fra tlskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tlskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18

2 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra Aalesund ifølge vare 4500 maal g agmril cl <'\8,1; fj rd strmhindret 2000, landligge, Dyfj rd desuten er pfisket med smaagarn ca. agnmangel, JYehavn strmhindl'et 1--2 ha- Søndmørsp. ialt 28 dampskibe, hvrav 4 damptrawlere. Fr linebaatenes b. i SØl'fjrd herred maa, derav agn en haling ptil 4000, Gamvik tringer 600 maa. linger, gammelt agn, ujevnt , fersk saltet ca maal kjøbmandsvare, agll- delvis trækning'el' , mtrskøiter en vedkmmende pgives fisket hittil at sild 4000 malil, fabl'ikvare 5000 mela!. haling , enkelt 2500, Finkngkjeilen, ha været smaat, tildels fr uveir g Lsvik, Tyfjrd landligge strm, Berlevaag Telegram fra amtmanden i Finmarken, dat. strmhindret sillaadækkere 1-2 halinger 0- mangel paa gdt agn. Der synes heb 2 mai 1914: 200, skøiter 1-3 halinger , Kngsfjrd gammelt agn , gjellllemgaa ler ikke at være megen fisk derbrte Om sildefisket indbereites: 0skarneR i Alten et stæng, antagelig 500 maa, utsigtel' videre ende smaat distriktet østver, landligge strm. aar. stængning agnsild. Langfjrd Talvik f1'ega at sidste tid stængning mindste srter smaa Amtmanden. Ldde tat Ekkerø, NOl'dvaranger. S æ lf ang ste n har fr Aalesundsfartøierne git bra fangster paa shavet staaende større g mindre stæng uptagne. garnsild, stængningen nu avtagende. En masse Opslag 35. Vadsø 30/4: Onsdag: Breivikbtn clypsagn , Breivik ingen utrr, iaar. Etpar fartøier indkm i slutningen av april med mtrent fuld last ligger fr nec1saltningen skjæresild. Kun en Ntbrukenes antal hel' varierende fra 10 til 15. En større pramme g et. dampskib hen Tufj rd, Rlfsø liner , smaadækkere en haling , ngø dypsagn ikke nævneværdig, enkellinetrækning 200, Gj æsvær skøi dyr. De sm enda var g anden dampbaat laster fr sildljefabrikkel' eller til agn. Ellers intet sildefiske. Utsigter ter , smaabaater , enkel paa fangstfeltet hadde fr det meste Bergsfjrd. smaadækker lastet Kamøvæl' lineskøiter , dypsagn , Skarsvaag 1400, gde fangster. Veiret har gjennemgaaende været bra paa fangstfeltet, Kjelvik liner , Hnningsvaagene liner 0lman dypsagn g liner smaabaater lastet, mest sydlig vind. Senere meldes at Telegrammerø smaadækkere , strskøiter 4000, enkel 2 halinger 8000, Maarø, Laksefj rd der yc1erligere er inc1kmmet flere damp:: dypsagn 180, Trskefjrd , Kjøllefj rd liner smaat, Skj øtllingberg , S<reifisl<et. kuttere fra shavet med ptil 2400 dyr Opslag 29. Bdø 2/5: Yttersiden: ngen dypsagn , Oksefjrd liner 2000, Omtrent 3/3 av fangstflaaten fra Aalesund antages nu at være indkmmet. Lften , resten hængt, damptran vik tringer faa trækllinger , mtrer kvantumsfl'økelse. V ærøy-røst: Opfisket Mehavn skøiter- ujevnt en t hainger , hvrav saltet , slgt til 6000, enkel 8000, smaaskøiter , Gam 3171, lever 459, rgn 4000 hl. Priser: fisk, , enkel tre halinger 2800, Finkngusløiet 9-33, lever 10, fiskevegt , kj eilen faa trækninger skøiter , leverhldighet , fettprcent 32. Op- mtrtring 000, Tyfjrd , Berlesynet hævet. Salten-Helgeland: Opfisket vaag smaaskøiter , mtrer , hvrav saltet l , iset , halinger , t henhldsvis 2500 g resten hængt, damptran 2657, lever 267, rgn 3700, Baadsfj rd delvis sjøveir hl. Fisket slut fr alle vær. 1500, Syltefjrd t skøiter, gammelt agn, Veiret: Meterlgiske Obs erv a tr i u m beretter: Søndag blæste der paa Syd- g Vestkysten laber til frisk sydvest, sm i løpet av dagen gik vestlig. Næste dag hadde man nrdvest pas. Vestkyste-n. Tirsdag var vinden dreiet tilbake til sydvest; men nsdag fik man nrdvest eller nrdenvind med tiltagende styrke g synkende temperatur, saa at termmetret trsdag g fredag sank ned paa frysepunktet. Lørdag var vinden løiet av, g den gik nu sydstlig eller sydlig. Det nrdenfjeldske hadde søndag faat sterk vestenvind, sm i løpet av samme eller den paafølgende dag gik vestlig til nrdvestlig, dg nget løi Beretningerø fetsildfisket. Fra stiftamtmanden i Trmsø, dat. 24 april 1914: Jeg tillater mig at indberette, at der fra nytaar til paaske i Lyngen lensmandsc1istrikt er pfisket følgende kvanta sild: a. i Lyngen herred maal, derav iset 800 maa, skjæresild :::000 maal, fabrik- Amtmanden Agnmangel Sørvær, Hasvik, Hj elmsø, Opslag 35. Vadsø 29/4: Tirsdag: Breivik- ngø, Gjæsvær, Skarsvaag, Syltefjrd. Strm btn gal'll enkel 100, dypsagn 100, Hjelmsø 0stfinmarken delvis Vestfinmarken. Ldde liner smaaskøiter gammelt a&nl tilstede. Eic1svaag, Eidsnes i Laksefjrd samt Vadsø. Amtmanden. Havøsunc1 ikke lallclkmne, Gjesvær smaabaater , skøiter , enkel 2 Opslag 35. Vadsø 1/5: TrEdag Breivikhalinger 4900, Skarsvaag liner smaadækkere btn c1ypsagn 20-50, Sørvær, Hasvik smaat, , Kamøvær tring 1500, skøitel' Hjelmsø nsdag aften lineskøiter , 2000, dypsagnbaat 2200, Hnningsvaagene li- trsdag smaaskøiter strmhindret , ner, smaabaater 300, smaac1ækkere , Havøsund ikke nævneværdig, Maasø smaastrskøiter 1-2 halinger , lanc1- baatene , Stikkelsvaag , ligge fr agnmang'el, Kjelvik 1nO-350, Kjøl- Ryggefjrd, Kbbefjrd , agnmangel, lefjrd liner verstaat 1300, Oksefjrc1 3200, Gjesvær smaabaater , skøiter 700- Dyfjrc1 smaat, l\ehavu mandags aften strm- 4500, 2 halinger , Kamøvær dypshindret , Gamvik agnmangel, Ris- agn , liner , skøiter enfj rc1 2000, Tyfj rd, Tana , Lsvik flere halinger , enkel 5500, Skars- 200, Kvitnes mandag31s-600, agl1mangelhav- vaag skøiter 3000, agnmangel, Helnes nsdag ningberg, Kvitnes, Kngsfjrc1, Skarsvaag-, liner 800, dypsag'l1 400, Rjelvik liner. trsdag Havøsnnd, Sandvikær, fof0 V l'ig landligge g-run- 7,5-:500, 2 smadækkere 2400, nll1gsvaelet strm. Ldde tllstede Gl'. Jakbselv, Varan- gee slllaac1ækkele , stlskølter 1-,8 gel'fj rden, Vardø, Skarsvaag. Fiskepris: ha1ll1ger uj evnt, fløpne uke Vardø, Havningberg', Kngsfjrd, Finkng- d;vpsag, Sl'tvlk. lastede, l1cle sljængt Srtkjeilen distrikt, Skal'svaag, JYaasø, Hjelmsø, vlk, JøllefJrcl lmer strskølte' ?, ngø, Rlfsø 10, Baadsfjrd, Berlevaag-, Hn- qksefjrc , smaskølter 150?, Kl ende mandag. Tirsdag øket vindstyrken til strm fra vest eller nrdvest. llingsvaagene, Hammerfest, Hasvik 10-11, fjrd 600, Mehavn -2 halng'er. stl'mhmdret Senere i uken hldt vinden sig nrdvestlig, men med avtagende styrke. lefjrd ditrikt ' Kjelvik 10l-l hinc1ret , Tyfjrd smaaskøiter 1100 Gamvik 11 Risfjrd 121/ 0 JYehavn 13 Kjøl , Gamvlk 2 tl'ækmnger strm Kamøvæl' 10i-ll, LØk;ik 9, Gjesvæ: lt: -1800, Vardø enkel lineskøite Bakkel gam Finmarkskysten hadde søndag g Level'pris: Vardø, Finkngkj eilen distrikt, mel.t ag-n 1000, nrdvetstrm, lalldhgg:e de mandag frisk til sterk vestenvind, derimt tirsdag g nsdag nget rligere Gamvik, Kjelvik, Hnning'svaagene, Skarsvaag, øvl'lge steder. Ldde tllstede Vardø, Nrd- JYaasø, Hjelmsø,. ngø, Rlfsø 10, Havning- varanger. Amtmanden. berg, Berlevaag 8, Kngsfjrd, Hasvik 8-10, Opslag 35. Vadsø 2/0: Frec1ag': 'ralvik veil' med tildels østlig vind. Trsdag Baadsfjrd 11, Risfjrd 12,.Mehavn 11-12, gal'll liner , JYaasø smaabaater Kj øllefj rd 8-12, Hammerfest Le- liner, stl'mhinc1ret, , Skarsvaag divel'hldighet: Havningberg, Hjelmsj, ngø strikt agl1l11angel, Kjelvik delvis trækning 350, hersket sterk nrdvestlig eller nrdlig vind, g fredag øket den til strm. 1500, Baadsfjrd, Finkngkjeilell , HOlluingsvaag-ene mest landligge, ngen smaa Lørdag std fremdeles vinden nrdlig, Kngsfj rd , Berlevaag' , dækkere liner Trsdag: Risfj rd Mehavn , Hnningsvaagel1e Frøvrig landligge fr strm. men nget løiende , Kjelvik , Skarsvaag 1400, Ldde tilstede Vadsø, Nrdvamnger. Rlfsø , Havik 2000, 3548 baater, Amtmanden. 234 jøpeartøir, vrav Hnningsvaa,gene Opslag 35. Vadsø 2/5: Opfisket under 87, KJøllefJrd bo, JHehavll 48, Vardø 16. vaarfisket kg-., derav hængt til Amtmandell. rnndfisk , hængt til rtskjær 1600, Opslag 35. Vadsø 30/4: Breivikbtn, saltet klipfisk , russebehancllet , Breivik, Sørvær landligge, strm, Skalvfjrd iset 4500, leverkvantum 1093 hl., dampme(1i fredag- c1ypsagll 400 kg'., igaal' strm, Hjelmsø cintran 3S30 tønder. Leverhldighet Vardø, 2 smaaskøitel' stl'mhindret , øvrig Kj elvik, Gj esvær , Havningberg', landligge, Tufjrd i Rlfsø t smaadækkere Syltefjrd, Kngsfjrd, niaasø, Hjelmø, ngø gammelt agn 400, strm, agnmangel, likesaa 1500, Baadsfjrd, Finkngkjeilell, Gamvik , Lebesby, Skal'svaag 1400, Berle vaag , JHebavll , Kjølle- strm, agnmangel Havøsul1fl, Maas0, Hartvikren, Kjelvik linebaatel' , KjyJlle-

3 fl mai 1914 UjG!NTJjGJ MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 175 fj rd , HOllningvaagelle , Vaarsildfisket Rlfsø 1400-HiOO, :ammel'lest , Hasvik 2000, LCJjJpen Tranprcent Finkngkjeilen Kjøllefjrcl40, Baadsfjrd, Hn (Efter uketelegrammerne.) ningsvaagene 3840, KOligsfjrd, Berlevaag 'l'tal tilsvarende uker 38, Vardø 33-35) 'Gamvik 35, lylehavn 39-40, Ukefangst 'l'talfangst Uken sm endte Kjelvik 30-35, Skarsvaag 35-40,'Hjelmsø 45, maal maal Hasvik 30. Fiskevegt Vardø, Havningberg, maal maal Syltefjrd, Kngsfjrd 250, Finkngkj eilen, Kjøllefjrd , Baadsfjrd , Berlevaag , Gamvik , Thehavn 31 januar , Kjelvik , Hnningsvaagene februar , Skan;vaag 270, Gjesvær, Hammerfest , JYaasø 220, Hjelmsø 230, Rlfsø , Hasvik 180. Fiskepris Vardø, Havningberg, K ngsfj rd, Finkngkj eilen, l\1aasø, Hjelmsø, ngø, Hammerfest, Hasvik, Lppen 7 mars 11 O , Baadsfjrd, Rlfsø 10-11, Gamvik, Gjes vær 11-12, Berlevaag 12-13, Mehavn 13, Kjøllefjrd /!!, Lebesby 9-10, Kjelvik 28!, 69 SSO il , Hnlljngsvaagene 1l-12, Skarsvaag 9-1l. Leverpris : Vardø, Syltefj rd, 4 april :1 Baadsfjrd, Berlevaag, Finkllgkjeilen, Gamvik, l l Lebesby, Kjelvik,Maasø, Hjelmsø, ngø, Ham merfest 10, Havningberg, Kngsfjrd, Helnes, 25 Hasvik 8, Skarsvaag, Lppen 8-10, lvehavn , Kjøllefjrd distrikt 8-12, Hnnings- _2 M_a_i --' : :.i-- il\ vaagene 10-12, Gjesvær 10-U, Rlfsø Baater 3966, derav 7 dampskibe, 2232 mtrbaater, 93 seilskøiter, i Gr. Jakbselv 5, Nrd- varanger 27, Vadsø 25, Kiberg 12, Vardø 218, Havningberg 55, Syltefjrd 25, Baadsfjrd 213, Kngsfj rd 50, Berlevaag 137, Finkngkj eilen distrikt 207, Gamvik 140,.Mehavn 320, Kjøllefjrd Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget, (Opslag paa Bergens børs). distrikt 510, Lebesby 52, Kjelvik 81, Hnningsvaagene 836, Skarsvaag distrikt 238, Varesrt Mandag Tirsdag Onsdag j Trsdag Fredag Lørdag Gjesvær 248, Maasø 125, Hjelmsø 96, ngø 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5. 2/5 \ 27, Rlfsø 14, Hammerfest 155, Hasvik 89, Lppen 7l mand. Landkjøpere 337, kjøpefartøier 298, hvrav Vardø 16, Baadsfjrd 27, Berlevaag 7, Finkngkjeilen 1, JYehavn Tran: h. kr. kr. kr. kr. kr. 48, Gamvik 4, Kjøllefjrd 50, Kjelvik 9, Prima kldklaret damptran... il Hnningsvaagene 90, Skarsvaag 8, Gjesvær 34, JYaasø 1, Hjelmsø 2, Lppen 1. Raa mediein, nrdlands..., Amtmanden. Opslag 35. Vadsø 3/5: Lørdag findes 2 Rgn: linebaater gammelt agn , JYaasø smaabaater , skøitene 700- lste srt , agnmangel, Kjelvik delvis utrr 50-2den , jevnt smaat, Kjøllefjrd 1000, Skjøtningberg , Gamvik ,. 3dje...,... [ enkel 2000, Finkngkj eilen , Tyfjrd , Berlevaag 270. Strm- hindring veralt. Amtmanden. Va a r s i d: Opslag 36. Røst 29/4: Fiskepartiet 36/ 10 Rund milline herav sallet , resten hæng --- Damptran 2470 hl., lever 160 hl., rgn 2200 hl. Fiskepris: nsløiet 29-33, lever 10. Fiskevegt , tranprcent 32,leverhldighet at den sktske vintersild paa det nær Det frlyder paa frskjellige hld Utenlandske fiskeriere Tilstede: 5 garnmtrskøiter, 18 Uken 25 april-2 mai. garnbaater, 3 linemtrskøiter, 16 linebaater, meste er rømmet. Priserne er fr 12 dryer, 220 mtnd, 5 damperier. Sillen nærværende Jl Avsætningen sic1ste beretning 3 delvise sjøveirsdage. Gjennemsnitlig fangst denne uke: Garn 120, liner 90. Opsynet Værøy g Røst hæves ic1ag. Opsyns betj enten. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 2/5: uken 2 hele g en delvis sjøveirsc1ag. Littløy, Gaukværøy Uveil' g. agnmangel har hindret bedriften. ngen nævneværdig frhøieise av partiet. Lensmanden. Opslag 8. 4/5: Landets skreifiske til 2 mai 63.0 mill. stykker, hvrav 11.1 hængt, 50.8 saltet, hl. danpmedicintran, 89 J3 hl. levr, h1. rgn, mt i G Sardinfisket. Telegrammeræ ] 5.00 har været mer tilfredsstillende i Ham burg end i 0stersjøprvinserne fr Til Bergens børs telegraferes: Bilba 4/5: denne sild. Gijn meget rikt. Vig gdt. Markedet ani- De mindre srter skjæresild har med. Behldning '1000 tønder; været bedre efterspurt i det siclste, Markedsberetninger m. Vs Uken 25 april-2 mai. De større er derimt vanskelige at rsælge. Priserne er sm under 18 f, m. pgit, nemlig 40/50 JM;. 30, 50/60 Jlb. 29, 60/70.;lb. 28, 70/90 Jth. 25. Fr leveranse august er - nget slgt til priser, sm ligger nær frannævnte. Fiskeriagent Assersn indberetter Sl sild er fremdeles uten efterspørunder 2 ds. : sel. Vaarsildfisket S a l t sil dm ark e cl et. den fr- Vaarsild 7/800 nteres. med Jl0. 13 Opslag 19. Haugesund 2/5: Vaarsildfisket: maal ntsild - mest iset - ptat løpne uke har der været litt efter- ---:--14. Omsætn!ngen er ikke str. søndre distrikt denne uke. Buvik. spørsel efter sktsk stemplet vare. Der 6/700 staar tilbake fr 7/800. Av nteres: largefulls Jl0. 34, fnus Jl0, 33, \ 8/900 er tilført litt, g der frlanges matfulls Jfff. 31. JM;

4 176 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Tilførslen i uken har været ub etyde- meste. - Av ræker blev der i uken Opslag 2. 30/4: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 1700 kasser vaal'sild 8 shillings kassen, 1650 kasser 11 shillings. Meget lig av alle srter. fisket CfF i Elben. Stettin. Uken endt 25 april. uslgt. Mens msætningen av nrsk vare var Fra Nrges fiskeriagent i England, Opslag 2. 1//}: Fiskeriagent Jhnsen Hull: 1400 kassel' vaarsild ubetydelig, fandt sktsk stemplet sild datert Hull, 1 mai 1914: temmelig gd avsætning. Nteringerne var: largefulls Jb , fulls jffg / 2, matfulls j{g. 32, matties j{g / 2, largespents Jfg. 25. Tilførslen utgjrde 158 slsild, 185 vaarsild g 230 skjæresild; 74 svensk g 102 fra Danmark. F e r k s i l d m a l' k e det. Herm er Av de fficielle beretninger fr uken endt 25 april hitsættes : Ham b u l' g: Omsætningen utgjrde ialt te fisk. 22 trawlere bragte CfF, 15 seilere CfF le Tilførsler g priser i uken: Lørdag 25 april kasser vaarsild, endel slgt til 9/. vende flyndre. Fra utland g indland ankm desuten te, hvriblandt Mandag 27 april kasser va arsild, endel slgt til 12/-13/, meget adskillig pigvar g tunge. Priserne fr denne fisk lt tilbake at ønske. uslgt. Rester 8/-10/. Frøvrig betegnes priserne sm bra Tirsdag 28 april kasser vaarsild, endel slgt 7/-8/6-9/. g efterspørslen sm tiltagende. Veiret er kjølig. Onsdag 29 april kasser vaarsild 7/ -8/, meget uslgt. Rester A l t n a. Omsætningen utgjrde ca. l millin CfF fisk. 17 trawlere 7/, 9/, 9/6. bragte CfF. Desuten msattes Trsdag 30 april. Rester 8/, 9/ endel aal, ræker, CfF sild, 9000 kasser vaarsild, slgt 8/ kasser vaarsild, endel slgt 11/, meget te dansk flyndre g CfF anden indsendt vare. Tilførslen av levende uslgt. flyndre, sm sælg,es ved bryggen, var Fredag 1 mai. Rester 13/, 13/ str. 1 dampskib g 73 seilere bragte kasser vaarsild, slgt 13/ snes. 156 baater bragte frskjellig slags. elbfisk. Priserne. beteg alt kasser i uken. nes sm tilfredsstillende. Telegrammer. C u x h a ven. 16 trawlere bragte F ersksildmarkedet. ' Cf! fisk; 3 km fra sland, 3 Opslag:d. 28/4: Fiskeriagent.Jhnsen telegraferer: Hull: 6700 kasser vaarsild 7-9 fra Skagerak, 7 fra den mittre g nrdlige del av Nrdsjøen, 3 fra den shillings kassen. s.mmerveil'. sydlige del. Under sland :fiskedes ptil CfF, inrdsjøen CfF. slandsfisken bestd av trsk, sei g hyse. Klipfiskfabrikken kjøpte det Sil deh a n de le n i uken endt 1 mai. pet varme veir i begyndelsen av uken lammet isetsildhandelen g den frværredes end yderligere ved de verstaaende partier fra den ene dag til den anden. sælge ut den ene last paa lørdag genertes salget av de nyankmne laster paa mandag i den grad at en del blev verstaaende til tirsdag g frværret end yderligere situatinen fr de fire Da det ikke lykkedes at Ferskfiskmarkedet. shillings kassen. Opslag 2, 1/5: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: 1600 kasser ntsild 8 1 / / 2 J1.. kassen. Opslag 2, 4/0: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 7300 kasser vaarsild lli--12i shillings kassen. Opslag 3. 29/4: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: Tre Jarl 21 kasser fisk, kveite 37-60, flyndre 20-26, lys hyse / 4, ørret litet at berette. Der er i uken ankmmet en last paa ca kasser g et Htet parti med ruteskibet. Hvrvidt laster sm var frhaanden. Der var Klipfiskmarkedet. man kan gj Øre regning paa yder liten eller nærmest ingen efterspørsel Opsll1g 5. 4/0: Generalknsulen Bilba telegraferer: Salg nrsk 470, behldning ligere tilførsler her, avhænger helt av fra indlandet ei heller fra Lndn, 780, priser ufrandret. Santander: Salg markedet i Hull, idet priserne her hvrtil en direkte baat ankm paa nrsk 215, islandsk 50, behldninger 800, Pris nrsk dreier sig m 8-9. med en tilførsel mandag. K vahteten var desuten l mange Paris , Lndn paa kasser. Fr ngen tilfælder meget simpel. Ved det igaar kasser til gatesalg kan man vel pnaa iridtrufne. kjølige veir lykkedes det at et par mark mer. hæve prisen fr en lasts vedkmmende Knsulatberetninger. Fe' skf i s k m a l' k e det. Ukens til 11/, mens den anden last, aven tilførsel til auktinerne utgjør kun 32 slet kvalitet, slgtes til 8/. dag var kasser med tre skiber. Priserne har markedet kun tilført en last sm slgtes været mtrent sm først i uken telegrafert. til 12/ -13/6 g den verstaaende del fra igaar gik ut til 13/-13/9. De fleste røkerier reducerer sit mandskap imrgen g endel slutter helt med silderøkning fr denne sæsng. Opslag 2. 29/4: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: 65 kasser sild 10 1 / 2 Jf. kassen. Opslag 2. 29/4: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 3000 kasser vaarsild 7-8 shillillgs kassen. ngen. efterspørsel. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 27 april: mprt g msætning av khpfisk fra april 1914, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Salg 250 nrsk. Behldning pr. 25 april 1250 nrsk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk. Santander. mprt 75 engelsk. Salg 225 nrsk, 100 islandsk g 75 engelsk. Behldning pr. 25 april 515 nrsk g 200 islandsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris a/v l/lndn. følge viceknsulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den frløpne uke følgende utfald: Gijn: ngenlunde gdt. Vig: idem; der pfiskedes 3941 kurver. Rgnmarkedet var nget annimert; der var ikke stre salg i Vig, men adskillige partier gik til de mliggende kystdistrikter, såaledes at behldningerne, tiltrds fr at der i ukens løp imprtertes 225 tønder, pr. 24 ds. anslaaes til mkring 1200 tønder. Fra legatinen i Havana, dat. 13 april Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 27 mars-7 april meddeles følgende:

5 6 mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 177 ndførselen andrg til 4881 kasser fersk fisk. administrativ henseende Vegti $'(1/ 2 ) Værdj i Jl6. g 265 tabaler. er der t frskjellige markeder; det Elbfiskere Behldningen pr. 10 april var an- ene ligger i Hamburg g administreres Fisk fra slaat til 7500 kasser nrsk fisk g av staten Hamburg; det andet ligger indlandet sktsk. i den prøisiske by Altna g admini-. utlandet.. ' Priserne var ifølge Revista Oficial streres av denne bys myndigheter. handlende fr nrsk fisk $ g fr Byerne Hamburg g Altna er fuldsktsk $ ; der nteres fr' stændig sammenvkset. De t fiske M i den nrske vare $ g den skske markeder ligger paa hver sin side av $ grænselinjen ved flden, kun 2-3 mi Kur ser: nutters gang fra hverandre Lndn 60 div e.g a $ 4.44) Altna fiskeridirektin har netp ut- Den fra utlandet ankmne fisk frdeler sig saaledes paa de frskjellige 19 3 / 8 a 19 1 /2 % P. git sin aarsberetning fr 1913, Ham Paris 3 div / 8 a 5 3 / 4 % P. burgs vil kmme senere, g paa grund lande: Hamburg 3 d/v / 8 a 4 1 / 4 % P. av vre interesser her, skal nedenfr Fra Generalknsulatet i Bilba, dat. 27 april 1914: følge ufficielle pgaver antas den ttale indførsel av klipfisk til nedennævnte nrdspanske havne i sidstledne mars maaned at ha utgjrt følgende antal kvintaler (a 50 ). t:j::j8t-:l:j W Z -S æ S- $:O rj'.l -S -S -S rj'.l -S r-j... ' p, [ : s. _.. CD CP t:l ::i l\::l i-' 00 i-' Ol l\::l l\::l 00 Ol. Ol Ol Ol. l\::l -1 i-' l\::l l\::l Ol. i-' i-' i-' l i-' Ol. Ol. i-' i-' C;:i OJ gives et krt utdrag av denne beretning. Omtrent 1/5 av værdien av msætningen i fiskeauktinen falder paa nrsk fisk. Vegti$'(l/lkg). Værdii. Damptrawlere Seilhavfiskefartøier l\::l -1, l\::l i-' 00 Ol. -1 Ol Av dette ttalkvantum antages Seil-havfiskefartøier: Nrge... Hlland... England... Sverige... Danmark... Vegt i 7J) Værdi i j{, l Nedenfr følger en nærmere pgave ver den fra Nrge ankmne fisk: Vegt i 'li) Hyse Trsk Sei.... Flyndre.... Laks.... ørret.... Aal.... Pigvar.... Kveite.... Hummer.... Ræker.... Sild 3958 kasser.... Makre stk Værdi i Gjennemsnitl!lpris i p:f' A. pr. ks pf. pr. stk 'Fruten i auktinen msættes gsaa Fiskeflaaten bestd av følgende farkster, fisk ved almindelig falbyden ved fiskebryggen. sm gjrde følgende antal turer: Det er seilfiskefartøierne g 26 damptrawlere turer smaabaatene sm sælger sin fangst paa 75 seil-havfiskefartøier denne maate. Desuten msættes den 147 fldevere danske flyndre, sm kemer med jern- 149 aapne baater banen, her. Omsætningen var sm Disse pgaver gir gsaa et billede følger: av det tyske fiskeri. første linje Værdi i. kmmer nu trawlerne, hvrav sm tidligere meddelt en række er under byg- kvintaler nrsk fisk at være trancitert Flyndre snes ning. Dernst kmmer seilfartøierne ver Bilba til indlandet, imt 3164 D. fra Elben kvintaler i mars Desuten ankm,, fra de egentlige, gamle fiskeridistrikter 200 kvintaler nrsk trancitvare til Fllievere: Frskjellig slags ved fldmundingen. Disse fartøier er fldfisk.... Santander tmastede av kuttertypen med 4 mands Aapne baater besætning. Saa har vi fldeverne, sm Dansk flyndre pr. bane er aven egen i Nrge ukjendt type. Altna ferskfiskmarked c;e De aapne baater er t slags, enten (Ved fiskeriagent A8ersn) lange, smale, spidsgattede, eller av al Den samlede ms'ætning paa Altna mindelig jllefrm. Hamburg-Altna er sm bekjendt ferskfiskmarked beløp sig saaledes til Med hensyn til vennævnte pgaver vrt vigtigste marked i utlandet fr Jb mt Jh i kan følgende videre tjene til plysning.

6 178 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Trawlerne fisker alle i Nrdsjøen g Altna fersksildhandel i Skagerak, g fangsten bestaar av den sedvanlige Nrdsjøfisk ind bragtes saaledes bl. a CfF (Ved fiskeriagent Assersn). Mens vr ferske fisk msættes ved hyse. Kutternes hvedfangst bestaar auktin i fiskehallen, fregaar sildeav flyndre; sm fiskes utenfr kysten. handelen paa en helt anden maate. Elbfisken er av fof,skjellig slags g er Hver mttager av sild, hvad enten han fr de fleste s6rters vedkmmende' er kmmissinær fr nrske eksprtører nyttes til tørrehus. Gulvene i anden etage g lftet blev revet væk g frandring frøvrig fretat saaledes, at hele denne avdeling dannet et eneste rum. fra nederste gulv til taket. Dette tørrerum var i gulvet 10 1 / 2 x 16 ft g -høiden fra gulv til lftsbjelkene var 15 ft, det tilspidsede rum ver lftsbjelkene til mønen var ukjendt hs s. eller liar kjøpt silden paa fiskepladsen Den i auktinen msatte fisk fra i Nrge g er selvpakker, sælgersin l ft. En dør blev anbragt i sidevæggen indlandetbestaar ikke bare av fersk- sild bedst mulig, helst frinden al1- sm førte ned til tilstøtende vandsfisk. Denne pst mfatter al tysk kmsten, saa kun leveringen staar thfisk rum baade i første g anden etage. sm kmmer med jernbanen, g bake. Silden lsses ved Altna kai, rr regurlærbare luker blev anbragt hvedmængden bestaar av fisk fra 0ster- sm ligger nedenfr ferskfiskmarkedet, nær gulvet i de t yttervægger g i sjøen, trsk, flyndre g sild. Ved fisk ca. 10 minutters gang derfra. Kun lt selve taket nær mønen blev gsaa en fra handlende frstaaes fisk, S0111 fiske- ubetydelig kvantum sælges ved auktin. regulærbar luke anrdnet. Til. at hænge handlere her lar sælge i auktinen av Over Altna gaar det største kvanmangel fisken paa blev kun benyttet brd sat paa andre g bedre a vsætnings- turn fersksild g indførselen finder sted paa kant i passende avstand fra hver maater. det hele aar, hvad nedenstaaende p- andre, g smaa vinkelkrker spikret gave vil vise: paa disse fr at huke fisken paa, likesm sktlænderne giør det. Til p Fra Nrge Fra Sverige Fra Strbrit. Fra Danmark rrils. k' ' hængningsrum blev kun benyttet rum Januar met mellem anden etages g lftets Februar bjelkelag. :Mars.... April..., Hele anlægget var simplest mulig fr at frsøket kunde utføres paa billigste Mai maate, men tørrehuset viste sig Juni..., frmaalstj enlig. Juli.... l l Ophængningen g nedtagningen av August...,.., September fisken var selvfølgelig ikke saa letvindt anrdnet sm det kunde ha været m Oktber..., man hadde indrettet sig fr en virke- Nvember lig varig bedrift, men var nksaa grei Desember l fr et saa litet parti rrils Fr at frembringe varme blev 2 transprtable kksvne av sktsk m V ærdien av sildeindførslen utgjrde...,...,.,,. J{1; del benyttet. Sm regel var kun en Ved Altna kai lssedes videre laks j' vn inde ad gangen under tørringsg av anden fisk kg..., prcessen. Fruten hvad der er ms at i auktinshauen, ved fiskebryggen utenfr samme g hvad der er indført ver Altna kai, regner man at der paa anden maate er tilført byen ferskfisk til en værdi av Jh , saaledes at den samlede værdi av tilførslerne skulde utgjøre J Altna er videre hvedsætet fr den tyske fiskefrædlingsindustri. Saavel fersk fisk sm især fersk sild blir her bearbeidet fr det tyske marked. Den ferske fisk, sm anvendes her, blir hvedsagelig røkt. Den ferske sild blir enten røkt elter marinert. N get blir gsaa stekt. De vigtigste marinerte prdukter er Rllmps g Bismarck,sild, hvrtil jeg siden skal kmme tilbake..man beregner at denne industri i De i gulv g tak anbragte Tils. J{1; luker sm var ca. 5 x 1 1 /z ft viste Altna i 1913 hadde en samlet m- sig tilstrækkelig til at frembringe nk sætning til en værdi av J luftti'æk. Til frsøket blev 1206 sløiet trsk benyttet, men tørrerummet kunde dg ha rummet litt mere. frsøk med kunstig tørring av 28 g 29 mars blev partiet flækket saltfisk tu kupfisl< ved hjælp av g saltet i kar, sl<tske kksvne. Efter 7 døgns henliggen i kar blev (Utdrag av beretning fra rfhr versen). det den 4 april vasket i sin egen lake g lagt i stabel. Efter l døgns stabling hængt p i tørrerummet den 5 april, hvrefter ru mm et blev phetet til 14 a 15 grader C. i 2 døgn til den 7 april da Under samarbeide g med velvillig hjælp av hr, handelsmanc1 Einar 'iviig i Husvær fik jeg anledning til at utføre et litet frsøk med tørring av fisk ved kksvarme. Sm tørrehus blev en mindre del av et alminc1elig sjøhus benyttet. Sjøhuset sm var i 2 etager med lft ver blev avdelt g frandret saaledes at den ene fjerdepart kunde he- det blev nedtat g stablet. 8 april blev det mstablet. Omstablet igjen den 9 april. Den 10 april blev det igjen phængt i tørrehuset g dette phetet 20 a 22 grader C. i et døgn.

7 6 mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 179 Den 12 april blev partiet igjen stablet, g phængt igjen i tørrehuset den 13 april. Ophetet tørrehuset 2 døgn med temperatur fra 25 til 35 grader C. Den 15 april blev partiet tat ned g stablet g anseet sm færdigtørret, men enkelte meget stre fisk var dg fr litet tørret.. Partiet veiet i tørret tilstand 455, hvilket utgjør 37.7 % av fiskens vegt i sløiet stand. Den paa denne maate tørrede fisk viste sig at være av meget pen g upaaklagelig utseende. Like1Qdes var den meget velsmakende uten bismak av røk eller lignende. Efter mit skjøn var den likesaa velsmakende sm lufttørret fisk endskjønt det var let at skille den fra lufttørret fisk baade i lugt g smak. Uken sm endte 10 mai juni juli august 9 16 ) sept Den hadde ikke den fr lufttørret 13 fisk eiendmmelige litt gj ærede lugt g 20 smak, men det vil efter min pfatning 27 bli en smak sak, hvilken av de t 4 kt.. 11 srter man fretrækker at spise. 18 Det vnde vistnk ha været heldigere 25. at partiet var bleven stabelsaltet iste ;.----, detfr lakesaltet, ifald man vilde. ha anstrengt sig fr at fremstille en vare sm mest mulig lignet den almindelige nrske vare. Det viste sig at en str del av partiet var brændt (slbrændt) i større g mindre grad, men dette tilskriver jeg udelukkende uerfarenhet g kunde let være undgaat, ti den væsentligste aarsak hertil var vistnk, at fisken ikke blev tilstrækkelig avkjølet frinden den sid ste gang blev stablet. Kystmakrelfisket gik man paa Fiskeridirektørens kntr igang med at indhente ukentlige beretninger m kystmakrelfisket, fr hvilket fiske der tidligere ikke frelaa ngen plysninger før -i fiskeristatistikken, der først utkmmer langt ut i det efterfølgende aar. - Der blevansat tællingsmænd paa de vigtigste steder, hvr kystmakrelfisket fregaar. De indkmne beretninger blevefterhvert sm de indkm til kntret indtat i Fiskets Gang. Efter fiskets slut er beretningerne bearbeidet g resultatet herav indtages nedenfr i t tabeller. Den ene tabel viser ukefangsten g dens anvendelse i de Sted Ukefangst stk Kystmakrelftsket Ukefangsterne. Derav Ttalkvan- tum stk. Saltet Saltet set til Slgt, flækket rund utlandet fersk l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' \ l \ Derav Antagen Ttalkvantum stk. Saltet Saltet set til Slgt værdi flækket rund utlandet fersk kr. l) Bergen Risken ' 300 Haugesund , l Skudenes Stavanger Egersund, Ogne Flekkefjrd Farsund Kristiansand Lillesand Grimstad Risør Skaatø, Kra gerø Langesund Nevlinghavn Fredriksværn Vasser _ Onsøkysten Hvaler ]4500 Tils l ) Gjennemsnitspriserne var fr flere distrikter mangelfulde, saa værdien kun er beregnet efter skj øn. enkelte uker i tiden fra fiskets begyn- Det fremgaar avtabelerne at derfr dese den 10 mai g til dets avslut- de angivne ialt er pfisket ning den 25 ktber Den an- stk. makrel. Herav er stk. den tabel angir den samlede fangst g flækket saltet, stk. saltet rund, dens antagelige værdi fr de frskjel stk. iset til utførsel til utlige tællingsteder. jlandet g resten stk. er an- \

8 180 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 vendt her i landet i fersk tilstand. Kulla. Fiskets samlede værdi er beregnet til ca. kr Denne sum maa alene betragtes sm en anslagssum, da priserne er meget mangelfuldt pgit g fr endel beregnet her paa kntret. Trskelevertran... lbs lbs. Klipfisk G Sild..., Oversigt ver msat fisk i Bergen Makrei... l i Hermetisk laks..., (Ved T. Anfindsen). Strsild, fersk Smaasild, l 600 Brisling, Sild, røket Trsk, fersk saltet Sei! fersk saltet Pale, fersk Hyse, røket saltet Rødfisk, fersk saltet røket Kveite, fersk, smaa.... l 425 str Flyndre,,, Lax & Tert, fersk ørret, Hummer, Markre, saltet Pir, fersk l 804 Makrestørje, fersk saltet Aal, fersk Lange & Brsme, fersk saltet Nise, fersk Rgn til værdi: kr Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet april 1914, Bris- Pris HVOl'fra ling pr. skj. skje S. B.-hus amt Rmsdals amt Tils, Røkt Smaasild skj Pris pr. skje følge indberetning fra legatinen i Havana er der i budgetaarene l g imprtert fra Nrge til Kuba bl. a. følgende: 1_91_ 1-;-1_-, _91_1_1_2 1 Mængde V ærdi $ Mængde V ær di $ Sardiner Andre fiskeknserver Muslinger Ttalværdien av Kubas imprt fra Nrge i utgjør ialt $ mt $ i Desuten skj.,mssa a kr pr. skj. fra Stavanger amt. Røkt. Desuten skj. mssa a kr pr. skj. fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 2600 skj. mssa a kr pr. ski. fra Nrdre Bergenhus amt. Røkt. Værdi brisling...,... kr smaasild mssa.., kr Blaaskjæl sm føde. Ved fiskeriagellt Hans Jhnsen. De Frenede Staters Regjering har sat igang videnskabelige undersøkelser med henblik paa at faa flk til at bruke mere fiskeføde g særlig blaaskjæl 0.1. sm billig næringsmiddel. Dr. rring Field, sm har været ptat med dette spørsmaal i 6 aar, indberetter, at blaaskjæl sm er svært litet kjendt g sjelden spist i Amerika, er den mest nærende føde man kan faa. En bestræbeise fr at faa blaaskjæl g andre skaldyr kjendt arbeides der nu fr. Bevægelsen er et praktisk frsøk fra Regjeringens side paa at mtarbeide den kstbare levemaate, ved at føre ind i handelen en billig, nærende g hittil ubenyttet føde. Naar flk blir pmerksm paa at man fr en krne kan faa nk mat til 10 persner g at man paa en acre kan avle bushels muslinger vil denne udmerkede mat bli meget anvendt g betydelig reducere hushldningsutgifterne i ethvert hjem. Markedet fr saltet g tørret fisk samt tran i De Frenede Stater i ndberetning fra generalknsul Ohr. Ravn, New Yrk. Malcrel. Den nrske makrel gav i sidste sæsng fuld tilfredsstillelse baade med hensyn til kvalitet g pakning. Priserne fra første haand her pgives fr ihøst g senere til $ 30 a 32 fr nr. l, $ 24 a 25 fr nr. 2, $ 17 a 18 fr nr. 3, $ 14 a 15 fr nr. 4 g $ 11 fl 12 1 /2 fr nr. 5. Der be,rettedes at være adskillig behldning her ved aarets slutning, sm imidlertid ventedes utslgt i fasten. mprtørerne synes at ta med r frsøket paa at bringe nrske g svenske fiskere til at kmme verens m et fælles salgsarrangement, idet de synes at tr, at en saadan verenskmst vil bli av krt varighet, m den i det hele kmmer istand. New Englands-fisket gavet utbytte av saltet makre, mt i det fregaaende aar Prisen her fr amerikansk g kanadisk makrel pr. tønde pgives til henhldsvis $ 30 i.l 31 g 25 g 27 pr. tønde. Bstn var prisen fr amerikansk fra $ 18 til 23 fr medium g fra $ 22 1 / 2 til 27 fr nr. 1. Sild. Førstehaandspris fr slandssild g slsild, 350 i.l 400 sild pr. td. - mindre sild finder ikke marked i de østlige stater -- pgives at ha variert henhldsvis fra $ 9 til 11 g fra 7 1 / 2 til 9. Smaasild nedlagt sm ansjs har utbragt fra $ 4 til 6 1 / 2 pr. halvtønde g Belly Cuts fra $ 9 til 11. Sktsk large fulls betinget fra $ 13 til 15. Kippered herring har vundet ad

9 ti mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 181 skillig favør til en pris av $ 3.00 til sp erm a cd- g 950 hvallje, sidste aar indført direkte hele skibs pr /4 tins, især frdi den mt henhldsvis g 1030 ladninger. Vr sildeeksprt til Belgien sktske vare, hvis kvalitet fretrækkes, i Markedet har hldt sig tem- er saaledes utvilsmt mere en femvanskelig kunde erhldes. Prisen fur melig ufrandret i 67 a 71 cents pr. dblet i de sidste fem-seks aar g denne hldtes i $ 1.35 pr. dusin l galln fr natural l g 11 a 73 cents pgik i de sidste t aar til ca pund tins. fr bleket spermacetlje; fr hvallje, hvrav antagelig ca ndførselen av stkfisk hindredes av ntertes 49 a 50 fr natural, 51 a var fersk vaarsild. Tilførselen til Belaltfr høie priser i Nrge, sm bragte 53 fr bleket g 40 a 4] fr crude, gien ifjr av fersk vaarsild pgives priserne fra første haand hei p til Menhadenfisket berettes at ha git frskjellig, men kan frmentlig sættes $ 12 a 13 fr rødskj ær, $ 13 a 15 blt en halvt saa str fangst sm fisket til mindst 8000 kasser a fr vækkerfisk, zartfisk g skrulænge i Den aarlige prduktin an- Jeg nærer ingen tvil m, at vr g bedste talian g $ l a 12 fr slaaes til gjennemsnitlig sildeeksprt kan økes betydelig paa den simplere,jtalian'. lje g tns guan. Prisen Belgien, g det ganske uten hensyn Det samme var tilfældet med klip- steg i aarets løp fra 25 cents pr. gal- til den nye kanal til Bryssel, sm til fisk, sm ikke synes at kunne kn- ln crude-lje til 36 cents i desbr. høsten vil gjøre det mulig fr sjøgaakurrere i pris her med amerikansk Fr guan pnaaddes derimt blt ende dampskibe at gaa like p til g Nyfundlandsfisk, mens der ind $ 255 pr. unit amniak plus 10 denne by. At denne kanals aapning føres adskillig nrsk klipfisk via New cents pr. junit kalkfsfat paa grund med tiden vil gjøre utsigten fr en Yrk til Vestindien. Det berettes, aven betydelig indførsel, deriblandt stigende eksprt av nrsk sild til at der i den frløpne sæsng indførtes en mindre kvalitet fra Nrge. Belgin større; vil jeg gjerne medgi, hertil en del tysk klipfisk, der sies at Tldens nedsættelse hadde indtil fe- men Jeg trr kke, at man bør bygge ha været like gd sm den nrske. bruar ikke bevirket ngen nedgang, paa denne mulighet sm nget, der Frsaavidt den muligens kan ha været her i fiskepriserne. Samtidig med vil indtræffe i umiddelbar frbindelse av nrsk prindelse, er det at bemerke, den nye tldlvs ikrafttræden gik ma- med kanalens aapning. Man bør ialat indkjøpsprisen pgives at ha været krelpriserne i Nrge p $ l a 2 pr. fald først g fremst grundig studere lavere end de nrske prispgaver. td., hvilket hldt prisen ppe her. det belgiske sildemarked, før man ind- Trskefisket i New England saavel- Sildepriserne er blit ufrandret, g later sig paa en øket eksprt av sild sm Kanada gavet mindre utbytte, nedgangen i prisen fr medicintran til Bryssel. En direkte fersksildlinje g behldningerne berettes frhldsvis siden ktber skyldes et større pris- til denne by vilde under de nuværende ubetydelige med stive priser. fald av $ 3 pr. td. i Nrge, ikke tld- frhlde utvilsmt kun bringe tap g Laksefisket paa Stillehavskysten var reduktinen her, saa at imprtørerne skuffelser. Den til Belgien ankmualmindelig rikt, idet der pgives pak- søker at dra nytte fr egen del av mende f er s k e nrske sild benyttes ket 7 1 / 2 millin kasser hermetik mt den phævede tld av $ 4.50 pr. td. væsentlig av de i landet værende røkei den fregaaende sæsng 6 milliner fr den ikke ubetydelige behldning, rier fr sm letrøket vare (saures dux) kasser, sm da var det største indtil sm de i dette øiemed hldt paa kredit- at sælges paa markedet til spisning i da pakkede kvantum. En str del av plag, indtil efterat tldlven var traadt stekt tilstand. En betydelig del av prduktinen berettes allerede slgt til ikraft. den ferske vaarsild spises dg gsaa de SOll følge av det stre fiske rime- Det berettes her, at flere av de ka- av arbeiderbeflkningen g de mindre lige priser. Fr sruet laks nteres fr nadiske fiskere frbereder sig paa at bemidlede klasser i g :ved Antwerpen tiden i New Yrk $ pr. tønde føre sin fangst fersk til de amerikanske g Bryssel i kkt eller stekt stand, a 200 pund. markedet istedenfr at indbringe den uten at være røket. Den saltede vaar- A v meclicintran pgi ves indført til til Kanada, fr at tilberedes fr ut. sild benyttes av røkerierne til ste l' k De Frenede Stater fra Nrge i 1913 førsel hertil i tørret g saltet tilstand. røkning (saures bruns). 8915, mt i 1912, Da der i Bryssel kun findes et røkeri 8562 i 1911 g 8433 i av betydning, g da arbeiderbeflk- Prisen fr nrsk medicintran hldtes Markedet fr nrsk sild i Belgien. ningen i Belgien endnu ikke er tili $ a pr. td. fra april til ndberetning fra generalknsul Leif Bøgh, strækkelig vænnet til at spise sild i utver høsten, g selv efter tldens Antwerpen til Utenriksdepartementet. den utstrækning, sm ønskelig kunde phævelse i begyndelsen av ktber være, vil det frstaaes, at en verdrehldt imprtørerne samme pris, paa Vr sildeksprt til Belgien er steget ven tilførsel av fersk vaarsild til mal'. grund av de vedhldende høie n- ganske betydelig i de sidste fem aar. kedet i Bryssel under de nuværende teringer i Nrge) indtil i midten av Fruten at flere firmaer i Antwerpen, frhlde vilde kunne bringe eksprtøktber, da den paa grund av nedad sm tidligere aldrig hal' tat sild fra rerne kummerlige priser g meget tap. gaaende marked i Nrge falclt her til Nrge, er begyndt regelmæssig at ind- Videre indvendes der mt vaarsilden $ 22 a 25, hvilken pris fremdeles n- føre betydelige mængder av denne fra Nrge, at den i fersk tilstand fte tertes i februar d. a., endskjønt medi vare, har desuten de betydelige røke- presenterer sig mindre heldig. Den cintran nu ffereres fra Nrge til $ 18 rier i Brygge g Ostende, Bryssel g er fte fr mager g kmmer frem a 20 fb. Alst begyndt i stigende grad at kjøpe med rgnen utflytt i kasserne. New Bedfrds hvalfangere berettes sild direkte fra Nrge. Røkerierne i Til str skade fr vre eksprtører at ha indbragt dertil i Brygge g O::;Lende har endgsaa i de er det fremfr alt, at vaarsilden fra

10 182 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Nrge kmmer saa sent ut i sæsngen. Saagdtsm alt sendes sm bekjend i Enkelte belgiske røkerieiere, med Sildesæsngen her i Belgien strækker knsignatin - gsaa fr den saltede hvem jeg har knferert i saken, paasig fra august-september g indtil silds vedkmmende. De herværende staar gsaa, at den nrske vaarsild hlder sig sel v i sterkt røket tilstand paaske. Naar flk har spist sild i kmmisinærer, sm i almindelighet (saures bruns) langt daarligere end f. maanedsvis, længes selv arbeiderne g staar frit i valget av salgsmaaten, har eks. den nrske strsild, sm kmmer de mindre bemidlede ut i mars maaned vre eksprtører ganske i sin vld g kan hertil m høsten, g sm langt fre- < efter anden føde g hvis der ind-j praktisk talt ukntrllert frføie ver trækkes. Videre klages der ver, at ff.. 'l d 'lf d d ' va ar silden er fr str g derfr passer træ er mllc1velr, saa e es sm t æ et e tlsendte varer, sm de behager. 'd f'.,,. mm re r d e t bl' e gis k e mal' k e d. fte er paa denne tid l Belglen, avtar J større tlførslen er, dest mere tryk- saltet stand bør den frsendes i straks sildefrbruket. midlertid strøm- kes priserne ned, ikke mindst langt saavidt mulig ensartet størrelse mer tilbudene g frsendelserne av ute i sæsngen, naar det er vanskelig med sild pr. strampakfersk g saltet vaarsild ind til de her- at bli av med de ankmne sildepartier. ket tønde, al fald naar en skal.. anvendes tl sterk røknlng. Nu værende fiskehandlere fra nrske eks- K. mmlslonærerne.. fretar salget enten. k mmer vaarsl 'ld en gj erne l t øn d er paa prtører, sm uten enhver rganisatin 1 de. ffentlge (la mmque) eller pl'lvate stykker, g denne vare er synes at handle saa at si i blinde. auktlonslkaler, eller underhaanden vanskelg at plassere. (Frts.). Rapprt nr. 15 m skreifisket Trsk i til 2 mai 1000 stk. Derav 100 stk. sløiet trsk Lever Priser :fr Tilstede vegt i Damptilvertil andre mediein- Rgn lever leverhldig- tran i hl. 100 stk. hængt saltet pr. hl. kjøpe- baater het stk. i hl. transrter sløiet far stk stk. leveri 1 h1. 5 ) i hl. trsk rgn pr. tøier fiskere hl. Finmarkens Vinterfiske til 29 h ) rrrmsø arnt... l ) Sluttet Lftens psynsdistrikt l Sluttet Yttersiden... l l Røst & Værøy ) usløiet - Sluttet Helgeland-'-Salten Sluttet N. Trndhj. amt-vikten Sluttet S. Trndhj. amt-fsen l Sluttet Nrdmøre fgderi } } { Rmsdals fgderi Sluttet Søndmøre fgderi N. Bergenhus arnt Sluttet Søndenfr Sluttet -- Tilsammen / Finmarkpns vaar- eller lddefiske /2 øre ) fra 3 / ) gav ever 4095 l pr alt Mt i 1913 til 3/ -, ' - i / i / i / finmarkens vaar- eller lddefiske / 2 øre pr / : ir 1 hl.lever - pr, kg 5-8 øre i / gavlhl.lever pr * 6-12 øre i / l pr øre i /5 O (l pr. : Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag eller nsdag. l) kg, fisk mgjrt til stk. efter 270 = 100 stk. - 2) 1) mgjrt til stk. - 3) Herav er stk. slgt til dampskibe :fra Lften, hvr partiet gsaa er medregnet i kvantumet. - ') mgjrt til stk. Av partiet er stk. rnssebehandlet g 600 stk. hængt tilrtskjær. - 5) 1 hl. lever gav i Røst 32 g i Finmarken l. damptran. - 6) Herav 7 dampskibe, 2232 mtrbaater g 93 seilskøiter..

11 Nrges utførsel av fiskepr dukter fra januar til 25 april 1914 g uken, sm endte 25 april Fetsild g skaa- Strsild ret sild Nrdsjø- slands- Brisling sild sild tur. Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk nrsk landsk etc. Rt skjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rgn D.m. tran R.m. tran Blank Brunblank Brun Haakjærr. O'l s. -' -' Kristiania... Sandefjrd.. R ristlansand. Flekkefj rd. Stavanger... Kpervik.... Haugesund.. Bergen.... Flrø.... Aalesund.... Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik q i Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre Tldsteder Kristiania... Sandefjrd... Kristiansand Flekkefjrd Stavanger.,,. Kpervik. Haugesund.,. Bergen,..,.. Flrø,..,.,.. Aalesund... Kristia:r:sund ' Trndhjem... Bdø.,.,.... alt l ukenl Hvaltran Sæltran Bttlensetran 2343 Sildetran Sild, ferskj Sild, røkt ks Makrei, saltet, 14\ Makrei, fersk 1350 laks, fersk levende aal fersk fisk Svlvær..,.. - 3: ' - -,4 150 Narvik, Trmsø, Hammerfest Vardø, Vadsø..., Hummer jfik,salt.etfisk saltetl Sildemel fartøi ' stk. i l Fiskeguan Sælskind Hermetik Andre alt s800' s0 l uken l q t: g ::::; tj tzj t! tzj t! 00 tzj O!;d Z O!;d tzj tzj tj!;d :;j 8!;d > 00 'Q. Z - 00 e;:; Tldsteder Vaarsild Anden

12 184 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 6 mai /12 Værdi i tikaler. 1912/13 Værdi i tikaler. rrtalimprt Herav fra Nrge Siam. siden heter det i raprten, var makre, Efter generalknsul H. BOl'gersens fisket anset sm det største g betydeligste næst efter trskefisket. Det indberetning utføl'tes eler fra Nrge til Siam i finansaarene 1911-] 2 g 1912 utgjrde en fjerdepart av værdien av -1913: Kl]nadas fiskerier, g et halvt dusin Sardin er:. fremmede natiner utrustet ekspbditinerfr at delta i det. Desværre blev bedriften drevet saa intens baade av amerikanerne g andre at ved utgangert'-av det nittende aarhundrede var makrellen utryddet eller brtskræmt fra de kanadiske farvande til alminde Anden hermetisk fisk. Av ttalimprten, t. 900 l, leverte Nrge mest, nemlig tikaler lig beklagelse fr alle interesserte. Frbruket av hermetisk fisk, særlig det sidste tiaar bar imidlertid fiskeriet sardiner, stiger aar fr aar g vil tat sig betydelig p g endskjønt det ganske vist bli betydelig større naar ikke kan. sammenlignes med tidligere Nrdbanen blir færdig. Røket fisk tiders kvanti staar det nu sm nr. L 1 falder ikke saa vel i smak sm urøket. blandt Kanadas fiskerier. Sardinerne maa være av billigste srt fr at kunne knkurere med de spanske g prtugisiske; de bør best være urøket efter fransk metde, g nedlagt i arachidlje g eller tmatsause. l Fr nrsk tørfisk g klipfisk er Siam Makrell ikke nget marked. Makrelindustrien i Kanada. (Av fiskeriagent Jhnsen, Hull). Den amerikanske knsul i Cbarltttwn, Prince Edwardsland gir i en indberetning til Washingtn ngen interessante plysninger m makrelindustrien i Kanada. Fr firti aar New Yrk. Ntering paa nrske fiskevarer pr. 17 april ' $ Sild, fet, KKKK slandsk, skjæresild Fiskebller, 4 rat. pr. daftse Fiskebller, 2 rat. pr. daase / 4,-11 1 /2 Sardiner, 1/4 æsker med nøkkel... $ bulj n... Theis... '1 Viking.. '1 1/ M akrel, sauset, 16 OUl1- ees pr. clus. l4 unees G.OO Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 1 mai Damptran nget fastere, industrielle srter rlig. J eg nterer: Brutt, salgspriser. Damptran, kldkl. Lfts Jtb. 60/61 Raamedicin 57/58 Blank trsketran,,53/51 Brunblank d. 46/47 Blank industriel... 41/42 Brunblank d /38 Brun levertran... 31/31 1 / 2 Sæltran, lys /43 1 /2 D. brunblank /39 1 /2 D. brun Sildetran, lys /39 D., brunblank... ' 34/35 D., brun /30 Hvaltran, uraffinert nr. O 47 1 / 2 D., l 46 D., 2 42 D., 3'1 40 D., fieneral=rllpprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). fov:;!:.ill kva;'::,- til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes fol'sent til at kmme m. ed, ptages l følg.ende ukes rapprt. 2/ / (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) A. Skrei trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni.... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il)..., hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr tber ils) bl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli--desember 1)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, saltpd, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast) ny sæsn maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t America) O 1) Al sild frbrukt fersk el' ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke meul'egnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m 8- a Fiskets Gang angives sm kilde O

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere