fra tlskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tlskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18

2 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra Aalesund ifølge vare 4500 maal g agmril cl <'\8,1; fj rd strmhindret 2000, landligge, Dyfj rd desuten er pfisket med smaagarn ca. agnmangel, JYehavn strmhindl'et 1--2 ha- Søndmørsp. ialt 28 dampskibe, hvrav 4 damptrawlere. Fr linebaatenes b. i SØl'fjrd herred maa, derav agn en haling ptil 4000, Gamvik tringer 600 maa. linger, gammelt agn, ujevnt , fersk saltet ca maal kjøbmandsvare, agll- delvis trækning'el' , mtrskøiter en vedkmmende pgives fisket hittil at sild 4000 malil, fabl'ikvare 5000 mela!. haling , enkelt 2500, Finkngkjeilen, ha været smaat, tildels fr uveir g Lsvik, Tyfjrd landligge strm, Berlevaag Telegram fra amtmanden i Finmarken, dat. strmhindret sillaadækkere 1-2 halinger 0- mangel paa gdt agn. Der synes heb 2 mai 1914: 200, skøiter 1-3 halinger , Kngsfjrd gammelt agn , gjellllemgaa ler ikke at være megen fisk derbrte Om sildefisket indbereites: 0skarneR i Alten et stæng, antagelig 500 maa, utsigtel' videre ende smaat distriktet østver, landligge strm. aar. stængning agnsild. Langfjrd Talvik f1'ega at sidste tid stængning mindste srter smaa Amtmanden. Ldde tat Ekkerø, NOl'dvaranger. S æ lf ang ste n har fr Aalesundsfartøierne git bra fangster paa shavet staaende større g mindre stæng uptagne. garnsild, stængningen nu avtagende. En masse Opslag 35. Vadsø 30/4: Onsdag: Breivikbtn clypsagn , Breivik ingen utrr, iaar. Etpar fartøier indkm i slutningen av april med mtrent fuld last ligger fr nec1saltningen skjæresild. Kun en Ntbrukenes antal hel' varierende fra 10 til 15. En større pramme g et. dampskib hen Tufj rd, Rlfsø liner , smaadækkere en haling , ngø dypsagn ikke nævneværdig, enkellinetrækning 200, Gj æsvær skøi dyr. De sm enda var g anden dampbaat laster fr sildljefabrikkel' eller til agn. Ellers intet sildefiske. Utsigter ter , smaabaater , enkel paa fangstfeltet hadde fr det meste Bergsfjrd. smaadækker lastet Kamøvæl' lineskøiter , dypsagn , Skarsvaag 1400, gde fangster. Veiret har gjennemgaaende været bra paa fangstfeltet, Kjelvik liner , Hnningsvaagene liner 0lman dypsagn g liner smaabaater lastet, mest sydlig vind. Senere meldes at Telegrammerø smaadækkere , strskøiter 4000, enkel 2 halinger 8000, Maarø, Laksefj rd der yc1erligere er inc1kmmet flere damp:: dypsagn 180, Trskefjrd , Kjøllefj rd liner smaat, Skj øtllingberg , S<reifisl<et. kuttere fra shavet med ptil 2400 dyr Opslag 29. Bdø 2/5: Yttersiden: ngen dypsagn , Oksefjrd liner 2000, Omtrent 3/3 av fangstflaaten fra Aalesund antages nu at være indkmmet. Lften , resten hængt, damptran vik tringer faa trækllinger , mtrer kvantumsfl'økelse. V ærøy-røst: Opfisket Mehavn skøiter- ujevnt en t hainger , hvrav saltet , slgt til 6000, enkel 8000, smaaskøiter , Gam 3171, lever 459, rgn 4000 hl. Priser: fisk, , enkel tre halinger 2800, Finkngusløiet 9-33, lever 10, fiskevegt , kj eilen faa trækninger skøiter , leverhldighet , fettprcent 32. Op- mtrtring 000, Tyfjrd , Berlesynet hævet. Salten-Helgeland: Opfisket vaag smaaskøiter , mtrer , hvrav saltet l , iset , halinger , t henhldsvis 2500 g resten hængt, damptran 2657, lever 267, rgn 3700, Baadsfj rd delvis sjøveir hl. Fisket slut fr alle vær. 1500, Syltefjrd t skøiter, gammelt agn, Veiret: Meterlgiske Obs erv a tr i u m beretter: Søndag blæste der paa Syd- g Vestkysten laber til frisk sydvest, sm i løpet av dagen gik vestlig. Næste dag hadde man nrdvest pas. Vestkyste-n. Tirsdag var vinden dreiet tilbake til sydvest; men nsdag fik man nrdvest eller nrdenvind med tiltagende styrke g synkende temperatur, saa at termmetret trsdag g fredag sank ned paa frysepunktet. Lørdag var vinden løiet av, g den gik nu sydstlig eller sydlig. Det nrdenfjeldske hadde søndag faat sterk vestenvind, sm i løpet av samme eller den paafølgende dag gik vestlig til nrdvestlig, dg nget løi Beretningerø fetsildfisket. Fra stiftamtmanden i Trmsø, dat. 24 april 1914: Jeg tillater mig at indberette, at der fra nytaar til paaske i Lyngen lensmandsc1istrikt er pfisket følgende kvanta sild: a. i Lyngen herred maal, derav iset 800 maa, skjæresild :::000 maal, fabrik- Amtmanden Agnmangel Sørvær, Hasvik, Hj elmsø, Opslag 35. Vadsø 29/4: Tirsdag: Breivik- ngø, Gjæsvær, Skarsvaag, Syltefjrd. Strm btn gal'll enkel 100, dypsagn 100, Hjelmsø 0stfinmarken delvis Vestfinmarken. Ldde liner smaaskøiter gammelt a&nl tilstede. Eic1svaag, Eidsnes i Laksefjrd samt Vadsø. Amtmanden. Havøsunc1 ikke lallclkmne, Gjesvær smaabaater , skøiter , enkel 2 Opslag 35. Vadsø 1/5: TrEdag Breivikhalinger 4900, Skarsvaag liner smaadækkere btn c1ypsagn 20-50, Sørvær, Hasvik smaat, , Kamøvær tring 1500, skøitel' Hjelmsø nsdag aften lineskøiter , 2000, dypsagnbaat 2200, Hnningsvaagene li- trsdag smaaskøiter strmhindret , ner, smaabaater 300, smaac1ækkere , Havøsund ikke nævneværdig, Maasø smaastrskøiter 1-2 halinger , lanc1- baatene , Stikkelsvaag , ligge fr agnmang'el, Kjelvik 1nO-350, Kjøl- Ryggefjrd, Kbbefjrd , agnmangel, lefjrd liner verstaat 1300, Oksefjrc1 3200, Gjesvær smaabaater , skøiter 700- Dyfjrc1 smaat, l\ehavu mandags aften strm- 4500, 2 halinger , Kamøvær dypshindret , Gamvik agnmangel, Ris- agn , liner , skøiter enfj rc1 2000, Tyfj rd, Tana , Lsvik flere halinger , enkel 5500, Skars- 200, Kvitnes mandag31s-600, agl1mangelhav- vaag skøiter 3000, agnmangel, Helnes nsdag ningberg, Kvitnes, Kngsfjrc1, Skarsvaag-, liner 800, dypsag'l1 400, Rjelvik liner. trsdag Havøsnnd, Sandvikær, fof0 V l'ig landligge g-run- 7,5-:500, 2 smadækkere 2400, nll1gsvaelet strm. Ldde tllstede Gl'. Jakbselv, Varan- gee slllaac1ækkele , stlskølter 1-,8 gel'fj rden, Vardø, Skarsvaag. Fiskepris: ha1ll1ger uj evnt, fløpne uke Vardø, Havningberg', Kngsfjrd, Finkng- d;vpsag, Sl'tvlk. lastede, l1cle sljængt Srtkjeilen distrikt, Skal'svaag, JYaasø, Hjelmsø, vlk, JøllefJrcl lmer strskølte' ?, ngø, Rlfsø 10, Baadsfjrd, Berlevaag-, Hn- qksefjrc , smaskølter 150?, Kl ende mandag. Tirsdag øket vindstyrken til strm fra vest eller nrdvest. llingsvaagene, Hammerfest, Hasvik 10-11, fjrd 600, Mehavn -2 halng'er. stl'mhmdret Senere i uken hldt vinden sig nrdvestlig, men med avtagende styrke. lefjrd ditrikt ' Kjelvik 10l-l hinc1ret , Tyfjrd smaaskøiter 1100 Gamvik 11 Risfjrd 121/ 0 JYehavn 13 Kjøl , Gamvlk 2 tl'ækmnger strm Kamøvæl' 10i-ll, LØk;ik 9, Gjesvæ: lt: -1800, Vardø enkel lineskøite Bakkel gam Finmarkskysten hadde søndag g Level'pris: Vardø, Finkngkj eilen distrikt, mel.t ag-n 1000, nrdvetstrm, lalldhgg:e de mandag frisk til sterk vestenvind, derimt tirsdag g nsdag nget rligere Gamvik, Kjelvik, Hnning'svaagene, Skarsvaag, øvl'lge steder. Ldde tllstede Vardø, Nrd- JYaasø, Hjelmsø,. ngø, Rlfsø 10, Havning- varanger. Amtmanden. berg, Berlevaag 8, Kngsfjrd, Hasvik 8-10, Opslag 35. Vadsø 2/0: Frec1ag': 'ralvik veil' med tildels østlig vind. Trsdag Baadsfjrd 11, Risfjrd 12,.Mehavn 11-12, gal'll liner , JYaasø smaabaater Kj øllefj rd 8-12, Hammerfest Le- liner, stl'mhinc1ret, , Skarsvaag divel'hldighet: Havningberg, Hjelmsj, ngø strikt agl1l11angel, Kjelvik delvis trækning 350, hersket sterk nrdvestlig eller nrdlig vind, g fredag øket den til strm. 1500, Baadsfjrd, Finkngkjeilell , HOlluingsvaag-ene mest landligge, ngen smaa Lørdag std fremdeles vinden nrdlig, Kngsfj rd , Berlevaag' , dækkere liner Trsdag: Risfj rd Mehavn , Hnningsvaagel1e Frøvrig landligge fr strm. men nget løiende , Kjelvik , Skarsvaag 1400, Ldde tilstede Vadsø, Nrdvamnger. Rlfsø , Havik 2000, 3548 baater, Amtmanden. 234 jøpeartøir, vrav Hnningsvaa,gene Opslag 35. Vadsø 2/5: Opfisket under 87, KJøllefJrd bo, JHehavll 48, Vardø 16. vaarfisket kg-., derav hængt til Amtmandell. rnndfisk , hængt til rtskjær 1600, Opslag 35. Vadsø 30/4: Breivikbtn, saltet klipfisk , russebehancllet , Breivik, Sørvær landligge, strm, Skalvfjrd iset 4500, leverkvantum 1093 hl., dampme(1i fredag- c1ypsagll 400 kg'., igaal' strm, Hjelmsø cintran 3S30 tønder. Leverhldighet Vardø, 2 smaaskøitel' stl'mhindret , øvrig Kj elvik, Gj esvær , Havningberg', landligge, Tufjrd i Rlfsø t smaadækkere Syltefjrd, Kngsfjrd, niaasø, Hjelmø, ngø gammelt agn 400, strm, agnmangel, likesaa 1500, Baadsfjrd, Finkngkjeilell, Gamvik , Lebesby, Skal'svaag 1400, Berle vaag , JHebavll , Kjølle- strm, agnmangel Havøsul1fl, Maas0, Hartvikren, Kjelvik linebaatel' , KjyJlle-

3 fl mai 1914 UjG!NTJjGJ MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 175 fj rd , HOllningvaagelle , Vaarsildfisket Rlfsø 1400-HiOO, :ammel'lest , Hasvik 2000, LCJjJpen Tranprcent Finkngkjeilen Kjøllefjrcl40, Baadsfjrd, Hn (Efter uketelegrammerne.) ningsvaagene 3840, KOligsfjrd, Berlevaag 'l'tal tilsvarende uker 38, Vardø 33-35) 'Gamvik 35, lylehavn 39-40, Ukefangst 'l'talfangst Uken sm endte Kjelvik 30-35, Skarsvaag 35-40,'Hjelmsø 45, maal maal Hasvik 30. Fiskevegt Vardø, Havningberg, maal maal Syltefjrd, Kngsfjrd 250, Finkngkj eilen, Kjøllefjrd , Baadsfjrd , Berlevaag , Gamvik , Thehavn 31 januar , Kjelvik , Hnningsvaagene februar , Skan;vaag 270, Gjesvær, Hammerfest , JYaasø 220, Hjelmsø 230, Rlfsø , Hasvik 180. Fiskepris Vardø, Havningberg, K ngsfj rd, Finkngkj eilen, l\1aasø, Hjelmsø, ngø, Hammerfest, Hasvik, Lppen 7 mars 11 O , Baadsfjrd, Rlfsø 10-11, Gamvik, Gjes vær 11-12, Berlevaag 12-13, Mehavn 13, Kjøllefjrd /!!, Lebesby 9-10, Kjelvik 28!, 69 SSO il , Hnlljngsvaagene 1l-12, Skarsvaag 9-1l. Leverpris : Vardø, Syltefj rd, 4 april :1 Baadsfjrd, Berlevaag, Finkllgkjeilen, Gamvik, l l Lebesby, Kjelvik,Maasø, Hjelmsø, ngø, Ham merfest 10, Havningberg, Kngsfjrd, Helnes, 25 Hasvik 8, Skarsvaag, Lppen 8-10, lvehavn , Kjøllefjrd distrikt 8-12, Hnnings- _2 M_a_i --' : :.i-- il\ vaagene 10-12, Gjesvær 10-U, Rlfsø Baater 3966, derav 7 dampskibe, 2232 mtrbaater, 93 seilskøiter, i Gr. Jakbselv 5, Nrd- varanger 27, Vadsø 25, Kiberg 12, Vardø 218, Havningberg 55, Syltefjrd 25, Baadsfjrd 213, Kngsfj rd 50, Berlevaag 137, Finkngkj eilen distrikt 207, Gamvik 140,.Mehavn 320, Kjøllefjrd Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget, (Opslag paa Bergens børs). distrikt 510, Lebesby 52, Kjelvik 81, Hnningsvaagene 836, Skarsvaag distrikt 238, Varesrt Mandag Tirsdag Onsdag j Trsdag Fredag Lørdag Gjesvær 248, Maasø 125, Hjelmsø 96, ngø 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5. 2/5 \ 27, Rlfsø 14, Hammerfest 155, Hasvik 89, Lppen 7l mand. Landkjøpere 337, kjøpefartøier 298, hvrav Vardø 16, Baadsfjrd 27, Berlevaag 7, Finkngkjeilen 1, JYehavn Tran: h. kr. kr. kr. kr. kr. 48, Gamvik 4, Kjøllefjrd 50, Kjelvik 9, Prima kldklaret damptran... il Hnningsvaagene 90, Skarsvaag 8, Gjesvær 34, JYaasø 1, Hjelmsø 2, Lppen 1. Raa mediein, nrdlands..., Amtmanden. Opslag 35. Vadsø 3/5: Lørdag findes 2 Rgn: linebaater gammelt agn , JYaasø smaabaater , skøitene 700- lste srt , agnmangel, Kjelvik delvis utrr 50-2den , jevnt smaat, Kjøllefjrd 1000, Skjøtningberg , Gamvik ,. 3dje...,... [ enkel 2000, Finkngkj eilen , Tyfjrd , Berlevaag 270. Strm- hindring veralt. Amtmanden. Va a r s i d: Opslag 36. Røst 29/4: Fiskepartiet 36/ 10 Rund milline herav sallet , resten hæng --- Damptran 2470 hl., lever 160 hl., rgn 2200 hl. Fiskepris: nsløiet 29-33, lever 10. Fiskevegt , tranprcent 32,leverhldighet at den sktske vintersild paa det nær Det frlyder paa frskjellige hld Utenlandske fiskeriere Tilstede: 5 garnmtrskøiter, 18 Uken 25 april-2 mai. garnbaater, 3 linemtrskøiter, 16 linebaater, meste er rømmet. Priserne er fr 12 dryer, 220 mtnd, 5 damperier. Sillen nærværende Jl Avsætningen sic1ste beretning 3 delvise sjøveirsdage. Gjennemsnitlig fangst denne uke: Garn 120, liner 90. Opsynet Værøy g Røst hæves ic1ag. Opsyns betj enten. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 2/5: uken 2 hele g en delvis sjøveirsc1ag. Littløy, Gaukværøy Uveil' g. agnmangel har hindret bedriften. ngen nævneværdig frhøieise av partiet. Lensmanden. Opslag 8. 4/5: Landets skreifiske til 2 mai 63.0 mill. stykker, hvrav 11.1 hængt, 50.8 saltet, hl. danpmedicintran, 89 J3 hl. levr, h1. rgn, mt i G Sardinfisket. Telegrammeræ ] 5.00 har været mer tilfredsstillende i Ham burg end i 0stersjøprvinserne fr Til Bergens børs telegraferes: Bilba 4/5: denne sild. Gijn meget rikt. Vig gdt. Markedet ani- De mindre srter skjæresild har med. Behldning '1000 tønder; været bedre efterspurt i det siclste, Markedsberetninger m. Vs Uken 25 april-2 mai. De større er derimt vanskelige at rsælge. Priserne er sm under 18 f, m. pgit, nemlig 40/50 JM;. 30, 50/60 Jlb. 29, 60/70.;lb. 28, 70/90 Jth. 25. Fr leveranse august er - nget slgt til priser, sm ligger nær frannævnte. Fiskeriagent Assersn indberetter Sl sild er fremdeles uten efterspørunder 2 ds. : sel. Vaarsildfisket S a l t sil dm ark e cl et. den fr- Vaarsild 7/800 nteres. med Jl0. 13 Opslag 19. Haugesund 2/5: Vaarsildfisket: maal ntsild - mest iset - ptat løpne uke har der været litt efter- ---:--14. Omsætn!ngen er ikke str. søndre distrikt denne uke. Buvik. spørsel efter sktsk stemplet vare. Der 6/700 staar tilbake fr 7/800. Av nteres: largefulls Jl0. 34, fnus Jl0, 33, \ 8/900 er tilført litt, g der frlanges matfulls Jfff. 31. JM;

4 176 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Tilførslen i uken har været ub etyde- meste. - Av ræker blev der i uken Opslag 2. 30/4: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 1700 kasser vaal'sild 8 shillings kassen, 1650 kasser 11 shillings. Meget lig av alle srter. fisket CfF i Elben. Stettin. Uken endt 25 april. uslgt. Mens msætningen av nrsk vare var Fra Nrges fiskeriagent i England, Opslag 2. 1//}: Fiskeriagent Jhnsen Hull: 1400 kassel' vaarsild ubetydelig, fandt sktsk stemplet sild datert Hull, 1 mai 1914: temmelig gd avsætning. Nteringerne var: largefulls Jb , fulls jffg / 2, matfulls j{g. 32, matties j{g / 2, largespents Jfg. 25. Tilførslen utgjrde 158 slsild, 185 vaarsild g 230 skjæresild; 74 svensk g 102 fra Danmark. F e r k s i l d m a l' k e det. Herm er Av de fficielle beretninger fr uken endt 25 april hitsættes : Ham b u l' g: Omsætningen utgjrde ialt te fisk. 22 trawlere bragte CfF, 15 seilere CfF le Tilførsler g priser i uken: Lørdag 25 april kasser vaarsild, endel slgt til 9/. vende flyndre. Fra utland g indland ankm desuten te, hvriblandt Mandag 27 april kasser va arsild, endel slgt til 12/-13/, meget adskillig pigvar g tunge. Priserne fr denne fisk lt tilbake at ønske. uslgt. Rester 8/-10/. Frøvrig betegnes priserne sm bra Tirsdag 28 april kasser vaarsild, endel slgt 7/-8/6-9/. g efterspørslen sm tiltagende. Veiret er kjølig. Onsdag 29 april kasser vaarsild 7/ -8/, meget uslgt. Rester A l t n a. Omsætningen utgjrde ca. l millin CfF fisk. 17 trawlere 7/, 9/, 9/6. bragte CfF. Desuten msattes Trsdag 30 april. Rester 8/, 9/ endel aal, ræker, CfF sild, 9000 kasser vaarsild, slgt 8/ kasser vaarsild, endel slgt 11/, meget te dansk flyndre g CfF anden indsendt vare. Tilførslen av levende uslgt. flyndre, sm sælg,es ved bryggen, var Fredag 1 mai. Rester 13/, 13/ str. 1 dampskib g 73 seilere bragte kasser vaarsild, slgt 13/ snes. 156 baater bragte frskjellig slags. elbfisk. Priserne. beteg alt kasser i uken. nes sm tilfredsstillende. Telegrammer. C u x h a ven. 16 trawlere bragte F ersksildmarkedet. ' Cf! fisk; 3 km fra sland, 3 Opslag:d. 28/4: Fiskeriagent.Jhnsen telegraferer: Hull: 6700 kasser vaarsild 7-9 fra Skagerak, 7 fra den mittre g nrdlige del av Nrdsjøen, 3 fra den shillings kassen. s.mmerveil'. sydlige del. Under sland :fiskedes ptil CfF, inrdsjøen CfF. slandsfisken bestd av trsk, sei g hyse. Klipfiskfabrikken kjøpte det Sil deh a n de le n i uken endt 1 mai. pet varme veir i begyndelsen av uken lammet isetsildhandelen g den frværredes end yderligere ved de verstaaende partier fra den ene dag til den anden. sælge ut den ene last paa lørdag genertes salget av de nyankmne laster paa mandag i den grad at en del blev verstaaende til tirsdag g frværret end yderligere situatinen fr de fire Da det ikke lykkedes at Ferskfiskmarkedet. shillings kassen. Opslag 2, 1/5: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: 1600 kasser ntsild 8 1 / / 2 J1.. kassen. Opslag 2, 4/0: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 7300 kasser vaarsild lli--12i shillings kassen. Opslag 3. 29/4: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: Tre Jarl 21 kasser fisk, kveite 37-60, flyndre 20-26, lys hyse / 4, ørret litet at berette. Der er i uken ankmmet en last paa ca kasser g et Htet parti med ruteskibet. Hvrvidt laster sm var frhaanden. Der var Klipfiskmarkedet. man kan gj Øre regning paa yder liten eller nærmest ingen efterspørsel Opsll1g 5. 4/0: Generalknsulen Bilba telegraferer: Salg nrsk 470, behldning ligere tilførsler her, avhænger helt av fra indlandet ei heller fra Lndn, 780, priser ufrandret. Santander: Salg markedet i Hull, idet priserne her hvrtil en direkte baat ankm paa nrsk 215, islandsk 50, behldninger 800, Pris nrsk dreier sig m 8-9. med en tilførsel mandag. K vahteten var desuten l mange Paris , Lndn paa kasser. Fr ngen tilfælder meget simpel. Ved det igaar kasser til gatesalg kan man vel pnaa iridtrufne. kjølige veir lykkedes det at et par mark mer. hæve prisen fr en lasts vedkmmende Knsulatberetninger. Fe' skf i s k m a l' k e det. Ukens til 11/, mens den anden last, aven tilførsel til auktinerne utgjør kun 32 slet kvalitet, slgtes til 8/. dag var kasser med tre skiber. Priserne har markedet kun tilført en last sm slgtes været mtrent sm først i uken telegrafert. til 12/ -13/6 g den verstaaende del fra igaar gik ut til 13/-13/9. De fleste røkerier reducerer sit mandskap imrgen g endel slutter helt med silderøkning fr denne sæsng. Opslag 2. 29/4: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: 65 kasser sild 10 1 / 2 Jf. kassen. Opslag 2. 29/4: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 3000 kasser vaarsild 7-8 shillillgs kassen. ngen. efterspørsel. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 27 april: mprt g msætning av khpfisk fra april 1914, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Salg 250 nrsk. Behldning pr. 25 april 1250 nrsk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk. Santander. mprt 75 engelsk. Salg 225 nrsk, 100 islandsk g 75 engelsk. Behldning pr. 25 april 515 nrsk g 200 islandsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris a/v l/lndn. følge viceknsulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den frløpne uke følgende utfald: Gijn: ngenlunde gdt. Vig: idem; der pfiskedes 3941 kurver. Rgnmarkedet var nget annimert; der var ikke stre salg i Vig, men adskillige partier gik til de mliggende kystdistrikter, såaledes at behldningerne, tiltrds fr at der i ukens løp imprtertes 225 tønder, pr. 24 ds. anslaaes til mkring 1200 tønder. Fra legatinen i Havana, dat. 13 april Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 27 mars-7 april meddeles følgende:

5 6 mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 177 ndførselen andrg til 4881 kasser fersk fisk. administrativ henseende Vegti $'(1/ 2 ) Værdj i Jl6. g 265 tabaler. er der t frskjellige markeder; det Elbfiskere Behldningen pr. 10 april var an- ene ligger i Hamburg g administreres Fisk fra slaat til 7500 kasser nrsk fisk g av staten Hamburg; det andet ligger indlandet sktsk. i den prøisiske by Altna g admini-. utlandet.. ' Priserne var ifølge Revista Oficial streres av denne bys myndigheter. handlende fr nrsk fisk $ g fr Byerne Hamburg g Altna er fuldsktsk $ ; der nteres fr' stændig sammenvkset. De t fiske M i den nrske vare $ g den skske markeder ligger paa hver sin side av $ grænselinjen ved flden, kun 2-3 mi Kur ser: nutters gang fra hverandre Lndn 60 div e.g a $ 4.44) Altna fiskeridirektin har netp ut- Den fra utlandet ankmne fisk frdeler sig saaledes paa de frskjellige 19 3 / 8 a 19 1 /2 % P. git sin aarsberetning fr 1913, Ham Paris 3 div / 8 a 5 3 / 4 % P. burgs vil kmme senere, g paa grund lande: Hamburg 3 d/v / 8 a 4 1 / 4 % P. av vre interesser her, skal nedenfr Fra Generalknsulatet i Bilba, dat. 27 april 1914: følge ufficielle pgaver antas den ttale indførsel av klipfisk til nedennævnte nrdspanske havne i sidstledne mars maaned at ha utgjrt følgende antal kvintaler (a 50 ). t:j::j8t-:l:j W Z -S æ S- $:O rj'.l -S -S -S rj'.l -S r-j... ' p, [ : s. _.. CD CP t:l ::i l\::l i-' 00 i-' Ol l\::l l\::l 00 Ol. Ol Ol Ol. l\::l -1 i-' l\::l l\::l Ol. i-' i-' i-' l i-' Ol. Ol. i-' i-' C;:i OJ gives et krt utdrag av denne beretning. Omtrent 1/5 av værdien av msætningen i fiskeauktinen falder paa nrsk fisk. Vegti$'(l/lkg). Værdii. Damptrawlere Seilhavfiskefartøier l\::l -1, l\::l i-' 00 Ol. -1 Ol Av dette ttalkvantum antages Seil-havfiskefartøier: Nrge... Hlland... England... Sverige... Danmark... Vegt i 7J) Værdi i j{, l Nedenfr følger en nærmere pgave ver den fra Nrge ankmne fisk: Vegt i 'li) Hyse Trsk Sei.... Flyndre.... Laks.... ørret.... Aal.... Pigvar.... Kveite.... Hummer.... Ræker.... Sild 3958 kasser.... Makre stk Værdi i Gjennemsnitl!lpris i p:f' A. pr. ks pf. pr. stk 'Fruten i auktinen msættes gsaa Fiskeflaaten bestd av følgende farkster, fisk ved almindelig falbyden ved fiskebryggen. sm gjrde følgende antal turer: Det er seilfiskefartøierne g 26 damptrawlere turer smaabaatene sm sælger sin fangst paa 75 seil-havfiskefartøier denne maate. Desuten msættes den 147 fldevere danske flyndre, sm kemer med jern- 149 aapne baater banen, her. Omsætningen var sm Disse pgaver gir gsaa et billede følger: av det tyske fiskeri. første linje Værdi i. kmmer nu trawlerne, hvrav sm tidligere meddelt en række er under byg- kvintaler nrsk fisk at være trancitert Flyndre snes ning. Dernst kmmer seilfartøierne ver Bilba til indlandet, imt 3164 D. fra Elben kvintaler i mars Desuten ankm,, fra de egentlige, gamle fiskeridistrikter 200 kvintaler nrsk trancitvare til Fllievere: Frskjellig slags ved fldmundingen. Disse fartøier er fldfisk.... Santander tmastede av kuttertypen med 4 mands Aapne baater besætning. Saa har vi fldeverne, sm Dansk flyndre pr. bane er aven egen i Nrge ukjendt type. Altna ferskfiskmarked c;e De aapne baater er t slags, enten (Ved fiskeriagent A8ersn) lange, smale, spidsgattede, eller av al Den samlede ms'ætning paa Altna mindelig jllefrm. Hamburg-Altna er sm bekjendt ferskfiskmarked beløp sig saaledes til Med hensyn til vennævnte pgaver vrt vigtigste marked i utlandet fr Jb mt Jh i kan følgende videre tjene til plysning.

6 178 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Trawlerne fisker alle i Nrdsjøen g Altna fersksildhandel i Skagerak, g fangsten bestaar av den sedvanlige Nrdsjøfisk ind bragtes saaledes bl. a CfF (Ved fiskeriagent Assersn). Mens vr ferske fisk msættes ved hyse. Kutternes hvedfangst bestaar auktin i fiskehallen, fregaar sildeav flyndre; sm fiskes utenfr kysten. handelen paa en helt anden maate. Elbfisken er av fof,skjellig slags g er Hver mttager av sild, hvad enten han fr de fleste s6rters vedkmmende' er kmmissinær fr nrske eksprtører nyttes til tørrehus. Gulvene i anden etage g lftet blev revet væk g frandring frøvrig fretat saaledes, at hele denne avdeling dannet et eneste rum. fra nederste gulv til taket. Dette tørrerum var i gulvet 10 1 / 2 x 16 ft g -høiden fra gulv til lftsbjelkene var 15 ft, det tilspidsede rum ver lftsbjelkene til mønen var ukjendt hs s. eller liar kjøpt silden paa fiskepladsen Den i auktinen msatte fisk fra i Nrge g er selvpakker, sælgersin l ft. En dør blev anbragt i sidevæggen indlandetbestaar ikke bare av fersk- sild bedst mulig, helst frinden al1- sm førte ned til tilstøtende vandsfisk. Denne pst mfatter al tysk kmsten, saa kun leveringen staar thfisk rum baade i første g anden etage. sm kmmer med jernbanen, g bake. Silden lsses ved Altna kai, rr regurlærbare luker blev anbragt hvedmængden bestaar av fisk fra 0ster- sm ligger nedenfr ferskfiskmarkedet, nær gulvet i de t yttervægger g i sjøen, trsk, flyndre g sild. Ved fisk ca. 10 minutters gang derfra. Kun lt selve taket nær mønen blev gsaa en fra handlende frstaaes fisk, S0111 fiske- ubetydelig kvantum sælges ved auktin. regulærbar luke anrdnet. Til. at hænge handlere her lar sælge i auktinen av Over Altna gaar det største kvanmangel fisken paa blev kun benyttet brd sat paa andre g bedre a vsætnings- turn fersksild g indførselen finder sted paa kant i passende avstand fra hver maater. det hele aar, hvad nedenstaaende p- andre, g smaa vinkelkrker spikret gave vil vise: paa disse fr at huke fisken paa, likesm sktlænderne giør det. Til p Fra Nrge Fra Sverige Fra Strbrit. Fra Danmark rrils. k' ' hængningsrum blev kun benyttet rum Januar met mellem anden etages g lftets Februar bjelkelag. :Mars.... April..., Hele anlægget var simplest mulig fr at frsøket kunde utføres paa billigste Mai maate, men tørrehuset viste sig Juni..., frmaalstj enlig. Juli.... l l Ophængningen g nedtagningen av August...,.., September fisken var selvfølgelig ikke saa letvindt anrdnet sm det kunde ha været m Oktber..., man hadde indrettet sig fr en virke- Nvember lig varig bedrift, men var nksaa grei Desember l fr et saa litet parti rrils Fr at frembringe varme blev 2 transprtable kksvne av sktsk m V ærdien av sildeindførslen utgjrde...,...,.,,. J{1; del benyttet. Sm regel var kun en Ved Altna kai lssedes videre laks j' vn inde ad gangen under tørringsg av anden fisk kg..., prcessen. Fruten hvad der er ms at i auktinshauen, ved fiskebryggen utenfr samme g hvad der er indført ver Altna kai, regner man at der paa anden maate er tilført byen ferskfisk til en værdi av Jh , saaledes at den samlede værdi av tilførslerne skulde utgjøre J Altna er videre hvedsætet fr den tyske fiskefrædlingsindustri. Saavel fersk fisk sm især fersk sild blir her bearbeidet fr det tyske marked. Den ferske fisk, sm anvendes her, blir hvedsagelig røkt. Den ferske sild blir enten røkt elter marinert. N get blir gsaa stekt. De vigtigste marinerte prdukter er Rllmps g Bismarck,sild, hvrtil jeg siden skal kmme tilbake..man beregner at denne industri i De i gulv g tak anbragte Tils. J{1; luker sm var ca. 5 x 1 1 /z ft viste Altna i 1913 hadde en samlet m- sig tilstrækkelig til at frembringe nk sætning til en værdi av J luftti'æk. Til frsøket blev 1206 sløiet trsk benyttet, men tørrerummet kunde dg ha rummet litt mere. frsøk med kunstig tørring av 28 g 29 mars blev partiet flækket saltfisk tu kupfisl< ved hjælp av g saltet i kar, sl<tske kksvne. Efter 7 døgns henliggen i kar blev (Utdrag av beretning fra rfhr versen). det den 4 april vasket i sin egen lake g lagt i stabel. Efter l døgns stabling hængt p i tørrerummet den 5 april, hvrefter ru mm et blev phetet til 14 a 15 grader C. i 2 døgn til den 7 april da Under samarbeide g med velvillig hjælp av hr, handelsmanc1 Einar 'iviig i Husvær fik jeg anledning til at utføre et litet frsøk med tørring av fisk ved kksvarme. Sm tørrehus blev en mindre del av et alminc1elig sjøhus benyttet. Sjøhuset sm var i 2 etager med lft ver blev avdelt g frandret saaledes at den ene fjerdepart kunde he- det blev nedtat g stablet. 8 april blev det mstablet. Omstablet igjen den 9 april. Den 10 april blev det igjen phængt i tørrehuset g dette phetet 20 a 22 grader C. i et døgn.

7 6 mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 179 Den 12 april blev partiet igjen stablet, g phængt igjen i tørrehuset den 13 april. Ophetet tørrehuset 2 døgn med temperatur fra 25 til 35 grader C. Den 15 april blev partiet tat ned g stablet g anseet sm færdigtørret, men enkelte meget stre fisk var dg fr litet tørret.. Partiet veiet i tørret tilstand 455, hvilket utgjør 37.7 % av fiskens vegt i sløiet stand. Den paa denne maate tørrede fisk viste sig at være av meget pen g upaaklagelig utseende. Like1Qdes var den meget velsmakende uten bismak av røk eller lignende. Efter mit skjøn var den likesaa velsmakende sm lufttørret fisk endskjønt det var let at skille den fra lufttørret fisk baade i lugt g smak. Uken sm endte 10 mai juni juli august 9 16 ) sept Den hadde ikke den fr lufttørret 13 fisk eiendmmelige litt gj ærede lugt g 20 smak, men det vil efter min pfatning 27 bli en smak sak, hvilken av de t 4 kt.. 11 srter man fretrækker at spise. 18 Det vnde vistnk ha været heldigere 25. at partiet var bleven stabelsaltet iste ;.----, detfr lakesaltet, ifald man vilde. ha anstrengt sig fr at fremstille en vare sm mest mulig lignet den almindelige nrske vare. Det viste sig at en str del av partiet var brændt (slbrændt) i større g mindre grad, men dette tilskriver jeg udelukkende uerfarenhet g kunde let være undgaat, ti den væsentligste aarsak hertil var vistnk, at fisken ikke blev tilstrækkelig avkjølet frinden den sid ste gang blev stablet. Kystmakrelfisket gik man paa Fiskeridirektørens kntr igang med at indhente ukentlige beretninger m kystmakrelfisket, fr hvilket fiske der tidligere ikke frelaa ngen plysninger før -i fiskeristatistikken, der først utkmmer langt ut i det efterfølgende aar. - Der blevansat tællingsmænd paa de vigtigste steder, hvr kystmakrelfisket fregaar. De indkmne beretninger blevefterhvert sm de indkm til kntret indtat i Fiskets Gang. Efter fiskets slut er beretningerne bearbeidet g resultatet herav indtages nedenfr i t tabeller. Den ene tabel viser ukefangsten g dens anvendelse i de Sted Ukefangst stk Kystmakrelftsket Ukefangsterne. Derav Ttalkvan- tum stk. Saltet Saltet set til Slgt, flækket rund utlandet fersk l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' \ l \ Derav Antagen Ttalkvantum stk. Saltet Saltet set til Slgt værdi flækket rund utlandet fersk kr. l) Bergen Risken ' 300 Haugesund , l Skudenes Stavanger Egersund, Ogne Flekkefjrd Farsund Kristiansand Lillesand Grimstad Risør Skaatø, Kra gerø Langesund Nevlinghavn Fredriksværn Vasser _ Onsøkysten Hvaler ]4500 Tils l ) Gjennemsnitspriserne var fr flere distrikter mangelfulde, saa værdien kun er beregnet efter skj øn. enkelte uker i tiden fra fiskets begyn- Det fremgaar avtabelerne at derfr dese den 10 mai g til dets avslut- de angivne ialt er pfisket ning den 25 ktber Den an- stk. makrel. Herav er stk. den tabel angir den samlede fangst g flækket saltet, stk. saltet rund, dens antagelige værdi fr de frskjel stk. iset til utførsel til utlige tællingsteder. jlandet g resten stk. er an- \

8 180 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 vendt her i landet i fersk tilstand. Kulla. Fiskets samlede værdi er beregnet til ca. kr Denne sum maa alene betragtes sm en anslagssum, da priserne er meget mangelfuldt pgit g fr endel beregnet her paa kntret. Trskelevertran... lbs lbs. Klipfisk G Sild..., Oversigt ver msat fisk i Bergen Makrei... l i Hermetisk laks..., (Ved T. Anfindsen). Strsild, fersk Smaasild, l 600 Brisling, Sild, røket Trsk, fersk saltet Sei! fersk saltet Pale, fersk Hyse, røket saltet Rødfisk, fersk saltet røket Kveite, fersk, smaa.... l 425 str Flyndre,,, Lax & Tert, fersk ørret, Hummer, Markre, saltet Pir, fersk l 804 Makrestørje, fersk saltet Aal, fersk Lange & Brsme, fersk saltet Nise, fersk Rgn til værdi: kr Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet april 1914, Bris- Pris HVOl'fra ling pr. skj. skje S. B.-hus amt Rmsdals amt Tils, Røkt Smaasild skj Pris pr. skje følge indberetning fra legatinen i Havana er der i budgetaarene l g imprtert fra Nrge til Kuba bl. a. følgende: 1_91_ 1-;-1_-, _91_1_1_2 1 Mængde V ærdi $ Mængde V ær di $ Sardiner Andre fiskeknserver Muslinger Ttalværdien av Kubas imprt fra Nrge i utgjør ialt $ mt $ i Desuten skj.,mssa a kr pr. skj. fra Stavanger amt. Røkt. Desuten skj. mssa a kr pr. skj. fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 2600 skj. mssa a kr pr. ski. fra Nrdre Bergenhus amt. Røkt. Værdi brisling...,... kr smaasild mssa.., kr Blaaskjæl sm føde. Ved fiskeriagellt Hans Jhnsen. De Frenede Staters Regjering har sat igang videnskabelige undersøkelser med henblik paa at faa flk til at bruke mere fiskeføde g særlig blaaskjæl 0.1. sm billig næringsmiddel. Dr. rring Field, sm har været ptat med dette spørsmaal i 6 aar, indberetter, at blaaskjæl sm er svært litet kjendt g sjelden spist i Amerika, er den mest nærende føde man kan faa. En bestræbeise fr at faa blaaskjæl g andre skaldyr kjendt arbeides der nu fr. Bevægelsen er et praktisk frsøk fra Regjeringens side paa at mtarbeide den kstbare levemaate, ved at føre ind i handelen en billig, nærende g hittil ubenyttet føde. Naar flk blir pmerksm paa at man fr en krne kan faa nk mat til 10 persner g at man paa en acre kan avle bushels muslinger vil denne udmerkede mat bli meget anvendt g betydelig reducere hushldningsutgifterne i ethvert hjem. Markedet fr saltet g tørret fisk samt tran i De Frenede Stater i ndberetning fra generalknsul Ohr. Ravn, New Yrk. Malcrel. Den nrske makrel gav i sidste sæsng fuld tilfredsstillelse baade med hensyn til kvalitet g pakning. Priserne fra første haand her pgives fr ihøst g senere til $ 30 a 32 fr nr. l, $ 24 a 25 fr nr. 2, $ 17 a 18 fr nr. 3, $ 14 a 15 fr nr. 4 g $ 11 fl 12 1 /2 fr nr. 5. Der be,rettedes at være adskillig behldning her ved aarets slutning, sm imidlertid ventedes utslgt i fasten. mprtørerne synes at ta med r frsøket paa at bringe nrske g svenske fiskere til at kmme verens m et fælles salgsarrangement, idet de synes at tr, at en saadan verenskmst vil bli av krt varighet, m den i det hele kmmer istand. New Englands-fisket gavet utbytte av saltet makre, mt i det fregaaende aar Prisen her fr amerikansk g kanadisk makrel pr. tønde pgives til henhldsvis $ 30 i.l 31 g 25 g 27 pr. tønde. Bstn var prisen fr amerikansk fra $ 18 til 23 fr medium g fra $ 22 1 / 2 til 27 fr nr. 1. Sild. Førstehaandspris fr slandssild g slsild, 350 i.l 400 sild pr. td. - mindre sild finder ikke marked i de østlige stater -- pgives at ha variert henhldsvis fra $ 9 til 11 g fra 7 1 / 2 til 9. Smaasild nedlagt sm ansjs har utbragt fra $ 4 til 6 1 / 2 pr. halvtønde g Belly Cuts fra $ 9 til 11. Sktsk large fulls betinget fra $ 13 til 15. Kippered herring har vundet ad

9 ti mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 181 skillig favør til en pris av $ 3.00 til sp erm a cd- g 950 hvallje, sidste aar indført direkte hele skibs pr /4 tins, især frdi den mt henhldsvis g 1030 ladninger. Vr sildeeksprt til Belgien sktske vare, hvis kvalitet fretrækkes, i Markedet har hldt sig tem- er saaledes utvilsmt mere en femvanskelig kunde erhldes. Prisen fur melig ufrandret i 67 a 71 cents pr. dblet i de sidste fem-seks aar g denne hldtes i $ 1.35 pr. dusin l galln fr natural l g 11 a 73 cents pgik i de sidste t aar til ca pund tins. fr bleket spermacetlje; fr hvallje, hvrav antagelig ca ndførselen av stkfisk hindredes av ntertes 49 a 50 fr natural, 51 a var fersk vaarsild. Tilførselen til Belaltfr høie priser i Nrge, sm bragte 53 fr bleket g 40 a 4] fr crude, gien ifjr av fersk vaarsild pgives priserne fra første haand hei p til Menhadenfisket berettes at ha git frskjellig, men kan frmentlig sættes $ 12 a 13 fr rødskj ær, $ 13 a 15 blt en halvt saa str fangst sm fisket til mindst 8000 kasser a fr vækkerfisk, zartfisk g skrulænge i Den aarlige prduktin an- Jeg nærer ingen tvil m, at vr g bedste talian g $ l a 12 fr slaaes til gjennemsnitlig sildeeksprt kan økes betydelig paa den simplere,jtalian'. lje g tns guan. Prisen Belgien, g det ganske uten hensyn Det samme var tilfældet med klip- steg i aarets løp fra 25 cents pr. gal- til den nye kanal til Bryssel, sm til fisk, sm ikke synes at kunne kn- ln crude-lje til 36 cents i desbr. høsten vil gjøre det mulig fr sjøgaakurrere i pris her med amerikansk Fr guan pnaaddes derimt blt ende dampskibe at gaa like p til g Nyfundlandsfisk, mens der ind $ 255 pr. unit amniak plus 10 denne by. At denne kanals aapning føres adskillig nrsk klipfisk via New cents pr. junit kalkfsfat paa grund med tiden vil gjøre utsigten fr en Yrk til Vestindien. Det berettes, aven betydelig indførsel, deriblandt stigende eksprt av nrsk sild til at der i den frløpne sæsng indførtes en mindre kvalitet fra Nrge. Belgin større; vil jeg gjerne medgi, hertil en del tysk klipfisk, der sies at Tldens nedsættelse hadde indtil fe- men Jeg trr kke, at man bør bygge ha været like gd sm den nrske. bruar ikke bevirket ngen nedgang, paa denne mulighet sm nget, der Frsaavidt den muligens kan ha været her i fiskepriserne. Samtidig med vil indtræffe i umiddelbar frbindelse av nrsk prindelse, er det at bemerke, den nye tldlvs ikrafttræden gik ma- med kanalens aapning. Man bør ialat indkjøpsprisen pgives at ha været krelpriserne i Nrge p $ l a 2 pr. fald først g fremst grundig studere lavere end de nrske prispgaver. td., hvilket hldt prisen ppe her. det belgiske sildemarked, før man ind- Trskefisket i New England saavel- Sildepriserne er blit ufrandret, g later sig paa en øket eksprt av sild sm Kanada gavet mindre utbytte, nedgangen i prisen fr medicintran til Bryssel. En direkte fersksildlinje g behldningerne berettes frhldsvis siden ktber skyldes et større pris- til denne by vilde under de nuværende ubetydelige med stive priser. fald av $ 3 pr. td. i Nrge, ikke tld- frhlde utvilsmt kun bringe tap g Laksefisket paa Stillehavskysten var reduktinen her, saa at imprtørerne skuffelser. Den til Belgien ankmualmindelig rikt, idet der pgives pak- søker at dra nytte fr egen del av mende f er s k e nrske sild benyttes ket 7 1 / 2 millin kasser hermetik mt den phævede tld av $ 4.50 pr. td. væsentlig av de i landet værende røkei den fregaaende sæsng 6 milliner fr den ikke ubetydelige behldning, rier fr sm letrøket vare (saures dux) kasser, sm da var det største indtil sm de i dette øiemed hldt paa kredit- at sælges paa markedet til spisning i da pakkede kvantum. En str del av plag, indtil efterat tldlven var traadt stekt tilstand. En betydelig del av prduktinen berettes allerede slgt til ikraft. den ferske vaarsild spises dg gsaa de SOll følge av det stre fiske rime- Det berettes her, at flere av de ka- av arbeiderbeflkningen g de mindre lige priser. Fr sruet laks nteres fr nadiske fiskere frbereder sig paa at bemidlede klasser i g :ved Antwerpen tiden i New Yrk $ pr. tønde føre sin fangst fersk til de amerikanske g Bryssel i kkt eller stekt stand, a 200 pund. markedet istedenfr at indbringe den uten at være røket. Den saltede vaar- A v meclicintran pgi ves indført til til Kanada, fr at tilberedes fr ut. sild benyttes av røkerierne til ste l' k De Frenede Stater fra Nrge i 1913 førsel hertil i tørret g saltet tilstand. røkning (saures bruns). 8915, mt i 1912, Da der i Bryssel kun findes et røkeri 8562 i 1911 g 8433 i av betydning, g da arbeiderbeflk- Prisen fr nrsk medicintran hldtes Markedet fr nrsk sild i Belgien. ningen i Belgien endnu ikke er tili $ a pr. td. fra april til ndberetning fra generalknsul Leif Bøgh, strækkelig vænnet til at spise sild i utver høsten, g selv efter tldens Antwerpen til Utenriksdepartementet. den utstrækning, sm ønskelig kunde phævelse i begyndelsen av ktber være, vil det frstaaes, at en verdrehldt imprtørerne samme pris, paa Vr sildeksprt til Belgien er steget ven tilførsel av fersk vaarsild til mal'. grund av de vedhldende høie n- ganske betydelig i de sidste fem aar. kedet i Bryssel under de nuværende teringer i Nrge) indtil i midten av Fruten at flere firmaer i Antwerpen, frhlde vilde kunne bringe eksprtøktber, da den paa grund av nedad sm tidligere aldrig hal' tat sild fra rerne kummerlige priser g meget tap. gaaende marked i Nrge falclt her til Nrge, er begyndt regelmæssig at ind- Videre indvendes der mt vaarsilden $ 22 a 25, hvilken pris fremdeles n- føre betydelige mængder av denne fra Nrge, at den i fersk tilstand fte tertes i februar d. a., endskjønt medi vare, har desuten de betydelige røke- presenterer sig mindre heldig. Den cintran nu ffereres fra Nrge til $ 18 rier i Brygge g Ostende, Bryssel g er fte fr mager g kmmer frem a 20 fb. Alst begyndt i stigende grad at kjøpe med rgnen utflytt i kasserne. New Bedfrds hvalfangere berettes sild direkte fra Nrge. Røkerierne i Til str skade fr vre eksprtører at ha indbragt dertil i Brygge g O::;Lende har endgsaa i de er det fremfr alt, at vaarsilden fra

10 182 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Nrge kmmer saa sent ut i sæsngen. Saagdtsm alt sendes sm bekjend i Enkelte belgiske røkerieiere, med Sildesæsngen her i Belgien strækker knsignatin - gsaa fr den saltede hvem jeg har knferert i saken, paasig fra august-september g indtil silds vedkmmende. De herværende staar gsaa, at den nrske vaarsild hlder sig sel v i sterkt røket tilstand paaske. Naar flk har spist sild i kmmisinærer, sm i almindelighet (saures bruns) langt daarligere end f. maanedsvis, længes selv arbeiderne g staar frit i valget av salgsmaaten, har eks. den nrske strsild, sm kmmer de mindre bemidlede ut i mars maaned vre eksprtører ganske i sin vld g kan hertil m høsten, g sm langt fre- < efter anden føde g hvis der ind-j praktisk talt ukntrllert frføie ver trækkes. Videre klages der ver, at ff.. 'l d 'lf d d ' va ar silden er fr str g derfr passer træ er mllc1velr, saa e es sm t æ et e tlsendte varer, sm de behager. 'd f'.,,. mm re r d e t bl' e gis k e mal' k e d. fte er paa denne tid l Belglen, avtar J større tlførslen er, dest mere tryk- saltet stand bør den frsendes i straks sildefrbruket. midlertid strøm- kes priserne ned, ikke mindst langt saavidt mulig ensartet størrelse mer tilbudene g frsendelserne av ute i sæsngen, naar det er vanskelig med sild pr. strampakfersk g saltet vaarsild ind til de her- at bli av med de ankmne sildepartier. ket tønde, al fald naar en skal.. anvendes tl sterk røknlng. Nu værende fiskehandlere fra nrske eks- K. mmlslonærerne.. fretar salget enten. k mmer vaarsl 'ld en gj erne l t øn d er paa prtører, sm uten enhver rganisatin 1 de. ffentlge (la mmque) eller pl'lvate stykker, g denne vare er synes at handle saa at si i blinde. auktlonslkaler, eller underhaanden vanskelg at plassere. (Frts.). Rapprt nr. 15 m skreifisket Trsk i til 2 mai 1000 stk. Derav 100 stk. sløiet trsk Lever Priser :fr Tilstede vegt i Damptilvertil andre mediein- Rgn lever leverhldig- tran i hl. 100 stk. hængt saltet pr. hl. kjøpe- baater het stk. i hl. transrter sløiet far stk stk. leveri 1 h1. 5 ) i hl. trsk rgn pr. tøier fiskere hl. Finmarkens Vinterfiske til 29 h ) rrrmsø arnt... l ) Sluttet Lftens psynsdistrikt l Sluttet Yttersiden... l l Røst & Værøy ) usløiet - Sluttet Helgeland-'-Salten Sluttet N. Trndhj. amt-vikten Sluttet S. Trndhj. amt-fsen l Sluttet Nrdmøre fgderi } } { Rmsdals fgderi Sluttet Søndmøre fgderi N. Bergenhus arnt Sluttet Søndenfr Sluttet -- Tilsammen / Finmarkpns vaar- eller lddefiske /2 øre ) fra 3 / ) gav ever 4095 l pr alt Mt i 1913 til 3/ -, ' - i / i / i / finmarkens vaar- eller lddefiske / 2 øre pr / : ir 1 hl.lever - pr, kg 5-8 øre i / gavlhl.lever pr * 6-12 øre i / l pr øre i /5 O (l pr. : Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag eller nsdag. l) kg, fisk mgjrt til stk. efter 270 = 100 stk. - 2) 1) mgjrt til stk. - 3) Herav er stk. slgt til dampskibe :fra Lften, hvr partiet gsaa er medregnet i kvantumet. - ') mgjrt til stk. Av partiet er stk. rnssebehandlet g 600 stk. hængt tilrtskjær. - 5) 1 hl. lever gav i Røst 32 g i Finmarken l. damptran. - 6) Herav 7 dampskibe, 2232 mtrbaater g 93 seilskøiter..

11 Nrges utførsel av fiskepr dukter fra januar til 25 april 1914 g uken, sm endte 25 april Fetsild g skaa- Strsild ret sild Nrdsjø- slands- Brisling sild sild tur. Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk nrsk landsk etc. Rt skjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rgn D.m. tran R.m. tran Blank Brunblank Brun Haakjærr. O'l s. -' -' Kristiania... Sandefjrd.. R ristlansand. Flekkefj rd. Stavanger... Kpervik.... Haugesund.. Bergen.... Flrø.... Aalesund.... Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik q i Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre Tldsteder Kristiania... Sandefjrd... Kristiansand Flekkefjrd Stavanger.,,. Kpervik. Haugesund.,. Bergen,..,.. Flrø,..,.,.. Aalesund... Kristia:r:sund ' Trndhjem... Bdø.,.,.... alt l ukenl Hvaltran Sæltran Bttlensetran 2343 Sildetran Sild, ferskj Sild, røkt ks Makrei, saltet, 14\ Makrei, fersk 1350 laks, fersk levende aal fersk fisk Svlvær..,.. - 3: ' - -,4 150 Narvik, Trmsø, Hammerfest Vardø, Vadsø..., Hummer jfik,salt.etfisk saltetl Sildemel fartøi ' stk. i l Fiskeguan Sælskind Hermetik Andre alt s800' s0 l uken l q t: g ::::; tj tzj t! tzj t! 00 tzj O!;d Z O!;d tzj tzj tj!;d :;j 8!;d > 00 'Q. Z - 00 e;:; Tldsteder Vaarsild Anden

12 184 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 6 mai /12 Værdi i tikaler. 1912/13 Værdi i tikaler. rrtalimprt Herav fra Nrge Siam. siden heter det i raprten, var makre, Efter generalknsul H. BOl'gersens fisket anset sm det største g betydeligste næst efter trskefisket. Det indberetning utføl'tes eler fra Nrge til Siam i finansaarene 1911-] 2 g 1912 utgjrde en fjerdepart av værdien av -1913: Kl]nadas fiskerier, g et halvt dusin Sardin er:. fremmede natiner utrustet ekspbditinerfr at delta i det. Desværre blev bedriften drevet saa intens baade av amerikanerne g andre at ved utgangert'-av det nittende aarhundrede var makrellen utryddet eller brtskræmt fra de kanadiske farvande til alminde Anden hermetisk fisk. Av ttalimprten, t. 900 l, leverte Nrge mest, nemlig tikaler lig beklagelse fr alle interesserte. Frbruket av hermetisk fisk, særlig det sidste tiaar bar imidlertid fiskeriet sardiner, stiger aar fr aar g vil tat sig betydelig p g endskjønt det ganske vist bli betydelig større naar ikke kan. sammenlignes med tidligere Nrdbanen blir færdig. Røket fisk tiders kvanti staar det nu sm nr. L 1 falder ikke saa vel i smak sm urøket. blandt Kanadas fiskerier. Sardinerne maa være av billigste srt fr at kunne knkurere med de spanske g prtugisiske; de bør best være urøket efter fransk metde, g nedlagt i arachidlje g eller tmatsause. l Fr nrsk tørfisk g klipfisk er Siam Makrell ikke nget marked. Makrelindustrien i Kanada. (Av fiskeriagent Jhnsen, Hull). Den amerikanske knsul i Cbarltttwn, Prince Edwardsland gir i en indberetning til Washingtn ngen interessante plysninger m makrelindustrien i Kanada. Fr firti aar New Yrk. Ntering paa nrske fiskevarer pr. 17 april ' $ Sild, fet, KKKK slandsk, skjæresild Fiskebller, 4 rat. pr. daftse Fiskebller, 2 rat. pr. daase / 4,-11 1 /2 Sardiner, 1/4 æsker med nøkkel... $ bulj n... Theis... '1 Viking.. '1 1/ M akrel, sauset, 16 OUl1- ees pr. clus. l4 unees G.OO Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 1 mai Damptran nget fastere, industrielle srter rlig. J eg nterer: Brutt, salgspriser. Damptran, kldkl. Lfts Jtb. 60/61 Raamedicin 57/58 Blank trsketran,,53/51 Brunblank d. 46/47 Blank industriel... 41/42 Brunblank d /38 Brun levertran... 31/31 1 / 2 Sæltran, lys /43 1 /2 D. brunblank /39 1 /2 D. brun Sildetran, lys /39 D., brunblank... ' 34/35 D., brun /30 Hvaltran, uraffinert nr. O 47 1 / 2 D., l 46 D., 2 42 D., 3'1 40 D., fieneral=rllpprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). fov:;!:.ill kva;'::,- til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes fol'sent til at kmme m. ed, ptages l følg.ende ukes rapprt. 2/ / (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) A. Skrei trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni.... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il)..., hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr tber ils) bl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli--desember 1)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, saltpd, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast) ny sæsn maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t America) O 1) Al sild frbrukt fersk el' ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke meul'egnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m 8- a Fiskets Gang angives sm kilde O

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD

23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD 23. ENLIVSSTIL, DER NAR UD "Åh nej. Otte sider. De her figurer er ved at blive kmplicerede." Lad dig ikke afskrække af, at Ottekanten har tte sider. Vi vil ikke bebyrde dig med tte stre telgiske lektiner

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION

FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION 5. maj 2008 Af Luise A. Hansen g Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION Resumé: Inflatinen har i starten af 2008 ligget relativt højt efter en stærk stigning igennem

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere