fra fisk~ricljr~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ricljr~kt0r~n"

Transkript

1 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet for saavel garn opfieket torsk, hvorav Uken 8 mars. som notsild til kr pr. maal og saltet 56000, iset og i Nordre Bergenhus var prisen i solgt fersk 8000 Desuten er. V a a r s i l d fis k e t var mindre sidste uke mest mellem 2026 kr. der opfisket hyse, hvorav sidste uke i søndre distrikt, dels pr. maal. iset fjor var i samme paagrund av uveir. Mellem 80s Værdien av aarets vaarsildfiske tid opfisket torsk og vik og Espevær hadde man i første. antages efter en foreløbig bereg hyse. halvdel av uken en daglig gjennemning at utgjøre kroner, Lofoten var der hogen bedring snitsfangst av 5 maal pr. baat; se hvorav i søndre distrikt i fisket, men staar betydelig tilbake ne re nærmest.m~ndre fangster. og i Nordre Bergenhus kr. for tidligere aar. Ukefangsten blev Snurpedamperne fisket ehdelom fjor til samme tid var værdien be 2.0 mill. stk. og den samlede fangst kring Sælbjørnsfjorden, men fang regnet til ialt kroner. 'j Lofoten er iaar3.7 mill. stk. mot sterne var smaa. Der blev sat etpar Sto r si d fis k et paa Roms 6.9 i 96 og.6 i 95. samtlige mindre stæng ved Værlandet og dalskysten, der i sidste uke i stor øvrige skreifiskedistrikter er ogsaa Melværsamt enkelte steder utstrækning var hindret av uveir, fisket betydelig mindre end i tidsøndre distrikt, hvor der ogsaa er nærmer sig nu sin avslutning for ligere aar. Saaledes er der i sat 2 landnotstæng søndenfor Me denne sæsong, da de allerfleste dri~ Tromsø amt kun opfisket lingsvaag. Den samlede ukefangst \lere har sluttet oggaat over til tor stk. mot ifjor, for Yttersiden blev maal, hvorav i søndre skefisket. Ukefangsten blev kun stk. (ifjor ), for Heldistrikt maal not sild og 4 626maal mot i tilsvarende uke geland stk. (ifjor ), 5000 maal garnsild. tilsvarende ifjor maal. Av ukens fangst i Vikten stk. (ifjor ), uke ifjor blev opfisket maal falder 4900 maalpaa Romsdals i Fosen stk. (ifjor ), Det samlede parti vaarsild stiller værene, 4800 paa Aalesund og i Romsdals amt (ifjor sigiaar sammenlignet med ifjor 2876 maal paa Søndre Søndmør ), Nordre Bergenhus saaledes: Til 7 mars er ialt opfisket l E 000 stk. (ifjor ) og : maalstorsild mot i søndenfor stk. (ifjor ) , i 95. alt er saltet Nordre Bergenhus er desuten opmaal maal 7 57 maal mot i 96 og fisket stk. sei. og i søndre ~~~~ \ i 95. Der er iset 4960 vaarsilddistrikt stk. sei, pris ' maal mot i 96 og i kr. pr. stk. T t H~r:;~~;~~iid::::::: ~;~47~ Til hjemmeforbruk 8835 Det samlede skreikvantum stiller "notsild ! maal mot 4728 i 96 og 3595 sig iaar, sammenlignet med de to Fisket i s. distrikt maal. ( forrige oversigt var det foregaaende aar, saaledes: Do. i N. Bergenhus 3~ saltede parti anført for høit). Totalsaltning Værdien av ukens storsildfangst anslaaes til ca kr. mot i til var det samlede 'parti svarende uke ifjor kr maal, hvorav garn Værdien avsæsongens hele storog maal notsild og saltet sildfangst anslaaes til ca maal, i 94 ialt kroner mot ifjor ca kr. maal, hvorav garn og S kre i fis k eter fremdeles me notsild og saltet get smaat. Der foreligger nu opmaal og i 93 opfisket gave over vinterfisket i Finmarken maal, hvorav saltet maal. l for januar og februar... Fisket har Priserne holdt sig omtrent som i været usedvanlig smaat hele denne foregaaende uke, dog med. nogen tid paa grund av et vedvarende tendens til stigning. søndre di. uveir gjennem mesteparten av vin! Total mill. stk Hængt" "... i Saltet" " Damptran hl....:. i Lever "...,...,... [ Rogn " [ Priserne holder sig meget høie og var i Lofoten for sløiet 05 og for usløiet fisk 3555, delsoptil 200 kr. pr. 00 stk. og kiloprisen var

2 78 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDRFT fra FSKERDlHEKT0REN 2 mars øre pr. For lever blev t~l~gramm~r. bra frangster. mars paa natsæt nordsiden VærlandetSørvær 05 drivere /2508, ~ betalt fra 0020 og for rogn 30 Storsildfisket. maal 2 nye stæng Melvær. Fra Moldøen :2 60 øre pr. liter. Baatantallet i mars: Drivning utenfor Batalden en damper 0, Lofoten blev i sidste uke forøket pslag 5. 4/3: Storsildfisl<et. Til Søndre Stahavet 3 farkoster tilsammen 0 maal stør Søndmør igaar fra Svinøhavet 45 motor rese Pris mars drivning med 674 baater og der er nu tilstede baater 0208 maal, desuten 8 baater 0 utenfor Bremanger. Vaagsø 6 farkoster ~ 36 maal paa landsæt ved Gjeitmaren og 0257, størrelse Pris baater mot , 520 Voren ved Rundø, størrelse , pris psynselefen. i 95 og 5 2 baater i 94 til 303. Til Aalesund igaar 60 drivere 50 pslag 9. psynets feltstation 7/3: For.. 2 maal, pris 36 h. Til Romsdalsværene samme td. Av baaterne er aar igaar fra nahavet 66 motorbaater 5427, uten litt hist og her mellem Hjeltefjorden og Sælbjørnsfjorden samt omkring Brandesund og stationert 2095 i Vestlofoten og pris 37, godveir. Til Bjørnsund mandag 40 Hisken ogsaa litt garnfiske i Kvitingsøerne. motorbaater 4305 maal, pris 3740, igaar.. t 76 l Værøy og Røst. Der er frem 33 motorbaater 2802 maal, pris gjen sam omkring Nerstrandshalvøen de sidste dage. Snurperne endel omkring Sælmøtt 307 k jøpe f artøier, hvorav 52 Til Kristiansund igaar 2 m~torbaater 2050 bjørnsfjorden, efter forlydende clldstæng i er stationert i Vestlofoten og 78 i maal, størrelse , pns 404. Føresfjorden. Hittil iaar optat i søndre vaar V R 00 kl' kpslag 5. 5/3: Storsildfisket. Til Søndre silddistrikt maal garn og maaj ærøy og ØSt. st. s Ølet tors Søndmør igaar fra Svinøhavet 3 dampskibe notsild, middelpris for begge 9. mtrent veiet fra og der gik fra og 48 motorbaater 0805 maal, pris pet. av silden saltet. Likeledes ialt kl"l hl 00 Mange drivere overgaat til torskefisket. Til torsk og sei, hvorav saltet henholds '. st. ever t. og Aalesund igaar 60 drivere 0406 maal, vis tiendeparten og femteparten ; respektive liter lever gav i Lofoten fra 4755 pris 38f.:~, ujevnt fiske. Til Romsdalsværene førstehaandspriser pr. fisk oml<ring 2 og kl liter dampmedicintr~n. ; ~~aar3l T~o~~~ti~~:unldi7g~;;2g d~~~l;e ~ris Buvik. pslag 9. Haugesund 8/3: Fra Moldøen : ~, 505 maal, pris 404. forgaars. Fra Bulandet: gaar natsæt Sørvær Veket.. Meteorologiske obseryato pslag 5. 6/3: Provianteringsdeparte Værlandet nordsiden 06 baater rium beretter: mentet har under 5 ds.. i m~dhold av.lov av pris. 8 23, størrelse dag natsæt 8 august 94 og provsrsk anordmng av sydsden med kastegarn. Værlandets nordside Paa sydkysten fortsatte den ster 30 august 96 bestemt: smaat enkelte bra fangster. gaar fra Bulandet: Fra og med 9 mars 97 fastsættes en gaar paa natsæt nordostsiden Værlandet k. e k uling av N den f ørste halv maksimalpris av kr. 9 ni pr. styk for Sørvær 80 baater, 0456 maal, pris part av uken, senere kom der svake hele tomme sildetønder frit levert dampskib Fra Sulen meldes bra fangster. dag natsæt t ' l dl'. d eller jernbane paa produktionsstedet. Ved Værlandet og Bulandet 25 baater, U6~~+ ves ge e er nor ge Vn e. levering utenom produktionsstedet kan til maal, pris.2025, størrelse 650~ 770, + nye Vestkysten hadde ogsaa østlige, lægges faktiske transportutgifter fra samme stæng østsden Værlandet ukeparti 3627 maal men svake vinde den første halv tid ophæves den under 2 februar 97 fast mesteparten forseilet. Hindøen 50 maal part av uken, derpaa friske nordlige vinde et par dage, resten av uken svake, for det meste sydostlige vinde. Nordlandskysten har hat svake fralandsvinde hele uken. Lofoten var der sterk kuling av NN onsdag. Finmarkskysten har for det meste hat laber nordlig vind. Skreifisket. B~r~tning~r Lensmanden i Bjørn.ør beretter under mars 97: Deltagende i samme er 38 større og 20 mindre garnbaater, 0 line og snørebaater med 860 mand. Siden sidste indberetning antages opfisket stk. skrei, utvundet damptran 8 h., lever til andre transorter 25 hl., rogn 30 hl. satte maksimalpris for hele tomme sildetønder. notsild og 489 notsild, forseilet pris 2226, Salg til høiere pris end den fastsatte maksimal størrelse Fra Moldøen : de to pris straffes efter nævnte lov av 8 august sidste dager intet sildefiske. Ukefangst 95 94, jfr. lov av 23 juni 96 og provisorisk maal, middelpris 24 alt saltet. fra Selje melanordning av 30 august 96 med bøter eller des at sildefis~et nu er av ingen betydning. fængsel indtil 6 maaneder. Samlet forøvrg foregaar nu intet sildefiske. '.' av betydning. Totalkvantum maal pslag ~5. 6/3. Stors.ldfsket. Tl Søndre garnsild, maal notsild, hvorav 400 maal S~d~~r gaar 4 d~mpskbe o~ motorb.aat hjemmeforbruk og sendt til byen og fjordene ~ maal, ~ns J for~vrg venderese. fersk, resten saltet eller forseilet. Tl Krstansund gaar 7 dnvere 6309 psy s h f maal, størrelse , pris 404. For. n e e en. Aalesund og forøvig intet fiske for uveir. pslag 2. Solsvik 3/3: Et mindre stæng " " Haakensundet, Hisø. Bra landsætfiske Haaken pslag 5. 7/3: Storsldfsket. Tl BJøn: sund, Storesund. Landsætfiske Stolmen helst sund onsdag 54 motorbaater 44020, prs mislig p y t 36 38, siden uveir og landligge.paa Roms. s ne. dalskysten antages sildefisket nærmest av pslag 2. Brandesund 3/3: Ved Ha,; sluttet. pollen og Godøens sydside tildels bra natsæt pslag 5. 8/3: Storsildfisket: Samlet fangster omkring Brandesund mislig. ukekvantum 4626 maal, hvorav 4500 maal 5 til Aalesund 4900 til Romsdalsværene og 2800 maal til Søndre Søndmør. Totalfangst maal, hvorav saltet 7 57 maal iset 4960 maal og hjemmeforbruk 8835 maal mot ifjor henholdsvis pslag 2. Haugesund 3/3: Bokken Karmsundet kun fornemmelse natsæt. S ætten Mølstrevaag sorte garn natsæt idag. pslag 2. Brandesund 3/3: 2 landnotstæng søndenfor Melingsvaag igaaraftes. psynet pslag 8. Trondhjem 7/3: psynsbetjenten i Titran telegraferer idag: gsaa Brandesund til Hisken helst smaat idag. Litt plag 2. Brandesund 4/3: Paa natsæt Siden fiskets begyndelse ialt opfisket stk. skrei, utvundet damptran 08 hl, lever denne uke mest veirhindring sild ukeparti snurping Stansosen igaaraftes ubetydelig fangst, til andre transorter 55 hl., rogn 30 hl. 200 maal. Pris Stiftamtmanden. et par snurpere bra fangst Sælbjørnsfjorden idag morges. psynsbetjenten i Halten beretter for uken pslag 2. Haugesund 4/: Bokken 28/24/ Vaarsildfisket. Karmsundet paa natsæt helst mislig enkelte Tilstede: 0 garnbaater med 472 mand,.. b t t B kl 'd b f. t 20 linebaater med 86 mand 2 snørebaater pslag 9. psynets fetstatln 4/3: Sllde aa e.s ore o <ens sørs e ra angs er. med 37 mand tilsammen 42 baater med 595 fiske i søndre vaarsilddistrikt mindre de sid ste mand. 24 kj~pefartøier, 0 logifartøier og dage i gjennemsnit ca. 5 maa daglig pr. pslag 2. Hummelsund 5/3: Haaken!andkjøper. garnbaat mellem. Solsvik og Espevær samt for~ sund et litet stæng, Fjeldstad Sæle et stæng. 5 hele og 2 delvise sjøveirsdage. nemm~lse omknng Bokn e~ større,landstæng l Landsætfiske StoresundHaakensund sterkt Ukens parti: fisk, 08 hl. rogn, Strømfjorden (nordenom Hlsken (forgaars og avtagende. og 64 hl. lever. nogen mindre her?g der i Søndre Bergenhus, pslag 2. Brandesund5/3: Utenfor Haa Av leverpartiet anvendt til dampning av h~or ogsaa e.ndel ml~re slu!per for snurperne, pollen tildels bra paa natsæt forøvrig mislig, medicintran 0 hl, hvorav utvundet 58 hl. pr~~rne stgende, htt sefiske Egersund idag litt snurping ved Havøen. Til anden tran 63 hl. lever. KVtmgsøerne og utenfor Karmøens sydvestre Priser: Fisk pr. 00, rund kr. 50, sløiet del en krone stykket. Buvik. pslag 2. Haugesund 5/3: Bokken pr ør,..e, rogn' pr. hl. kr. 3540, pslag 9. psynets feltstation 5/3: Gaars Karmsundet idag mestendels sorte garn, lever pr. hl. kr. 8,?90. telegram fra Moldøen : Fra Bulandet 2 mars enkelte baater fornemmelse. alt:?~ 000 fsk, 308 hl. rogn, 247 hl. paa natsæt Sørvær og Sængrildren 32 baater psl~g 2. Kvitingsø 6/3: For nogen dampmedcntran. 23 Ph maal, pris 824, størrelse 600 bai:lter paa natsæt igaar og idag opti 40 maa. _._~~_ mars ujevnt helst smaat enkelte

3 2 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 79 pslag 2. Haugesund 6/3: Bokken Karmsundet idag helst smaat. Enkelte baater RøgsundFørresfjorden tildels bra, mestendejs sorte garn. pslag 2. Brandesund 6/3: Paa n2,tsæt idag mislig overalt her nogen snurpefangster ved Egøen og Eidøen samt et landkast sammesteds hvis indhold ukjendt. pslag 2. Brandesund 7/3: Mestendels sorte garn overalt her, litt snurping Sælbjørnes sydside men smaa fangster. psynet pslag 2. Brandesund 9/3: Et par mindre landnotstæng lørdag aften ved Godø sydside. pslag 22. Bulandet 4/3: Bulandet idag paa natsæt nordsiden, Værlandet, Sørvær smaat, endel nogenlunde bra fangster, 2 mindre stæng Værlandet, Melværsund. pslag 22. Bulandet 5/3: Bulandet idag paa natsæt sydsiden smaat, flere svarte garn Værlandets nordside til Alden smaat, enkelte nogenlunde bra fangster, 2 nye stæng Melvær igaaraftes. pslag 22. Bulandet 6/3: Bulandet idag paa natsæt sydsiden med kastegarn, V ærlandets nordside smaat, enkelte bra fangster. pslag 22. Bulandet 7/3: nat 3 og idag nyt stæng, østsiden, Værlandet.. pslag 22. Moldøen 7/3: gaar paa natsæt nordøstsiden Værlandet, Sørvær 80 baater 0456 maal, pris: 2022, fra Sulen meldes bra fangst. dag natsæt Værlandet og Bulandet 25 baater 064 maal, pris 2025, størrelse 650, 770, 4 nye stæng østsiden V ærlandet. Ukeparti : 3627 maal, mesteparten forseilet Hindøen, 50 maal notsild og 489 notsild forseilet, pris 2226, størrelse fra Moldøen : de to sidste dage intet sildefiske, 95 maal, middelpris 24, alt saltet. Fra Selje meldes at sildefisket nu er av ingen betydning. amtet forøvrig foregaar nu intet sildefiske av betydning. Totalkvantum maal garnsild, hvorav 400 maal hjemmeforbruk og sendt til byen og fjordene fersk. Resten saltet eller forseilet. psynschefen. pslag 22. Bulandet 8/3: nat 3 og idag nyt stæng, østsiden, Værlandet. Skreifisket. Fra Raudeberg: Lørdag 0 mars 77 baater , mandag 8 baater , tirsdag 8 baater torsk, leverholdighet , rognholdighet , fiskevegt , tilstede 48 motorbaater, 35 smaabaater, 40 mand. Fra Kalvaag: Torskefisket mandag Frøyskjær Frøyagrund 80400, Bremangerhavet , igaar FrøyskjærFrøyagrund 40200, Bremangerhavet 60650, bedst paa kaggesæt, smaabaater i Frøysjøen 2 foregaaende dager henholdsvis 3050 alt garn, sammesteds paa rykk 060, leverholdighet 29030, rognholdighet , tranprocent 4345, priser rundfisk 4050, lever 00, rogn usat, tilstede 207 fiskelag, derav 28 motorbaater, 79 robaater, 4 kjøpefartøier, 20 fiskelandkjøpere, 20 trandamperier, 065 mennesker. Fra Kinn: Torskefisket lørdag 280, tirsd<lg 30220, idag 090, fiskefelt Bataldvikenvest Store Batalden, fiskevegt , leverholdighet 28030, rognholdighet , tranprocent 4248, fiskepris 4050, tilstede 0 motorbaater, 23 robaater, 2 landkjøpere, 3 trandamperier, ialt 80 mand. Fra Bremangerpollen : Mandag motorbaater Bremangerhavet 50400, tirsdag 50700, smaabaater Bremangerpoll tirsdag og idag henholdsvis og 2050, paa rykk mandag og tirsdag 0 80 og 040, leverholdighet 26030, rognholdighet , tranprocent 4045, priser rundfisk 40, lever 70, deltagelse 55 motorbaater, 26 smaabaater, ialt 66 mennesker. Fra Selje: Torskefisket i Skaarafjorden denne uke brav, motorbaater , smaabaater , rykkfiskere , ved Hoddevik og Fure igacl[ , idag noget mindre, pris torsk 40, leverholdighet320380, rognholdighet , tranprocent 4350, deltagelse 70 motorbaater, 220 mindre baater, samt 30 rykkfiskere paa smaabaater, 6 landkjøpere, kjøpefartøi, ialt 070 mennesker. psynsch efen, pslag 25. Moldøen 7/3: Fra Moldøen : Torskefisket storgarnsbaater igaar og idag utfor Svartebp.rgene og Kvalheimsviken , smaagarnsbaater Torskangerpoll , rykkbaater 2050, priser rundfisk 20 50, lever 8090, rogn 30, ukefangst torsk, hvorav 4250 til fabrikkerne, forøvrig saltet 48 til damptran 2 hl. sat lever, 644 hl. rogn saltet. Totalkvantum torsk, sei, 897 hl. rogn, hvorav henholds~is 4250, 2300 og 60 til hermetik, forøvrig saltet, 588 hl. damptran, 2 hl. sat lever. Fra Raudeberg: nsdag 87 baater , torsdag 87 baater , fredag 83 baater torsk. Ukeparti torsk saltet, 45 hl. damptran, 250 hl. rogn. pslag 24. Aalesund ~4/3: Almindelig Priser rundfisk 50, lever 90. Bedst fiskes deltagelse torskefisket. Smølen tirsdag liner nord av KraakenesFlister. Totalkvantum 000, Kristiansund 550, Aarsbogen torsk, 406 hl. damphan, 432 hl. rogn. meget smaat. Hustad tirsdag garn 50300, Fra Kinn: Torskefisket torsdag 8450 pr. Bjørnsund garn , Ulla garn 50200, baat, fredag Felt Bataldsvikenvest Vigra garn 50800, Giske garn , Store Batalden. Priser: Rundfisk 55, uke Aalesund garn 50060, Ulstein garn 200 kvantum 5860 torsk, 36 hl. damptran, total 800, Herø garn 50200, Saude garn 00 kvantum torsk, 200 sei, alt saltet, 400. psynschefen. endel som tøndefisk, 49 hl. damptran. Fra pslag 24. Aalesund 7/3: Fiskepartiet Kalvaag: Torskefisket torsdag Frøyskjærene ::>tkr., rogn 475, medicintran 327, Frøysjøen 20200, Bremangerhavet 60 lever 20 hl, hvorav henholdsvis Nordmør '850, fredag delvis trækning henholdsvis , Romsdal og 30350, rykkbaater Frøysjøen optil 40, 650 og Søndmør ukeparti 00600, hvorav 600 fraført fersk,. Leverholdighet , fiskevegt 300, resten saltet, 54 hl. damptran, 80 hl. rogn tranprocent 50. Rundfiskpris 2560, ever saltet. Priser torsk 4045, lever 00, rogn pris dampskibe, 734 motor usat. Totalkvantum torsk, 8300 sei, baater, 774 robaater med tilsammen 9666 saltet, 469 hl. damptran, 584 hl. rogn. Fra mand deltar. psynschefen. Bremangerpollen : Torskefisket Bremangerhavet torsdag, fredag motorbaater pslag 25. Moldøen 4/3: Fra Moldøen : og , smaabaater Bremangerpollen Torskefisket Bremangerhavet Vetviken til 3050, 680, idag sterkt avtagende fiske Svartebingen mislig, storgarnbaater 80450, Bremangerpoll. Ukekvantum torsk, Kvalheimsviken Torskangerpoll storgarns 34 hl. rogn, 236 hl. damptran. Totalfangst baater , smaagarnsbaater 00500, torsk, 500 sei, 623 hl. rogn, 433 til. rykkbaater 080, rognholdighet , damptran, fisk og rogn silltet. Fra Selje leverholdighet , tranprocent 4550, Torskefisket nu noget avtagende i Skaarafiskevegt , priser rundfisk optil 60, fjorden, motorbaater 50900, smaagarnslever 8090, rogn 3040, belæg uforandret. baater 50200, rykkbaater 330. Ervik rykkbaater 4000, Honningsvaag motorbaater 00600, ukekvantum torsk, 50 tønder damptran, 30 tønder rogn. Priser rundfisk 4050, lever 80, rogn fisk og rogn saltet. Fra Buelandet : Torskefisket torsdag faa baater 4500 torsk og sei, fredag Ukeparti : Bulandet og Værlandet 2795, pris: sei 7080, torsk 030, totalkvantum 2800 torsk, 4040 sei. Totalkvantum amtet: torsk, sei, 945 hl. og 330 td. damptran, 2536 hl. og 20 td. rogn, 50 td. blanktran, hvorav 4250 torsk, 2300 sei og 60 hl. rogn til hermetikfabrikkerne samt 600 torsk fraført fersk, resten fisk og rogn saltet. psynschefen. pslag 27. Trondhjem 7/3: Amtets samlede fiskeparti , dampmedicintran 435, lever 454, rogn 488. Priser fisk sløiet 38 40, lever 8025,' rogn Tilst~de 575 baater med 2047 mand. Stiftamtmanden. pslag 28. Sørgjæslingerne 2/3: V ild enfisket mars 97: Fiskepartiet 68000, hvorav ubetydeig hængt, damptran 299, rognpartiet 350. Fiskepris 3536, leverpris 0cr5, rognpris 40. Lørdag tre nætters garn optil 600, liner 400,dypsagn optil 80, flere dage forløpne uke sydostkuling. Sklinnafisket 9 mars 97: Fiskepartiet , hvorav hængt 20000, damptran 8, leverpartiet 62, rognpartiet 52. Fiskepris 3035, leverpris 05, rognpris nsdag garn optil 250. Flatangerfisket 0 mars 97: Fiskepartiet 28000, damptran 42, rognpartiet 46. Hals. pslag 28. Sørgjæslingerne 8/3: Viktenfisket 8 mars 97: Fiskepadiet , hvorav ubetydelig hængt, damptran 60, rognparti 650. Kilopris 3540, leverpris 005, rognpris Fiskevegt , tranprocent 5255, kjøpere 00, baatanta 850. Torsdaglørdag tonætters garn 30400, fredag og lørdag liner 60250, lørdag dypsagn 060. Skinnafisket 6 mars 97: Fiskepartiet 05000, hvorav hængt 29000, damptran 66, lever 62, rogn 207, kilopris 3235, lever 9505, garn fredag 50400, en lineskøite 400. Flatangerfisket 8 mars 97: skrei, 60 rogn, 55 damptran. Underbetjenten. pslag 29. Bodø 7/3: Yttersiden: pfisket stykker skrei, hvorav hængt stykker, saltet 95928, eksportert Damptran 432, lever 70, rogn 340 hl, hvorav 80 hl. rogn iset. Skreifisket for Bø er avsluttet. Helgeland: pfisket stykker skrei, hvorav hængt 0 500, saltet , eksportert Damptran 6 hl, lever 50 hl, hvorav eksportert 90 hl, rogn 767 hl, hvorav iset 84 hl. Seipartiet uforandret. Amtmanden. pslag 30. Svolvær 4/3: Lørdag gjennemsnitlig garn Risvær 60, Brettesnes 50, SkrovenKabelvaag 80, Stamsund 60, Balstad 50, Nufsfjord 40, Sund 0, Sørvaagen 300, Værøy 250, Røst 70, linebaater Risvær 40, Brettesnes 60, Skroven 70, Kabelvaag Henningsvær 80, StamsundBal stad 20, Nufsfjord 30, Reine 30, Sørvaagen 20, Værøy 330. Lineskøiter Brettesnes 220, Kabelvaag 260, Henningsvær Sørvaagen 300, Stamsund 380, Ure 560, Balstad 500, Nufsfjord 270, Værøy 450, Røst 520, enkelt lineskøite Sund 00. Mandag gjennemsnitlig garn Brettesnes 50, Skroven 90, Kabelvaag 80, Henningsvær 250, Stamsund 30, Balstad 200, Nufsfjord 70, linebaater Brettesnes 30, Skroven 50, Kabelvaag 00, Henningsvær 70, Stamsund 20, Nufsfjord 20, ~ørvaagen 50, lineskøiter Nufsfjord 260, Skroven 250, Kabelvaag 200, HenningsværBalstad 350, Stamsund 260, Ure 300, Sørvaagen 370. Tirsdag gjennemsnitlig garn Skroven 90, Kabelvaag Ure 00, Henningsvær 90, Stamsund 330, Balstad 250, Reine 60, Sørvaagen 0, Værøy 750, linebaater SkrovenStamsund 60, Kabelvaag 40, Henningsvær 40, Balstad 70, Sør

4 ~~~_. ~~~~~~~. 80 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 mars 97 vaagen 00, Værøy 470, lineskøiter Skroven 00, Berlevaag stormhindring, lodde ri 60, Henningsvær 200, Stamsund 20, Ure 290, kelig tilstede, Honningsvaag, Vadsø, ca. 200 Balstad 80, Sørvaagen 450. Fiskepris usløiet kasser i stæng. Amtmanden. ~302.00, kilopris 2530, l~verpri: 007, pslag 34. Tromsø 5/3: Berg: fredag, lgnpns dag østlg spak utror. lørdag, skøiter 600~2500,smaabaatiner 80 Utvalgsformanden. 050, garn , mandag skøiter 500 pslag 30. Svolvær 7/3: Fiskepartiet 2000, garn optil 300 Siden landligge. 37 ho million, hvorav ~ 2/0 million hængt. Torsken: fredag, lørdag lineskøiter gjennem Leverpartiet 300, dampmedicintran 5030, rogn snitlig 300, mandag , tirsdag partiet 723 hektoliter, leverholdighet , alt kilogram, smaabaatliner, 355, tranproeen(4755, fiskevegt 29030, sma~garn smaat, on.sdag: landligge. Fiskepris fiskepris: sløiet 005, usløiet 3555, uslølet 2530, kllopns 30~33, lever 85 delvis 200, kilopris 253, leverpris 0020, 00, rogn Siftamtmanden. rognpris 3060, bantantal 5253; hv?rav 274 pslag 36. Andenes 6/3: Siden sid ste garnbaater, ~2..34 doryer fra 6 selskølter, 67 beretning 2 hele og 3 delvise sjøveirsdage. motorb~ater. ~;V.estlofoten 2095, Værøy, Røst Det opfiskede kvantum utgjør stk. torsk 76, k]øpefartøler 307, hvorav!52 Vestl?f? hvorav stk. saltet, 8600 stk. iset, ten, 78 Værøy,.Røst. nsdag gjennemsmtlg smaafisk, 0000 kveite, 300 garn Brettesnes 80,. Skroven 90, Kabelvaag hl. fever hvorav dampet 04 hl. dampmedi 60, Hopen 320, Hen.nmgsvær 350, Sørvaagen eintran, 90 hl. rogn. Priser torsk 030, smaa. 80, Værøy 300. Lmebaater Brettesnes 00, fisk , kveite pr., lever S~roven 20, Kabelvaag 50, Hopen 60, Hen 0.60, rogn 0.20 pr. liter. Av ukekvantummet ~mgsv~r 50, Stamsund 20, Sørvaagen 60, er 0900 torsk, 4500 anden fisk, hneskølter.brettesnes 220, Skroven 70, Hopen opfisket for Andenes, 6500 torsk , Hennmgsvær 250, Stamsund?40, Ure anden fisk opfisket for Bleik, 2500 l\g. torsk, 220, Balstad 40, S~rvaagen.4~0, Værøy 38~, anden fisk opfisket for Nordmjele. Røst 300, torsdag gjennemsmthg garn Rlsvæl, Leverholdighet 400, fiskevegt 250, belæg ufor B.r.ettesnes 80, Skroven 90, Hopen 00, Hen~! andret. Uveir hindret bedriften, nmgsvær 270, Balstad 70, Sund 20, Værøj Lensmanden. 400, Røst 50, linebaater Risvær, Brettesnes. 70, Skroven. Nufsfjord 50, Hopen 40,'Hen. pslag?6. Br~~strand 7/3:. Øksnes: pningsvær 40, Sørvaagen 60, Værøy 80, line fsket parh torsk L84400 hk stykskøiter Brettesnes, Sørvaagen 50, Hopen 40, ker hvorav.saltet ~2 900, hængt 4800, set Henningsvær 280, Stamsund, Værøy 300, Ure 6 500, kvelte 30 '00 kg, hyse, brosme og 230, Balstad 70, l'nufsfjord 50, Røst 20. uer , 9 hl. rogn hvorav iset 0~, Fredag gjennemsnitlig garn Risvær, Kabelvaag 56 hl. damptran, 8 hl. udampet lever. ~n 00, Brettesnes 80, Skroven 40, Hopen 200, ser: T?rsk 2533, lever 5000, sn:aaflsk Henningsvær 500, Stamsund 460, Ure 40, 20, kvelte 30~ 5, rogn 5:25. S~e.n 8 Balstad 50, Reine 20, Sørvaagen 200, Værøy ds.? hel.e s]øvt:lrsdage,?elvls. Skrefske 600, linebaater Risvær, Brettesnes, Kabelvaag va~h~e fskehav, garn og lmer , Skroven 30, Henningsvær 60, Stamsund Daglmer Y~t~rbakken , 2000 mest 0, Balstad 50, Reine, Sørvaagen 20, Værøy hyse. Skrefisket ansees avsluttet. 50, lineskøiter Brettesnes, Sørvaagen 505, Lensmanden. Skroven 50, Ure 200, Hopen 80, Hennings pslag 8. 6/3: Under 5 mars d. a. har vær 20, Stamsund 280, Balstad 60, Værøy det kongelige Provianteringsdepartement be 400. Utvalgsformanden. stemt: pslag 3. Tromsø 7/3: Berg: Ukepar " medhold av lov av 8 august 94 og tiet torsk, derav saltet provisorisk anordning av 30 august 96 fast k 35 l d" t sættes herved for agnskjæl en maksimalpris iset 0, længt g., me lem ran, av kr. 45 pr. / 4 tønde ved levering til fiskerne 58 hl. rogn, kilopris 30, lever 8000, rogn i fiskeværene. Denne bestemmelse trær ikraft 2025, fiskevegt Leverholdighet , tranprocent 50. Belæg uforandret. straks. Salg til høiere pris end den fastsatte Torsken: Ukeparti torsk, hvorav maksimalpris straffes efter nævnte lov av 8 saltet 88650, resten iset, 53 hl. damptran, 75 august 94 jfr. lov av 23 juni 96". hl. rogn, alt iset. fiskepris: rund 2530, pslag 8. 7/3: Ved kongelig resolution sløiet, kilopris 3033, lever 8000, rogn av 6 mars 97 er det bestemt Hillesøy: Ukepartiet torsk, " medhold av lov om salg og utførsel av hvorav saltet 3000, iset Damptran fødevarer m. v. av 8 august 94 paragraf 7 hl. Pris: torsk 0.24, lever 00, torskevegt 4 bestemmes, at det indtil videre skal være 260, tilstede 4 skøiter, 8 mand. Karlsø: forbudt at utføre fra riket agnskjæl (oskjæl). Ukepartiet 5300 torsk, hvorav saltet 550 vertrædeise av denne bestemmelse straffes og hængt 3750, hyse 970 alt iset, 2 hl. efter straffelovens paragraf 339,2 forsaavidt damptran, hl. rogn, pris: torsk 0.32, hyse ikke andre og strengere straffebestemmelser 0.30, lever.20, rogn Fisket tilbakesat finder anvendelse. stormhindring. dag vendereise, grundet storm. Amtets parti: 84303, hvorav saltet , iset 63825, hængt 8483, damptran 394 hl, lever 6 hl, rogn 36 hl, hyse 58750, hvorav iset 52 50, hængt 6600, brosme 4375 Stiftamtmanden. pslag 32. opslag 32 fra 9/3 behag at l æse: p fisket kvantum vintefisket /28/ torsk, derav saltet 56000, iset , solgt ferskfisk 8000, resten forbrukt, hyse 78500, hvorav iset 57000, resten forbrukt, 49 hl. lever, 34 tønder tran og 2 tønder rogn. Torskepris Leverpris Amtmanden. Denne bestemmelse trær ikraft straks". pslag 8. 9/3: Landets skreifiske til 7 mars 9,8 millioner stykker, hvorav 0,4 hængt, 8,9 saltet, 5464 hl. dampmedicintran, 2200 hl. lever, 6957 hl. rogn mot i 96 9,42,35,324, , ,66,523,228,0t4~5038~4,882. finmarkens vinterfiske beregnet til 28 februar. Ut~nlandsk~ fjsk~ri~r. pslag 32. Vadsø 6/3: Liner Hasvik Uken 8 mars , Kobbervaag, Hasvaag 20650, Sørvær 00300, Breivik 00300, Breivikbotn 50300, garn Breivik, Breivikbotn Det sve n s k e s i l def i s k e 40500, Havøsund, Maasø, liner 60200,. Snefjord, Bakfjord , garn 50200, for Bohuslen var smaat gjennem dypsagn 3020, Tufjord, Finnes liner enkel hele uken saa ukefangsten kun 700, dypsagn 40250, Honningsvaag liner. '_ smaat, gcunbaater jevnt 600, Smørfjord garn l blev 5 79 hl. mot fjor 6 22 hl. Det samlede kvantum til 7 mars er hl. mot i 96, i 95 og i 94. aar er saltet hl. mot i 96~ i 95 og 0570 i t~l~gramm~r. Det svenske sildefiske. pslag 4. 6/3: Sildefisket Bohuslen: nsdag var notfiskerne ute, men ingen sild blev tilført svensk havn. pslag 4. 20/3: Sildefisket Bohuslen: Ukefangst 579 hl. mest blandsild, pris Totalfangst hl, hvorav saltet hl. mot ifjor 47034, hvorav hl. saltet. mark~asb~r~tning~r m. o. Uken 8 mars. td~gramm~r~ <lipfiskmarkedet. pslag 5. 4/3: Konsulen Bilbao telegraferer: Klipfiskmarkedet uforandret. Paris 80.70, London MARKEDSPRSER. Bergen, 9 mars 97. Torskefisket kan nu opvise nogen bedring. Det samlede parti opgives til ca. 9,8 mill. imot ifjor ca. 9,4 mill. og i 95 ca. 30lj2 mill. til samme tid. Sildefisket er avtagende, og ukefangsten naar ikke maal. For eksportvarer kan ingen noteringer gives. Prisen for fersk vaarsild har med de avtagende tilførsler været stadig stigende indtil idag, da der betales kr. 25 a 27 pr. maal. saltsild kjendes ingen omsætning. Salt, Middelhavs, fra pakhus kr. 20 pr. maal å 40 liter. Maksimalpris for sildet~nder. Provianteringsdepartementet har under 5 mars 97 i medhold av lov av 8 august 94 og provisorisk anordning av 30 august 96 be.: stemt: yfra og med 9 mars 97 fastsættes en maksimalpris av kr ni pr. styk for hele tomme sildetønder, frit levert dampskib eller jernbane paa produktionsstedet Ved levering utenom produktjonsstedet kan tillægges faktiske transportutgifter. Fra samme tid ophæves den under 2 februar 97

5 285 2 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fskerbedrft fra fskerdrektøren 8 fastsatte maksimalpris for hele tomme sildetønder. Salg til høiere pris end den fastsatte maksimalpris straffes efter nævnte lov av 8 august 94, jfr. lov av 23 juni 96 og provisorisk anordning av 30 august 96 med bøter eller fængsel indtil 6 maaneder. <:: Maksimalpris for agnskjæl. Under 5 mars 97 har det kongelige Provianteringsdepartement bestemt: / medhold av lov av 8 august 94 og provisorisk anordning av 30 august 96 fastsættes herved for agnskjæl en maksimalpris av kr pr. ~4 tønde ved levering til fiskerne i fiskeværene. Denne bestemmelse trær ikraft straks. Salg til høiere pris end den fastsatte maksimalpris straffes efter nævnte lov av 8 august 94, jfr. lov av 23 juni 96.«: Utførselsforbud for agnskjæl. Ved kongelig resolution av 6 mars 97 er det bestemt: / medhold av lov om salg og utførsel av fødevarer m. v. av 8 august 94, 4 bestemmes, at det indtil videre skal være forbudt at utføre fra riket agnskjæl (oskjæl). vertrædelse av denne bestemmelse straffes efter straffelovens 339, 2, forsaavidt ikke andre og strengere straffebestemmelser finder anvendelse. Denne bestemmelse trær ikraft straks~<. Smaasild etc. Tilførsel til Bergen i tidsrummet 69 mars 97. Hvorfra Kristiania... Smaasild skj. Pris pr. skj. Uken, som endte Ukefangst maal Vaarsildfisket 97. Total tilsvarende uker Totalfangst maap) maal maa rnaal maal maa 27 januar februar l ! mars ) pgaven omfatter al den i vaarsildfiskerierne fangede sild, hvorav den i Nordre Bergenhus samt drivgarnssilden nordenfor Korsfjorden efter kvaliteten maa betegnes som storsild. Maksimalpriser. Under henvisning til den i "Fiskets Gang" nr. for 4de ds. indtagne kundgjørelse fra Provianteringsdepartementet av 5 mars 97 angaaende maksimalpriser for alt detaljsalg av fiskeredskaper indtages nedenfor prislisten pr. 0 mars 97. Priserne i prislisterne pr. 0 mars 97 er de samme som er omhandlet i departementets ovennævnte kundgjørelse av 5 ds. omhandlede prisliste av 0de februar 97 tillagt de i kundgjørelsen omhandlede 5 % femten pro cent. De i prislisten av 0de mars anførte tal er saaledes de gjældende maksimalpriser for alt detaljsalg av liner, forsyn og taugverk av russisk 'g italiensk hamp og av kokes. Maksimalpriser gjældende fra og med den 0de mars 97. Dypsagnsnører. Strøkne 6 favns. Nr. /2 2 2 / taliensk... kr Russisk " Ustrøkne 42 favns. taliensk... kr Russisk... " Strøkne 40 øre mere. Ustrøkne 48 favns. Nr. Ph 2 2/' taliensk... kr Russisk... " Strøkne 50 øre mere Nummerne tilsvarer kilovegt pr. 48 favner dusin. Helgeland...! favns italienske (franske) traadsnører. Nordlands am~_2_3_0_0 5_.0_0 ~ ~~ ~~ k_g.., 9 Tils J2~ J2 gr. 2 gr. 5 gl, 2 g~5 gr.' Desuten 2000 skj. blanding a kr. taliensk... kr fra Kristiania. Russisk... " Værdi smaasild... kr ,"., bl an d' mg... " E~ ~R i;ltk~ taliensk... kr Russisk......,, '2 gr~ Sg;:~ T

6 82. UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 mars \onsulatbmtningtr. ~5g;~ ~8~~ taliensk... kr Fra generalkonsulatet i Bilbao, da!. Russisk...,, februar 97: mport og omsæt 4 5 ning av klipfisk i uken fra 8 '5 gr. isgr. 2i'g? ~Tsg;.~ februar 97, alt pr. kvintal a 50 kilo taliensk.... kr i androg til: Russisk... " Bilbao. mport pr. dampsk. "Ripa" Snører av mellemvegter lberegnes efter forholdsvise priser.. Tykltere snører. BankliJer og fælling av italiensl~ og russisk hamp. utjæret 4990 færøisk. Salg 4390 færøisk. Beholdning pr. 9/2 600 færøisk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas for færøisk. Santander. ngen beholdning. tjæret Paa Madrids Børs notertes : 7.25 Ptas pr. 00 fres. a/v Paris. taliensk...:... pr. kr Russisk...",, Ptas pr. ~ a/v London. Tykkere snører, bankliner og fælling forutsættes slaat av ikke finere traad end nr. /2 metrisk; fine~e nummer forholdsvis pris efter traadens kostende; 4saat bankliner, saa~el italienske som russiske, 5 øres tillæg pr. kilo. For tjæred.e bankeneli under 6 utjæret vegt beregnes et tillæg av 5 øre pr. Kaer, liner og garnskot. 2/2 mrk. 3 mrk. 4 mrk. Tykkere 9 grs. 6 grs. 9 grs. 6 ~s. 9 grs. 6 grs. av 3 mrk. 4 mrk.: 5 & 6 mrk. Heklede ~ garn Halvheklede :l Samfængt f Tla ugverk. (l mrk. tykkelse og derover, utjæret). Hekle~ halvheklet tjæret utjær~t tjæret utjæret Av 3 mrk. garn ~ & 6 " Alt firslaatl taug 2 øres tillæg. Tjærede 2 /2, 3 & 4 mrk. liner s~mme pris som utjæret samfængt tjæret utjæret til 9 tyjkkelse av 3 X 4 mrk. garn 8 øre høiere 5 til 9 end tjæretaugpris.. t~kkelse av 5 X 6 mrk. garn herunder 6 & 9 gr. tjæretaug 4 øre høiere end tjæretaugpris. Kavlbændsel Sjømgr. & lording (Hesjegarn og stenbaand) Tjæret Utjæret Kokos. Superior lma Alm... "....6 For 3, 4, 6, 8garns 3 øres tillæg pr. grove garn frie priser. Merling....()5 pr. bundt = 2 favner Hyssing....~5 = 2 Stikliner ~5 stk. = 6 6grs. liner.. 4.[5 = 24 Hanketaug a~ 9grs. ".. 6.~0 " = 24 2 grs. ".. 8. L l0 " = 24 Der er selvsagt anledning) for medlemmerne kostbarere kvaliteter, om de saa, maatte ønske. i Vicekonsulerne indberetter følgende om sardinfisket i for løpne uke: Vigo: daarlig, der ilandbragtes 205 kurver. Santander: ubetydelig fiske av smaa sardiner. Rognmarkedet i Vigo er fremdeles flaut, og var tilførselen 25 tønder og anslaaes beholdningerne til ca tønder. Fra generalkonsulatet i Ussabon, datert 7 februar 97. For den i forrige indberetning omhandlede norske klipfisk foreligger nu en prisnotering paa esc pr. kvt. Beholdningerne utgjør idag ca. 8 ts. Av norsk fisk, thberedt i England, var der paa markedet i Lissabon samtidig ca. 42 ts. til priser omkring esc Nyfundlandsfisk, hvorav beholdningen utgjorde 6.2 ts., betinget en pris av esc Derhos solgtes endel portugisisk vare til esc pr. kyt. Beholdningerne i porto anslaaes pr. 5 ds. til 450 ts. engelsk fisk, hvorfor notertes fra esc pr. kvt. Fra vicekonsulatet i Alfona, dat. 5 mars 97: Vicekonsulatet tillater sig herved at indbereue, at denne her herskende 4 ukers lange og store kuldeperiode, som man i Vestpreussen i mands minde ikke har hat make til, og de derav følgende store ishindringer, har bevirket, at Altona til at føre og betegne fiskemarked i de sidste 3 uker har været blottet for tilførsel, naar und

7 ,. 2 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 83 ~ tages nogen smaa partier, som ankom med jernbanen, idet distriktets egen fiskerflaate, som fremdeles i krigen utøver sin fangst ~ særlig ved SlesvigHolstens kyst~r maa forbli i uvirksomhet. Den sidste uke derimot blev kulden avløst med tøveir og flere varmegrader, hvorved den faste drivis blev saavidt påssabel,'saa at fiske' tilførselen auer kunde,fremkomme til markedet. Saaledes ankom i forrige uke til fiskehallen en av,atonas fiskedampere med en ganske god fangst av flyndre, torsk, pigvar, hyse og kveite, som omsaues ved auktionen, særlig til de herværende røkerier og mariniranstalter efter de nu gjældende maksimalpriser. Samtidig ankom med jernbanen l' daglig til fiskeauktionen omtrent 00 kasser fersk svensk sild, som auktionator Koser daglig solgte i smaat til befolkning efter partiernes indkjøpspris, med kun tillæg av fragt og omkostninger. Publikum betalte saaledes for silden i henhold til indkjøpspriserne fra 55 til 65 pf. pr. pund. Det var en folkevandring uten like til fiskeauktionen, og de ankomne sildepartier blev hurtig omsat Fra generaikonsulatet i Genua, dat. 6 februar 97: Siden min indberetning av 5 f. m. er der ikke ankommet nogen fisk fra Norge til Genua. De herværende importørers salgspriser stiller sig nu saaledes: Markedets Pris pr. 00 tendens ufortoldet. Stokfisk: Bergen, rna fyldig Lire ves'tre... nominer 505/50 Bergen, ma tynd vestre / Finmarken rna alle størrelser /495 Klipfisk: Labrador, egte... livlig 20/ st yle / slandsk klipfisk / hyse / Alt ; 4 % kontant,., frit fra lager frihavn, efter Genua vegt. Efter stokfisk er det til de nuværende høie priser næsten ingen efterspørsel, og saavidt vites er beholdningerne av denne fiskesort rent ubetydelige. Derimot har klipfisken været gjenstand for livlig efterspørsel. Bl. a. skal den italienske regjering ha indkjøpt betydelige partier., Klipfiskimporten til Kuba. ndberetning fra legationen i Havana ved vicekonsul D, Ste e. Mens gjennemsnitsprisen for norsk klipfisk i 3 kvartal 95 var $ 2 pr. kasse, har den i det tilsvarende kvartal av 96 holdt sig i $ 6, og norske eksportører har endog paa grund av de gunstige konjunkturer i Europa ikke ønsket at sælge under 20 dollars pr. kasse. motsætning hertil har prisen for den kanadiske og amerikanske fisk i begyndelsen av kvartalet været Nedenfor meddeles en opgave notert til $ 35, og i september over indførselen av klipfisk til de maaned gik prisen paa grund av kubanske havner Havana Matanzas den økede indførsel ned til 3,! Cienfuegos og Santiago i 3 kvartal dollars pr. kasse. 96, sammenlignet med importen i det tilsvarende kvartal i 95: bn ~ o C) bjl < o Z _..,... o + lo io ~ "t ''~ t'...x) e.o.....< o o~oie.oo~. ~...< ~..< J + Den samlede iildførsel var middels stor, mem som det vil sees er det ikke længer Nor g e, som væsentlig forsyner Kuba med klipfisk. De gunstige forhold for avsætning av den norske klipfisk paa det europæiske marked, som krigen har medført, har bevirket, at de norske eksportørers interesse paa det herværende marked i den senere tid har været stadig synkende, da de kubanske kjøbmænd under de nuværende høie priser for den norske vare har set sin fordel i at kjøpe den mindre gode, men billigere kanadiske og amerikanske fisk. Det svenske linefiske. (Efter "Fiskerierna "). Linefisket er nu begyndt og gir gode fangster. slutten av febrllar har fiskerne paa Kåringon saget en 300 lli. lang rende i isen fra havnen og helt ut til Vedholmen, hvor der nu er aapent vand. Den 28 var den første baat ute og drev linefiske sydvest av Hamneskår paa 35 fa\rners vand og bragte tillands 6 snes fisk, mest kolje, og den følgende dag var ca. 30 baater ute paa 30,0 favners vand. De ilandbragte tilsammen 20 snes, mest middels kolje, som betaltes med 2 kr. pr. snes. gjennemsnit ilandbragtes 3 5 snes pr. baat; en baat ilandbragte 0V2 snes. Som agn anvendes muslinger, som i høst blev hentet fra Gøteborgseller Lysekilsdistrikterne og utlagt paa fjeldgrundene. Det har imidlertid vist sig, at isen har bortført en stor del av muslingerne, men man haaper dog at ha tilstrækkelig tilbake. Haaen i De Forenede Stater. Bestræbelserne for at gjøre haaen populær i De Forenede Stater gaar udmerket. En stor hermetikfabrik l Massachusetts skrev i desember til fisheries bureau, at den ansaa beslræbelserne for meget virkningsluide. Den popularitet haaen hadde opnaadd var stor, og der korn avisutklip fra he le landet, som gik ut paa, at al den haa der var nedlagt blev solgt, og at lagrene ikke kunde tilfredsstille de indkomne ordrer. Fisk haal (Fish Trades Gazette).

8 84 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 mars 97 Kanadas fiskerier. ndberetning fra kst.. konsul Ar n e N. J ø r sta d, Montreal. følge en av det kanadiske fiskeridepartement nylig publicert berotning utgjorde værdien av Kanadas samlede fiskerier i budgetaaret 9596 tilsammen $ , hvorav $ falder paa saltvands og $ paa ferskvandsfiskerierne. Dette resultat repræsenterer en opgang av over 4~/2 million dollars i sammenligning med det foregaaende aar, da totalværdien beløp sig til $ Stigningen skyldes væsentlig det rike laksefiske i Britisk Kolumbia. V ærdien av fiskerierne fordeler sig som følger paa de vigtigste fiskesorter: $ Laks Cwts Torsk Sild Kveite Sardiner Tønder Kolje Cwts "Whitefish" Smelts" Gjedde Makrel ørret, "Hake" og "cusk" :J59 Lyre Hummer østers Tønder 2386 Fordelt provinsvis blir utbyttet av fiskerierne følgende: $ Britisk Kolumbia Nova Scotia..., New Brunswick.. ntario Quebec.... Prince Edward sland.. lyanitoba.... Saskatchewan.. Alberta....., Territoriet Yukon fiskeboder, røkerier, hermetik første gang siden krigens utbrud, fabrikker og fryserier m. v. iland nedgang. Maanedens utbytte blev var personer beskjæftiget fl. mot 97 9 fl. i 96 og med tilberedning og pakning av fl. i 95. fisk. Det samlede antal personer Aarsaken hertil er streik blandt beskjæftiget ved fiskerierne ut mandskaperne, hvorved fisket delgjorde 02 82, hvilket er det stør vis blev hindret. ste antal siden aaret 900, da personer var beskjæftiget hermed. Eks p ort e n fra Kanada i bud mporten til Costa Rica av varer! der getaaret 9596, sammenlignet med det foregaaende aar, utgjorde eksportertes fra Norge. for de forskjellige fiskesorters vedkommende følgende: $ $ Laks Torsk, kolje, lange~ lyr Makrei Sild Kveite /'Srnelts« rret Anden fisk, etc Hummer Torskelevertran Hval og sælolje etc Tils Det hollandske fiske. (Efter "Fiskerierna "). Mens trawlfisket fra Ymuiden paa grlnd av streik ikke blev dre vet i januar maaned, tiltok line fisket med mindre farkoster inde ved kysten med øket fart. Line fisket gav derfor i januar maaned et utbytte av fl. mot fli samme maaned ifjor. Trawl fisket derimot gav kun fl. ' mot 8973 fl. i samme maaned Tilsammen februar har trods den tyske Underfiskerierne er i aarets løp blokadespærring, en hel del trawanvendt 984 større skibe, 097 lere, ja selv dampere, været ute, og motorbaater og andre baater, uagtet de holder sig nær kysten har tilsammen bemandet med de gjort usedvanlig gode fangster. mand. Som mulig værende av in første uke av februar var trawlerteresse tør nævnes, at for fem aar nes utbytte dobbelt saa stort som siden var antallet av motorbaater linefiskernes. benyttet i de kanadiske fiskerier kun samtlige hollandske fiskehavner viste fangsten i januar maaned, for ndberetning fra minister M. Lie, Mexico. Norge staar ikke opført i statistikken som direkte eksporterende til Costa Rica. Der er dog ikke tvil om, at adskillige norske varer indføres til Costa Rica i trans it over andre lande og.saaledes i statistikken opføres som stammende fra disse. Nedenstaaende opgave viser importen til Costa Rica av fiskevarer, som turde ha interesse for norske eksportører, idet samtidig importens størrelse fra de forskjellige lande er angit: Klipfisk. Værdi i coones Tons a 47 cents amer Samlet import Hvorav fra: Forenede Stater.. Tyskland.... England.. Panama Fiskekonserver. Samlet import Hvorav fra: Forenede Stater Tyskland Frankrike 6507 England Spanien Danmark 237 Panama Tørret fisk. Samlet import Hvorav fra: Forenede Stater

9 6 ~~~ ~ 2 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN til 7 mars Finmarkens Vinterfiske. "Rapport nr. 8 om skr~jfisk~t 97. til 28/ ) pr. Tromsø amt ) Lofotens opsynsdistrikt øre øre 8020 pr øre ) ) [herunder Værøy og Røst] pr. 5) øre Yttersiden pr. 5:g HelgelandSalten ~ øre 005 N. Tr.hj. amtvikten ) pr S. Tr.hj. amtfosen Nordmøre fogderi l 449 Romsdals fogderi _ Søndmøre fogderi N. Bergenhus amt stk. Derav sløiet torsk Lever til Priser for Tilstede vegt i Torsk i Damp overs til leverhol medicin andre Rogn 00 stk. lever 000 stk. hængt saltet i hl. pr. hl. kjøpe baater dighet stk. tran i hl. transorter sløiet 000 stk. 000 stk. fat lever i hl. torsk rogn i hl. 4) tøier pr. hl. fiskere ~ ) rund ~ rund 30A Søndenfor rund Tilsammen Mot i 96 til 8/ " " " " i 95 20/ i 94 2/ i 93 5/ i 92 6/ øre 550 Lofoten i 96 til 8/ pr i 95 20js øre ~600 pr. 38 i 94 2/ øre pr. 76 i 93 5/ øre i 92 lg/ T ællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. l) 68 0 fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 stk. 2) omgjort til stk. 3) Priserne anført kun for Vildenfisket. Av partiet falder stk. paa Viktenfisket, stk. paa Sklinnafisket og paa Flatanger. 4) 00 liter gav i Lofoten 4755 i Berg 50 og i Romsdals amt 50 liter dampmedicintran. 5) Prisen i Lofoten for sløiet 005 og for usløiet fisk 3555, delvis 200 kr. pr. 00 stk. 6) Herav 274 garnbaater, 2234 doryer fra 6 seilskøiter og 67 motorbaater. Vestlofoten er stationert 2095 baater <?g 52 kjøpefartøier og i Værøy og Røst 76 baater og 78 kjøpefartøier. 7) Herav 7 dampskibe, 734 motorbaater og 774 robaater. 52

10 ~_.._~~ 86 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 mars 97 Fra Fe r s k va a r s i l d. Partier mindre end 0 kasser vil Statens Centralkonforfor Fiskeforsyningen! Cifpris pr. kasse il 00 /:!. liter bli at faa hos følgende av Central Under henvisning til Det kgl. provianteringsdepartements rund skrivelse av novbr. 96 og Centralkontorets cirkulære nr. 3 om salgsbetingelser for saltede og tørrede fiskevarer, som ved Statens foranstaltning tilføres det indenlandske forbruk, meddeles følgende: Efter overenskomst har forskjellige hermetikfabrikker paatat sig at levere nedennævnte sorter hermetisk nedlagte fiskevarer som vil bli at faa fra nu av til de av Det kgl. Provianteringsdepartement bestemte priser. æsker kr kontorets kommissionærer: Detaljpris pr. Y2 literæske» 0.68 Byerne Kristiania og Drammen:. S. Øvre & Co., Kristiania; lste Her m e t is kne d l a gt røk e t kommissionærdistrikt: Sivertsen & v a a r s i l d. Co., Kristiania; 2det kommissionærdistrikt: Rich. lsen, Kristansand S; Cif og detaljpris for denne vare, 3dje kommissionærdistrikt: Arnt J. som ifølge Centralkontorets cirkulære nr. 7 var henholdsvis kr. 56 Haarvig, Bergen; 4de kommissionærdistrikt: L.. Hegstad, Trondhjem; 5te kommissionærdistrikt: 0 pr. kasse og kr pr. æske, er fra nu av forhøiet til: var Risheim, Bodø; 6te kommissio Cifpris pr. kasse il 00 /2 liter nærdistrikt: Rye Holmboe, Tromsø; æsker kr de kommissionærdistrikt: G. Ro Detaljpris pr. /2iteræske» 0.68 bertson, Hammerfest. Anm. De ordres som er' indkom Denne foranstaltning er truffet, :met til Centralkontoret og dets kom dels for at skaffe variation i de missionærer forinden denne nye fiskevarer som faaes ved Statens bestemmelse er bekjendt vil bli formidling og dels for at skaffe Stekte seikaker. avregnet efter den pris som er Provianteringsraadene reserver av nævnt i cirkulære nr. 7. fiskevarer, om der i mellemrurnmene mellem de store fiskerier Cifpris pr. kasse il 50 l/l literbok ser kr Provianteringsraad og forbrukere skulde opstaa vanskeligheter ved at Detaljpris pr. l/l literboks».43 anmodes om at indsende sine ordres snarest mulig. Tor s k e r o g n. Cifpris pr. kasse il 50 l/l literbokser kr Detaljpris pr. l/l literboks».36 Partier paa 0 kasser og derover maa bestilles gjennem Statens Centralkontor for Fiskeforsyningen, Bergen. Telefon 970. Telegrafadresse Fiskeforsyning. skaffe tilveie til enhver tid fuldt tilstrækkelige mængder av saltede og tørrede fiskevarer. Bergen den 4 mars '97. Thor versen. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries )Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. for uken til 7/3 97 (Qu~ntities report ed too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.).... A, Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. sl (pieces Dampmedicintran (Cod liver oil)'... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other obs)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars (ny sæsong)... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember ) , saltet, jiskepakket c. (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)..."... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barels, sa.lteq, seapacked) Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to J\merica) Totalkvantum til 7/ l l l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not incuded). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, tised fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not incuded). ~~~ Ved eftertryk av disse meddelelser m a a»fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere