Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SLAGELSE Status på den generelle ledighedsudvikling Status på udviklingen i de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGE Sammenfatning Udviklingen i arbejdskraftreserven Udvikling i matchgruppe 3 borgere Udviklingen i ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter har haft en meget positiv udvikling i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, som siden vinteren 2010 er faldet. har desuden forsat et fald i det langvarige sygefravær over 26 uger og har meget lave andele forløb over 26 og 52 uger set i forhold til klyngen og Østdanmark. Det seneste år har Jobcenter imidlertid haft en mindre god udvikling på de tre ministermål, som er påvirket af konjunkturerne: Arbejdskraftreserve, unge og nydanskere. Hvis udviklingen fortsætter, bliver det svært at indfri kommunens resultatmål for december I arbejdskraftreserven, hvor der har været en stigning både siden sidste status og det seneste år, er der tilgået markant flere unge kontanthjælpsmodtagere det seneste år. En del af disse må formodes at være unge frafaldne fra uddannelse. En flowanalyse af unges bevægelser mellem uddannelse og ledighed viser, at halvdelen af de ledige unge, som påbegynder en uddannelse falder fra igen. Udfordringen består derfor bl.a. i at fastholde de unge i uddannelse. Jobcentret har en tidlig indsats for de unge, men det er samtidig vigtigt at have fokus på fastholdelse af de unge i uddannelse. Bestanden af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er steget både det seneste år og siden seneste status. Stigningen kan hænge sammen med reduktionen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser, idet en flowanalyse fra 2010 viser, at størstedelen (50 pct.) af nye førtidspensionister i Kommune kommer fra kontanthjælp. Stigningen i midlertidigt passive ses også blandt unge og især blandt nydanskere, hvor især antallet af midlertidigt passive nydanskere er steget set i forhold til klyngen og Østdanmark. Overordnet set har jobcentret en positiv udvikling i omfanget af indsatsen også for de unge, både hvad angår tidlig indsats samt virksomhedsindsatsen for alle ydelsesgrupper. Derudover har jobcentret pæne selvforsørgelsesgrader efter endt aktiveringsforløb (2. kvartal 2011) set i forhold til klyngen og Østdanmark. Aktuelt tyder tallene på, at Jobcenter har to hovedudfordringer. Dels udviklingen i kontanthjælpsmodtagerne generelt og dels udviklingen i unge jobklare kontanthjælpsmodtagere, herunder fastholdelse af gruppen i uddannelse. Flere kontanthjælpsmodtagere er desuden blevet langtidsledige en tendens som jobcentret skal være opmærksom på ift. minitsermålet for 2013 for langtidsledige. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SLAGELSE - 2. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter s resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter indgår: Bornholm, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 2.1 Status på den generelle ledighedsudvikling Den generelle ledighed i Kommune er steget med 5,7 pct. det seneste år og udgør i marts ,7 pct. svarende til ledige og aktiverede. I Østdanmark har der været et lille fald i ledigheden på 1 pct., og ledighedsprocenten er 6,2 pct. De unge årige er den gruppe i Kommune, som er steget mest det seneste år. Derudover er både antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere steget dog mest blandt kontanthjælpsmodtagerne. Begge køn har bidraget til stigningen i kontanthjælpsmodtagerne, men mændene har haft den højeste stigning. Til gengæld er antallet af mandlige dagpengemodtagere faldet, hvor det er steget med 17,8 pct. for kvinder det seneste år. Samtidig er antallet af kvindelige langtidsledige dagpengemodtagere steget en lille smule (4 pct.), hvor antallet af langtidsledige kvindelige kontanthjælpsmodtagere er steget med 38 pct. Mens der har været et fald for alle aldersgrupper af mænd, er langtidsledigheden for næsten alle aldersgrupper af kvinder steget. Der er dog forsat flere langtidsledige mænd (587) end kvinder (450). 2.2 Status på udviklingen i de 4 ministermål Arbejdskraftreserven er steget lidt set i forhold til samme måned sidste år, hvor der har været et fald i både klyngen og Østdanmark. Mens antallet af dagpengemodtagere er faldet en lille smule siden sidste år, har der set i forhold til klyngen og Østdanmark været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Derudover er begge målgrupper siden sidste status steget med hhv. 21 og 19 pct. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken (7,3 pct.) er den højeste i klyngen (5,8 pct.) og højere end i Østdanmark (5 pct.). Antallet af borgere på permanent forsørgelse er faldet, hvilket især skyldes en reduktion i antallet på førtidspension og ledighedsydelse det seneste år. Der har samtidig været et fald i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser det seneste år. 207 tilgik i perioden april 2011 til marts 2012 en permanent ydelse. Det er 37 færre end samme periode året før, hvor tilgangen var 244. Tilgangen til førtidspension er faldet mest, mens tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse er relativt stabil (men svagt faldende). har den laveste andel af borgere på permanent forsørgelse (9,2 pct.) i klyngen (12,4 pct.). Antallet af unge under 30 på offentlig forsørgelse er steget lidt det seneste år, hvor udviklingen i klyngen og Østdanmark stort set har været uændret. Der skyldes primært en stigning i jobklare, midlertidigt passive og personer i fleksjob. Dagpengemodtagerne er steget markant siden sidste status men kun meget lidt det seneste år. Omvendt er antallet af sygedagpengemodtagere faldet langt mere end i klyngen og Østdanmark, ligesom antallet af unge førtidspensionister er reduceret, hvor der har været stigninger i både klyngen 2

5 og Østdanmark. Andelen af unge på offentlig forsørgelse (14,4 pct.) er lidt lavere end gennemsnittet i klyngen (15,4) og højere end i Østdanmark (10, 2 pct.). Antallet af nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse er steget det seneste år og siden seneste status. Det er især antallet af jobklare, midlertidigt passive og sygedagpengemodtagere, som er steget både det seneste år og siden sidste status. Stigningen i sygedagpengemodtagere skiller sig ud fra det generelle billede for gruppen i kommunen. Derudover har der været en lille stigning i antallet på førtidspension, hvilket også skiller sig ud. Antallet er dog faldet siden sidste status. I Kommune er 7,7 pct. af befolkningen af ikke vestlig herkomst. 37,4 pct. af disse er på offentlig forsørgelse. Det er et lidt lavere niveau end gennemsnittet i klyngen (38,8) og højre end i Østdanmark (28,6 pct.). Tabel A: Udviklingen i de fire ministermål. Marst Antal marts 2012 Arbejdskraftreserven - heraf dagpengemodtagere - heraf kontant- og starthjælpsmodtagere Tilgang til permanent offentlig forsørgelse (antal påbegyndte forløb apr. 11 marts 12) Ændring i pct. marts 11 - marts 12 (sept marts 12) 3 (20) -1 (21) 18 (19) Jobcentrets mål for dec (-1) 210 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,8 (14,5) 1717 Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse ,9 (10,1) 1375 Kilde: Jobindsats.dk Samlet set har udviklingen i tre af de fire mål udvist væsentlige stigninger siden seneste status (september 2011), hvilket formodes i nogen udstrækning at skyldes sæsonudsving. 3

6 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGE 3.1 Sammenfatning Jobcenter s tværgående udfordringer omhandler primært udviklingen i unge, herunder udviklingen i arbejdskraftreserven og udviklingen i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Derudover udviklingen i nydanskere på overførselsindkomst mere generelt. 3.2 Udviklingen i arbejdskraftreserven Bestanden af jobklare kontanthjælpsmodtagere er stigende, hvor den generelle tendens i Østdanmark er en negativ vækst. Samme mønster gør sig gældende for kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige 80 af tiden inden for det seneste år også her har der været en kraftig stigning i set i forhold til Østdanmark. Arbejdskraftreserven udgør i Kommune 7,3 pct. af arbejdsstyrken. Det er den næsthøjeste andel i klyngen (5,8 pct.) og højere end gennemsnittet i Østdanmark (5 pct.). Derudover har der været en lille stigning siden marts sidste år på 3 pct., hvor der har været et fald i Østdanmark og i klyngen. Samtidig har der siden seneste status i september 2011 været en stigning på 20 pct. i antallet med mere end 3 måneders ledighed. Selvom de seneste måneders stigning sandsynligvis skyldes sæsonudsving, tyder tallene på, at jobcentret har en udfordring hvad angår unge kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, som er steget markant mere end øvrige grupper, jf. tabel B. Tabel A: Arbejdskraftreserven fordelt på alder og ydelse samt udviklingen ift. samme måned året før. Marts Østdanmark Kontanthjælp Dagpenge Kontanthjælp Dagpenge Antal Udvikling Antal Udvikling Antal Udvikling Antal Udvikling % % % % % % % % % % 322 5% 976 0% % % 91 10% 646 4% Ialt % % % % Kilde: jobindsats.dk Tilsvarende er flere unge kontanthjælpsmodtagere blevet langtidsledige 1 : 17,9 pct. flere end i marts Andelen er dog forsat lavere end i klyngen og Østdanmark. Antallet af langtidsledige unge dagpengemodtagere er faldet med 9,4 pct. det seneste år. Samme tendens gælder for langtigsledigheden generelt: For kontanthjælpsmodtagere er antallet steget med 26,7 pct. det seneste år også her er andelen lavere end i Østdanmark og klyngen. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet med 8 pct. Indsatsen 29,2 pct. af de unge kontanthjælpsmodtagere er i 1. kvartal 2012 i virksomhedspraktik. Det omtrent den samme andel som i klyngen. Antallet er set over det seneste år steget med 5,6 pct. Derudover er 3,1 pct. i privat løntilskud og 3,6 pct. i offentligt løntilskud. Det er lidt færre end i klyngen. For hele gruppen af kontanthjælpsmodtagere er andelene i virksomhedsrettede tilbud lidt højere end for de unge isoleret set. Samme mønster gælder for klyngen lidt færre unge er i virksomhedsrettede tilbud end hele gruppen samlet set. 1 Her defineret som unge personer, der har været ledige mindst 80 pct. af tiden inden for 52 uger. 4

7 Jobcenter har i 4. kvartal 2011 set i forhold til klyngen og Østdanmark en høj andel jobklare, som får tilbudt en tidlig samtale, og over 80 pct. af de unge (både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere) får en tidlig samtale, jf. jobindsats. For tidlig aktivering er andelene markant højere i Jobcenter end i klyngen og Østdanmark. Det gælder også de unge, hvor en markant højere andel af unge kontanthjælpsmodtagere får tidlig aktivering end i Østdanmark, jf. jobindsats. Rambølls flowanalyse 2 viser, at i Kommune var 2/3 af de unge ledige i oktober 2009 (781 personer) på offentlig forsørgelse i april ,3 pct. af dem (svarende til 361 personer) har været på offentlig forsørgelse uafbrudt i hele perioden. 19,2 pct. af dem var blevet selvforsørgende. Knap en 1/3 af de ledige unge ufaglærte havde på et tidspunkt i løbet af perioden påbegyndt en uddannelse, men halvdelen af dem er faldet fra igen i april 2011, således at 15,7 pct. i april 2011 var i uddannelse. Selvom har en aktiv og tidlig indsats for de unge, har jobcentret en udfordring hvad angår det stigende antal unge kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Derudover viser flowanalysen fra 2011, at halvdelen af de unge ledige i oktober 2009 ikke på noget tidspunkt i perioden okt til april 2011 har været i uddannelse, og at halvdelen af dem, der begynder i uddannelse falder fra igen. 3.3 Udvikling i matchgruppe 3 borgere Jobcentret har det seneste år haft en stigning på 35 pct. i antallet af midlertidigt passive borgere siden marts sidste år, således jobcentret nu har 460 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen det seneste år skal ses i relation til reduktionen i tilgangen til permanent forsørgelse i samme periode, hvorfor det må forventes, at jobcentrets indsats for at begrænse tilgangen til bl.a. førtidspension påvirker antallet af borgere i matchgruppe 3. Rambøll flowanalyse 3 fra 2010 viser, at en højere andel nye førtidspensionister i Kommune kommer fra kontanthjælp (50 pct.) end i Østdanmark (45 pct.). Til sammenligning udgør tidligere sygedagpengemodtagere, som er den næststørste gruppe nye førtidspensionister i Kommune 27 pct. i og 31 pct. i Østdanmark. Dermed bliver det særlig vigtigt med fokus på samarbejdet med andre forvaltninger samt sundhedsvæsnet for at bringe denne gruppe tættere på arbejdsmarkedet. Af den samlede match 3-bestand udgør unge under 30 år 18,7 pct., og der har været en lille stigning det seneste år på 9,3 pct. Det er lavere end i klyngen (23 pct.) og højere end i Østdanmark (6 pct.). Ikke-etniske danskere udgør 21,7 pct. af den samlede bestand og er steget med 65 pct. det seneste år. Der har været en mindre stigning i klyngen og Østdanmark på under 10 pct. Stigningen skyldes primært nydanskere over 30 år, mens de unge, som i forvejen udgør en meget lille gruppe, har haft et fald. Set i forhold til Østdanmark forbliver en lidt højere andel af match 3-erne i match 3 gruppen i løbet af 4. kvartal 2011: 88 pct. mod 84 pct. i Østdanmark. Forskellen er primært, at et lidt lavere antal i løbet af perioden matches 2 (6 pct.) end i Østdanmark (12 pct.). 2 Bilag til: Analyse af afgangsmønstre for unge uden uddannelse. Kommune. Oktober Findes på regionens hjemmeside: 3 Se analysen på Beskæftigelsesregionens hjemmeside: %20fortidspensioner%20i%20Ostdanmark.aspx 5

8 302 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere har været på ydelsen i mindst 40 uger det svarer til 2/3 af den samlede match 3 bestand. Siden seneste status i september er andelen af langtidsledige match 3 ere øget med 8 procentpoint og antallet med 43 pct. Da midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og særligt dem med over 40 sammenhængende uger på ydelsen vurderes, at have høj risiko for at ende på førtidspension, er det vigtigt at have fokus på gruppen også set i lyset af det kommende initiativ Brug for alle. 3.4 Udviklingen i ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Kommune har den højeste andel ikke-vestlige i befolkningen set i forhold til klyngen (7,7 pct.). Af dem er 37,1 pct. på offentlig forsørgelse. I forhold til det samlede antal på offentlig forsørgelse udgør ikke-vestlige 13,2 pct. Udviklingen svarer til tendensen for målgrupperne i jobcentret som helhed bortset fra sygedagpengemodtagere og førtidspensionister. Her har der for ikke-etniske danskere været en stigning i begge grupper hvor den generelle tendens i jobcentret er et fald. Det er både mænd og kvinder, som har bidraget til stigningen i sygedagpengemodtagere. Derudover har en højere andel ikke-etniske danskere på dagpenge (7,9 pct.) set i forhold til klyngen (5,5 pct.) og Østdanmark (5,7 pct.) og en højere andel jobklare kontanthjælpsmodtagere: 4,7 pct. mod 1,7 pct. i klyngen og 3 pct. i Østdanmark. Begge grupper er steget det seneste år og siden seneste status. Den største stigning ses blandt de unge nydanske kontanthjælpsmodtagere, hvor antallet af unge dagpengemodtagere er faldet. Antallet af ikke-etniske danske kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 18 pct. siden marts sidste år. Tendensen er den samme som for etniske danske kontanthjælpsmodtagere. Derudover er antallet af langtidsledige ikke-etniske danske kontanthjælpsmodtagere steget med 22 pct. det seneste år det er markant mere end i klyngen og Østdanmark. Andelen i er forsat lavest. 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 10 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 11 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune 12 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i januar 2012, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter og Østdanmark 13 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter og Østdanmark, januar Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 13 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 14 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 Figur 4. Udviklingen i antallet af unge langtidsledige* a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter 15 Tabel 8. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 16 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 9. Personer på permanente ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 16 Figur 6. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 17 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Kommune 17 Tabel 10. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 8. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Kommune 18 Tabel 11. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Figur 9. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 10. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 20 7

10 Figur 11. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 Tabel 15. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 24 Tabel 16. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 24 Tabel 15. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 24 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 25 Tabel 16. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar Tabel 17. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under 30 år, på offentlig forsørgelse, mar 11 til mar Tabel 18. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mænd, mar 11 til mar Tabel 19. Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, fordelt på alder og køn,, mar 11 til mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 28 Tabel 20. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 21. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 22. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 Tabel 23. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 VIRKSOMHEDSINDSATS 30 Tabel 24. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 25. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 8

11 Tabel 26. Antal og andel arbejdssteder* i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 30 SELVFORSØRGELSESGRAD 31 Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 28. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 29. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt MATCHFLOW 32 Tabel 30. Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 2011, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i Jobcenter 32 Tabel 31. Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 2011, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i Østdanmark 32 9

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 april 2012 Udvikling apr apr 2012 Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,7% 0% (9%) -3% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) ,1% 14% (24%) -10% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,3% -4% (6%) 7% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 460 1,0% 35% (9%) 16% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 13 0,0% -28% (-55%) -38% -14% - Personer på sygedagpenge ,0% -12% (-6%) -12% -12% - Personer på revalideringsydelse 94 0,2% -32% (-9%) -13% -19% - I alt ,3% 0% (7%) -3% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 2kvt Tal for dagpengemodtagere og sygedagpenge er fra marts

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % 8% 7% 6% 5% 4% 6,9% 1,6% 5,4% 1,2% 5,3% 1,4% A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 8,3% 7,3% 2,3% 1,9% 5,1% 0,9% 6,1% 0,8% 5,5% 5,5% 0,9% 0,5% 5,8% 0,6% 5,1% 0,5% 5,8% 5,9% 1,0% 1,0% 5,8% 1,0% 5,0% 1,3% 3% 2% 5,2% 4,2% 3,9% 6,0% 5,4% 4,2% 5,4% 4,7% 4,9% 5,2% 4,6% 4,7% 4,9% 4,8% 3,7% 1% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (21%) -6% -6% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (19%) -4% 1% -3% I alt % (20%) -6% -4% -4% Kommunens mål: 2503 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 20 11

14 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) JC Klyngen Østdanmark JC (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 12

15 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i januar 2012, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Østdanmark Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jan 11 Antal Ændring i pct. ift. jan 11 Dagpengemodtagere 328-3,2% -18,6% ,7% 68,9% Kontanthjælpsmodtagere ,8% -1,7% ,5% -10,3% I alt 467 6,9% -14,2% ,6% 41,7% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter og Østdanmark, januar 12 Andel (tilgang ift. hele Andel (afgang ift. hele Ydelsesgruppe arbejdskraftreserven) arbejdskraftreserven) Østdanmark Østdanmark Dagpengemodtagere 19% 18% 23% 30% Kontanthjælpsmodtagere 25% 21% 21% 23% I alt 20% 19% 22% 28% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Østdanmark Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,0% 87,7% 21 18,6% 29,4% Uddannelse* 17 4,3% 2,1% 6 5,3% 7,1% Ledighed 23 5,8% 3,5% 8 7,1% 7,2% Match 2 / match ,6% 50,1% Barselsdagpenge 4 1,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 25 6,3% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 5 1,3% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 0,5% 0,5% 22 19,5% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 13

16 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -1,2% (20,9%) -6% -5% Selvstændige 129 6,7% 5,3% 6,4% -0,8% (37,2%) 1% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 54 2,8% 1,0% 1,4% 20,0% (54,3%) 18% 6% ASE 75 3,9% 4,3% 5,0% -11,8% (27,1%) -3% -1% Akademikere 46 2,4% 2,5% 14,3% -20,7% (-24,6%) 2% 3% Akademikernes A-Kasse 12 0,6% 0,7% 5,0% -36,8% (-7,7%) 33% 10% CA, A-kasse 6 0,3% 0,2% 1,8% 20,0% (-45,5%) -12% 9% Ingeniørernes A-Kasse 13 0,7% 0,6% 1,8% 0,0% (-7,1%) -11% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,3% 0,4% 1,9% -44,4% (-37,5%) 13% -3% Magistrenes A-Kasse 10 0,5% 0,5% 3,7% -16,7% (-33,3%) -14% 4% Funktionærer og tjenestemænd 157 8,2% 8,8% 8,8% 20,8% (9,0%) 28% 10% BUPL, A-kasse 31 1,6% 2,3% 1,6% -8,8% (-34,0%) 43% 23% Danske Sundhedsorg. A- kasse 14 0,7% 0,5% 0,7% 27,3% (16,7%) 24% 1% Lærernes A-kasse 34 1,8% 2,1% 1,5% 112,5% (61,9%) 32% 32% FTF- A -kasse 46 2,4% 2,3% 4,0% -6,1% (0,0%) 13% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 32 1,7% 1,6% 0,9% 60,0% (77,8%) 28% 24% HK /Danmarks A-kasse ,6% 10,9% 11,0% 9,1% (10,3%) -4% -3% Tekniske funktionærer 112 5,8% 5,0% 7,5% 0,9% (13,1%) -7% -3% Business Danmarks A-Kasse 13 0,7% 0,5% 0,8% 0,0% (-13,3%) -14% -11% Min A-kasse 21 1,1% 1,0% 1,6% -12,5% (50,0%) -15% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 12 0,6% 0,5% 1,2% 71,4% (100,0%) 61% 25% Ledernes A-kasse 37 1,9% 1,7% 2,3% 8,8% (12,1%) 0% -5% Teknikernes A-Kasse 29 1,5% 1,2% 1,6% -12,1% (-6,5%) -20% -13% Byggefagene 44 2,3% 2,7% 2,3% -37,1% (0,0%) -20% -32% Byggefagenes A-Kasse 32 1,7% 1,7% 1,5% -37,3% (18,5%) -21% -32% El-Fagets A-Kasse 12 0,6% 1,0% 0,8% -36,8% (-29,4%) -19% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 90 4,7% 6,6% 3,1% 2,3% (36,4%) -18% -19% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,9% 33,4% 21,7% -6,6% (37,8%) -16% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 44 2,3% 1,6% 0,9% -2,2% (10,0%) -23% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 135 7,0% 7,8% 6,5% 20,5% (13,4%) 16% 15% Øvrige ,3% 15,2% 17,5% -2,5% (16,8%) 0% 3% Det Faglige Hus 100 5,2% 3,7% 4,9% -2,9% (29,9%) 8% 11% Frie Funktionærers A-kasse 12 0,6% 0,8% 1,4% 33,3% (-7,7%) -2% 11% Kristelig A-Kasse ,4% 10,6% 11,3% -3,8% (12,9%) -2% -1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 8 Østdanmark Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Klynge 8 14

17 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe marts 2012 marts 11 - marts 12 Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 31,5% 28,4% 31,1% -2,1 (-4,1) -1,5-0,3 (Antal) ,2% (-8,8%) -9,4% -3,7% Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 27,7% 29,4% 31,8% 2,1 (-3,4) 2,8 2,0 (Antal) ,7% (17,5%) 4,2% 3,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 27,7% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i marts Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Figur 4. Udviklingen i antallet af unge langtidsledige* a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter mar-10 apr-10 maj-10 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A-Dagpengemodtagere, Jobcenter A-Dagpengemodtagere, Østdanmark jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Kontanthjælpsmodtagere, Jobcenter Kontanthjælpsmodtagere, Østdanmark jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Tabel 8. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - mar 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) mar 11 - mar 12 Jobcenter Klynge 8 Østdanmark Jobcenter Klynge 8 Østdanmark (andel) 17,7% 16,8% 17,2% -0,6-3,0-1,6 A-Dagpengemodtagere (antal) ,4% -18,6% -11,4% (andel) 12,4% 14,0% 15,7% 0,3 1,8 1,5 Kontanthjælp (antal) ,9% 2,8% -1,8% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. 15

18 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 18% 17,1% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 13,2% 10,9% 13,5% 11,4% 12,5% 10,6% 14,5% 9,2% 7,9% 13,0% 10,7% 10,7% 8,1% 10,8% 7,7% 10,5% 7,9% 14,2% 11,5% 11,5% 8,6% 14,1% 9,8% 11,8% 9,4% 12,4% 9,9% 7,3% 5,9% 2% 0% 2,3% 2,1% 1,9% 2,5% 1,3% 2,3% 2,6% 3,1% 2,6% 2,8% 2,9% 4,3% 2,4% 2,5% 1,4% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 9. Personer på permanente ydelser i Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal apr apr 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe apr 2012 Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) 0% -2% 7,9% 9,9% 5,9% 534 0% (1%) -2% -1% 1,1% 1,9% 1,0% 97-9% (-12%) 8% 6% 0,2% 0,7% 0,3% % (-1%) 0,2% -1,3% 9,2% 12,4% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 2kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

19 Figur 6. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 106 Fleksjob og Ledighedsydelse, Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Førtidspension (klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 Kilde: Jobindsats.dk jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 210 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 17

20 Tabel 10. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 8% -6% (-33%) 20% (-1%) % 13% -13% -25% % 13% -13% -20% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august % 90% 80% 70% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet Match 3 60% Match 2 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 Kilde: Jobindsats.dk jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Tabel 11. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe marts 2012 marts 11 - marts 12 Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Figur 8. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Kommune Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 60,3% 61,0% 60,2% -3,1 (-7,2) -0,9-3,4 (Antal) ,1% (-6,7%) 2,5% 3,5% (Andel) 67,0% 66,5% 71,3% 2,1 (8,1) -1,2 0,4 (Antal) ,8% (31,9%) 23,7% 12,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 60,3% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 9. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18

21 140 Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 10. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,7% 5,9% 5,2% 5,5% 4,8% 6,3% 6,4% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 5,7% 6,6% 6,3% 6,3% 5,4% 5,7% 6,0% 4,4% ,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 19

22 Unge på overførselsindkomst Figur 11. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 25% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 20% 15% 16,2% 15,5% 18,1% 19,4% 14,4% 14,1% 14,7% 14,7% 13,0% 16,6% 15,2% 13,7% 14,5% 15,4% 10% 10,2% 5% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark 20

23 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,6% (31,8%) -3% -2% ,8% (30,2%) -4% -5% ,0% (9,0%) 9% 16% ,3% (-3,1%) 23% 6% ,3% (-10,5%) -23% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (0,0%) -30% -37% ,9% (-15,9%) -11% -12% 8 8 0,0% (-11,1%) -12% 10% ,3% (13,3%) -9% -12% ,0% (-0,5%) 7% 3% I alt ,8% (14,5%) 1% 0% Kommunens mål: 1717 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

24 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,8% (34,1%) -4% 0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,5% (33,1%) 5% -2% ,7% (6,0%) 8% 15% ,4% (0,0%) 31% 10% ,1% (10,0%) -16% -21% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (-) -21% 4% ,0% (-12,8%) -9% -12% ,0% (-25,0%) -3% 12% ,2% (30,0%) -5% -12% ,2% (-4,2%) 5% 2% I alt ,9% (15,0%) 1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,9% (29,0%) -3% -6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,8% (28,2%) -8% -7% ,4% (10,7%) 9% 17% ,0% (-5,6%) 18% 4% ,3% (-33,3%) -35% -34% ,0% (0,0%) -31% -42% ,5% (-20,8%) -13% -13% (100,0%) -35% 3% 4 4 0,0% (-20,0%) -24% -11% ,0% (3,0%) 10% 4% I alt ,6% (14,1%) 1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser 0 jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

26 Tabel 15. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Klyngen* Klyngen* Klyngen* Klyngen A-dagpengemodtagere 8,0% 7,7% 25,9% 34,3% 17,8% 20,0% Kontanthjælp (match 1) 3,1% 3,4% 3,6% 7,6% 29,2% 28,4% Kontanthjælp (match 2) 2,6% 2,2% 0,0% 0,6% 19,7% 22,8% Sygedagpengemodtagere 0,0% 0,0% 3,6% 3,0% 3,6% 29,0% 4,1% 3,9% Kilde: Jobindsats.dk omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Unge Tabel 16. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Ydelsesgruppe Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Klyngen* Klyngen* Klyngen* A-dagpengemodtagere 0,0% -17,5% -2,2% -9,7% -6,1% 19,5% Kontanthjælp (match 1) 20,0% -10,8%. 174,1% 5,6% 5,7% Kontanthjælp (match 2) 200,0% 42,9%. 100,0% -4,2% 20,6% Sygedagpengemodtagere. -100,0%. 200,0% -50,0% 3,6% Kilde: Jobindsats.dk Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 15. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - apr 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) apr 11 - apr 12 Jobcenter Klynge 8 Østdanmark Jobcenter Klynge 8 Østdanmark (andel) 20,1% 18,6% 18,0% 1,3-2,3-1,0 A-Dagpengemodtagere (antal) ,2% -16,5% -6,3% (andel) 12,8% 14,2% 15,5% -0,9 0,0-0,2 Kontanthjælp (antal) ,0% 8,8% 4,2% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. 24

27 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 16. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe mar 12 Klynge Østdanmark Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 294 2,4% (15,7%) 0,1% -1,0% 7,9% 5,5% 5,8% ,5% (24,5%) -8,5% -2,2% 4,7% 1,7% 3,0% 195-5,3% (12,1%) 12,5% 8,9% 5,3% 7,3% 5,3% ,5% (33,3%) 9,1% 5,9% 2,7% 4,1% 2,4% 0-100,0% (-100,0%) -32,4% -29,8% 0,0% 0,2% 0,1% 0 - (-) -22,2% -32,3% 0,0% 0,0% 0,0% 98 24,1% (14,0%) -9,6% -3,8% 2,6% 2,8% 2,4% 2-66,7% (-50,0%) 35,3% -2,4% 0,1% 0,6% 0,2% 23 27,8% (15,0%) -7,2% 4,1% 0,6% 1,1% 0,5% 500 1,4% (-0,8%) 6,3% 3,1% 13,5% 15,4% 8,7% I alt ** ,9% (10,1%) 4,3% 1,7% 37,4% 38,8% 28,6% Kommunens mål: 1375 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 2kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Kommune var der desuden 10 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i marts 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

28 Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % 18% 16% 14% 12% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,4% 3,3% 4,0% 5,9% 3,9% 6,3% 4,8% 7,2% 7,7% 13,5% 3,2% 5,1% 3,0% 4,6% 4,6% 8,4% 3,5% 5,3% 5,2% 8,8% 5,0% 8,9% 1,7% 1,5% 4,7% 8,1% 4,1% 6,7% 10,3% 17,2% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Tabel 17. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under 30 år, på offentlig forsørgelse, mar 11 til mar 12 Kommune Antal Udvikling mar-11 til mar-12 Andel af alle nydanskere mar-11 mar-12 Klynge 8 Østdanmark Klynge 8 Østdanmark Dagpengemodtagere ,1% 6,0% -0,2% 10,1% 7,4% 7,1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,0% 0,9% 0,7% 4,0% 1,9% 2,9% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,6% 4,6% 4,3% 6,3% 7,0% 6,2% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ,0% 15,1% 7,1% 3,8% 4,9% 3,1% Revalidender ,0% -44,1% -30,2% 0,0% 0,2% 0,2% Forrevalidender ,0% -17,4% 0,0% 0,0% 0,0% Sygedagpengemodtagere ,1% -8,1% -3,0% 3,5% 3,6% 3,2% Ledighedsydelsesmodtagere ,7% 27,8% -2,7% 0,1% 0,7% 0,4% Personer i fleksjob ,8% -4,6% 5,0% 0,9% 1,5% 0,7% Førtidspensionister ,1% 5,7% 3,3% 20,1% 22,1% 13,0% I alt ,6% 4,7% 2,0% 48,8% 49,5% 36,9% Nydanskeres andel af alle indbyggere over 30 år i hhv. Kommune, Klynge 8 og Østdanmark: 6,7% 3,9% 9,2% Kilde: Danmarks statistik og Jobindsats NB: Folketal er fra 1/ (FOLK1) Betegnelsen 'nydanskere' dækker over indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 26

29 Tabel 18. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mænd, mar 11 til mar 12 Kommune Antal Udvikling mar-11 til mar-12 Andel af alle nydanskere mar-11 mar-12 Klynge 8 Østdanmark Klynge 8 Østdanmark Dagpengemodtagere ,5% -18,3% -4,2% 3,8% 3,1% 3,3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,5% 4,3% -6,9% 5,9% 3,0% 3,3% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,8% 21,0% 27,8% 3,3% 6,5% 3,5% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ,1% 13,1% -0,5% 0,6% 1,8% 1,0% Revalidender ,0% -28,7% 0,0% 0,1% 0,1% Forrevalidender ,0% -37,1% 0,0% 0,1% 0,1% Sygedagpengemodtagere ,0% 23,7% -8,8% 0,9% 1,2% 0,9% Ledighedsydelsesmodtagere ,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Personer i fleksjob ,3% -22,7% 0,0% 0,1% 0,0% Førtidspensionister ,0% -4,9% -4,5% 0,9% 1,2% 0,8% I alt ,5% 5,4% 1,2% 15,5% 17,1% 13,0% Nydanskeres andel af alle indbyggere under 30 år i hhv. Kommune, Klynge 8 og Østdanmark: 10,3% 6,5% 13,4% Kilde: Danmarks statistik og Jobindsats NB: Folketal er fra 1/ (FOLK1) Betegnelsen 'nydanskere' dækker over indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Tabel 19. Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, fordelt på alder og køn,, mar 11 til mar 12 Antal Udvikling mar 11 til mar 12 Andel mar-11 mar-12 mar-12 kvinder ,4% 14,3% år mænd ,7% 16,8% I alt ,9% 15,6% kvinder ,9% 43,9% år mænd ,2% 40,4% I alt ,3% 42,2% kvinder ,3% 70,5% år mænd ,1% 66,1% I alt ,7% 68,1% I alt ,1% 37,5% Kilde: Jobindsats Offentlig forsørgelse omfatter: A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, personer i fleksjob og førtidspension 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere