VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor- 70 baater gjennemsnitlig 30 maal hver økeise av 11 0 fisk. Storm har ogog fredag 1 baater 0 maai. Snurpe- saa her hindret fisket i de fleste vær. notfisket har foregaat omkring Bokn I Vikten blev fisket fisk. Paa VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 1, denne uke et usedvanlig rikt ut- stæng ved Flekkefjord, i Nerstrand i paa snøre 60 og paa garn 50. I Sønbytte, nemlig 1755 maal. Herav Ryfylke, flest omkring Bokn. I Nor- dre Trondhjems amt er fiskepartiet falder ] 5 5 maal paa Nordre Bergen- dre Bergenhus har garnfisket foregaat 40. Der blev i uken fisket 730 hus amt og maal paa søndre utfor Bremanger og Kinn. Paa sidste fislc I Romsdals amt blev i uken fivaarsilddistrikt. Av den i uken i Nor- sted hadde fredag 90 baater gjennern- sket 6430 fisk, de sidste dage var der dre Bergenhus amt fiskede sild var snitlig 35 1 / maal hver. I Kinn er der overalt delvis landligge. For Aalesund Il 750 maal garnsild og 3750 maal not- gjo!,'t-: flere tildels større landstæng. trak dampskibe liner med sild. Der saltedes i uken i dette amt P'Søndre Søndmør er der endnu fisk. Søndenfor Stat er ialt iaar fisket 91 maal. Ialt er i amtet fisket 1650 ikke fisket vaarsild. Silden er i S0n fisk, hvorav 35 0 i Nordre maal, hvorav 1 5 maal er garnsild dre distrikt av størrelsen 580-7, i Bergenhus amt. Dette er pen fangst. og 3750 maal er notsild. Der er sal- Nordre Bergenhus amt sild Den samlede ukefangst utgjør vel tet 95 maai. Av den i uken i søn- i maalet. Prisen_ var i søndre distrikt. mill. fisk, hvorav 0. blev hængt, dre distrikt fiskede sild var 8 5 mandag kr. 3 5, tirsdag, onsdag optil 1.9 saltet. Ialt er iaar opfisket 10.6 maal garnsild, 775 maal snurpenot- 4.50, torsdag.75, fredag.50; i Nor- mill. fisk mot 0.7 i 191, 7.3 i og landstængnotsild. Der saltedes i dre Bergenhus amt 3-6. Av aarets fangst er 1.1 mill. hængt uken 6 maal. Ialt er i dette Storsildfisket var smaat i uken. mot 7.7 i 191,.6 i 1911; der er distrikt firket 4 0 maal, hvorav Der ilandbragtes kun ca. 6 maal. saltet 9.3 mill. mot 1.8 i 191 og 1 maal er garnsild, 19 Ialt er iaar fisket 755 maa], hvorav 4.7 i Fiskevegten er i Lofoten maal notsild. Der er saltet er iset, saltet, mot ifjor 90 for garnfisk, 60 for linefisk. maai. Det samlede utbytte av vaar maal, hvorav 95 maal iset Dette er mer end ifjor, men mindre sildfisket til 1 mars utgjør og 13 5 maal saltet.. end i de tre foregaaende aar. I Vikmaal, nemlig 5 maal garnsild Sk r ei fis k e riern e har ogsaa denne ten er fiskevegten kun Ifjor og rna al notsild. Der er ialt uke lidt under veiret. I Finmarken var den i samme uke I saltet 1595 maal. Resten er hoved- har der været stormhindring og smaat Romsdals amt er fiskevegten sagelig iset. Endel brukes i landet, fiske. Fra Tromsø er der ingen kvan- Der er iaar producert 890 hl. dampog røkerierne og hermetikfabrikkerne turnsforøkelse denne uke. Det samme medicintran mot hl. i 191, tar noget. er tilfældet for Yttersidens vedkom- 556 i Av lever til andre tran- Ifjor var samtidig fisket 1445 maal, mende. I Øksnes er der trukket 15 sorter er der 864 hl. mot 3701 i hvorav 845 maal garnsild og 6-1 nætters redskaper med bedærvet 191, 60 i Leverholdigheten maal notsild. Der var saltet 60 maai. fangst og raatne garn. I Røst og er i Lofoten mot I s0ndre distrikt foregik denne uke Værøy har der været l hel og 3 clei- i samme uke ifjor. I Vikten er den et betydelig garnfiske utfor Flekkefjord vise sjøveirsdage. Fangsten utgjorde og i Romsdals amt Aaensire-Egersund, især de sidste 17 0 fisk. I Lofoten har der været 850. Tranprocenten er for disse stedage av uken. Saaledes hadde fredag sjøveir hele uken. Der blev fisket der 38-48, i Lofoten Rogn- 95 baater gjennemsnitlig 38 maal ut-i fisk. De. største fangster i I partiet utgjør 7613 hl. mot hl. for Flekkefjord. mkring Kvitings- uken var for linebaater 1 i Sør- i 191, 7883 hl. i 1911, 196 hl. i øerne foregik hele uken rikt fiske. vaagen, 150 i Reine, 10 i Svolvær, 19]0. Prisen paa fisk er i Lofoten Torsdag hadde 85 baater gjennemsnitlig 1 i Østnesfjorden ; for lineskøiter 5-30 kr. pr. 1 stk. sløiet fisk, 4 1 /. maal, de øvrige dage færre 4 i Sørvaagen, 3 i Nufsfj6id, for usløiet, 9-1 øre pr. kg. baater og mindre fangst. Hovedfisket i Balstad, 30 i Ure; for dampskibe Leverprisen er i Lofoten kommet op med garn foregik i Karmsundet, hvor 7 i Balstad, for garnskøiter i Sund i 10-3 øre, i Vikten Rogn -45 baater daglig har fisket fra og Nufsfjord 4, i Risvær 3, ellers betales med 811 øre pl'. liter. 1 til 43 3 / 4 maal pr. baat. gsaa ved overalt mindre. For strækningen Helge-

2 8 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT PRA FISKERIDIREKTØREN 5 mfu's UIl3 Veiret: M ete o l' o log i s k e bs e 1'- Siden fiskets begynde Ise opfisht ialt psl ag 19. psynets feltstation 1;3: Vaat'- va t o ri um beretter: stk. skrei, utvundet damptran 160 hl, lever sildfisket : Utenfor Flekkefjord-Rækefjord, I ukens første halvpart hadde Sydtj! andre trans orter 6 hl, rogn 194 hl. Kvitingsøerne, i Karmsundet, Røvær og i Kinn Fisk, logn molgt. Leverprif! 1 øre. rikt garnfiske idag ogsaa, likesaa noget i kysten laber eller undertiden frisk syd- ERpevær. I Nerstrand etpar mindre og i Fra opsynsbctjenten i Kya, dat. 7 februar, Kinn flere - beist mindre - landstæng. vestlig vind, fra torsdag derimot laber for uken /_7/: mkridg Bokn godt posenotfiske. Totalfangst ]l k J d T' d e er sva norctenvm.lrs ag, ons- Tilstede: 0 motorgarnbaater med 1mand) iaal': I søndre di-,trikt 1 maal gam- 11 motorlinebaater- og -skøiter med 47 mand og 19 maal notsild, hvorav saltet 15, dag og torsdag optraadte der taake, og' 145 Rnørebaater med 635 mand, tilsammen resten hovedsagelig iset, ifjor henholdsvis d t k' 'l S 804 mand. 6 logifartøier, 4 kjøpefartøier, 85, 6 og 60. I Nordre Bergennus er ogsaa s ra te SIg opover ti tav- kjøpere pa::t land.. likeledes 15, 3750, 95, 0, og. anger og Haugesund de to sidstnævnte l hel og l delvis sjøveirsdag, Paa Søndre Søndmør,,,, og. Torl Ukeparti : Fisk 1 stk., alt saltet. Rogn skefisket: Totalfangst: Søndre va::trsilddi- ( age. I 0 hl. Lever 16 hl. A v leverpartiet er 6 hl. strikt 10 og Nordre Bprgenhus 350 Paa Vestkysten var søndenvinclen med' nh'dgaat til dampning av medicintran og til- torsk (mestendels saltet) samt henholdsvis overs for anden tran 10 hl o 15' h f moderat styrke fremherskende først i g sel. psynsc e en. Pris: Pr. 1 usløiet fisk kr, 35, pr. hl. uken. Torsdag indtraadte frisk norden- lever kr pslag 19. psynets feltstation 3/3: VaarhIt siden fiskets begyndelse: Fisk 4 silc1fisket idag: Utenfor Flekkefjord 55 garnvind, og fredag blæste fremdeles vinden stk., rogn 60 hl, lever 0 hl., medicintran baa er maa1, pris 1.80, ellers i fra denne kant; men lørdag dreiet den 13 hl. søndre distrikt intet nævneværdig for ruske- Uveir har hindret bedriften, veil' men gode utsigter for Slette}) og ERpeøstlig og derefter sydostlig og tiltok vær. Fra nordre distrikt intet dagsnyt. adskillig i styrke utover eftermiddagen psynschefen+ Storsildfisket. pslag 1. Skudenes 5/: Bm natsætog aftenen. m natten hadde man fangst Vigevaagen, østsiden. Skude ikke trukd ostlig storm. J ie, psynet. Fra ops"nsbetj'enten i Halten, dat. 5 febr,: l t sv J Siden sid"te rapport indbragt hertil fra I det nordenfjeldske har vindretnin. Haltenhavet 5 maal, størrelse 550, pris 15 pslag 1. Kvitingsø 5/: F('r nogen kr. Alt forbrukt til 3 0'n. Ialt: 574 ma,.,l, baater ved Svortingen og Rødholmen meget 0 g en været adskillig varierende. Paa derav saltet 795 tønder og rik fang'st. 01)Svnet 11 maal forbrukt J Romsdalskysten hersket frisk sydvest som agn. pslag 1. Kirkehavn 6/ : Utenfor Aaensire, Kirkeh::tvn idag godt, men tildels noget onsdag og nordvest torsdag og fredag, ujevnt natsætfiske i Hitterøsundet, helst sorte de øvrige dage derimot roligere veil'. Telegrammer. garn. psynel I N dl cl l' d d l' pslag 1. Haugesund 6/: Ved Røværs or an stoe vm en nor vest 19 Vaarsildflsket. sydvest- til nordøstside 70 baater gjennemener nordlig mandag, torsdag og fre- snitiig 0 maal paa natsæt idag. Ved Bjørke- pslag 19. psynets feltrtation 5/: Vaar- K l d t t d f I daa, men ellers for det meste østeg vær, a vøsun e mege go rnf'lllme se. n sildfisket idag: Utenfor j1'lekkejord-eger- Godveir. p-ynet. Lofoten hadde mandag frisk norden- Rund.75 baater (bedst for Aaensil'e), 0I)slag 1. Søndeland 6/ : Id. t Kvitingsøerne 70 baater , Karm- - ag ujevn, vind og tirsdag morgen laber nordvest. sundet 375 baater , Røvær 65 baa- tildels godt garnfiske paa begge sider av D '1 d d ter og Bremanger i Kinn 85 baater Karmsund et, bedst østsiden og Løvøen.. enne sti net og av ut paa agen, og C> / d 4] psynet. ;4- maal garn sil, pris optil / i derefter begyndte elet at blæse fra øst. søndre 6 i nordre distrikt. I Karmsllnclet 0ps];'1g 1. Skudenes 6/:. God, tildels rik Fra onsdag optraadte nordostlig eller nogen posenotfangster, Batalden størrej natsætfangst Vigevaagen idag. psynet. stæng, psynschefen. pslag 1. Kvitingsø 6/: Rikt garnfiske nordlig vind, hvis styrke angaves som ps1ag 19. pynets feltstation 6': Vaar rundt hele Kvitingsø idrg, kjøpermangel. frisk. Lørdag sprang vinden om paa sildfisket idag: Utenfor Aaensire 75 baater. psynet. d 'l k b d}' , Egersund , Tanan- pslag 1. Kvitingsø 7/ : Rikt fiskesaasy og tl to et y elg l styrke utover ger 1-6, Kvittingsøerne (og- vel for fiydsiden som for nordsiden, fremdeles aftenen. saa ellers i Rennesø noget), Karmsundet 45- kjøpermangel. psynet. Paa landets nordlige kyster har nord /4' Røvær , Kinn pslag 1. Kirkehavn 7/: Idag ujevnt, / og Bremanger 65 baater beist smaat garnfiske, veg KirkehavJ1 og Hitlige eller nordvestlige friske vinde / maal garmlild; størrelse i søndre terøsundet taake. psynet., f h k d h Ik', distrikt 6-680, i nordre 580, respektive væiet rem ers en e e e u en mdtil toppriser 41/ og 51, I Bokn og Kinn no- prlag 1. Kopervik 7/: Godt, tildels lørdag, da man fik svak eller laber I gen nye større landstæng; omkring Bokn og- rikt garnfiske utenfor Kopervik, et mindre stæng veg Rusvik, en god posenotfang;;t utensaa enkelte posenotsiumper. Torskefisket søndenvind. hindres fremdeles HV ruskeveir. for Koperviklykten, tyk taake. psynet. psynschefen. pslag 1. Haugesund 7/: Ved Røværs pslag 19. psynets feltstation 7/ : Vaar- ng)rdvestside meget god natsætfangst idag..'andetsteds mind:-e. psynet. Beretninger.. sildfisket idag: Aaensire 84 baater 0-:-58-9, Egersund , TanangPl' 1-10, pslhg 1. Søndeland 7/ : Idag godt, til- Skreifisket. Kv:itingsøerne 85 b::tater /, Karm- dels rikt garnfiske ved Løvøen og Vestrebokn) Fra opsyns betj enten i Halten for uken 18/ sundet %, Røvær stæng Vaarevaagen, l Grønnestadvaagen. _5/ 60...:..:.0 og Kinn 55 baater maal psynet. 1813: Belæg som i forrige beretning anført. galllsild, i Bremanger Rvarte garn, middelpris pslag 1. Skudenes 7/: God natsæt- hele og l delvis sjøveirsdag. 3 / 4 i søndre, 4 i nordre dirtrikt. I Karmsundet fangst Vigevaag idag. psynet. Ukeparti : Fisk 570 stk. Rogn 80 hl. endel gode posenotslumper, størrelse 6, pris 3. pslag 1. Haugesund 8/ : Kuling hindret Lever 1 hl. Av leverpartiet er alt medgaat Tilstede: I søndre distrikt 60 drivgarn og sætning Røvær igaar: Faa baater omkring til dampning av medicintran, hvorav tilvirket 940 andre garnlag, 50 landnot- og 85 pose- Kaaretaaen meget god natsætfangst idag. 50 hl.. notlag, 5 seilere og 50 kjøpefartøier; i no1'- Lovende utsigter nær vestsiden. Sjøveir endnu, Priser: Pr. 1 snøre- og linefisk kr. 1- dre dirtrikt henholdsvis 60, 675, 95,, 15 og psynet. 4, pr. 1 garnfisk kr. 7-34, henholdsvir for sløiet og rund, pr. kg. 10 øre, pr. hl. rogn kr. 8 a 10 og pr. hl. lever kr. 1]-13. Ialt siden fisketr begyndelse: Fisk 151 0, rogn 197 hl, lever tilovers til anden tran hl, medicintran 1 hl. Fra lensmanden i Bjørnør, dat, 7 februar: Deltagende i fisket er 117 større og 9 mindre garnbaater samt 35 line- og snørebaater med 940 mand. Siden sidste indberetning antages opfisket 63 0 stk. skrei, utvundet damp tran 75 hl., lever til andre transorter 10 hl., rogn 91 hl., psynschefen, pslag 1. Skudenes 8/ : Rik natsætfangst pslag 19. psynpts feltstation 8/ : Vaar- Vigevaagen, idag litet sat. psynet. sildfisket idag: Utenfor l!'lekkefjord 95 baater pslrg 1. Føresvik 8 : Idag godt, til , Egersund , Kvitings- dels rikt garnfiske i Karmsundet, Skaalebuøerne , Karmslludet /, Røvær og Kinn 90 :n;fg:e:::':t!,.n. l i;et baater / maal garnsild, middelpris landsvaagen, 1 Singsholtnen, 1 Røgsund. i søndre distrikt,n, i nordre 3. Flere nye pf;'ynet. landstæng: Utellfor Flekkefjord nogen smaa, i Borgenvik, Nm'strand 1 litet og i Kinn flere pslag' 1. Kvitingsø 8/: Rik natsætfangst og tildels større. Endel posnotbaater bra saavel for nordsiden, østsiden og sydsiden, fangster i Karmsundet. Gode utsigter ogsaa bedst sydsiden, faa baater sat. psynet. for Utsires sydside, idag som igaar sterk pslag 1. Kirkehavn 8 1: Meget godt n-01 denvind. psynschefen. natsætfiske idag Anabelø, Hitterøsundet og

3 5 mars 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRÅ FISKERIDIREKT0REN 83 Kirkehavn, 4 mindre stæng ved Ånabelø inat. Storsildfisket. psynet. pslag 1. Kinn 8/ : Meget godt garnfiske Kinns ncrdside, godt sydsiden, meget uke. godt ved Esøsundet, hvor et større stæng. Batalden godt garnfiske, et større stæng Yste vik, mindre Breivik-Fanø. p;;;ynet. pslag 1. Kirkehavn l/ s : Kjeøen, Anabelø, Hitterøsundet, KirkehRvn, Elle og Varnes idag godt garnfiske, pris omkring 1.50 pr. maa1. Ved Anabelø mindre stæng inat. pslag 15. ps'ynets feltstation 1/ 3 : Drivgarnsfisket nordenfol' Stat ubetydelig forløpne Totalfangst 75 5 maai, hvorav iset 680 og saltet 196, samtidig ifjor henholdsvis 360, 950 og 135. Vaarsilclopsynet. Skreifisket.. psynet. pslag 1. Søndeland l/ s : Idag godt garn- pslag 4. Aalesund 6/ : Lørdag delvis fiske i Karmsundet, rundt Bokn, Lov og Høv- trækning overstaatte redskaper mest landligge. ring, 1 mindre stængt ved Sælen, 1 større ved Tirsdag Smølen liner 1-3, Kristiansund Høvring. psynet. darnpskibe Hner 818, Aarsbogen liner l 1 Haugesund l/ : Røvær rikt 3-4, Bjørnsund garn 1-, Uila garn ps ag. s 150-3, Vigra liner 50-9, Ulstein garn sildefiske idag paa garn. Godt seifiske ogsaa, , Herø liner -4. Veirhindring. utrygt veil'. psynet. Tilstede 38 dampskibe, 130 motorbaater, 415 pslag 1. Skudenes l/s : God natsætfangst aapne baater, 8 seilskøiter, 110 d0rryer, 94 Vigevaagell idag. psynet. mand. psynschefen. pslag 1. Kvitingsø l/s : Rik natsætfangst pslag 4. Aalesnnd l/ S : Fbkepartiet rundt om Harholmen og ved Stabben idag , rogn 1875, medicintran 59, lever psynet. 111 hl, hvorav henholdsvis Nordmør 840 pslag 1. Føresvik s/s: Idag kun fornem , Romsdal meiser rundt Bokn. Sælen sorte garn for- -10, Søndmør , leverresten litet garnsætning igaaraftes før storm. holdighet garnfisk 380-5, linefisk 5- psynet. 1850, tranpocnt, 30-45, fishvegt pslag 1. Abelnes s/s: Utenfor Flekke- R.undfisklls NImør ve.ralt delfjord idag ujevnt tildels godt garnfiske', 1 VIS landhgge. VIgra moto:baatr lmer 150 mindre stæng ved Torsø. psynet Aalesund dampsklbe hner 10- pslag 1. Kvitingsø s/s: For faa baater 40, garn smaat. psynschefen. som satte optil 5 maal ved Saltskjær, forøvrig hindrer storm. psvnet. pslag 7.. 4Tronhjem l/s : A.tefs sam- lede fiskeparh /10 mill., dampmedlcmtl'an 305, pslag 1. Haugesund s/s: Røvæ svak lever 89, rogn 517. Stiftamtmanden. fornemmelse. Ubetydelig sætning. Kuling. pslag 8. Sørgjæslingerne /s: Vikten- Gode utsigter Røvær, Sletten og Espevær. fisket l/s : Fiskepartiet 1950 saltet, damp- psynet. tran 98, rognparti 380, fiskevegt , hektoliter. Leverholdighet 450-(), tranpl'ocent 38-43, fiskevegt Fiskepl'is 5-30, usløiet 3-36, kilopris 9-1, leverpris 10-3, rognpris Baittanta13589, hvorav 583 garnbaater, 1904 doryer fra 56 skøiter, 737 motorbaater, 15 fiskedarnpskibe. 419 Vestlofoten. Kjøpefartøier 18, hvorav 105 Vestlofoten. Gjennemsnitsfangst onsdag linebaater Brettesnes 70, Skroven 60, 0stnesfjorden 1, Svolvær 10, Stamsund 40, Nufsfjord 60, Sund 70, Reine 150, Sørvaagen 80, lineskøiter Ul'e, Sund, Balstad 350, Nufsfjord 340, Reine 80 Sørvaagen 40. Garnskøiter Skroven 115, Nufsfjord 80, Sund 0, Reine 180, ellers smaat. Torsdag linebaater 0stnesfjorden 1, Svolvær 90, Brettesnes 45, lineskøiter Ure 3, Balstad 340, linedampskibe Balstad 7. Fredag linebaatel' Brettesnes 5, Shroven 55, 0stnesfjorden 40, Svolvær, Henningsvær 60, Hopen 35, Nufsfjord 80, Sund, Reine 90, Sørvaagen 110. Lineskøiter Brettesnes 1, Ure 30, Balstad 3, Nufsfjord, Sund, Reine 50, Sørvaagen. Garn Skroven 1)5, 0stnesfjorden 50, KabelvaRg 40, Hopeli 75, Stamsund 40. Garnskøiter Nufsfjord, Sund 0, Reine 80. Utvalgsformand. pslag 31. Tromsø l/ s : Amtspartiet ubetydelig øket denne uke, idet fisket har været almindelig stormhindret. Stiftamtmanden. pslrg 3. Vadsø 8/ : Torskefisket smaat, stormhindring. Talvik 0""':'140, Breivikfjorden 1-3, Kjøllefjord 6-15, agnmangel, Kiberg linebaatel' 50-6, Vadsø 4 kg. torsk. Flere større og mindre agnsildstæng i Bækkarfjord i Vargesund. Amtmanden. pslag 34. Tromsø 7/ : Igaarenkelte trækninger Gryllefjord og Mefjord, men iøvrig landligge begge vær denne uke. Ingen fangst. pslag 1. Kvitingsø 4/ : Ved Stabben tranprocent 39-4, leverholdighet 650-8, Meget gammelt bruk og adskillig brukstap. S helst mislig, tildels bra natsætfangst ved Rød- fiskepris 11-1 kiloet, Jevel'pris 1-14, rognpris 10, kjøpefartøier 110, fiskerbaater 935. Stiftamtmanden. holmen en baat rik fangst. psynet. Idag liner , snøre , pslag 36. Røst 8/ : Fiskepadiet 180, pslag 1. Abelsnes 4/s : Ved Kjeøen godt garn Av liner litet redskaper herav saltet 0, damptran 43 hl, leverpartiet 3 hl., rognpartiet 11 hl, fiskevegt 3 gamfiske, ved Anabelø, Hitterøsundet, Kirke- trukket grundet agnmangel. Flatanger / : havn og EIle helst sorte gam paa natsæt idag. Fiskeparti 50, damptran 16, rogn , leverholdighet , tranprocent psynet. Sklinnafisket l,'s: Fiskeparti 155, hvorav Kilopris 10, lever 10, rogn 8 øre. pslag 1. Førresvik 4/ S : Idag me11em 60 hængt, J ognparti, damptran 10, fiske Belæg 86 garnbaater, 44 linebaater, 19 motorskøiter, 48 doryer, 807 mand, kjøpefartøier, Alvestadkrogen og Knarholmene god natsæt- pris 8-11 kiloet, lever 10, rogn 7. Fiskevegt fangst med faa baater, pris 1 /4-1 /, Karm Hele februar kun 6 sjøveirsdage: 14 landkjøpere, 6 trandamperier. Siden sidste sundet omtrent sorte gam, godt posenotfiske Tirsdag garn 605-3, liner beretning l hel og 3 delvis sjøveirsdage. 3/ ved Arsvaag. psynet. 50. psynsbetjenten. 9 nætters liner , garn / pslag 1. Haugesund 4/s : Røvær: For pslag 9. Bodø l/s: Yttersiden: Fra 3 natstaat bruk liner , en garnskøite 50. 6/ indsiden, Gitterø og Indrevær tildels god nat- vær telegraferes om stormhindring, ingen besætfangst. Forøvrig mislig. Ramsholmerne: retning mottat fra de øvrige vær. Værøy, garnskøiter nætters 80--1, lineskøiter natstaat psyns betj enten. baater rik fangst. Espevær: Bra natsæt- Røst: pfisket 45 4, saltet 80, resten fangst sydvestsiden, 50 baater. Frisk sydvest. hængt, damptran 63, lever 7, logn 69 hl., pslag 36. Dverberg l,'s: gsaa denne uke. psynet. priser fisk 10 øre kiloet, lever 10-13, rogn I uveir og landligge. Kvantum, belæg ufor- pslag. Kinn 5/ : Yderligere 1 større 8. Delvis stormhindring. S,:Ilten, Helgeland: andret. Lensmanden. stæng KJ'ælsvik, Bataldens nordside. pfisket 730, sa:tet 4i160, iset 30, l 36 G' d 1/ G' U' t h d ps ag. lmsøysan s: llnsøy: veu' psynet. res en æ.ngt, amptran.., lever.., rogn fremdeles sidste uke hindret alt fiske her. pslag. Kalvaag 6/ : Kalvaag idag: 658 hl., ptlser m. m. som slc}!.;te beretnmg, uke- Lensmanden. Sildefisket mis]jg, helst smaat paa natsæt beretning mottat kun fra Stø1t, Selvær, Træna, Aasvær og Herøy hvor partiet er forøket med pslag 36. Tunstad l/s : 0xlles: Denne Frøyskjærene. Et større stæng ved Kvanhenholdsvis 1,,150 og' 670. u k e k un dl' evls3 sjøveu'l';.. d age, l'"' o til 1 hovden. psynet. Delvis stormhindring for disse vær. næ tt ers re d saper, k b e d ærve t f angst, raatne pslag. Kinn 6/ : Jevn tildels rik.a.mtmanden. garn. Idag tonætters garn, -3 lænker, 60 natsætfangst Ytreøerne-Sandøerne. Paa Kjæl- -70 torsk. Kvantumsforøkelsen ikke nævnenesvik, Kinns nordside et sørre stæng, Lille-. plag 30. Svolvær 6/ : Lørdag delvis værdig. Lensmanden. batalden,-storebataldens sydside større sjøvell'. Mandag gjennemsnitlig overstaat line-. baater 0stlofoten 30-80, Vestlofoten 40-10, pslag 36. Værøy l/s : /_8/ en hel og stæng idag. psynet. lineskøiter Henningsvær 80, Stamsund 45, t re dl' e VIse sjøvelrs.. d age, - 4 nætters liner pslag. Kinn 7/ : Rikt garnfiske Ure, Nufsfjord 3, Balstad, Sørvaagen 4, gjennemsnitsfangst , fiskepar Sandøerne, god fornemmelse Kinns nordside, Sund 150. Garn Skroven, Ure, Sørvaagen tiet 74 stkr., herav saltet 60 stkr., 17 sydsiden Batalden større, 1 mindre stæng, 1, Kabelvaag, Henningsvær 80, Hopen 60, tdr. damptran, 4 hl. lever, 58.h1. rogn, kilonordsiden Batalden 1 større. psynet.. Stamsund 140, Balstad 0, Reine 150, Nufs- pris 10, lever 10-13, rogn 8. pslag. Kalvaag 7/ : Svarte garn fjord, Sund 4, Risvær optil 3. TirsdRg psynsbetjenten. Frøyskjærene idag. Et mindre stæng ved gjennemsnitli'linebaater Brettesnes,Hennings- pslag 36. Bø i Vestel'aalen 1/ 3 : Denne Kvanhovden. psynet. vær, Ure, Sund 40, 0stnesfiorden, Nnfsfjord, uke fremdeles bare uveir. Mandag, tirsdag pslag. Kinn l/ s : Godt garnfiske. Værøy 70, Hopen, Balstad 15: Svolvær 80, og onsdag delvise trækninger i enkelte vær. Bedst Kinns sydside. 1 mindrestæng Helle- Reine 90, Sørvaagen 1, Røst 150. Line- Straumsjøen natstaaende garn skjærene, Kinns sydside. Batalden godt garn- skø:ter Ure 160, Balstad 380, NufsfjorJ, Sør- Aasandfjord Hovden 10-1 fiske, 1 større stæng Lokra, mindre Renne- vaagen 3, Sund 50, Reine 10. Linedamp- 40. De 3 sidste uker ikke nævneværdig vik. psynet. skibe, Balstad 6. Fiskepris usløiet 30-35, parti. Lensmanden, pslag. Kinn 4,'s: Milig garnfiske idag. kilopris 101, leverpris 1-1, rognpris pslag 36. Bøstad l/ s : Borge: Tirsdag Ingen nye stæng. psynet. 7 -Il. Utvalgsforman(l. trækning 10-0 nætters garn, liner, fangst pslag 30. Svolvær 11 3 : Fiskepartiet P/l og fisken for det meste ødelagt. Senere dage million, hvorav / 10 million hængt, leverpartiet landligge. Partiet ikke nævneværdig forøket. 33, darnpmedicintran 793, rognpartiet 95. Belæg som før. Lensmanden.

4 84 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 5 mars 1913 pslag 8. 3/ 3 : Skreifisket til 1 mars omsattes vel 30 0 kasser, som bemill. stykker, hvorav 1.1 hængt, 9.3 saltet, t It. t d / h k 890 hl. dampmedicintran, 864 hl. lever,a es Jevn me - s. assen hl. rogn mot: Ferskfiskmarkederne i Ham burg-altona fik i uken ca kasser norsk fisk. Man opnaar ikke Finmarkens vinterfiske beregnet til 31 ja- længer toppriser for hysen, idet der nuar. Utenlandske fiskerier. Uken 3 februar-l mars Sildefisket i Bohuslen antages at være slut i de nærmeste dage Snurpenøterne har lagt op. Der fiskes nogetmed trawl, men det antages ikke at være av synderlig betydning. N ogen kvantumsopgave for uken foreligger ikke. Telegrammer Sildefisket i Bohuslen. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba(\ 4/3: Sardinfisket Vigo, Gijon slet, Santander intet. larkedsberetninger m. V. Uken 3 februar-l mars. Saltsildmarkederne. Den usedvanlig store saltning av vaarsild har bevirket at silden utbydes til stadig billigere priser i Tyskland, hvilket leder til at kjøperne forholder sig avventende for at spekulere i videre fald. Dette er ogsaa uheldig for storsilden. Svensk tomsild staar i 1- JIh., mens vaarsild senest er offerert til 13 J(,;. eif. Fersksildmarkederne. Hamburg-Altona mottok i uken kasser vaarsild som omsattes til 8-5 JIh. kassen. Paa Hulls fiskemarked betaltes 14-8 pf. pr. re; torsk og sei betaltes med 5-8 pf., kveite pf. Beretning fra N l'ges fiskeriagent i England, dat. Hull 8 februar 1913 T i 1f ø r sle n a v ise t s i l d til Hull i uken -8 februar Lørdag fra vaarsilddistriktet snurpenotsild 9 kasser 5/ pr. kasse og bedste notsilcl 17 kasser 7/-7/3 pr. kasse. Mandag 4 fra do. bedste notsild kasser 7/67/9 pr. kasse. Tirsdag 5 fra do. bedste notsild 0 kasser 9/-9/9 pr. kasse og endel rester 9/ pr. kasse. nsdag 6 fra do. bedste notsild 5610 kasser 9/ pr. kasse. pslag 4. 5 /: Sildefisket Bohuslen: Igaar intet snurpenotfiske. Sterk vind. Godt trawlfiske 8 kr. hl. Torsdag 7 fra do. bedste notsild pslag 4. 6 /: Sildefisket Bohuslen: Igaar intet snurpenotfiske, godt trawlfiske. 4 kr kasser 8/-8/9 pl'. kasse. hl. pslag 4. 6/ : Sildefisket Bohuslen: Trawlfiske nordvest Skagen. Gaarsdagøprisen 4 kr. 37 kasser 9/-9/3 pr. kasse og 44 Fredag 8 fra do. bedste notsild for smaablandet, for storsild 8-9 kr. hl. pslag 4. 8/ : Sildefisket Bohuslen: Snurpenotfisket ansees slut. nsdagens trawlfangst Tilsammen kasser. kasser daarlig pakket 8/3 pr. kasse. 46 hl. Pris smaablandet 3 1 /, storsild 9-10 I motsvarende uke ifjor 15 5 kasser, pris notsild 13/6-15/-16/6, garn kr. hl. pslag 4. '8/: Sildefisket Bohuslen: Godt trawlfiske, silden delvis blandet, pris 6-8 kr. sild 1/-13/. hl. pslag 4. 3/3: Sildefisket Bohuslen: I handelen har svingningerne, i pri. Snurpenotfisket slut. Trawlfisket middelsgodt. serne ikke været saa voldsomme, efterat lørdagens og mandagens Pris 7. tilførsler var bleven ryddet avveien, idet avleveringerne har været klaret ut for dagen senere i uken. Røkesildmarkedet er fremdeles trykket fra forrige ukes store tilførsler, men der har været noksaa livlig. efterspørsel fra indlandet for fersk sild, som har holdt prisen oppe. Det mindre fiske ved Stornoway har ogsaa været en medvirkende faktor. Røkesild sta ar i 13 pence kassen; lægges denne grund for prisen saa er fersksildkassen værd 4/ i Hull. Der er allerede bebudet stor tilførsel for næste uke med derav følgende kaos - en uundgaaelig følge av at der ikke er mindste system i eksporten. Telegrammer. Saltsild markedet. pslag 1. 3/a: Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Salsildmarkederne, priserne uforandret. Vaarsild offereres nu.åli / -13 cif. Ved stadig billigere offerter opnaaes kun kjøperne forholder sig avventende. Venter endnil billigere, senere billigste konkurrerende sild. Svensk spents 1-) denne store prisforskjt:ll urimelig, virker desuten nedbrytende slosilden. Fersksildmarkedet. pslag. '!.6/: Fiskeriagent Johnsen telegrafer er: Hull: 56 kasser notsild, 9 sh. pslag. 6/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hambul'g-Altona: Direkte baat 88 kasser Haugesundssild, "olonia" 38 kasser Haugesunds, Egersundssild, pris 6-7. pslag. 7/ : Fiskedagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Direkte baat 8405 kasser, "Pollux" 858 kasser vaarsild. pris 7-6. pslag. 7/ : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 55 kasser notsild, /" shilling. pslag. 1/ 3 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 37 kasser notsild, 9 Bh. pslag. Ils: Fiskedagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Tore Jarl 1350 kasser vaarsild, pris 7 1 /, Direkte baat 9'51 kasser, 6-9. pslag. s/3: Fiskedagent Johnsen telegraferer: Hull: 80 kasser notsild / sbillings kassen, 0 tomsild /, pslag. 3/ 3 :. Fiskeriagenterne telegraferer: Hull: kasser notsild, 8 1 / shilling kassen. Godt fiske Skotland. Hamburg -Altona, 84 vaarsild 8-5. Uketilførsel vaarsild 8-5, 180 engelsk 4-1, 694 svensk 8-5. pslag. 3/3: Fiskeriagen t Westergaal'd telegraferer: Hamburg-Altona: Igaar, idag direkte 130 kasser vaarjild. Kong Harald 94, pris 7.50":'-'5. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 6/ : ]1iskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltona: Mira 184 kasser fisk, hyse 16-, sekunda 5-13, torsk 4-8, sei /, kv,eite olonia 883 kasser fisk 18-0, sei 5 ' / / 4, torsk 5 3 /" -7, kveite Sigurd 4L kasser fisk, hyse 19:1, torsk 5 1 /, pslag 3. 7/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Pollux 45 kp,sser fisk, hyse 14-1, sekunda 6 1 / 11, torsk 5 8, kveite 40-80, flyndre 0-6. pslag 3. 3/ 3 : FiskeriagentWestel'gaard telegraferer: Hamburg-Altona: Tore Jarl 107 kasser fisk, hyse 0-8, sekunda 7 3 / 4-13, torsk 5 3 / 4, sei 5 3 /", kveite 4-85, flyndre pslag 3. 4/ a : Fiskedagent Westel'gaarcl telegraferer: Ham burg-altona : Kong Harald 34 kasser fisk, hyse 4-8, sekunda 10-14,kveite 60-86, flyndre 0-4. Klipfiskmarkedet. ppslag 5. 4/ 3 : Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Salg norsk 170, færøisk 30. Beholdning norsk 4, færøisk 50. Priser uforandret. Santander : Import norsk 16. Salg Beholdning 90. Priser uforandret. Paris , London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 4/ : Import og omsætning av klipfisk fra 16/_/ 1913, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. Import pr. dampskib "Santa Cruz" 4840 norsk. Samlet import 4840

5 5 mars 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 85 norsk. Salg 70 norsk og 1730 færøisk. betaltes for stor kolje optil 49 pf. pr. sund med 910 kasser pris Jb. Beholdning pr. / 3670 norsk CfF og for de andre mindre koljesorter kassen. og 370 færøisk. indtil og 0 pf. pr. CfE; 5/ dampsk. "Aurora" fra Haugefor stor hyse indtil 7 1 /?, pf., for stor sund med 4518 kasser pris 6-7 Jf9. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 5 a 55 for norsk, for færøisk flyndre indtil 74 pf., for kveite indtil kassen. ptas. 57 a63 og søndmørsk 95 pf., laks JIb..75 og for gjedde ind- 5/ dampsk. "Varild (, fra Haugesund ptas. 57. til 9 pf. pr. CfF. med 4799 kasser pris 6-7 Jb. kassen. Santander. Salg 3 norsk. Beholdning Den direkte sildetilførsel over Altona 6/ dampsk. 'lnaddodd" fra Hauge- pr. / 3 norsk. sildekai var i ukens løp overordentlig sund med 1945 kasser pris Jt,;. Prisen for lste sort opgaves notert stor. Der ankom saaledes i tiden fra kassen. til ptas. 5 a 55 for norsk. 13 til 0 ds. 15 dampskibe med sam- 6/ dampsk. "Pollux" fra Stavanger Paa Madrids børs notertes idag: let kasser norsk vaarsild og med 850 kasser pris 6-7 JIb. kassen. Pesetas pr. 1 frc. a/v ljparis. ladninger med 3043 kasser svensk sild. 6/z dampsk. "Skude" fra Haugesund 7.5 " 1 Æ a/v l/london. :B"or den norske sild betaltes fra 6 til med 18l kasser pris kassen. 3 Jb. kassen, og for den svenske sild 6/ dampskib "Netto" fra Haugesund Ifølge indberetninger fra de respektive 1 til 14 JIh. kassen. med 3315 kasser pris Jb.kassen. vicekonsulater var utfaldet av sar For den ved Altona fiskemarked 7/ dampsk. "Svenske" fra Hauge- dinfisket i den forløpne uke saaledes: bortauktionerte sild var den lavest sund med 4614 kasser pris Jb. Vigo: slet; utbyttet var 185 kurver. opnaadde pris Jb. 10, og de øvrige op- kassen. Gijon: intet paa grund av storm. naadde priser Jb. ], 13, 15, 1550 og I 8/ dampsk. "Niord" fra Haugesund S'antander: intet kassen. med 951 kasser pris Jfg. kassen. Rognmarkedet stagnerer fremdeles. Ialt kasser vaarsild. Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 8 Fra legationen i Havana, dat. 14 februar. I den henrundne uke fra 1 februar. Angaaende klipfiskmarkedet i til 8 ds. var den direkte import av Havana i tidsrummet 8/1-7/ med- norsk fersk vaarsild endnu større end deles følgende:. i den foregaaende uke. Ved Altona Indførselen androg til 708 kasser sildekai losset 17 dampskibe Fra legationen i Havana, dat. 14/1 1913: og 568 tab aler. kasser sild, hvorav 3 ladninger ankom Priserne var ifølge "Revista ficial" fra Stavanger og resten fra Haugesund. for norsk fisk $ og for Denne import er saaledes den største skotsk $ ; der noteres for ukeimport, som den norske vaarsildden norske vare $ 11. og for den sæson nogensinde har bragt til dette skotske $ marked. Sildens kvalitet og pakning z o Kurser: var god med 450 til 550 stykker sild :<l London 60 div ( a $ 4.44) i kassen. Priserne var, som følge av I 18 5 / 8 a 18 3 / 4 % P. den store tilførsel, lave; de holdt sig Paris 3 div / 8 a 5 1 / % P. dog stabile fra 6 til 8 Jb. kassen. II I I I Hamburg 3 d/v / 8 a 4 % P. Følgende ladninger ankom i ukens Iløp: I Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 5 1/ dampsk. "Nidelven" fra Stafebruar Handelen og omsæt- vanger 50 kasser pris ca. 7 Jff,;. kassen. glg I I I o o ningen ved Altona fiskemarked var i / dampsk. "Prospero" fra Haugeden henrundne uke noget livligere end sund 5866 kasser pris 6-8 J. kassen. i den foregaaende uke. 11 fiskedam- / dampsk. "Sven" fra Haugesund pere bragte i tiden fra 15 til 19 ds kasser pris 7-8 Jb. kassen CfE fersk fisk mot 86 0 CfF 3/ dampsk. "John Knudsen" fra i den forrige uke. De enkelte dam- Haugesund 38!:J3 kasser pris 6-7 Jff,;. I peres fangst var betydelig større; saa- kassen. ledes opnaadde en damper efter en 4/ dampsk. "Alfred Dumois" fra I dager nordsjøreise et salgsutbytte Haugesund 717 kasser pris 7-8 JIb. I-' t:-::l for over 10 0 JIb.. Tilførselen fra ut- kassen. t:-::l I-' I-' ll-'t:-::l oot:-::l landet var i ukens løp ogsaa større. Til 4/ dampsk. "Fram" fra Haugesund auktionen ankom videre 0 kasser aal, med 4540 kasser pris 6-7 Jb. kassen. kurver ræker, 1373 kasser fersk sild, 4/ dampsk. "Resolut" fra Hauge- I t:-::l I-' t:-::ll-' o t:-::l t:-::l 709 kurver østersjøtorsk, 4 kasser øster- sund med 909 kasser pris 7-8 Jff,;. I sjøsild og 33 0 CfF forskjellige S01'- kassen. ter fisk. Priserne gik i de sidste dage 4/ dampsk. "Mira" fra Stavanger Fra generalkonsulatet i Lissabon, noget tilbake, dog maa de gjennem- med 1 kasser pris 6-7 Jff,;. kassen. dat. 19 februar. Ialt en uke har lagrene av norsk klipfisk her i gaaende betegnes som gode. Saaledes 5/ dampsk. " Ivar Aasen" fra Hau- Lissabon

6 86 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN. 5 mars 1913 været uttømt. Igaar kom der hit pr. a. og i 'l konsulatberetninger" nr. l jernbane fra porto en liten forsendelse paa 10 tons, der opnaar reis Frankrige har jeg den ære at meddele for iaar om de stigende sildepriser i pr. kvintal (a 60 kg.). en opgave over gjennemsnitspriserne i Fecamp i 191 ved salg fra Der lagrer her ubetydelige kvanta av andre sorter klipfisk: fiskefartøierne til opkjøpere (silderøkerier) : Heller ikke av portugisisk klipfisk findes her længer nogen beholdning. Pr. tønde saltet sild (96 a 1 kg. Vicekonsulatet i porto har under netto) fr. 48, pr. maal ("mesure") letsaltet sild o: sild "en vrac", 16 kg. 15 ds. indberettet: Dampskibet "Sardinia" kom hertil fra fr. 6, pr. kasse fersk sild (4 kg. netto) Norge den 14 ds. og har i denne uke fr. 1, pr. maal ("mesure") fersk sild losset 475 tons klipfisk. (16 kg.) fr. 7. Dampskibet "Sicilia", der nu er under losning bringer hertil fra Norge 306 tons. Beholdningen anslaaes idag Indberetning fra generalkonsulatet i sild samt ca. 3 0 stykker forskjellige fiskesorter. Som helhet betragtet var utbyttet av vaarfangsten 191 noget mindre end i Høstfangsten, der begyndte i august var heller ikke synderlig heldig; en heftig. vind hindret næsten hele tiden fangsten,. og fisken optraadte kun i smaa skarer og dertil meget uregelmæssig, desuten indtraadte frosten ualmindelig tidlig. Kun i visse distrikter ved 'Volga og det Kaspiske hav var høstfangsten. tilfredsstillende, især gjælder dette sildefangsten. Ved Murmankysten derimot til 756 tons norsk og tysk og 10 St. Petersburg til Utenriksdeparte- regner man, at fangsten iaar er gaat tons nyfundlandsk fisk. Priserne no- mentet. tilbake med ca. 0 % i sammenligning teres fra reis for norsk Utviklingen av de russiske fiskerier med og reis for nyfund-i foregik iaar mere normalt end ellers, Heller ikke i Hvitehavet har fisket landsk fisk. da avsætnillgsforholdene i det indre været tilfredsstillende. av landet nu er blit bedre. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. Aarsberetning for 191 fra generalkonsulatet i Kjøbenhavn: 5 februar: Ifølge indberetninger skal den totale indførsel av klipfisk til nedenstaaende havne i N ordspanien i sidstledne Si l dem ar ke det. januar maaned ha utgjort føl (Fortsat). gende kvanta: 8Z 83""""'o hp..g"cd r:f.l. t::! :;:::;: aqp..t::! "". 131 ro ro ". t::!' S CD CD t::! t::!. I-' o I-' o o C.l? I I "t I-' "t l C;.;! I I I I t.::j CJJ -:] "t "t o "t C;.;! I C;.;! "t "t I! I I I -:]1-:] I I I I I '- t.:.) -:] C;.;! C;.;! I I I I t.::j t.::j t.::j I-' I-' "t I-' C;.;! o "t "t t.::j I-' I-' I-' o t.::j o o I 1 o I-' -:] C;.;! I-' I-' CJJ Av ovenstaaende totalimport antages 045 kvintaler norsk fisk at være videresendt over Bilbao til indlandet. Fra vicekonsulatet i Havre til Utenriksdepartementet, dat. 0 februar I tilslutning til min indberetning indtat i "Fiskets Gang" for 8 januar d. Hvad angaar fisket paa 'Volga i det Kaspiske hav, det Asofske og det Sorte hav saa har dette været gunstigere end i 1911, om end stigningen har været høist ubetydelig. Aarsfangsten i den kaspiske rayon, iberegnet flodmundingerne anslaaes til 30 millioner pud med en værdi av 70 millioner rubler. Nor dsj ø sil d (norskbehandlet) fremkom i juni og opnaadde omkring kr. 1 brutto, der solgtes ialt ca. 8 tdr. Av nor s k b e han die t S het l and s- Paa Murmankysten er derimot fang- s i l d fremkom i begyndelsen av juli sten i 191 gaaet tilbake. en mindre ladning paa ca. 8 tdr. Vaarfangsten paa kertsch-sild be- som mot forventning var vanskelig at gyndte i februar; det daglig utbytte ut- avsætte ; dels stillet eieren til en begjorde stykker, hvis værdi gyndelse urimelig høit prisforlangende, ved en gjennemsnitspris av 60 rubler dels var kvaliteten ikke saa fin, som pr. 10 altsaa beløper sig til 18- den man tidligere har været vant til, 30 0 rubler. der opnaaddes ved ret langsomt salg I de Kaspiske hav begyndte fang-i kr. 4-5 netto i.!jennemsnit for sten uker senere end sedvanlig. I alle merker KKK, KK og K. den første halvdel indtil 10 april fan- Hollandsk og sktsk sild har gedes følgende mæn-gder: som sedvanlig kun været tilført i en- I Tschikishlardistriktet 3 0 styk- kelte tønder. ker, i distriktet Baku-Persien 3 mil- Islandske sild bestod udelukkende lioner stykker; i kredsen Petrowsk- av snurpenot- og stor garnsild, mens Baku 10 wagoner samt i kredsen intet har været fremme av smaafal Fort Alexander-øen Dalny 1-15 mil- dende vare, kvaliteten har gjennemlioner stykker. gaaende været usedvanlig god. Uagtet I den nordlige del av det Kaspiske det islandske fiske var større i 191 hav viste der sig ikke meget sild; end i 1911 har prisen med mindre fangsten utgjorde 5 0 stykker. svingninger vedvarende hat stigende Først i første halvdel av mai antok tendens, mens den begyndte med omfangsten større omfang, saaledes ud- kring kr / i august, i september gjorde ud byttet i Sinemorskoi kredsen kr / 4 steg den mot slutningen 6 0 stykker sild daglig. av september til omkring kr. 6, en Utbyttet av vaarfangsten i det Ka- kort tid i oktober var den nede i spiske hav kan man dømme efter til- kr. 1 / for at hæve sig op til kr. 8 førselen til det Astrakanske marked. -9, alle priser er brutto pr. tdr. Hertil ankom paa visse dage op imot (ca. 80 a 85 kg. netto).

7 5 mars 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 87 B l' i s l ing har likesom i flere aar været for dyr til at fremkalde større forbruk her paa pladsen, tilmed fremkom den først sent - mot slutningen av november - og var av ret tarvelig kvalitet, prisen var 5-6 kr. cif; av skotsk brisling har intet været fremme. I betragtning av at mussen ogsaa faldt tarvelig ut har litt mere brisling været anvendt paa mussens bekostning. 1vI us sen fremkom ogsaa meget sent iaar, omtrent samtidig med brislingen; den faldt ogsaa ret tarvelig ut og var meget smaafaldende, prisen var først kr cif, men er senere dalet til kr og med ca. kr. 160 paa Limfjordsfisket, mens fisket i Ringkjøbing og Nissum fjorde gavet mindreutbytte av ca. kr Ved en sammenligning med værdien av de forskjellige fiskerier i 1910 finder man, at torskefisket er forøket med ca. kr. 585, flatfisk med ca. kr. 159, sild og makrel med ca. kr , aal med ca. 40 5, kolje med ca. kr. 9 1 og ræker med ca. kr. 04. De vigtigste fiskerier som aale-, rødspætte-, torske- og sildefisket viser alle fremgang i kvantitativ henseende og sammenlignet med gjennemsnits c værdien av de foregaaende 5 aars fiske viser indtægten for 1911 en fremgang av ca. kr , hvorfor B lo ds i l d har været tilført med ca. 3 tdr., pris omkring kr. 14 cif. aaret maa betragtes som et ualmintil-l delig godt fiskeaar. A v norsk saltet sild er i 191 ført Kjøbenhavn: V ærdien av østersfisket er ikke medregnet i ovennævnte tal. Av dette Januar tønder Februar fiske betales der en aarlig avgift til Mars staten av kr I sæsonen April blev der opfisket omkring Mai stk., hvis værdi antagelig Juni, kan anslaaes til kr a kr. Juli August..., 7 7 September ktober... l November.. Desember l 768 tønder I november, desember særlig, tilførtes ca. 1 tønder musse, ca. 5 tønder brisling og ca. 3 tønder blodsild, hvilke tal er indbefattet i ovennævnte totalsum, hvori ogsaa er indbefattet ca. 1 0 tønder sild, der i aarets løp er transitert til Sverige, Tyskland og Rusland; Av i s l and s k s i l d er i 191 tilført ca tønder. Fiskernes antal er opgjort til mot 17 6 aaret før. Der har saaledes været en avgang av 103 personer. Ved utgangen av 1911 anvendtes i fiskeriets tj eneste over 14 0 fartøier og baater, av disse hadde 344 en stør 'reise av 15 bruttotons og derover, 879 var mellem 15 og 5 tons, mens resten alle var under 5 tons brutto. Den samlede værdi av dette fartøismateriel var ca. kr. 10 mill. eller ca. kr. 8g 8 mere end aaret før. Samtidig opgjordes værdien av fiskeredska per til omkring kr. 7 1/4 million, sammenlignet med knapt 7 millioner for aar Paa før ste h a and lagres ved slut- I direkte laan til fiskere til anskafningen av 191 ca. 10 tønder norsk felse av fiskefartøier er der i finanssild, av islandsk sild lagres intet. aaret av statslaanefondets Fiskerierne. Av den nylig utkomne fiskeriberetning for 1911 fremgaar, at totalutbyttet av de danske saltvandsuskerier i nævnte aar utgjorde ca. kr mot ca. kr i aaret 1910, hvilket gir ca. kr i merutbytte for Merutbyttet fordeler sig med ca. kr paa Vestkystog Nordsjøfisket, med ca. kr paa fisket i farvandene indenfor Skagen talen er om det samlede utbytte av Skagensfisket. Til Skagenshavnen er der i 191 indbragt fisk for ca. kr. l 0 mot ca. kr. 8 0 i Herav falder imidlertid ca. kr. 1 - i 1911 kr. 5 - paa svenske fiskere, saa at værdien av skagboernes eget fiske utgjør ca. kr i 1911 kr Naar indtægten av kutterfisket fradrages, viser det sig, at kystfisket repræsenterer ca. kr i 1911 kr Herav falder ca. kr paa Skagerak, og ca. kr paa Kattegat. I 1911 var de tilsvarende tal kr og kr Fra vicekonsulatet i Altona, dat. l mars: Tilførselen ved Altona: fiskemarked var i den henrundne uke atter særdeles stor. Ved auktionen blev der omsat over 1 million pund fisk, og bragte fiskedamperne, som hovedsagelig hadde fisket i Nordsjøen, god fangst til markedet. Tilførselen fra utlandet var ogsaa meget stor, især kom større kvanta fisk fra Norge. 9 fiskedampere losset til auktions i tiden fra 0 til' 6 f. md pund fersk fisk, og blev der videre omsat ved auktionen 5 ks. aal, 936 kg. fersk,sild, 504 ks. østersjøtorsk og flyndre, 0 ks. fersk østersjøsild, stør, pund flyndre fra Esbjerg og pund andre indsendelser. Paa grund av den store tilfrsel gik priserne noget tilbake, hvilket dog bevirket, at omsætningen gik hurtig for sig. De opnaadde priser i ukens løp til den 7 f. md. var følgende: For flyndre fra 15-5 pf, pr. pund. "kolje,, J II hyse "10-0,, " gjedde " " "torsk "15-30,, "laks " " " 1-. " 6-90 pf, " ørret " aal midler utbetalt kr Tillaaneforeninger for fiskere er der av samme fond utlaant kr Hvad nu fiskerierne for aaret 191 angaar foreligger der kun opgjør om resultatet for Skagensfiskets vedkom " kveite " " sild 6-1 Ji(,;. kassen " " msætningen ved Altona kai var i ukens løp overmaade stor; de direkte mende. Dette maa siges at ha været ankomne sildeladninger losset ved særdeles tilfredsstillende. Kutterfisket, sildekaien kasser fersk sild, der foregaar i tiden fra april til november, har git i utbytte kr eller som hittil har været losset i nogen hvilket er det største kvantum sild, ca. kr. 4 mere end i En uke her. Man ser saaledes, at Altonas lignende opgang er ogsaa tilstede, hvor betydning som importsted for fersk

8 I..._d"<_,._. <... _,,_L- <"..,.,.-'-'-..=-, 88 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 5 mars 1913 sild stiger stadig. Størsteparten var fra Norge, nemlig kasser; fra Sverige ankom 7 kasser og fra Skotland 875. For den norske sild var prisen fra 6-8 JIb. kassen, for den svenske fra ;16;. kassen, og den skotske sild opnaadde en pris fra kassen. Bergens markedspriser for fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær). Bergen, l mars T l' anm ar k edet har yderligere fæstnet sig grundet de hittidige daarlige resultater av fisket nordpaa Ny koldklaret damptran har saaledes opnaaet kr. 70 og uklaret Lofotsvare kr. 63. For bruntran er indvilget kr. 8 1 / og kr. 9 1 / Hollandsk sild. Eksporten i januar utgjorde tdr. ( tdr. til europæiske lande, 4996 til Amerika) mot tdr, i januar 191. Importen utgjorde tdr. (7714 tdr. fra Storbritanien, 5075 fra Norge) mot tdr. i januar 191. Rundfisk har været handlet i min- dre partier tilkr for tynd Vestrefisk, kr. 10 for fy Idig Vestre, kr. 14 for aimindelig Hollænder og kr for sarnfængt, Finmarksfisk er betalt med kr Paa s i Ide m a l' k ed e t staar tidligfanget storsild i kr og senfanget i kr /. Hollandsk laks. Til Rotterdam- Kralingsche Veer bragtes i stk. laks mot 8837 i 1911, i Rapport nr. 6 om skreifisket Derav 1 stk. Priser for Tilstede slølet torsk Damp- Lever 1913 Torsk i vegt i kg. medieintilovers Rogn til andre lever til 1 mars 10 stk. leverholdig- tran i hl. 1 stk. kjøpe- baater hængt I saltet transorter pr. hl. het stk. i hl. sløiet far- l 0 stk. 1 0 stk. leveri 1 h1. 8 i hl. ) torsk rogn tøi er fiskere pr. hl. I I finmarkens Vinterflske til 31/ ) l Tromsø amt Lofotens opsynsdistrikt. l 3 I 11 Yttersiden I Røst & Værøy ) I ) l ) øre ) pr. kg Helgeland-Salten N. Trhj. amt-vikten ) 11-1 øre pr. kg. 10 S. Trondhj. amt-fosen Nordmør fogderi l 105 ]01 43 } Romsdals fogderi { øre pr. 7) rund fisk 94 Søndmør fogderi l 318 Nordmør Søndenfor Stat ) - 3 ) 10( ) 7 ) Tilsammen l Mot i 191 til / i / " i /s '" " i / Lofoten i 191 / I '" i / l i / Il i / l n Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag f55 1) kg. fisk omgjort til stk. efter 70 kg. = 1 stk. - ) Anslagsvis. _3) 1 hl. lever gav i Lofoten damptran, i Røst 38-48, i Vikten 39-4, i Romsdals amt ) I Røst. - 5) Uslølet 3-36, kilopris 9-1:&. - 6) Av baatantallet er 583 garnbaater, 1904 doryer fra 56 skøiter, 737 motorbaater, 11) fiskedampskibe. I Vestlofoten 419 baater og 105 kjøpefartøier. - 7) 38 dampskibe, 130 motorer, 415 aapne baater, 8 seilskøiter, 110 doryer. 4769

9 Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1/1 til / 1913 og uken, som endte /_ Vaarsild oe;s_ Storsild Norsjø- Brisling Islnds- Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk Rt- Sei 'Hyse, Anden Rogn D.m. R.m. Blank Brun- Brun aa- Toldsteder ret sild sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tdr. tdr. tdr. td r. tdr. td' k k kg. k kg. k k tdr. td td' tdr. td' tdr. t'd I. g. g. g. g. g. r. 1. r. r il:> >-j o:> Kristiania... ' 4077' I '50 16' 135 _' _' 1655 _' - 975' 13 I -' 17 Sandefjord.. Kristiansand Flekkefjord. Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem.., Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre I Ialt , , - 41 I uken 934, , - 9, , L-= , 880,17, 570 I 87 6 I 30 33, - Hval- Sæl- Bottle- Makrei, Sildetran Sild"fersk Sild, røkt Makrei, I laks, Levende Anden Fisk, saltet Fiske- Hummer fisk, saltet Sildemel Toldsteder tran tran nosetran saltet fe.sk fersk aal fersk fisk i fartøi guano I tdr. ks. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. stk. i tdr. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 90 I 41 1,,, Sælskind Hermetik kg. kg. Kristiania... ; Sandefjord ' Kristiansand Flekkefjord " Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund <t Kristiansund. -, - -, I I,, , , 13 Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest , - Vardø Vadsø Andre Ialt I I uken , , I ;:) 5 1 q t;j Z H Q t-j t;j t:' t;j t-' t;j t-' t;j l:d Z H I::'j t:d I::'j t:' t:d H H I::'j l:d t; H 'Q. t.:tj Cf) <:

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere