ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l stk. paa Nordrnøl', større end i de nærmest foregaaende paa Romsdal og paa Søndaar til omtrent samme tid, idet der mør. Norske fiskerier. Uken 28 mars3 april. i 94 kun var tilstede 26 baater, Nordre Bergenhus amt gav 'en ukei , i , i 9 fangst av stk. mot SKREFSKERERNE gaven uke 2778 og i baater. ifjor og totalfangsten er iaar fangs(av 6.5 mill stk. mot i samme For Yttersiden og for Helgeland stk. mot ifjor. Garnfisket uke ifjor 7.6 mill. Uveir hindret for Salten var fisket ubetydelig for uveir, ansees nu for avsluttet,men der el en stor del fisket likesom ogsaa hel mens man i Røst og Værøy hadde bra fremdeles endel ryk og linefiske paa ligdagene gjorde sit, da endel reiste fangster. Røst hadde man gjennem strækningen Selje Vaagsøhavet., hjem i helgen. For Finmarken mang snitlig for garnskøiter 550 og for line Bortne. ler opgave for mars maaned, men den skøiter 400 stk. og i Værøy gjennem Desuten er der opfisket stk. 9 ds. begynder opsynet sin virksom snitlig for lineskøiter 200, linebaater sei, hvorav hængt, pris :30 ø.re het under vaarfisket (loddefisket) og 20 og paa garn 200 stk. pr. ba at. pr. stk. Søndre vaar'silddistrikt er da vil der bli ukentlige beretninger de to sidste uker er opfisket l ialt opfisket stk. torsk og ogsaa fra Finmarken. 'Fisket var smaat stk. og totalfangsten utgjør stk. sei. ogsaa i sicste uke saa vinterfisket maa stk. mot ifjor og i 93 Det samlede skreikvanturn stiller sig nærmest betegnes som mislykket. For stk. iaar sammenlignet med de to fore R vitnes hadde man paa garn fra 200 Vikten var fisket smaat de første gaaende aar saaledes: 000, for Smørfjord optil 700 dage, men var bedre de sidste dage og med dypsagn for Berlevaag op saavel paa garn som paa dypsagn. til 500 Ellers smaat. Lodde er Endel fiskerbaater og kjøpefartøier tilstede paa strækningen Rongsfjord er avreist fra Vikten. For Sklinna Gjesvær, mest for Mehavn. psy hadde man paa garn optil 600, liner net for Senjenflsket blev hævet 30 optil 300 og for, dypsagn fra 0 mars, men der mangler opgave for de 00 stk. fisk. Flatanger ansees fisket sidste dage av opsynstiden. Naar slut. alt er for disse distrikter iaar man ser hen til helligdagene var fisket opfisket l stk. mot ifjor i Lofoten bra, idet ukefangsten blev og i stk..9 mil. stk. mot i tilsvarende uke For Søndre Trondhjems amt (Fosen) ifjor 0.8 og i mill. Det sam mangler opgave for sidste uke. lede parti for Lofoten er nu 3.2 mill. Romsdals amt blev ukefangsten stk. mot til omtrent samme tid ifjor stk. mot i samm,e uke ifjor 0.4 i 93 tl.2, i , i stk. For Nordrnøl' smaat 9.5 og i mill. stk. nsdag Tske for alle redskaper, mandag og var fangsterne gjennemsnitlig med garn tirsdag landligge for uveir, likesaa for for Stamsund 580 stk., Ur'e 340, Bal na. Fiskerflaaten paa Nordre Søndstad 525, Sund 80, Reine og Sør mør er væsentlig stationert i Borgundsvaagen 260 og for lineskøiter Brettes fjorden, hvor man mandagpaa garn nes, Nufsfjord og Sund 230, Stamsund hadde fra stk. og tirsdag og Ure 900) Balstad 700, Reine og stk. For Ulstein og Herø Sørvaagen 300 :stk.; linebaater for hadde man lignende fangster, nemlig Brettesnes, Henningsvær og Sørvaagen optil 00 stk. garnfisk. Lørdag var 90, Balstad 200, Nufsfjord og Sund der fremdeles godt fiske i Borgundsfjor 35 og for Reine 250 stk. pr. baat. den og Vannelvsfjorden, ellers smaat. Baatantallet er i ukens løp gaat ned med Det samlede parti for Romsdals amt 258, saa der ved ukens slutning var er iaar l stk. mot ifjor tilstede 4225 baater, hvorav 946 garn Av aarets kvantum falder o: ' o,..., G'l 00 C<:: :> o C<:: G'l Cl':!,..., 0 o Cl':! l.c A Prisen var i Lofoten for fisken 3 5 øre pr. og for leveren 3555 øre pr. liter. Vaarsildfisket var smaat omtrent hele uken. N og en mindre stæng blev sat enkelt steder. Ukefangsten blev maal,hvorav 000 not og 5000 garnsild i søndre distrikt og 4200 rnaal not og 430 maalgarnsild i N ordre Bergenhus. Der' blev saltet i uken

2 4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 april maal i søndre distrikt og 2580 maal i Nordre Bergenhus. Det samlede parti va ar sild stiller sig iaar sammenlignet med ifj l' saaledes: 'maal maal Total Herav garnsild notsild ' Fisket i søndre distr )) in. Bg.hus Total saltning :; Skreifisket. Beretninger. Fra opsynsbetj enten i Halten om skreifisket for uken 2330 m3rs: Ukens parti: Fisk 6000, rogn 2i hl., lever 25 hl., hvorav 0 hl utdampet tilmedicintrall med 4_hl. og i'esten'5).jilover(f0r anden tran. Priser: Fisk optil kr. 45 pr. ] 00 usløiet. alt: Fisk 47000, rogn 64 hl., medieintran 59 bl.. lever tilovers for anden tran 30 hl. ' Av den av partiet utvundne grakse er utpresset 25 tønder = 29 hl. saakaldt snrtran. Fisket avsluttet, psynet vil alltsynligvis bli hævet 3 april o. Sønclmør G30.. Godt fiske fremdeles Borgnndsfjorden og Vannelvsfjol'den. Ellers smaat. psyllsbetj enten. pslag 25. Moldøen 3/3: Garnfisket nu sterkt avtagende, men line og rykfisket endnu l)ra Selj e, Vaagshavet og Bortne. Leverholdig'het , fettpl'ocent 4045, rognholdighet ubetydelig. level'pris Rundfiskpris, gm'nfisk 4050, rykfisk Fiskevegt mindre denne uke. Deltag'elsell betydelig psynschefen. l slag 25. Moldøell 3/4: Fiskepartiet , hvorav hængt 4000, resten flaltet. Rognparti 6636, hvorav saltet 5334 hl., dampmedicintran 386 og lever sat 529 hl. Rundfiskpris 4048, leverpris 30. Seipartiet , hvorav hællgt Seipris 30. Fremdeles endel ryk og linefiske Seljer 93 var ' partiet til samme tid Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 3 april: VaagsøhavetBortne. Garnfisket ansees slut maal, hvorav saltet Efter de av høvedsmændene til merke psynschefen. protokollen avgivne opgaver viser Haltenfisket pslag 28. Sørgjæslingerne 4/4: Viktenmaal. følgende resultat: fisket 4 april: Fiskepartiet l , hvorav Prisen var l sidste uke paa fiske Fiskeparti rogn hl. og lever hællgt 24000, damptran 090, rogllpar hl., hvorav hl. utdampet til tiet 946. Fiskepris 5 8, leverpris 40, pl, c dsene meget høi idet der betaltes medicintran, med 59 hl. og tilovers til anden rogntønden 224. Fisket sidste dage bedre optil kr. 20 pr. maal, ja endog mer tran 30 hl. saavel paa garn som paa dypsagn. Endel Av den av leverpartiet utvundne grakse er kjøpefartøier og fiskerbaater avseilet. Sklinnafor enkelte tilfælder. utpresset 29 hl. saakaldt surtran. fisket 30 april: Fiskepartiet , hvorav Fersksildprisen. i Hull var ogsaa psynet hævet. hængt 7 000, dmuptran 237, leverpartiet 40, rognpartiet 372. Fiskepris] 2 :4, level'pris megec:.høi,':'da :d8 torsdag betaltes ]'ra opsynsbetjenten i Titran, dat. 30 mars: 48. Sidste redskapstrækning garn optil 600, 2328 og lørdag fra 2728 /2 shil Stormende veil' har tildels ogsaa denne uke liner optil 300, dyjsagn 000. Flatangerhindret fiske saa ingen nævneværdige fangster fisket 3 april: Fiskepartiet , damptran lings kassen. Hamburg var prisen er gjort. 20, l'ognpartiet42, fisket ansees slut. lørdag 620 mark kassen. Hals. pslag 29. Bodø 3/4: Yttersiden: Dverberg: Uveir hindret drift, ingen kvantums Veiret. l\t ete o l' o log is k e bs e ' Telegrammer. forøkelse. Forøvrig ingen ildberetuinger. va tor i u m beretter: VærøyRøst: pfisket , hvorav Vaarsi dfisket. saltet , hængt , eksportert Vinden har været svært foranderlig pslag 9. Haakensund 3/3: Vaarsildfisket: Smaat de sidste dage. Garnfiskerne 390 hl. Priser fisk usløiet 447, lever i is 700, damptran 2704, lever 84, l'og'u i forrige uke. Paa Sydkysten hadde man søndag laber bris N eller 0, fornemmelser i Ytre Skjærgaard, det bergenhusiske, notfiskerne etpar mindre stæng langs leverholdighet , fettprocent , rogn 36. Fiskevegt , mandag vestlige vinde, tirsdag og onsdag mere nordvestlig og nordlig, til derover ogsaa! Av torsk optil 200 for baat hvorav saltet , hængt , resten Sælbj ørnsfj ordens nordside; pris optil 20, ja SaltenHelgeland: Træna: pfisket , eksportert iset. Damptran 495, rogn 200. dels frisk bris, torsdag og fredag SV og V, frisk bris; lørdag for elet meste pslag 9. Haugesund 3/4: Vaarsildfisket: sydlige vinde, men ved Færder meget Totalfangst iaar i søndre distrikt: Garnsild svak NN og notsild maal, hvorav tilsammen saltet maal, ifj or henholdsvis Vestkysten hadde søndag og mandag , og Mandag, onsdag optat i Nordre Bergenhus 430 maal østenvind, tildels frisk; mandag aften garnsild. søndre distrikt denne uke optat melder Florø halv storm av nord; tirsdag er der frisk nordenvind hele veien, 00 hektoliter lever, derhos sei, hvorav torsk, hvorav saltet 5000, og hvorav saltet Buvik onsdag og torsdag hadde man laber pslag 22. Bulandet /4: mindre stæng bris fra sydkanten, fredag frisk NV, inat Hovden, Bulandet. psynet. tildels sterk kuling; lørdag østlige til Haugesund 5/4: Telegram fra opsynschef Buvik. dat. 5 april 95: Efter nu indløpen sydlige vinde, tildels friske. yderligere rapport fangedes i Nordre Bergenhus forrige uke 430 maal garn og 4200 Paa NordlandskYRten hadde man søndag S og S, svak, mandag og maal notsild, hvorav ialt saltet 2580 maal. tirsdag N og 0, tildels frisk, resten av uken svak vind, sydlig eller østlig. Fra Lofoten meldtes søndag svak vestenvind, de tre følgende elage friske nordlige vinde, torsdag og fredag N og 0, laber bris; lørdag vestlig eller sydlig, svak vind. Finmarkskysten hadde søndag nordenvinel, mandag østenvind, tirsdag NV, onsdag og torsdag S og SV, fredag og lørdag vest, hele tiden svak e8; laber bris. utenfor Karmøen; leverholdighet 400, rognholdighet 800, rundfiskpris omkring 60. > Buvik Skreifisket. pslag' 24. Aalesund 3/3: Lørdag: NordmØr smaat for alle redskaper, mandag og tirsdag landligge. Lørdag liner Bjørnsund , g'arn na overstaat garn , mandag og tirsdag landligge. Fiskerftaaten Nordre Søndmør, væsentligst Borg'undfjorden, hvor lørdag garn , mandag garn , tirsdag garn TTlstein lørdag garn , Herø garn Tirsdag garn Litt garnfiske ved Ørskog og Søkelven. psynschefen. pslao' 24. Aalesund 3/4: Fiskepartiet rogn 3770, medicintran 8979, lever 62' hl, hvorav henholdsvis Nordmør Romsdal Pris fisk usløiet 404, lever 30, rogn 35. Leverholdighet 000, fettprocent 30. Forøvrig ingen indberetninger. Amtmanden, pslag 30. Svolvær 3/3: JYandag gjennemsnitlig garn Skroven 40, Henning'svær 80, Balstad 420, JYlortsund 400, Nufsfjord 450, Sund 220, Reine 50, Sørvaagen 250, lineskøiter Brettesnes, Sund 270, Stamsund 450, Balstad 350, Nufsfjord 400, Reine 200, Srlrvaagen 300, linebaater Risvær, Mortsund 50, Brettesnes 70, Balstad 250, Nufsfjord, Reine 50, Sund 20, Sørvaagen 200. Tirsdag garn Henningsvær, Sund 200, Stamsund, Mortsund 450, Ure, Balstad 320, Nufsfjord 250, Reine 20, Sørvaagen 80. Lineskøiter Brettesnes, Nufsfjord 280, Gre 8:20, Balstad 600, Mortsund 500, Sund, Reine 250, S!Jrvaagen 450, linebaater Risvær 60, Brettesnes 80, Ure, Balstad 300, Mortsund, Nnfsfj orel, SunJ 20, Reine 200, Sørvaagen 250. Utvalgsformand. pslag 30. Svolvær. 3/4: Fiskepartiet 3 2 / 0 million, hvorav 3 8 / 0 million hængt, Leverpartiet 044, dampmedicintran 08:d2, rognpartiet 6523 hl, leverholcighet , tranprocent 4045, fiskevegt , fiskepris usløiet 3754, kilopris 35, leverpris 3555, saltet rog'll 25. Baatantal 4225, hvorav 946 garnbaater, 905 doryer fra 05 skøiter, 9'72 motorbaater, 4 fiskedampskibe, 3755 Vestlofoten. Kj øpefartøiel' 2, hvorav 82 Vestlofoten. nsdag gj ennemsnitlig' garn Henningsvær, Nufsfjol'Cl 00, Stamsund 580, Ure 340, Balstad 525, Sund 80, Reine, S0rvaagen 260. Lineskøiter Brettesnes, Nllfsfjord, Sund 230, Stamsund, Ure 900, Balstad 700, Reine, Sørvaagen 300, lilebaater Brettesnes, Henningsvær, Sørvaagell 90, Halstad 200, Nufsfjord, Sund 35, Reine 250. Utvalgsformand.

3 7 april 95 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKTØREN. 5 pslag 32. Vadsø 3/4: Snefjord garn 80200, liner til 200 Refsbotn garn Smørfj ord garn optil 700. Kvitnes g'arn , liner Berlevaag dyp sagn n. Kongsfj ord dypsagn Lodde tilstede strækningen llgø Gj esvær, rikelig tilstede J\lehavll. Kobbe V arangel'fj orden. Amtmallden. pslag 36. Røst 2/4: pfisket 3 2 / 0 million derav saltet 4/0 million, iset 60000, resten hællgt, damptran 2230 hl., leverpartiet 74 hl, rognpartiet 2650 hl. Fiskepriser nsløiet 4:d 47, sløiet 3538, leverpris 3543, rognpris 6. Fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 38. Belæg: 04 garnmotorskøiter, 72 garnbaater, 74 linemotorskøiter, 60 linebaater,. linedampbaat, 559 (0ryer og 2827 mand, 64 kjøpefartøier, 39 lanclkjøpere, 0 damperier. S:den sidste beretning 4 hele og 2 delvise sjøveirsdage. Gj ennemsnitlig fangst garnskøiter 550, lineskøitel' 400. psynsbetjenten. pslag 36+ Værøy 2/4: pfisket stk., derav saltet , iset 0000, hængt , damptran 474 hl., lever 0 hl, rogn partiet 260 hl, fiskevegt , lever holdighet , tranprocent Fiskepris nsløiet 443, levet'pris 40, rognpris 05, hoder 60. Tilstede 85 linebaater, 40 linemotorer, 20 doryer, 6 garnmotorer, '550 manc, 5 kjøpefartøier, 6 landkjøpere, 6 damperier.sidste nke 3 hele og delvis sj øveirsdag. Gj ennemsnitlig' fangst lineskøiter 200, linebaater 20, garn 200. psynsbetj enten. pslag 36. Dverberg 3/4: denne uke har uveil' hindret al bedrift, ingen forøkelse i kvantununet. Lensmanden. pslag 8. 6/4: Landets skreifiske til 3 april 42.D mill. stykker, hvorav 8.2 hængt, 33.6 saltet, hl. dampmedicintran, 6340 hl. lever, 500 hl. rogn mot: Finmarkells villterfiske beregnet til 28 februar. Bodø 6/4: Salten, Helgeland ialt , hvorav hængt 60500, saltet , eksportert i is Damptran 995, lever 84, rogn 280 hl. Amtmanclen. Markedsberetninger m. V. Uken 28 mars3 april. Telegrammer. Saltsildmarkedet. pslag l, 6/4: Fiskeriagent Asserson telegraferte igaar: Saltsildmarkedet : Stettin: Fetsild rolig, god avsætning, 5/600 stk. 404 J/i6., 6/70046 / Der fordres for ny vaarsild 5/600 stk. 36, 6/700 40, 7/800 42; forretning rolig. Svellsksild roligere, prima hollandsk fordres Kønigsbel'g: Priser slosilcl uforanclret, svensk largespents 45, spents Hamburg: Markedet uforandret fast, slosild 5/600 stk. 4546, 6/700 50, kombinert 48, vaul'silc Tl'alllllarkedet: Damptran omkring ultimo fra anden haand stecse billigere tilbud, prisen hal' været nede i 65 J/i6. Markedets stilling kan først meddeles sikkert efter høitiden. Hvaltrau nr. fordrer Jf6. 40, lys silcletran ca. 20 rolig, bruntrall 05. ferske! dmarkedet. pslag 2. 30/3: Fiskeriagenterne telegra fel'el' : HamburgAltona : Ukepl'is vaarsild 62, svensksild 94 Jff;. kassen. Før paaske ingen usolgt vare, gode utsigtel' efter ]Jaaske. Hull: gaar kasser va ar sild, 8 / 220 / 2 shillings kassen. pslag 2. 3/3: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: gaar 2450 kasser vaarsild, 222 shillings kassen. Markedet rømmet. Qpslag' 2. 5/4: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer: Torsdag 200 kasser vaarsild, pris 2328, lørdag 900 kasser vaarsilcl, 2728 / 2 shillings kassen. pslag 2. 6/4: Fiskeriagellt Asserson telegraferte igaar: HamburgAltona : Pris vaarsild 620 Jf;. kassen. For alle sorter tils. Specifisert for følgende sorter: Sild.... ' Brisling... Makre... Torsk...,... Lange o... Sei... Hyse... t Flyndre... '.... Kveite.... For alle sorter tils. Specifisert for følgende sorter: Sild... Brisling...,.?, Makrel... ' Torsk Lange..,.... Sei...,.... Hyse...,.,.... Flyndre...,... Kveite...,.... Ferskfiskmarkedet. pslag' 3. 6/4: Fiskeriagent Assersoll telegraferte igaar: HamburgAltona : Sidste uke endel kasser fisk, torsk 3623, mørk hyse 4020, flyndre 4322,kveite 0725, sei 238, lys hyse 4738, rødfisk 262, lange Klipfiskmarkedet. pslag 5. 6/4: Generalkonsulen i Bilbao telegraferer: mport 280 norsk, salg 60, beholdning 3820, priser Santancler salg 60, beholdning' 400 norsk, priser uforandret. Paris 94.30, London De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Cwts. Februar l 57 l Cwts. De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritanniell og rland). Cwts. Februar j Februar 5708\ Cwts. Februar j Y versigt o'uet fisket ved Aberdeen i de mindre trawlere, men med de høie maaneclen. En begyndelse blev gjort fiskepriser klarte de en fortjeneste av av 5 lokal trawlere paa fiske ved s cb 280 0' maaneden. 8 Grimsbyland en maaned tidligere end ifjor damplinefiskere ankom fra sland med og med ganske godt utbytte. Det god fangst. samme var tilfældet for de trawlere De lokale linefiskere, som drev fisket som fisket ved Færøerne. Det mest ved Færøerne, var mindre heldige, karakteristiske for. de store trawlere,men efterat de hadde flyttet derfra til var den usedvanlige store fangst av Flugga blev utbyttet adskillig bedre. sei paa fjerntliggende fangstfelter og Smaafiskerne vilde ha hat godt flyndremed god fortjeneste. Grundet stor fiske hvis der ikke hadde været mangel mende veil' gik megen tid tilspilcle for paa lugmal'k. Et tillæg i lønningerne

4 6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 april 95 for maskinister, fyrbøterg, dæksfolk og kokker av 60 øre pr. dag indvilgedes av fiskcrbaateierne. Utenriksdepartementet har utarbeidet 3. Av de toldsatser, som ikke:er nedenstaaende resurne av forslaget: fastsat ved traktat, forblir nogen. Forslaget vil først og fremt op gan s k e f a a uforandret, Herunder hæve de fordele, som de allierte og inclgaar bl. a.: hele tarifnr. 4]: gjødneutrale stater hittil har hat av Rus ningsstoffe; nr. 67, 8 ::reservedele til K l tb t lands handelstraktater med Tyskland landbruksmaskiner, sm indføres med onsu a ere Dnger. og ØsterrikeUngarn. Følgelig ophæves disse; nr. 76, 2: træmasse, mekanisk; Fra generalkonsulatet' i Bilbao, 'dat. all e de konventionele toldsatser som nr. 76,4: træmasse, kemisk. 29 mars 95: mport og omsætmng. for en række varer er fastsat i disse 4. Alle varer., som ikke indgaar traktater, hvorefter den almindelige under de foran;nævnte,grupper, beav klipfisk fra 227 mars 95, alt pr. tarifs satser kommer til anvendelse: lægges med en ekstratold av 0 pel kvintal a 50, androg til:' a) for endel av omhandlede varers av den almindelige tarif. i,herunder Bilbao. mport pr. dampsk. San vedkommende med et tillæg av 0 pet.; gaar bl. a. nr. 37, 2: fisk,j n\arinert, i Andres 300 norsk. Salg 20 norsk. b) for de øvrige varers vedkommende olje eller fareert (f. eks. norske sar Beholdning pr. 27 mars 800 norsk. med et for hver enkeltvarefastsattillæg. diner); nr. 37,3: saltet og røket fisk Under a) indgaar bl. a. toldtarifens av enhver art, undtagen sild; nr. 5, 2: Prisen for ste sort opgaves notert nr. 37 b: fersk fisk (f. eks. fersk fisketran (hvalfisketran, sæltran o..) til pesetas a 60 for norsk. 'sild); nr. 57, 6: maskindrivremmer; uklar, urenset; nr. 5,5; fisketran, Santander. mport pr. dampsk. San nr. 2, 9: kemiske produkter, som klar; nr. 90: fiskenet (derunder garn Andres 850 norsk. Salg 390 norsk. ikke er særskilt nævnt andetsteds i og nøter); nr. 43: kobber, aluminium, Beholdiing pr. 27 mars toldtarifen', nr. 47: zink', nr. 67, b: nikkel. gas og petroleumsrnotorer; nr. 67,4: 5. Varer, som før var toldfri, blir norsk. landbruksmaskiner og redskaper uten fremdeles toldfri. Herunder indgaar Prisen for lste sort opgaves notert damprnotorer; nr. 67, 70; maskin [bl. a. Norgessalpeter (nr. 03,3) og til pesetas 60 a 62 for norsk. dele. Chilisalpeter (nr. 0, ). Paa Madrids børs notertes idag: Under b) indgaar bl. a. nr. 37, a: nteresserte vil ved henvendelse Pesetas pr. 00 fres. a/v l Paris. fersk pigvar, rødspætte og ørret, hvis til Utenriksdepartementets 4de kon. satser forhøies fra 6 til 9 rubel pr. tor erholde nærmere oplysning om 24.5, cf5 London. pud brutto; nr. 37, 4: saltet sild og de gamle og nye satser.. Saa følge indberetningerne fra vicekon tørfisk, hvis satser forhøies fra / 4 snart den nye toldtarif fremkommer sulaterne var sardinfisket under for til 0.80 rubel pr. pud brutto. vil den bli publicert i passende ut rige uke yderst slet. 2. Den russiske toldtarifs øvrige strækning. konventionelle satser, nemlig de, som tilslutning til ovenstaaende har Salitander og Gijon fiskedes næsten er fastsat i handelstraktaterne med Utenriksdepartementet utarbeidet neintet og i Vigo kun 563 kurver sar Frankrige, talien og Portugal he denstaaende oversigt over de gamle og diner samt 99 kurver espadin. holdes uforandret. Herunder ind (saavict vites) nu vedtagne toldsatser, Beholdningen av rogn i Vigo an gaar bl. a. nr. 37,: sardiner (franske) forsaavidt fiskevarer angaar: slaaes derfor fremdeles til ca. 700 i olje. tønder, da intet salg vites foregaat. 27 mars 95. Russiske toldforhøielser. Legationen i Petrograd har telegrafisk meddelt Utenriksdepartementet, at det av det russiske Handels og ndustriministerium nylig utarbeidede forslag til toldforhøielser nu er offentliggjort, hvorved sildetolden er blit forhøiet fra R / 4 til R pr. pud brutto. Legationel uttaler videre, at det tidligere til Utenriks dep artemeiteliiidseridte lovforslag j d'et'væ sentlige er fulgt. Dette forslag, som altsaa nu i det væsentligeer vedtat, er foranlediget ved krigen og er av fiskal natur. Det har prineipielt intet at gjøre med de omfattende arbeider paa toldtarifens omraade, som man i Rusland har været beskjæftiget med i de sidste aar. En anden, sak er det, at de midlero tidige. toldsatser faktisk vil kunne komme til at faa indfydelse paa den faste tat'if. Nr. i toldtarifen 37.. Fisk, fersk: Vareslags a)!:.r:.tr..r :. l b) Av enhver art med undtagelse avl de under 37, a nævnte, pr. pudl brutto..., Fisk, marinert, i olje eller fareerte av enhver art, kaviar, pr. pud brutto.. Sardiner i olje (herunder gaar ikke norske sardiner) pr. pud brutto Fisk, saltet og røket av enhver art, undtagen sild, pr. pud brutto Sild, saltet og røket, stokfisk og anden fisk, tørret, pr. pud brutto.... Satsen paa norske sardiner forhøies fra R til 8.25; paa fersk sild fra R. 0.8 til R. 0',297;. paa salt sild fral R / 4 til R. 0.80; paa tørfisk fra R / 4 til R Toldsatser, Tidligere Tidligere alm. traktat ' tarif satser Rubel Rubel 6.00 Nye sater Rubel T. 0 pet pet F pet. U '/, Anm. Et T. ved toldsatsen' betyr, at den el' fastsat i traktaten med Tyskland, et l!'., at den el' fastsat i traktaten med Franktike. Det bemerkes, at Utenriksdepartementet ellcnu ikke har oplysningel' om, hvorvidt alle de ovennævnte forhøielsel' er:vedtat.

5 _ ! 3:9270' 7 april 95 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 Dorgemakrelfisket 94. Deltagelsen i og utbyttet av dette :fiske i 94 vil sees av nedenstaaende tabel: Amter, hvori Antal Fangstmængde hj emmehørende t turer ær l'ul(r i: i Smaalenene l 60:: _ l 6 0 Jarlsberg og Larvik 2 2 Nedenes _. 474 Lister og :lvandal Stavanger '6 246 Søndre Bergenbus Bergen l 40 Nordre Bergenbus l 287 Romsdal ' 330 Norge... 27'25'22'0' Sverige ' 8048 alt l Gjennemsnitsfangsten pr. fartøi pr. tur stiller sig saaledes: For samtlige fartøier...,... 9 tdl'. de norske fartøier som losset i Kristiansand 86 Farsund.. 90 de 'l svenske de norske...,... D 86 'l Egersund 97 Kopervik.. 48 J) Veavaag.. 97 Aakrehavn 09 Haugesund 76 Espevær.. 3 Risken Alfsvaag.. 04 Nedenfor følger en tabel,' som viser fangstutbyttet i og værdiutbyttet i kroner. Hjemst.ed Flækket B_u_n;u_sa_lte_t ' Værdi Værcliutbytte l utbytte efter en efter en Antal gjennem Antal gjennem ' snitspris snitspris, av 49 øre av 40 øre : pr. pr. Kopervik.. Egersund. Kr.sand... Ujennemsn. for disse steder.. Mot i 93 Nr. 2.2 % 6.0 % 4.0 % 4.2 % 3,3 %.5 % 92 i UH N'. 2 Nr. 3 Nr. 4 N' % 20.0 % 24.4 % 24.4 % 35.2 % 26.4 % 7.2 % 5.2 % 25.0 % 8.0 % 22.0 % 3.0 % % 20.3 % % % 324 % 28.4 % 5.5 % 4.6 % 26.0 % 53.7 % 4.2 % 30.0 % 38.5 % 24.5 % Den rundsaltede makre utgjør.8 % av det hele 40 kvantum mot i %, i %, i l 287 %, i %, i % og i %. Væniutbytte iat kr. i l Norge [ _ Sverige alt i65470!35s2g Fangsten indbragtes til følgende amter og lossesteder : ndkomne til Antal turer Samlet fangst [ l flækket Derav!rllndSaltet L Amterne : Lister og Mandal Stavanger S. Bergenhus l. Lossesteder : Kristiansand Farsund Egersund Kopervik Veavaag l Aakrehavn ,65$ Haugesund Risken Alfsvaag Espevær ' _ 483 [ r 4tl De første fangster indbragtes i slutten av juli, de sicste fangster omkring midten av oktober, den sidste rapport er fra Veavaag 2 oktober. Utbyttet av dorgefisket i de sidste 0 aar vil sees av nedenstaaende tabel: Aar Den norske fangst alt solgt i norske ihavner av norske og fremmede Bækket 'UUdlte'l ialt ' col'gefal'tøier tdl'. tcr. ter. Gjennemsnitsvegten pr. tønde flækket makre blir ca d k l bl ' , run rna re l' ca Sorteringen av den saltede flækkece makre falch saa ledes beregnet i gjennemsnit av alle leveringer for hvert av følgende steder: u l Nr. Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr ,..., Espevær...9 % 3.4 % 25.7 /0 8.5 % 22.4 % ] Aakrehavn.8 % 33.4 % 23.6 % 20.5 % 20.7 % Veavaag % 28.0 % 24.0 % % 25.0 % l

6 8 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 7 april HH5 Rapport nr. l om skreifisket Torsk i til 3 april 000 stk. 00 stk. Derav sløiet torsk Damp gt i medicinhængt saltet leverholdig tran l 000 stk. l 000 stk. het.stk, le i hl. vel' l l h. 5 ) Lever tilovers til andre transorter i hl. Priser for Tilstede Rogn lever j' i hl. 00 stk. pr. hl. i j(jøpe baatel sløiet roan far.. torsk. 'l tøler fiskere pl. L. finmarkens Vinterfiske.. til 28/ ) r:eromsø amt ) Lofotens opsynsdistdkt Yttersiden... l l 09 Røst & Værøy øre rlmd HelgelandSalten l N. rrrondhj. amtvilden l 62 4 ) øre 40 pr.,..,,) S. Tronchj. amtfosen ) Nordmøre fogderi... Romsdals fogderi. 0 Søndmøre fogderi... N. Bergenhus amt... Søndenfor l l 4 l { } l rund rund. Tilsam_ill_en 4_2_9_2_3 8_2._3_3_6_ _7._35_2_96_ <_6_3_4_0_[_5_0 0_. ll Mot i 94 til 4/ l 93 5/ , l 92 6/4. o i 9 8/ i Finmarkens vaar ellel' loddefiske fra 3 0/ fra 25/ Lofoten i 94 til 4/ i 93 l 900 i i øre 20 gav hl. lev. 3_5 7 =...p_r._k.::g,_. 3_5 3_54_8_ _ gav hl. lev \ = l øre pr øre pr øre pr [ Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag ) fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 stk. 2) l omgjort til stk. 3) Ukeopgave sitbte uke mangler. '*) Av fiskepartiet falder paa Vikten, stk.paa Sklinnafisket og paa Flatanger. Priserne anført kun for Viktenfisket, i Sklinna var paa fisk 24 Øre pr. og for lever 48 øre pr. liter. 5) l hl. lever gav i Lofoten 4045, i Røst 38, i Værøy 3236 og i Nordre Bergenms 4045 liter dampn)ecicintran. 6) Prisen stykketal usløiet 3754 kr. pr. 00 stk. 7) Prisen for saltet rogn 25 kl'. i Lofoten og 224 kl'. pr. tønce i Vilden. 8) Herav 946 garnbaater og 905 doryer fra 05 skøitel', 972 motorbaater og 4 dampskibe. Vestlofoten 3755 baatel' og 82 kjøpefal'tøiel'.

7 Toldsteder Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand.!'lekkefjord. Stavanger... Kopervik.... Haugesund.. Bergen.... Florø.... Aalesund.... Kristiansund. Trondhjem.. Bodø.... Svolvær.... Narvik.... Tromsø.... HaRllllerfest. Val'dø Yr\llø A < re T0dsteder Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand Flekkefjord. Stavanger. Kopervik... Haugesund.. Bergen... Florø.... Aalesund.. Kristiansund Trondhjem.. Bodø.... Svolvær.. Narvik.. Tromsø.... Hammerfest. Vardø... o' Vadsø..... Andre..... Vaarsild Fetsild og skaaret sild Storsild ll ukenl alt l ukeilr Hærdet hvalolje tell' Hvaltran Sæltran nq Klipfisk, Klipf., is Rundfisk norsk landsk etc. k g * Bttie/ Makrei, nose Silde tran Sild, fersk Sild, røkt saltet tran / ks ' / / _ :==:. 358, ;')0 Nordsjø Brisling slandssild sild tjr. Rotskjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk = 485 Rogn = / = / = = D.m, tran R.m. tran Blank telr. 23 'j;j_., Bruna B ',,';aa i:::; blank r«'i i','kjær.r. tdr \td(?>:' i 472, ' 0 ''', :; :'i'[i:' <'+ ' ii3 ' 6826 l 90 i o /336i l j i ;:;; l 8 l.n * ' L ' l 232 ' Makr fers 2433 el, / k Laks, Levende Anden fersk aal fersk fisk Hummer stk _ ] : , i l i * Heri er rnedtat en vegt paa efter bel'igtiget opgave fra tolckammel'et i Kristiansund for jannal' maaned. Fisk, saltet Fisk, ' Fiskei fartøi saltet guano Sildemel i :d ' i _._.. _ Sælskind Hermetik trj <Xl ::o '.j o i:d Z o <Xl '.j i <Xl i to o i ': 8 '.j > '.j i <Xl 8 8 o. i:d!,... : Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 27 mars og uken, som endte 27 mars 95,

8 45 93 i 92 maal 20 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 april HH5 Fiskeristatistil<ken for 93 Utbyttet i lh3 blir saaledes det hvor alle artikler henhørende untler _. høieste hittil opnaadde hvac værdi sjønæringerne er optat, foreløhig dog er nu utkommen. Paa gl'und av br. angaar og ce næst høieste Vad kvan bare for aarene 92 og 3. Summen A.. ssersons fratræcen blev redaktionen tum ngar,_ det 92 0pvlser et be av værdierne efter denne nye tab el for denne aargang overlat av assistent tyceh hø8 e kvantum. stiller sig saaledes i tusener av kroner: Slind, som har foretat endel for Utførselen. av skevarer og fangst H2 H3 ancri.nger og utvidels.er. Saaledes e.l' p. rodukter stner_s,lg fter den, anhal:gs Næringsmidler _ der optat en hel ny;tbel (l b ) over tabel sm el utn bel.det eftel 'l N l, ges Andre produkter anlæg og redskaper lbvel' kommune. H.ande o som hal ledsaget Nlges _. En:dvidere el' antal av fiskere opført Fskene' g]ennem alle aarganger, saa alt efter lensmændenes opgaver med a ledes: Fiskerne. Der var i 93 ialt givelse av bvor mange av hvertdistrikts Aar Kvantnm Væl'di fiskere her i landet. Derav fiskere driver fisket som eneste meling, tons 000 kr. var der 24 5 for hvem fiskeri var hoved eller biriæring. Endvidere er 93! eneste erhverv, drev fiske som optat rubrik for opgave over værdi av.99_.. '_ hovederhvervog 3643 drev det bare _ b' h fartøierog_ baater o:g av hele utbyttet som ler verv.. for hvert herred. Denne anhangstabel, som omfatter Anlæg til fiskens tilvilening etc. Det samlede utbytte av selve fiske baade fiskeriprodukter og produkter Der var 03 hermetikfabrikker, 567 rierne i 93 beregnestil kr. t;3767 '77. av hvalfangst, sælfangst etc., er dog i ishus, fryserier og 25 sildolje og Heri er i motsætning til tidligere aars tidens løp blit noget ufuldstændig og guanofabrikker (over de sidste har eler peaksis ikke medregnet vær,dien av fisk utidsmæssig, hvorfor der i Norges ikke før foreligget opgaver). tilført Kristiania, delvis heller ikke den Fiskerier 93 el' indtat en ny tabel, som er tilført Bergen og Stavanger. Vaarsildfisket 95. Gjøres det samme fradrag fra surrnuen (Efter uketelegrammerne). for 92 faaes kr Medregnes Ya3rdien av sæl: ()ghval. _Tota,!..!i.lsvaren.lE, fangflt,fil:y;e:fiskts:jrit fiskernes eget Ukefangst Uken som endte l Tutalfangst i maal forbruk av eget) fangst blir det samlede m.arl \ 94 i i maal ' maal lltbytte ler. DS 7'7 783 mot i kr J. 3mar.... '[ J. 6 lebnlar.... efter samme beregnlllgsmaate. 3 Kvantum av solgt fisk i 93 er, beregnet til tons i fersk til 20 stand mot tons i 92 (eller 27 ' tons hvis kvanta tilført Kri 6 mars stiania og tildels Bergen og Stavanger 3 trækkes fra)., 20 aaret 9 var kvantum og værdi, med de samme fradrag, tons værdi kr \ i \ [ l u ap.. _._:_:_::_:_:\ L fien:!=:.!! u:: mne a:'rsrtlk k:eeie opf u:,s:::). fr ::fi:il kv3;jil (QuaDtltles reported too late to b'e moluded m the report for tlu, week re added to totals for uext week.) _. _ A. Skrei (torske) fisket(cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) 6.5 Dampmedicintran (Cod liver oil)...,... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)..., hl. 407 B. Sildefiskerierne (Hening Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Hen'ing), februarmars... maal a 50 liter Fetsildfisket julidesember )..., saltet, fiskepakket (Fat Herting) (Barreis, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast)... ;... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast)...,... maal a 50 liter 4. Driygrnsfisket i Nordsjøen, junidesember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) ) Al.. sild forbi:ukt fersk erjkke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Almakrel, som erfrbru.kt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All an,ekprel, used frf'l'ih_ 6' exp.in ice; or salted for the Scandin,wian market, is notincluded.) Vedftertryk av disse meddelelser m 3 a Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere