fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks. Prisen var fr amt er intet sildefiske anmeldt fr Uken -7 nvember. garnsild 8-20 kr., fr ntsilden til sidste uke. handelsvare 4-5 kr. g fr fabrik- Landets samlede kvantum fetsild ut- Fetsildfisket i Nrdlands amt varen 3 kr. pr. maa!. Der er nu i gjør til 7 nvember maal mt val' ganske gdt gsaa i sidste uke. Hadsel tilstede ved fisket ca i 93 g i 92. Der blev fisket mtrent halvparten drivgarnsbaater, 70 ntbruk, 5 pse- Det saltede parti er nu ialt av fregaar:nde ukes fangst. amtet ntbruk g 6 kjøpere. alt er i tønder mt 93 8 i 93 g blev fisket sidste uke maal amtet til 7 ds. meldt fisket i 92. set er iaar maal mt sild, hvrav sali et tdr. fetsild, maal, hvrav saltet til handelsvare 7549 i 93 g i 92. rril slgt til sildljefabrikker maal tdr. til skjæresild tdr. sildljefahrikkerne er slgt 7760 maal g saltet til skjæresild 5 00 tdr. g slgt til sildljefabrikker mt i 93 g 74 l 77 i 92. Bø blev sat et mindre stæng. Driv- maal. Resten er del vis anvendt til St l' s i l d fi s k e t lar end nu vente garnsfisket paa strækningen Gucvaag hjemmefrbruk g delvis brtført til paa sig. Man har endnu ikke merket -Gaukværøy var ujevnt fra O ptil Harstad. nget til silden, men der er vistnk 40 maa. Med garn blev pfisket, Tr ms ø amt fiskedes nget i heller ikke girt nget drivgarnsfr maal g med. nt 000 maal. Lyngen, hvr man paa garn hadde søk efter den. Det frlyder imid Saltet blev 7300 tdr. fetsild. Garn- indtil 7 maal paa baaten, fra 2-5 lertid at fiskedamper Nrdmanden silden var mest 3 g 4 streks vare, streks fetsild av fin kvalitet, likesm fr privat regning vil gjøre et frsøk men av udmerket kvalitet. Prisen man satte etpar mindre stæng, smaa- utenfr Aalesund. der dreiet mellem 2 g 22 kr. var faldende vare. Pris garnsild 5 g Det avnævnte baat gjrte fiskefrsøk igjennemsnit 20 kr. pr. maa}, Nt- ntsild 4 kr. pr. maal. uken blev paa. felterne ved Færøerne gav intet silden var fr den del sm anvendtes saltet 250 tønder til handelsvare g utbytte, kun Ankelte sild. Det antages til handelsvare 5 g 6 streks vare g 2000 maal blev slgt til sildljefabrik- at frsøket blev gjrt fr sent paa prisen fr denne var 5 kr. g fr fa- ker. ngen fremmede kjøpere er frem- høten, da det er tidligere at silden brikvaren 3 kr. pr. maal 0 ntbruk, møtt. Der freligger ingen samlet p- er ljlit set paa dette felt av vre fiskere ca. 500 drivere deltar i fisket. Av gave fr amtet, men ved at sammendra paa veien fra sland. kjøpefartøier er fremmødt 60 stk. - de hittil indkmne pgaver ver høstens Fra s l a n cl ankm i siclste uke Drivgarnsfisket i Eidsfjrden i Hadsel fiske skulce man anta at det pfiskede 2400 tønder slandssild til Haugesund. var meget smaat i siclste uke, dg kvantum skulde være mindst 3000 maal Derved el' det samlede parti hjemført merkedes del' ngen bedring nat til g det saltede parti ca. 00 tdr. fet- slandssild kmmet p i tønlørdag, saa utsigterne da var nget sild, hvilke tal r benyttet i pgaven der mt i 93 g bedre. Derimt hadde driverne i ver landets fetsildfiske. i 92. Vesteraalsfjrden ganske bra fangster, Aafjrden, Bjørnør g i Bjugn i Brislingfisket var gjennem hele enkelte endg stre fangster, men de Søndre Trndhjems amt er i uken ktber ubetydelig. Stavanger mttk falclt meget ujevnt. uken blev sat ialt sat mindre streng smaafaldendc i uken der endte 3, ktber kun mindre stæng. Der blev ptat hele vare. Bjugn falch silden frhldsvis skj. brislihg, fisket i Søndre Bergenhlls, 23 stæng g vp-d ukens slutning var størst, da den var fra 3 til 6 streks, hvr der i den sidste tid har været der uptat 2 stre g 3 større stæng. hvr gsaa prisen var fra 2-30 kr. utsigter fr brislingfiske. Ved Askønes Opfisket blev 8000 maal garnsild, der maalet. Garnfisket var ubetydelig. utenfr Bergen var nget brislingfiske, alt blev virket til tdr. fetsild. Ukesaltningen fr amtet blev kun 295 men varen var meget smaafaldende g Av ntsilden blev ptat maal, tønder. blandet med smaasild, hvrav med psenøter 3000 maal. Finmarken blev et mindre stæng veitefisket fra Aalesund har Herav blev maa slgt til sild- agnsild sat ved aafjrdsiden i Alten, gsaa i sidste uke været gjennemljefabrikker, saltet til handelsvare hvr der er utsigt til videre stængning. gaaende bra. De indkmne damperes 7000 tdr. g til skjæresild tdr. Talvik endel smaasild paa dragent. fangster varierte i almindelighet mel Garnsilden var mest 3 g 4 streks Garnfisket ubetydelig. Øksfjrd er lem 3300 g 6000 kveite. En, vare. Den til handelsvare tilvirkede sat 2 nye mindre stæng. enkelt baat hadde 9000 kveite g

2 46 UEN'LGE MEDllELELSER FOR NORS FSERBEDRFT FRA FSERDRETØREN l nvember rund fisk efter /2 uket:; tur paa Trænabankim. Veiret har hindret fisket betydelig fr Andenes g Bleik, saa der i uken der endte 3 ktber kun blev pfisket fisk, hvrav 5070 kveite g 5600 trsk, til en samlet værdi av ca. kr Prisen var fr kveite 40, fr trsk 0 g fr brsme 5 øre pr. Tilstede ved ukens slutning' 20 garnbaater med 40 malld, 3 ntbruk med 4i) malld samt l kjøpefartøi. Fetsildfisket. Telegrammer. Opslag 43. denne uke. Mlde 7/: ntet sildefiske Amtmancen. Opsl ag 44. Trndhj em 7 /l: Sildeberetning Fersfiskmarkedet i fr uken /-7/: Aafjrdens Hamburg lensmandsdistrikt er i den frløplle uke pfisket 200 maal, alt ntsild, hvravantages var lørdag fr hyse lys 3-36, fr iset 200 maa. valitet 5-7 streks, pris pr. mørk hyse 25-3, fr kveite 20-65, maaltønde 9-2. Der antages sat 7 mindre rigsfrsikringen fr nrske fr flyndre g fr trsk uten ntstæng. Tilstede ved ukens slutning 20 garnbaater med 40 mand, 5 ntbruk med 80 skibe. hde pf. pr. %. mand, 2 kjøpefartøier. BjØl'l0' lensmandsdistrikt antages frløpne uke pfisket 50 maal: Veiret. alt ntsild, hvurav saltet handelsvare 75 ter. Meterlgiske Obser- Resten hjenunefl'bruk. valitet 5-6 streks. ristiania 30 ktber 94. y a tr i li m beretter: Pris pr. maal 9 kr. Der antages sat 3 mindre ntstæng. rl'ilstede ved ukens slutning 20 Skibsfarten paa Themsen. Søndag var der sterk eller strmende garnbaater med 40 manc, 3 ntbruk med 45, følge telegrafisk indberetning til søndenvind paa Sydkysten. Den løiet l{jøpefartøi. Bjugn }ensmalldsdistrik er.. frløp ne uke pfisket 200 maal, hvrav set nat tl mandag; dg var vmden denne?0 maal, saltet handesvatc 20 tdr., restn dng endnu temmelig frisk med betvde- hjelmnefrbruk. valte;t 3-6 streks, pns ' u :2-30. Der er sat nulr'e ntstæng, garnhg sjøgang l Skagerak g den syd- fiske fra O til l, midclelfangst / 3 maa. Tillige del av Nrds]' øen. Senere i uken stede ved ukens slutning 80 garnbaater med 240 mand, 0 ntbruk med 8 mand. alt std vinden nrdstlig. Trsdag an- pfisket incen amtet 62!JOO maa, hvrav iset gaves den sm frisk mens styrken de 5200 maal sulgt sildljefabrik 2020 maal,, saltet handelsvare tdr. øvrige dage var mindre. Stiftamtmanden. Vestkysten har hele uken hat østlige Opslag' 48. Bdø 7/: Bø: uken sat. _. et mindre stæng' ved Gudvaag 3 lltstæng ptl sydsthge vmde av rmge styrke tat, gjenstaar. Drivgarnfisket paa strækundtagen paa Stavanger g Hauae- ningen Gudvaag Gaukværøy fra 0-40 maa.. b Opfisket i uken 5660 maal, hvrav garn sild sundskanten, hvr man søndag g hke maal saltet til hallilelsvare 7300 tønder, ledes fredag g lørdag hadde laber til hvrav garnsild 7000 tønder, slgt til sild-. ljefabrikker 700 maal, saltet skjæresild 00 frsk syd st. tønder, srtement garnsild mest 3 g 4 streks, det nrdenfjeldske har der hersket udmerket kvalitet. Pris 8-22 gjennemsnit- lig 20 pr. maal. Srtement ntsild halldelssvake østlge vmde eller stlle velr. vare G g 6 streks. Pris handelsyare 5, fabrik- un i Lften har der vist sid' mere vare i3 pr. maa. Tilstede 0 ntbruk ca. 500 b drivere 60 kjøpefartøier, hvrav 5 dampskibe, vanatlon l vm dens retmng g styrke. 3 landkjøpere. Hadsel: Garnfisket i uken i Søndag hadde man laber søndenvind Eidsfjrden meget smaat si(bte nat bedre. ' Vesteraalsfj rden bra, enkeltvis rikt, men meg'et mandag g trsdag fnsk nrdvest samt ujevnt. Fl nye mincre ntstæng' >ed Flatset, de sid ste dage i uken laber sydvestlia Breivik, Vttesnes, Grønnillg. Optat 23, gjen-.. b staar 5, derav 2 stre g 3 større. Opfisket tl vesthg vmd. garnsild 8000 inaal, alt ['altet handelsvare. Paa de nrdlige kyster har vinden 2000 tønder ptat ntsilc, maa!, derav. med psenøter 3000 maa. Slgt sildljefahldt Sl?; mellem sydvest g nrdvest brikker 3i) 000 maal, saltet handelsvare 7000 med fr det meste laber styrke. 8øn- tønder, skjæresild 5000 tønder. Srtement. garnsild mest 3 g 4 streks, ntsild han(lelsdag g mandag angaves dg fnsk vare mest 6 streks g 5 streks, mindre 4 g sydvest fra Østfinmarken g nsdag 3 streks. Priser garnsilc 8-20, ntsild.. handelsvare 4-5, fabriksild 3, tilstede ca, frsk nrdenvmd. 000 drivere, 70 ntbruk, 5 psentbruk, 6 kjøpere. Talt pfisket inden amtet maal, hvrav saltet handelsvare tøn Fetsildfisket. Beretninger. Ledsmanden i Bjørnør indberetter 5 nvbr. : Sildefiskeberetning' fra Bjørnøl' distrikt fr uken 29 uktber-5 nvember 94. denne uke antages sat 3 mindre ntstæng i Stuksund. Garnfisket uten betydning. Der antages pfisket 50 maal ntsilc, hvrav saltet til hancelsvare 75 tøncer, resten til hj emmefrbruk. Sildens kvalitet er 5-6-streks. Pris pr. maal kr. 9. lvlec det tidligere pfiskece skulde fr indeværende fiske være pfisket ialt 230 maal. Derav iset 650 maal, saltet handelsvare 705 tønder. Resten til hj emmefrbrnk. der slgt til fabrikker maal saltet skjæresild tønder resten delvis hjemmebruk g del vis brtført til Harstad. Amtmanden. Rettt'lse til pslag 48 av 2.t/O. pslag 48 telegram nr. 328 av 2- ktber fra Bdø skal del' ifølge lndløpen merideleise staa: 7 pusentdampere pset ialt 4000 maal alt fabriksild. Opslag 49. Trmsø 7/: Lyng'en: N efifjrden cenne uke paa garn indtil 7 maal 2 - streks, fin kvalitet, et par mindre stæng smaafaldende. Pris garnsild 5, ntsild 4. Tilstede ca. 00 drivere, 7 ntbruk. Saltet 250 tek handelsvare, fabrikvare 2000 maa. ngen fremmede kjøpere. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 7;: Et mindre stæng agnsild aafj l'dsiclen, Alten utsigt til videre stængning. Talvik endel smaaf-;ild paa drag- nut, garn ubetydelig, intet stæng.!ksfj rd 2 mindl'e stæng. i..mtmandell. Opslag 9. 9/: Til 7 nvember melct ptat maal fetsild, hvrav iset 9700 maal, slgt sildlj efabrikker maal, saltet fiskepakketle tønder mt H i 93 g i HJl2. Hjemført 0327 tønder slamissild mt i 93 g 5840 i 9::!. Utenriksdepartementet fra legatinen i Lndn maa alle skibe sm gaar ut g ind av Themsen passere gjennem,edinburgh Channes eller Black Deep søndenfr nck Jhn g nb Buys g gjennem OazeDeep':. Skibene maa ankre p m natten, hvis de er indenfr Sunk Head Buy eller indenfr en linje mellem Suth Lng Sand g East rrhingles Buys g maa da ikke vise ngetslags lys. Minefelt ved rlands nrdkyst. følge telegrafisk indberetning til Utenriksdepartementet fra generalklsulatet i Lndn meddeles det, at der skal være et minefelt 20 engelske mil nrd fr rrry sland. Skibe, sm pasrerer llrdenm rland bør hlde sig mindst 60 engelske mil nrd fr Tny sland. Skibsfarten paa Sverige. Den 4 nvember. lf0lge indberetning til Utenriksdepartementet fra legatinen i Stckhlm vil indseilingsfyrene ved indløpet til Halmstad indtil videre være tændt. Clydefjrden stængt fr trawlere. følge meddelelse til Utenriksdepartementet fra den britiske legatin i ristiania har den britiske regjering besluttet at stænge Clydefjrden in denfr en lillje trukket fra ap Cantyre til Crsewall Pint fr alle trawlskibe Beslut uten hensyn til natinalitet. ningen trær i kraft straks.

3 nvember 94 UENTLGE MEDDELELSE FOR NORS FSERBEDRFT FRA ]'SERDRETØREN 47 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). Varesrt Mandag Tirfldag Onsdag Trsdagl Fredag Lørdag 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ rrran: kr. kr. kr. kr. b. kr Blank industriel Brun tran pr. 06 / i fate Brun blank industriel Fetsild: i i { Garnsild / \ \ Utenlandske fiskerier. Uken -7 nvember. Det svenske sildefiske gav uken et utbytte av 4282 hl. mt i samme uke ifjr 2600 hl. Ttalfangsten blir derved iaal' hl. mt hl. i 93 g 5625 hl. i 92. Der er iaar saltet 325 hl. mt 509 hl. ifjr. Til Hamburg-Altna blev i uken utført 675 kasser svensk sild, pris fra Jb. kassen. Det amerikanske makrelfiske har efter telegram fra knsulen i Bstn av 4 nvember et saltet parti av 460 tdr. mt 7477 tdr. i 93. Prisen var l::p!2 dllars pr. tønde. Prisen er saaledes i ukens løp gaat ned med / 2 dllars tønden. Det engelske sildefiske fr Yarmuth - Lwestft hadde til 3 ktber et fangstutbytte av crans mt crans i 93 g crans i 9] 2. aar antages saltet tønder mt i 93 g i 92. Fra tirsdag den 3 ds. er intet fisket, frdi regj eringen fra den dag har frbudt alle fiskebaatel' g andre fartøier at frlate Yarmuth - Lwestft indtil videre underretning mttages. Prisen paa salsild har steget nget den sidste tid. 93 var der til 8 nvember pfisket l crans mt i 92. Fra Nrges fiskeriagent i England, dat. Hull, 6 nvember: Det n g el s k e s i l cl e fis kei uken endt 5 nvember. Fisket ved Yarmuth g Lwestft frløp meget tilfredsstillende indtil tirsdag, da det blev stppet p av [t dmiralitetet sm frbød fiskefartøier g andre fartøier at frlate havnene. Den daglige fangst staar fuldt paa høide med fj raarets, sm vil erindres var. det største i sildefiskets histrie paa East Anglia kysten. Arealet tilsjøs, hvr drivcjlaaten kan bevæge sig, er meget indskrænket, men desuagtet er der flere drivere sm hal' fangster paa crans. Omend flaaten er 75 % mindre end ifjr er ttalfangsten i frhld større iaar. Paa grund av det pludselige phør av fisket, steg fersksildprisen til 35/- 42/ pr. cran; det indvirket gsaa paa handelen g prisen fr spekesild. rrilvirkerne tapte balancen g kunde ikke frmaaes til at gjøre tilbud. Hvrvidt fisket stpper p eller delvis frtsættes er vanskelig at ha ngen frmening m. Fiskerne arbeider under de skrækkeligste frhlde. 4 dampdrivere g besætningen sprængtes i luften av miner paa tirsdag. A v fangsten iaal', sm fr begge havne utgjør erans til 3 ktber, antages tønder i salt; frhldet til ttalutbyttet g hyad der anvendes til bingesaltning, røkning g hermetikfabrikkerne burde være større, hvis ikke hllænderne hadde tat ver et usedvanlig strt kvantum av strøsaltet sild iaar. Endel saltere mener at tønder er maksimum sm spekesild, men sm regel regner de fr lavt, saa jeg trr min kalkulatin hlder ngenlunde stik. vantummet, under nuværende frhlde, spiller en underrdnet rlle. En 6-8 russiske jøder er persnlig hervel' g har gjrt større inckjøp. De pgir at ville eksprtere silden til Finland, antagelig via nrske havne. Det anslaaes at tønder er kjøpt av nrdmænd g svensker. Prisen dreier sig m 24/ fr matfulls g -22/ fr matties. Jeg antar at disse priser vil hlde sig fremver, men turde gaa ned ved et rikt svenskefiske ; desuten har krigen i Orienten sat en stpper fr bingesaltning. Der er stre frraad av bingesaltet sild, sm maaske senere blir ganet, naar eksprten av røktsild phører. Salg g kjøp av saltsild fr eksprt tillates under frbehld av de sedvanlige frmaliteter &t silden skal frbrukes i neutralt land g at tldvæsenet gdkjender handelen. En svensk pkjøper av brisling i Suthwld nedlægger varen efter de sedvanlige krydderimetder g frsender den til Sverige. Telegrammer. Det engelske sildefiske. Opslag 4. 4/ : Fiskeriag'ent Jhnsen, Hull, telegraferer: Alle fiskebaater g andre fartøier er frbudt frlate Yarmuth, Lwestft fra igaar indtil vindere underretning. Opslag' 4. 6/: Fiskeriagent Jhnsen, Hull, telegraferer: Ttalfangst sildefiske Yarmuth, Lwestft til 3 ktber crans mt!h5059 i 93. ntet fiske siden tirsdag, saltet sild_ dyrere. Sildefisket Bhuslen. Opslag 4. 9/: Sildefisket Bhuslen. Ukefangst 4282 hl, ntsild. Ttalfangst hl., hvrav saltet 325 hl. Det amerikanske makrelflske. Opslag 6. 4/: nsulen Bstn telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet 460 tønder mt 7477 i 93. Pris 3 / 2 $ tønden. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 9/: Sardinfisket Vig slet, Gij n taalelig, Santander gdt. Markedsberetninger m. v. Uken 7 nvember. Telegrammer Salts i dmarkedet. Opslag. 0/: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Saltsildmarkedet Stettin: Mal kedet atter fastere, priflerne fr vaarsild, fetsild g slandssild ufrandret, sktsk sild livlig msætning, især smaafaldende fast sild priser stemplet fuus J. 63, matfulls 62, matties 52, ustemplet fuls 58-56, matfulls 56-48, matties 52-45, slandssild liten m sætning. Ham burg: N gen msætning slandssild J , uncltagelsesvis fr uganet 36-37, fiækket 40, vaarsild 32-34, gammel 26-27, fiækket 47-48, skjæresild ufrandret rlig, hllandsk fastere. Tranmarkedet : Raa hvaltran nr..jb. 54, nr , nr , nr. 3 44, lys sæltran 50-52, bruttpriser ved avskibnillg fra Nrge, medieintran le 74. jøbellhavn: Markedet uu meget rlig,

4 48 UENTLGE MEDDELELSER FOR NORS FSERBEDRFT PRA FSERDRETØREN nvember!h4 senest el' betalt fr 8/9-0/2-3/5 styk , sktsk 2 500, g kanadisk ke' pr. gjennemsnitlig kr. 34 pl'. t0nce, man maa antagelig regne med prisfald, s- l 300 kasser, samt l 700 tabaler ka Jandssild øre. pl'. kg'. nadisk. Priserne var ifølge Revista Oficial Fersksildmarkedet. fr nrsk fisk $ 8.50-$ 8.00, fr sktsk $ 7.00 g fr kanadisk itabaler (28 lbs.) $ 550; der nteres fr den nrske vare $ 8.50, sktsk $ 7.00 g fr kanadisk itabaler $ ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 8/: Fiskel'iagellt Assel'sn tele- Fra knsulatet i Barcelna datert graferer : Hamburg-Altna: 68 kasser fisk, 28 ktber 94. Opslag 2. 8/: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: Uketilfør.sel075 kasser svensk sild 23-29, 50 hllandsk Jb. kassen. hyse lys 3--36, mørk 25-3, kveite 20-65, flyndre 22-30, trsk uten hde Fra generalknsulatet i Bilba, dat 2 nvem ber: mprt g msætning fra 25-3 ktber 94 av klipflsk, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. mprt pr. dis Ripa 3250 nrsk g 960 færøisk. Salg 3300 nrsk g 560 færøisk. Behldning pr. 3/0 650 nrsk g 400 færøisk Prisen fr ste srt pgaves ntert til pesetas 54 a 56 fr nrsk g pesetas 64 a 70 fr færøisk. Santander. Salg 850 nrsk. Behldning pr. 3/0 900 nrsk. Prisen fr l ste srt pgaves ntert til pesetas 53 a 55 fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 00 fres. a/v l/paris :8 H Lndn. Hermed tillater jeg mig at sende beretning fr sidste maaned. Sildemarkedet. løpet av aarets 0 maaneder blev der indført til Stettin av nrsk saltsild: Vaarsilcl... '.. Slsild.... Skjæresild...,...,. Fetsild.... slandssild...,. Andre srter tdr Tils tdr..mt i samme tidsrum itjr: Herved indberettes følgende m fiske- V aarsl 'ld t d r. markedet inden dette knsulatdistrikt Slsild siden sidste rapprt av 7 ds. Skjæresild..., Barcelna. Hertilimprtertes80036 Fetsild..., slandsfisk g nrsk slandssild lipfiskmarkedet. Opslag 5. 0/: Generalknsulen Bilba telegraferer: mprt 5:d70 nrsk. Salg 980. Andre srter t Hrsk g 50 færøisk. Behldninger 5940, fl s l { (l ange. ) P nserne pglves at være 250. Priser ufrandret. Santander : Salg 85 nrsk. Behldning ptas. 50 a 5f) fr lste srt g ptas.l. rris telr. 75 nrsk. Priser ufrandret. 46 a 48 fr 2den srt. slandsfisk alt Va ar sld. A vsætmng l var l be- Paris Lndn 26.2.,.' gyndelsen av ktber meget gd, elg pr. kv. a 40 Behldnmgerne er blev den skadet ved stre tilførsler av ca anden sild. Priserne steg litt efter litt, nsulatberetninger. Tarragna (9 ktber). ngen til- men var dg i slutten av maaneden førsel. Behldningen er 5 a nget svakere, fra A. 34 til Jti9. 32 slandsfisk, der avsættes til ptas. efter størrelsen. 5 a 53 pr. kv. a 40 S l si l d var mt slutten av maaneden saa gdt sm rømmet. Fr Cartagena (7 ktber). de 2 prima stramt sktskpakket g sidste uker har der ikke fundet sted blev tilslut betalt ver Jt&. 40. ngen tilførsel til dette marked g uganet vare fandt mindre interesse. sm følge berav er behldningen meget Fetsild. rrilbudet fra Nrge likeliten. slandsflsk nteres til ptas. 55 sm gsaa tilførslerne var i sid ste uke k k av ktber meget rikelig. jøperne pr. v. a 50 g. viste sig imidlertid meget tilbakehl- Malaga (9 ktber). Siden 24 f. dende g dækket kun deres løpende m. er' hertil ankmmet behv. Smaafalden vare pnaadde tiengelsk fisk. slut: , M 40-38, M ca. 30', efter Da Barcelnas børs fremdeles er kvalitet g størrelse. lukket finder ingen fficiel kursntering sted. Fra generalknsulatet dat. 3 nvember 94. mprt av stkfisk til l til 3 ktber. følge meddelelse fra de respektive Messina fra viceknsulater skal sardinfisket i. den fregaaence uke saavel i Vig sm i engelsk dampskib fra Hull 2500 Gijn g Santander ha været daarlig. 2 italienske dampskibe fra Genua Santander hr strm hindret fisket kg.. Tilsammen 5250 l Vig blev der i løpet av uken tat mprt av ldipflsk til Messina: l 325 kurver ialt. - Det derværende engelsk dampskib fra Hull 4060 rgnmarked er vedvarende dødt. Be- Messina grssisters salgspris fb. hldningen av rgn kalkuleres til 550 Messina, tld betalt. tønder. Stkfisk: Ny hllænder l lit. 70 Vestre, str taliensk lipfisk: St. Jhn's, ny l rna kvalitet.. 05 Skj æresild lt gsaa i ktber meget tilbake at ønske. slandssild. Der ankm i ktber i Messina, adskillige tusen tønder. Der pnaaddes kun mindre msætning. Der blev frdret fra Jt&. 34 til Jltb. 30 efter kvalitet. Ogsaa av hllandsk sild ankm pr. jernbane ikke ubetydelige kvantiteter. Den pnaadde: superir J0. 65, srtirte Jlb. 63, prima Jfi9. 60, kleine Jb. 59. Strsildfisket. Scialdepartementet har samtykket i at der ydes et statsbidrag av kr. 250 til mtrkutter Rutland;' til frsø ks-

5 'fldst peler Vaarsild tur. ristiania.,. 3lU 8 DiH F3andef}nl.. l{ ris uansand. ] Plekkefjrd Stavanger... 8 H59 57 pervik.... liull Haugesund j 333 Bergen )3 GO Flrø l 4!el5 5)3 Aalesund D37 ristiammnc. 448 fl577) Trndhjelll.. 82 llg 450u-! Bdø Svlvær : Narvik '5 Trmsø () Hammerfest. 02 ' Nrges utførsel av fiskeprdukter fra januar til 3 ktber 94 g uken, sm endte 3J ktber. slands- tdl'. tdr. tdl' i'> ,48 20;) = Vardø Vaelsø... Andre () alt 823L S F S ff.b,l'.a T B b is T.H \ V A uken i l i Tc,;dst eder dr. tllr i , 2400u 22400! l 3)7. l Hvaltran Sæltran Bttlensetran tdr. 65 Sildetran Sild, ferskl Sild,røkt tdr. ks. - k!.;'. Sei,0.:. Hyse, rund Anden Rgn tørfisk O.m, tran R.m. tt'an tdr. Blank Rtskjær Brunbldnk telr. Brun 25OO! ;')6 447i) 2t) ::> 2D i) llo u l 9387Hi 3!: 6-5, )(n ! :d U9 283ti28 7 H:dO ()J i ) = l 00 li J H 6 05i) () J =\ l , HO 282 i )02: Uli M) ::l6. 3U _-=- _ :d 30 _-::. _l 500 _= _=-- _= _=-_ =-- fl /:l H 390!: Hankjærr. tdl' Makrel, saltet Makrei, fersk Laks, fbrsk. Levende aal l,g. ri:stiauia G[ i)8! 9740 melefjnl... ristiansand (i 228Ut>.ekketJrd D6 avangel' : pervik augesund... 57H rgen H 'ø i) 3.esund dstiasund ' H 'ndhjem il )dø rlvær ttl'vik 'ns rtlllmerfest 780 l.rdø... _,.' dsø... '. ] 78 [Hire (:i 084 Fiskeguan --- alt ' - hl\.eu! )() Anden fersk fik !:J ! 730 H lo6 n3 UO!:J !: 0!:J 485 J4U H , u 7li Hummer l f it!atietl Fisk, saltetl Sildemel stk. i tdr Sælskind l Hermetik '-'j > l:J ! ::l i ' l :3 ) 895 l U UOO UV U U U >-' >-' 2 g.,... ::c >-'.j;;.. Cj t:' Q tj tj t:j t'j t:' t:rj t:' Ul t':l ':l Ul ';;: t':l ::;:, t':l l'.:' - '-':l -:3 t'lj p;. -< Ul t'j ; t'j -:3 pj t:rj!f;..,... c.. sild lg.

6 _ UENTLGE l\eddelelser FOR NORS FSERBEDRFT l!'ra FSERDRETØREN nyember 94 Brisling eic. rrijførsel til Stavanger i tidsrummet 26/ 0-3/ Hvrfra Stavanger amtl S. B.hus amtl S.T. -hjems amt Tils. l Bris- Pris Smaa- Pris lin' pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. - i 595, : Røkt [6030 Tm at... ' l Tils Desuten 545 skj. blanding a kr. 3 fra S. Bergenhus amt, røkt. V ærdi brisling, kr smaasild,, blanding,, kr Prisltering ved den kmmunale fiskeauklin i Bergen den 9 nvember. Fik lll'denfra 0'8 (l'. kil Fersk kveite, stol' i) d., middels d., smaa flyndre hyse rødfisk (uer) Nysaltet trsk i kasser brsme 2)-22 lange 20-2 rødfis k i tønder.. ca. 25 Tilførselen str, men gd avsætning undtagen fr fersk kveite. Smmer- g høst-sildefiskerierle til 3 ldbel, det saltede kvantum tdr. tdl. tdr. tdr. Sktlancl :0 l l l Hlland W Tyskland..., Nrge, fetsild D., Nrdsjøsild i 20 n8 l 852 slandssild England l ca ca. 700 OlJO i ca lea. 500U Distrikt Tils. l i)6 650 F etsildflsket i 94 fil 7 nvember. Derav :\lt ptat llaal set f tllgt Ril(lt-ljt'.: Salt<,t maal fabrikker mal tur. Trmsø amt uoo l 00 Nrdlands amt.. ' UO 7 4()() Namdalen ) Søndre rrrndhj em s amt / Rmsdals amt Nrdre Bergenhus amt ' alt 28: U() Mt ] Slt ] l fieneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). f.,v':ill kva':l- til Hvad der fiskes l uken, men a. nmeldes frsent tl at kmme med, ptages l følgende ukes rapprt. 7/ \-4 ' 7/ 94 (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week ::tre added t ttals fr next week.) A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cd liver il) hl. O Lever tilvers til anden tran' (Liver fr ther ils)... hl. O B. Sildefiskerierne (Herring Fishrries):. VaaJ'sildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 50 liter O 2. Fetsildfisket juli-desember )... tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, satf\d seapaeked) 3. Strsildfisket (Large Rerring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn maal a 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d maal it 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Bauels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Hen'ing frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapaeked) C. l\akrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Nrway frm tl(; Nrth-Sea, salted fr exprt t America) 2400 O O ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All lerillg used fre.t is nut illcluded.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is pller ;.tltet nlld fr det skandinaviske llarked, el' ikke medregnet. (,\'i] mackerel, used fresh r exp. in iee r saltet! fr tht' Seandilhlvian n>,.rket. is ll'! ineluded.) Ved eftertryk av disse meddelelser m 3. a Fiskets Gang angives sm kilde.

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere