fra fiskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd kvalitet, g Uken -6 januar. der gik 700 sild i maalet. Vinterfetsildfiske drives med Q TRSLDFSKET paa Vestkysten frdel i Tysfjrden i Nrdland, hvr der sl g udmerket til paa Griphavet, i Stefjrden er sat 4 større g l men paa andre fiskefelter var mindre stæng, g desuten er der gdt der ingen nævnerærdig fangst. Uke- garnfiske. Prisen er fra 2 /z -- 5 kr. fangsten blev 8 00 maal, hvrav maalet; der er ptat i uken saa meget Nr. 2 gsaa bra; man fik der liter camptran aven hl. lever. Av b l' i s l ing tilførtes Stavanger i sidste halvdel af desember 240 skj., hvrav Stavanger amt leverte ca , Rmsdals amt 2500 g den ubetydelige rest km fra Bergensamterne. Priserne fra /2 til 2 /2 kr. Fra 2 til 6 jan. tilførtes l 50 skj., mest fra Stavanger amt. Prisen /2-3 / 4 kr. Bedste fiskeplads val' da Erfjrd blev bragt ind til Kristiansund sm maal. ver maal g 3000 til Aalesund. Til 6 januar er ga at til sildljefabrikkerne ; av det var ttalfangsten 8800 maal mt øvrige,er uer saltet litt,nget iset, g Veiret. Meterlgiske bser i 9, i 90 g nget gaar til agn. Fra 'andre steder vatrium beretter: i 909. Dr er ialt iset er ingen meldinger ankmmet. Sydkysten hadde de første dage i maal til eksprt fr utlandet mt Den største- interesse vil herefter uken laber vestlig vind; trsdag gik i 9, i 90 g 300 knytte sig til det begyndte skreifis k e. den nrdlig g fredag nrdstlig; ]øri 909. Saltet er 700 maal mt Finmarkens vinterfiske har fra ktb'ilr dag hadde man frisk nrdst. Da vinden i 9, ] 4 50 i 90, til aarets utgang git den ualmindelige gik m paa nrd, sank temperaturen, i 909. Da fisket i denne sæsn be- fangst av nær 0.9 mill. kg., hvrav g de sidste dage har termmetret vist gyndte 9 dage senere end ifjr vil det mtrent 3/4 er saltet til klipfisk) henimt adskillige kuldegrader. sees, at fisket i begge disse aar fal- /4 mill. hængt til nmdfisk. Prduk- Paa Vestkysten blæste frisk til sterk der mtrent like rikt. Deltagernes an- tinen av dampmedicintran gaar p søndenvind fra først av; men allerede tal er imidlertid betydelig mindre end til 3844, g av lever til anden mandag (nytaarsdag) var den løiet adfør jul bl. a. frdi hele fiskerflaaten, tran har man 240 hl. Til dette er skillig. Tirsdag ptraadte frisk vestlig sm hlder til paa Søndmør, ikke har dg fruten trskeleveren brukt lever eller nrdvestlig vind, nsdag nrdlig været i nævneværdig drift. Middel av hyse m. v., hvrav der fiskes b8- g derefter fr det meste østlige vinde fangsten til Kristiansund var 4 januar tydelig sammen med trsken. Fiske- av ringe styrke. 00 maa, 5 4, 6 8 maal, g de prisen pgives til fra 8-3 øre kg. g det nrdenfjeldske blæste sydvestlig indkmne driveres antal var samme leverprisen fra 0 til 30 øre literen. strm søndag. Den løiet ut paa natten, dage 27, 29 g 7 fal'tøier. Desuten De nrdlige dele av rrrmsø amt men blæste atter sterkere mandag aften. gik endel direkte til Aalesund, saale- har gsaa hat bra trskefiske, g gsaa tirsdag blæste sterk vestenvinc des 6 januar 2 drivere med 00 fra Karlsøy herred alene pgives fang- paa Rmsdalskysten. Nu begyndte den maal gjennemsnitsfangst. Sildetyng- sten til /2 mill. kg. Fisket fr Senjen dg at dreie nrdlig, g de følgende den paa G-riphavet var saa str, at var første dage i det nye aar gdt. dage blæste først nrdlig g derefter garnene tildels tk saa meget sild, at Fisken falclt her smaa. 00 stk. veiet østlig vind av mindre styrke. dele av lænken - enkeltvis endg den 200 a 250 kg. Der gik 400 til 450 Paa kysterne nrdenfr Lften har hele - taptes, hvilket betydelig fr- stk. lever i en hl, g man fik 45 liter vinden været meget varierende baade ringet nettut,byttet fr uken. Prisen damptran aven hl. lever. Fr And av retning g styrke. Den har ftere gik ned fra 8 /2-9 krner trsdag øen har det været veirhindringer efter staat nrdlig g bragt megen sjøgang. til 6-7 / 2 lørdag. Sildens størrelse nytaar, men fisket var gdt i desember. Lørdag fik man strm av sydvest har avtat litt. 6 januar meldes fra Øksnes, at fisket paalftens ytterside. Finmarken St r sil d fi sk e t paa S y dk y ste n var gdt, især linefisket, idet de enkelte har man hele uken hat kldt veir. - Østlandsfisket - har været yderst fangster pgives fra stk. Nrdland indtraadte kuldegraderne nsubetydehg i uken. N at til 3 januar Fiskens vegt val' der 320 kg. pr. 00 dag, g længere syd paa kysten sank fik 50 drivere fr Kristiansand ialt 80 stk. sløiet fisk; der gik 650 lever i en termmetret under frysepunktet trsdag maal, g natt.en efter 30 drivere 30 hl, hvrav man kun fik 40 liter damp- eller fredag. Ved ukens utgang hermaa, ngen faa lllaal er desuten fisket tran. Fra Bø i Bø herred varfiskte sket der streng kulde ver hele landet.

2 0 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 januar 92 Skreifisket. Telegrammer. pslag 32. Vadsø 5/ : Gammelvær: nsdag liner , Nnf,,(ird , mtrskøiter Bergsfjrd g NuffjLrd , 0ksfjrd ig:utr , asvik , asvaag' enkelt 400, Vinna, Kaa'al'n, Gaarshpen , Kl'itnes p<a 4 døgn verstaat line 8i50, Vadsø idag 2C-500 trsk i kg. Bi'eivikbtn, <-l\-øsuml, landligge, agnmangel. Frøvrig strmhindring amtet. Amtmanden_ pslag 32. Vadsø 6/ : pfisket amtet under vinterfisket ktber-3 desember kg. trsk, derav saltet (j, ængt , anvendt fe'skfiskhandel 45 00, iset 55000, resten frbrukt. Leverkl'antum 240 hl. Dampmedicintran 3844 tell Fiskepris 8---3, leverpris 0-30, pga ve fr Vardø distlikt mangler. Amtmanden. pslag 32. Vadsø 6/ : Trskefisket sidste dage jevnt. lastece smaabaater T<-llvik distrikts midtre dele Sjel'sund, indre Rgnsund, Kmagfjrd, Kl'snes g Lang(jrcmundingen 500 til 800 kg., længere inde kg. Amtmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen (lir: Fisket begyndt med bra resultat. g-aar garntrækning vden Nykvaag Aasan(jrd Straum sjøen Tidligere gdt. linefiske, men nu agn mangel. pfisket parti 65 e, hvrav saltet )amptran 42 hl. Lever 0 hl., rgn 50 hl, fiskevegt 360, fettpl'cent Leverpris 3-5. Belæg: 39 mtrbaater, 45 baater, 490 mand. Lensmandei. Strsildfisket. drivere, denw 25 dampskile maal, til Aalesund 8 campskile tilsammen 200 mnal, pi G, til Eg'gesbnes dampsldb 250 mna], pl is 7 /2' pslag 7. 3/ : 0stlanusfisket: Arendal illat 6 drivere ialt 5 maal. Pris 26. Gdveil'. Kristiamand inat 50 crivel'e i,dt 80 maal. P is Gel kvcllitet. pslag 7. 5: 0stlanchfiskd: Fr Kristiansand 30 drivere maal, pris 5) stønese 700 sild i aalet, gel kyi,litet. pslng 7. 'll: 0stlandsfisket: ntet nævneværdig ttalkvantum. Sidste d<lge landligge fr kuling g snefk. pslflg 7. 9/ : 0stlandsfiskeL: gaar 30 djivere utfr Klistiansand, mid.elfallgst 2 maal, pris 7, l fm Frecriksvem 3 mil 8Yll av S\ inør 2 / 2 maal, størrelse 800, sterk kulde. Fetsildfisket. pslag 48. Bdø G/ l : l'ysjl'd 4 større g mindre stæng Sletfjrclen hvr gdt garnfiske. Pris 2.50-). Tilstede 38 ntbruk, 45 garnbaater, 9 kjøpel e. pfisket denne uke 8030 maal, sm er amtets kvantum fra nytaar 92, derav iset 730 maal, slgt sildljefabrikker 6200 maal, saltet til handelsvare 400 tønder. Amtmanden. pslag 50. Vadsø Gil: Kaafjl'd i Alten sicste uke 9 2 mindre stæng-, sm fremdeles staaence, T,tlvik g 0ks(jrd intet nyt Kvantum uvæ- Amta.anden. stæng, garnfisket ubetydelig. sentlig frøket. Utenlandske fiskerier. pslag 5. Uken -5 januar. 3/ : Strsildfisket Vestkysten: Kristiansund: Landligge siden søndag. Uveir. dag delvis utseiling. Vendereise befrygtes. Tilstede 9 fiskedampskibe, 27 mtrfartøier, slandsfisket. Sidste telegram 2 isedampskibe, 4 saltedampskibe, 6 saltelægtere, 54 seilsaltere, 30 salte- g iseanlæg fra knsulen i Reykjavik melder, at iland mand. Aalesund: Mderat veil'. trskefisket med baater var daarlig Alle ute. Dampskibene Griphavet. ngen der g i Almreyri, nget bedre de utenbys l,jøpere. Søndre Søndmør: Del vis utseiling. Vendereise befrygtes. 95 mtrfartøier, andre pladser, g at fisket med trawl 5 seildl'ivere, l kjøpefal'tøi, 25 land var gdt ved Vestfjrdene, mens dæks kjøpere, 660 manc. fartøier - bankfiskerne - intet havde pshtg 5. 5/ : Strsildfisket Vestkysten: dag fra Griphavet : Til Kristia.nsund 29 utrettet. dampskibe maal, pris 7 / 4-8 /2, S'l f' l. B l l nget garntap, veiret gdt, driverne ute. Til l C e S (et lus en gaven Aalesund 3 dampskile maal, ukefangst av 5925 hl. g en ttalstørrese 60, pl:is 8. P.aa Svinøhavet. intet fan st f hl. m t fiske, fr Ttran mgen drft. g a l pslag 5. 5/ : Strsildfisket Vestkysten: 9 g i 90. Fisket fregaar Fra Griphavet : Til Kistiansund 27 dampskibe fremdeles i den sydlige del av maa, størrelse , pris 8 kysten med :Thfarstrand sm midtpunkt / 2-9. Endel ga'ltap fr sildetyngde. Til Aalesund 7 dampskibe tilsammen 500 maal, fr virksmheten. Sidste ukes fangst derav 5 dampskibe med helt eller delvis galntap, pris 8. Fra Svinøhavet til Aalesund faa var bedst ved istlarne. Der var saltet drivere uten nævneværcig fangst, til søndre 8636 tønder, litt mere end i de t Søndmøl' 5 drivere, micdelfangst kun J /3 maa. fregaaende aar til samme tid. Sidste pslag 5. 7/: Strsildfisket Vestkysten: Ukefangsten 8 0) maal, ttalfa:nst til 6 pris var 5-4 kr. hl. januar 8800 maal, derav iset 67000, saltet Der fregaar sildefiske ved Sk t 700, resten hjemmebrukt, mt henhldsvis i 9. Av ukefangsten lands vestkyst, rland g Crnwall, 4800 maal til Kristiansull, 3000 hvrfra Lndn g byer i det indre til Aalesund. gaar fra Griphavet : Til Kristiansund 7 drivere, derav 60 dampskibe av England_frsynes med fersk sild maal, størrelse , pris 6-7 / 2, Adskillig garntap, veiret gdt. Til Aalesund 2 drivere, derav 3 dampskibe maa, pris 7, strt garntap fr sildetyngce. Paa Svinøhavet ubetydelig' fangst; nahavet ingen, vest a v Kraakenes ubetydelig. pslsg 5. 8/ : Strsildfisket Vestkysten: Telegramm er. Trskefisket ved sland. Kat iil søndag g sønd8g y(lerligere fra: pslag 0. 8/ : Knsulen Gl'iphavet-RamsøfJrcen til KristiaLsund 36 grafere' : Trskefisket med Reykjavik, Akureyri, middels gdt safjnl, Seycis(jrd, gdt Patl'iksfjrd. Dæksfartøiel' illtet, tra.\vlfiket Vestfjrdene gdt. Sildefisket -ved Bhuslen. pslag 4. 3h: Sildefisket Bhuslen: ntet sildefiske paa kysten, uvei]'. pslag 4. 4/ : Sillefisket Bhuslen: Mil- dels gelt Rydligst. Pris 4-6 kr. hl. psl8g' 4. 5/: Sihlefisket Bhuslen: Meget gdt sydligst. Pris 3 kl'. hl. pshlg' 4. 5/ : Sildf:'fiskl:'t Bhuslen: llag maatte fiskerne ihmd fur uveir, ingen fangst. pslag 4. 7/: Sildefisket Bhuslen: Ukefangsten?il 925, ttalfangst 293 f)20 hl. mt i 9 f!,' i 90. TtaJsaltnilY 863G tønder mt 294 i 9, 5+40 i 90 Fisket fregaar mest sydpaa vell Tistlarne, sid ste pris 4-5 kr. hl. pslag 4. 9/ : Sildefisket Bhuslen: gaar likt sydpaa 3-3 / 2 kr. hl, gllt veir. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 8/ : Ubetydelig sarcinfiske Vig, Gij{m, Salltancel'; ingen '0gnLsætning Vig. Markedsberetninger m. V. Uken -5 desember. Telegrammer Saltsi d marked et. pslag l. 3/ : Fiskeriagent vvestergaard telegraferer fra amburg: Kønigsbergs imprt 47539, britisk 46800, 0andsk, tysk 35285, nrsk Lagerne 3J 563, Yar- ut 93 36, sktsk ) nrsk ti 86, hllandsk 433, tysk 67. pslag. 8/ : Fiskel'iagent WeRtel'gam'd teleglafel'el': Danzig imprt i tønder sild, derav bl itisk , 0andsk 30084, nrsk j28, tysk Lagerne 7666 tøndtr, derav bitisk, 3968 hllandsk, 242 nrsk. pslag. 9/ : Fiskeriagent Westergaanl telegrafert-r fra <mburg: Rig<is lager 8500 tønder fetsild, britisk sild. Fersl<sildmarkedet. pslag 2. 3/ : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: u : gam', idag 30C kaser strsild -4, 000 svensk sild 0, irsk, sktsk sild vernlt indlandet. pslag 2. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: am burg-altna : Kng-arald 493 kasser sild, mesteparten smaasild, 4-6 Jt6. kassen, endel uslgt. pslag 2. 4/ : Fiskeriagpnt Westergaard telegraferer: amburg-altna: ercules 808 kasser sild, strsild 4-2 l / 2 ; smaasild 5-4 / 2, mesteparten uslgt. pslag 2. 4/ : Fikeriagent Jhnsen telegraferer: ull: 23C kasser' strsild 9 / 2, 000 svensk sild 2 sh. kassen, pslag 2. 5/,: Fiskeriagelterne telegrat'erer: ull: 4300 kasser strsild 7-7 / 2 sh. kassen. amburg-altna: Atle Jarl 823 kasser strsild 2--4, direkte bam J6. kassen. pslag 2. 7/: Fiskeliagent Jhnsen tele Reykjavik tele- gtl'ferer: ull: 2800 kasser ka;;;sel' 'strsll( banter daarlig 8 sl!. kassen.

3 0 januar 92 UKENTLGE MEDDELELSBR FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKBRDREKT0REN l psll'lg 2. R/j: Fiskeriagent J 0n8en telegtaferer: ull: 3500 kas:;:er str;;ild () sh., halvparten kndemnert, 8300 svensk sild 8 / '::!. sh. kassen. pslag 2. 9/ : Fiskeriagenterne telegraferer: ull: 2800 kasser svensk sild 8 sh. kassen. amburg-altna: Mint 52 kasser strsild sekunda 7 2 \ 23 smaasild 0 l / 2 -, 0000 svensk 8 / 2-7] '2 A&. kassen. psl:l.g 2. fl/l: Fiske iagent Westergaard telegrafer: amburg-atna: Uketilf0'sel 4455 kasser sild, 509nrs],: strsild 4-2, smaasild 6-4, 9374 svensk 0-7 A&. kasst'n. Ferskfiskmarkedet. ps]ag 3. 3/: Fikeliagent \Vesterg;ul.l'd telegraferer: amburg-altna: Mald 9 kasser. Fisken fremkm dnarlig tilstand, llyse 20-26, sekunda 8-7, kveite pslag 3. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: ambnrg-altna: el'cules 7 kasser fik, hyse 23-28, sekunda 4-20 flyndre 25-35, sekunda 7-20, kveite 40-74, sei 3 3 / 4, pslag 3. 5/ : Fiskeriagent WestergaRl d telegraferer: amburg-altna: Jarl 08 kasser fisk, hyse 25-28, sekunca 6-P /2' kveite 46-72, spi 9, mkring 25 kas-er llyse kndemnert. pslag 3. n/ l : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: amburg-altna: Mint 37 >:as:,;er fisk, hyse 30-43, kveite Klipfiskmarkedet. pslag 5. 9/ : Knsulen Bilba telegra Bilba: mprt 2040 kvintal nrsk, 770 islandsk, salg 900., 200, behlcning 2890, 2770 priser: nrsk 5800, 590J, islandsk 5900, San tander slgt 220 nrsk, bellldnild' 970 pris 5800, ', Avista kurser: Paris 07.()5, Lndn Knsulatberetninger. Fra legatinen i avana, dat. 2/ l 2 : Angaaende klipfiskmarkedet i avana i ticsrummet 8/2 _8/ 2 meddeles føl- d. 4/700 Klipfisk: d. d. gende: Priserne stillet sig: Labradr ma.... d. d. 2da.... d. d. st yle... d. tydeligere end i andre aar, hvilket km Prisen fr ] ste srt Sønclmør pav, at priserne fr fransk g engelsk gaves ntert til ptas g fr klipfisk ntertes temmelig høie g cler- islandsk 59. fr heller ikle saa stre kvantiteter sm Sanfander. Salg 260 nrsk. Beellers blev ldført derfr8. Av denne hldning pr. 3 /2 90 nrsk. grund ble\' der gsaa gjrt en bet yde- Prisen fr l ste srt pgaves ntert ligere frretning i nrsk klipfisk. er- til pesetas 60 a 62 fr nrsk. under km det dg frskjellige ganger til Paa Madrids børs ntertes : temmelig stre -vanskeligheter fr kjø- Pesetas pr. 00 fre a/v l/paris. perne ved avsætningen, idet varen, der a/v l/lnd. km til indskibning i de varme smmel'maanecler, delvis ankm hit sterkt følge indberetningel'ne fra vieeknsulerne phetet, g m dette tildels kan skyldes var i frrige uge fisket (sar det yarme. veil' under reisen, saa diner) Jitet i Vig, g sm følge herav mua der dg gsaa være en feil i varens tilberedning, at denne ikke ankm ganske tør, da disse vanskeligheter, f. eks. ved den engelske fisk var msætningen av rgn gsaa liten. Fra Gijn meldes gdt sardinfiske, mens der fra Santander plyses, at der praktisk talt intet fiskedes. neppe frefindes. hvert fald er det at tilraacle de nrske eksprtører aldrig at hitsencle varer i den varme aarsticl, da i tilfælde, at varen her blir refusert, vilde salg andetsteds være meget vanskelig, g ved længere lagring bedæ!.'yes varen meget hurtig. Desuten maa de nrske eksprtører bli,jar ver, at man her i Neapel nu kun ønsker at erhlde den allerbedste vare, g at derfr ikke længere sm tidligere kun den simplere vare sendes til Neapel, ellers vil vanskeligheterne aldrig phøre. Fra knsulen i Venedig, dat. 2 jan. 92: løpet av desember maaned blev imprtert hertil kg. tørfisk. Fra generalknsulen i Genua, dat. 4 januar: Siden min sidste indberetning av 9 desember er her til Genua indført fra Nrge: Med tt Thresens linje 9044 baller = kg. stkfisk g kg. klipfisk. Priser g efterspørsel stiller sig nu saaledes: Pris pl'. l\f al'kecets 00 kg. Stkfisk: tendens ufrtlclet. Bergen: Lire ma tynd vestre... flau 30 el. 8 d. 88 d. fyldig d. smaa J'inmarken: lma 2/400 gr. ndførselen andrg. til 2433 kasser Bergen, prima vestre... lire 35/40 g 50 tabaler. D:, sekunda J 5/20 Priserne var ifølge Revista fieial Finmarken, pnma 4/600 nu. 65/68 fr nrsk fisk $ g fr sktsk D., 3/500,, 63/64 $ ; der nteres fr den D., 2/400,, 60/63 nrske vare $ 0.25 g ff den sktske alt eif Veneclig, ufl'tlclet pr. % kg. $ Situatinen stillet sig utver maa Kurser: Lndn 60 d/v... 9 / / 8 % P. Paris 3 div / / 8 % P. amburg 3 d/v... 4 / / 8 % P slandsk... mangler d. hyse flau alt -;- 4 % pr. kntant. Fra knsulen j Neapel. dat. 3 /2 : Fiskemarkedet i Neapel i desember maaned 9. andenhalvdel av denne maaned er der ingen fisk ankmmet hertil, g ventes den næste damper de første dage av januar. Stillingen er rlig g li ten efterspørsel frhaanden, hvrfr gsaa priserne er nget lflttere. almindelighet har knsumen i stkfisk iaar været beneden meget flau fr nye frretninger, ncberetning fra generalknsulatet i da der val' yderst liten efterspørsel fra Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, imprtørernes side, der nu først vil realisere den kjøpte g allkmne vare. dat. 4 desemher 9. J eg har den ære at meddele, at der Priserne i Finmarksfisken er gsaa i tidsl'lullllet 5-30 nvember d. a. litt slappere. ankm følgende partier klipfisk til Ri de Janeir: Fra generalknsulen i Bilba, dat. Via amburg kasser 2/: mprt g msætning av klipfisk Bremen fra 24/2 _30/, alt pr. kvintal a 50 kg., GøtdJrg andrg til: 'l Li vel'pl Bilba. mprt pr. clampsk.,aalesund New Yde fater 400 islanclsk.. Salg 400 nrsk, tidsperiden var en gd gjennem 200 islandsk, 50 færøisk. Behldning snitsmsætning, g sm detaljpriser kan pr. 3 /2 750 nrsk, 200 islandsk. nteres:

4 2 UKENTLGE :MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 0 januar mil reis pr. f[tt fr fisk fra Gaspe 'l Peixling l' pr, kasse nrsk fisle 4-42 sktsk fisk. Paa sildemarkedet betales fet- tiden 29/z 9 til 4/ 9 2. sild med kr. 4 a 6-2 h 4--0 a 2 Til nrske statiner kg. bl'. fr resp. - -V-streks vare efter utenlandske d li kvalitet. Strsild dreier sig m kr. 0. Tils. 580 kg. bl'. ndberetning fra det nrske knsulat i elsingfls til Utenriksdepartementet, datert 28 desember 9: Angaaende imprten av fersk sild fra Sverige tillater man sig at meddele følgende: Den regelbundne dampskibsfrbindese Stckhlm-Åb g Stckh]m angø byr en bekvem anledning til frsendelse av fersk fisk i større g mindre partier, g en saacan imprt fandt gsaa sted i ikke ringe utstrækning sidstleden vinter. Under indeværende vinter antages denne imprt at ville ta større dimensiner, da dampskibsfrbindelsen Stckhlm -- _Ab fra nytaar vil Lli daglig. ittil har dg det milde reir lagt hindringer i veien fr, at indføl'selen har kunnet ta ngen større fart, men saas[trt khlt veil' sætter ind, er der fra interessert hld truffet frberedelser til at drive denne frretning p til den mfatning, den nu synes at ha frutsætninger fr. Da silden kun paa almindelig maate er pakket i kasser, lider den meget under mild veir, g det har hændt, at større partier ved fremkmsten er Llit kassert, - sidst nu straks før jul, da mkring 0000 kg. av plitiet i elsingfrs blev beslaglagt g nedgravet. Angaaende priserne plyses, at silden av detaljhandlerne sælges til 40 a 50 penni pr. kg. berende paa tilgangen Avsretning tør jevnt kunne paaregnes, naar varen kun er fersk g vel behandlet. Bergens marl<edspriser fr fiskevarer. )aa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekntæl' ) Bergen, 6 januar 9. Tranmarkedet er fremdeles rlig Kldklaret damptran er llsat til kr 84, uklaret Finmarksvare til kr. 77 g bruntran til kr. 34 h. Rgn g klipfisk uten hamlel. Run dfi s k er kun gjenstand f r liten msætning. rrynd \estrefisk el betalt med kr. 7, fyldig vestre mee l kr. 4.75, almindelig med kr. 5 g samfrengt med kr Brisling etc. Fra den kmmunale flskeauktil. rrilførsel til Stavanger i tidsrummet 8-30 desbr. Ved T. Anfindsen. Bris- Pris Smaa- Pris vrfra ling pl. sild pr. skj. skj. skj. S]lj. Rmsdals amt! N. B.-hus amt! l S. B.-hus amt Stavanger mtl rrils Røkt... r Kl'yd re t Salte t S'! - Trv ført set til eksprt rrils ul Vær di brisling... kr smaasild kr ' idsrummet 2-6 januar 92. Bris- Pris Bmaa- Pris li vl'fra lin_ pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. S. B.-hus amt Stav anger amt ! List er g Manda s amt rrils =-[ Røk t l' Salt et., Trv ført..., set til eksprt rril fdermelf Tils. l Yæ,di brisling... kr ,50 smaasild..., kr pgave ver, fersk sild avsendt fra Trnchjem statin i tiden 2/ 2 til 29/ 2, Til nrske statiner kg. br. utenlandske d rrils kg. bl'. Bergen, 8 januar 92. Tilførselen av ferskfisk var meget knap frrige uke grundet den lange jule- g nytaarshelg; der tijførtes markedet endel fersk strsei fra nærmeste distrikter, g pnaadele elenne meget høie prise!. dag derimt tilførtes ikke saa litet fersldisk, hvedsagelig sei, saavel nl'- elenfra sm fra nærmeste kystdistrikter, g vil der antagelig kunne gjøres l 'egning paa str tilførsel herefter, ifald det s]aar inel med frst g stille veil' sm idag. Fr idag ankmne paytier knn nteres: 0e pr. kil Fersk rødfisk (uer) hyse sei, rund, pr. stk Nysaltet trsk..., 8-20 brsme Av saltfisk haves frtiden endel paa lager us]gt, g da efterspørselen antagelig vil bli liten nu en tid fremver, fraraaeles indsending av større partier. Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 28/2 9-3/ 92. Pris i øre Fiskesrter <J) <J) '0 r P:l Graasei... kg. vitting..., Kveite.., yse Kngeflyndre Laks, fersk... ) Rødspette Rødtunge Trsk Lange, saltet Ræker Ræker, smaa l 26 Sild, fersk / kasse D. ] ul 295 ummer, levende snes

5 0 janual' 92 UKENTLGE MEDDEljELSER FR NRSK FSKElUBEDRFT FRA FSK ERDREKT0 REN. 3 Tilførslen av iset sild til ull i uken -6 januar 92. Nt... l' Meddelelse fl'a fiskeriagenicn i ull, 6 januar 92. Ved sland kr Mandag Brislingfisket... l januar 9470 ks. svensksilcl... 7/-9/9 pr. ks Tirsdag strsild, 500 slgt til... Agnsildfisket g vaarsildfisket / nsdag 3 del av venstaaende last... 2/6-3 Flyndrefisket ks. strsild slgt til \ /-/6 Aalefisket ' svensksild / Strandfisket (utenm aalg flyndrefisket)... Trsdag l... ' 2/-2/ Laksefisket... strsild / ummerfisket resten av tirsdagens strsildlast slgt til 8/6--9/ Krabbefisket Fredag ks. strsild slgt til /-7/9 Rækefisl(et alt kasser, hvrav 9795 kasser nrsk strsild g 0stersfisket kasser svensk sild. Mens silrlefisket g sildepriserne i Markedet er fremdeles frretningsløst fr nrsk sild, sm kull kan de fregaaende anr hvedsagelig har virket nrmerende paa brultindtægten anvendes lkalt i røkeriel'ne. Røkesildmarkederne er verfyldt av sild av av Bhuslelsfisket, :' flere frskjeldaarlig kvalitet fra ull, g sm følge derav er der liten efterspørsel. Lndn ige fiskerier denne gang medvirket til g indlandsmarkeclerne faar daglig frsyning av prima fersk sild fra Crnwall, det pene resultat. avfisket indbragte rland g Sktland. saaledes ikke mindre end kr., luens det bed ste resultat de furegaa- Markedsberetning m. tran. (Ved W. Thedr Reincke). ende aar, nemlig 906, kun indbragte har adskillige tusen kvintal senranget kr. g 909, sm ikke var fisk været hldt ver hele vinteren g nget daarlig aar, kr. dette yar især tilfælelet fra St. J llll's Sel v makt',elfiskt gavet. særdeles amburg, 5 januar 92. lysende resultat, det det lldbragte syel g vest. Saaviclt vi kan frslna 94 G65 kr., mt kr. i 909 l\arkedet el' mtrent ufrandret. vil eler ikke være nget av dette næste g l kr. i 908, hvilket var aar. Den sene høst- g yinterfisk Cl' J eg nterer: det bedste aar fr makrelfisket før blit kjøpt av a merikanske firmaer, g 90. Brutt salgspriser. næsten al tilgj ængelig fisk Petty Paa grund av trawlerflaatens økning - utenm de 8 trawlclampere trawlede 72 mtrbaater indbragte g Damptran, kldkl. Lfts Af,;. 97/00 arbr g megn er kjøpt av Gartn Pew C. i sidste uke. Dette maa nødsaa trawlfisket mere end tidligere nemvendigvis bevirke høie priser fr den lig l kr. mt u. aaret Raamecicintl'an Blank trsketran... Brunblank d..., Blank industriel... ;.. Brunblank d Brun levertran.... Sæltran, lys.... D. brunblank.... D. brun.... Sildetran, lys.... D., brunblank.... D., brun...,... 78/80 70/75 55/60 42/43 38/39 38/39 42/43 38/39 35/36 34/36 32/33 3/32 valtran, uraffinert nr. 4 første færdige fisk til smmeren. før. vad sildefisket angaar var drivgarnsfisket ikke særdeles gdt. Det inclbragte nemlig kun kr. mt Bhuslensfisl<et 90'-. resp ,282320,40087, g i de 5 fregaaende aar. Gøteb. and.- & Sjøfartstidn. fr Derimt gav ntfisket rikt utbytte g 2 desember 9 skriver: indbragte sm det vil sees ikke mindre end lu. fr et fangstutbytte av hl, det største utbytte Fiskeriintendenten i vestre distrikt har nu utarbeidet sin aarsberetning m Gøtebrgs- g Bhuslensfiskerierne i periden l april 90-3 mars 9. Fiskeriernes bruttulbytte pgives til kr. mt resp , , , g D., l i de 5 næstfregaaende aar. D., 2 38 Det frløpne fiskeaar har saaledes D., 3 36 været et virkelig rekrcaar, sm med D., 4 35 næsten kr. slaar det rikeste fiskeaar hittil, nemlig De angjældende summer frdeler sig saaledes paaele frskjellige fiskerier: Fra Nyfundland. avfisket... kr The rrrade Review fr 23 desember Rkkefisket lvakl'elfisket: skriver: Drivgarn.. kr. R Drg i Kattegat g Der er ingen frandring i prisen paa fisk av ngen slags denne uke, g f' retningel'ne fregaar kun l.:jøbmand g Skagerak '; kjøbmand meem. Markeclerne hlder Drg in rdsjøen..., R86 0 sig gdt, g ekspl'tørcrne vil tiltrcls Nt l 94 66?) fr de høie l)riser kmme vel JJ' ennem V fi l t L' t,7,'95 E '' n er s re..., :.J l l sæsnen..:..t træ \: vec st ngen er Trawlfisket... l den mstændighet, at lagrene vil være l Sildefisket: tmme til vaaren. Fra umindelig tid Drivgarn. kr sildefisket hittil har git. de 5 fregaaende aar gav ntfisket følgende utbytte: h. kr ,, l ,,3 42-:b gsaa brislingfisket var rikt, det indbragte nemlig fiskerne kr. mt resp , , , g kr. i de 5 nærmest fregaaende aar. ummerfisket gav et betydelig mindre kvantum end i de nærmest fregaaende aar, nemlig snes mt snes i 909-0, snes i g snes i , men pl'iserne var meget høie, g bruttutbyttet utgirde derfr ikke mindre end k''ner, et resultat, sm ikke er pnaadd siden , da bruttindtægten av dette fiske utgjrde 460 :334 kr utgjrde det kun kr. 7 fiskere mkm i aaret.

6 4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT 'RA FSKERDREKTØREN 0 januar ' Markedsberetning. Fra fiskeriagent Westergaard tek llandsk Svensk..., Kønigsbergs imprt: amburg, 5 januar 9 ]90 tdl'. Sktsk g engelsk llandsk g tysk Nrsk Lagerne 3 dsr.: Nrsk sild llandsk rrysk, Britisk tek l Markedet her gsaa stille i denne tid, nteringerne er: Fetsild efter kvalitet KKK g KK Jlb , K smaafaldende 27-25, MK 8-2.3, M 5-7, skjæresild Vaarsild 5/600 4 / 2-5,6/700 Slsild uganet 9-24, ganet l2 /z-3, /z. sktsklagt 20-24, største g mindste merker mest efterspurt. Crwnlargefulls Jb / 2, crwnfulls 35 / 2) crwnlargespents 24, engelskfull 29 /z, matfull h, matties /z. llandsk prima g kleine Jb. 30 h amburgs imprt: Sktsk gammel.... matjes.... ny.... llandsk gammel tdr ] ny luarkedet h8r sm altid i juletiden været meget stille Nrsk g vil vedbli at være det til den russiske jul er ver. Svensk Fr slsild bedste Bergens merker frlanges 5/550 Tysk sjøveien... ' llgallft Jlb. 24 h-25, 7/800 ganet Jlb. 24, mens ringere partier utbydes til Jlb Fetsild nteringerne varierer efter kvaliteten: L a g ern e 3 desember: '7/8 g 9/0 pr. kil Jf!? Sktsk / llandsk / 'llysk... ' Nrsk sl- g fetsild l Yarmuth matfulls Jf.? 3, matties Jfb. 29) anerkjendte skjæresild merker l til 2 Jlb. høiere. brisling Stettins imprt: 9 Britisk, gammel Sktsk matjes t., 928 crwnfull, fulls crwnmatfull medium g matties crwnmatties spents trnbellies Engelsk fulls matfulls, matties Nrsk fetsild, gammel.....,: ny.... skjæresild.... sl- g vaarsild.... rrysk vaar- g islandssild l Frretningen stille. Nteringerne er: 2 323/ Fetsild større mærker Jlb , mindre efter kvalitet, slsild uganet 4/ , 450/ , / , ganet 5/ , ;22, 7/ B , brisling letsaltet 20-28, salt 8-20, vaarsild , skjæresild størreserne 8/20 til 35/40 yderst lmap, 4840 senest betalt med 24-27, mindre Fra Danzig har jeg endnu ikke 0ttat pgave ver imprt g lager Man ser med almindelig tillid mt vinter- g vaar frretningen. N aar msætningen Yil begynce fr alvr, avhænger av lagerne i incandet. er ligger adskillig slbrændt sild fra ismmer. m denne veralt er tat 5 03 med i lagerpgaverne, kan være tvilsmt.] l Finder den kke kjøpere fr Rusland. til en billig pris;>il den til 23 vaaren gaa til guanfabrikkerne Str runcsaltet vaarsild til røkning falder knap iaar, uuder 500 strampakket kjøper røkerne den nødig.

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

T. M. Wiborg s REISEBREVE. 8 stk., fra: TUNIS RAPALLO BISKRA KARTAGO

T. M. Wiborg s REISEBREVE. 8 stk., fra: TUNIS RAPALLO BISKRA KARTAGO T. M. Wiborg s REISEBREVE 8 stk., fra: TUNIS RAPALLO BISKRA KARTAGO 1907 1 1 Reisebrevene har vært publisert i Morgenbladet, 14. februar og senere i 1907. Dette er avskrift i 2009 fra boken En Mottagelse

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere