fra fiskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd kvalitet, g Uken -6 januar. der gik 700 sild i maalet. Vinterfetsildfiske drives med Q TRSLDFSKET paa Vestkysten frdel i Tysfjrden i Nrdland, hvr der sl g udmerket til paa Griphavet, i Stefjrden er sat 4 større g l men paa andre fiskefelter var mindre stæng, g desuten er der gdt der ingen nævnerærdig fangst. Uke- garnfiske. Prisen er fra 2 /z -- 5 kr. fangsten blev 8 00 maal, hvrav maalet; der er ptat i uken saa meget Nr. 2 gsaa bra; man fik der liter camptran aven hl. lever. Av b l' i s l ing tilførtes Stavanger i sidste halvdel af desember 240 skj., hvrav Stavanger amt leverte ca , Rmsdals amt 2500 g den ubetydelige rest km fra Bergensamterne. Priserne fra /2 til 2 /2 kr. Fra 2 til 6 jan. tilførtes l 50 skj., mest fra Stavanger amt. Prisen /2-3 / 4 kr. Bedste fiskeplads val' da Erfjrd blev bragt ind til Kristiansund sm maal. ver maal g 3000 til Aalesund. Til 6 januar er ga at til sildljefabrikkerne ; av det var ttalfangsten 8800 maal mt øvrige,er uer saltet litt,nget iset, g Veiret. Meterlgiske bser i 9, i 90 g nget gaar til agn. Fra 'andre steder vatrium beretter: i 909. Dr er ialt iset er ingen meldinger ankmmet. Sydkysten hadde de første dage i maal til eksprt fr utlandet mt Den største- interesse vil herefter uken laber vestlig vind; trsdag gik i 9, i 90 g 300 knytte sig til det begyndte skreifis k e. den nrdlig g fredag nrdstlig; ]øri 909. Saltet er 700 maal mt Finmarkens vinterfiske har fra ktb'ilr dag hadde man frisk nrdst. Da vinden i 9, ] 4 50 i 90, til aarets utgang git den ualmindelige gik m paa nrd, sank temperaturen, i 909. Da fisket i denne sæsn be- fangst av nær 0.9 mill. kg., hvrav g de sidste dage har termmetret vist gyndte 9 dage senere end ifjr vil det mtrent 3/4 er saltet til klipfisk) henimt adskillige kuldegrader. sees, at fisket i begge disse aar fal- /4 mill. hængt til nmdfisk. Prduk- Paa Vestkysten blæste frisk til sterk der mtrent like rikt. Deltagernes an- tinen av dampmedicintran gaar p søndenvind fra først av; men allerede tal er imidlertid betydelig mindre end til 3844, g av lever til anden mandag (nytaarsdag) var den løiet adfør jul bl. a. frdi hele fiskerflaaten, tran har man 240 hl. Til dette er skillig. Tirsdag ptraadte frisk vestlig sm hlder til paa Søndmør, ikke har dg fruten trskeleveren brukt lever eller nrdvestlig vind, nsdag nrdlig været i nævneværdig drift. Middel av hyse m. v., hvrav der fiskes b8- g derefter fr det meste østlige vinde fangsten til Kristiansund var 4 januar tydelig sammen med trsken. Fiske- av ringe styrke. 00 maa, 5 4, 6 8 maal, g de prisen pgives til fra 8-3 øre kg. g det nrdenfjeldske blæste sydvestlig indkmne driveres antal var samme leverprisen fra 0 til 30 øre literen. strm søndag. Den løiet ut paa natten, dage 27, 29 g 7 fal'tøier. Desuten De nrdlige dele av rrrmsø amt men blæste atter sterkere mandag aften. gik endel direkte til Aalesund, saale- har gsaa hat bra trskefiske, g gsaa tirsdag blæste sterk vestenvinc des 6 januar 2 drivere med 00 fra Karlsøy herred alene pgives fang- paa Rmsdalskysten. Nu begyndte den maal gjennemsnitsfangst. Sildetyng- sten til /2 mill. kg. Fisket fr Senjen dg at dreie nrdlig, g de følgende den paa G-riphavet var saa str, at var første dage i det nye aar gdt. dage blæste først nrdlig g derefter garnene tildels tk saa meget sild, at Fisken falclt her smaa. 00 stk. veiet østlig vind av mindre styrke. dele av lænken - enkeltvis endg den 200 a 250 kg. Der gik 400 til 450 Paa kysterne nrdenfr Lften har hele - taptes, hvilket betydelig fr- stk. lever i en hl, g man fik 45 liter vinden været meget varierende baade ringet nettut,byttet fr uken. Prisen damptran aven hl. lever. Fr And av retning g styrke. Den har ftere gik ned fra 8 /2-9 krner trsdag øen har det været veirhindringer efter staat nrdlig g bragt megen sjøgang. til 6-7 / 2 lørdag. Sildens størrelse nytaar, men fisket var gdt i desember. Lørdag fik man strm av sydvest har avtat litt. 6 januar meldes fra Øksnes, at fisket paalftens ytterside. Finmarken St r sil d fi sk e t paa S y dk y ste n var gdt, især linefisket, idet de enkelte har man hele uken hat kldt veir. - Østlandsfisket - har været yderst fangster pgives fra stk. Nrdland indtraadte kuldegraderne nsubetydehg i uken. N at til 3 januar Fiskens vegt val' der 320 kg. pr. 00 dag, g længere syd paa kysten sank fik 50 drivere fr Kristiansand ialt 80 stk. sløiet fisk; der gik 650 lever i en termmetret under frysepunktet trsdag maal, g natt.en efter 30 drivere 30 hl, hvrav man kun fik 40 liter damp- eller fredag. Ved ukens utgang hermaa, ngen faa lllaal er desuten fisket tran. Fra Bø i Bø herred varfiskte sket der streng kulde ver hele landet.

2 0 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 januar 92 Skreifisket. Telegrammer. pslag 32. Vadsø 5/ : Gammelvær: nsdag liner , Nnf,,(ird , mtrskøiter Bergsfjrd g NuffjLrd , 0ksfjrd ig:utr , asvik , asvaag' enkelt 400, Vinna, Kaa'al'n, Gaarshpen , Kl'itnes p<a 4 døgn verstaat line 8i50, Vadsø idag 2C-500 trsk i kg. Bi'eivikbtn, <-l\-øsuml, landligge, agnmangel. Frøvrig strmhindring amtet. Amtmanden_ pslag 32. Vadsø 6/ : pfisket amtet under vinterfisket ktber-3 desember kg. trsk, derav saltet (j, ængt , anvendt fe'skfiskhandel 45 00, iset 55000, resten frbrukt. Leverkl'antum 240 hl. Dampmedicintran 3844 tell Fiskepris 8---3, leverpris 0-30, pga ve fr Vardø distlikt mangler. Amtmanden. pslag 32. Vadsø 6/ : Trskefisket sidste dage jevnt. lastece smaabaater T<-llvik distrikts midtre dele Sjel'sund, indre Rgnsund, Kmagfjrd, Kl'snes g Lang(jrcmundingen 500 til 800 kg., længere inde kg. Amtmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen (lir: Fisket begyndt med bra resultat. g-aar garntrækning vden Nykvaag Aasan(jrd Straum sjøen Tidligere gdt. linefiske, men nu agn mangel. pfisket parti 65 e, hvrav saltet )amptran 42 hl. Lever 0 hl., rgn 50 hl, fiskevegt 360, fettpl'cent Leverpris 3-5. Belæg: 39 mtrbaater, 45 baater, 490 mand. Lensmandei. Strsildfisket. drivere, denw 25 dampskile maal, til Aalesund 8 campskile tilsammen 200 mnal, pi G, til Eg'gesbnes dampsldb 250 mna], pl is 7 /2' pslag 7. 3/ : 0stlanusfisket: Arendal illat 6 drivere ialt 5 maal. Pris 26. Gdveil'. Kristiamand inat 50 crivel'e i,dt 80 maal. P is Gel kvcllitet. pslag 7. 5: 0stlanchfiskd: Fr Kristiansand 30 drivere maal, pris 5) stønese 700 sild i aalet, gel kyi,litet. pslng 7. 'll: 0stlandsfisket: ntet nævneværdig ttalkvantum. Sidste d<lge landligge fr kuling g snefk. pslflg 7. 9/ : 0stlandsfiskeL: gaar 30 djivere utfr Klistiansand, mid.elfallgst 2 maal, pris 7, l fm Frecriksvem 3 mil 8Yll av S\ inør 2 / 2 maal, størrelse 800, sterk kulde. Fetsildfisket. pslag 48. Bdø G/ l : l'ysjl'd 4 større g mindre stæng Sletfjrclen hvr gdt garnfiske. Pris 2.50-). Tilstede 38 ntbruk, 45 garnbaater, 9 kjøpel e. pfisket denne uke 8030 maal, sm er amtets kvantum fra nytaar 92, derav iset 730 maal, slgt sildljefabrikker 6200 maal, saltet til handelsvare 400 tønder. Amtmanden. pslag 50. Vadsø Gil: Kaafjl'd i Alten sicste uke 9 2 mindre stæng-, sm fremdeles staaence, T,tlvik g 0ks(jrd intet nyt Kvantum uvæ- Amta.anden. stæng, garnfisket ubetydelig. sentlig frøket. Utenlandske fiskerier. pslag 5. Uken -5 januar. 3/ : Strsildfisket Vestkysten: Kristiansund: Landligge siden søndag. Uveir. dag delvis utseiling. Vendereise befrygtes. Tilstede 9 fiskedampskibe, 27 mtrfartøier, slandsfisket. Sidste telegram 2 isedampskibe, 4 saltedampskibe, 6 saltelægtere, 54 seilsaltere, 30 salte- g iseanlæg fra knsulen i Reykjavik melder, at iland mand. Aalesund: Mderat veil'. trskefisket med baater var daarlig Alle ute. Dampskibene Griphavet. ngen der g i Almreyri, nget bedre de utenbys l,jøpere. Søndre Søndmør: Del vis utseiling. Vendereise befrygtes. 95 mtrfartøier, andre pladser, g at fisket med trawl 5 seildl'ivere, l kjøpefal'tøi, 25 land var gdt ved Vestfjrdene, mens dæks kjøpere, 660 manc. fartøier - bankfiskerne - intet havde pshtg 5. 5/ : Strsildfisket Vestkysten: dag fra Griphavet : Til Kristia.nsund 29 utrettet. dampskibe maal, pris 7 / 4-8 /2, S'l f' l. B l l nget garntap, veiret gdt, driverne ute. Til l C e S (et lus en gaven Aalesund 3 dampskile maal, ukefangst av 5925 hl. g en ttalstørrese 60, pl:is 8. P.aa Svinøhavet. intet fan st f hl. m t fiske, fr Ttran mgen drft. g a l pslag 5. 5/ : Strsildfisket Vestkysten: 9 g i 90. Fisket fregaar Fra Griphavet : Til Kistiansund 27 dampskibe fremdeles i den sydlige del av maa, størrelse , pris 8 kysten med :Thfarstrand sm midtpunkt / 2-9. Endel ga'ltap fr sildetyngde. Til Aalesund 7 dampskibe tilsammen 500 maal, fr virksmheten. Sidste ukes fangst derav 5 dampskibe med helt eller delvis galntap, pris 8. Fra Svinøhavet til Aalesund faa var bedst ved istlarne. Der var saltet drivere uten nævneværcig fangst, til søndre 8636 tønder, litt mere end i de t Søndmøl' 5 drivere, micdelfangst kun J /3 maa. fregaaende aar til samme tid. Sidste pslag 5. 7/: Strsildfisket Vestkysten: Ukefangsten 8 0) maal, ttalfa:nst til 6 pris var 5-4 kr. hl. januar 8800 maal, derav iset 67000, saltet Der fregaar sildefiske ved Sk t 700, resten hjemmebrukt, mt henhldsvis i 9. Av ukefangsten lands vestkyst, rland g Crnwall, 4800 maal til Kristiansull, 3000 hvrfra Lndn g byer i det indre til Aalesund. gaar fra Griphavet : Til Kristiansund 7 drivere, derav 60 dampskibe av England_frsynes med fersk sild maal, størrelse , pris 6-7 / 2, Adskillig garntap, veiret gdt. Til Aalesund 2 drivere, derav 3 dampskibe maa, pris 7, strt garntap fr sildetyngce. Paa Svinøhavet ubetydelig' fangst; nahavet ingen, vest a v Kraakenes ubetydelig. pslsg 5. 8/ : Strsildfisket Vestkysten: Telegramm er. Trskefisket ved sland. Kat iil søndag g sønd8g y(lerligere fra: pslag 0. 8/ : Knsulen Gl'iphavet-RamsøfJrcen til KristiaLsund 36 grafere' : Trskefisket med Reykjavik, Akureyri, middels gdt safjnl, Seycis(jrd, gdt Patl'iksfjrd. Dæksfartøiel' illtet, tra.\vlfiket Vestfjrdene gdt. Sildefisket -ved Bhuslen. pslag 4. 3h: Sildefisket Bhuslen: ntet sildefiske paa kysten, uvei]'. pslag 4. 4/ : Sillefisket Bhuslen: Mil- dels gelt Rydligst. Pris 4-6 kr. hl. psl8g' 4. 5/: Sihlefisket Bhuslen: Meget gdt sydligst. Pris 3 kl'. hl. pshlg' 4. 5/ : Sildf:'fiskl:'t Bhuslen: llag maatte fiskerne ihmd fur uveir, ingen fangst. pslag 4. 7/: Sildefisket Bhuslen: Ukefangsten?il 925, ttalfangst 293 f)20 hl. mt i 9 f!,' i 90. TtaJsaltnilY 863G tønder mt 294 i 9, 5+40 i 90 Fisket fregaar mest sydpaa vell Tistlarne, sid ste pris 4-5 kr. hl. pslag 4. 9/ : Sildefisket Bhuslen: gaar likt sydpaa 3-3 / 2 kr. hl, gllt veir. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 8/ : Ubetydelig sarcinfiske Vig, Gij{m, Salltancel'; ingen '0gnLsætning Vig. Markedsberetninger m. V. Uken -5 desember. Telegrammer Saltsi d marked et. pslag l. 3/ : Fiskeriagent vvestergaard telegraferer fra amburg: Kønigsbergs imprt 47539, britisk 46800, 0andsk, tysk 35285, nrsk Lagerne 3J 563, Yar- ut 93 36, sktsk ) nrsk ti 86, hllandsk 433, tysk 67. pslag. 8/ : Fiskel'iagent WeRtel'gam'd teleglafel'el': Danzig imprt i tønder sild, derav bl itisk , 0andsk 30084, nrsk j28, tysk Lagerne 7666 tøndtr, derav bitisk, 3968 hllandsk, 242 nrsk. pslag. 9/ : Fiskeriagent Westergaanl telegrafert-r fra <mburg: Rig<is lager 8500 tønder fetsild, britisk sild. Fersl<sildmarkedet. pslag 2. 3/ : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: u : gam', idag 30C kaser strsild -4, 000 svensk sild 0, irsk, sktsk sild vernlt indlandet. pslag 2. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: am burg-altna : Kng-arald 493 kasser sild, mesteparten smaasild, 4-6 Jt6. kassen, endel uslgt. pslag 2. 4/ : Fiskeriagpnt Westergaard telegraferer: amburg-altna: ercules 808 kasser sild, strsild 4-2 l / 2 ; smaasild 5-4 / 2, mesteparten uslgt. pslag 2. 4/ : Fikeriagent Jhnsen telegraferer: ull: 23C kasser' strsild 9 / 2, 000 svensk sild 2 sh. kassen, pslag 2. 5/,: Fiskeriagelterne telegrat'erer: ull: 4300 kasser strsild 7-7 / 2 sh. kassen. amburg-altna: Atle Jarl 823 kasser strsild 2--4, direkte bam J6. kassen. pslag 2. 7/: Fiskeliagent Jhnsen tele Reykjavik tele- gtl'ferer: ull: 2800 kasser ka;;;sel' 'strsll( banter daarlig 8 sl!. kassen.

3 0 januar 92 UKENTLGE MEDDELELSBR FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKBRDREKT0REN l psll'lg 2. R/j: Fiskeriagent J 0n8en telegtaferer: ull: 3500 kas:;:er str;;ild () sh., halvparten kndemnert, 8300 svensk sild 8 / '::!. sh. kassen. pslag 2. 9/ : Fiskeriagenterne telegraferer: ull: 2800 kasser svensk sild 8 sh. kassen. amburg-altna: Mint 52 kasser strsild sekunda 7 2 \ 23 smaasild 0 l / 2 -, 0000 svensk 8 / 2-7] '2 A&. kassen. psl:l.g 2. fl/l: Fiske iagent Westergaard telegrafer: amburg-atna: Uketilf0'sel 4455 kasser sild, 509nrs],: strsild 4-2, smaasild 6-4, 9374 svensk 0-7 A&. kasst'n. Ferskfiskmarkedet. ps]ag 3. 3/: Fikeliagent \Vesterg;ul.l'd telegraferer: amburg-altna: Mald 9 kasser. Fisken fremkm dnarlig tilstand, llyse 20-26, sekunda 8-7, kveite pslag 3. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: ambnrg-altna: el'cules 7 kasser fik, hyse 23-28, sekunda 4-20 flyndre 25-35, sekunda 7-20, kveite 40-74, sei 3 3 / 4, pslag 3. 5/ : Fiskeriagent WestergaRl d telegraferer: amburg-altna: Jarl 08 kasser fisk, hyse 25-28, sekunca 6-P /2' kveite 46-72, spi 9, mkring 25 kas-er llyse kndemnert. pslag 3. n/ l : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: amburg-altna: Mint 37 >:as:,;er fisk, hyse 30-43, kveite Klipfiskmarkedet. pslag 5. 9/ : Knsulen Bilba telegra Bilba: mprt 2040 kvintal nrsk, 770 islandsk, salg 900., 200, behlcning 2890, 2770 priser: nrsk 5800, 590J, islandsk 5900, San tander slgt 220 nrsk, bellldnild' 970 pris 5800, ', Avista kurser: Paris 07.()5, Lndn Knsulatberetninger. Fra legatinen i avana, dat. 2/ l 2 : Angaaende klipfiskmarkedet i avana i ticsrummet 8/2 _8/ 2 meddeles føl- d. 4/700 Klipfisk: d. d. gende: Priserne stillet sig: Labradr ma.... d. d. 2da.... d. d. st yle... d. tydeligere end i andre aar, hvilket km Prisen fr ] ste srt Sønclmør pav, at priserne fr fransk g engelsk gaves ntert til ptas g fr klipfisk ntertes temmelig høie g cler- islandsk 59. fr heller ikle saa stre kvantiteter sm Sanfander. Salg 260 nrsk. Beellers blev ldført derfr8. Av denne hldning pr. 3 /2 90 nrsk. grund ble\' der gsaa gjrt en bet yde- Prisen fr l ste srt pgaves ntert ligere frretning i nrsk klipfisk. er- til pesetas 60 a 62 fr nrsk. under km det dg frskjellige ganger til Paa Madrids børs ntertes : temmelig stre -vanskeligheter fr kjø- Pesetas pr. 00 fre a/v l/paris. perne ved avsætningen, idet varen, der a/v l/lnd. km til indskibning i de varme smmel'maanecler, delvis ankm hit sterkt følge indberetningel'ne fra vieeknsulerne phetet, g m dette tildels kan skyldes var i frrige uge fisket (sar det yarme. veil' under reisen, saa diner) Jitet i Vig, g sm følge herav mua der dg gsaa være en feil i varens tilberedning, at denne ikke ankm ganske tør, da disse vanskeligheter, f. eks. ved den engelske fisk var msætningen av rgn gsaa liten. Fra Gijn meldes gdt sardinfiske, mens der fra Santander plyses, at der praktisk talt intet fiskedes. neppe frefindes. hvert fald er det at tilraacle de nrske eksprtører aldrig at hitsencle varer i den varme aarsticl, da i tilfælde, at varen her blir refusert, vilde salg andetsteds være meget vanskelig, g ved længere lagring bedæ!.'yes varen meget hurtig. Desuten maa de nrske eksprtører bli,jar ver, at man her i Neapel nu kun ønsker at erhlde den allerbedste vare, g at derfr ikke længere sm tidligere kun den simplere vare sendes til Neapel, ellers vil vanskeligheterne aldrig phøre. Fra knsulen i Venedig, dat. 2 jan. 92: løpet av desember maaned blev imprtert hertil kg. tørfisk. Fra generalknsulen i Genua, dat. 4 januar: Siden min sidste indberetning av 9 desember er her til Genua indført fra Nrge: Med tt Thresens linje 9044 baller = kg. stkfisk g kg. klipfisk. Priser g efterspørsel stiller sig nu saaledes: Pris pl'. l\f al'kecets 00 kg. Stkfisk: tendens ufrtlclet. Bergen: Lire ma tynd vestre... flau 30 el. 8 d. 88 d. fyldig d. smaa J'inmarken: lma 2/400 gr. ndførselen andrg. til 2433 kasser Bergen, prima vestre... lire 35/40 g 50 tabaler. D:, sekunda J 5/20 Priserne var ifølge Revista fieial Finmarken, pnma 4/600 nu. 65/68 fr nrsk fisk $ g fr sktsk D., 3/500,, 63/64 $ ; der nteres fr den D., 2/400,, 60/63 nrske vare $ 0.25 g ff den sktske alt eif Veneclig, ufl'tlclet pr. % kg. $ Situatinen stillet sig utver maa Kurser: Lndn 60 d/v... 9 / / 8 % P. Paris 3 div / / 8 % P. amburg 3 d/v... 4 / / 8 % P slandsk... mangler d. hyse flau alt -;- 4 % pr. kntant. Fra knsulen j Neapel. dat. 3 /2 : Fiskemarkedet i Neapel i desember maaned 9. andenhalvdel av denne maaned er der ingen fisk ankmmet hertil, g ventes den næste damper de første dage av januar. Stillingen er rlig g li ten efterspørsel frhaanden, hvrfr gsaa priserne er nget lflttere. almindelighet har knsumen i stkfisk iaar været beneden meget flau fr nye frretninger, ncberetning fra generalknsulatet i da der val' yderst liten efterspørsel fra Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, imprtørernes side, der nu først vil realisere den kjøpte g allkmne vare. dat. 4 desemher 9. J eg har den ære at meddele, at der Priserne i Finmarksfisken er gsaa i tidsl'lullllet 5-30 nvember d. a. litt slappere. ankm følgende partier klipfisk til Ri de Janeir: Fra generalknsulen i Bilba, dat. Via amburg kasser 2/: mprt g msætning av klipfisk Bremen fra 24/2 _30/, alt pr. kvintal a 50 kg., GøtdJrg andrg til: 'l Li vel'pl Bilba. mprt pr. clampsk.,aalesund New Yde fater 400 islanclsk.. Salg 400 nrsk, tidsperiden var en gd gjennem 200 islandsk, 50 færøisk. Behldning snitsmsætning, g sm detaljpriser kan pr. 3 /2 750 nrsk, 200 islandsk. nteres:

4 2 UKENTLGE :MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 0 januar mil reis pr. f[tt fr fisk fra Gaspe 'l Peixling l' pr, kasse nrsk fisle 4-42 sktsk fisk. Paa sildemarkedet betales fet- tiden 29/z 9 til 4/ 9 2. sild med kr. 4 a 6-2 h 4--0 a 2 Til nrske statiner kg. bl'. fr resp. - -V-streks vare efter utenlandske d li kvalitet. Strsild dreier sig m kr. 0. Tils. 580 kg. bl'. ndberetning fra det nrske knsulat i elsingfls til Utenriksdepartementet, datert 28 desember 9: Angaaende imprten av fersk sild fra Sverige tillater man sig at meddele følgende: Den regelbundne dampskibsfrbindese Stckhlm-Åb g Stckh]m angø byr en bekvem anledning til frsendelse av fersk fisk i større g mindre partier, g en saacan imprt fandt gsaa sted i ikke ringe utstrækning sidstleden vinter. Under indeværende vinter antages denne imprt at ville ta større dimensiner, da dampskibsfrbindelsen Stckhlm -- _Ab fra nytaar vil Lli daglig. ittil har dg det milde reir lagt hindringer i veien fr, at indføl'selen har kunnet ta ngen større fart, men saas[trt khlt veil' sætter ind, er der fra interessert hld truffet frberedelser til at drive denne frretning p til den mfatning, den nu synes at ha frutsætninger fr. Da silden kun paa almindelig maate er pakket i kasser, lider den meget under mild veir, g det har hændt, at større partier ved fremkmsten er Llit kassert, - sidst nu straks før jul, da mkring 0000 kg. av plitiet i elsingfrs blev beslaglagt g nedgravet. Angaaende priserne plyses, at silden av detaljhandlerne sælges til 40 a 50 penni pr. kg. berende paa tilgangen Avsretning tør jevnt kunne paaregnes, naar varen kun er fersk g vel behandlet. Bergens marl<edspriser fr fiskevarer. )aa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekntæl' ) Bergen, 6 januar 9. Tranmarkedet er fremdeles rlig Kldklaret damptran er llsat til kr 84, uklaret Finmarksvare til kr. 77 g bruntran til kr. 34 h. Rgn g klipfisk uten hamlel. Run dfi s k er kun gjenstand f r liten msætning. rrynd \estrefisk el betalt med kr. 7, fyldig vestre mee l kr. 4.75, almindelig med kr. 5 g samfrengt med kr Brisling etc. Fra den kmmunale flskeauktil. rrilførsel til Stavanger i tidsrummet 8-30 desbr. Ved T. Anfindsen. Bris- Pris Smaa- Pris vrfra ling pl. sild pr. skj. skj. skj. S]lj. Rmsdals amt! N. B.-hus amt! l S. B.-hus amt Stavanger mtl rrils Røkt... r Kl'yd re t Salte t S'! - Trv ført set til eksprt rrils ul Vær di brisling... kr smaasild kr ' idsrummet 2-6 januar 92. Bris- Pris Bmaa- Pris li vl'fra lin_ pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. S. B.-hus amt Stav anger amt ! List er g Manda s amt rrils =-[ Røk t l' Salt et., Trv ført..., set til eksprt rril fdermelf Tils. l Yæ,di brisling... kr ,50 smaasild..., kr pgave ver, fersk sild avsendt fra Trnchjem statin i tiden 2/ 2 til 29/ 2, Til nrske statiner kg. br. utenlandske d rrils kg. bl'. Bergen, 8 januar 92. Tilførselen av ferskfisk var meget knap frrige uke grundet den lange jule- g nytaarshelg; der tijførtes markedet endel fersk strsei fra nærmeste distrikter, g pnaadele elenne meget høie prise!. dag derimt tilførtes ikke saa litet fersldisk, hvedsagelig sei, saavel nl'- elenfra sm fra nærmeste kystdistrikter, g vil der antagelig kunne gjøres l 'egning paa str tilførsel herefter, ifald det s]aar inel med frst g stille veil' sm idag. Fr idag ankmne paytier knn nteres: 0e pr. kil Fersk rødfisk (uer) hyse sei, rund, pr. stk Nysaltet trsk..., 8-20 brsme Av saltfisk haves frtiden endel paa lager us]gt, g da efterspørselen antagelig vil bli liten nu en tid fremver, fraraaeles indsending av større partier. Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 28/2 9-3/ 92. Pris i øre Fiskesrter <J) <J) '0 r P:l Graasei... kg. vitting..., Kveite.., yse Kngeflyndre Laks, fersk... ) Rødspette Rødtunge Trsk Lange, saltet Ræker Ræker, smaa l 26 Sild, fersk / kasse D. ] ul 295 ummer, levende snes

5 0 janual' 92 UKENTLGE MEDDEljELSER FR NRSK FSKElUBEDRFT FRA FSK ERDREKT0 REN. 3 Tilførslen av iset sild til ull i uken -6 januar 92. Nt... l' Meddelelse fl'a fiskeriagenicn i ull, 6 januar 92. Ved sland kr Mandag Brislingfisket... l januar 9470 ks. svensksilcl... 7/-9/9 pr. ks Tirsdag strsild, 500 slgt til... Agnsildfisket g vaarsildfisket / nsdag 3 del av venstaaende last... 2/6-3 Flyndrefisket ks. strsild slgt til \ /-/6 Aalefisket ' svensksild / Strandfisket (utenm aalg flyndrefisket)... Trsdag l... ' 2/-2/ Laksefisket... strsild / ummerfisket resten av tirsdagens strsildlast slgt til 8/6--9/ Krabbefisket Fredag ks. strsild slgt til /-7/9 Rækefisl(et alt kasser, hvrav 9795 kasser nrsk strsild g 0stersfisket kasser svensk sild. Mens silrlefisket g sildepriserne i Markedet er fremdeles frretningsløst fr nrsk sild, sm kull kan de fregaaende anr hvedsagelig har virket nrmerende paa brultindtægten anvendes lkalt i røkeriel'ne. Røkesildmarkederne er verfyldt av sild av av Bhuslelsfisket, :' flere frskjeldaarlig kvalitet fra ull, g sm følge derav er der liten efterspørsel. Lndn ige fiskerier denne gang medvirket til g indlandsmarkeclerne faar daglig frsyning av prima fersk sild fra Crnwall, det pene resultat. avfisket indbragte rland g Sktland. saaledes ikke mindre end kr., luens det bed ste resultat de furegaa- Markedsberetning m. tran. (Ved W. Thedr Reincke). ende aar, nemlig 906, kun indbragte har adskillige tusen kvintal senranget kr. g 909, sm ikke var fisk været hldt ver hele vinteren g nget daarlig aar, kr. dette yar især tilfælelet fra St. J llll's Sel v makt',elfiskt gavet. særdeles amburg, 5 januar 92. lysende resultat, det det lldbragte syel g vest. Saaviclt vi kan frslna 94 G65 kr., mt kr. i 909 l\arkedet el' mtrent ufrandret. vil eler ikke være nget av dette næste g l kr. i 908, hvilket var aar. Den sene høst- g yinterfisk Cl' J eg nterer: det bedste aar fr makrelfisket før blit kjøpt av a merikanske firmaer, g 90. Brutt salgspriser. næsten al tilgj ængelig fisk Petty Paa grund av trawlerflaatens økning - utenm de 8 trawlclampere trawlede 72 mtrbaater indbragte g Damptran, kldkl. Lfts Af,;. 97/00 arbr g megn er kjøpt av Gartn Pew C. i sidste uke. Dette maa nødsaa trawlfisket mere end tidligere nemvendigvis bevirke høie priser fr den lig l kr. mt u. aaret Raamecicintl'an Blank trsketran... Brunblank d..., Blank industriel... ;.. Brunblank d Brun levertran.... Sæltran, lys.... D. brunblank.... D. brun.... Sildetran, lys.... D., brunblank.... D., brun...,... 78/80 70/75 55/60 42/43 38/39 38/39 42/43 38/39 35/36 34/36 32/33 3/32 valtran, uraffinert nr. 4 første færdige fisk til smmeren. før. vad sildefisket angaar var drivgarnsfisket ikke særdeles gdt. Det inclbragte nemlig kun kr. mt Bhuslensfisl<et 90'-. resp ,282320,40087, g i de 5 fregaaende aar. Gøteb. and.- & Sjøfartstidn. fr Derimt gav ntfisket rikt utbytte g 2 desember 9 skriver: indbragte sm det vil sees ikke mindre end lu. fr et fangstutbytte av hl, det største utbytte Fiskeriintendenten i vestre distrikt har nu utarbeidet sin aarsberetning m Gøtebrgs- g Bhuslensfiskerierne i periden l april 90-3 mars 9. Fiskeriernes bruttulbytte pgives til kr. mt resp , , , g D., l i de 5 næstfregaaende aar. D., 2 38 Det frløpne fiskeaar har saaledes D., 3 36 været et virkelig rekrcaar, sm med D., 4 35 næsten kr. slaar det rikeste fiskeaar hittil, nemlig De angjældende summer frdeler sig saaledes paaele frskjellige fiskerier: Fra Nyfundland. avfisket... kr The rrrade Review fr 23 desember Rkkefisket lvakl'elfisket: skriver: Drivgarn.. kr. R Drg i Kattegat g Der er ingen frandring i prisen paa fisk av ngen slags denne uke, g f' retningel'ne fregaar kun l.:jøbmand g Skagerak '; kjøbmand meem. Markeclerne hlder Drg in rdsjøen..., R86 0 sig gdt, g ekspl'tørcrne vil tiltrcls Nt l 94 66?) fr de høie l)riser kmme vel JJ' ennem V fi l t L' t,7,'95 E '' n er s re..., :.J l l sæsnen..:..t træ \: vec st ngen er Trawlfisket... l den mstændighet, at lagrene vil være l Sildefisket: tmme til vaaren. Fra umindelig tid Drivgarn. kr sildefisket hittil har git. de 5 fregaaende aar gav ntfisket følgende utbytte: h. kr ,, l ,,3 42-:b gsaa brislingfisket var rikt, det indbragte nemlig fiskerne kr. mt resp , , , g kr. i de 5 nærmest fregaaende aar. ummerfisket gav et betydelig mindre kvantum end i de nærmest fregaaende aar, nemlig snes mt snes i 909-0, snes i g snes i , men pl'iserne var meget høie, g bruttutbyttet utgirde derfr ikke mindre end k''ner, et resultat, sm ikke er pnaadd siden , da bruttindtægten av dette fiske utgjrde 460 :334 kr utgjrde det kun kr. 7 fiskere mkm i aaret.

6 4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT 'RA FSKERDREKTØREN 0 januar ' Markedsberetning. Fra fiskeriagent Westergaard tek llandsk Svensk..., Kønigsbergs imprt: amburg, 5 januar 9 ]90 tdl'. Sktsk g engelsk llandsk g tysk Nrsk Lagerne 3 dsr.: Nrsk sild llandsk rrysk, Britisk tek l Markedet her gsaa stille i denne tid, nteringerne er: Fetsild efter kvalitet KKK g KK Jlb , K smaafaldende 27-25, MK 8-2.3, M 5-7, skjæresild Vaarsild 5/600 4 / 2-5,6/700 Slsild uganet 9-24, ganet l2 /z-3, /z. sktsklagt 20-24, største g mindste merker mest efterspurt. Crwnlargefulls Jb / 2, crwnfulls 35 / 2) crwnlargespents 24, engelskfull 29 /z, matfull h, matties /z. llandsk prima g kleine Jb. 30 h amburgs imprt: Sktsk gammel.... matjes.... ny.... llandsk gammel tdr ] ny luarkedet h8r sm altid i juletiden været meget stille Nrsk g vil vedbli at være det til den russiske jul er ver. Svensk Fr slsild bedste Bergens merker frlanges 5/550 Tysk sjøveien... ' llgallft Jlb. 24 h-25, 7/800 ganet Jlb. 24, mens ringere partier utbydes til Jlb Fetsild nteringerne varierer efter kvaliteten: L a g ern e 3 desember: '7/8 g 9/0 pr. kil Jf!? Sktsk / llandsk / 'llysk... ' Nrsk sl- g fetsild l Yarmuth matfulls Jf.? 3, matties Jfb. 29) anerkjendte skjæresild merker l til 2 Jlb. høiere. brisling Stettins imprt: 9 Britisk, gammel Sktsk matjes t., 928 crwnfull, fulls crwnmatfull medium g matties crwnmatties spents trnbellies Engelsk fulls matfulls, matties Nrsk fetsild, gammel.....,: ny.... skjæresild.... sl- g vaarsild.... rrysk vaar- g islandssild l Frretningen stille. Nteringerne er: 2 323/ Fetsild større mærker Jlb , mindre efter kvalitet, slsild uganet 4/ , 450/ , / , ganet 5/ , ;22, 7/ B , brisling letsaltet 20-28, salt 8-20, vaarsild , skjæresild størreserne 8/20 til 35/40 yderst lmap, 4840 senest betalt med 24-27, mindre Fra Danzig har jeg endnu ikke 0ttat pgave ver imprt g lager Man ser med almindelig tillid mt vinter- g vaar frretningen. N aar msætningen Yil begynce fr alvr, avhænger av lagerne i incandet. er ligger adskillig slbrændt sild fra ismmer. m denne veralt er tat 5 03 med i lagerpgaverne, kan være tvilsmt.] l Finder den kke kjøpere fr Rusland. til en billig pris;>il den til 23 vaaren gaa til guanfabrikkerne Str runcsaltet vaarsild til røkning falder knap iaar, uuder 500 strampakket kjøper røkerne den nødig.

7 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / 4 til 30/2 9 g uken, sm endte 30/ 2 Nrdsjø- Slands- Klipfisk, Vaa,sild Fetsild Strsild Klipf., is- Brisling sild sild nrsk landsk etc. Tldsteder tell. tdt'. tj. tdl'. tek kg. kg. Kristiania / ' _:: SandetJrel K l'istiansand Flekkefjrd ' il Stavanger Kpervik augesund l Bergen.... 2G L f> Flrø Aalesund f> KriRtiansund Ml Trndhjem Bdø Svlvær Narvik Trmsø ammerfest Vardø... 0!? Vadsø Andre alt ukenl t 200 val- Sæl- Tldsteder tran tran tell'. tek Kristiania.... Sandefjrd... Krisiansand Flekke(irel Stavanger.... Kpervik.... augesund... Bergen.... Flrø.... Aalesund.... Kristiansund Trndhjem... Bdø.... Svlvær.... Narvik f> Trmsø ammerfest. 896 Vardø Vadsø...,,! Bttlel0setran M Sperma- Sildetran Sild, ferskl Sild, røkt cettran ks. kg. tell' Makrel, saltet tell' Andre j Rt- Sei yse, Anden D.m. R.m. Brun- _ Rgn Blank Brun aa- Rundfisk skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. kg. l' kg. tell'. kg. kg. tell. tek -g. tell' ':9j }) ti , _ f>7:2 K i-r--g Makrei, fersk kg laks, fersk kg Anden fersk fisk l'g l!) , wt nn =- ummer Fik,salt.etFiS-k saltet! Sildemel fartøi ' stk. i kg. kg ± 639l j i =- Fiskeguan kg (j :du S ælskind ermltik stk. kg f> 248 i t :0 933 l (j t ! i4ii65i f-'..!::l s::: f-'. w d Z..:J ø trj el t t 00 trj!:cl :J Z 00 :J [fl t'j!:cl t t:..j!:cl l':j -3 :J!:d 00!:cl!;: trj p:i -3 '0. t'j i:ft

8 6 0 januar 92 amburg-altna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 692 kasser nrsk fisk kasser sild. 28/ 2 em. Laks...,, pr. % D. sekunda..,.... Tert..,.... ørret, str.... D. middels.... D. smaa.... Kveite, str 30 Cj[; pver D. strmidd ri D. middels 0-22 Cjf) Kveitebarn 8 Cjf) nedver yse, str.... D. smaa...,. D. sekunda.... Flyndre, str...,.... D. middels.... D. smaamiddels... ' D. smaa.... D. N rdlmds.... Rødtunger.... Pigvar.'...,.... Strsei.... Aal.... rrrsk.... ummer.... Makrel pr. styk Strsild pr. kasse D. sekunda.... Vaarsild....,Fetsild.... Smaasild.... Østlancssild.... Svensksild...,.... Sktsksild.... amburg, 6 Januar. Jf&. Pf. Ff / 4-f) Pf. Pf L Jf&. Jf,; \Vestel'gaard. Pf / J&. 0 tien! = u: mne au:,>rlk keeie Pf:: u:ss::::s). f;:i!il Quantities reprted t late t be incuded in the reprt fr this week are added t ttals fr next wee.) A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces)? Dampmedicintran (C el liver il)..., hl.? Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl.? B. Sildefiskerierne (erring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring ening), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket j uli---desember )..., saltet, fiskepakket (Fat erring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large erring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn... maal a 50 liter 8 00 b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 50 liter Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapackec) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (erring frm celanc landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. lakrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) Ttalkvantum til 6/ 9 l ) ) l ) l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All en ing used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al mackerel, used fresh l' exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) 3) Dette el' fangsten i Finmarken fra ktber til 3 desember 9 g mecltages i sæsnen fr Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives sm kilde.

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Triolab-medarbejdere fra hele norden på intern konference

Triolab-medarbejdere fra hele norden på intern konference Oktber 2011 Persnalenyt nyansættelse Det er med str frnøjelse, at vi kan frtælle jer, at vi har ansat en ny medarbejder: Sanne Hedeman er startet i Trilab mandag den 3/10 2011. Sanne får ansvaret fr mråderne

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 33. Overvej omlægning i kreditobligationerne

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 33. Overvej omlægning i kreditobligationerne Kreditbligatiner https:// Anbefalinger: Køb: Beverage Packaging (SIG) Bmbardier Carlsberg Danica Pensin DONG Energy DSB ISS Suedzucker Skandinaviska Enskilda Bank TUI Vattenfall Yara Hld: ArcelrMittal

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere