fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars. opfisket stk. torsk, hvorav saltet og stk. sei. Va ar sil d f i, k et hadde en me.. S o gn o gf jo l' d a n e var der get god ;::::. Der var enkelte dage endel,dfivgarnsfiske, som tildels var noget daarlig veir for bedriften, men hindretavuveir. Naget sildefiske med allikevel gjorde garnfiskerne det meget not var der ikke i sidste uke, da silden godt ogsaa i sidste uke. Det er flere ikke er kommet ind under land. Ukeaar siden at garnfiskerne hadde saa fangsten blev.2586 maal 3879 hl. rike fangster' som iaar. de sidste alt er i Sogn og Fjordane opfisket dage var garnfisket meget godt om hl., hvorav saltet 9865 hl. og kring Kjør ved Tananger, ved Kvi iset 780 hl. Værdien av dette fiske tingsøy og omkring Røvær samf er beregiiet til ca. kr utenfor Egersund, hvor man hadde' Sto r s i l d fis k e t nordenfor Stat redskapstap for sildetyngde. nden var smaat og maa nærmest betegnes Hordaland fylke har fisket været som slut for denne sæsong, da der mindre. Der foregik endel snurpenot herefter ikke blev noget nævneværdig. fiske ved Kvitingsøy og ved Hisken. fjske efter storsild. Dels ved efter Der blev sat en hel del landstærig i meldinger blev der i uken anmeldt ukens løp, særlig blev der sidste 0r 528 maal storsild, hvorav 236 til dag sat flere større stæng ved Utsires Aalesund. Totalfangsten til 3 mars sydside og i Orøllefjorden Og flere utgjør maal mot mindre stæng ved JeitungHisken. ifjor, i 92 og maal Den samlede ukefangst blev i Saltet er iaar maal hl., hvorav hl. garnsid mot ifjor, i 92 og hl. landnotsild og hl maal i 920. set iaar 5 99 snurpenotsild. tilsvarende uke ifjormaalmot ifjor, i 92 blev ialt optat hl. Utbyttet og maal i 920. Til fabrikav fisket i søndre distrikt er 3 ganger vare, agn og hjemmeforbruk er iaar saa stort som ifjor til den tid. Der anvendt maal mot 422 maal er iaar optat ialt hl., hvorav ifjor. Værdien av aarets storsildfangst med garn hl, med landnot nordenfor Stat er beregnet til vel hl. og med snurpenot mill. kroner mot 3.6 ifjor, 2.6 i 92, hl. fjor var partiet bare hl. 6.2 i 920 og 24.6 mill. kroner i 99. og hl. Priserne har S kre i fis k et i Lofoten hadde en paa grund av det store fiske gaat endel ukefangst av.8 mill. stk. mot.37 ned i uken. og. middelprisen for hele ifjor og det samlede parti er nu for sæsongens fangst beregnes nu at Lofoten 4.5 mill. stk. mot 3.2 ifjor, være for garnsild kr pr. hl. 5.9 i 92, 2.2 i 920 Og.5 mill stk. (ifjor 6.67), for landnotsild kr i 99. Prisen var i Lofoten for (ifjor 2.75) og for snurpenotsild usløiet fisk 5575 øre pr: stk:: og for kr pr. hl. (ifjor 8.25). Værdien sløiet 23 øre pr.,le, er 2540 av aarets vaarsildfiske i søndre distrikt og rogn 828 øre pr. litr. Fisken blir saaledes vel 2.8 millioner kroner er iaar større end ifjor, 00 stk. veiet mot 2.0 ifjor,.6 i 92 og 3.8 mill Deltagelsen i fisket er kr. i 920. Av kvantumet er iaar iset iaar større nd. i nogen av de fore til eks}ort hl., saltet gaaende aar. Ved ukens slutning vat der tilstede 506 baater, hvorav 353 er stafionert i 0stlofoten, 88 i Henningsvær, 539 i Vestlofoten og 28 baater i Værøy og Røst. Av baatene er.048 garnbaåter. Av. partiet i Lofoten er.6 mill. sik. hængt og 2.7 saltet. Der' er utvundet 9522 hl. dampmedicinfran, 427 hl. lever og 272 hl. rogn.. Onsdag hadde man gjennemsnitlig paa ga'rn ved Rinøy ved. utløpet av Kansiadfjorden i Lødingen og for Risvær 200 stk, BreHesnesog Hopen 80, Skroven og U re 50, Svolvær og Kabelvaag 220, Værøy 240 og Røst 260 stk. pr. baat. Paa linebaater hadde man for Brettesnes 320, Svolvær og Henningsvær 200, Svolvær daglineskøiter 000 sik. Torsdag var fangstetne gjennemgaaende noget større ide fleste vær. Paa Yttersiden er der ogsaa: fisket endel, men der mangler endnu opgave over totalfangsten sidste uke. Vikten var fisket hindret av liveir saa partiet endnu er ubetydelig. r Fosen er nu opfisket stk. mot ifjor. Møre, hvor fisket nu er litt bedre er nu optisket stk. mot ifjor. Sogn og Fjordane er partiet stk. mot ifjor og i Søndre vaarsilddishikt er iaar opesket stk. mot samme kvantum ifjor. Det samlede skreikvantum til 3 mars' utgjør 9.4 mill stk., hvorav 3.2 hængt, 5.3 saltet) 9 59 hl. dampmedicintrail, 4485 hl. lever til andre trans orter og hl. rogn mot ifjor henholdsvis 7.9, 2.8, 45, 6283, 2284) )463, i , 4.0, 4.8, 6905, 293, og i , 2.3, 3., 0028, 506, r:: etsildfiskef. nd beretning ra lensmanden i bestad, datert 26 februar 923:. fjerde kvartal 922 er i dette distrikt foregaat en del sildefiske med landnot og' ' '

2 .L _ 72 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 mars 923 snurpenot. Den væsentligste fangst er Vaarsildfisket. foregaat i fjordene Gratangen og Lavangen og mest med landnot. Der er ialt opfisket Opslag 9. Haugesund 28/2: Søndre i kvartalet ca hl., hvorav ca vaarsilddistrikt: Trods stiv avlandskuling hl. med landnot og resten med snurpenot. optat siden isøndags utenfor Egersund Silden var meget smaafaldende og er omtrent alt solgt til sildoljefabrikker for en tilsammen 7250, UtsireRøværBrallde 8750, utenfor Tananger og i Kvitingsøerne gjennemsnitspris av kr pr. hl. sund og nordenfor Selbjørnsfjorden begyndelsen av kvartalet tegnet det 2500 hektoliter garnsild a ca. 3% kroner til at bli godt sildefiske og var da flere samt mellem Karmøen og lisken 6000 notbruk tilstede av saavel landnøter som snurpenøter. Det blev dog ikke saa godt fiske som man haapet og forlot brukene litt efter litt distriktet saa den omkring midten av desember maaned ikke var mange igjen. Storsildfisket. ndberetning fra lensmanden i Skodje, Møre flylke, dat. 7 februar 923: Det meddeles herved at der i a\rvigte uke i Vatne herreder opfisket 64 maal garnsild, som er solgt paa Hellandshavn. 22 maal er solgt til Bratvaag i Haram. Det er almindelig storsild. Skreifisket. ndberetning ra opsynsbetjenten i Halten for uken 7 rebruar til 24 februar 923: Tilstede 59 baater med 255 mand, 6 kjøpefartøier, trandamperi paa land, 2 trandamperiet paa havnen, sjøveirsdage 6 hele. Ukeparti fisk stk., lever 55 hl., i'dgn 77 hl. Av leverpartiet anvendt til dampning av medicintran 4 hl., hvorav ttfvuldet 90 hl. Levet tilovers til anden tran 4 hl. Priser: Rundrisk 5565 øre pr. stk. f:liøiet fisk 46 øre pr., lever 20 øre pr. liter, rogn 30 øre pr. liter. alt: Fiskeparti stk, togn 45 hl., damptran 80 hl, lever tilovers til a'nd8 tran 8 hl. Fiskevegt:. Garnfisk , line Og sliøreisk Sidste uke rikt storsildfiske utenfor Halten men fangsterne føres her orbi til hektoliter posenotsild a 4.30 kroner hektoliteren, hvori 400 sild. Buvik. rikt natsætfiske omkring Røvær, hvor større og 2 mindre stæng, fornemmelse natsæt Espevær nordside. mindre stæng JeitungHisken, mindl:e stæng Grøtlefjorden paa natsæt, Brandesund mindre fhngster, hvor 4 mindre stæng. Bra natsætfangster JeitungRisken. Op8lynet. Opslag 2. K vitingsøly 2/3: Jevne gode natsætfangster heromkring idag. Opslag 9. Maaløy 28/2: Sildefisket i Opslag 2. Egersund 2/3: Nogen far Sogn. og Fjordane foregaar fremdeles kun koster, god fornemmelse natsæt utfor Egermed drivgarn, ingen nævneværdig utsigter sund. for sildens landgang, fisket avtagende de sidste dage og tildels hindret av kuling og Opslag 2. Haugesund 2/3 Meget pene tung. sjø. dag til fylket kun 0 drivere natsætfangster i Kjør utenfor Tananger 9408 maal sild pris 5%7. Silde idag. fiskerne gaar efterhvert over til torskefisket, deltagelsen i sildefisket 57 motor Opslag 2. Haugesund 2/3: Paa Uisire baater 5 rlotbruk 24 landkjøpere 2 sei havot illat ca. 60 drivere, hl.; le'e, 48 mand.' Opsynschfen. pris Snurping foregaar ved Røvær, Urter og Bømmeløens vestside] Opslag. 9. Maaløy 3/3: Sildefisket i Sogn og Fjordane foregaar itemdeles kun med drivgarn som tildels har været hindret av storm. Ukekvantum 2586 maal, hvorav saltet 2222, hjemmeforbrukt 64 og iset 200 maal, av ukekvantummet er 200. maal notsild. Opsynschefen. Opslag 9. Haugesund 4/3: Søndre vaarsilddishikt de sidste dage meget godt garnfiske omkring Kjør, Tananger, Kvitigsøerne og Røvær, utenfor Egersund hvol' redskapstap befrygtes og i Hordaland ubetydelig likesaa endel posenohiske, Kvitingsøerne, Hisken og i Utsire flere landstæng igaareftermiddag. aar optat hektoliter garn, hektoliter land not og hektoliter posenotsild, middelprisere henholdsvis 45, 9 og 423 kroner hektoliteren, hvori 400 notsild, iset og saltet , til hermetik og hjemmeforbrukt hektoliter derhos torsk og sei, respektive middelpriser 25 og 70, fisken saltet torsk, den øvrige fisk hjemmeforbrukt, tilstede 600 garn, 450 landnot og 00 posenotlag, 300 seilere, 24 kjøpefartøier og 75 landkjøpere. Buvik. rabrikken Lysøsund. Forretningen her er Opslag 2. Haugesund 27/2: Paa Utsirehavet inat 40 drivøre hl, engagert i skrei og kan ikke motta storsild. pris 4.505, mindre tildels bra natsætfangster Brandesunds, nordside, hvor 2 lllindre stæng idag, 2 mindre stæng Gjeitung, Hisken godt natsmtfiske omkring ttgrammr. Røvær. Sydostkuling hindrer trækning ved Urter. Storsildfisket. Opslag 5. 27/2: Storsildfisket. Til Opslag 2. Kvitingsø 28/2: 'Meget gode Kristiansund madag 3 dampskibe, 6 mo natsætfangster heromkring idag. torbaater 0702 maal, pris Bjørlslmd lørdag 38 motorbaater 050. maal, pris 6%. Aalesund dampskib Opslag 2. Egersund 28/2: Storm og land 00 maal, pris 0. lvaaløy mandag' Kraa ligge. kenesbulandet 24 drivere 0302 maal, pris 66:Y:l. Opslag 2. Kobbeltvedt 28/2: gaaraftes ved nord Bratholmen et stæng ved Ko b Opslag 5. 28/2: Storsildfisket. 'Til betvedt et og idag ved Kobbeltvedt et Kristiansund titsdag dampskib og 3 mo stæng og FugløStolmen et. torbaater maal, pris 80 8%. Aalesund tirsdag 9 dampskibe, 48 motorbaater 2006 maal, pris 6. Søndre Søndmør tirsdag 35 drivere 2,305 maal, pris:.5%.. Romsdalsværene driver 4 maal. lvaaløy tirsdag 38 drivere maal, pris G6. Opslag 5. 6/3: Stol'sildfisket. Ukefangst 52<8 maal, hvorav til Aaleund 236, Valdersund 279. Totalfangst bl 3 mars maal, hvorav iset 599 maal, saltet maal, hjemmeforbruk, fabrikvare og agn maal. Opslag 2. Haugesund. 28/2: Drivgarnsfi:'ke paa Utsirehavet, delvis hindret av sydof:lkuling, enkelte bra fangstet, endel mindre natsætfangster Brandesund nordsidel SVOl 2 mindre stæng idag. Omkring Røvær rikt natsætfiske, 2 mindre, større stæng nordsiden Røvær. Opslag 2..K vitingsøy /3: Meget jevne gode natsætfangster heromkring idag. Opslag 2. Haugesund l/s: Bra drivgarnsfangster paa Utsirehavet' inat. Ogsaa idag paa natsæt Brandesund idag misligt. Opslag 2. Egersund 3i3: Nogen farkoster, ujevne, tildels gode fangster, natsæt Løsgrunden (utenfor Egersund). Opslag 2. K vitingsøy 3/3: 'Tildels ganske bra natsætfaigster her idag. Opslag 2. Haugesund 3/3: Paa Utsirella;:et jnat ujevne drivgarnsfangster, pris L hektoliteren, fremdeles godt natsætfiske omkring Røvær. Ujevne natsætfl'llgster J eitungrisken, misligt paa natsæt Brandesund idag, lstørre stæna Grøefjrden inat, 2 mindre stæng Jeitung Hlsken. Opslag 2. Haugesund 4/3: Flere større stæng Utsire sydside igaareftermiddaa, stæng Grøllefjorden inat. Opsynt. Opslag 2. Haugesund 4/3: stænq Lakseskjær, stæng Søndre Sund Skude: nes inat. hvor meget gode utsigter idag stæng Suggevaagen; Røvær inat. Opslag 2. K vitingsøy 5/3: For de baate som satte igaaraftes tildels bra fangster. Opslag 2. Egersund 5/3: Svak fornemmelse, mest sorte garn ved Egersund, sorte garn ogsaa paa Siragrund en. '.. Lensmallden. Opslag 2. Haugesund 5/3: Omkring Røvær gode natsætfangster hvor 3 mindre stæng idag samt endel snurpefangster, flere stæng Smørsund inat, l mindre stæng bomkast, lvølstrevaag, mindre stæng bmkast, Bømmelhavn, stæng Jeitung, Rsken, for endel baater tildels bra natsætfangster Jeitung til Skitnedal, Skudesnes nogen faa drivere, paa Utsirehavet inat tildels meget gode fangster, pris 3.25 hektoliteren.. Opslag 2. Egersund 6/3: ntet fiske, strøm og sjø hindrer trækning. Opslag 2. Haugesund 6/3: Drivgarns fisket inat hindret av storm, baat bra natsætfangst Vikevaagen,. Skudenes, god fornemmelse natsæt Smørsund, Mølstrevaag hvor større st$lgigaareftermiddag, stæng Vespestadvaagen inat, fornemmelse natsæt Torska, lisken.

3 7 mars 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 73 Skreifisket. Opslag 24. Aalesund 28/2: Anmeldt til deltagelse to'l'skefisket i Møre fylke 2 dampskibe, 925 dækkecle motorbaate, 222 aapne motorbaate, 293 aapne baate uten motor med ialt 6503 mand, for Søndmør og Romsdalsværene er fisket paa alle redskaper smaat, dagsfang'ster garn 7 350, e'nkel baat for Ulla, 500, line 50600, rykk ubetydelig for de nordligste Nordmørsvær noget jevnere, Kristiansund to nætters garn , line 70500, fisken holder sig længer tilhavs paa Søndmørsbankene end vanlig. Borgundfjordfisket fremdeles ubetydelig, kun enkelte driver endnu storsildfiske. Opsynschefen. Opslag 24. Aalesund 3i3: Opfisket i Møre fylke stk. skrei, 3569 hl. rogn, 277 hl. medicintran 34 hl. lever, opsat antal skrei pr. hl. lever , vegt av 00 sløiet fisk , rundfiskpris 6080 pr. stk. 57 øre pr., leverpris 2030 øre, paa garn har fisket for hele Søndmør torsdag og fredag været bra, dagsfangster almindeligst 5 a 600, idag ujevnt og avtagende, paa line og rykk smaat, for Romsdalsværene yderst smaat, naget bedre alle redskaper for Nordmørsværene, dog intet særs fiske, Opslag 30. Balstad 28/2: Lørdag gjenllemsnitig garn, Skroven 300, Stamsund 50, Balstad 80, Sørvaagen 300, V ær oy 70, Høst 270, linebaater Brettesnes 6D, Henningsvær, Stamsund, Værøy 80, Balstad 20, Sørvaagen 220, lineskjøiter Brettesnes 270, Skroven 0, Henningsvær 200, Stamsund 360, dyp sagn Skroven 80. Mandag gj8uemsnitlig garn Risvær 200, Brettesnes, Balstad, Sund, Reine 80, Skroven, Svolvær 300, KabE:lvaag, Henningsvær 08, Hopen, Stamsund, Nufsfjo'd 20, Sørvaagen 260, Værøy 380, Røst 330, linebaater Brettesnes, Stamsund, Balstad 70, Kabelvaag 50, Hopen, Henningsvær, V æroy 80, Sølvaagen 30, lineskøiter Brettesnes 280, Svolvær 80! Henningsvær 50, Stamsund 260, clypsagil Risvær, Brettesnes, Kabelvaag 50, Skroven 20; Hopen 200. Tirsdag gjennemsnitlig garn Risvi},r 60, Brettesnes, Balstad, So' va agen 50, Skroven 20, Svolvær 200, Kabelvaag 80, Hopen 00, Ure 80, Nufsfjord, H.eine 30, V æroy 250, linebaater Risvær, Ure 00, Brettesnes, Sørvaagen 80, Kabelvaag 200, Hopen 20, Henningsvær, Stamsund, Værøy 50, Balstad 30, lineskøiter Brettesnes 300, Svolvær 80, Henningsvær 30, Stamsund 200, Svolvær en daglineslwite 000, dypsagn Risvær, Kabelvaag 50, Brettesnes, Skroven, Svolvær 80, fiskepris usløiet 6572, kilopris 24, leverpris 27 39, rognpris 826, idag godveir. Utvalgsformanden. Borgundfjardfisket fremdeles ubetydelig, dagsfangster 720, en mindre del av fiskerflaaten reist til Sogn og Fjordane og Haugesundskanten, yderst faa drifter storsildfiske hersteds. Opsynschefen. Opslag 30. Balstad 3/3: Fiskepartiet 4.5 million, hvorav 2.7 saltet,.6 hængt, resten Opslag 25. Maaløy 28/2: Torskefisket iset, leverpartiet 427, dapmedicintran i Sogn og Fjordane de sidste dage op 9522, rognparti 272 hektonter, leverholsyns distriktet Selje utav Stat paa garn dighet , tranprocent 4858, fiske rykk 4080, Skaarafjorden vegt garnfisk 360, linefisk 340, fiskepris intet. Raudeberg utav Kraakenes garn usløiet 5575, kilopris 23, leverpris Vaagsvaag fra Vaagsøyha 2540, rognpris 828, baatantallet 506, vet garn 50450, Folleshavet og Vetvik hyorav 047 garnbaater, 73 dory er, 'fra 40250, Torskangerpollen smaagarn 20 6 seilskøiter 753 motorfartøier og 3 damp 70, rykk 040, line gjennemsnitlig 00, skibe, hvorav 353 0stlofoten, Hennings Bremangerpollen fra Pollen 270 paa vær 88, Vestlofoten 539, Værøy og Røst garn, rykk 2, fælleshavet garn 20 28, kjøpefartøier 227, hvorav 8 0stlofo, 300, Kalvaag fra iælleshavet 30350, ten, Henningsvær 36, Vestlofoten 6, Værøy Frøyskjærene og Minne 3560, Kinn fra Høst 4, onsdag gjennemsnitlig garn Rinoy, Flokenes 034 paa smaagarn, rykk 090, Hisvær 200, Brettesnes, Hopen 80, 8kro Batalden 060, Bulandet paa snøre 30 len, Ure 50, Svolvær, Kabelvaag 220, Hen 50, rundfiskpris 'GO80, fiskevegt ningsvær, Stamsund, Balstad 80, Reine 4! leverholdighet 50250, rognholdjghet 200 Værøy 240, Røst 260, linebaater Rinøy, 500, feuprocent 5056, deltagelse i fisket Henningsvær 90, Risvær, Brettesnes 2), 570 motorbaater, 263 smaabaater, 34 rykk Skroven, Ure 60, Kabelvaag 90, Hopen baater, 32 landkjøpere, 6 kjøpefartøier, , Stamsund, Balstacl 0, Værøy 40, linetrandamperier, 4200 mand. skøiter Brettesnes 320, Svolvær, Hennings Opsynschefen. vær 200, Svolvær daglineskøiter 000, dypsagn Rinøy 5, Risvær 60, Brettesnes, Skro Opslag 25. Maaløy 3/3: Torskefisket ven, Kabelvaag 70, Svolvær 80, Hopen 20. i Sogn og Fjordane de sidste dage opsyns torsdag gjennemsnitlig garn Rinoy 350, Risdistriktet Selje utav Stat paa garn 50' vær 80, Brettesnes, Skroven, Hopen , Raudeberg utav Kraakenes og Hav Svolvær, Stamsund 280, Balstad 80, Nufsfruskallen paa garn 50300, Vaagsvaag fjord 40, linebaater Risvær, Skroven 00, fra Vaagsøy og fælleshavet 0000 Brettesnes 30, Kabelvaag 230, Henning3 line 00, Bremangerpollen fra Pollen 2 vær 70, Stamsund, Ure, Balstad 40,ineskoi 00, fra fælleshavet 50300, rykk 030, ter Brettesnes 300, Svolvær 600, Hennings. Kalvaag fra fælleshavet 30300, Frøy vær 90, Stamsund 2cW, clypsagn Rinøy, skjærene og Minne 30250, Khm fra Skroven, Svolvær 80, Risvær 40, BreHes Araldsbakkene, Tyskefalle og Skaaregrun nes, Kabelvaag 70, Hopen 9D, Hopen to nen 2050, Bulandet ubetydelig. Uke nat og daglineskøiter , fredag kvantum torsk,' hvorav saltet Q,'jennemsJitlig garn Rinøy, Ure 250, Risvær , hjemmeforbrukt 30090, damptran 230, Brettesnes, Skroyen, Svolvær 200, Ka 07 hl., rogn 63 hl., opsat lever 20 hl., belvaag,' Hopen, Stamsund, Balstad, Værøy totalfangst henholdsvis , , 00, Henningsvær 40, Røst Ll00, linebaatel' 4970, 32, 500, 87. Risvær, Henningsvær, Stamsund 50, Bret Opsynschefen. tesnes, Skroven, Værøy 0, Kabelvaag, Opslag 27.' Trondhjem 3/3: Fylkets Sørvaagen 90; Hopen 270, Ure, Balstad 30, samlede fiskeparti , dampmedicin lineskøiter Brettesnes 330, Svolvær,00, tran 655, lever 49, rogn 872, tilstede 434 Hopen 300, Heimingsvær 40, Risvær to baater med 890 mand. Fylkesmanden. lineskøiter , dypsagn RiiJ0Y 250, Hisvær 40, Brettesnes 00, Skroven, Kabel Opslag 28. 8ørgjæslingerne 4/3: Vikna vaag 70, Svolvær 90, idag godveir. fisket 4/3: Parti ubetydelig forløpne uke, Utyalgsformanden. landligge grundet sydoststorm igaar, enkelt baat 500, fem nætters garn Nordøy, Sklinna Opslag 3. 'Tromsø 3/3: Hillesøy ukeingen økning parti grundet stormhindring, partiet torsk, hvorav sahet Flatanger fiskeparti 4 000, damptran 45, 43800, iset 200, hængt G 400, damptranparti 50. tran 37 hl., pris fisk 3, lever 56, Opsyns betjbn ten. Torsken ukepartiet 0500 totsk, hvor av saltet , iset 8000, hængt , damptran 59, rogn 65 hl., fiskepris 03, lever 5, rogn 05, belæg som for.,fylkets parti l torsk, hvorav saltet 8473, iset 23480, hængt R7335, damptran 626 hl, lever 6, rogn 374 hl. Fylkesmanden. Opslag 32. Vadsø 3/3: Talvik 2080, Bergsfjord linebaater 4020, Galtenfjorden garnbaater optil 300, liner , Hasvik liner 5050, Hasvaag , Kobbevaag 200:300, Breivik liner , garn 60250, Breivikbotn garn 30 70, liner 20060, Snefjord og Bakfjord garnbaater , Lilefjord og Refsbotn liner , garn , Berlevaag lineskøiter , Vardø , delvis stormhindret, sild tilstede Slotten og Refsbotten, Vadsø linebaater Fylkesmanden. Opslag 36. Nyksund 2/3: Nyksuncl Langenes: Siden forrige beretning 6 sjøveir,sdage natstaat og tonætters smaagarn 200:800, natlinebaater 30200, claginemotorer Ytterbakken kilo hyse og smaafisk, opfisket stk. torsk, hængt , iset 2 800, resten saltet, hyse kilo, kveite kilo, iset smaafisk kilo, hvorav iset , resten hængt, rogn 276 hl., hvorav iset 24, resten saltet, damp tran 46 hl., udampet lever 27 hl, fiskevegt, tranplocent uforandret, leverholdighet , priser torsk 35, kveite 0, hyse 06, smaafisk 025, lever 022, rogn 56, belæg uforandret. Opsynsbetjenten. Opslag 36. Andenes 2/3: Siden sidste beretning 6 sjøveirsdage med fangster optat 600 stk. paa garn ved And enes opfisket kvantum stk. torsk, hvorav saltet, 7000 hængt, 8000 iset, 37 hl. lever hvorav dampet 82 hl., dampmedicintran 37 hl. rogn saltet, belæg, priser, leverholdighet, fiskevegt uforandret. Opslag 36. Bøstad 3/3: Borge: Denne uke sjøveir hver dag, fangst amindeig 00300, enkeltvis optil 600, fiskeparti torsk, alt hængt 600 hl. damptran, 320 hl. rogn, leverpris 30, belæg som for. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 3/3: Siden forrige beretning 2 nætters garn Hovden , Nykvaag , Aas3ndfjord , Straumsjø Skaarvaag Svinøy og Viljesjø , odfisket parti stk., hvorav iset 8000 stk., saltet 5000 ste, hængt , stk, daml tran 30 hl., rogn 689 hl.,priser torsk 620, lever 25, rogn 520, belæg uforandret. Lensrnanden. Opsag 8. 6/3: Landets skreifiske til 3 mars 9.4 millioner stykker, hvorav n.2 hængt. 5.3 saltet, 959 hl. dampmedicintran, 4485 hl. lever og 9358 hl. rogn mot ifjor henholdsvs 7.9, 2.8, 4.5, 6283, Opgave Yttersiden og Helgeland mangler. Finmark vinterj'iske beregnet til 3 januar. Utnlandsk Det svenske sildefiske. fiskrjr Opslag 4. 6/3: Det svenske sildefiske, ukefangst 2034 hktoiter trawlsild, middelpris 5 kroner. Totalfangst 5479 hektoliter trawlsild, 4042 hektoliter notsild.

4 'l 74 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 mars 923 Klipflskmarkedet Opslag 5. 28/2: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 27 februar: Uketilførsel 7000 kvintaler islandsk, klipfiskbeholdning norsk 800, islandsk 0000, priser norsk 5576 pesetas, isilandsk 6780, kurs pund 30.2, francs Opslag. 5. 6/3: Generalkonsulatet Bil 03.0 telegraferer 6 mars: Uketilførsel jngen. KlipfiskJeholdning norsk. 300, islandsk 3000, priser norsk 5576 pesetas, islandsk Kurser pund 30.23, francs NonsulatbrtfnhHtr. Fra legationen i Havana datert 7 februar 923: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 0 januar8 januar meddeles følgende:, ndførselen androg til 670 kasser: Beholdningen. pr. 9 januar var an sjaat til 8000 kasser fisk ialt, hvorav 5000 kasser norsk fis;,. 700 skotsk og 2300 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk, Alaska og skotsk $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 4.63 pr. ;t. Paris 3 div. $ 0.33%b pr. 5 fr. U.S. A. 3 d/v. /6 P. Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg 2 mars 923: uken fra 9 til 23 februar ankom tll Oeestemiinde fiskemarked 7 dampere og loggere med tilsammen pund fersk fisk, derav 2 fartøier fra sland med pund, gjennemsnitlig pund og 5 fra Nordsjøen og østersjøen med pund, gjennemsnitlig pund. Grunden til de smaa tilførsler var det stormende veir. Auktionspriserne var i ukens løp faldende, dels paa grund av de rikelige tilførsler av fersk sild Gg dels paa grund av at bestillingerne fra indlandet i mange tilfælder ute Fra generalkonsulatet i Montreal til Uteniksdepartementet, dat. 9 februar 923: Kanadas saltvandsfiskerier i 922. Man tillater sig at hitsætte følgende opg,ave _ over mængde og værdi av KanaQa.ssaltvandsfiskerier for hele blev. aareti 922 sammenlignet med det foregaaende aar; wg;&;to2::! :..;,.;.. W... N 'T' o o Cf) W t: e.o t: V) Ol V) Ol i< o N Ol N co o Ol N.r' V) t: c '.Cl... t:... ryw... t:e.ot:'t'ncf)e.o 'T' c;il ry: t:... N ; 'T'NO ''0 Ot:'T'NNW ry e.o V) t: W'l w. V) Cf) ry Ol :>C t' i '' W V) N N Ol t: V) Cf) e.o t: Cf) o e.o V) e.o Ol r:l V) t: Ol V) N Ol 'i W t: Cf) N V) e.o W r V)... V) W NV) Ol Cf) o C'l V) W.,..... Cf) Cf) cv:; N... e.o r;; ;o::8&;;gb,... V)C>':JOlL')o:t'... t:e.oe.oo... oco 0J &5::f2g::::8i2g ' 8d C'r:J V) Cf) V) Ol... C0... N N Ol Cl >... L':) N... Cf) g OJ C'O.::..cY5N;.O'D Ol e.o Ul c.oe.o en... Cf) Xl C' L':) o W li) Ol C0 oc L':)... Cf) ry V) :'0 O() t: l... li) e.o V) e.o osogto't'. U N 0J co... C:r:J. N NV) Cf) Cf) N... t: ': U :v... :. en. Fra konsulatet i Konigsberg til dages forløp uten at den hadde nogen Ctenriksdepartementet, dat. 6 februar nævneværdig indflydelse paa fersksild 923: markedet. S i l d. Siden konsulatets sidste beretning har damperne»kressmann«med 200 tønder,»glen Tanar«med 3320 tønder, og»gdynia«med 2060 tønder anløpet K6nigsberg, samtlige fra Great Yarmouth. Prlserne er frem de les uforandret, nemlig: 922 vaarsild 4500, 5600 norske kroner.» vaarsild 6700, 7800, norske kroner.» Yarmouth Matties 35 shillings. At orsendelserne til Ruhrdisfriktet har ophørt, hadde ogsaa stor' mdflydelse paa priserne. Priserne var: Hyse..... J6 090,00/2800,00 pr. pund l ,00/2475,00 Torsk... 70,00/ l ,00/400,00 Sei JJ 530,00490,00 Kveite ,00/3500,00 Rødspætter 2000;00/4725,00 Til iamburgaltqla ankom ukens løp 2 dampere med fersk sild fra Norge og desforuten 700 kasser med rutebaaten. Priserne var fm S a t s i l d m ark e det. Saltsildtilførslerne androg i ukens løp til 3502 tdr., derav 964 tdr. fra Norge, 450 tdr. fra Skotland og 88 tdr. fra Amerika. Hverken priserne. eller markedets stilling har. forandret sig siden min 27 forrige beretning. Avsætningen gaar fremdeles meget langsomt og grunden hertil maa søkes i kapitalrnangelen hos kjøperne. Til de enorme sildepriser kræves der nu saa store kapitaler, at de fleste kjøpere maa indskrænke sig. Ny vaarsild har været handlet til kr pr. td. cil Hamburg, levering inden ultimo august og ny sofulls, prompt levering, til kr pr. td. eil Ny slo resp. slofulls offereres ned til kr pr. td. eif. Ste t ti n. Med dis»bergenhus«ankom 4200 tdr. norsk sild, hvorav en stor del ny slo, og for øieblikket losser en baat med ca tdr. norsk sild. Fra Gt. Yarmouth ankom 2 ladninger og en damper fra Skotlands vestkyst med tdr. Forretningen var rolig. for ny slo er betalt for 4500 kr , 5600 kr , 6700 kr pr. td. Ny vaarsild offereres til kr pr. td. eil Stettin. Ctltgr ammtr Saltsil dmarkedet. Opslag. 3/3: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 2 mars: Uketilførsel saltsild 964 tønder norsk sild, 538 skotskamerikansk, markedet uforandret. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 27/2: Konsulatet Hull, tlegrafeler 27 februar: 2000 kasser notsld, htet solgt 9,22 shillings, rester notsild fra igaar 89 shillings kassen, n. last ulosset, London halvkasser 2 shllhngs. Mk. 240 til Mk. 320 pr. pund. Tysk Opslag 2. 28/2: Fiskeriagent Reusch, Ham burg, telegraferer 27 februar: To trawlsild fra Skagerak opnaadde fra laster iset sild, pris mark pundet, \'lk. 250 til 400 pr. pund. streiken bilagt. Blandt arbeiderne i ferskfiskbranehen utbrøt den 24 februar streik, som Hanburg, telegraferer 28 februr:. 700 Opslag 2. /3: Fiskeriagent Heusch, kasser fersksild rutebaaten og b drekte imidlertid blev bilagt efter nogen laster mark pundet.

5 7 mars 923 UKENTLGE, MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 75 Opslag 2. /3: 'Konsulatet full; telearaferer 28 februar: 2 baater 38D0 kasser 824 shillilgs kassen, rest lastlfra igaar 222 shillings. Opslag 2. /3: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer mars: 4000 kasser fersksild, pris mark pundet, gode fangstutsigter 0stersjøsild. Opslag 2. /3: Konsulatet Hull, telegraferer mars: 2000 kasser notsild delvis solgt 75/0 shillings, 2000 kasser snurpenotsild, delvis solgt 43 shillings kassen, rest notsild fra jgaar 7., 6 shillings. Opslag 2. 3/3: Konsulatet Hull, telegraferer 2 mars: 2600 kasser snurpenotsild, delvis solgt 33/6, rester fraigaar 96 shillings, endel usolgt. Opslag 2. 3/3: Konsulatet Hull, telegraferer 3 mars: 2500 kasser, litet losset, 4 shillings kassen, Qverligger til mandag. Norges utførsel av fiskeprodukter i desember.922. Efter det Stat:siske Centralbyraas maanedsqpgave over vareomsætningen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i desembe'r 922 saaledes: Varernes navn Sil d, fersk: Vaarsil d....,, ' StQrsild.... Fetid.... Fisk, fersk: TQrsk... '..... Makre....,, Kveite (hellefisk)....,, Flyndre....,, Laks.... ørret. '... Tørfisk ; Rotskjær.... RUfldfisk.... Lage..... Sel.... Hyse (kolje).... Opsag 2. 3/3: Fiskeriagent Reusch, Brosme.... Hamburg, telegraferer 3 mars: 'Q laster Kipfisk: Torsk.... iset sild, dagspris 320 mark pundet. Lange.... Sei.... Opslag 2. 6/3: Fiskeriagen! Reusch, Hyse (kolje).... Hamburg, telegraferer 5 mars: 5 laster Brosme.... iset sild, pris 320 mark pundet. Sild, saltet: Vaarsild.... Storsild(slosild)\ Opslag 2. 6/3: KQnsulatet Hull, telegraferer 5 mars: 7 baatel' ankqmmet, hvorav 5 losset. Bedste notsild 9 shillings kassen. Drivgarns, snurpenotsild 7/ kasser Qverliggende fra lørdag 8/68, meget USQlgt alle laster. Opslag 2. 6/3: KQnsulatet Hull telegraferer 6 mars: 2 baater notsild 3750 kasser, salg. begynd 22j:) shillings, 500 snurpeslid fra 9aar 8j:)9 shillings kassen. Belgien. Om fersksild og ferskfiskmarkedet i Antwerpen har sekretær Jakobsen telegrafert: Den 2 8 feb r u ar: Tilførsel tirdag 2400 kasser fersk sild, pris 60 francs kassen og 300 kasser fersk torsk i 7075 kilos pakning, pris 400 francs kassen efter kvalitet. Den 3 ill a r s: dag direkte baat 850 kasser storsild, mesteparten solgt 70 francs kassen. Makrei i febt 4 uar. En damptrawler tilførte Gøteborgs fiskehavn 5 februar to halvkasser makrei, ' fanget paa bankene utenfor Skagen. Denne fangstmaa betegnes som enestaaende for aarstiden. Der meddeles likeledes fra Haugesund at drivgarnsfiskerne har faat mak re blandt silden op til 2 kasser pr. baat.,, Fetsild....,, Skjæresild....,, Nordsjøsild..,,, slandssild...,, Brisling.... Sild, kryddersaltet, herunder appetitsild... Sild: Brisling, kr.saltet (ansjqs).... Fisk: Torsk.... Makre.... Sild, røkt, flækket og anden Hummer.... Ræker...,... Røkt smaasild og brisling i olje....,, i tqmat.... ellers.... Urøkt smaasild og brisling i olje... D i tomat.. ellers... Vaarsild, kippers(røktog urøkt) i olje.... i tomat.... ellers.... Makre!.... Fisk forøvrig.... Krabber, ræker, skjæl.... Rogn (ogsaa kaviar)... Fiskeboller,(pudding, ka ker Q..).... Sildemel.... Fiskemel.... Hvalkjøtmel.... Levermel.... Sæl og kobbeskind.... Hvalbarder.... Fiskeguano.... Hvalguano.... Benrne.... Rogn, saltet : Av tqrsk...,, Anden.... Tran: Dampmedicin.... Raamedicin...,... Blank.... Brunblank.... Btun...'.... Av sæl. o Av bqttlenose... ke særskilt opgit ol Slldetran.... Fra utenl. fangstfel ter hjemført tran.. Mæ, ngde enhet l l<g. stkr. hl., Tab el: Desember '270Sl f { } { } J g 'li l \ f \ J f )7434) 2989 l f ( 2) '} 2538, t \ , ) f \ 3900 f ) l { { Januardesember l ,, \ 582 J , 'l f ) f 2) ) ,92477 ) ' ) ) Røkt brisling. 2) Anden sildehermetik. 3) Røkt vaarsild. 4) Herunder ogsaa hvaltran.

6 _L 76 UKENTLGE MEPDELEl:SR FOR NORSK FSKEBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 mars 923 Norges utførsel av fiskeprodukter desember 922. Oversigt V ærdien av fiskeutførselen i desember 922 var sammenlignet med foregaaende maaned: Desember 0.6 mill. kr., november 9.3 mill kr. Den samlede utførsel av norske varer i desember beløp sig til 57.6 mill. kr. Paa fiskeprodukter falder saaledes 8.4 pet. Det tilsvarende proeenhal for foregaaende maaned var 27.2 pet. V ærdien er fordelt paa de forskellige grupper av produktersaaledes: Sild og fisk kr Hermetik....» S ild og fiskemel» Tran.,....» Til de forskjellige utførselslande er utført følgende mængder av de vigtigste fiskeprodukter: Sverige.... Danmark.. Tyskland.. Nederlandene.. Belgien.... Storbritannien. talien Vestafrika.. Br. Sydafrika.. U. S. A... Argentina.. Spanien.. Kuba... Brasilien.. Argentina... Uruguay.. øvrige land Sverige. Danmark Fersk sild. Tørfisk. Klipfislc. Sild, salt. alt 000 Tyskland Polen.. Nederlandene.... frankrike.. U. S. A... Hermetik. Danmark.. Tyskland.. Storbritannien.. frankrike... Britisk Sydafrika.. Australien.. U. S. A... Kanada Sydamerika 000 kg'. tif England mot henholdsvis 4 og aatet før. Det opfiskede kvan 80.3 turn som av damptrawlere indbragtes 6.4 til Holland beløp sig til.2 mill.' 82., til værdi 0.5 mill. gylden mot.8 og i 92. Tyske trawlere tilførte 66.2 mill til en værdi av 0.3 mill. gyl alt606.4 den paa 24 turer. Tiltrods herfor var priserne gode. Fangsten for hver dag faldt fra 852 til 656 kilo, og værdien fra 35 til 274 gylden. Sildefisket var 33.9 daarlig og priserne lave. Engelske dampdrivere bragte 225 tusen sild, hvilket solgtes for gylden Eksport av fiskevarer fra Nyfundland fra l januar til 0 februar. K l i P fis k: Portugal Spanien alt 63.4 talien..., Silde og fiskemel. Vest ndien Brasilien Sverige Kanada Tyskland U. S. A... ; Frankrike Storbritannien Japan Andre lande alt Torsketran... fat Tran. Torskelevertran.. 9 Sælskind... stk hl' Laks... tre Sverige Makre og sid.. tdr Polen Sehweitz.. 02 ørret Tyskland Hummer... kasser Nederlandene 370 M ark e d s ber et n ing. Ekspor 24.5 Belgien ten av k l i P fis k tor s k beløp sig i Storbritannien 866 uken til 0 februar til kvintaler 22.9 frankrike fra St. John's. Markedet i Brasilien 25. Spanien talien Grækenland Australien synes at bedre sig noget og adskillige firmaer her har faat forespørsler om fisk til priser som vil levne en liten fortjeneste. Efterspørselen fra Portugal vedblir ogsaa at være bra, og pr i au285 U. S. A. serne ganske tilfredsstillende. Sydamerika.. Tor s k e t ran. Efterspørselen efter almindelig torsketran i Ny England er nu meget livlig, og garveri alt erne mener at beholdningerne vil være 66.6 Det hollandske fiske i desember. knappe før den nye tran kommer paa Efter Fish Trades Gazette. markedet i juni. Eksportøren.erholder 36.0 Kvantumet av saltvandsfisk som i nu de bedste priser siden 922aars 40.5 desember indbragtes til Holland beløp tranen kom i handelen. sg til 5.8 mill. til en værdi av Tor s ke l eve r tr a n. Den første alt millioner gylden' mot 5.3 mill. store skibning paa mange uker avgik og.4 mill. gylden i desember til Halifax og New York. lv\arkedet Der deltok i fisket 90 damptrawlere av hvilke 2 utelukkende per paa bedre priser for 923 pro synes at bedre sig noget og man haa og 25 delvis indbragte sin fisk duktet...

7 _44.! 7 mars 923 UKENTLGE MEDUELELsER FOR NORSK riskeribebrft FRA FisKERiDiREKTØREN til 3 mars Finmar< Vinferfiske til 3h Troms fylke.... Lofotens opsynsdistrikt (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden 6).... HelgelandSalten 6). N. TrøndelagVikten S. TrøndelagFosen. Nordmøre fogderi.., Romsdals fogderi.., Søndmøre fogderi... Sogn og Fjordane fylke Søndenfor Tilsammen l Mot i 922 til 4/3 ]92 /3 920 (ila 99 8/3 98 9/3 i 97 3/3 i i 95 6h. i 94 7/a. i 93 8/ 3. )a i 92. L ofoten i 922 til 4/0 i 92 5/3 i 920 6/a j 99 8/ 3 i 98 9/ 3 i 97 3/3 i 96 4/ a i 95 6/3! i 94 7/ 3 i 93 8/3 i 92 9 /3 Tllingen Rapport nr. 6 om skrifiskt )i 40 2 ) , i ' , 96 34! qqo '= ! Priser for l Tilstede 00 stk. Derav sløiet torsk Lever til, ve gt i _ Damp overs til Rogn Torsk i leverhol medicin. andre ) i hl. 000 stie hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter 000 stil 000 stk. lever i hl. i l hl. 5 ) s3iet kjøpe baater lever torsk pr. hl. far pr. rogn tøier pr. fiskere hl. 83 'l 06 ' )! : J ) 828 : : ; ' 967,c50,.:25,, ) ! 25 rund._. ' l ! l i 9380 i i i i _ , i '' i _ i i , : ! l pr. stk. l 72, pr. stk. 66 i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stykker. '. 3) Prisen pr. 00 stk. usløiet torsk i Lofoten 5575 kroner, i Møre 6080 kroner og i Sogn og Fjordane ) Herav 048 garnbaater og 73 doryer fra 733 motorbaater og 6 seilfartøier og 3 dampskibe. løstlofoten er stationert 353, i Henningsvær 88 i Vestlofoten 539 og Værøy og Røst 28 baater. '.. 3) 00 liter lever gav i Lofoten 4858 liter dampmedicintran og i Sogn og Fjordane 5056 liter. G) Ukeopgave mangler, for Yttersiden er kvantumet beregnet efter lokalopgavene. _._._ '

8 norgts utførst) av fisktprodukttr fra januar til 24 ftbruar 923 og i uktn som tndtt 24 ftbruar Sildemel Fiskeguano Sælskind Hermetik '.:t, 00 ttf'. Sl tt o Toldsteder Fetsild. Nords'a.. slands Kli fisk Klipfisk Rotskjær Hyse, Anden D.m. R.m. Sei rund Rogn Brun tarfisk tran Blank Haakjærr. Vaarsild log, saaret Storsild sili Brisling sild n:rsk ' slandsk Rundfisk tran blank Brun tdr. sild tdr. tdr. tdr. tdr. l{g. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. i tdr. ', ' ', '', j',,, : Kristiania.....t Kristiansand i Egersund !, Stavanger ! tn', Kopervik Z Haugesund : n:::::::::j = i ' : _ Aalesund... ': _47 = 5=83 l 2255 = 57O = = _ = : Molde... : i 35, Kristiansund g Trondhjem , ro..:::::::: = 2 = = = ; = 3260 =. = = = 5 = = = = = Narvik...! 356 i : Tromsø J Hammerfest ', Vardø... r ' Vadsø... ', Z Andre..:= 9 2,28 = '=_.= = _= _= '= _= O ' : E.._32!..._9..2].!l...2.6!..._ l uken ,. a ' Hærdet Hval Toldsteder hvaltran tran tdr. tdr. Sæl tran tdr. Bottle nosetran,tdr. Sildetran Sild,, fersk tdr. ks. Sild, rakt Makrei, Makrei, saltet fersk tdr. Laks, fersk Levende Anden aal fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i fartai Fisk saltet i tdr..kristian,ia... Kristiansand._ J 2 5 4, Egersund St, avanger... f l' Kopervik... t Haugesund Bergen Florø..., Måløy... Aalesund Molde... Kristiansund Trondhjem Bodø... Svolvær Narvik Tromsø ' i ::tr..., Tj' > ::2: t: S ':,!..:: ' 9 3 Vadsø... ' 6 l [J} Andre )... ±!!30 O , 200 8,l!.. ±! , ' l uken ) Desuten 824 l<g. hærdet sildolje fetsyre av sildolje, 824 fetsyre av hvalolje. Margarit ialt 866: }<g ' 4 $ m (S) :;ø t' Z

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere