Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ALLERØD Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER Sammenfatning En styrket indsats for at modvirke langvarig offentlig forsørgelse blandt midlertidigt passive En styrket indsats over for marginaliseringstruede unge En målrettet indsats over for nydanskere m.h.p. at nedbringe antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING Grundlaget for beskæftigelsesregionens vurdering af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Allerød er en sammenligning af Allerøds resultater med resultaterne i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår samt beskæftigelsesregionens løbende dialog med Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Udviklingen i Allerød vidner om, at jobcentret generelt har iværksat en beskæftigelsesindsats, som virker. Der er dog også områder, hvor der er muligheder for at optimere indsatsen. Blandt de mange positive resultater, som Allerød har opnået i beskæftigelsesindsatsen i andet halvår 2012, kan særligt fremhæves: En reduktion i tilgangen til permanente ydelser på 20 pct., hvilket er et væsentlig bedre resultat end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark Stigningen i det langvarige sygefravær er det seneste halve år vendt til et fald Jobcentrets næst højeste placering i klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, hvad angår den samlede opfyldelse af ministermålene Målene i beskæftigelsesplanen for 2012 er tæt på at være opfyldt Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Allerød peger dog samtidig på, at Allerød fremadrettet har en række tværgående udfordringer, som jobcentret med fordel kan arbejde på at imødegå: En styrket indsats for at modvirke langvarig offentlig forsørgelse blandt midlertidigt passive En styrket indsats over for marginaliseringstruede unge En målrettet indsats over for nydanskere m.h.p. at nedbringe antallet af ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere Indtrykket fra beskæftigelsesregionens dialogmøder med Allerød, samspillet om beskæftigelsesplaner m.v. er, at jobcentret arbejder systematisk og målrettet med at håndtere ovennævnte udfordringer. Allerød har således sat Brug for alle -initiativet højt på dagsordenen og har desuden gjort sig en række erfaringer med tværfagligt samarbejde på hjerneskadeområdet, som man vil trække på i forbindelse med indsatsen over for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret har også fokus på samarbejdet på tværs af forvaltninger, når det gælder de unge, hvilket er positivt, hvis det skal lykkes bremse stigningen i antallet af midlertidigt passive unge og bringe flere unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Endelig er det værd at bemærke, at antallet af nydanskere på overførelsesindkomst er steget væsentlig mindre i Allerød end i klyngen. Jobcentret kan dog med fordel overveje mulighederne for at øge fokus på borgere med ikke-vestlig baggrund i jobcentrets generelle indsats. Dels for at forebygge tilgang til permanent offentlig forsørgelse og dels for at sikre et tilstrækkeligt udbud af tilbud, som kan matche de forskellige indsatsbehov i gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ALLERØD - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Allerøds resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Allerød - indgår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. 2.1 Status på de 4 ministermål Allerød har opnået gode resultater i beskæftigelsesindsatsen. Samlet set placerer Allerød sig som nummer to i klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår i august Det er det seneste år lykkedes jobcentret at reducere arbejdskraftreserven og tilgangen til permanente ydelser. Der har været en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse og en lidt større stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere. I forhold til klyngen og Østdanmark har udviklingen i arbejdskraftreserven og i tilgangen til permanente ydelser været mere positiv i Allerød. Arbejdskraftreserven og tilgangen til permanente ydelser er reduceret væsentlig mere end i klyngen og i Østdanmark det seneste år. Dertil kommer, at stigningen i antallet af nydanskere på overførelsesindkomst har været væsentlig mindre i Allerød end i klyngen. Stigningen i antallet af nydanskere på overførelsesindkomst i Allerød og klyngen har dog været større end i Østdanmark. Til gengæld har der været en mindre positiv udvikling i antallet af unge ydelsesmodtagere sammenlignet med klyngen og Østdanmark det seneste år. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Allerød Kommune Antal august 2012 Arbejdskraftreserven - heraf dagpengemodtagere - heraf kontanthjælpsmodtagere Ændring i procent aug. 11- aug. 12 (sep.11-jan.12) -14 % (-11 %) -16 % (-11 %) -21 % (-12 %) Tilgang til permanente ydelser % (0 %) 36 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse % (-3,5 %) 176 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 178 2,9 % (3,5 %) 159 Kilde: Jobindsats.dk Anm. Tallene i parentes angiver udviklingen siden sidste dialogmøde, d.v.s. fra februar Jobcentret s mål for dec Siden sidste dialogmøde den 26. april 2012, som byggede på data fra februar 2012, er antallet af unge ydelsesmodtagere dog faldet. Der har ligeledes været et pænt fald i arbejdskraftkraftreserven, ligesom tilgangen til permanente ydelser har været uændret siden sidste dialogmøde. Kun antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget siden sidste dialogmøde. Det drejer sig dog om relativt få personer. Jobcentret er tæt på at opfylde målene i beskæftigelsesplanen for 2012, men kan samlet set have en udfordring i forhold til at indfri ungemålet og målet om nydanskere

5 3. TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Allerøds tværgående fokusområder omhandler primært: En styrket indsats for at modvirke langvarig offentlig forsørgelse blandt midlertidigt passive En styrket indsats over for marginaliseringstruede unge En målrettet indsats over for nydanskere m.h.p. at nedbringe antallet af ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere 3.2 En styrket indsats for at modvirke langvarig offentlig forsørgelse blandt midlertidigt passive Allerød har generelt haft succes med at begrænse såvel antallet som tilgangen til permanente offentlige ydelser. Jobcentret har fået vendt en stigning i det langvarige sygefravær til et fald det seneste halve år (tabel 8). Sammenlignet med klyngen og Østdanmark har jobcentret dog fortsat en udfordring i forhold til at begrænse det langvarige sygefravær. Lange perioder på offentlig forsørgelse er en anden kendt kilde til permanent offentlig forsørgelse. Jobcentret har generelt fokus på, at der sker en koordinering af beskæftigelsesindsatsen på tværs af forvaltninger, men antallet af midlertidigt passive, herunder midlertidigt passive med mindst 40 uger på ydelsen er fortsat med at stige. Generelt er der kommet 75 pct. flere midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Allerød i perioden fra august 2011 til august 2012 (tabel 1), hvilket er en større stigning end i klyngen og Østdanmark. Og mange af disse ser ud til at hænge fast i ledighed, idet antallet af midlertidigt passive med mindst 40 uger på ydelsen er steget med 45,5 pct. mod knap 17 og 8 pct. i klyngen og Østdanmark (tabel 9). En vigtig forudsætning for at kunne reducere antallet af midlertidigt passive på langvarig offentlig forsørgelse er, at jobcentret har mulighed for at tilbyde denne gruppe borgere en helhedsorienteret indsats. Derfor er det positivt, at Allerød har sat Brug for alle -initiativet højt på dagsordenen og desuden har gjort sig en række erfaringer med tværfagligt samarbejde på hjerneskadeområdet, som man vil trække på i forbindelse med indsatsen over for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. 3.3 En styrket indsats over for marginaliseringstruede unge Der har samlet set været en positiv udvikling i antallet af unge ydelsesmodtagere i Allerød. I perioden fra august 2011 til august 2012 er antallet af unge ydelsesmodtagere steget fra 180 fuldtidspersoner til 189 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 5 pct. Denne udvikling dækker dog over, at antallet af midlertidigt passive unge er steget med knap 67 pct. (tabel 10) fra 18 fuldtidspersoner i august 2011 til 30 fuldtidspersoner i august Til sammenligning er antallet af 3

6 midlertidigt passive unge faldet med 3 pct. i klyngen og steget med 5 pct. i Østdanmark. Derudover er antallet af unge førtidspensionister steget fra 28 i august 2011 til 35 i august Jobcentret har på dialogmøder m.v. tilkendegivet, at man lægger vægt på, at ungeindsatsen koordineres på tværs af den kommunale forvaltning, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Betydningen af denne strategi blev afprøvet med gode resultater i et LBR-projekt primo Allerød har dermed et godt fundament for videreudvikling af indsatsen over for unge med sammensatte problemer, som har behov for en mere helhedsorienteret indsats. Mange af disse unge er erfaringsvist ikke i stand til umiddelbart at påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er derfor positivt, at der er blevet ansat en ungekoordinator i kommunen, som kan understøtte de unges vej videre i job eller beskæftigelse. Trods jobcentrets generelle opnormeringer på bl.a. kontanthjælpsområdet og virksomhedsområdet samt et godt resultat af ungekampagnen i form af et relativt stort antal jobordrer, synes der imidlertid at være et stigende antal unge, som kan risikere at få en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at jobcentret fortsat prioriterer udviklingen af samarbejdet på tværs af forvaltninger, som mange af de unge psykisk syge typisk vil kunne profitere af, samt det virksomhedsvendte arbejde, som vil kunne bidrage til at bringe gruppen tættere på uddannelse eller beskæftigelse. 3.4 En målrettet indsats over for nydanskere m.h.p. at nedbringe antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere Allerød har generelt haft en positiv udvikling i antallet af nydanskere på overførelsesindkomst. Antallet af nydanskere er steget væsentlig mindre end i klyngen, og antallet af dagpengemodtagere er faldet til forskel fra klyngen (tabel 13). Til gengæld udgør nydanskerne en større andel af befolkningen i Allerød end i klyngen, og det er særligt de grupper, som befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet, som trækker andelen op. Stigningen i antallet af midlertidigt passive med ikke-vestlig baggrund er mindre markant end den generelle stigning i antallet af midlertidigt passive i Allerød. Men stigningen i antallet af midlertidigt passive med ikke-vestlig baggrund er væsentlig større i Allerød end i klyngen og Østdanmark. Stigningen i antallet af indsatsklare nydanskere er ligeledes større end i klyngen og Østdanmark og den generelle stigning i antallet af indsatsklare i kommunen. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret har fokus på borgere med ikkevestlig baggrund i jobcentrets generelle indsats for dels at forebygge tilgang til permanent offentlig forsørgelse og dels sikre et tilstrækkeligt udbud af tilbud, som effektivt kan matche de forskellige indsatsbehov i gruppen af borgere med ikkevestlig baggrund. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 7 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 8 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 9 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Allerød Kommune 9 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Allerød og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 11 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 12 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 13 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 13 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 13 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Allerød Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 14 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Allerød Kommune 15 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 15 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 17 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug

8 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 20 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug AKTIV OG TIDLIG INDSATS 23 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 VIRKSOMHEDSINDSATS 25 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Allerød, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Allerød, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Allerød Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 SELVFORSØRGELSESGRAD 26 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

9 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Allerød Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2012 Udvikling sep sep 2012 Allerød Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 278 2,0% -13% (-18%) -1% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 33 0,2% 6% (-11%) 3% 5% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 95 0,7% 14% (16%) 21% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 96 0,7% 75% (25%) 2% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 7 0,0% 75% (75%) -68% -36% - Personer på sygedagpenge 208 1,5% -8% (-21%) -10% -10% - Personer på revalideringsydelse 19 0,1% -21% (-17%) -11% -15% - I alt 736 5,2% -1% (-11%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt I Allerød Kommune var der desuden 2 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i august 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Note: Dagpengemodtagere og sygedagpenge-tal er fra august. 7

10 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august % 5% A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 4,6% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 2,0% 0,2% 1,8% 2,8% 0,5% 2,3% 2,9% 0,6% 2,2% 2,6% 0,4% 2,2% 2,6% 0,5% 2,1% 2,9% 0,7% 2,2% 2,5% 0,6% 1,9% 3,5% 0,7% 2,7% 2,8% 0,6% 2,2% 1,3% 3,3% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Allerød Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis %-vis aug-11 aug-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-11%) -1% -2% -3% Kontanthjælpsmodtagere % (-12%) 1% 4% 4% I alt % (-11%) 0% 0% -1% Kommunens mål: 237 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Allerød 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Allerød Klyngen Østdanmark JC Allerød (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Allerød Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Allerød og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Allerød Østdanmark Allerød Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 36 80,0% 79,4% 4 100,0% 93,1% Uddannelse* 0 0,0% 0,7% 0 0,0% 3,9% Ledighed 0 0,0% 0,3% 0 0,0% 0,3% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 1 2,2% 1,7% 0 0,0% 0,2% Sygedagpenge 7 15,6% 15,7% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 2,2% 1,6% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,6% 0 0,0% 2,3% I alt ,0% 100,0% 4 100,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 10

13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, august 2012 personer A llerød Allerød Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -16,3% (-11,4%) -1% -3% Selvstændige 13 6,2% 7,6% 6,5% -13,3% (-27,8%) -3% -2% Dana, A-Kasse For Selvstændige 3 1,4% 1,1% 1,4% -40,0% (-40,0%) -15% -3% ASE 10 4,8% 6,5% 5,1% 0,0% (-23,1%) -1% -1% Akademikere 37 17,6% 23,0% 16,7% -19,6% (2,8%) 4% 8% Akademikernes A-Kasse 7 3,3% 6,2% 5,7% -41,7% (-12,5%) 2% 13% CA, A-kasse 6 2,9% 5,6% 2,4% -14,3% (-14,3%) 27% 21% Ingeniørernes A-Kasse 16 7,6% 4,5% 2,2% -5,9% (23,1%) -14% -5% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 2,3% 2,2% -100,0% (-) -20% 5% Magistrenes A-Kasse 8 3,8% 4,4% 4,2% 60,0% (0,0%) 22% 6% Funktionærer og tjenestemænd 20 9,5% 11,4% 9,8% -20,0% (-20,0%) 13% -1% BUPL, A-kasse 7 3,3% 1,7% 1,8% 0,0% (16,7%) 21% -5% Danske Sundhedsorg. A- kasse 0 0,0% 1,1% 0,7% - (-) 3% -19% Lærernes A-kasse 0 0,0% 1,5% 1,6% 100,0% (-100,0% 18% 9% FTF- A -kasse 13 6,2% 6,6% 4,7% -13,3% (-13,3%) 9% 0% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 0,5% 1,0% - (-) 60% 5% HK /Danmarks A-kasse 19 9,0% 11,6% 11,8% -13,6% (-20,8%) -4% -1% Tekniske funktionærer 21 10,0% 11,0% 8,0% -19,2% (-16,0%) 3% 0% Business Danmarks A-Kasse 5 2,4% 2,1% 0,9% 0,0% (-28,6%) 15% -4% Min A-kasse 3 1,4% 1,8% 1,7% -50,0% (-25,0%) -11% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 0 0,0% 0,8% 1,2% - (-) 4% 25% Ledernes A-kasse 8 3,8% 4,9% 2,5% -11,1% (0,0%) 24% 3% Teknikernes A-Kasse 5 2,4% 1,4% 1,7% -16,7% (-16,7%) -31% -12% Byggefagene 0 0,0% 1,2% 1,9% 100,0% (-100,0% -10% -18% Byggefagenes A-Kasse 0 0,0% 0,8% 1,2% 100,0% (-100,0% 39% -16% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,4% 0,8% - (-) -48% -21% Metalarbejdernes A- Kasse 4 1,9% 2,1% 2,7% 0,0% (0,0%) -7% -15% Faglig Fælles (3F) A- kasse* 24 11,4% 9,0% 18,0% -25,0% (-25,0%) -20% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 0 0,0% 0,0% 0,8% - (-). -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 5 2,4% 4,3% 6,3% -37,5% (-54,5%) 15% 2% Øvrige 59 28,1% 17,6% 17,4% -6,3% (20,4%) -2% -2% Det Faglige Hus 16 7,6% 4,5% 4,9% 23,1% (45,5%) 13% 4% Frie Funktionærers A-kasse 9 4,3% 2,4% 1,4% 0,0% (28,6%) 49% 0% Kristelig A-Kasse 34 16,2% 10,6% 11,1% -17,1% (9,7%) -14% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 3 Østdanmark Østdanmark A llerød Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 3 11

14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2012 august 11 - august 12 Allerød Klyngen Østdanmark Allerød Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 32,3% 29,4% 31,4% -0,6 (-1,8) -3,6-1,5 (Antal) ,0% (- 14,8%) -9,2% -6,1% (Andel) 11,1% 30,4% 34,2% -14,6 (-13,9) -0,6 0,9 (Antal) ,6% (-42,9%) -4,8% 6,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 11,1% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter A llerød, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra o g med sidste uge i august Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

15 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august % 7% 6% 5,3% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4,2% 0,9% Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 7,2% 7,0% 1,5% 3,7% 0,8% 4,5% 1,0% 2,0% 3,2% 3,8% 2,9% 3,5% 4,9% 4,1% 3,7% 3,4% 3,7% 5,3% 1,2% 4,8% 4,6% 4,5% 0,9% 1,1% 1,1% 5,9% 1,4% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal aug aug 2012 Ydelsesgruppe aug 2012* Allerød Klyngen Østdanmark - Førtidspension 22-27% -6% -11% - Fleksjob og ledighedsydelse 13-7% -22% -15% I alt 35-20% -13% -12% Kommunens mål: 36 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2012 Allerød Klyngen Østdanmark Allerød Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 449-4% (-4%) -2% -2% 3,2% 3,6% 5,8% 112-3% (3%) 0% -1% 0,8% 0,9% 1,0% 28 22% (8%) 10% 0% 0,2% 0,2% 0,3% 589-3% (-2%) -1,2% -2,0% 4,2% 4,8% 7,2% * A nvendt befolkningstal er fra 3kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Allerød Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 110 Førtidspension, Allerød Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Allerød Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Allerød Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 Kilde: Jobindsats.dk jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 14

17 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Allerød Kommune % 17% 6% (-11%) 35% (-3%) Klyngen % 12% -3% -8% Østdanmark % 14% -8% -13% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Allerød Kommune Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet 100% Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 2 Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe august 2012 august 11 - august 12 Allerød Klyngen Østdanmark Allerød Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 65,1% 62,4% 57,2% 3,2 (0,6) 7,8 2,2 (Antal) ,7% (2,5%) 22,5% 11,6% (Andel) 41,0% 45,5% 54,8% 0,8 (1,0) -2,9-1,5 (Antal) ,5% (33,3%) 16,8% 7,9% Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 65,1% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter A llerød, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 15

18 140 Allerød Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug ,5% 1,0% 2,5% 3,0% 2,2% 2,4% 3,3% 2,5% 2,5% 3,4% 2,6% 3,5% 0,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 16

19 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 12% 10% 10,6% 9,6% 8% 6% 6,9% 6,8% 5,6% 6,8% 5,6% 5,0% 8,1% 6,3% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 17

20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Allerød Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender aug-11 aug-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,6% (-29,3%) 3% 0% ,7% (-31,8%) -12% -3% ,6% (18,4%) 26% 15% ,7% (3,4%) -3% 5% ,7% (-50,0%) -24% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (-14,3%) -3% -37% ,7% (23,1%) -8% -8% 1 1 0,0% (-) 0% -9% ,0% (0,0%) -17% -5% ,0% (2,9%) 2% 2% I alt ,0% (-3,5%) 2% 1% Kommunens mål: 176 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for A llerød 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Allerød Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis aug-11 aug-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,2% (-5,3%) -4% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,0% (-71,4%) -4% 2% ,6% (27,3%) 28% 16% ,3% (-9,1%) 34% 17% ,0% (-100,0% -18% -20% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (-) 18% 12% ,5% (50,0%) 0% -7% 1 1 0,0% (-) 0% -9% ,0% (0,0%) -10% -5% ,0% (10,5%) 1% 2% I alt ,5% (2,6%) 4% 3% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Allerød Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe aug-11 aug-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,3% (-50,0%) 19% -2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (-13,3%) -16% -6% ,2% (14,8%) 25% 14% ,3% (11,1%) -25% -3% ,3% (-33,3%) -35% -34% ,1% (-28,6%) -5% -44% 7 7 0,0% (0,0%) -19% -9% (-) 0% -7% (-) -30% -5% ,7% (-6,7%) 2% 2% I alt ,9% (-7,3%) 1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19

22 Allerød Klyngen Østdanmark 140 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

23 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe aug 12 Allerød Klynge Østdanmark Allerød Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 37-11,9% (-7,5%) 6,7% -5,0% 5,3% 3,6% 5,1% 2 0,0% (-66,7%) -3,2% 3,1% 0,3% 1,5% 3,0% 37 32,1% (32,1%) 34,7% 11,7% 5,3% 3,9% 5,4% 22 22,2% (15,8%) 4,6% 5,3% 3,1% 1,7% 2,5% 1 0,0% (0,0%) 27,3% -23,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0 - (-) 6,7% -34,6% 0,0% 0,1% 0,0% 7-56,3% (-46,2%) 7,8% -5,4% 1,0% 1,4% 2,0% 4 33,3% (100,0%) 16,7% -5,5% 0,6% 0,2% 0,2% 7 0,0% (0,0%) 0,0% 6,1% 1,0% 0,6% 0,5% 59 13,5% (9,3%) 6,2% 1,9% 8,4% 6,2% 8,7% I alt ** 178 2,9% (3,5%) 10,1% 1,5% 25,1% 19,3% 27,5% Kommunens mål: 159 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for A llerød 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 3kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I A llerød Kommune var der desuden 2 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i august 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

24 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug % 18% 16% 14% 12% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 13,4% 5,3% 10,9% 8,9% 13,4% 6,7% 14,7% 2,8% 8,0% 8,1% 15,2% 7,4% 15,2% 4,5% 10,7% 6,9% 12,9% 10,4% 17,5% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 22

25 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Allerød Klyngen Østdanmark Allerød Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 20,1 21,7 24,7-8,0 (-8,9) -7,0-5,9 50,0 35,8 33,3-7,9 (2,9) -2,3-3,5 29,3 35,4 27,2-7,8 (-3,3) -0,8 0,7 11,8 19,0 28,4-3,8 (0,0) -0,7 1,6 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra juli A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i fo rho ld det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Allerød Klyngen Øst danmark Allerød Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 36% 41% -4,9-2,5-2,6 heraf : Privat løntilskud 21 4% 4% 4% 0,3-0,9 4,1 Offentlig løntilskud 29 6% 6% 7% -2,0-1,5 8,8 Virksomhedspraktik 48 10% 9% 10% -1,5-1,3 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 39 63% 62% 62% -4,4-1,5-0,8 heraf : Privat løntilskud 0 0% 7% 4% -9,1 1,0 0,0 Offentlig løntilskud 3 5% 6% 6% 4,8 1,6 1,0 Virksomhedspraktik 31 50% 21% 17% 8,2 0,4-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 63 68% 71% 59% 2,8-2,7-0,6 heraf : Privat løntilskud 0 0% 2% 2% -7,1 0,4 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% 0,0 0,8 0,5 Virksomhedspraktik 32 35% 24% 16% 0,4-1,1 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 23

26 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Allerød Klyngen Østdanmark Allerød Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 10% 32% 38% -11,1 (-13,8) 2,0 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 50% 81% 77% -20,0 (-19,6) 1,8-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 100% 70% 73% 6,3 (62,5) 8,9 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 100% 71% 67% 66,7 (75,0) 16,3 2,0 I alt (Antal personer) (23) (960) (15.584) -58%* 8%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 3. kv artal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 2. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Allerød Klyngen Østdanmark Allerød Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 9% 8% 9,4% 3,7 (2,9) 2,0 0,7 13% 48% 45% -17,5 (-35,3) 5,6-1,7 50% 27% 29% 31,3 (37,5) -3,8-1,6 (12) (353) (5.931) -20%* 15%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 3. kv artal

27 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Allerød, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Allerød Kly ngen* Allerød Kly ngen* Allerød Kly ngen* Allerød Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 26,2% 19,7% 32,8% 31,6% 16,4% 14,9% 5,0% 14,5% 10,0% 13,8% 75,0% 28,7% 0,0% 4,7% 0,0% 3,0% 45,8% 28,7% 0,0% 1,2% 0,0% 3,0% 33,3% 38,3% 19,7% 15,9% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Allerød, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Allerød Kly ngen* Allerød Kly ngen* Allerød Kly ngen* 23% -20% -33% -17% -29% -17% -67% 23% 0% 65% 15% -1% -100% 8%. 200% -8% 21%. 100%. 400% 200% 16% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Allerød Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Yde lse sgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Allerød Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere 48 8% 9% 11% -32% -21% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Allerød 2. kvt kvt kvt 2012 Andel*** Udvikling i antal 26 5% 0% 6% 30% -7% -7% 21 4% 4% 5% 62% 27% 11% I alt 95 14% 12% 17% -9% -10% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 25

28 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Jobcenter Allerød Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 37 28,3% 26,9% 25,0% 7 41,8% 54,6% 51,2% 12 44,1% 42,0% 37,9% 2 0,0% 12,4% 18,8% 58 32,2% 34,8% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Allerød Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0 0,0% 15,1% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 0 0,0% 24,9% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 3 78,4% 53,2% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 19,8% 37,0% Virksomhedspraktik* 8 42,3% 33,4% 26,4% Forløb i alt 11 44,1% 34,9% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Allerød Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 1 26,9% 11,6% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 9 30,1% 14,7% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud 0 0,0% 29,0% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 10,9% 14,3% Virksomhedspraktik* 15 17,1% 11,6% 10,6% Forløb i alt 25 21,3% 13,6% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") 26

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere