Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket drives mest av nærboende nogenlunde bra veir, og Lofoten har Uken 27 februar-5 mars. folk, og prisen har holdt sig fra 3 til levert et ukeutbytte av 3 mill. stkl'. 3 1 h kr. maalet. Ved Egersund har torsk~ mens de øvrige distrikter tilman ogsaa formerket sild. Ved Bømmel- sammen kun har 1.7. Hele landets V AARSILDFISKET foregik de fleste øen har været fisket noget, men ujevnt skreikvantum er saaledes til 5 mars av ukens dage under gunstige og mest smaat paa østsiden forbi 12.3 mill. stkr., hvorav hængt till'undveirforhold, og der blev optat i/ Langevaag, paa vestsiden omkring fisk 3.7, saltet til klipfisk 8.5, uken maal, hvorved totalmæng- Espevær og litt op til Risken. Ved hl. c1ampmedicintran, hl. lever, den til 51s blev maal, mot Røvær og Utsire har uken kun git hl. rogn. Dette er litt mere samtidig ifjor, derav er saltet smaa fangster nu og da. Ved Vea- fisk end i 1909 og 1908 til samme tid, ()2 500 mot ifjor. Det isede vaflgen er gjort nye stæng. :Man maa meget mere.end i 1907 med kun 6 kvantum beregnes til maal, anta at det laassatte kvantum i hele mill, og mindre end i 1906 med 14.5 mot ifjor. Paa søndre dirtrikt søndre vaarsilddistrikt andrar til et mill l\fængden av damp trall ligger falder den allerstørste del med ganske betydelig kvantum. Sildens betydelig tilbake for 1909 med ] 4581 maa1, hvorav er garnsild og størrelse falder mest mellem 660 og hl. og for 1908 med h1. g notsild. Fiskets forløp her 700 stkr. i maalet. Av notsilden fra saa av rogn er der naget mindre end er iaar ganske usedvanlig. I den store Ryfylkefjordene opgives 680 i maalet. i disse aar. Leverens fettholc1ighet er strælming fra Røvær og Fæøen over I nordre vaarsilddistrikt har der været fremdeles noget vigende. 1 hl lever Sletten inri mot Haugesund og nord- noget garnfiske ved JTrøyskjærene og gir i Romsdals amt liter dampover til Bømmeløen, hvor i flere av Sverslingerne og man regner med ut- tran, i Tromsø amt og de sid ste aar hovedfisket har fl'egaat, sigter, men ukefangsten i det hele er i Lofoten. har der været fisket med garn ogsaa ringe. Litt sild har man ogsaa ved Hvad der er fisket i Fin m ar ken i sidste uke, men med smaa middel- Sandshavn og ved Flaavær i Sønc1mør, efter 31 januar,er ikke medregnet i fangster og derfor avtagende baatantal hvor ogsaa utsigter. tauene, da opgave om februarfisket og litt stigende priser, tirsdag kr. 3.60, Sto l' s i l d fi s k et nordenfor Stflt er først kan komme senere. Der fiskes torsdag og fredag 4.50, lørdag optil praktisk talt forbi, hele ukefangsten langs hele amtet, om end noget ujevnt kr maalet. I det egentlige Karm- blev kun maal, fanget av nogen og tildels smaat. Do bedste fangster sund har der omtrent intet garnfiske faa dampskibe. Pris ned til 4 kl'. erholches for Berlevaag, Vardø, Gamforegaat i uken, men østenfor i Bokn- maalet. Sæsonens totalfangst blir vik, Mehavn og endel av Sørøværene. sundet, ved Høvringø og Are har der maal, mot ifjor og gsaa vec1vadsø var noksaa pent fiske. været fisket i hele uken mere eller med en saltning av maal: mot I Tr om s.ø a ill t er ukeutbyttet ringe, mindre med priser fra kri~.5i) stigende ifjor. og der er ikke mange fiskere i virktil kr maalet. Silden seg i for- Storsilclfisket vecl sydkysten somhet, de bedste clflgsfangster faaes rige uke længere ind, saa den i denne maa regnes at være slut, der blev paa Svendsgl'unden fra Gryllefjord av. har git anledning til enrække not- ingen fangst i uken. Paa Ytte r sid e n har fisket i uken stæng i de østenfor liggende fjorde og Salget av; ~len ise d e sil d i Hull og falc1t smaat, her har heller ikke veiret viker i Ryfylke i bygderne Skjold,Hai~burg~1\itona har foregaat til smaa været saa godt som paa indersiden. Tysvær, N er'strand, Jelsa og Vikedal, priser. Uketilførselen til Hamburg-- I Bø er endog kvantummel ikke forogsaa noget garnfiske har foregaather A ltona utgjør ikke mindre end / øket. i ukens løp. En saa sterk sildegang kasser vaarsild, som kun har opnaadd I L o fot en harfiskfit gjort et bra ind i disse fjorddistrikter er, en sjelden fra 4 til 11 mark, garnsild almindelig fremsluidt i sic1ste uk~,':n.led en ukebegivenhet. mkring Kvitingsø var l a 2 mark lavere pris end notsild. fangst av 3 mill. stk. ogtlltagende fiske først i uken bra garnfiske, senere har I Hull har prisen mest falclt mellem i 0stlofoten, hvor der nu statione:rer det været smaat. Prisen vflr først 3; 8 og 13' sh. kassen og indførselen kun 1035 baater av de 4 455~' s5m ia:ik e.r senere 3 3 / 4 kr. maalet. Utenfor Flekke- omkring halvdelen av Hamburg- tilstede. De enkelte baatei;s fangster fjord har garnfisket været godt hele Altonas, hvac1 der har holdt prisen litt er ingensteds store, bedst falder de uken, men Saa langt syd har' neppe høiere op. fra Balstac1 til Stamsund, daarligst fra

2 78 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIF'l.' FRA FISKERIDll1EKT0REN 9 mars 1910 Balstad og vestover, men bedre i 0stlofoten, hvor middelfangsten paa baatcne i regelen falder mellem 100 og 160 stk. torsk, delvis litt mere, eller helst litt mindre. Av baatene er der l 7 l doryer, som driyer fra 456 skøiter, 339 motorbaater og 55 fiskerdampskibe. Der er l 364 garn baater og omkring almincleligc line- 'og snørebaatcr. Der yal' lørdag 372 kjøpefartøier. Klipfisksaltningen er forholdsvis betydelig iaar og større til denne tid end i de foregaaenc1e 4 aar, mens eler hænges mindre rundfisk. Nogen del heri har vcl det ringe fiske i de vestligste mest rundfiskproducerende vær. 1\1an har nu 4.7 mill. stk. torsk mot 4 mill. i 1909, 4.2 i 1908, 3 i 1907, 5.2 i 1906 og 2.3 i 1905 til omtrent samme tiel. l Rø st og V æ r ø y er ukefangsten nogenlunele bra, og man har naadd til stk. torsk mot ifjor. For Salten og H8lgeland er llkefangsten temmelig ringe, men der mangler nkeopgave fra nogen steder. Man vet om stk iaar mot ifj or. l V i k ten er fisket kommet igang, men ukeuthyttet er ikke betydelig hoels (1et gode veil' i uken og de mange fiskere. Dette distrikt har imidlertid sin bed ste tid senere i mars. Til nu hal' man stk. mot ifj or. l Fos ens vær har man gode 0.4 mill. stk. mot 0.6 ifjor, bedst er det fremdeles i Bjørnør, men ellers ret Veiret. Meteorologiske station Intet virket til handelsvare, -.alt solgt beretter: for eksport i :l'ersk tilstand. Hittil opfisket kvantum 6000 mani." Paa Sydkysten 1 ) har vinden variert adskillig med hensyn til retning; men Skreifisket. den hal' gjennemgaaende været av ringe styrke. Alene mand3g den 28 optraadte Lensmanclen i Bjørllør im1beretter ul1(1er 3 ds.: Deltagende i samme er 134 større og der noget friskere nordenvind 19 mindrfl garnbaater, 18 line- og snørebaater, længst østpaa. Der har hersket opholdsveil', med 946 mam1. Siden sidste indberetning. 24 f. m., antages opfisket stkr. slu'ei, men onsdag og tildels free}::lg var veiret taaket eller disig. ntvnndet clamptran 53 hektoliter, lever tll andre transorter 8 hektoliter, rogn 35 hektoi. Fisk, rogn usolgt, lever øre pr. liter. Paa Vestkysten begyndte der at Ialt antages opfisket stkl". skrei, ntvundet blæse frisk sydsydostlig vind om mandagen. c1amptran 155 hektoliter, lever tii anblæse (11'e transorter 60 hektoliter, rogn Jfil hekto!. Den løiede noget av næste dag; men om onsdagen tok den sig igjen op og optraadte med adskillig styrke utover eftermiddagen; storm var det dog Telegrammer.. ikke. Saavel denne dag som den fore- Vaarsildfisket. gaaende 'falclt der litt regn. Endnu pslag 19. psynets feltstation l/a: Va a r om torsdagen var vinden temmelig frisk, sildfisket idag: Utenfor Flekhefjord optat men med I)holdsveir og de to siclste 180~. maal, 700 i ll1aalet,. pris 3. mkring.... KVltmgsø 35 baater maal, størrelse dage l uken herskede laber sydosthg 660, pris 3. mkring vestre Bokn 110 baatel' vind med klarveir. ~-25-8 og uten:l'or Haugesum1-Ryval'dell ~..,00 baater maal, støneise 660, Kysten nordenf]elds fra Stat bl ll1iddelpris 3..,0. Utenfor Solsvik-Fedje nogen Vilden har hele uken været begunstiaet drivere bra f~ngst. 1!tenfor Batalden fort) nemmeise og l FrøyskJærene 250 baater l- av rolig veil' med for det meste sycl- 30-]0 maal, toppris 5. psynschefen. ostlig vind. Det samme kan ogsaa pslag 19. Haugesund 2/a : Vaarsild-.., :l'isket idag: Utenfor Flekkefjord optat slges om Nordlandskysten like op til 1200 ll1aal, pris 3. mkring Kvitingsø 30 Vestfjorden. baater maal, størrelse 670, pris 3 1 /!!.,.. mkring vestre Bokn 125 baater ti I Lofoten herskecle sydhg bl syd- maal, størrelse 720, pris 3 1 / 2, Utenfor Haugevestlig vind med regn fredag og lørdag. sund-smørsund 500 baater maal,.... størrelse 660, pris 4 1 / 4, Langevaag-Espevær Kun 1 den vesthgste del blev lmldler- -Gjeitung fornemmelse. I Kinn svart. I tid styrken noget betydeligere. For- Bl:emanger 210. baater. 0-f)0-5 1 / 2 m~al,... middelstøneise 620, 1ms 4]/2-5. mkrmg øvng har der ogsaa l Lofoten blæst Flaaværleclen et snes baater maal laber østenvind med opholdsveir og natsætsild, størrelse 720, pds 3. Nyp stæng:.. o Utsire og i Skjold. Torskefisket: G temperatur omkrmg de fleste dage. baater 50~ fisk idag paa 2 næt- Saavel paa kysten av Tromsø amt ters garn, pris 40-50; ellers intet nævne-.. værdig i søndre vaarsilddistrikt. Utenfor Bre som paa Fmmarkskysten har VeIret mangerøen igaar nogen baater smaat. hold t sia rolig med for det meste fra- og i Selje de 'sidste dage fisk... b pr. baat; leverholdighet , tranproeent Rom s d al sam t hgger langt tilbake landsvmd og nogen kuldegrader. Lør , rognholdighet , leverpris 12. iaar og har kun 1.1 mill. stk. torsk I dag meldtes dog frisk sydlig til syc1- Ruskeveir! psynschefen. 'f' D t S l tl l] f 'T t l pslag 19. psynets :l'eltstation a/a: Vaa!'- mot 2.1 l J or. e er øne møre og ve:; 19 v1l1e mec regn ra,es eraa en sildfisket idag: Utenfor Flekkefjord rik nat- Romsdals fogderi, som ligger tilbake. og Senjen. sætfangst. <?mkring Kvitingsø næsten svarte ] 'lf Id ] garn. mkrmg vestre Bokn 100 baater ]/2- Det samme er ene nu ti æ e mec 40-10, middelpris 33/, 4 Utenfor Haugeeg S011denfor Sta t, hvor }\:Ull Brelll ~ ~ snnd-slnørsund 125 baater aal, størrelse 660, pris 4 b d 1 / 2, Længer nord intet angel' har gjort en egyndelse me nævneværdig. psynschefen stk. Ifjor hadde man Beretninger. pslaf?: 19. psynets :l'eltstation 4/:;: Vaarstk. sønc1enfor stat til omtrent samme silclfisket idag: Utenfor Flekkefjord rik natf t "Idfi k t sætfangst, ialt henved 2000 maal, pris 2 1 / 2-3. tid. e SI se. mkring Kvitingsø intet nævneværdig. Ved Fis k e p ri ser n e er overalt høie, Fra fogden i Inderøen, dat. 21i/ : Lens- Borgø og Espevik samt i Vikedal endel baater manden i Verran hal' idag pr. telefon avgit god natsætfangst. mkring vestre Bokn samt :30-38 øre stk. i Lofoten for sløiet saadan inc1ljeretning angaaende sildefisket: mellem Karmøen og Espevær tilsammen 500 torsk, i Røst og Værøy, 34- "pfisket sic1bte uke 3000 kasser eller 1000 baater maal, størrelse G60, pris 41,'2' l11ahi 3-streks. Hval og fugl :1'01' Sverslingerne (Kinn). Ved 4~1 paa Helgeland, i Vilden og 250 baatel'" 3 kjøpedampere, intetnotbrnk. Sandsøen~ nc~rdside etpar baater god natsæt i Fosen. Lever er øre Pris 7-]0 kroner kassen eller kr. l fangst, kjøpermangel. Nye stæng: Vl'landspl'. maai. ' vaagen (Ii'innaas) og følgende steder i Ry:l'ylkeliteren og rogn i T..1ofot.en, :l'jorden: Borgø, Herø (Imsland) og Ilsvaagen ellers falder ]ever- og rogni)l'iser mer (Sandeidfjorden). Tidligere følgende stæng ') Med Sydkysten men:es den væsentlig mot omkring Nerstrandshalvøen: Linda11ger og eller mindre lavere, llnc1tagen at man syd vendenc1e kyststrækning fra dell svenske Yrke i Skjold, Borgø i Tysvær, Espevik i betaler øre for rognen i Vikten, grænse til Egersund og med Vestkysten stl'æk- Nerstrand, Kjølvik i Jelsa og Sandeid i Vikedal. Notsildens størrelse omkring 675. en pris der formentlig kun er for ferskfiskhanclelen. ningen fra Jæderen til Stat. Jæderen og Stat psynschefen. danner meget utprægede grænseskjel ikke alene pslag 19. Haugesund 5/ : Vaarsilc1fisket: 3 med hensyn paa vim1forllldel1p, men for klima- Idag optat utenfor Flekkefjord 1600 maal f()]'hol(lene i det hele tat. garnsild, pris 3.2G. Utenfor Egersnnd god

3 !l mari' l fil UKENTLIGE MEDDELEIJ8ER ]<'R NR8K 1!'18KERIBEDRIl<'T FRA.FISKERllHREKT~jREN '70 Upslag id. Upsyuets feltstation ~/a: Vaarsildfisket idag: Utenfor Flekkefjord 80 baater maal l1atsætsild, størrelse 680, mid (1elpris 8.25, utenfor Egenmnd intet. Ved østre Bokns sydende faa baater, fornemmelse, likesaa omkring Espevik i Nerstral1l1. Paa Sletten 175 baater maal, bedst i Bleiskjærene, pris ti. Ytterøerne Sverslingerne 60 baater / 3 maal, litt dagsætfangst iberegnet. psynschefen. pslag 21. Kopervik l/a: I Boknsundet idag ujevn l1atsætfangst 100 baater maal, pris 2.(,0 pr. maal. pslag 21. Utsire 2/ 3 : En garnbaat god llab:iætfangst Nordvikvaagen idag. pslag 21. Haugesund 2/:,: Ved SkaarellUlmernes vesb;ider endel gode fangster, forøvrig yderst smaat garnfiske idag utenfor Haugesund og Sletten. Garnsildpris omkring 4.G pr. maal. pslag 21. Espevær 2/:\: mkring Espevær nogen baater fornemmelse paa l1atsæt, ved Gjeitung likesaa optil 2 maal pr. baat. Smaahval paa sydsiden av Gjeitung idag. pslag 21. Kopervik 2/ a : Langs øst- og I'yllsiden av vestre Bokn ujevn tildels mis:ig llatsætfangst, idag 115 baater maal, bedst vestsiden av Are, hvor optil 25 maal, sammesteds et mindre stæng inat. Ved sydpynten av Hovringø 10 baater maal paa natsæt idag. Pris pr. rr.aal, størrelse 720. pslag 21. Veavaag 3/ a : 2 større, 1 mindre stæng Veavaagen inat. paa!;arn vell Espevær. Svarte garn Vikedal ved Smøl'sulHl og l\'lølstrevn8g. Etpal' hjemmelmater vetl Hisken fornemmelse paa natsæt. pl'ynet. fumellllllelse. Umkring Kvitjllg~0 ubetydelig. l Tysvær, Skjold, Nerstrand, Vikedal og Jelsa 150 baater 800 maal. Utenfor Haug"esund IJyngholmen 700 baater ma~l natsætsild, og omkring Skaareholmerne 30 baater 300 maal dagsætsild. Ved Mosterhavll nat Hætfol'l1emmelse. I nordre distrikt Hmaat. Totalfcll1gst iaar: 1 søndre distrikt maal garnsilcl og maal notsild, hvorav saltet og iset ; i Nordre Bergelllms hellholc1svis , 2500, og et litet. stæng og et ljomkast. 2;:;0. Paa Søndre Søndmøl' høist ubetydelig e11c1nn. I(jor - samtidig , 83000, 80000, , 24000, 900, og 500. Torskefisket: I søndre vaarsilddistrikt intet llævnevænlig, i Nordre Bergenhus ialt fisle psynsehefen. Upslag 2L Berøen idag. jj~dag 21. Kopervik '/3: ved Vartgho~lllen ostl'c Bokn pslag 21. Bømmel G/ a : Et stolte stc~llg vell Bærøen igaal'aftes. psynet. psl<'lg' 21. Røvær ~!a: 8karelJolmerne - Bleiskjæl'ehe kun fornemmelse paa natsæt. Rovær: Nydsitlell fornenl1nelse natsæt. østsillen Fæøen: 2 smaa stæng l1ol'llvestsidell, ikke gamfiske. 0psYllet. pslag 2 L Plekkefjol'd "1: 5 : Utenfor Flekkeij ord idclg mislig; helst sorte g,.ru. p~'ynel. Rømmel "/ 3 : l bomkast --ed _ Et større stæng igaaraftes. psyllet. garn baatel' lønlag, mandag: tirsdag gj elll 18 lllsnitlig 600 ryk og liner svart. psynsl~hefell. pslag 2-1. Aalesund "/a: FiskepartieL , herav Norc1mør , Rll1'l(lal , f:løndmør Rognpartiet 239o: derav pan Nordmør 1116, Romsdal 187, Souclmor l 093. Medicintran 846, hvorav paa N01'l1mør 332, Homsclal HG, Søndmør Leverpartiet 227. Leverholdighet garnfisk 330 "-450, linetisk Fiskevegt gamfisk 280-3ti-320. Linefisk Tranprocent Rundfi:-;l'lwjs Nordmol' 40-1)0. Fosnavaag Leverpris 13-2;). Sidste dages trælminger Kristiansund garnbcutter , linehaatel' , linedampskibe VevanS\ linebaatel' , garn smaat. Hustad na liner 1)0 -L.100, gam ubetydelig. Ulstein liner Sandshavn bra garnfiske: liner uljetyclelig. Adskillig rec1;;kapstap over hele amtet. psynschefen_ pslag 21. JJsynets feltstatiou "/:~: 40 baater 2-20-H maal dagsætsilcl omkring pslag 27. Trondhjem.'/,: Amtets samlede SkaanJl,)lmerne Bleiskjærene idag. tiskeparti 4/ 10 mill" 334 dampmedicintran, 231 lever, 858 rogn. Priser: Fisk sloiet 40-45, pslag 22. Kalvaag!!/a: Mislig garnfiske lever Tilstecle q28 baater med 2890 idag. manel. Stiftamtmanc1en. pslag 22. Batalden ~/3: Svarte garn ved pslag 28. Rørvik "/ 3 : Viktenfisket "la 10. Sverslingerne. Ingen utingtel' nær lalld. I Fiskepartiet , hvorav ubetydelig hængt, damptran 506, rognpartiet 780, fiskepris sløiet pslag 22. Kalvaag a/ 3 : Itlag landligge 32-36, rund 45-48, leverpri" 20-22, rugl1- grnndet llveir. pris Kjøpefartøier 137, baatanta1871, pslng 22. 8andslmvn 4/:>: En bant 10 fiskere 34ti5. Torsd8g, fredag, lørdag ~jellmaal si III Heggesundet Sandsøem; nordside nemsnitlig garn 100, liner 130, snøre 25. Godidag samt meget gl1e silcleutsigter samme veil'. psynsbetjenten. steds. pslag 28.!3odø "la: Yttersiden: Fiske- pslag 22. Bat-altLen "la: Svarte garn ved partiet , hvorav hængt Sverslingerne, meget hval fugl ved Svers- DamptrrU , lever 430, rogn plillgerne-ytterø. p"ynet. gaver Bø, Hadsel, Borge mangler: Værøy Røst: pfi-ket , hvorav ljængt , pslag 22. 8andshavn" a: Litt garnfiske ved Sandsøens nordside idag ug meget gode lever 149, damptran 333, rogn 450. pgave fra Væroy rmmgler. Salten-Helgeland: 0llsilLleutsigter nær land. psynf>t -. tisket 6-:19 000, hvorav hængt , damp- pslag 22. Kinn fl/a: Hval og fugl mellem tran 713, lever 63, roga 770. Priser fisk 3/,1 Sverslingerne - Sandsøen. Gode utsigter. -44, lever Belæg samtlige vær ufor- andret. Herav Meløy: 18000, hængt 15000, pslag 22. Kinn ~h: Godt garnfiske ved damptran 10, lever 20, rogn 25. Myken Sverslingerne. Hval fugl mellem Kinn- Valvær : , hængt , tran 249, Ytterø. Gode utsigtel'. rogn 260. Selvær: , hængt , pslag 22. Kinn H/ : 3 Godt garnfiske Kvit- tran 145, rogn 150. Vega: 32000, hængt tingen Sverslingpn , tran 18, lever 30; rogn 60. pgav61' Gildeskaal, Aasvær og Herøy mangler. Amtmandel). Mølstrevaag, Bømmelhavn og Langevaag. pslag 15. psynets feltstation 1/ 3 : Driv- garnfisket nordenfor Stat :1!-'ra Svilløhavet til pslag 21. Kopervik 3/ 3 : Fra Høvringø I Aalesund igaar 8 og idag 8 dampbaater med sydover langs østsiden vestre Bokn 60 baater tilsammen G50 maal, størrelse 675, pris 4. paa natsæt idag 1/!! maal, vest av Are Vaarsildopsynet. 40 baater n-40-lti l / 3 maal, pris pslag 15. Haugesund G/ : 3 Drivgarnsfisket pr. maai. nordenfl' Stat avtagende; ukekvantulll pslag 21. Haugesund 4/ a : Ved Skaare- maal. Totalfangst mnal, hvorav iset IlImerne smaat garnfiske idag ogsaa. Vest og "saltet 74000; samtidig ifjor hensiden av Fæøen og Røværs nordostside meget holdsvis , og god fornemmelse. I Røvær 2 mindre stæng, Vaarsildopsynet. vestsiden; der og for nordvestsiden utsigter. pslag 17. Bergen 3/a~ 0sthtndstisket: Langevaag 5 baater god natsætfangst. Garllsill1p~is her omkring 450 pr. maal. Fleste baater sluttet. psyllet. pslag 21. Kopervik 4/ 3 : Ved Høvringø og ostsiden av vestre Bokn kun fornemmelse idag, vest av Are 50 baater paa nat"æt maal, pris pr. 111aa1. pslag 21. Espevær 4/ 3 : Et større stæng }Jaa Vorlandsvaagen idag. llshlg 21. Røvær 5/ 3 : Nord- og østsiden svarte garn; sydsiden og under Bjerkevær svak fornemmelse. Et litet stæng Kaaretaaen. Fceøen: 2 Slllaa stæng nord vestsiden. pslag 21. Veava8g 5/ 3 : Et stølte og 2 mindre stæng igaaraftes og inat Veavaagen. pslag 21. Bømmel 5/ a : Et større stæng ved Tønnevik igaaraftes. 1!-'1':'t Vorlandsvaagen ~Bømmelhavn 50 baater. Kun fornemmelse Intet nævnevænlig sildefiske hittil i uken. Skreifisket. pslag 24. AalesulHt 2/ 3 : Lørdag S111018n gal'llbaater , linebaatel' , tirsdag ujevnt, garn 100, linebaater Kristiansuncl sid ste trækninger, garnbaater 150, linebaatel' 100, lineclhll1pskibe 800. Vevang motorbaater med line , garn smaat. Hustad line!' 6)--:100, garn smaat. Bjornsund liner 60-i, garn s:naat. UUa arll lørdag , tirsdag smaat line 200. Vigra liner , garn litt mindre, rykbanter pr. mrllll Giske liner og garn AalesLll1d dampskibe liner Fosnavaag lørdag garnbaater , linebaater , tirsdag g"al'l1baater , linebaater Sandshavn pslag 21. Bømmel 3/3: Svarte garn ved Storsildfisket. pslag 30. Stamsund '1./ 3 : Lørdag gjennemsnitlig liner Hopen 160, Henningsvær 75, Stamsund 250, Ure 200, Mortsund, Balstad 300, dampskibe 4000, Nufsfjord 170, vestenfor smaat, mandag liner Hopen 175, Henningsvær 155, Stamsund 280, Ure 80, Mortsund tid, Balstad 200, Nufsfjord 140, vestenfor G, tirsdag liner 0stnesfjorden 60, Svolvær 50, Ski-oven, Kabelvaag 140, Hopen 95, Henningsvær 130, skøiter 530, Stamsul1l1 400, skøiter 580, Ure 250, skoiter 500, Balstac1 220, dampskibe 2500, Nllfsfjord 180 skoiter 700, yestel1- for 70 garn, Brettesnes 90, Skroven 150, Svolvær 100, Kabelvaag 75, Henningsvær 8;), Stamsund 270, Ul'e 200, Balstad 120, dampskibe 550, fiskepris tirsdag , leverpris Utvalg3t'ormall(1. ps~ag 30. Svolv,,,,l' 5/ 3 : Fiskepartiet 4~!lo 111 ill i cm, hvorav!ll l million hængt, leverll:wtiet 576, dal11pmeclicintran 4 564, rognpartiet hektoliter. IJeverholdighet 380~430, tranprocent 40-48, fiskevegt , tiskepris 30-38, leverpris 18-g0, rogn pris 20-;);), baatantal 4455, hvorav garnbaater, l 70 l doryer fra 45ti skøitel', tol'baater, 55 fiskedampskibe, 3420 Vestlofoten. K.iøpefartøier 372, hvorav 285 V8stlofoten. Gjen. nemsnitspang~t onsclag liner f:lkroven 90, Kabelvaag, Hopen 150, Henningsvær 160, Stamsund 160, skøiter 450, Balstacl 100, clampskibe 1100, Nufsfjord 90. Torsdag liner Skroven 120, Kabelvaag 150, Hopen Ul, Hennillg,wær 180, skøiter 400, Stamsund 270, skoiter 450, Uro 250, skoiter 400, Mortsund 150: Bal"tad 280, skøiter 320, dampskibe 3000, motol'baater 700,

4 80 UKBNTLIGE MEDHEHJELSER PR NRSK PISKERII3l<~DRIFI' FRA FISKERIDIREKTØREN H mars ~-~-----~~-~ ~--, '-' Nuf,,~jord 70, skcliter 130, Sund 30, Sørvaagen 80. Gam Skrc}ven Hi, Kabelv~tRg 180, Hopen 110; Henningsvær, Stamsund 120, Mortsund D, BaIstad 180, damp":-::ibe <'redag me:-;t tlelvis trækninger liner S];:o\'en 120, Svolvær G, Hopen 120, Henningwær 120, skoitcr 300, Stamsund skoiter 000, Ure 200, skøiter 350, 13alstad skoiter 300, dampskibe l G, Mortsund skoiter 450, Nufsfjonl skøiter 530. Foronig vellllereise. Utvalgsformal1l1. p:-;lag 31. Tromsø "/3: Amtspartiet 888 tn' en, hællgt derav ti2 tnspl1, claml1tran 757 hl, leyer 2(H hl, rogn 509 hl. Fiskeypgt Tursken 2;)0~300, leverholdighet 450-5:S0. I BE'rg fi:"kevegt , level'holdighet 300 ~450, trnnpct [Hillt'søy fikevegt , leverholdigllet 300~600, tranpct. 40. Rundfiskpris. Torsken 41-40, Berg Sløiet fbk samme steder 118nholdsvis 12 og 11 øre kg. Leverpris. 'rorsken Bei'g 10~Hi. Rognpris. Torsken 10-H, Berg 15, Priser Hillesøy: Sloiet fisk 10 øre k~'" lever lo, r.q'n 20. Priser Bjarkøy: RU11l11isk 30, lever 10, rogn 10. StiftcPl;tll1and~1l. pslag 32. Vadsø -l/a: Loppen , Gammelvc'E'r 100~ 150, 8ilden , Has "jk 100~300, Hasyaag" l70~500--(i, Bl'ei "ik 50-ti, Breivikhumlell g'cll'll 20~i300, liner , skøiter lil-1 H, Sl"vær 30~300, Ga1ten 5:)~600-1 G, 'j',llles Gjesvær dybsag'n 120, M,1<,SØ liner i)00~ 1 050, ILn-o~und , Ingø, Pinnes dybsagn 250, Tufjord liner 300, Rolfsøens østside (j00~ 150D, Slleijt,nl gc\1"ll 50~120, l1ecsljotu, Lillefjonl ~'al"ll L1-(),~100, delvis agnmangel. Kistrancl garn 2;)0, (lyljsagn 200, yeirllimlrillg, Honningsvclagene, Kjelvik, Kamøvær, 8kars \"aa~ ()--G, l\tell,wn , Gamvik , Finkongkjeilen -!- -800, Kvitnes B-500, Bedevaag ~ almindeligst 1000, Vanlo line, l1yljsagn 800~ 2000, Vadsø B--500-'700, Næsseby alt torsk i kg. Amtmanden. psh1g 3J. Tromsø 3/ 3 : Gryllefjord: Lordag, mandag, tirsdag en to llalinger 80~G --:--100, onsdag SvenclsgTl1l1deD to tre balinger 400~ 1200~ 700, fiskepris, nmd 44, lever 25. l\te(jurc1vær: Skøiter ujevnt , smactljaater smaat, dog idag bel1re. Sti f[ am t mamlen. pslag 36. Brec1strand 5/ a : Øksnes: p Jisket stykker torsk, llyonw saltet, kg. kv, ite, kg. smaafisk, 47() hl. damptran, 123 hl. udampet lever, 604 hl. rogn. Priser, torsk 11-12, lever 12~ Hi, kveite ()5~75, hyse 4, agnkassen 4. Ro!,;ntønclen 50-52, siden si(lste b~retning 3 lielp, 2 (lei vi se trækninger, gj en :1ell1snitsfang~t løl'lbg, garn 200, liner 180, mandag garn 200, liner 100, senere smaat for alle vær tal. Lensmallllen. pslctg 3(L Rost 51;): Ful,lt sjøveir 5 dage, landligge, 2,'/':!. en til tonætters ga~'n 50-57i~~230, natstaaet liner , a/ 3 to- til trellættel's garn , natstnaelle liner 1 ~300~ 150, en lineskoit e 2/ 3 980, jlhl'tiet nu 2G6800, ltvor8v saltet , rogn 330, l1l1nm pet lever 47, damptran 2V 111., fiskepris i35~3(j, rund 45, lever 18~22, baatantall57, hvorav 44 linehaater, 1 l'.iøpt-fadøi. pslng 3n. Dverherg "/a: Siden silhte beretning- 3 <leivise sjø\'eirsdage med fangst, garn 25C---4i50, liner GD kg. fui" Ancle Iles, ful' de 0\Tige vær yc1en;t smaat saavel paa garn som liner., Det opfiskede kvantum allslaaes til torsk, hvorav llængt, kg. smaafisk, hvorav kg. iset, ;) ;)00 kg. kveite, 1 US h'. le\'er, 8f) hl. rogn, Hi;) hl. cl,mlpmedicjihran, priser, be:æg, fiskeyegt og leverlllclighet ufllrmhlret. Alt efter pri\'ate oplysninger. Lcnsmanden. pslag 36. Gimsøysallll ;; 'a: Gimsøy: 8idste uke 2 hele træknilwel' furøvrio' delvis liner 100~J50~200, garn '80~400~150, opfi"kct kvantum , derav hængt, resten s;dtet, 100 Ill. rugil, (j tønder lllellicintrcth. Lensmanden. pslag 36. Røst GI::: Værøy 2:J/2-~/ (; '2 fuld tl'ækning, natsbtat liner ~(i.!2H/ 2 grnmiet storm kun delvis utror 2 liætters liner ~150. 1/ 3 almindelig utror. En og trenætters liner ~120. ':!./ a lanclligge. 3/ 3 tometters liner 20~ ~/:l landligge. Tilstede 174 linebaater, 12 liner og garnbmltev, 2 kjøpefartøier. Fiskepartiet , hvorav saltet, 126 hl. lever, 94 hl. damptr<tn, 252 hl. rogn, fbkepris 35, ])1'. kg. 11 øre, lever psyl1et. p~lflg 36. Bo i Vt'steraalen ~/3: Siden sid ste heretning kun delvise trækninger, litet utbytte. Pm'tierne YcBsentIig ufurandret, opgives denne uke; uveir hindret telegrammets avsendelse. Lenslllanden. pslag 8. la: Landets skreifiske til 5 mars 12:Jl w mill. stk., hvorav hængt, 8,i/ 1 sal-, tet, hl. dampmec1icintran, 4146 h1.1eyer, hl. rogn mot i 1909: 12, 5':!./1, fii;/ , 5429, HJ08: lp/l' 4.J./!o, 6'/10,17978,4297, 217(H : 6, 2-/ 10, 3 2 / w, ti ~39, a 975, 10 G28. Finmarkens vintertiske kun beregnet til 31 / 1, Telegrammer. Fersl<sildmarkedet. pslag 2. 1/3: Fiskedagell! \Vesterg-aanl telegraferer: Hamumg-Altona: 8523 kasser va:l.rsilll, g-al'l1~ild ()~51/':!., notsil(l 7, 1581 k;~ssel' Kristin.nsHl1lhiltl 6-7 mark. "SigunIson" 140 kasser smaasilcl 8a/~-9, 900 gamsilll 61/4--71/~. pslag 2. 2/ a : Fiskeriag'entel'l1e telegraferer: Hambul'g'--Altolla: khs~el' vaal' sild, notsilcl 9~6, garnsild ()-o. "Jarl" vaarsild, garnsilcl 5-fi a / 4, 100 ~lilaasild 8 1 /~- 8 a / -l mark. Hull: Ignar 3700 kasser llotsild 11-1 PI.!, icl,lg / 2-13 sl1. pslag 2. ~/3: Fiskeriagent Vi estergaanl telegraferer: Hambnrg~Altolla: 6030 kasser vaarsild, notsilcl 7, garn~ild 5 marle pshlg 2. ~/8: Fiskeri8gent Johnsen telegraferer: Hllll: Igaar 2000 kasser llotsilcl 12 1 / 2-13, idag () sh. :l\ieget usolgt. pslag 2. 5/:\: FiskeI iagentl:l'l18 telegraferer: Hull: 2850 kas'ier 110h,ild 10-8, rester fra igaar 9 sh. Hamburg: 2918 kas ~er vaarsild fl-8 l /':!. mark, uketilfor~ei 3937(-) kasser vaarsild 4-11, 3757 sydkystsild 6 8, Utenlandske fiskerier. \ 240 smaasild 8 1 / 4-9, 107 svensk sild marie Uken 27 februar-5 mars. pslng 2. G/ a : Fiskeriagent \Vestergaanl telegraferer: Ham hl1rg-altona : igaar 1 H8G S kasser vam-silt1, llotsild 7-9, garllsild 5-()a/ t ILDEF'ISKET I BHUSLEN h8.l' mark. slaat aldeles feil i uken og maa pslag 2. 'i/a: Fiskeriagellt \Vestergaanl telegraferer: IIamburg-Altona: 4, H kasser ansees for at være forli for Iaar. yaarsild, notsild 7~H, garn~ild 6~7 marie Sildefisket ved Sk o ti a n cl s vestkyst pslag 2. 'I/a: Fi))ke!'iagent,Tohnsen telefprer: Hull: 8500 kasser notsild delvis solgt er sterkt avtagende og har kun levert l()~ 12 SIl. flaut. Gudt makrelfiske Uormvall. smaa h.yanta til fersksildmarkedel'ne. Sæsonen er nær sin avslutning. Ved C or n w a Il var makrelfisket godt i den sidste tid, og dette badde nogen indffyclelse paa fel'sksildmarkedernes priser. Telegrammer. Utenlandske sildefiskerier. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. Ila: l!'iskeriagellt Westerd;a:nl telegraferer: Si gurdsøn l3g 1\:8,sser hyse 2G -31>, sekunda 10~25, flyndre 25~60, kveite 58-8J. pslng 3. 2/ a : :I!"isk'el"iagent \Vestergaard telegraferer: HarnlJUrg~Altona:,Jarl 127 kasser fisk, hyse 21-31, sekunda 5-15, flyndre 31~50, kveite pslag 3. o/a: Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: Hambnrg-Altona: "Hercules" 255 kasser fisk, hyse 16~20, sekunda 5~20, pslag 4. l/a: Sildt-'fisket Bohuslen: Uke- flyndre 23~40, kveite f:mgst kun 308, totalfangst mot i 1909, 5()8 679 i Tutalsa'tning tønder, derav indmabild, Klipfiskmarkedet. tomsilcl mot i 1908, i J908. Igaar intet fiske, ingen sideforekomst. pslag 4. 2/ 3 : Sildefisket Bohuslen: Intet notfiske igaar, kun noget sild med trawl. pslag 4. 3/ 3 : Sildefisket B:1uslen: Igaar intet, silden staar fl" dyht for snurpenoterne, notfisket ventes avsluttet. psla::;' 4. 4/ 3 : Sildefisket Bohuslen antad,'es nu avsluttet, lløterne lægges op.. pslag 4. (ih: Sildefisket Bohuslen: lutet sid ste uke. Telegraferingen ophører. Markedsberetninger m. V. Uken 27 februar-5 mars. PMERKSJIHETEN henledes p~a konsulatberetninger nr. 9 for 5 ds" som indeholc1er indbel'etning fra vicekonsulatet i Havre om det franske rognmal'kcc1. 0l's18g 5. 8/ 3 : Konsulen Bilhau telegraferer: Bilbao: Solgt restbeholdnillg (:i00 kvintal norsk, 500 islandsk, uforandrede priser. Santnmler: Salg 380 norsk, 2;')0 Ijabrador. Beholdnii'g 4H, 2700, pris!:'r 6 200~6 30U, A vista kurser: Paris 10660, Londun 2li82. Konsulatberetninger. Norges oplysningskontor for næringsveiene offentliggjør følgende meddelelser fra vicekonsulen i Kiel av den 22 f. m., indsendte gjennem generalkonsulen i Hamburg. m sildemarkedet den forløpne uke heter elet: Den største tilførsel kom fremdeles fra Norge. Kvaliteten val' upaakhlgelig, dog lell varen, tillrods for at den

5 }) mars HH 81 Beretninger fra fiskeri= agenterne. var godt nedlagt i.is, ~v den lange Shetla,nd. Skotske dampdrivgrehal' transport. Større partier kom med flere dage i uken hat gjenllemsnitsfangster jernbanen fra Tl'ondhjem, likesom ogsaa en elel av de mængcler, som ebglig kom til Hamburg, blev avgit til Fra Norges fiskeriagcnt }1~nglanc1, paa 47, 38 & 12 crans og solgt til saltere i Lerwick" Pris 16/. Et størro anta1 Aberdeen lincfiskere etriver torskedat. Kiel. Prisen var, Hull, 28 februar alt efter varens fiske ved øerne og sælger delvis fangsten kvalitet, fra mark til mark til lokale saltere. Hysefisket gaven Sildefisket i Skotland og Irland for den store sild, mens del' for den gjennemsnitsfangst av 5 ~t 6 cwt. pl'. i uken endt 26 februar. mindre opnaaddes betydelig mere. dflg for de aapne farkoster. Fra Sverige ankom i begyndelsen rriltagende bruk av garn til torav uken mindre partier sild, men ela skefsket i Skbtlanc1. kvaliteten var høist forskjellig, var den Veiret i forrige uke, omend delvis Fra Norges fiskeriagent England, litet eftertragtet. Dansk sild var me- stormende, var gjennemgaaende favo- dat. Hull den 4 mars get efterspurgt, likesaa skotsk. rabelt for fiskerne og for de fl'skjel- Tilførslen av iset sild til Hull Tj~ Il l l' BI'lbao 28/ lige brancher inden fiskerinæringen. 1:' ra genera wnsu en 2 : I t t. Il' fi l f a rrorskefisket gav god avkastning til i uken enelt 4 mars mpor og omsæ mng av {lp s { re.. ~/ 20/,It. l. tal : 50 1"0' 'ln gode priser. Det nye system med garn Lørdag 26jz fra vaarsilddistriktet 2-2, <l pl. {Vln e.1, "0" ~ - c11'00' til: til torskefiske synes efterhvert at ville 4 000, ks. notsild 8/a 8/6 pr. kasse. B~lb Ingen import. Salg 1400 fortrænge bruken av liner i Skotland. Manebg 28/2 fra vaarsileldistriktet I ao. Sildefisket ved Stornoway og de an ks. notsild 8/6 h9/pr. kasse. kvintal norsk og 110 islandsk. Bellldning pr. 26/2 600 norsk og 500 ehe nordlige og ve,stlige yær vil snart Manebg 28/2 fra yaarsilddistriktet ophøre for denne sæson, Fangsten 400 ks. ga,rnsilcl 6/6 ~L 7/ pr. kasse. islandsk. Prisen for 1ste sort opgayes viser en betydelig minskning mot for- Mandag 28/2 fra Homsdals amt 370 notert til pesetas 60 for norsk og 62 rigg aar, men prisen bar været bedre ks. garnsild 7 / ~t 8/6 pr. kassc. for islandsk. Santander. Import pr. dampskibet "Salamanea;, kvintal norsk og pr. dampskibet "Nauta" kvintal Labrador, Salg 900 kvintal norsk, 350 T..Jabrador. Beholdning pr. 26/2 870 norsk, Labrador. Prisen for 1ste sort opgaves notert til pesetas 64 ~L 65 for norsk og 44 a 45 for La, brador. Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr. 100 frc. a/v 1/ Paris cb a/v 1/ London. iaar. rrirsdag 2'J/2 fra vaarsilddistriktct Det irske sildefiske har tat sig op ks. notsild 11/ a 11/9 pr. kasse. igjen, men da saltning paa det nær- nsdag 2/3' fr~ vaarsilddistriktet meste er ophøl't, fineler fiskerne det :2 000 ks. notsild 12/6 tt13/ pr. kasse. litet lønnende at fortsætte fisket med T'orsdag 3/3 fra vaarsilddistriktet fersksilc1forsenc1else til England for øie ks.notsild 12/6 a 13/ pl'. kasse. Fisket ved St. Monans var uvæsent- Fredag 4/3 fra vaarsildc1istriktet lig. Ved Anstruther var totalfangsten ks. notsild l 0/ ~L 10/3 pl'. kasse. for'llke'n 943 crans til en værdi av rrilsammen kasser. c!:5 983 mot 4:02 crans og c!:5 431 i samme Markedet har ikke villet ta sig synuke ifjor. Totalfangsten utgjør nu 2626 det'1ig op efter massetilførslen i forcrans til en værdi av cb 3413 mot rige uke, da over kasser lande- 2 ] 35 crans og c!: forrige aar. des fra lørdag den 19 til lørdag den Vicekonsulaterne i Vigo og Gijon Mesteparten er iset for kontinentet. 26 februar, hvilket el' adskillige tusen indberetter, at der under forrige uke 'V i ck. Ukens fangst utgjør 230 kasser mere end der nogensinde før intet sardillfiske fandt steel. I crans og bringer fangsten iaar opi er tilført dette marked. I røksilc1- Vicekonsulatet i Gijon gjør desuten crans mot 5874 crans ifjor. kasser utgjør antallet 1/2 million, og opme!'kso lll paa, a~~ sardinfisket i Astu- Storno 'vy ay. 30 drivere landet paa for at faft alt dette ut i konsum, hvad rius ogsaa i normale aar pleier at slutte lørdag 366 crans. Totalfangsten for der tar tid, blev den uundgaaelige følge ved disse tider for saa at begynde igjen sæsonen utpjør crans mot den, at priserne paa nye tilførsler i i mai -juni. crans ifjor. En mængde baater er denne uke hftr lidt herunder. menc1 Som meddelt i generalkonsulatets hjemreist, andre har begyndt torske- antallet av kasser i denne uke kun skrivelse av 21 ds. indstilles fra nu av fiske med godt utbytte. En baat hadde utgjør halvparten av forrige ukes tilden telegrafiske indberetning angaa- paa fredag en fangst til en pengeværdi førsel, var dette mer end nok til at ende Galiciens sardinfiske. av c!:5 76~ dække behoyet. Som nævnt i min Stranraer. Stor fangst landedes siclste rapport maa eksporten fra Norge paa tirsdag, onsdag og lørdag. Silden betydelig indskrænkes, før man kan faa er smaafaldende fetsild av god kvalitet, prisen til at bli mer stabil, idet jeg pgave som ises for engelske markeder. Pris anser en betaling av 12/ kassen he1'- over fersk sild avsendt fra rrrondhjem f /'1 9/ 1 ' dl' I' ra 3 ti pr. /4 eran. ste s som ma {Sll11Um 101' rø l {Sl'111. c uestation i tiden 2,t/2 til 2/ I ri fl. n cl (Buncrana). Det milde veil' driften for dette marked i den nær- Til LL'ske st. Til utlandet Tilsammen har blæst nyt li v i sildefisket og fang- meste fremtid. kg, kg. kg. ster fra 80 til 30 crans var det sed- Min Glasgowkorresponclent skriver vanlige. Pris fra 13/ til 19/6. Sam- at tilførslen i denne uke var liten tidig lanc1edes store mængder av torsk baade ay skotsk og irsk sild~ og. at og sei. norsk vaarsild opnaaclde 20/ kassell.

6 UKI~NTLIG l<j MEDIH~LEJ1Sl<JR FR NRSK FISKELUBEDRU'T FRA FISKERIDIREKTØRM~!J III an: lih Da tie skotske og il ske silc1edri vere nu Cl' paa bjemreise, formenes utsigterne for aysrdning av norsk iset sild at være gode, og mindre senaeiser ad gangen med rutesbbene via Newcastle tør herefter flnde lønncnde avsætning Glasgow. Fl'n, Norges fiskeriagent i Hamburg, 'Vestergaard. (Utllr<lg av aarsberetlling H)()!J). Stokfiskhandelen i Hamburg i Lagcl'ne i Norge og Italien av UJ08 vare val' ikke for store ved sæsonens u cgyn II el se. Produktionen av stokfisk var i 1909 derit~lot ualminc1elig stor, man frygtede. derfor fra 1J~gyndelsen, at det kunde ta en gal vending. Ilofotfisk viste sig en temmelig uemellhar prisnedgang, denne opstod pa[l grund nv den mindre efterspørsel efter lofotfisk, da c1cline varo i 1909 f!'jennemgaaende var for stor og grov. Finmal'ken, som ellers pleier at levere omtrent u[l1]or a 50 kilo, hadch~ i 1909 tilvirket omkring det dobbelte kvantum. Trods dette store kvantum har prisel'ne i Norge kunnet holde sig til nu, da fisken temmelig hurtig kom i eksportørernes hænder. msætningen var i sin almindelighet ikke saa stl' som den pleier at yære, og i Itctlien skal der. fortiden være temmelig store bgere, da konsumen har været mindre, uten at man vet uogen bestemt gnmd hvorfor. M uligens man kan finde den i det der herskende milde veir, da der frem- alene veiret, men at den ogsaa ma[l søkes i behandlingen og hvordan den lagres, dette har meget stor indfiydelse p[la en artikel som tøl'fisk. D<t finmarkfisken igjennemsnit falclt lettere, emi man fra begyndelsen fintok, har. vel neppe opkjøperne hat det forventede utbytte. Hvalolje, uraffinert Hl'. M. 44 Do., " 2 " 41 C) Do, ;)~ " u Do.,' " " 4 " 37 Ukens priser for fiskevarer i Bergen ved salg til eksportører. Lofotfisk. Trods det ~tore kvantum val' de første priser meget høie, og val' omtrent følgende: Vestre (Meddelt av handelsforeningens s.:kreicer). Ab. 78, hollænder <-,lb. 68, italicner j{ 58. Paa tranmarkedet hal' stemningen N II er pl'ise1'11e tierimot lavere og med været mat og tendensen nedac1gaaende. liten omsætning, særlig vestre, indbo- Koldklaret damptran har været avgit fattet linefisk, J/b eif. Hamburg; til kr. 74 og ukla1'et til In'. 67. Med av denne sort Cl' del' meget forhaan- sidste ukes gode fiske el' vistnok ydel' den, fisken el' heller ikke saa let som' ligere prisfald paaregnelig. Bnmtran mfll1 ønsker dette merke. De andre er handlet uforandret til kr. 28 paa sorter er ogsaa nogen mark lavere. fater, kr. 29 paa tønder. Finmal'kfisk. Gjennemsnitspri-I Rundfisk har i forløpnu uke fremsen for rllndfi"k var for alle størrel- deles været flau med ringe omsætning. ser ca. J/6. 54 eif. Hamburg, lindisk Ingen forandring i priserne. indbefattet. rritling2-300g.a Paa sildemarkedet skal saltet og Bremer titling g. J/ vaarsild være llfllllllet til kr. 7. Ellers Disse priser for finmarksfisk har holdt ll1gen forretning. sig til nu,. derimot er prisgl'ne i Italien gaat ned paa gnmd av at konsumen har været væsentlig milldre end paaregnet, antagelig paa gruncl av den milde vinter i Norditalien. De norske inclehavere søker at holde prisen, antagelig fordi de mener tilvirkningen av rundfisk iaar vil bli betydelig mindre end den var i 1909 og i tanke om høiere l'lmclfiskpl'iser i 1910, dette vil igjen avhænge av fangstens størrelse. deles er meget frugt og grønsaker. Markedsberetning over Alt avhænger derfor av den inde- (Ved 'W. Theodor Reincke). (.Forts.) værende f<tstetid: eg av forbruket til Hamburg, 4 mars tran. vaaren, naar~)andarbeidet begynder, lviedicinale transortel' rolig men fast. det el' derfor umu1ig at ha nogen be- Industrielle transorter godt efterspurgt stemt mening, om. restlflgerne i Norge til uforandrede priser. kan rammes eller ikke. Finmal'ksfiskens kvalitet var i gjennemsnit ikke saa god som _man fra først av :ventec1e, da veiret i juli og ogsaa senere tildels var temmelig ugun stig for tørringen: Pan, enkelte steder V[lr fi.::;ken meget utilfredsstillende, den var heller ikke behandlet avenkelte ayladere med dell_ombyggelighet ~om kjøperne fordrer, følgen val' at dcl' opstod. differeneer. Det viste sig nemlig at andre avladere fra samme sted leverte Cll bedre \'<lre. Man mellcr bel' at gl'unc1en hertil var ikke Jeg noterer som følger: Bruttosalgspriser Damptran, koldkl. Lofots M. 85/86 Raamedicintran ",,64/65 Blank torsketran ",,55/60 Brunblank elo. ",,47/48 Blank industriel " 38/39 BrunlJlank do " 35/36 Sæltran, efter farve og lugt " 36/42 Do., brun... " 30/31 Brun levertran 'l 32/33 Sildeolje, lys...,... " 35/35 1 /2 Do., mørk... " " 29/30 Nyfundlands eksport frn, 1 januar til 10 februar (The Trade Review, St. Jolm's). Kli p fi sk: Spanien.... Portugal.... Italien.... Britisk Vestindien.. Brasilien.... Kanada.... England.... De forenede sbter. Andre lande kvinlal ] 696 ] UJl kvintal ~ rrilsammcn (i Ul09 HL Sælolje : England... tuns 14 Andre lande..." l Torsketran : England... " Andre lande... " " Hvalolje...,~ Dampmedieiniran..... " Priser 12 februar: Klipfisk pr. kvintal : Large luerehantable $ 6 50 Small " 5.50 Large Madeira... " 5.00 Small " 5.00 Large,Vest India.. " 3.50 Small " 3.00 labrn,dor, Shore CUl'ecl" Hyse... 'l 2.50 rrorskctran, pr. tun efter pakningen...,,70,

7 I.. hængt ,1'" HH UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREK'r0REN S e).j Den franske klipfiskbedrift. I, Bonleaux's betydning for klipfisk-1 1 Nedgangen fra 1902 tilskrives agntilvirkningen sees av nedenstaaende tal. mangel. (Efter The Fish Trad's G,tzette). I Del' tilvil'kedes: I 1908 kom kg. islantlsfisk og kg. nyfundlandsk me(l Bordeaux er hovedsætet for klipfisktilvirkningen i Frankrig, idet omtrent jernbane fra andre havner, væsent 80 % av landets samlede eksport utgaar fra denne by. Distriktet syd for Loire konsumerer meget ldipfisk i Frankrig; naboegnene i Spaniener ogsaa store konsumenter. Klimaet ved Bordeaux er gunstig for tørring i fri luft. Frankrig har 38 tørreanlæg, hvorav 30 ligger li Bordeaux, 3 ved Middelhavet og 5 ved Kanalen til 5 mars. 1 1 Torsk kg " , " , fl3 " " C2 756 " 190,,-b " , " o!-:l " " " Rapport nf. 6 om skreifisket Dera v... sl!?e~ :~{;k i I I vegt l g. ill 000 stk ~I----~--- Finmarken, Vinlerfiske til 31/,1) I 2"006 'l'romsø amt } stk. 10(0 stk. het i S;khl:~)el' Lofotens opsynsdistrikt Yttersiden... l ) Røst & Værøy Helgeland-Salten N. Trondhi. amt-vikten S. Trondhj. amt=-fosen N ol'dmøre fogderi... Romsdals fogderi... S0n<1møre fogderi... Søndenfor Stat I ? ] " saltet leverholdig- Dampmedieintran i hl ? Lever tilovers til andre transorter i hl. Eg Fecaml) og Boulogne, til Bordeaux for at tilvirkes som klipfisk. Til sammenligning kan anføres, at Norges samlede eksport av klipfisk i 1908 utgjordo kg. Priser for Tilstede , Rogn lever i hl. 100 stk. 4 ) pl'. hl. kjøpe- baatel' sløiet ---- fa1'- - torsk rogn pr. hl. tøier fiskere 6-110re ) 100 pl'. kg ~øle pr. kg. 10-_0 I ] ? 1511! _ 15 _ 2 _ 2 _ , I? ~ ~ ~ 8\: ' rrilsammen Mot i 1909 til " i /3...] " l / " l lh I h i i i i~~------i : I Lofoten i / i / i / ~ ,...,---,:-: I 2G I = 1= = = I I I l ~!'>.-=-=-2~--I i / l rrællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. l) kg. beregnet efter 270 kg~ = 100 stk. sløiet torsk. Desnten kg. hyre. 2) Anslagsvis. 3) Derav doryer fra 456 skøiter, 339 motorbaater, 55 dampskibf'. 4) Rund (usløiet) torsk paa Nl'dmor 40-50, paa Vikten ii) Ukeopgave mangler fra Bø, Hadsel og Borge. l,) l hl. lever gil' liter damptl'8l1 i Romsdals amt, i Tromsø amt, i J.Jofoten. l 1: I !.? l) 084.._c_,._,_._ _._..--_-_ --_.. _._..,... _._.,.

8 84 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 9 mars Ull Hamburg-Alto na fiskeauktioner. En gros priser. Ukens tilførsel 5 i 8 kasser norsk fisk, kasser sild. (Rutebaatene). Laks... pr. % Do. sekunda.... rrert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 % opover Do. stor midd %. Do. middels % Kveitebarn 8 % nedover Hyse, stor.... Do. smaa.... Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamic1c1els... Do. smaa.... Rødtunger.... Pigvar.... Storsei.... Aal.... Torsk.... HUlnnler.... MakreI, pr. styk Storsild... pr. kasse Vaarsilc1 garn sild.... Fetsild Smaasild... :.... Østlandssild.... Svensksild.... Skotsksild.... Engelsksild.... Hamburg, 5 mars Pf. 60-7S , / / / / / / ,;1&. 6 1 / /2 JI&. Pf / JI&. Pf. YVestergaard. tieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). I Kvantum G / l ) " Pf. S-68 1 / / /z h h /2 JI&. 10 I Total- Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. for ~~\:en til I kvan;~lm til (Qnantities reported too late to be included in the report for this week are added to totctls for next week.) a,3 A. B. ( 'j ~. Skrei (torske) fisket (CodFishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsilc1efisket (Spring Herring), februar- mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Hel'ring) (BarreIs, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juli- desember 1)..,..., tdr., saltet, fiskepakket (fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Island;&s;ild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket,,_,(i{~r:ring from leeland landed in Norway) (BarreIs, salted, seapacked) MaluBlfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amel'ika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hel'ring used fresh i s not induded.) 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er' ikke medregnet. (All m~-tekerel. nsed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market,is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser maa "Fiskets Gang" angives som kilde

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere