DDA Datamateriale Overgangen fra skole til erhverv (Århus )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-00216 --------- Datamateriale ------------- Overgangen fra skole til erhverv ---------- --- ----- --- ------- (Århus 1977-1978) ------ ----------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Overgangen fra skole til erhverv (Århus ) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby og Carsten Jarlov PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Overgangen fra skole til erhverv (Århus )', som oprindelig blev gennemført af Lise Togeby og Carsten Jarlov. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-00216). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-00216: Overgangen fra skole til erhverv (Århus ). Primærundersøgere: Lise Togeby og Carsten Jarlov. DDA-00216, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4571 respondenter, 342 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (240 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev gennemført af Lise Togeby og Carsten Jarlov, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i september 1984 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-00216: Overgangen fra skole til erhverv (Århus ).

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Den efterfølgende læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Overgangen fra skole til erhverv (Århus ) Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; generel sociologi; videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: skole til erhverv, overgang fra; gymnasie; hf-kursus; erhvervsuddannelse; faglig uddannelse; EFG-uddanelse; læreplads; praktikplads; universitetsstudium; ledighed; arbejde; husmor; Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamaterale DDA-00216: Overgangen fra skole til erhverv (Århus ). Primærundersøgere: Lise Togeby og Carsten Jarlov. DDA-00216, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4571 respondenter, 342 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (240 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Lise Togeby. Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Lise Togeby; Carsten Jarlov. Institut for Statskundskab; Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C. Opdragsgiver: Århus kommunale skolevæsen. Frederiksgade 79, Postbox 35, 8100 ÅRHUS C. Økonomisk sponsor: Århus kommune. Rådhuspladsen 2, 8000 ÅRHUS C. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen "Overgangen fra skole til erhverv (Århus )" havde til formål at præstere viden om uddannelsesog beskæftigelsesproblemer for en årgang afgangselever fra folkeskolen. Undersøgelsen bygger på oplysninger om en årgang afgangselever fra Århus kommunale skoler. Første undersøgelsesomgang blev afviklet i maj 1977, umiddelbart før eleverne forlod skolen. Anden undersøgelsesomgang blev afviklet et halvt år senere i november Den omfattede kun den del af afgangsårgangen, der helt havde forladt skolesystemet. Tredie undersøgelsesomgang blev afviklet halvandet år efter, at eleverne havde forladt folkeskolen, i november 1978, den omfattede hele afgangsårgangen. Fjerde undersøgelsesomgang blev afviklet i maj/juni Undersøgelsen var igangsat af Århus Kommune. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 4571 respondenter; 342 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Panel studie. 3 bølger. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. uddannelse; tidsbegrænsninger. Elever i afgangsklasser fra folkeskolen, Århus kommune Undersøgelsens geografiske univers: lokal; lokal. DK, Aarhus. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: oprindelige skemaer; enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS. SPSS, SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: data kontrolhullet; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Lise Togeby. Institut for Statskundskab. Aarhus Universitet, 8000 ÅRHUS C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Togeby, Lise: Færdig med skolen og hvad så? Politica; 1981; (2) Togeby, Lise: De fik hverken uddannelse eller arbejde! Politica; 56 pp. 1983; (3) Togeby, Lise: Langvarig arbejdsløshed. I: Arbejdsløshed -årsager, -virkning, -bekæmpelse, Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet; 1983; (4) Togeby, Lise: Midtvejsrapport fra en undersøgelse af problemerne i forbindelse med overgang fra skole til erhverv. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet; 71 pp

9 MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; fader: beskæftigelsesmæssige status; moder: beskæftigelsesmæssige status. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Lise Togeby fra maj 1977 til maj Fra Lise Togeby modtog man i DDA datafiler i SPSS-format med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer, interviewervejledninger og kodevejledninger. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilerne til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V0001 og V0002), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (00216) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Desuden har oparbejdningen omfattet en del rekodninger af data samt tilrettelser af den oprindeligt modtagne kodebog, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt. Endelig er nærværende datadokumentationspublikation blevet produceret. Manglende data og filtre I det oparbejdede materiale opereres der herefter med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det).

10 Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af spørgeskemaer fra maj 1977 til maj Det er overalt i kodebogen blevet tilstræbt at følge spørgeskemaets struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA studienummer V2 Sekvensnummer V3-V66 Runde 1, maj 1977 V67-V118 Runde 2, november 1977 V119-V178 Runde 3A, november 1978 V179-V249 Runde 3B, november 1978 V250-V264 Runde 3C, november 1978 V265-V336 Runde 4, maj 1981 V337-V342 Genererede variable Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. Referencer og forkortelser KODEBOG Referencer til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Identifikationsvariable V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 DDA LØBENUMMER

11 start 5, bredde 4 Sekvensnummer Variablen genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. Runde 1, maj V0003 FORVENTES STUDENT HF start 9, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Regner du med at tage studentereksamen eller HF-eksamen? Ikke udfyldt skema Nej Ja, studentereksamen Ja, HF-eksamen Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 90 V RUNDE start 11, manglende data: >=10 1. runde Deltog Deltog ikke svarprocent: 94 V0005 FORVENTES ERHVERVSUDD start 13, manglende data: >=100 Spm. 2-4: Ønsker du at gennemføre en erhvervuddannelse? Sæt kryds ved dit ENDELIGE uddannelsesmål (Kun ét kryds)

12 Ikke udfyldt skema Jeg har ikke planer om at gennemføre en erhvervsuddannelse Faglig uddannelse (lærlinge- eller EFG-uddannelse, f.eks. kontorelev, typograf, snedkerlærling, frisørelev) årig teknisk uddannelse (eks. til laborant, teknisk tegner, teknisk assistent, apotekerassistent) Videregående teknisk uddannelse efter gennemført faglig uddannelse (eks. til maskin-, byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør) Uddannelse på Handelshøjskolen (eks. til korrespondent, HA, HD) årig uddannelse inden for sundhedsvæsenet (eks. til sygehjælper, beskæftigelsesmedhjælper) årig uddannelse inden for socialog sundhedsvæsenet (eks. til sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver) årig uddannelse inden for undervisning og oplysning (eks. til børnehaveog fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist) Udokumenteret kode Uddannelse på universitet eller højere læreanstalt (eks. til gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat) Anden uddannelse (eks. uddannelse inden for landbrug, søfart, forsvaret, etaterne) Specialarbejderskole Deltog ikke svarprocent: 94 V0006 ARTEN AF FAGLIG UDD start 16, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V5 Spm. 2-4: Arten af faglig uddannelse Ikke udfyldt skema Bygge og anlæg Grafiske fag Handel og kontor Jern og metal Jordbrug og gartneri Levnedsmidler Servicefag Uoplyst

13 Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 26 V0007 SIKKERHED I VALG start 18, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Hvor sikker er du på, at det netop er denne uddannelse, du vil have? Ikke udfyldt skema Helt sikker Ret sikker Noget i tvivl Jeg har ikke planer om at gennemføre en uddannelse Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 86 V0008 MULIGHEDER FOR UDD start 20, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvordan tror du dine muligheder er for at få den uddannelse, du ønsker? Ikke udfyldt skema Mine muligheder er gode Mine muligheder er rimelige Mine muligheder er små Jeg har ikke planer om at gennemføre en uddannelse Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 86 V0009 VÆGT PÅ TJENE PENGE start 22, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde? Spm. 8: At man tjener mange penge

14 Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 89 V0010 VÆGT PÅ ARBEJDE INTERESS start 24, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde? Spm. 9: At selve arbejdet er interessant Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 91 V0011 VÆGT PÅ SELVSTÆNDIGHED start 26, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde? Spm. 10: At man selv kan bestemme over sit arbejde Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 88 V0012 VÆGT PÅ SIKKERHED start 28, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde?

15 Spm. 11: At der ikke er så stor fare for at blive arbejdsløs Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 90 V0013 VÆGT PÅ MENNESKERELATERE start 30, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde? Spm. 12: At arbejdet har noget med mennesker at gøre Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 88 V0014 VÆGT PÅ MENINGSFYLDT start 32, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde? Spm. 13: At man kan se et formål med det, man laver Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 90 V0015 VÆGT PÅ LET

16 start 34, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad mener du, man bør lægge vægt på, når man skal vælge et arbejde? Spm. 14: At arbejdet er let at finde ud af Ikke udfyldt skema Meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 89 V0016 KVINDEARB. EJ MØDRE 1. start 36, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 15: Mener du, kvinder bør ophøre med at arbejde, når de får børn? Ikke udfyldt skema De bør holde helt op med at arbejde De bør have deltidsarbejde De bør have heltidsarbejde Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 83 V0017 ARBEJDE EFTER SKOLETID start 38, manglende data: >=10 Spm. 16: Har du lønnet arbejde efter skoletid? Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0018 ARTEN AF ARBEJDE start 40, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17

17 Spm. 17: Hvis ja, hvilken slags arbejde er der tale om? Ikke udfyldt skema Bud, piccolo Børnepasning Arbejde i forretning eller på en servicestation Rengøringsarbejde Arbejde på et cafeteria eller en restaurant Arbejde på en fabrik eller på et værksted Lønnet arbejde i klub eller forening Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 61 V0019 ARBEJDSTIMER PR. UGE. start 42, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 18: Hvis ja, hvor mange timer arbejder du om ugen? Ikke udfyldt skema time timer timer timer timer timer timer timer timer Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 54 V0020 DELTAGELSE/IDRÆT start 44, manglende data: >=10 Deltager du i klubber, foreninger eller ungdomsskolen i fritiden Spm. 19: Idrætsforeninger

18 Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0021 DELTAGELSE/UNGDOMSKLUB start 46, manglende data: >=10 Deltager du i klubber, foreninger eller ungdomsskolen i fritiden Spm. 20: Ungdomsklub Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0022 DELTAGELSE/ANDRE FORENIN start 48, manglende data: >=10 Deltager du i klubber, foreninger eller ungdomsskolen i fritiden Spm. 21: Andre foreninger (f.eks. spejder, skak, m.m.) Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0023 DELTAGELSE/UNGDOMSSKOLEN start 50, manglende data: >=10 Deltager du i klubber, foreninger eller ungdomsskolen i fritiden Spm. 22: Ungdomsskolen

19 Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0024 MEDLEM AF ELEVRÅD start 52, manglende data: >=10 Spm. 23: Er du medlem af elevrådet? Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0025 LIDE AT GÅ I SKOLE start 54, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 24: Har du kunnet lide at gå i skole? Ikke udfyldt skema Glad for at gå i skole Nogenlunde tilfreds Ikke glad for at gå i skole Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 91 V0026 LÆRERE RÅDET TIL GYMNASI start 56, manglende data: >=10 Spm. 25: Har dine lærere rådet dig til at gå i gymnasiet? Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0027 LÆRERE RÅDET TIL ERHVERV

20 start 58, manglende data: >=10 Spm. 26: Har dine lærere rådet dig til at gå i gang med en erhvervsuddannelse? Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0028 FORÆLDRE RÅDET TIL GYMNA start 60, manglende data: >=10 Spm. 27: Har dine forældre rådet dig til at gå i gymnasiet? Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0029 FORÆLDRE RÅDET TIL ERHVE start 62, manglende data: >=10 Spm. 28: Har dine forældre rådet dig til at gå i gang med en erhvervsuddannelse? Ikke udfyldt skema Ja Nej Deltog ikke svarprocent: 94 V0030 EFTER DETTE SKOLEÅR? start 64, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 29: Hvad vil du lave efter dette skoleår? Ikke udfyldt skema Jeg vil fortsætte i 10. klasse

21 eller i 3. real Jeg vil fortsætte i gymnasiet Jeg vil fortsætte i skolen, hvis jeg ikke kan få arbejde eller komme i gang med en uddannelse Jeg vil under alle omstændigheder ud af skolen Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 91 Dette spørgsmål (spm. 30 (V31)) skal kun besvares, hvis du gerne vil forlade skolen til sommer: V0031 NÅR FORLADER SKOLEN? start 66, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30 Spm. 30: Hvad vil du lave, når du forlader skolen? Ikke udfyldt skema Fortsætte et år på handelsskolen (1-årig handelseksamen) Gå i gang med en erhvervsuddannelse (eks. elev, lærling) Have midlertidigt arbejde indtil jeg kan komme i gang med en uddannelse (eks. i huset med henblik på at blive sygeplejerske) Begynde at arbejde og tjene penge (eks. bud, arbejdsdreng, på fabrik, i huset) Gå på efterskole, husholdningsskole el. lign Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 33 Dette spørgsmål (spm. 31 (V32)) skal kun besvares, hvis du vil forlade skolen til sommer: V0032 AFTALE OM ARBEJDE,LÆREPL start 68, manglende data: >=10 FILTER: V30 Spm. 31: Har du på nuværende tidspunkt en fast aftale om arbejde eller læreplads?

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Seminarieuddannede lærere i utraditionelle jobs ------------------ ------ - -------------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Seminarieuddannede lærere i utraditionelle jobs ------------------ ------ - -------------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1194 -------- Datamateriale ------------- Seminarieuddannede lærere i utraditionelle jobs ------------------ ------ - -------------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Carsten Ulstrup

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- DDA-0544 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere