fra risk~ridlr~ktørtn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra risk~ridlr~ktørtn"

Transkript

1 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt blev optat ialt maal, hvorav med garn maal, med landnot maal og med snurpenot maal. Desuten er der sat endel saavel større som mindre stæng, saa der antages at staa noksaa megen sild uoptat. alt er nu i Søndre distrikt opfisket iaar hl. (== maal), hvorav med garn hl., med landnot 2500 hl. og med snurpenot hl. Middel prisen for hele sæsongen sættes nu til kr pr. hl. for garnsild, kr for landnotsild og kr pr. hl. for snurpenotsild. V ærdien av vaarsildfisket i dette distrikt blir saaledes henimot 4.0 mill. kroner, mot 2.3 ifjor, 7.8 i 920 og 22.4 i Desuten er der i Søndre distrikt opfisket stk. torsk og stk. sei, pris henholdsvis kr...20 og 0.60 pr. stk. Sogn og Fjordane blev i isidste uke optat 7587 maal garnsild og 000 maal landnotsild, alt saltet, prist 6 kr. pr. maal. alt er nu optat her 2 37 maal sild, hvorav saltet maal. Samlet værdi av sildefisket kroner. Medregnes Sogn og Fjordane stiller vaarsildfisket sig iaar saaledes: 922 maal 92 maal Total Herav garnsild landnotsild snurpenotsild Fisket i Søndre distrikt i Sogn og Fjordane 2 ' " Total saltning var det ", samlede parti maal, i , i og i maal. V ærdien av vaarsildfisket i begge distrikter utgjør ca kr. Sto r s i l d fis k et nordenfor Stat er ved efterrneiding forøket med 8095 maal, hvorav saltet 745 maal. Totalkvanturn til 8 mars 370 maal, hvorav iset niaal, saltet maal og hjemmeforbruk m. v maal. - fjor var partiet rna al, hvorav saltet maal. V ærdien av aarets storsildfiske er beregnet til ca kroner. S kre i fis k e r i e r n e hadde en ukefangst av 3.7 mill. stk. mot 3.9 ifjor og 4.4 i 920 i tilsvarende uke. Der fiskedes bra i Lofoten og i Sogn og fjordane, mens det var forholdsvis mindre i Møre. Det samlede parti er iaar 2j mill. stk. mindre end ifjor, men større end i de foregaaende 4 aar. For Finmark eri februar maaned opfisket stk. torsk, pris 2-5 øre pr. Troms fylke er partiet nu stk. mot ifjor. Lofoten blev i uken opfisket stk. mot.9 ifjor,.9 i 920 og.4 i 99. Det samlede parti for Lofoten er nu 6.44 mill stk. mot 0.4 ifjor, 5.4 i 920, 3.7 i 99 og 3.2 i 98. Der er tilvirket 3 03 hl. dampmedicintran mot ifjor og 833 i 920, og rognpartiet er hl. mot hl. ifjor. - Der deltar nu i Lofotfisket 4650 baater mot 4743 ifjor og 3778 i 920. P aa Y ttersiden er opfisket' iaar stk. mot ifjor og for Helgeland-Salten stk. mot ifjor. Vikten og Fosen er, partiet henholdsvis og stk. mot ifjor og stk. Møre blev ukefangsten ca stk. og det samlede parti er nu stk. mot ifjor og i Sogn og Fjordane er opfisket stk. mot ifjor. Det samlede skreikvanturn stiller sig iaar til 8 mars sammenlignet med de to foregaaende aar: Total mill. stk Hængt " " Saltet " " Damp!r.n h Lever " Rogn " f Skreifisket. Btrtningtr. Fra opslynsbetjenten i Halten for uken /3-8/3 922: Belæg uforandret. hel og.l delvis sjøveirsdag. Ukens parti: 5000 stk. fisk, 2 hl. rogn, 20 hl. lever. Av everpartiet anvendt til dampning av medicintran 20 hl., hvorav utvundet 6 hl. Lever tilovers til anden tran O hl. Priser: RundfJsk 80, kilopris 20, iset fisk 60, rogn 5, lever 20. alt: Fiskeparti stk., rogn 3M) hl., damptran 328 hl. Lever tilovers til anden tran 43 hl. Storm og høi sjø har hindret fisket denne uke. Cdtgrammtr. Storsildfisket. Opslag 5. 9/3: Storsildfisket: Nordenor Stat er ved efterrnedinger forøket med 8095 maal, hvorav 745 saltet. Totalkvanturn til 8 mars 370 maal hvorav iset maal, saltet aal og hjemmeorbruk m. v maal. ' Opslag 8. Trondhjem 8/3 :Opsynsbetjenten Halten telegraferer 3 mars: Halten-Sulen 4/3-/3 ukefangst 70 maal, agnorbruk 20, saltet 50 maal med 225 tønder, pris 9, agnsild 30. alt 864 maal, solgt fersk 279, saltet 7447 maal med 87 tønder. Fylkesmanden. Vaarsildfisket. Opslag 9. Haugesund 4/3: Søndre vaarsilddistrikt: gaar og idag optat tilsammen maal garns.ild (det meste utenfor Aaensire, Rekefjord samt omkring

2 t9 UKETLGE MEDDELELSER FOf{ NORSK FSKERBEDRJFT FRA FSKERDREKTØREN 22 mars 922 Espevær) og maal posenotsild (alt omkring Espevær). Respektive middelpriser 6.75 og 6.25, notsildens størrelse 720, saltet 25 og iset 7 tusen maal. eftermiddag 2 større stæng, i Smørsund og Mølstrevaag. Buvik. Opslag 9. Maaløy 5/3: Vaarsildfisket for Sogn og Fjordane idag paa natset fra Kinnes vestside og Bataldbaaen 45 far <oster med fangst maal, pris 5Y;-6!/:!-6, størrelse , ut,sigterne for fol'tsat fiske lovende. Deltagelse for sildefisket 50 garnlag, 5 landnotlag, 9 seilere, 0 landkjøpere, 357 mand. Opsynschefen. Opslag 2. Haugesund 5/3: 0 drivere fra Bømmelfjorden med fangster maal, pris 6.50, endel gode snurpefangster omkring Bømmeløens sydside og Espevær idag, Røvær faa baater paa natsæt mindre fangster, 20 baater Bleiskjærene mislig paa natsæt, Smørsund, Mølstrevaag og Lyngholmen bare fornemmelse, paa strækningen Bømmelhuk-Bæ, røyfjorden 70 baater natsæt ujevne tildels rike fangster, større stæng' Langevaag l stæng Vorlandsvaag, Bømmelhavn, Tollevik, 2 Haaviken, Bærøen, omkring Vespestadvaagen og Espevær idag 00 aater paa natsæt bra fangster, 2 stæng Gulholmflat, mindre Baadeholmen, større Kattepinen, Espevær. Opslag 9. Haugesund 6/3: Søndre vaarsilddistrikt: gaar og idag optat til- Opslag 2. K vitingsøy 6/3: Meget sammen maal garnsild. (det meste gode natsætfangster paa nordsiden her paa Utsiregrunden og omkring Bømme- idag, hvor ogsaa gode posenotfangster. huk) og 2000 maal posenotsild (alt om- 0vsynet. kring Bømmelhuk). Respektiv'e middelpriser 6.50 og 6.60 kronermaalet, notsildens størrelse 720. Ganske bra torskefiske.. især vestenom Karmøen. Leverhol-' (Hghet 250, rognholdighet 750. Tilstede: 875 sildegarnslag (herav 25 drivere), 450 landnot og 75 posenot samt 500 smaafiskelag, end videre 200 seilere, 25 kjøpehrtøier og 60 landsalterier. Buvik. Opslag 9. Haugesund 7/3: Søndre vaarsilddistrikt: dag opfaf 0000 maal gal'llsild (fra Aaensiregrunden samt sh'() kene omkring Skudesfjorden og Bømm8- øens søndre del) og maal posenotsild (mestendels fra Bømmel). Respektive middelpriser 6-5X kroner maalet, notsildens størrelse 650, henved 90 procent av denne fangst saltet. Buvik. Opslag 9. Maaløy 8/3: Vaarsildfisket i Sogn og Fjordane: Kinn torsdag GO,garnbaater, tilsammen 200 maal, fredag / 70 baater 820, idag lørdag 70 baater 680 maal. Ukekvantum opfisket garnsild 7587 maal, desuten optat 000 maal landnotsild. fvl iddelpris kr. 6.00, alt saltet. TotaHang,st av vaarsild lo 492 maal, hvorav saltet 992?, hjemmeforbruk 570 maal. Opslynschefen. Opslag 2. Haugesund 6/3: Bømmelfjorden inat 5 drivere maal; pris 7, Smørsi.md, Ramsholmen, Mølstrevaag bare fornemmelse natsæt, Espevær og Bømmeløens sydvestside ujevne tildels. bra fangster paa natsæt, pris 6.50, stæng Nordvaagen Espevær idag, Bømmeløens indside strækninger Bømmelhavn, Bærø-' fjorden ujevne tildels bra fangster. bedst omkring Bømmelhavn, endel bra snurpefangster melem Bømmelhavn og Lange-' vaag igaar, mindre stæng Bømmelhavn, l. større Vorlandsvaagen, mindre Hjart-, nesvaagen paa natsæt, Hisken og Brandesund bare fornemmelser. Opslag 2. Bakkesund 6/3: nat et mindre stæng Rødholmen Selbjørnen, landsætfiske ved Selbjørnen og nordsiden store Karmsund, ret bra stængning foregaar østbra natsætfangster, paa natsæt Brandesund nordside 30 baater maal, pris 6, mindre stæng Jeitung, mindre stæng Løklingholmerne Hisken, et mindre stæng Nordvaagen Espevær, mindre og l større stæng Hjartnesvaag, større stæng Vorlandsvaagen, større stæng Roaldsfjorden idag. Opslag 2. Haugesund 9/3: Endel nye stæng omkring Bømmelen igaarkveld - Ryvardviken, Eltravaag, Buavaag og Espevær. Opslag,2. Haugesund 20/3: nat ruskeveil'. morges natsætfornemmelse omkring Bømmeløens søndre de] og et stæng paa Eima indenom Kvitingsø. Opslag 2:. Haugesund 20/3: Endel nye stæng idag omkring Bømmeløells søndre del ellers intet nævnevæl'dio'., OpsYnet. Opslag 22. Rognaldsvaag 4/3: Kinn vaarsildfiske: Paa dagsæt og i aate ved Bataldenbaaen Rekstadglunden og Svade «kjærene idag 36 farkoster maal, pris kr , meget fugl og smaa hval. Opslag 22.. Rognaldsvaag 5/3: Kinn vaarsildfisket paa natsæt idag rikt fiske Bataldebaaen og Kinns vestside, priser Opslag 22. Rognaldsvaag 6/3: Kinn vaarsildfisket: dag 6 farkoster fra 5ataldøen og nordover til Kinns vestside tildels rp.eget bra natsætfangster, pris kr. 5.50, et stæng ca. 600 maal paa Børge, Kinns vestside. siden Bækkerviksundet. Opslag 22. Rognaldsvaag 7/3: Kinn Opslag 2. Egersund 7/3: Ujevne til- vaarsildfisket idag paa natsæt ved Bataldedels bra natsætfangster Siragl'unden. boen og Kinns vestside 70 farkoster G-40 Opslag 2. Haugesund 7/3: 6 drivere. fra Bømmelfjorden med fangster maal, pris 6, endel gode snurpefangster fra Ryvarden til Lynghol- Opslag 9. Haugesund 8/3: Søndre men, Smørsund-l\!ølstrevaag bare fornemvaarsilddistrikt: Ogsaa idag endel garn- mese natsæt, Lyngholmen enkelte bra fiske paa Aaensiregrunden og i Kvitings- fangster, 2 større stæng Ryvardsviken, øen og omkring Bømmeløens søndre del større stæng Lyngholmen, paa natsæt baade not- og garnfiske. Middelpris garn- Bømmelhavn til Børøfjorden ujevne tildels sild 6 og posenotsild 5.80 kroner maalet og bra fangster natsæt, pris 6-7, mindre notsildens størrelse 680. alt oplat iaar stæng Bømmelhavn, mindre stæng V 0' hl. garnsild, samt 2500 hl. lalld- landsvaagen idag, Bømmeløens sydvestside not og hl. posenotsild. Respektive og Espevær 80 baater paa natsæt - 40 llliddelpriser 5, 8% og 4% kroner hl. - 6maal, pris 6.50,. større stæng Nord hl. sild iset og hl. saltet, vaagen, mindre Kattepinen Espevær, Hiresten til fabrikker og hjemmeforbruk. sken-brandesund kull fornemmelse nat Derhos optat iaar torsk og sæt, strækningen Skute-Svortingen-Skusei a henholdsvis 20 og 60 øre, halvparten denes mislig garnfiske enkelte bra fangster, av torsken saltet og tredjeparten av seien ' 2 mindre landstæng Beiningen Skudenes. hængt, -resten av < fisken helst hjemmefor-il bruk. Buvik.! Opslag 2. K vitingsø 7/3: Meget gode Opslag 2. Haugesund 4/3: driver : natsætfangster paa nordsiden her idag, fra Røvær med 25 maal, 8 fra Bømmelfjor- hvor ogsaa store posenotfangster. den 20 - O - 30 maal, pris 7.50, Røvær ubetydelig paa natsæt mestedels sorte garn, 20 baater natsæt Bleisjæren ujevne tildels Opslag 2. K vitingsø l8/3: Meget gode bra fangster, Smørsund, Mølstrevaag og natsætfangster for indkomne baater idag. Lyngholmen bare fornemmelser, Espevær 50 baater ) maal, natsæt, pris , 2 større stæng Gulholmflæ, idag Opslag 2. Egersund 8/3: Mislig natomkring Bømmeløens sydside tildels bra sæt Siragrunden. Lensmanden. natsætfangster, 3 større stæng Bømmelhavn, idag stæng Eidesvik, bominst Vorlandsvaagen. 3randesunds nordside tildels bra natsætfangster. Opslag 2:. Egersund 5/3: loo betater noget ujevne tildels gode fangster, natsæt utenfor Sokndal (Siragrunden). Lens.manden. Opslag 2. Haugesund 8/3: Paa natsæt omkring Skudenes bare fornemmelse, Ryvarden Lyngholmen mindre natsætfangster. Nogen faa farkoster ved drivning i Bømmelfjorden mindre fangster omkring Espevær og Bømmeløens vestside ca. 80 baater maal, pris 3-5-4, Bømmelhavn Bærøyfjorden ujevnt tildels Lensmanden. maal, pris usat., Opslag 22. Rognaldsvaag 8/3: Kinn vaarsildfisket idag Bataldebaaen, Kinns vestside og Nærøosen 70 farkoster tildels bra natsætfangsler, men ujevnt, pris kr Paa Børje, Kinns vestside, et mindre stæng. Opslag 22. Rognaldsvaag 20/3: { inn vaarsildfisket: dag storm, landligge, men bra utsigter for fortsat fiske, lørdag stæng Kjeldenesviken, Batalden. Skreifisket. Opslag 24. Aalesund 5/3: Til deltagelse i torskefisket i Møre fylke er anmeldt 7 dampskibe, 265 dækkede motorbaater', 29 aapne baater med motor og 520 aapne baater uten motor med ialt 989 mand. Lørdag og søndag gik et svært uveir over hele fylket, følgen derav var store redskaptap. Kun enkeltvis trækning mandag og tirsdag av overstaaende garn, fangsterne ubetydelige, enkelte motorbaater optil 500, mest Enkelte dampskibe , paa overstaaede og for' en nats redskap , herav endel sei. For Nordmør ingen redskapstrækning siden fredag grundet uveir. For Fosnavaag og Sandshavn yderst smaat alle slags redskap. Borgundfj{)rdfiske fremdeles slet, liten deltagelse, fangster Opsynschefen. Opslag 24. Aalesund 8/3: Møre fylke opfiske,t stk. skrei, 372 hl. rogn,3982 hl. medieintran, 85 hl. lever opsat, leverholdighet , vegt pr. 00 sløiet , tranprocentell

3 22 mars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 fiskepris 75-0, leverpris Fang hængt , saltet , iset 4 922, tran 82 hl., rogn 0 hl., fiskepris 8-28, sterne sid ste dage u betydelige, nogen faa damptran 263 hl., lever 83, rogn 749. lever og rogn som for, fiskevegt , garnbaater paa Mebotn ; de aller Helgeland opfisket ialt stk. torsk, tranprocent 50-53, leverholclighet 800- fleste 20-00, paa line og ryk ubetydelige hvorav hængt 69500, saltet 2 OO, iset 200, idag veirhindring. Hillesøy ukeparhet 4000 torsk_, hvorav saltet 3400, fangster, for Nordmor agnmangel. Omkring forrige helg store redskapstap alle ten opfisket ialt 44 GOa stk. torsk, hvorav iset 300 og hængt 0300, fiskepris 8, d 70000, damptran 789 hl., rogn 9H2. Sal distrikter, stor del av fiskeflaaten reiser til hængt , saltet 22 00, lever 58 hl., lever 5, damptran 8 hl. Fylkets parti Maaløydistriktet, Borgundfjordfiske fremdeles ingenting. Opsynschefen. 8500, hængt 32720, damptran 67G rogn 5. Fylkesmanden. l , hvorav saltet , iset Opslag 30. Balstad 5/3: Lørdag landligge, mandag gjenpemsnitlig garn Risvæl' Fylkesmanden. hl., lever 88, rogn 57 hl. Opslag 25. Maaløy 5/3: Torskefisket i Sogn og Fjordane de sidste dage opsynsdistriktet Selje utfor Stadt hindret av 300, Kabelvaag, Hopen 270, Henningsvær, Opslag 3. Tromsø 8/3: Torsken: 500, Brettesnes, lyre 350, Skroven, Svolvær uveir, Skaarafjorden omtrent sorte garn, Stamsund 550, Balstad 80, linebaater Brettesnes, Skroven, Stamsund, Ure 80, Kabel , iset 500 og hængt , Ukepartiet torsk, hvorav saltet Raudeberg for Kraakenæs og Vaagsva?ghavet garn , Vaagsvaag, Bremangerhavet, Vetviken, Veststeinsundet garn Balstad 30, lineskøiter Risvær, Skroven 8-2, lever 5-20, rogn 0-'-5,fiskevaag 270, Hopen 240, Henningsvær 40, damptran 5 hl., rogn 6 hl. Prjs: fisk , Borhe, Vinge 40-:200, ryk 6-3), 200, Brettesnes 240, Svolvær 350, Hopen veo't tranprocent leverholdighet Belæg, opkjøpere Bremangerpollen, Pollen, Reinen, Torvanger motorbaat garn , robaat 0- agnsbaater Risvær 50, dypsagnsskoiter som før. Hillesøy: Ukepartiet , Henningsvær 500, Stamsund 40, dyps 300, ryk 0-00, Kalvaag, Frøisjøen, Grundene, Minne , Bremangerhavet 35 Hopen 220, 2 garndampel'e Risvær 00-- damptran 5, lever hl. Pris: fisk 7-9, -700, Bremangerpollen , ryk og Tirsdag gjennemsnithg garn Risvær lever 5. Fylkets parti hl. torsh:, Brettesnes 60, Skroven, Henningsvær 30D, torsk, hvorav saltet 7700, resten. hængt, smaagarns"qaat 2-225, Kinn, Flokenæs 250, Brettesnes 20, Skroven, HopEn 60, hvorav saltet , iset 86-50, smaagarn 0-30, Kinnhavet garn Svolvær, Stamsund 80, Henningsvær 90, hængt , damptran 742 hl.; lever torsk, sei, Batalden 3-380, fiske linebaater Risvær, Henningsvær 90, Brettesnes, Skrovert, Hopen 70, Starrisund 40, 89 og rogn 578 hl. Fylkesnlanden. 'legt , rundfiskpris 66-80, leverholdighet , leverpris 25, fettprocent 50-54, rognholdighet , rognnjngsvær 50, Skroven, Svolvær 220, Stm.. terfisket februar maaned torsk, lineskøiter Risvær 20, Brettesnes, Hen Opslag 32. Vadsø 5/3: Kvantum vihpris 20-25, deltagelse i fisket 770 motorbaater, 608 smaagarns- og rykbaater, 42 ningsvær 40, Skroven 70, Svolvær gam, iset 75268, forbrukt sund 70, dypsagn Risvær, Brettesnes, Hen hvorav saltet , hængt (i landkjøpere, 64 trandamperier, 9 kjøpefar, dampere , fiskepris usløiet m hyse, hvorav saltet 200, tøi er, 6 ferskfiskseilere, 6246 mand. 0, kilopris 20, leverpris 25-35, rognpris hængt 72 56,5, iset tg., 2330 }{g. Opsynschefen , idag østlig snetykke. forbruk, 200 kveite, 4200 sei, 349 Utvalgsformand. hl. lever, 50 dampmedicintran. Priser: torsk 2-5, hyse 8-5, lever 8-,--5. Fylkesmanden. Ops]ag 25. Maaloy 9/3: Torskefisket i Sogn og Fjordane de sidste dage: Opsynsdistriktet SElje meget smaat fiske, Raudeberg fra Kraakenæs og Valgshavet paa garn, Vaagsvaag ira Veststeinen, Vetviken og Bremangerhavet garn , ryk 30-20, Bremangerpollen fra TOl"vanger resten HaaskaUim med motorbaat , robaat ryk Kalvaag fra Frøysjøen Gnmdene garn 2-360, Bremangerhavet 40-55, Bl'emangerpollen , ryk og smaagarn , fra Gulen optil 400, Kinn for Flokenæs paa smaagarn 4-28, Kinn paa sto' garn 7-40, Batalden 2 næuers garn 200 seifiske for Kinn Ukekvantum stk. torsk, herav saltet hjemmeforbrukt 50040, damptran 729, rogn 259, totalfangst henholdsvis Gode utsigter for fortsat fiske. Opsynschefen. Opslag 27. Trondhjem 8/3: Fylkets 'tlilede fiskeparti , dampmedicintran 280, lever 432, rogn 37, tilstede 292 baater med 620 mand. Fylkesmmclen. Opslag 28. Sørgjæslingene 4/3: Vikna tisket 3 mars 922: Fiskeparti 25000, hvorav hængt 2000, damptran 324, rcgnparti 295, kilopris 22-24, leverpris.30-34, rognpris 30. Torsdag garn optil 400, liner 250, dypsagn 00, fredag kun delvis sjøveir, lørdag, søndag stormkuling, idag avtagende. Opslag 28. Sørgjæslingene 9/3: V ilm "'. risket 9 mars 922: Fiskepartiet 74000, hvorav hængt 26000, damptran,452, rognpartiet 380, kilopris 23-25, leverpris 30-32, rognpris 30, fiskevegt , tranprocent 54-56, kjøpere 6, fiskeb2ater 530. Fredag, lørdag bra sjøveil'. men gjennemgaaende smaafangster. Sklinnafisket 7 mars 922: Ubetydelig forøkelse parti denne uke grundet stormende veil' og stort redskapstap 2,/3, da blandt andet skøite havarerte paa Sklinnahavnen. Flatangerfisket 8 mars 922: Fiskepartiet 6 200, damptran 38, rognpartiet 56. Opslag 29. Bodø 8/3: Yttersiden: Opfisket ialt fj stk. torsk, hvorav Opslag 30. Balshd 8/3:. Fiskeparti 6.44 mhlion, hvorav 4.54 saltet til klipfisk,.72 hængt, resten anderledes tilvirket, leverparti H66, dampmedicintl'all 303, rognparti 3249 hl., leverholdighet , tranprocent 48-55, fiskevegt garnfisk 39, linefisk 324, fiskepris usløiet 65-0, kilovis 20, leverpris 2S--ÆJ, rognpris fersk tilstand. Baahnhl 4650 hvorav 04 aarnbaater, 499 doner fra seilskøite, 724 motorfalkoster og '0 dampskibe, hvorav Østlofoten 386, Hennin,::ssvær 804, Vestlofoten 502, Værøy, Host 58 k.iøpefartøier 247, hvorav 0stlofoten 88 Henningsvær 43, V Bstlofoten 2, V æroy Røst 4. Onsdag gjennemsnitlig garn Risvær 400, Brettesnes 40, Skroven 260, Svolvær, Hopen, Henningsvær 90, Kabelvaag 60, Stamsund, lyre 70, linebaater Brette.? nes, Henningsvær, Stamsund, Ure, Sor-, vaagen, Værøy 50,. Skroven, Kabelvaag Hopen 70, lineskøiter Risvær 350, Brettes nes, Skroven 200, Svolvær 60, Hopen 20. Henningsvær 00, Stamsund 70, dypsagns-, baater Skroven, Kabelvaag 80, dypsagn :::,l{øiter Risvær 50, Brettesnes 200, Skroven 500, gamdampere Svolvær 400. TOfS dag gjennemsnitlig garn Risvær 80, Brettesnes, Svolvær 70, SJu'oven 250, linebaatel' Risvær, Skroven, Stamsund 80, Brettesnes Henningsvær, Søl'vaagen 40, Hopen 00 lineskøiter Risvær 250, Brettesnes 350 Skroven 80, Svolvær 200, Henningsvær 30, Stamsund 80, dypsagnsbaater Risvær 70, dypsagnskøiter Brettesnes 220, garndampere Risvær 350. Fredag gjennemsnitlig garn Risvær, Hopen 50, Brettesne 80, Skroven 320, Svolvær, Henningsvær 00, Kabelvaag 200, Stamsuncl 70, Ure Balstad, Værøy 30, Sørvaagen 20, Røst 2,60, linebaater Risvær, Brettesnes, Hen- ningsvær 50, Skroven, Kabelvaag, Stam.. sund, Balstad. Værøy 60, Hopen, SOl'Vct'igen 20, lineskøiter Risvær, Svolvær Stamsund 50, Brettesnes 200, Henningsvær 220, dypsagnsbaater Risvær, Ue 4() Brettesnes, Skroven, Kabelvaag 70, dvpsågnslmiter Skroven 600, garndampere Ris, vær 00. Godveir. Utvalgslormand. Opslag 32. Vadsø 8/3: Loppen: Dyps 'gnsbaater , dypsagnskøitel' 3;=; vervær -garnbaater , liner Breivik , Vaagan 250, Breivikbotn , dypsagn Hasvik , Breivikbotn , Vaagan , enkel skøite Kobbevaag garn 2200, Breivikbotn , Hjelmsø daglagt k0ite 200, ujevnt Refsbotn og Lillefjord. O'arn liner Sne' fjord og Bakfjol:d garn 0-30"':""'60, 'lodde ::!gnet line optil 300, Berlevaag garn , Mehavn dyp sagn enkelt baat stormhindret 00, Gamvik 300, Talvik iritet fisk, Vardø stormhindrel. Fylkesmanden. Opslag 36. Nyksnnd 7/3: Fiskeparbet stk. torsk, derav hængt rundfisk O 738, saltet 3 436, iset , kveite iset 356, hyse iset 43254, smaafisk hængt 235, saltet 00, iset 8847, dampmedicin':' tran 25 tønder, leverparti 6 hl., rogn iset 209 hl., saltet 86 hl., fiskevegt 380, leverholdighet , tr\'lnprocent Priser: torsk 8-20, hyse 8-20, kveite '/0-60, smaafisk 0-40, lever 20, rogn 20. Belæg: Langenes 5 garnbaater, 35 linebaater, derav 8 motorbaater, 22 smaabaater, 32 mand, Nyksund 3 linebaater, derav 6 motorbaater, 2 smaabaater, 2 cloryer, 3 mand, 0 laldkjøpere. Siden :iclste beretning 3 sjøveirsdage, Nyksund y;; nætters garn stk. torsk, liner motjrbaater Ytterbakken l{g. hyse, Langenes,Y:; nætters garn ::ltk. torsk, liner motorbaater Ytterbakken hyse, en stor del av f.iskerne slutter uu. Opsynsbetjenten. Opslag 36. Breisti'and 7/3: Øksnes: Opfisket parti torsk 8 8il 000, 252 OOU stk. torsk, hvorav 8000 saltet, 3000 iset og resten hjelhængt, 66 hl. damptran, 67 hl. udampet lever, 320 hl., rogn ::ltet, 2 hl. iset, 932 kveite iset, 3000 smaafisk iset, priser, tranprocent, fiskevegt, leverholdighet. som før. Fisket ht sig op igjen, fisken fuld av lodde, natstaat garn Lensmanden. Opslag 3. Tromsø /3: Torsken ukenartiet torsk, hvorav saltet Opslag 36. Dverberg 7/3: Siden sid- 3700, iset 000, hængt 60600, damp- :::.te beretning 4 sjøveirsdage, stk.

4 [ 8 02 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 mars 922 Storsildfisket til 8 mars. {! i pfi skm arkedet. Opslag 5. 8/3: Legationen i Lissabon Derav telegraferer 7 mars: Lissabon klipfiskimport islandsk tons. Beholdning is Ukefangst' Totalmaal Hjemme Distrikt fangst set Saltet landsk labrador 220, llyfundlandsk 330, Nyfundland labrador 20, indenlandsk 20. de 3 sidstel maal brukt uker maal maal maal Priser: slandsk 60 esc., slandsk labrador nominel 25, nyfundlandsk 50, nyfundlandsk labrador nominel 25, indenlandsk Oporto: Beholdning bri- -N-am-d-a-len :..----'----5-: tisk Priser: Britisk storfisk 64, Stoksund..., middel 44-60, smaafisk 36-44, :in- Valdersund... : denlandsk Kurs pund 4 7 /8. Lysøsund ' 42 Valsfjorden...: l l Halten-Sulen Titran on$ulatbtrtnlngr. Kristiansund... : i 756 ndberetning fra legationen i Rio Hustad ! 534 Bjørnsundværene de Janeiro til Utenriksdepartementet, Romsdalsværene dat. februar 922. Smølen... ' ! 427 Nordre Søndmør...: : 50 Der indførtes i januar ialt 6952 Aalesund kolli,' hvor'av' fra Norge' 3057 hel- Søndre Søndmør.. T.. l.. s a m... m' e n J samt 200 halvkasser, fra Skotland helkasser samt fra Kanada Mot 920/ hti:.. b d d 99/ e o nmgen eregne es ve maa- 98/ nedens utgang at være ca kas- 'i 97/ ser. Prisen har variert mellem 30 _" i6/ i _7 8_8-:., _8_9_8_5 til 40 Milreis. torsk, hvorav saltet, 6000 hængt, resten iset, 365 hl. lever, hvorav dampet 67 hl. dampmedicintran, 34 hl. rogn, priser, belæg, iiskevegt, leverholdighet uforandret. Lensmanden. Opslag 36. Bostad 8/3: Borge: Tirsdag 4 nætters garn , onsdag , fredag 2 næuers Fiskepartiet torsk" alt hængt, 550 hl. damptran, 370 hl. rogn, belæg som før. Lensmanden. Opslag 36. Bø,i Vesteraalen 8/3: Fisket har denne uke været bedre, Høvden , Nykvaag '-250, Aasandfjord og Svinø enkel trækning 500, foll' Skaarvaagen helt slut. Belægget nu 7 motorbaater, 5 smaabaater. Opiisket parti stk,' hvorav iset stk, hængt stk.,damptran 000 hl., rogn 470 hl. Lensmanden. Opslag 49. Tromso /3: Kvædfjord: Denne uke yderigere stængt ca. 000 maal, herav optat til agn 00 maa. Balsfjord: Denne uke optat i Balsfjord 70 og Malangen 350 maal, herav anvendt til sildolje 300 og til hjemmeforbruk 20 maal. Pris: Fabrikvare 4 og hjemmeforbruk 6 kroner maalet. Hillesøy: Denne lke ingen nye stæng. Skjærvøy: Denne uke optat i Sørkjos 350 maal, hvorav anvendt sildoljefabrikker 500 maal, agn 50 maa. Pris: Fabrikvare 2, agn 6 kroner maalet. Tromsøysund: Optat ialt Tromvik 3000 maal, hvorav solgt sildoljefabrikker 2650 maal, resten saltet til eksportvare (skjæresild), pris 2.50 pr. maa], der var i. t. smaa utsigtel" for ny fangst. Optat inden fylket 6530 maal, hvorav anvendt saltet handelsvare 29052, solgt sildoljefabrikker maal, hjemmeforbruk 2780 maal og agn 8467 maal. FyJkesmanden. Opslag 49. Tromsø 8/3: Kvæfjord: Opslag 8.20/3: Landets skreifiske til Optat denne uke 600 maal, hvorav anvendt 8. mars 5. millioner stk, hvorav 4. sildoljefabrikker 250 maal, hermetikfabrikhængt, 0.0 saltet, hl. dampmedicin-, ke' 29 og agn 230 maal, pris 2.50 til 3.00 tran, 4257 hl. lever og hl. rogn mot kr. maalet. Denne uke optat i Balsfjord ifjorheiholdsvis maal og i Malangen 25 maal, alt an vendt til hjemmeforbruk, pris 4-6 kr. Finmarks vinteriiske beregnet til 28 maalet. Optat inden fylket 6635 maal, februar. hvorav anvendt saltet handelsvare 29052, sildoljefabrik maal, hermetikfabrik 20, hjemmeforbruk 3005 og agn Fra legationen i Havana, dat. 2 februar 922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 28 januar-8 febr. meddeles følgende: ndførselen androg til 4084 kasser og 50 tabaler. Beholdningen pr. 0 februar var anslaat til: 3900 kasser fisk ialt, hvorav 400 kasser norsk fisk og 2500 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kandisk og Alaska $.50- $ Norsk fisk noteres med $ ltoo. Kurser for kubansk mynt eller U. S. ey.: London 60 div. $ 4.33 pr. :t. Paris 3 div. $ 0.42% pr. 5 fr. U. S. A. 3 div; Par. ndberetning fra legationen i Lissabon til Utenriksdepartementet, dat maal. Fylkesmanden. Fetsildfisket OpShlg 49. Tromsø 25/2:. Balsfjord: 28 februar 922: Denne uke optat i Balsfjord 200 maal og i Paa foranledning har konsulatet i Malangen 200 maal, hvorav anvendt til sildoljefabrikker 200 og hjemmeforbruk Utnlandske fs(rir Oporto meddelt følgende opgave over 200 maal, pris: hjemmeforbruk4.50 og sildolje 4.00 kroner maalet. Tromsøysund: importen dertil av klipfisk i. de 4 sidste aar: Optat siden forl"igeopgave i Skuldfjord og tdgr4mmr. Belvik 400 maal, solgt til agn, og i Kifjord Sildefisket BohusHin. 98: optat 000 maal,' hvorav 600. maal solgt til sildoljefabrikker, resten solgt til agn. Op, Opslag 4. 2/3: Sildefisket BohusUin N yfundlandsfisk. 697 tons tat inden fylket 6030 maal hvorav anvendt saltet handelsvare 'idr., solgt hl. notsild, pris Gøtehorg 2: kr. pr. ors lp S.... ukefangst 266 hl. trawlsild, pris 2, og N k kl' f k 360» sildoljefabrikker maal, hjemmeforbruk 2550 og agn 827 maal hl. notsild. Totalsaltning 963 hl. hl. Totalfangst hl. trawlsild og 733 tons Fylkesmanden.

5 .,.,:.." B 22 mars 922 UKENTLGE :MEDDELELSERFGRNORSK.FSKERBEDRfFT FRAF'SKERDREKTØREN 03 '.. 99 :. -': Nyfundla)dsfisk. N orskklipfis', », [ '{yeq N?rgTJ!;rlllei,,?t?r!:,!fl:n:n Qg J:?J.. : ":''"' :;'!hr,f (922 _r-=-februa_l 2 84 ton. h C:WtSl,..,)li",Æ.-:._ CWt8' ": ::.:.' '.. 920:,'.! Nyftmllald.fisk:,..::::, :: : tq'vs!.'::;:-c, For:mle'sotter:JiJs.: '::3&?- 28::'. '323044> 685 7::85. >67'368 Norsk, klipfl:: ::.. ' ',.'. :; 6J 39.:,» /Spedfiserff6ifølgeriie sotlei: " :. -::----'.-: t=--; --,: :Sild.. '.. :.".. :,: : "55 L ';:d43;859 Brisling.;. > " ,Q7::, :;,6.o&... M,tlkrel.., ;,l2J 9: : Nyfundlandsfisk '... ':, Norsk klipfisk, '(',",. _...J. Torsk j5l Lange ' lo 458.' {O:394 se.,g' 8t,, 'it l i, HVitting 50!. '948' ,Flyndre ' 42:70 Nogen officiel ;poft]gisiski riipqrt- Kveite.. ' 2'089' , 636'3 statistik er eridnujkkefilgjængeligfor Skate & rokke 2375[ i ''3"'938 ee parsidste, aar. Men: j.eg haaper, samme tidsrum 92...! i med det.første,underhaudenat.kun n tilveiebririg' enopg'ave overklip-' En kor t o ve r sig t ov:'er f.i s k et,f ca A b er'cl e e il i m å a il e d e. fiskindførseln til Lissabon r"92. Paa grundavstormende veii og torsk, naarlu:go'rm var opnaaelig for Da praktisk talt al landets tilførsel av nedgang i priserne paa fisk blev for- agn. gej)ne vare orwidles.oyerqpqrto og tjenesten for 'første klassestrawlere 9 tyske,trayilere, hovedsagelig Lissabo"n, sku'lde'":,der'-'sa.ede$'jtil- 20'procent mindre end i januar maa fra ilandske Jangstfelter, ilandførte 'fældedoreligge,fuid, matriaie' -til be- ned. lvlindr:e trawlere drev fisket ure- 5' 664 Cwts. fisk,værdi :E 7049, hvordømniels' av'4en hele j!lportsif;tltion gelmæssig, 37, store damplinebaafer av mesteparten $olgtes til salterne. for forrige aars vedkom!llede: hadde mindre fangster og der var Andre utenlandske fiskebaater torvflere,som ikke dækket utgifterne. Mo- førte 2587 Cwts. fisk, værdi :E F ra konsulatet o ei torbaater gjorde god fangst av sma.; Ba.tcelona, datert 9 mars 922:' ked..mportører i Barcelona har væ- land. Dette viser at rawlfanget fisk, /slaltdsk;klipfisk pa det" katalonske rel meget interessert i forannævnte tilberedt paa rette maate og overens.,. mar/wd. forsøk, idet de gjerne ønsket at for- stemmende medhflfnærp.de kjøperes Paa det katalojlske. kl'ipf,isi<:iriafked handle Reykjavik-fisk som er storfal- forlangende, kall.}{onkurrere med den har man tidliger,joietrukkefsnøre- den' og tyk, og som, naar den blir hei-tidligere. foretrukne' siiøe- og lineog linefisk. slæn'erne'dfivr,ogsaa rigtig præparert, vil passe bedst for fisk. et utstrat garn"ogjrawlfiske - spe- Katal()nien. Trawlfisken fra Reykja Garnfisken,:somvæsentligfiskes cielt fia"'reykjavik" drives der ut fra vik bar tidligere været for sterkt. tør ved Vestmiløy;ecdenislandske:fisk, Faxebug( et betydelig fiske med' mo- ret for dette marked,.fqrdi de av den! som passer mindsf for,.etkatalonske derne trawlere.' Trawlfisken var tid- islandske regjering opnævnte vrakere] marked, da garnfisken,sombekj.endt, ligere mip.dre paaagtet paa det kata- har forlangt en sterkere tørringsgrad ide Heste tilfældet, 'paagruud',ay, a.t fonske rriiked paa grund av at til- end de herværende importører har øn den som regel ha(staatjærrg.e:i'sjoen berednngen av denne fisk ike \Tar i sket. For at søke dette forhold rettet før. den, trækkeshar 'faat hlodbuk, overens'shmmelse med hvad man her kjøpte.en av de herværende importø-:»blue Wings«, :.og: sgm_følgederav forlangte aven absolut førsteklasses' rer ifjor en ladning fisk av et firma:,hat vanskelig Jorat -kunne:,oms,ttes vlue.midleriid har trawl-fiskerne i j Reykjavik, bindehaver dengang paa dette marked, kvol fordringenie Reykjavik gjort meget for'at forbedre opholdt sig hersteds, men kjøperen; til fiskens kvalitet og:utseende, e.. de sin fisk iovereisste.minelsemed dette gav samtidig.eksportøren skriftlig vei-: aller største. Denne:ofisk hai"' :d:e,suten markeds.krav. =f r.awlfiskeu' slagtes og ledningcangaaeilde fiskens" tilbered..;; i Katalonienfaal Qrd:ppa,.sig.jQr sløies nu ombord saa' sbart dertil er nirtg,gaaende' ut :paa at,han ikke ønj daarlig tilberedning;'hyilkel- yderlianledning: Eksportørerne har 'ogsaa: sket denlle,saasferkt tørret" som til-' gere.har:vanskeliggjort :dens. 0sætv.ed personl}g nærvær hersteds grun-' -f$-ld.e.t- baddeværetmed 'Hdligere ned- nmg. slænderne: sender væentlig dig sat sigind i den tilbetedelses-' selldt:partierha:animested. Lad-, sin 'garnfisk til' Bilbao, hvorfra,den maate og'detr tørringsgtad som bedstiingen.:,blev specieh tilberedt overens s;aa distribueres' til de forskjellige.stepasser for Katalonien, like s:om, :den i "stel.mende:'herm9:,: vraketatfest blev' -dr: i:-kqtilitnog: -t.\rgbn. islandske Tegjer,i. ll g/ som nævnt i :tnin[ -tilttqds::,,{of," den.::dct\rere':tøriingsgr-ad Av den islandske fisk :har fisker T)a:ppot av 30 desember L Cl., nylig.utstedt:cok: denne 't.fcwlfaged.e diske-,fra nqrdøst, Seydisfjord.. etc., 'samt s.endte ned.en kømmission avvraker,ladfling bk'v _anset :somen av de :;bed,fisken fra nord-vest- specielt lsafor ogsaa at studere det spanskemar- "stehittiankonw -.la_dninge!:arac:ls... fjqrdfisk: :det betlste renome. roid... i

6 04 UKENTLGE MEDDELELSER' FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22, mars 922 Toldbehandling av forskjelrige fiskesorter i Polen.. (Avskrift av telegram fra den norske legation i Warschau til Utenriksdepartementet,. av 3de mars 922.) Legationen i Warschau telegraferer til Utenriksdepartementet 3de mars 922: Alle sildekonserves, der ikke indeholder olje,saaled,es kippered herrings, kanindføres toldfrit 6 uker fra 0de mars. Røket sild samt saltet, røket og tørket fisk med ahdtagelse av de i toldtarifens post 37 punkt nævnte indføres likeledes toldfrit 6 uker. Nærmere angaaende etiketten paa kippered herringsbokser skal meddeles. Mulighet der ikke forlanges spesialetikeuer for 'kippers i seksukers perioden. Zolltarif Post-Nr. 37 Avskrift av den polske toldtarifs post 37. Waren bezeichnung Fische und Kaviar:. Fische, frisch (lebend und gefroren): a) Forellen, Lachse, SteinbuUen (Turbots), Schollen, Store, Hausen, Adlerflsche, alle diese auch gerauchert, gesalzen und gedorrt... b) Karpfen... : c) ahdre frische Fische.... d) Setzfische, Fischbrut und Fischrogen, sowie Fischzuchtmaterial) mit jedesmaliger Erlaubnis des Finanzministerilms in Einvernehmen mit dem Ministerium filr Ackerbauund Domanen, 2. mariniert, in Oel und farziert gesalzene, geraucherte, gedorrte, mit Ausnahme der besonders genannten Heringe: a) gesalzen... ;.... b) gerauchert Kaviar.... Anmerkung: Frische Fische, welche vom Fischfang auf Fischerkahnen eingeftihrt werden.. Zollsatz fiirloo Kg. M zollfrei zollfrei zollfrei lertid er safjord-fisken, hvad stør- markedet, er begyndt at tørre sin fisk rese angaar, ikke særlig egnet for ad kunstig vei. Denne kunstig tørrede dette marked, da den er smaafaldende. fisk vil kunne være færdig til avskib Hittil har den dog været foretrukket ning allerede i maanederne aprilpaa grund av sin tykkelse og den om- mai. Den kunstige tørringsmetode hyggelige behandling den har været muliggjør en større produktion av gjenstand for, samtidig som vrakerne klipfisk, idet man langt hurtigere kan i safjord har godkjendt en lavere tør- faa fisken præparert og avsendt - ringsgrad end vanligvis har været til- i begyndelsen av sæsongen er der befældet paa andre steder paa sland. standig stort behov for nyfisk - sam Begge de nævnte fiskesorter er snøre- tidig som man for fisk, der tidlig brinog linefisk og slagtes og sløies ved ges paa markedet, opnaar en for kunombordtagningen, hvorav for en stor stig tørret forholdsvis høi pris. del tilskrives denshvlte utseende. Jeg tillater mig igjen at fremholde, Angaaende tørringsgraden for klip- at det er absolut nødvendig, at der fisk skal oplyses, at fisk sendt til det fra de forskjellige klipfisk-eksportekatalonske marked ikke bør være mere rende byer i Norge sendes vrakere til tørret end at kjøtet gir efter, dog uten Spanien for ved selvsyn at sætte sig at avgi fugtighet, naat. fingeren tryk.. ind i de forskjellige spanske '. markekes paa det. dersforlangender 'med hensyn til fi- Jeg vil ogsaa faa henlede opmerk- skens præparering. Det bed ste tidssomheten paa, at islænderne i det se- punkt for en saadan reise vil være nere, for at faa sin nyfisk tidlig paamaartederrte juli-august, da den islandske klipfiski betydelige kvantiteter forefindes paa markedet og en sammenligning med den norske 'letteligvil kunne foretages. Sluttelig vil jeg ikke undlate at nævne, at islænderne foretrækker salt fra biza for præparering av sin fisk. Dette salt skal efter sigende gi fisken det peneste, hviteste utseende og bedst konservere den mot angrep av midd. Man er meget omhyggelig med saltet under indlastningenog transporten. Det skibes fortrinsvis i Turn klædd med matter, hvis dette ikke er mulig 'nøier man' sig, dog ugjerne, med at overstryke alt metal i rummene med cement eller læsket kalk, for at, ikke saltet, hvad det let gjør i berøring med metal, skal ta farve, hvilket igjen skal ha skadelig indflydelse paa fisken. Fra konsulen i Messinatil Utenriksdepartementet. mport av stokfisk og klipfisk til Messina i januar 922. Sto k fis k: / DS "Carlo" fra Hull / " "Brun v. Warendorp«fra Hamburg " "Almeria" fra do Tils Klipfisk: ngen indførsel. Kurante priser: Stokfisk, Scardoso ny Lit. 400 % " Spaecato," 500" " Klipfisk, St. John's, ny " 550" " " norsk, ny. " " 500" " Stokfisk, bløt, sælgernes pris... Lit. 4 Klipfisk, bløt, sælgernes pris " pr. Fra legationen i Havana, dat. 27 februar 922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8-7 februar meddeles følgende: ndførselen androg til 2925 kasser. Beholdningen pr. 7.februar var anslaat til: 4500 kasser fisk ialt, hvorav 000 kasser norsk fisk og 3500 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $.50- $ Norsk fisk noteres med $ 2.00.

7 22 mars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 05 Kurser for kubansk mynt eller U. S. ey.: London 60 div. $ 4.35 pr. :t. Paris 3 div. $ pr. ) fr. U.S.A. 3 div. P. De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. Februar 922 Januar-februar 922 Cwts. '. fra aeneralkonsulatet i Oenua, dat b 5 mars 922: Siden generalkonsulatets sidsteindberetning av 5 L m.er der hertil ankommet følgende partier fisk: fra Nor g e: 420 bundter stokfisk og 57bundter klipfisk med dis»salamanca«, 03 bundter stokfisk med dis»sevilla«. f rai sland: 7bundter klipfisk med dis»tomsk«. fra N yf il' n ei l and: kg Labrador &»Shorefish«med seilskl- Foi"aUe sorter tils ! Specifisert for følgende sortfr:,, Sild ' ' Brisling i ' '2824 ' ) 920 Makre ,5 875 ' Torsk l ::.e::::::::::::::::::: m2h 2m! 5m Hvitting Flyndre..., Kveite , 7 l 628,l" Skate og rokke': tilsvaren d eti dsru...,.::.,:::9..:.2.:.:...,:--'!...-.:...:79:..:8 2-!. 2_3_5_7_0 _.!.., 5_04_9 2_,--3_,_00_2_9_7_ bene»cecil jr.«og»winifred«. marbl)dsbrtninnr m. \). l.d baade den svnske sild g 0sterforbruket av sto k fis k er i tilta-, n, -', H s]øsllden er av mmdre størrelse end gende og omsætningen har i de sid ste fra Norges fiskeriagent i Tyskland, vaarsild, foretrækkes disse sorter og dager været livligere end i de foregaa- Johan Reusch, datert Hamburg 7 salget av vaarsild gik derfor tildels ende maaneder. \lot alle forventnin- mars 922: meget langsomt. For svensk sild beger gik priserne imidlertid ganske be- uken fra 4 til 0 ds. androg til;. taltes fra Jf{ 2.80 til.jt 4.0 pr. pund tydelig ned, og gi unden hertil kan vel førslerne av fersk fisk til Geestemiinde og for 0stersjøsilden,it 2.- ti nærmest tilskrives den omstændighet fiskemarked til pund, ca. Jf{ 3.- pr. pund. elt flere tilfældige og mindre kapital- 50 % mere end i den foregaaende sterke importører ofte har setsig nød- uke. Av tihørslerne bragte 5 slands- Sal t s i i cl - m ark e det. saget til at realisere sine beholdnin- trawlere l pund, gjennem- Tilførslerne var i ukens løp smaa ger, selv med store tap. snitlig pund, og 27 Nordsjø- og androg kun til 280 Derav K l i P fis km ark e det er frem- trawlere pund, gjennemsnit- 446 norsk sild og 834 skotsl deles meget flaut, og store tvangssalg hg pund. sild. er blit foretat i de forløpne 4, dagers fra Norgeankom 2 dampere med' Efterspørselen var litt roligere end tid. slandsk smaafisk blev saaledes tilsammen pund fersk sild, i den foregaaende uke, men maa ali kun betalt med 20 / 24 0 lire pr. ) som opnaadde fra Jf{ 2.40 til Jf{ 2.80' kevel betegnes som tilfredsstillende. mens Labrador St yle ikke opnaadde pr. pund. Stemningen er uforandret fast. Aarsmere end 60 lire levert her ufortol- l f l k' 'ld t t De sid ste priser var: fanget s o u s og s læresl no er es det. Som følge herav erengrospri- h.. f 92 og serne faldt belra2"felig' ", og'gerieral- Hyse ,5:-:--2,,Opr.pund 0 2 e O re, mefns ptflhserldnte. or f dre'--' 'konsulatet kan for tiden kke Ulfåle sig tr;!(","f'ff::...,:-'f,55(6)0., ',9 --'ars angs. o, Sg.U oran t. om hvorvidt nogen snarlig be dr" 'n TorsT, l... " 3,30-- 9,5, O - De sdste notennger er. lnaatte kunne ildtræffe. " l... " 4.5-7,20 - Engrospriserne stiller sig blikket som følger: Tynd vestre.... fyldig».... finmarksk vaarfisk.... Hyse og Brosme.... Smaahyse.... slandsk smaafisk.... slandsk kuler slandsk Labradorstyle Egte, Labrador.... Saltfisk.... pr. td. for øie- Sei... " 3,35-7, Slo 4/500...,// Rødspætter." 0,75-9,25 " 5/600..." lire Pigvar L... 39,25-5,25 ' S'k" 6/lOdO » ' Kveite L... 3,00-45,25 Jæresl... Vaarsild, 4/500,» Til Hamburg-Altona ankom i 5/600 og 6/700 " » ukens løp 4' damr;ere med fersk 92 Slo, 4/ " » vaårsild, hovedsageli!l fra' Egersund, "aarsild, 4/500." 700» 325.-i- med tilsammen ca. L pund.. 5/ " 800 mangler., M.arkedet for norsk sild var gjen'" /700. <gg - h' ldt 920 Slo, / "... '.,,'» nemgaaende trægt og priserne o " Vaarsild,,4/500." 625» 250.' sig fra Jf{ 2.40 til Jf{ 2.70 pr. pund. Av _' 4/500» 200. svensk sild ankornca. 2 mill. pund, og 5/600. desforuten var der rikelige tilførsler kombinert" av 0stersjøsild og av brislirig blandet 92 Yarmo :: 2bgg- 750 med smaasild fanget ved Nordsjø- matfulls " 900 kysten. - matties " 850' --

8 06 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKER BEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 mars 922 ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 7 mars 922: S i d e h an de len i uken s om end tel 7 m a r s. Den vedvarende depression i alle brancher av industrien ind-virker ikke milldst paa omsætningen av let bedærvelige varer som fersk sild og fisk. Der var praktisk talt ingen ordres fra indlandet for norsk sild og til London var tilførslerne av skotsk sild generende for avsætningen av norsk sild som tilførtes dette marked med direkte baater, hvorav større partier var usælgelig. En medvirkende aarsak til de vanskelige salgsforholde hersteds i uken var rygter som er sat i omløp a t der er stængt en masse sild og at der var flere baater underveis til Hull i slutten av uken. F or de ankomne partier av iset sild paa mandag og tirsdag forsøktes prisen holdt gaaende mellem 2/ a 5/, mens de gjenstaaende rester solgtes paa onsdag. til 5/; samme dag torvfødes 4600 kasser notsild, som det var vanskelig at faa solgt til 6/. Torsdagens ene last notsild gik ut til 7/6 og 600 stamper omsattes endel til 4f. En tysk trawler som ankom idag (fredag) med 500 stamper og 500 kasser notsild hentet henholdsvis 5/ og 0/-2/. alt ertilført i uken omkring 5000 kasser og 2000 stamper vaarsild. Det sko t s k e s i de fis k e. Totalfangsten i februar maaned utgjør Cwts.; for begge maaneder av aaret er totalkvantummet Cwts., mot tilsvarende maaneder ifjor henholdsvis og Cwts. Omgjort i kasser for denne sæsong er antallet ntet er saltet. Fortoldning av norsk klipfisk i Spanien. Utenriksdepartementet meddeler i skrivelse av 3 mars: Til hr. Fiskeridirektørens underretning har man den ære at meddele at den norske og spanske regjering er kommet overens om at fortolde de respektive landes varer efter den midlertidige handelsavtales artikel og l saafremt de er avskibet fra det ene land inden nævnte avtales utløp den 3 mars 922 og ankommet i direkte skibning til det andet land inden første mai 922. Vedkommende oprindelsesbevis for klipfisi< til Spanien. Utenriksdepartementet har mottat fra legationen i l\;ladrid nedenstaaende telegram av 2 februar og skrivelse av 22 f. m.:» likhet med bestemmelse tidligere toldtarif fremgaar av disposicion deeima pagina 609 i den nye Dem oversendte toldtarif at alle varer merket C skal ha oprindelsesbevis. Som det vil sees sløifet for klipfisk i nye to ldtarif hvorfor oprindelsesbevis nu ikke paakrævet. Ved dekret kan dette imidlertid om nødvendig naarsomhelst forandres. Herværende Generaltolddirektion oplyst at visering konnossementerne ikke paakrævet undtagen de i disposieion novena pagina 609 nye toldtarif omhandlede tilfælder, altsaa ikke naar skibene gaar direkte fra N orge til Spanien. Bestemmelserne gjælder alle lande.«tilslutning til mit ovenciterte telegtam tillater Jeg mig at meddele at den nye spanske toldtarif av 2 dennes i likhet med den tidligere tokltarif, i sin»disposici6n decima«bestemmer at de med bokstavet C i to ldtariffen merkede varer skal ledsages av.oprindelsesbevis naai: varerne skriver sig fra lande som. har handelsoverenskomst med Spanien og som nyter godt av toldtariffens minimumssatser. Oprindelsesbeviset skal som hittil være visert av spansk konsul. den nye toldtarif er bokstavet C sløifet for klipfisk, hvorfor denne artikel nu ikke behøver at ledsages av op rindelsesbevis. Bestemmelsen om hvilke varer som skal være ledsaget av oprindelsesbevis kan imidlertid naarsomhelst ændres ved»real Orden«. Den midlertidige toldtarif av 7 mai 92 indeholdt i sin»disposici6n decima«bestemmelse om at for varer som skulde ledsages av oprindelsesbevis, maafte konnossementerne viseres av spansk konsul paa avskibningsstedet. Denne bestemmelse er imidlertid sløifet i den nye toldtarif, idet visering av konnossementerne nu kun fordres for de i»disposici6n novena«omhandlede tilfælder. Denne»disposici6n«bestemmer bl. a. at varer skal ansees som»direkte«importert og nyte godt av de fordeler som derav følger, selv om skibet anløper mellemhavner for at losse eller laste, saafremt de kommer paa direkte konnossement og er opført i manifestet, og manifestet eller i mangel derav det direkte konnossement er visert av spansk konsul i avskibningshavnen (» puerto de origen«). Statens dipfiskgaranti gjælder ikke for fisk fisket ved sland av norske fa'4tøier. rdgrammr. Statens Fiskecentral meddeler skrivelse av 6 mars:» anledning en indkommen forespørsel meddeler Handelsdepartemr:ntet at det ikke finder at kunne samtykke i at fisk som er fanget ved s land av norske fartøier, saltet ombord i disse og ført hit til landet og tilvirket her til klipfisk, indgaar under cen besluttede statsgaranti for klipfisk av 922 aars fangst, idet det motsatte under de nuraadende handelspolitiske forhold kan befrygtes at ville lede fil at store partier ogsaa av islands\: saltfisk indføres til Norge for at nyte godt av den her etablerte statsgaranti.«saltsildmarkedet. Opslag L 8/3: Fiskeriagent Heusc.h, Hamburg, telegraferer 7 mars: Ukelførsler saltsild 446 tønder norsk, N3- skotsk, forretningen roligere. Aarsfan;:gst slo sild stk. 200 mark, norsk noo -600 stk. 300 mark, stk. 4fJO mark skjæresild mark, ny vaarsild mark tønden. ter uforandret. Andre sor Fersksildmarkedet. Opslag 2. 5/3: Fiskeriagent neusl'h, Ham burer teleerraferer 4 mars: 4 dampere ist sild dagspris mark pundet markedet flaut. Opslag 2. 5/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull teleerraferer 5 mars: kasser notsild ubetydelig solgt 6 sh., London overfyldt skotsk sild.. Opslag 2. 5/3: Fiseriagent Reuseb, Hamburg, telegraferer L) rlars: 6 dampere. isetsild, priserne uforandret mark pundet, markedet flaut. Opslag 2. 6/3: Fiskeriagelt Johnsen, Hull telegraferer 6 mars: 200 kasser notsild 7-6 sh. kassen, 000 stamper ubetydelig solgt 4 sh. stampen, ildlandet o\'e' fyldt. Opslag 2. 8/3: Fiskeriagent Rensel:, Hamburg, telegraferer 7 mars: Dagspns iset sild mark pundet. Opslag 2. 20/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull telegraferer 20 mars: 300 kfl.sser notsild 4 sh kasser -7,Y:; sh. London 5 sh.

9 : _ T:rs 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 07 Rapport nr. 8 om skrifjskt '00-s tk Derav Sløiet torsk Lever til- Priser for Tilstede , vegt i _, Damp- ov ers til 922 Torsk, leverhol- medicin- andre Rogn lever til 8 mars 000 stk. hængt saltet dighet stle'l tran i hl. tra nsorter i hl. sløiet pr. hl. kjøpe- baater l 000 stk. 000 stie lever torsk i hl. farpr. rogn -- tøier i h. 5 ) pr. hl. fiskere Finmar< Vinterfisl<e til '2:'>/ Troms fylke.... Lofotens opsynsdistrikt (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden.... Helgelad-Salten. " N. Trøndelag-Vilden S. Trøndelag -- Fosen. Nordmøre fogderi... Romsdals fogderi.... Søndmøre fogderi... Sogn og Fjordane fylke. 738 )[ '2) =273' ,_ 8 _-_ 5 _, :9 070! \ pr. stie mnd ") = 6 " 530 Søndenfor : 63 ' ?3, ' , ".--. _'._. Tilsammen , Mot i 92 til Hl/ h / / " h / / /" l,) '2 il /0! ,) " l i Lofoten 92 til lsj/g '2 ols / 3 l 98.. V3 97 7/:, 3700! ,., s '2 fs 94 '2/ / / ' l0-46(Y 290, T ! _ _ _ f) pr. stk l pr. stk Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stykker. 3) Prisen pr. 00 stk. usløiet torsk i Lofoten 65-0 kr. 4) Herav 04 garnbaater og 499 doryerfra 724 motorbaater og l seilfartøi og 0 dampskibe. 0stlofoten er stationert 386, i enningsvær 804, i Vestlofoten 502 og Værøy og Røst 58 baater. 5) 00 liter lever gav i Lofoten liter dampmedicintran, i Møre fylke liter og i Sogn Fjordane liter. ':

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere