fra fiskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks. Prisen var fr amt er intet sildefiske anmeldt fr Uken -7 nvember. garnsild 8-20 kr., fr ntsilden til sidste uke. handelsvare 4-5 kr. g fr fabrik- Landets samlede kvantum fetsild ut- Fetsildfisket i Nrdlands amt varen 3 kr. pr. maa!. Der er nu i gjør til 7 nvember maal mt val' ganske gdt gsaa i sidste uke. Hadsel tilstede ved fisket ca i 93 g i 92. Der blev fisket mtrent halvparten drivgarnsbaater, 70 ntbruk, 5 pse- Det saltede parti er nu ialt av fregaar:nde ukes fangst. amtet ntbruk g 6 kjøpere. alt er i tønder mt 93 8 i 93 g blev fisket sidste uke maal amtet til 7 ds. meldt fisket i 92. set er iaar maal mt sild, hvrav sali et tdr. fetsild, maal, hvrav saltet til handelsvare 7549 i 93 g i 92. rril slgt til sildljefabrikker maal tdr. til skjæresild tdr. sildljefahrikkerne er slgt 7760 maal g saltet til skjæresild 5 00 tdr. g slgt til sildljefabrikker mt i 93 g 74 l 77 i 92. Bø blev sat et mindre stæng. Driv- maal. Resten er del vis anvendt til St l' s i l d fi s k e t lar end nu vente garnsfisket paa strækningen Gucvaag hjemmefrbruk g delvis brtført til paa sig. Man har endnu ikke merket -Gaukværøy var ujevnt fra O ptil Harstad. nget til silden, men der er vistnk 40 maa. Med garn blev pfisket, Tr ms ø amt fiskedes nget i heller ikke girt nget drivgarnsfr maal g med. nt 000 maal. Lyngen, hvr man paa garn hadde søk efter den. Det frlyder imid Saltet blev 7300 tdr. fetsild. Garn- indtil 7 maal paa baaten, fra 2-5 lertid at fiskedamper Nrdmanden silden var mest 3 g 4 streks vare, streks fetsild av fin kvalitet, likesm fr privat regning vil gjøre et frsøk men av udmerket kvalitet. Prisen man satte etpar mindre stæng, smaa- utenfr Aalesund. der dreiet mellem 2 g 22 kr. var faldende vare. Pris garnsild 5 g Det avnævnte baat gjrte fiskefrsøk igjennemsnit 20 kr. pr. maa}, Nt- ntsild 4 kr. pr. maal. uken blev paa. felterne ved Færøerne gav intet silden var fr den del sm anvendtes saltet 250 tønder til handelsvare g utbytte, kun Ankelte sild. Det antages til handelsvare 5 g 6 streks vare g 2000 maal blev slgt til sildljefabrik- at frsøket blev gjrt fr sent paa prisen fr denne var 5 kr. g fr fa- ker. ngen fremmede kjøpere er frem- høten, da det er tidligere at silden brikvaren 3 kr. pr. maal 0 ntbruk, møtt. Der freligger ingen samlet p- er ljlit set paa dette felt av vre fiskere ca. 500 drivere deltar i fisket. Av gave fr amtet, men ved at sammendra paa veien fra sland. kjøpefartøier er fremmødt 60 stk. - de hittil indkmne pgaver ver høstens Fra s l a n cl ankm i siclste uke Drivgarnsfisket i Eidsfjrden i Hadsel fiske skulce man anta at det pfiskede 2400 tønder slandssild til Haugesund. var meget smaat i siclste uke, dg kvantum skulde være mindst 3000 maal Derved el' det samlede parti hjemført merkedes del' ngen bedring nat til g det saltede parti ca. 00 tdr. fet- slandssild kmmet p i tønlørdag, saa utsigterne da var nget sild, hvilke tal r benyttet i pgaven der mt i 93 g bedre. Derimt hadde driverne i ver landets fetsildfiske. i 92. Vesteraalsfjrden ganske bra fangster, Aafjrden, Bjørnør g i Bjugn i Brislingfisket var gjennem hele enkelte endg stre fangster, men de Søndre Trndhjems amt er i uken ktber ubetydelig. Stavanger mttk falclt meget ujevnt. uken blev sat ialt sat mindre streng smaafaldendc i uken der endte 3, ktber kun mindre stæng. Der blev ptat hele vare. Bjugn falch silden frhldsvis skj. brislihg, fisket i Søndre Bergenhlls, 23 stæng g vp-d ukens slutning var størst, da den var fra 3 til 6 streks, hvr der i den sidste tid har været der uptat 2 stre g 3 større stæng. hvr gsaa prisen var fra 2-30 kr. utsigter fr brislingfiske. Ved Askønes Opfisket blev 8000 maal garnsild, der maalet. Garnfisket var ubetydelig. utenfr Bergen var nget brislingfiske, alt blev virket til tdr. fetsild. Ukesaltningen fr amtet blev kun 295 men varen var meget smaafaldende g Av ntsilden blev ptat maal, tønder. blandet med smaasild, hvrav med psenøter 3000 maal. Finmarken blev et mindre stæng veitefisket fra Aalesund har Herav blev maa slgt til sild- agnsild sat ved aafjrdsiden i Alten, gsaa i sidste uke været gjennemljefabrikker, saltet til handelsvare hvr der er utsigt til videre stængning. gaaende bra. De indkmne damperes 7000 tdr. g til skjæresild tdr. Talvik endel smaasild paa dragent. fangster varierte i almindelighet mel Garnsilden var mest 3 g 4 streks Garnfisket ubetydelig. Øksfjrd er lem 3300 g 6000 kveite. En, vare. Den til handelsvare tilvirkede sat 2 nye mindre stæng. enkelt baat hadde 9000 kveite g

2 46 UEN'LGE MEDllELELSER FOR NORS FSERBEDRFT FRA FSERDRETØREN l nvember rund fisk efter /2 uket:; tur paa Trænabankim. Veiret har hindret fisket betydelig fr Andenes g Bleik, saa der i uken der endte 3 ktber kun blev pfisket fisk, hvrav 5070 kveite g 5600 trsk, til en samlet værdi av ca. kr Prisen var fr kveite 40, fr trsk 0 g fr brsme 5 øre pr. Tilstede ved ukens slutning' 20 garnbaater med 40 malld, 3 ntbruk med 4i) malld samt l kjøpefartøi. Fetsildfisket. Telegrammer. Opslag 43. denne uke. Mlde 7/: ntet sildefiske Amtmancen. Opsl ag 44. Trndhj em 7 /l: Sildeberetning Fersfiskmarkedet i fr uken /-7/: Aafjrdens Hamburg lensmandsdistrikt er i den frløplle uke pfisket 200 maal, alt ntsild, hvravantages var lørdag fr hyse lys 3-36, fr iset 200 maa. valitet 5-7 streks, pris pr. mørk hyse 25-3, fr kveite 20-65, maaltønde 9-2. Der antages sat 7 mindre rigsfrsikringen fr nrske fr flyndre g fr trsk uten ntstæng. Tilstede ved ukens slutning 20 garnbaater med 40 mand, 5 ntbruk med 80 skibe. hde pf. pr. %. mand, 2 kjøpefartøier. BjØl'l0' lensmandsdistrikt antages frløpne uke pfisket 50 maal: Veiret. alt ntsild, hvurav saltet handelsvare 75 ter. Meterlgiske Obser- Resten hjenunefl'bruk. valitet 5-6 streks. ristiania 30 ktber 94. y a tr i li m beretter: Pris pr. maal 9 kr. Der antages sat 3 mindre ntstæng. rl'ilstede ved ukens slutning 20 Skibsfarten paa Themsen. Søndag var der sterk eller strmende garnbaater med 40 manc, 3 ntbruk med 45, følge telegrafisk indberetning til søndenvind paa Sydkysten. Den løiet l{jøpefartøi. Bjugn }ensmalldsdistrik er.. frløp ne uke pfisket 200 maal, hvrav set nat tl mandag; dg var vmden denne?0 maal, saltet handesvatc 20 tdr., restn dng endnu temmelig frisk med betvde- hjelmnefrbruk. valte;t 3-6 streks, pns ' u :2-30. Der er sat nulr'e ntstæng, garnhg sjøgang l Skagerak g den syd- fiske fra O til l, midclelfangst / 3 maa. Tillige del av Nrds]' øen. Senere i uken stede ved ukens slutning 80 garnbaater med 240 mand, 0 ntbruk med 8 mand. alt std vinden nrdstlig. Trsdag an- pfisket incen amtet 62!JOO maa, hvrav iset gaves den sm frisk mens styrken de 5200 maal sulgt sildljefabrik 2020 maal,, saltet handelsvare tdr. øvrige dage var mindre. Stiftamtmanden. Vestkysten har hele uken hat østlige Opslag' 48. Bdø 7/: Bø: uken sat. _. et mindre stæng' ved Gudvaag 3 lltstæng ptl sydsthge vmde av rmge styrke tat, gjenstaar. Drivgarnfisket paa strækundtagen paa Stavanger g Hauae- ningen Gudvaag Gaukværøy fra 0-40 maa.. b Opfisket i uken 5660 maal, hvrav garn sild sundskanten, hvr man søndag g hke maal saltet til hallilelsvare 7300 tønder, ledes fredag g lørdag hadde laber til hvrav garnsild 7000 tønder, slgt til sild-. ljefabrikker 700 maal, saltet skjæresild 00 frsk syd st. tønder, srtement garnsild mest 3 g 4 streks, det nrdenfjeldske har der hersket udmerket kvalitet. Pris 8-22 gjennemsnit- lig 20 pr. maal. Srtement ntsild halldelssvake østlge vmde eller stlle velr. vare G g 6 streks. Pris handelsyare 5, fabrik- un i Lften har der vist sid' mere vare i3 pr. maa. Tilstede 0 ntbruk ca. 500 b drivere 60 kjøpefartøier, hvrav 5 dampskibe, vanatlon l vm dens retmng g styrke. 3 landkjøpere. Hadsel: Garnfisket i uken i Søndag hadde man laber søndenvind Eidsfjrden meget smaat si(bte nat bedre. ' Vesteraalsfj rden bra, enkeltvis rikt, men meg'et mandag g trsdag fnsk nrdvest samt ujevnt. Fl nye mincre ntstæng' >ed Flatset, de sid ste dage i uken laber sydvestlia Breivik, Vttesnes, Grønnillg. Optat 23, gjen-.. b staar 5, derav 2 stre g 3 større. Opfisket tl vesthg vmd. garnsild 8000 inaal, alt ['altet handelsvare. Paa de nrdlige kyster har vinden 2000 tønder ptat ntsilc, maa!, derav. med psenøter 3000 maa. Slgt sildljefahldt Sl?; mellem sydvest g nrdvest brikker 3i) 000 maal, saltet handelsvare 7000 med fr det meste laber styrke. 8øn- tønder, skjæresild 5000 tønder. Srtement. garnsild mest 3 g 4 streks, ntsild han(lelsdag g mandag angaves dg fnsk vare mest 6 streks g 5 streks, mindre 4 g sydvest fra Østfinmarken g nsdag 3 streks. Priser garnsilc 8-20, ntsild.. handelsvare 4-5, fabriksild 3, tilstede ca, frsk nrdenvmd. 000 drivere, 70 ntbruk, 5 psentbruk, 6 kjøpere. Talt pfisket inden amtet maal, hvrav saltet handelsvare tøn Fetsildfisket. Beretninger. Ledsmanden i Bjørnør indberetter 5 nvbr. : Sildefiskeberetning' fra Bjørnøl' distrikt fr uken 29 uktber-5 nvember 94. denne uke antages sat 3 mindre ntstæng i Stuksund. Garnfisket uten betydning. Der antages pfisket 50 maal ntsilc, hvrav saltet til hancelsvare 75 tøncer, resten til hj emmefrbruk. Sildens kvalitet er 5-6-streks. Pris pr. maal kr. 9. lvlec det tidligere pfiskece skulde fr indeværende fiske være pfisket ialt 230 maal. Derav iset 650 maal, saltet handelsvare 705 tønder. Resten til hj emmefrbrnk. der slgt til fabrikker maal saltet skjæresild tønder resten delvis hjemmebruk g del vis brtført til Harstad. Amtmanden. Rettt'lse til pslag 48 av 2.t/O. pslag 48 telegram nr. 328 av 2- ktber fra Bdø skal del' ifølge lndløpen merideleise staa: 7 pusentdampere pset ialt 4000 maal alt fabriksild. Opslag 49. Trmsø 7/: Lyng'en: N efifjrden cenne uke paa garn indtil 7 maal 2 - streks, fin kvalitet, et par mindre stæng smaafaldende. Pris garnsild 5, ntsild 4. Tilstede ca. 00 drivere, 7 ntbruk. Saltet 250 tek handelsvare, fabrikvare 2000 maa. ngen fremmede kjøpere. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 7;: Et mindre stæng agnsild aafj l'dsiclen, Alten utsigt til videre stængning. Talvik endel smaaf-;ild paa drag- nut, garn ubetydelig, intet stæng.!ksfj rd 2 mindl'e stæng. i..mtmandell. Opslag 9. 9/: Til 7 nvember melct ptat maal fetsild, hvrav iset 9700 maal, slgt sildlj efabrikker maal, saltet fiskepakketle tønder mt H i 93 g i HJl2. Hjemført 0327 tønder slamissild mt i 93 g 5840 i 9::!. Utenriksdepartementet fra legatinen i Lndn maa alle skibe sm gaar ut g ind av Themsen passere gjennem,edinburgh Channes eller Black Deep søndenfr nck Jhn g nb Buys g gjennem OazeDeep':. Skibene maa ankre p m natten, hvis de er indenfr Sunk Head Buy eller indenfr en linje mellem Suth Lng Sand g East rrhingles Buys g maa da ikke vise ngetslags lys. Minefelt ved rlands nrdkyst. følge telegrafisk indberetning til Utenriksdepartementet fra generalklsulatet i Lndn meddeles det, at der skal være et minefelt 20 engelske mil nrd fr rrry sland. Skibe, sm pasrerer llrdenm rland bør hlde sig mindst 60 engelske mil nrd fr Tny sland. Skibsfarten paa Sverige. Den 4 nvember. lf0lge indberetning til Utenriksdepartementet fra legatinen i Stckhlm vil indseilingsfyrene ved indløpet til Halmstad indtil videre være tændt. Clydefjrden stængt fr trawlere. følge meddelelse til Utenriksdepartementet fra den britiske legatin i ristiania har den britiske regjering besluttet at stænge Clydefjrden in denfr en lillje trukket fra ap Cantyre til Crsewall Pint fr alle trawlskibe Beslut uten hensyn til natinalitet. ningen trær i kraft straks.

3 nvember 94 UENTLGE MEDDELELSE FOR NORS FSERBEDRFT FRA ]'SERDRETØREN 47 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). Varesrt Mandag Tirfldag Onsdag Trsdagl Fredag Lørdag 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ rrran: kr. kr. kr. kr. b. kr Blank industriel Brun tran pr. 06 / i fate Brun blank industriel Fetsild: i i { Garnsild / \ \ Utenlandske fiskerier. Uken -7 nvember. Det svenske sildefiske gav uken et utbytte av 4282 hl. mt i samme uke ifjr 2600 hl. Ttalfangsten blir derved iaal' hl. mt hl. i 93 g 5625 hl. i 92. Der er iaar saltet 325 hl. mt 509 hl. ifjr. Til Hamburg-Altna blev i uken utført 675 kasser svensk sild, pris fra Jb. kassen. Det amerikanske makrelfiske har efter telegram fra knsulen i Bstn av 4 nvember et saltet parti av 460 tdr. mt 7477 tdr. i 93. Prisen var l::p!2 dllars pr. tønde. Prisen er saaledes i ukens løp gaat ned med / 2 dllars tønden. Det engelske sildefiske fr Yarmuth - Lwestft hadde til 3 ktber et fangstutbytte av crans mt crans i 93 g crans i 9] 2. aar antages saltet tønder mt i 93 g i 92. Fra tirsdag den 3 ds. er intet fisket, frdi regj eringen fra den dag har frbudt alle fiskebaatel' g andre fartøier at frlate Yarmuth - Lwestft indtil videre underretning mttages. Prisen paa salsild har steget nget den sidste tid. 93 var der til 8 nvember pfisket l crans mt i 92. Fra Nrges fiskeriagent i England, dat. Hull, 6 nvember: Det n g el s k e s i l cl e fis kei uken endt 5 nvember. Fisket ved Yarmuth g Lwestft frløp meget tilfredsstillende indtil tirsdag, da det blev stppet p av [t dmiralitetet sm frbød fiskefartøier g andre fartøier at frlate havnene. Den daglige fangst staar fuldt paa høide med fj raarets, sm vil erindres var. det største i sildefiskets histrie paa East Anglia kysten. Arealet tilsjøs, hvr drivcjlaaten kan bevæge sig, er meget indskrænket, men desuagtet er der flere drivere sm hal' fangster paa crans. Omend flaaten er 75 % mindre end ifjr er ttalfangsten i frhld større iaar. Paa grund av det pludselige phør av fisket, steg fersksildprisen til 35/- 42/ pr. cran; det indvirket gsaa paa handelen g prisen fr spekesild. rrilvirkerne tapte balancen g kunde ikke frmaaes til at gjøre tilbud. Hvrvidt fisket stpper p eller delvis frtsættes er vanskelig at ha ngen frmening m. Fiskerne arbeider under de skrækkeligste frhlde. 4 dampdrivere g besætningen sprængtes i luften av miner paa tirsdag. A v fangsten iaal', sm fr begge havne utgjør erans til 3 ktber, antages tønder i salt; frhldet til ttalutbyttet g hyad der anvendes til bingesaltning, røkning g hermetikfabrikkerne burde være større, hvis ikke hllænderne hadde tat ver et usedvanlig strt kvantum av strøsaltet sild iaar. Endel saltere mener at tønder er maksimum sm spekesild, men sm regel regner de fr lavt, saa jeg trr min kalkulatin hlder ngenlunde stik. vantummet, under nuværende frhlde, spiller en underrdnet rlle. En 6-8 russiske jøder er persnlig hervel' g har gjrt større inckjøp. De pgir at ville eksprtere silden til Finland, antagelig via nrske havne. Det anslaaes at tønder er kjøpt av nrdmænd g svensker. Prisen dreier sig m 24/ fr matfulls g -22/ fr matties. Jeg antar at disse priser vil hlde sig fremver, men turde gaa ned ved et rikt svenskefiske ; desuten har krigen i Orienten sat en stpper fr bingesaltning. Der er stre frraad av bingesaltet sild, sm maaske senere blir ganet, naar eksprten av røktsild phører. Salg g kjøp av saltsild fr eksprt tillates under frbehld av de sedvanlige frmaliteter &t silden skal frbrukes i neutralt land g at tldvæsenet gdkjender handelen. En svensk pkjøper av brisling i Suthwld nedlægger varen efter de sedvanlige krydderimetder g frsender den til Sverige. Telegrammer. Det engelske sildefiske. Opslag 4. 4/ : Fiskeriag'ent Jhnsen, Hull, telegraferer: Alle fiskebaater g andre fartøier er frbudt frlate Yarmuth, Lwestft fra igaar indtil vindere underretning. Opslag' 4. 6/: Fiskeriagent Jhnsen, Hull, telegraferer: Ttalfangst sildefiske Yarmuth, Lwestft til 3 ktber crans mt!h5059 i 93. ntet fiske siden tirsdag, saltet sild_ dyrere. Sildefisket Bhuslen. Opslag 4. 9/: Sildefisket Bhuslen. Ukefangst 4282 hl, ntsild. Ttalfangst hl., hvrav saltet 325 hl. Det amerikanske makrelflske. Opslag 6. 4/: nsulen Bstn telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet 460 tønder mt 7477 i 93. Pris 3 / 2 $ tønden. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 9/: Sardinfisket Vig slet, Gij n taalelig, Santander gdt. Markedsberetninger m. v. Uken 7 nvember. Telegrammer Salts i dmarkedet. Opslag. 0/: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Saltsildmarkedet Stettin: Mal kedet atter fastere, priflerne fr vaarsild, fetsild g slandssild ufrandret, sktsk sild livlig msætning, især smaafaldende fast sild priser stemplet fuus J. 63, matfulls 62, matties 52, ustemplet fuls 58-56, matfulls 56-48, matties 52-45, slandssild liten m sætning. Ham burg: N gen msætning slandssild J , uncltagelsesvis fr uganet 36-37, fiækket 40, vaarsild 32-34, gammel 26-27, fiækket 47-48, skjæresild ufrandret rlig, hllandsk fastere. Tranmarkedet : Raa hvaltran nr..jb. 54, nr , nr , nr. 3 44, lys sæltran 50-52, bruttpriser ved avskibnillg fra Nrge, medieintran le 74. jøbellhavn: Markedet uu meget rlig,

4 48 UENTLGE MEDDELELSER FOR NORS FSERBEDRFT PRA FSERDRETØREN nvember!h4 senest el' betalt fr 8/9-0/2-3/5 styk , sktsk 2 500, g kanadisk ke' pr. gjennemsnitlig kr. 34 pl'. t0nce, man maa antagelig regne med prisfald, s- l 300 kasser, samt l 700 tabaler ka Jandssild øre. pl'. kg'. nadisk. Priserne var ifølge Revista Oficial Fersksildmarkedet. fr nrsk fisk $ 8.50-$ 8.00, fr sktsk $ 7.00 g fr kanadisk itabaler (28 lbs.) $ 550; der nteres fr den nrske vare $ 8.50, sktsk $ 7.00 g fr kanadisk itabaler $ ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 8/: Fiskel'iagellt Assel'sn tele- Fra knsulatet i Barcelna datert graferer : Hamburg-Altna: 68 kasser fisk, 28 ktber 94. Opslag 2. 8/: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: Uketilfør.sel075 kasser svensk sild 23-29, 50 hllandsk Jb. kassen. hyse lys 3--36, mørk 25-3, kveite 20-65, flyndre 22-30, trsk uten hde Fra generalknsulatet i Bilba, dat 2 nvem ber: mprt g msætning fra 25-3 ktber 94 av klipflsk, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. mprt pr. dis Ripa 3250 nrsk g 960 færøisk. Salg 3300 nrsk g 560 færøisk. Behldning pr. 3/0 650 nrsk g 400 færøisk Prisen fr ste srt pgaves ntert til pesetas 54 a 56 fr nrsk g pesetas 64 a 70 fr færøisk. Santander. Salg 850 nrsk. Behldning pr. 3/0 900 nrsk. Prisen fr l ste srt pgaves ntert til pesetas 53 a 55 fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 00 fres. a/v l/paris :8 H Lndn. Hermed tillater jeg mig at sende beretning fr sidste maaned. Sildemarkedet. løpet av aarets 0 maaneder blev der indført til Stettin av nrsk saltsild: Vaarsilcl... '.. Slsild.... Skjæresild...,...,. Fetsild.... slandssild...,. Andre srter tdr Tils tdr..mt i samme tidsrum itjr: Herved indberettes følgende m fiske- V aarsl 'ld t d r. markedet inden dette knsulatdistrikt Slsild siden sidste rapprt av 7 ds. Skjæresild..., Barcelna. Hertilimprtertes80036 Fetsild..., slandsfisk g nrsk slandssild lipfiskmarkedet. Opslag 5. 0/: Generalknsulen Bilba telegraferer: mprt 5:d70 nrsk. Salg 980. Andre srter t Hrsk g 50 færøisk. Behldninger 5940, fl s l { (l ange. ) P nserne pglves at være 250. Priser ufrandret. Santander : Salg 85 nrsk. Behldning ptas. 50 a 5f) fr lste srt g ptas.l. rris telr. 75 nrsk. Priser ufrandret. 46 a 48 fr 2den srt. slandsfisk alt Va ar sld. A vsætmng l var l be- Paris Lndn 26.2.,.' gyndelsen av ktber meget gd, elg pr. kv. a 40 Behldnmgerne er blev den skadet ved stre tilførsler av ca anden sild. Priserne steg litt efter litt, nsulatberetninger. Tarragna (9 ktber). ngen til- men var dg i slutten av maaneden førsel. Behldningen er 5 a nget svakere, fra A. 34 til Jti9. 32 slandsfisk, der avsættes til ptas. efter størrelsen. 5 a 53 pr. kv. a 40 S l si l d var mt slutten av maaneden saa gdt sm rømmet. Fr Cartagena (7 ktber). de 2 prima stramt sktskpakket g sidste uker har der ikke fundet sted blev tilslut betalt ver Jt&. 40. ngen tilførsel til dette marked g uganet vare fandt mindre interesse. sm følge berav er behldningen meget Fetsild. rrilbudet fra Nrge likeliten. slandsflsk nteres til ptas. 55 sm gsaa tilførslerne var i sid ste uke k k av ktber meget rikelig. jøperne pr. v. a 50 g. viste sig imidlertid meget tilbakehl- Malaga (9 ktber). Siden 24 f. dende g dækket kun deres løpende m. er' hertil ankmmet behv. Smaafalden vare pnaadde tiengelsk fisk. slut: , M 40-38, M ca. 30', efter Da Barcelnas børs fremdeles er kvalitet g størrelse. lukket finder ingen fficiel kursntering sted. Fra generalknsulatet dat. 3 nvember 94. mprt av stkfisk til l til 3 ktber. følge meddelelse fra de respektive Messina fra viceknsulater skal sardinfisket i. den fregaaence uke saavel i Vig sm i engelsk dampskib fra Hull 2500 Gijn g Santander ha været daarlig. 2 italienske dampskibe fra Genua Santander hr strm hindret fisket kg.. Tilsammen 5250 l Vig blev der i løpet av uken tat mprt av ldipflsk til Messina: l 325 kurver ialt. - Det derværende engelsk dampskib fra Hull 4060 rgnmarked er vedvarende dødt. Be- Messina grssisters salgspris fb. hldningen av rgn kalkuleres til 550 Messina, tld betalt. tønder. Stkfisk: Ny hllænder l lit. 70 Vestre, str taliensk lipfisk: St. Jhn's, ny l rna kvalitet.. 05 Skj æresild lt gsaa i ktber meget tilbake at ønske. slandssild. Der ankm i ktber i Messina, adskillige tusen tønder. Der pnaaddes kun mindre msætning. Der blev frdret fra Jt&. 34 til Jltb. 30 efter kvalitet. Ogsaa av hllandsk sild ankm pr. jernbane ikke ubetydelige kvantiteter. Den pnaadde: superir J0. 65, srtirte Jlb. 63, prima Jfi9. 60, kleine Jb. 59. Strsildfisket. Scialdepartementet har samtykket i at der ydes et statsbidrag av kr. 250 til mtrkutter Rutland;' til frsø ks-

5 'fldst peler Vaarsild tur. ristiania.,. 3lU 8 DiH F3andef}nl.. l{ ris uansand. ] Plekkefjrd Stavanger... 8 H59 57 pervik.... liull Haugesund j 333 Bergen )3 GO Flrø l 4!el5 5)3 Aalesund D37 ristiammnc. 448 fl577) Trndhjelll.. 82 llg 450u-! Bdø Svlvær : Narvik '5 Trmsø () Hammerfest. 02 ' Nrges utførsel av fiskeprdukter fra januar til 3 ktber 94 g uken, sm endte 3J ktber. slands- tdl'. tdr. tdl' i'> ,48 20;) = Vardø Vaelsø... Andre () alt 823L S F S ff.b,l'.a T B b is T.H \ V A uken i l i Tc,;dst eder dr. tllr i , 2400u 22400! l 3)7. l Hvaltran Sæltran Bttlensetran tdr. 65 Sildetran Sild, ferskl Sild,røkt tdr. ks. - k!.;'. Sei,0.:. Hyse, rund Anden Rgn tørfisk O.m, tran R.m. tt'an tdr. Blank Rtskjær Brunbldnk telr. Brun 25OO! ;')6 447i) 2t) ::> 2D i) llo u l 9387Hi 3!: 6-5, )(n ! :d U9 283ti28 7 H:dO ()J i ) = l 00 li J H 6 05i) () J =\ l , HO 282 i )02: Uli M) ::l6. 3U _-=- _ :d 30 _-::. _l 500 _= _=-- _= _=-_ =-- fl /:l H 390!: Hankjærr. tdl' Makrel, saltet Makrei, fersk Laks, fbrsk. Levende aal l,g. ri:stiauia G[ i)8! 9740 melefjnl... ristiansand (i 228Ut>.ekketJrd D6 avangel' : pervik augesund... 57H rgen H 'ø i) 3.esund dstiasund ' H 'ndhjem il )dø rlvær ttl'vik 'ns rtlllmerfest 780 l.rdø... _,.' dsø... '. ] 78 [Hire (:i 084 Fiskeguan --- alt ' - hl\.eu! )() Anden fersk fik !:J ! 730 H lo6 n3 UO!:J !: 0!:J 485 J4U H , u 7li Hummer l f it!atietl Fisk, saltetl Sildemel stk. i tdr Sælskind l Hermetik '-'j > l:J ! ::l i ' l :3 ) 895 l U UOO UV U U U >-' >-' 2 g.,... ::c >-'.j;;.. Cj t:' Q tj tj t:j t'j t:' t:rj t:' Ul t':l ':l Ul ';;: t':l ::;:, t':l l'.:' - '-':l -:3 t'lj p;. -< Ul t'j ; t'j -:3 pj t:rj!f;..,... c.. sild lg.

6 _ UENTLGE l\eddelelser FOR NORS FSERBEDRFT l!'ra FSERDRETØREN nyember 94 Brisling eic. rrijførsel til Stavanger i tidsrummet 26/ 0-3/ Hvrfra Stavanger amtl S. B.hus amtl S.T. -hjems amt Tils. l Bris- Pris Smaa- Pris lin' pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. - i 595, : Røkt [6030 Tm at... ' l Tils Desuten 545 skj. blanding a kr. 3 fra S. Bergenhus amt, røkt. V ærdi brisling, kr smaasild,, blanding,, kr Prisltering ved den kmmunale fiskeauklin i Bergen den 9 nvember. Fik lll'denfra 0'8 (l'. kil Fersk kveite, stol' i) d., middels d., smaa flyndre hyse rødfisk (uer) Nysaltet trsk i kasser brsme 2)-22 lange 20-2 rødfis k i tønder.. ca. 25 Tilførselen str, men gd avsætning undtagen fr fersk kveite. Smmer- g høst-sildefiskerierle til 3 ldbel, det saltede kvantum tdr. tdl. tdr. tdr. Sktlancl :0 l l l Hlland W Tyskland..., Nrge, fetsild D., Nrdsjøsild i 20 n8 l 852 slandssild England l ca ca. 700 OlJO i ca lea. 500U Distrikt Tils. l i)6 650 F etsildflsket i 94 fil 7 nvember. Derav :\lt ptat llaal set f tllgt Ril(lt-ljt'.: Salt<,t maal fabrikker mal tur. Trmsø amt uoo l 00 Nrdlands amt.. ' UO 7 4()() Namdalen ) Søndre rrrndhj em s amt / Rmsdals amt Nrdre Bergenhus amt ' alt 28: U() Mt ] Slt ] l fieneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). f.,v':ill kva':l- til Hvad der fiskes l uken, men a. nmeldes frsent tl at kmme med, ptages l følgende ukes rapprt. 7/ \-4 ' 7/ 94 (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week ::tre added t ttals fr next week.) A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cd liver il) hl. O Lever tilvers til anden tran' (Liver fr ther ils)... hl. O B. Sildefiskerierne (Herring Fishrries):. VaaJ'sildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 50 liter O 2. Fetsildfisket juli-desember )... tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, satf\d seapaeked) 3. Strsildfisket (Large Rerring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn maal a 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d maal it 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Bauels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Hen'ing frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapaeked) C. l\akrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Nrway frm tl(; Nrth-Sea, salted fr exprt t America) 2400 O O ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All lerillg used fre.t is nut illcluded.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is pller ;.tltet nlld fr det skandinaviske llarked, el' ikke medregnet. (,\'i] mackerel, used fresh r exp. in iee r saltet! fr tht' Seandilhlvian n>,.rket. is ll'! ineluded.) Ved eftertryk av disse meddelelser m 3. a Fiskets Gang angives sm kilde.