f fangst av torsk, som betales med fra ps l ag 21. Fl e kk e f Jl)l'. 3: en or. Flekkefjord idag avtagende, helst mislig nat 1/ bl 2/6 pr. styk. sætfiske. psynet. Ved Ansti'uther er totalfangsten øket pslag 22. Kinn 8/ 3 : Kinn idag: Ujevnt.. helst smaat paa nh,tsæt. Bedst vestenom bl 6257 crans, da der fiske des bra l Aakel'øvaagen. psynet. forrige uke. Mesteparten er saltet, pslag 22..Kinn 9/3 : Kil;n.idag: Ujevnt da der er begjær for' saltsild fra Konnatsætfiske. Lltet redskaper l Sjøen paa grund.. av kuling. Gode utsigter nord og vestsiden. tmentet. Ferskslid solgtes paa lørdag psynet. for 10/ til 12/6, da der ingen efter pslag 22. Kinn 1 /3: Kinn idag paa md. sæt: Ujevnt bedst syd og vestsiden. spørsel var fra mdlandet. psynet. rrilførslerne til Aberdeen var kun p~lag 22. Kinn 11/3 : Kinn id:.>g: Storm cwt fra 270 fartøier. TrawlandlIgge. psynet. pslag 22. Kinn 13/ : 3 Kinn idag: Faa lerne fra Island hadde fangster op til baater ubetydelig natsætfangst. c2 730 paa 15 dages ture, der psynet. Markedsberetninger m. V. Uken 511 mars. Fra Norges fiskenagent i Tyskland, \Vestergaard, dat. Hamburg, 8 mars. rr y ski and s s i Ide rna r k e d. Kønjgsbergs import til lste mars er: tdr. tdr. tdr. Britisk sild Hollandsk og tysk ]230 Norsk..., iblandt en tys. k, men ellers var fang pslag 22. Kinn 14/ 3 : Kinn idag nbetyde '' Svensk Il lig natsætfangst. psynet. sterne fra Færøbanken, vestkysten av pslag 22. Bulandet 14/ 3 : Bulandet idag Skotland og det nordlige Atlanterhav nogen baater fornemmelse paa natsæt. 2 d 'd b Heller' l'kke l' fl d stæng ved Bronkja, Bulandets sydvestside. y erst smaa, l et aatene ikke hadde or øpne aar var er psynet. mere end en gjennemsnit av.,g 120 nogen større omsætning; det later til Finmarkens amtmand meddeler 14 13, at vaarfiskeopsynet trær i virksomhet for hele amtet 20 mars. Utenlandske fiskerier. Uken 511 mars. paa 14 daglige ture. Enkelte baater at kjøperne i det indre først helt vil var uten fangst: I realisere sine lagere før de gjør nye Ved Stornoway utgjør totalfangsten indkjøp. Der omsættes jo noget dagtil dato crans, mot Cl'ans lig, men det er ikke som det slmlde til samme tid ifjor. Ved de irske vær være paa denne aarstid. var fangsten uvæsentlig, og al sild solg Fe ts il d, garnsild KKK opnaar AG. tes til hjemmeforbruk KK 29. K 27. JYIK 26. Paa Shetland var der ogsaa smaat.m 18. Halvtdr. K, MK og M om sild, og fiskerne har lagt sig efter Slosild A& Vaarsild offeretorskefiske. res med JIb. 12 cif for 6/700. 7/800. Si ldefiske t i B oh usl en, Der er Fra Grimsby og Aberdeen utrustes 8/900. fremdeles sild tilstede, men strøm og endel trawlere for fiske paa Island. ~H et ti n. Fetsildforretningen er vind hindret et større fiske. Saaledes Fisken skal delvis saltes paa land og fremdeles stille. Noteringerne er for fiskedes kun mandag, da der optoges delvis paa et for anledningen befragtet dampskib. Notsild. Garnsild. pnma: hl, som altsaa blir det samlede ukekvantum. 'ril 11h er ialt opfisket En trawler avgik herfra paa en lignende saltfiskekspedition for 3 uker K KKK. KR. Ah JfG hl. mot til 1h ifjor, da TIsket avsluttedes. Totalsaltning siden, men til dato er kun 20 tons MK ~326 iaal' tdr. saltet. Ingen av de herværende trawlbaateiere er aapen til engagement uten MC ' M 2023 c Il D Il' Fra Norges fiskeriagent i England, til forholdsvis høie priser, hvilket dreier Ukens tilførsel er 1607 tdr. norsk, Hans Johnsen, dat. Hull 6 mars. sig om ~ per ton for torsk le 726 tdr. skotsk.

5 15 mars 1911 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 77 msætningen av skotsk behandlet slosild 7/800 har været ganske god til Jf&. 20 av større vare 5/600 og 6/700 er kun sm~apartier solgt til Ah. 18. Vaarsild offerei'es til Ah. 11 eif.; gammel vaarsild er Etet efterspurt efterat ny vare offeres, noteringerne er JI& Skjæresild gaar der en del av til Ah /225 efter størrelsen. Islandssild finder slæpende avsætning eksporten efter hvad markedet taaler. Prisen er nede i 5 Jlb. og det er ikke usanc1sylig at den kan komme ned i 4, som den har været i Hull. En ting maa jeg atter paapeke, dette at dirigere ladningen fra Hull hertil er øc1elæggende, denne sild maa sælges til en underpris, men ikke nok hermed, den trækker ned prisen paa god vare. til JI!& Forresten er noterin Fra Norges fiskeri agent i England, gerne: Crownfulls JfI&. 3836, Yarmouth Hans,Tohnsen, dat. Hull, 10 mars. fulls JIb , mattfulls A&.3635, Sildemarkedet. Vi begyndte matties Ah /2. Hollandsk superior markedet paa mandag med en ladning A&. 3231, sortierte Af,;. 3231, pri posenotsild, som stod over fra lørdag, og ma Ah. 3130, kleine Af,;. 30. Tysk 7 nyankomne dampskibslac1ninger, saa sortierte Ah. 34, prima Jfh. 35, kleine at dagens tilførsler utgjorde ialt bort i dispositionerne herovel'. Sildelaster skulde sælges ut daglig, hvorved man hindrer at der ophopes paa markedet daarlig kvalitet, hvilket i første instans gaar utover den norske fisker. Ialt tilførtes hertil i uken kasser sild fra søndre vaarsilddistrikt. Der er l'lte1o haab om at priserne vil ta sig synderlig op i den nærmeste fremtid, da røkesildmarkedet er overfyldt og indlandspriserne bringer røkerne store tap selv til de nuværende lave priser paa fersksilden. En anden faktor, som maa tages med i beregningen, er de gode utsigter for makrelfisket i Cornwall og Vestengland. Telegrammero 011&. 35. I kasser fersksild, alt fra søndre vaari. Ham blir g. Markedet her er ogsaa silddistrikt. Saltsildmarkedet. litet tilfredsstillende, omsætningen slæ Posenotsilden, som godt kunde ha pslag 1. 13/3 : FIskeriagent Westergaard l l' l l b telegraferer: HambnrgAltona: Fremc1eles bene e og uso gte agere gans {e et y været utsolgt lørdag til 4/, hentet samme ingen nævneværc1ig flll'bec1ring omsætningen clelige. Noteringerne er: Rundsaltet pris paa mandag, hvilket var ødelæg saltsilc1markec1erne. slo sild ca. 400 JI!&. 2827, 4/450, JI!&. gende for salget av notsilden, hvorav 26 24, 450/500 J/!{r; /600 Ah. kun en del solgtes fra 6/ til 6/6 Fersksildmarkedet , Dorsk behandlet 6/700 Af,;. undtagelsesvis 7/; men selv til disse 19 18, skotsk behandlet 6/700 Jfb. lave priser hersket der ingen kjøpelyst, 2019, 7/800 Ah Skjære da Londonkjøperne stod utenfor, idet sild Jflb efter størrelsen. Vaar markedet dersteds var vel' forsynt sild ny vare loeo og paa levering mars baade med norsk sild og med engelsk Ah. 13. Fetsild, garnsild, KKKK JIb. makrel. Resterne av notsilden her 2928, KKK JIb. 2827, KK Ah. 'J7 steds klartes ut paa tirsuag til samme 25, K 2322,.MK JI~ Av priser som dagen før, mens posenotfaldende partier kan faaes billigere. og skøitesild stod i 3/6, 4/6 a 5/ kas psjag 2. 8/ 3 : Fiskel'iagent \Vestergaarcl telegraferer: HamburgAltoua: Igaar 5000 kasser vaarsilc1 65 J16. kassen. pslag 2. 8/ 3 : Fiskeriagenterne telegraferer: Hull: (i800 kasser prima notsilc1 6 1 / 2 6 sh. kassen, meget usolgt. Hambul'g Altona : a 6000 vaarsilcl 5 1 / 2 4 Jfr;. kassen. Inc1ustrien kan ikke arbeic1e unc1er, c1esuten store beholc1ninger saltstrøet bingerne foruten store lagere færc1ig vare. Igaar ca hl. Sverige. Der gives kun ett mic1del nemlig indstille eksporten hertil 8 dage. pslag 2. 9/ 3 : Fiskeriagent Westergaarc1 telegrafere I' : HamburgAltona: 47 kasser smaasilc / 2, 3625 vaarsilc1 46 J6. kassen. Importen til dato tdr. norsk sen. Av ny tilførsler paa onsdag av sild kasser solgtes bed ste notsild fra Hvad HamburgAltona fersksild 6/ til 6/6, mens resterne fandt kjøpere pslag 2. 1 /3: Fiskeriagenterne telegraferer: Hull: 6000 kasser notvaarsilc1 fra igaar, marked angaar, da er der intet mere paa torsdag th 5/, samtidig som der 1800 ic1ag, 44 1 / 2 sh. kassen. Hamburgat si herom end jeg har telegrafert. samme dag ankom yderligere Altona: 104 kasser smaa~ilc1 89, 1935 va arsild 5 J16. l,assen. Importen staar ikke i forhold til kon kasser notsild, som det endelig idag pslag 2. 12/ sumen, hertil kommer at svenske fiske er lyktes at faa solgt ut til 5/ a 3 : Fiskeriagent Westergaarc1 5/6 telegraferer: HambnrgAltona: Igaar 2000 ikke endnu er helt slut, fra Skotland mest til 4/ og 4/6, uten at maatte kasser vaarsilc svensk silc1 67, senere 790 vaarsilc157. Cuxhaven 200 vaarsilc1 5 1 / 2 6 J16. kassen. kommer smaapartier. Dette evige ty til guanofabrikken. regnveil' og at den ene storm avløser Idag haves en ladning paa 1800 pslag 2. ]2/ 3 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltona: Uketilførsel den anden, har ogsaa sin indfl.ydelse kasser, hvorav halvparten er solgt til kasser vaarsilc1 6 paa konsumen. 4/ a 1 / 2 4, 2910 svensksild 5/, og resten overholdes paa spe 68, 352 skotsk sild 1012 J/6. kassen. Jeg har ~krevet det tidligere og vil kulation til imorgen, til trods 'for at pslag 2. 13/3 : Fiskeriagent Jolmsentelegl'aferer: Hnll: 7900 kasser notsild fj3; 47 J /4 gjentage det, en daglig tilførsel av der el' ny tilførsel imorgen; men: sa]gs sh. kassen. vaarsild paa 3 til 4000 kasser kan manden opgir at dette skal væl~e senmarkedet taale, og normale priser hol derens ordre. des, eller kasser om uken Disse manøvrer at holde si14 igien Ferskfiskmarkedet under normale forhold. Hr. konsul fra den ene dag til den næ$te og pslag 3. 91s: Fiskeriagent Westergaarc1 Thorbjørn Waage er kommet herned følgende dage er ikke kjendt, i den telegraferer: HamburgAltona: Castor 105 kasser fisk. N orc1lanc1shyse 1020, fiyn c1re 36 46, norc1lanc1s 2730, kveite 4671, aal for at ivareta endel større avlac1eres britiske sildehandel og heller ikl{e for Illueresse.. t D e tt e l lar g l æcle l t' mig mege. ti' maa st]en l' 19 f or nors. kl eselle erf1, som N aar sæsonen er slut vil hans erfaring i længden taper derved. Fersksild pslag 3. 1 /3: Fiskel'iagent Westergaarc1,' telegraferer: HamburgAltona: Erik 28 bli den samme som min. Vil man idetmindste er ingen. spekulations kasser fisk, sei 8 1 / 49 1 / 4, kveite holde normale priser for fersk sild, artikkel: hvorfor det maatte være rig pslag 3. 12/3 : Fiskeriagent Westergaarc1 telegraferer: HamburgAltona: Taurus meget gives der kun et middel, at regulere I tigst at man i Norge ikke lægger sig forsinket 148 kasser fisk, hyse_2728, nord

6 78 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 mars 1911 lands 4 1 / 213, flyndre 1736, kveite 4070, vaarsild er hittil intet kommet paa 1 italiensk damper fra Genua S kg. sei 8. uxhaven 10/ 3 : Suldal 32 kasser fisk, kveite 4075, flyndre 3035, nordlandshyse markedet. klipfisk / 2, Islandssild har næsten ikke været Messina grossereres salgspris fob oms at. Messina, tolc1 betalt: I<lipfiskmarkedet. Noteringerne for de øvrige sildesort er er nu: Crownfulls Jf0. 39 Stokfisk, hollandsk vestre... lire 126 pslag / 3 a : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Salg 930 kvintal norsk, ~50, Yarmouth Ful1s 36 a 35 Jfb., italiensk o fet.....,. 128 islandsk, 910 færøisk, beholdning 3000, 200, 1930, Mattfulls 36 a 35 Jfb:, Matties Jl& , 114 uforandrede priser. Santander : Import Klipfisk, Gaspe ny, 1. kvalit.,~ norsk, salg 759, beholdning 1170, pris Holl. Superiol' 32 a 31 Jfb., Sortierte St. Johns, ekstra god A vista kurser: Paris , London a 31 Jlr&., Prima Jlr& a 30.50, St. Peter Kleine 32 Jlb., tyske Sortierte 34 Jf0., Prima 35 Jlr&., Kleine 35 Jfb., alt ufortoldet, tysk sild toldfri. Konsulatberetninger. Norges oplysningskontor for nærings Norges oplysningskontor for næringsveiene offentliggjør under 10 mars veiene offentliggjør 8 mars 1911 føl 1911 følgende beretning av den 9 febr. gende beretning av den 4 ds, fra konl a t eie t su. St tt'ln om Sl 'ld emar 1 {e d el. t ' sidstleden fra generalkonsulatet i Rio de Janeiro om klipfiskmarkedet i tiden f e b ruar maane d c. l a. ' F t '11 D l' e ' s '1 l. I fra den 15 til den 31 januar d. a. l c. er loregl { rege mæsslg. d f] cl I dette tielsrum indførtes følgende en d e l sa l g 1 en or øpne maane ) men.... les. d t t ore og hit ee a t h o Ilt c omsæ t partier. khpfisk til RI de Janeiro:... l bil VIa Glasgow..., 725 kasser l1lngen SIg Ille en es {eclne grænser. H b Stemningen har i det sidst~ været)) am urg '1 Havre noge t mat t ere, og b e h o Id nmgerne VI.. t l' 'l l' l' New york fater. an t age l 19 VIse SIg,emme 19 1'1 {e Ige lor.. l msætmngen var reau ær. Detaljbehovet utover vaaren. For høstfanget. o.. p1'1serne notertes som følger: fetsild av de bedste forhaandenværende I '1' fat fi' kvaliteter noteres for tiden: KKK a 1 46 C mi reisc pr. a 33 Jlr&., K, ~ 31 i.l 32 JlfrJ., K.29 a m a:1' {4 e 4 t. R.. fisk av Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. 6/3 : Import og omsætning av klipfisk fra 26/2_4/3, alt pr. kvintal a S kg., androg _til: Bilbao. Import pr. d/s Solferino 2230 norsk, 400 færøisk. Salg 4890 norsk, 400 islandsk, 1380 færøisk. Beholdning pr. 4/ norsk, 300 islandsk, 2840 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 55 for norsk, 5053 for islandsk og 5862 for færøisk. Santander. Import pr. dis Sevilla(' 2310 norsk. Salg 685 norsk. Beholdnjng pr. 4/ norsk. Prisen for 1 ste sort opgaves notert til ptas, 5556 for norsk. Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr. 100 fre. a/v Il Paris l ~ a/v 1/ Lond.,. milreis pr. fat for fisk fra JIr&., MK 23 a 26 Jlb., M 18 a 21 Jlb., Gaspe. MC 16 a l 7 Jf0. For senfanget sil d 38 a 40 milreis pr. fat for fisk fra og for sild av ringere kvalitet noteres Angaaende sardinfisket i forløpne Halifax. forholdsvis lavere priser. uke meddeler vieekonsulen i Vigo, at 39 a 43 milreis pr. kasse for norsk fisk. Slos ild. Avsætningen lot i almindelighet noget tilbake at ønske ; kun 34 a 39 skotsk V iee l consu 1 en 1 der i Galieien hal' været daarlig fiske.. G IJon meretter,. db a t Beholdningen anslaaes til størrelsen 700/800 i skotsk pakning der i Asturien ikke hal' fundet noget kolli. Kursen var 16 a 16 var regelmæssig efterspurgt, mens de 1 / 8 d. pr. fiske sted i forløpne uke. milreis. større merker bare leilighetsvis og i smaasalg fanclt kjøpere. For 400/500 forlanges i almindelighet 24 a 23 Jlb., Fra legationen i Havana, dat. 22/2: I Fra generalkonsulen i Genua, dat. Angaaende klipfiskmarkedet i Havana 61s: Sielen sidste indberetning av 10 for 500/ a 18 Jlr&.; skotsk pakket i tidsrummet 9/2 _19 hmeddeles føl februar er hertil indført fra Norge: vare av størreiserne 600/700 og 700/ gende: Med tto Thoresens linje 1772 baller 800 solgtes sidst til Jfb. 20 a i Indførselen androg til 3620 kasser = kg. stokfisk, kg. Stettin. og 63 tabaler. klipfisk, 163 tønder tran. S kj ære s i l d. Behovet h81'for er foreløbig Priserne var ifølge Revista fieial Priser og efterspørsel stiller sig nu nogenlunde dækket, og l\jøperne for norsk fisk $ og for skotsk saaledes: er i betragtning av den fremskredne Pris pr. $ Markedets 100 kg. sæson mere eller mindre tilbakehol Der noteres for norsk $ 8.87 og for tendens. ufortoldet. dende. msætningen har i det sioste skotsk $ Bergen: Lire indskrænket sig hovedsagelig til smaa Ku l' ser: Vestre, 1 rna mager. Rolig 140 partier av de mindre merker, og pri London 60 div 19 7 / 820 % P. do. smaafisk do. 112 serne har dreiet sig omkring Jf Paris 3 d/v / P. hollænder.. do. 126 a 25, betalt i Stettin. Hamburg 3 d/v.,. 4 3 / / 8 % P. Helgeland eller Senjen do. 115 Vaarsild. Gammel vare'harværet Finmarken : rikelig tilbudt, men kun et og andet Fra konsulen i Messina, dat. 1/3: lma 2/400 gr. Noget fastere 8082 salg av størrelsen 500/600 er kommet Indførsel av stokfisk og klipfisk til 4/800 do istand; efterspørselen er nu omtrent Messina fra 1 til 28 februar 1911: 2/800 do ophørt. Der noteres fra 11 til 10 JIr&. 2 engelske dampere fra Hull Klipfisk: for de forskjellige størrelser. Av ny kg, stokfisk og 3915 kg. klipfisk. Labrador... Utsolgt

7 15 mars 1911 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 79 Islandsk... Rolig hyse... do brosme.... do alt : 4 % pr. kontant. Fiskemarkedet er fremdeles uten synderlig liv. Fra konsulatet i Venedig, dat. 3/3: I løpet av februar maaned blev Importert hertil kg. tørfisk. Priserne stillet sig saaledes: Bergen prima vestre.. lire sekunda Finmarken prima 4/700 rm / / alt ufortoldet pr. % kg. Situationen holdt sig hele maaneden igjennem yderst flau og trykket. Efterspørselen var yderst ringe og konsumen meget indsluænket. Man hadde forventet en opmuntring ved fastetiden (l mars til 16 april). Imidlertid vil konsumen herunder iaar ikke bli saa stor som vanlig, idet de kirkelige myndigheter med hensyn til de mange influensatilfælder her og i Venetien har ophævet for ovennævnte tidsrum fastningen, og er det uten tvil at dette vil virke temmelig paa tørfiskkonsumen. Fra generalkonsulen i lissabon, dat. 2/3 : Siden generalkonsulatets sidste. klipfiskrapport av 1 ti f. m. er der ikke ankommet hit nogen tilførsel av norsk fisk. Djs Sardii1ia ventes hit omkring den 7 ds. medbringende ca. 350 tons norsk klipfisk. Beholdningen av norsk vare anslaaes I idag til ca. 330 tons stor fisk, som sælges for reis pl'. kvintal (a 60 kg.) og ca. 30 tons smaafalden vare~ som opnaar reis Av skotsk fisk lagrer her ca. 18 tons stor fisk, som betales med reis og ca. 12 tons smaa fisk, som betinger reis Av newfoundlandsk fisk er her ingen beholdning.. Priserne for portugisisk fisk er reis msætningen er ikke for tiden meget stor. Vicekonsulatet i porto har under 1 ds. indberettet: D/s Salamanca losset den 23 f. m. her 202 tons norsk klipfisk. Fiskebeholdningen anslaaes idag til 436 tons norsk og islandsk fisk og 6667 Norges utførsel av de vigtigste fiskeriprodul<ter i januar Toldsteder (Efter Det statistiske centralbureaus maanedlige opgaver). Sild saltet Fiske Tørfisk Klipfisk Rogn Tran guano kg. }{g. fet sild anden. hl. hl. kg. h1. I hl. I Fredrikshald Kristi<mia =! 1252 Kongsvinger...! , 14 Sandefjord Kristiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Røros Bodø... ; Narvik Svolvær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Ialt ' ! I J tons newfoundlandsk fisk, hvorfor priserne noten~s fra: Reis 8600 Il 2u pr. kvintalnorsk og reis Il pr. kvintal newfoundlandsk fisk. Markedsberetning om tran. (Ved \V. Theodor Reincke). Hamburg, 10 mars Medicinale trans orter har fremdeles stigende tendens. Industrielle derimot rolig. J eg noterer: Damptran, koldkl. Raamedicil)tran Blank torsketran Lofots Brunblank do. Blank industriel.... Brun blank do Sæltran, lys efter farve og lugt.... Do., brunblank.... Do., brun.... Brun levertran.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr, l Do., 2 Do., 3 Do., 4 Bruttosalgspriser. J!i{;;. 138/140 85/90 75/80 58/62 46/50 44/48 45/48 44/45 35/36 39/40 44/45 42/43 35/36 47/48 45/46 43/44 40/41 Nyfundland. Aven indberetning til utenriksdepartementet fra den norske konsul i Montreal om en reise til Nyfunclland hitsættes : Inddelingel'l av fiskel'ierne falder naturlig i følgende tre hovedgrupper: 1. Kystfisket ved Nyfunc1land. 2. Labradorfiskerierne. 3. Fiskerierne paa de store Nyfundlandsbanker. Kystfisket ved Nyfundland foregaar langs Nyfundlands langstrakte kyster hvert aar fra medio april til slutningen av oktober maaned. Til agn benyttes helting~~ (sild) fra fiskets begyndelse inc1til slutningen av mai, I capen (lodde) til henimot slutningen I av iuli samt squid (blæksprut) fra medio juli til fiskets avslutning. N aar lodden kommer i stim mot kysten, tar de saakaldte trap~' fiskerier sin begyndelse fra første dage av juni maanec1 til henimot juli maaneds utgang. mtrent halvparten av det aarlig paa kystfiske fiskede kvantum falder paa trapfisket. Kystfisket langs Nyfundlands kyster falde!' i forskjellige distrikter langs kysten: a) Vestkystfiskerierne fra fiermitage til Cap Ray fra februar til april. Vestkystfiskerierne er de eneste vinterfiskerier langs kysten,' Paa grund av veirforholdene blir denne fisk som regel

8 80 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA l!'iskeridirekt0ren 15 mars 1911 sterkt nedsaltet for tørring senere i maidenfisk. Paa grunc1 av den fo1' Denne statistik angir, at der er sæsonen. Den tørres tidlig paa vaar holdsvis lange tid fisken blir lagret i svært liten svingning i fangstutbyttets kanten og er som regel den før~te fisk saltet tilstand ombord blir den som størrelse fra aar til andet. fra Nyfundland, som blir tilbudt paa færdig klipfisk ofte en sterk saltet Avsætningsmarkederne for.labrador markedet. Denne klipfisk sendes regel vare. Paa gruncl av sin magerhet klipfisk fremgaar bedst av nedenstaaende mæssig til porto. blir den tør og haard. Den fisk eksportstatistik: b) Kysfisket fra Baclieu til Miquelon som bringes fra Labrador og ogsaa 1908: er det rikeste fiskefelt ved Nyfundlapd. fra Straits til Nyfundlancl for tørring Til Italien kvtls. Fisket paa denne strækning tar sin blir regelmæssig avsat i det brasili Spanien l begyndelse medio mai og forts ætter anske marked. For de ringere kvali Grækenland uavbrudt til medio oktober, Skibning teters vedkommende ogsaa i Britisk Storbritannien av klipfisk fra denne kyststrækning Vestindien og Barbados. Kanada begynder regelmæssig i slutningen av Den fisk som aarlig bringes til tør Total kvtls. august maaned. ring og avsætning fra Labrador og Det alt væsentlige marked er midc) Kystfisket fra Baclieu til Cap Straits~' til Newfundland kan med delbavsmarkedet. Hvad der er angit St..John begynder i slutningen av mai rundt tal ansættes til omkring som skibet til Storbritannien, sendes og fortsætter til medio september. kvts. aarlig (a 128 lbs.). regelmæssig i transit for videreford) Fiskerierne fra Cap Ray til om De nyfundlandske fiskeskonnerter sendelse. trent Flower Cove og og8aa fra Quirpon som aarlig driver fangst ved Labrador, Nyfundlands bankfiskerier(de til Cap St. John falder sammen med de gaar blanc1t lokale fiskere der under 1st ore b an k e r) : saakaldte Straitsfiskerier fra medio navn av floaters. 1. Nyfundland utruster aarlig juni maaned. Fisken fra disse fangst Foruten nyfundlandske fiskere del til bankfiskerierne et antal av ca. 100 felter er regelmæssig en mager og ikke tar ogsaa lokale Labradorfiskere i fiskeskonnerter med hver en drægtighet stl' fisk. Efter tørring i Nyfundland fisket dels i skonnerter men mest i av fra 55 til 100 tons og med 10 til blir den en vare specielt egnet for det aapne baater, likesom ogsaa flere til 18 mands besætning hver. De nybrasilianske marked paa grund av sin reisende fiskere avs ætter sin fangst til fundlandske fiskeres utbytte av bankhaardhet og passende størrelse. opkjøpere i Labrador og lar fisken fiskerier androg for de sidste fem Kystfisket i Nyfundland foregaar tørre og skibe derfra: aar til: regelmæssig i aapne baater. Paa grund av de lokale klimatiske for kvtls. Fangstresultatet av kystfisket er i hold ved IJabrador blir Labradorfisken betydning og størrelse uten sammen (d. v. s. den fisk som tørres i Labrador) ligning det væsentligste av øens torske en forholdsvis svakt tørret vare (softly fiskerier. Med et rundt beløp kan man cured) og blir som saadan egnet for anslaa resultatet av den ved kystfisket middelhavsmarkedet. Fisken skibes Bankfisket foregaar fra 15 april op fangede og tørrede fisk til ca. l regelmæssig direkte fra Labrador i til 15 oktober. kvtls. klipfisk aarljg (kvintal = 128 bulk~'. Den væsentlige eksport fore De nyfundlandske skonnerter salter Ibs.). V gaar i mindre seilskibe, som laster fra fisken ombord, indtil skonnerten er Labrador torskefiskerier: Fi 2500 til 4400 kvtls. av klipfisk. Disse fuldiastet, og bringer da sin fangst til sket ved Labradorkysten og ogsaa i seilsldbe klarerer regelmæssig til Gibral kysten for tørring. Fisken s1øies og nordlige del av strædet ved BelIsle I tar for ordre og blir derfra videre flekkes ombord. foregaar paa grund av de lokale kli befordret til avsætningsmarkedet. Med Bankfisken er regelmæssig større matiske. forhold næsten udelukkende i dampskib sendes direkte fra Labrador end kystfisken. Paa grund av lagden varmest~ sommersæson: i maa 8 a 10 ladninger ogsaa; til middel ringen ombord blir den ofte en svær nederne juli august og del vis septem havet. De væsentlige markeder er salt vare. ber. I fisket deltar nyfundlandske fiske Spanien, Italien og Grækenland. Skib De nyfundlandske skonnerter henter skonnerter, som paa vaarkanten i is ningen av klipfisk fra Labrador finder sin agn i forskjellige havne langs kysten. løsningen først driver fiske langs Ny væsentlig sted i september og oktober 2. Kana d a sender aarlig et bet y funcllands nordøstkyst og senere ut paa maaned. delig antal skonnerter til bankfiskerierne. sommeren søker op til IÆbrac1or. De Et ikke ubetydelig antal norske De fleste kanadiske dypvandsfiskere nyfuncllandske fisker skonnerter salter skibe deltar aarlig i klipfiskfragter fra kommer fra Lunenburg distriktet i regelmæssig fangsten i rummet og brin Labrador. Nova Scotia. Det er vanskelig at gi ger den tilbake til Nyfundland for tør Antallet av den klipfisk som aarlig nøiagtig opgave over antallet. De ring og tilberedning. Den blir senere tørres og skibes fra Labrador direkte kanadiske skonnerters fangst paa bansolgt og skibet sammen med nyfund andrar til gjennemsnitlig ca kerne kan skjønsmæssig anslaaes til landsk klipfisk. Den ved Labrador og kvtls. For de sic1ste fem aar have's ca kvtls. pr. sæson, Antallet som tidligere nævnt i Straits fangede herover følgende eksportopgaver: av skonnerter paa de store banker er fisk er i størrelse kvtls. en~uniform:' fisk omkring 100 hvert aar i' t og i størrelse mindre og magrere end De kanadiske skonnerter Iaar væsen den som fanges ved Nyfundlancl. Den ' Eg sit agn i Nyfundland. er hvac1 man kalder i Nyfundland en (Fortsættes).!) 4. 7y. 2A~'

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere