Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GULDBORGSUND Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Nedbringe tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Unge ydelsesmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Guldborgsund har en række positive resultater i beskæftigelsesindsatsen i status efter januar 2012: På 2 ud af 4 ministermål (arbejdskraftreserven og unge ydelsesmodtagere) har jobcentret haft et fald. For gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er vurderet som midlertidige passive (matchgruppe 3), har jobcentret haft en positiv udvikling og vurderer nu omkring 25 pct. som midlertidigt passive mod 33 pct. ved sidste dialogmøde i november Jobcentret har fastholdt et lavt niveau i antal borgere på sygedagpengeforløb over 26 uger og fastholder et yderligere fald i forløb over 52 uger (tabel 9) Jobcenter Guldborgsund har i 2011 gennemført strategien fra beskæftigelsesplan 2011 med en høj aktiveringsgrad, en tidlig indsats især for kontant- og starthjælpsmodtagere og er på vej til at vende udviklingen blandt unge ydelsesmodtagere, således at de unge fremover må forventes at få bedre fat i uddannelse og arbejde. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GULDBORGSUND - 2. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Guldborgsunds (Guldborgsund Kommune) resultater af indsatsen baseret på den seneste resultatoversigt, Jobindsats.dk og aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt Østdanmark) samt klynge 8, der udover Guldborgsund består af Lolland, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Svendborg og Randers. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Guldborgsund har siden sidste dialogmøde (1. nov. 2011, data fra august 2011) haft en positiv udvikling i 2 af de 4 ministermål. Både antallet af borgere i arbejdskraftreserven og tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er faldet. Antallet af unge ydelsesmodtagere er steget lidt siden dialogmødet i november ligesom antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse, jf. tabel nedenfor - udviklingen for aug. 11 jan.12 er angivet i parentes. Guldborgsund Antal Januar 2012 Ændring i procent Jan. 11 Jan. 12 (aug.11-jan.12) Jobcentrets (reviderede) mål for dec Arbejdskraftreserven % (-10%) Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger * Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 374 3,9% (-6,5%) ,9% (1,9%) ,0% (6,7%) 502 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse *Målet er ændret i forhold til 2011, og der måles nu på tilgangen. De 374 angiver tilgangen til permanente forsørgelsesordninger i perioden marts 2011 februar Målt i forhold til samme måned sidste år (jan. 11 jan.12) har udviklingen i arbejdskraftreserven også været positiv. Det samme gælder for de unge, hvor der ligeledes har været en positiv udvikling målt på årsbasis. Stigningen blandt antal ikke-vestlige på offentlig forsørgelse har på årsbasis været mindre. På 2 af målene (arbejdskraftreserve og unge) har udviklingen i Guldborgsund det seneste år været mere positiv end i sammenlignelige kommuner og på det 3. mål (og ikke-vestlige) har udviklingen ligget på samme niveau. 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Guldborgsunds tværgående udfordringer drejer sig hovedsageligt om: 1. at få nedbragt antal personer, der overgår til permanent forsørgelse 2. at få nedbragt antallet af unge på offentlig forsørgelse herunder at sikre og anvende de mest målrettede og effektive tilbud. 3. at nedbringe antal kontant- og starthjælpsmodtagere, der er midlertidigt passive. 3.2 Nedbringe tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Andelen af borgere på permanent forsørgelse ligger fortsat højt sammenlignet med øvrige jobcentre i klyngen, men antallet ser samtidig ud til at været stagneret om end det er steget lidt siden sidste dialogmøde i november 2011 (jf. tabel 6 og figur 5 i bilagsmaterialet). Dette skyldes en øget tilgang til førtidspension, idet tilgangen til såvel fleksjob som ledighedsydelse er faldet. Stigningen i tilgang til førtidspension ses stadig hos ikke-vestlige indvandrere og de helt unge ydelsesmodtagere. Ikke-vestlige borgere Det er dog positivt, at siden dialogmødet i november 2011 er stigningen i antal ikke-vestlige borgere, (jf. tabel 12) på førtidspension igen mindsket og der har ligeledes været en mindre tilgang af ikke-vestlige på sygedagpenge. Samtidig ses, at antallet midlertidigt passive ikkevestlige borgere er faldet. Dette er positivt især hvis disse borgere er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Gruppen af ikke-vestlige borgere har tidligere bidraget til jobcentrets stigning i borgere på førtidspension, og det er derfor vigtigt, at jobcentret holder fast i den positive udvikling. Unge ydelsesmodtagere Antallet af unge ydelsesmodtagere, der overgår til førtidspension, er fortsat med at stige siden dialogmødet i november 2011, men stigningstakten er lavere end set på årsbasis. Stigningen ses fortsat primært hos de helt yngste16 24-årige, jf. tabel 11. Der har i samme periode været fald i antal unge på sygedagpenge, og som er vurderet midlertidigt passive. Dette gælder for både de årige og de årige. Det er positivt, hvis disse unge er blevet mere arbejdsmarkedsparate, og som drøftet på dialogmøder er det vigtigt at forebygge, at helt unge borgere kommer på førtidspension fx ved at styrke en koordineret parallel indsats for unge med andre problemer end ledighed. Når der ses på tilkendelsen af førtidspension i 2012 (januar marts) har der været en stigning for de unge under 30 år. I 2011 blev tilkendt førtidspension til11 unge under 30 år, hvor der i de 3 første måneder af 2012 tilkendt førtidspension til 15 unge under 30 år jf. Jobindsats. Alle 15 borgere er med dansk oprindelse. Langtidsledighed Andelen af langtidsledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er stadig lavere i Guldborgsund end i klyngen, jf. tabel 5. Andelen af langtidsledige i begge forsørgelsesgrupper er faldet siden sidste dialogmøde. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere er andelen steget lidt på årsbasis, men faldet kraftigt siden sidste dialogmøde i november Dette er positivt, hvis de jobklare kontanthjælpsmodtagere er kommet i beskæftigelse. 3

6 Som tidligere drøftet er det fortsat vigtigt, at jobcentret har optimalt fokus på at nedbringe antallet af borgere, der overgår til permanent forsørgelse og evt. i samarbejde med kommunens social- og sundhedsforvaltning tilrettelægger en samlet indsats, der understøtter borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Siden dialogmødet i november 2011 deltager Jobcenter Guldborgsund i beskæftigelsesregionens kortlægning af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i match 3, hvor der forventes at foreligge en rapport med anbefalinger medio april Desuden aftaltes på sidste dialogmøde, at Jobcenter Guldborgsund samarbejder med beskæftigelsesregionen om en tilsvarende ekstern gennemgang af sager, der er under overvejelse til førtidspension, og som har været behandlet i det lokale pensionsnævn. 3.3 Unge ydelsesmodtagere Guldborgsund har fortsat en stor andel unge under 30 år på overførselsindkomst, jf. figur 11. Antal fuldtidspersoner er dog faldet det seneste år (fra januar 2011 januar 2012) med knap 7 pct., hvor der i klyngen og Østdanmark har været et noget mindre fald. Siden dialogmødet i november 2011 (data fra august 2011), har der dog været en lille stigning blandt a-dagpengemodtagere, jf. tabel 9 Stigningen skyldes formentlig sæsonudsvingene på det lokale arbejdsmarked. Antallet af unge, der er vurderet midlertidigt passive, er faldet meget i perioden, hvorimod antal unge i match 2 (indsatsparate) er steget. Det er positivt, hvis det betyder, at de unge midlertidigt passive nu er kommet nærmere arbejdsmarkedet og derfor er vurderet indsatsklare. Som tidligere drøftet er det vigtigt, at der iværksættes målrettede og koordinerede aktiveringstilbud for de unge, der vil føre tættere til egenforsørgelse i enten job eller uddannelse. Guldborgsund har i Beskæftigelsesplan 2011 og fortsat i 2012 en strategi om at øge brugen af revalidering, der dog ikke ses at slå igennem for unge under 30 år. Jobcenter Guldborgsund har netop indgivet interessetilkendegivelse på Beskæftigelsesregionens pulje med forslag til Projekt "Særlig tilrettelagt aktiveringsforløb inden for bygge- og anlægsvirksomhed for langtidsledige unge", hvor deltagelse drøftes nærmere i 2. kvt Som aftalt drøftes indsatsen for unge ydelsesmodtagere på det kommende dialogmøde med afsæt i de hidtidige drøftelser og med fokus på udviklingen i de lokale initiativer (ungeindsatsen på CELF, Rette Kurs, NORMA samt KL's Partnerskabsprojekt) og jobcentrets systematiske måling af effekt som styringsinstrument i indsatsen 3.4 Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Ud af alle kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Guldborgsund er 25 pct. vurderet som midlertidigt passive mod 21 pct. i Østdanmark, jf. Jobindsats.dk. Gruppen af midlertidigt passive er faldet meget (fra at udgøre 33 pct.) siden sidste dialogmøde i november jf. tabel 1. Samtidig har Guldborgsund i højere grad end i Østdanmark som helhed ommatchet ledige fra match 3 til match 2 og dermed ændret vurdering af disse ledige fra at være midlertidigt passive til at være indsatsparate jf. tabel 8 og 9.. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 7 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 8 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, januar Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 9 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune 9 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Guldborgsund Kommune, indekseret (jan = 100) 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 10 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 11 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 12 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 13 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), januar Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 13 Figur 6. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 14 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Guldborgsund Kommune 14 Figur 8. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Guldborgsund Kommune 15 Tabel 8. Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2011, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i Jobcenter Guldborgsund 15 Tabel 9. Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2011, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i Østdanmark. 16 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 Figur 9. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16 Figur 10. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, jan UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 18 Figur 11. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, jan

8 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 20 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, jan 11 - jan Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), jan AKTIV OG TIDLIG INDSATS 24 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 3. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 VIRKSOMHEDSINDSATS 26 Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 4. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 4. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 SELVFORSØRGELSESGRAD 27 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 1. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 1. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 1. kvt

9 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling Fuldtidspersoner 1 befolkningen 2 feb feb 2012 Andel af Guldborgsund Kommune Guldborgsund Klyngen Østdanmark februar Dagpengemodtagere ,2% -8% (41%) -2% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 498 1,3% -7% (14%) 1% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 704 1,9% 21% (22%) -1% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 399 1,1% -16%(-14%) 42% 13% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 5 0,0% 150% (400%) -41% -21% - Personer på sygedagpenge ,7% -12% (12%) -12% -11% - Personer på revalideringsydelse 104 0,3% -5% (1%) -18% -20% - I alt ,4% -6% (19%) -2% -3%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

10 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, januar % 8% 7% 6% 5% 4% 6,0% 1,6% 5,0% 1,2% 4,7% 1,3% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 8,0% 7,0% 2,3% 1,8% 4,6% 0,9% 5,4% 0,7% 5,1% 4,9% 0,9% 0,5% 5,5% 0,6% 4,6% 4,6% 0,5% 0,8% 5,4% 0,9% 5,5% 1,0% 4,8% 1,3% 3% 2% 1% 4,4% 3,7% 3,4% 5,7% 5,2% 3,8% 4,8% 4,2% 4,4% 5,0% 4,1% 3,8% 4,5% 4,5% 3,6% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Guldborgsund Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis jan-11 jan-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (14%) -4% -3% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (0%) 2% 2% -5% I alt % (10%) -3% -2% -3% Kommunens mål: 1320 personer i arbejdskraftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Guldborgsund 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Guldborgsund JC Guldborgsund (Bruttoledige, fuldtidspers.) Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 9

12 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Guldborgsund Kommune, indekseret (jan = 100) 140 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Guldborgsund Østdanmark Guldborgsund Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,8% 87,7% 35 39,8% 29,4% Uddannelse* 4 1,7% 2,1% 5 5,7% 7,1% Ledighed 13 5,7% 3,5% 2 2,3% 7,2% Match 2 / match ,6% 50,1% Barselsdagpenge 1 0,4% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 15 6,6% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 4 1,7% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 5 5,7% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 10

13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, januar 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -4,6% (14,3%) -4% -2% Selvstændige 74 7,2% 5,4% 6,5% 19,4% (15,6%) -2% 4% Dana, A-Kasse For Selvstændige 18 1,8% 1,2% 1,4% 38,5% (38,5%) 15% 9% ASE 56 5,5% 4,1% 5,0% 14,3% (9,8%) -6% 3% Akademikere 32 3,1% 2,6% 14,3% 14,3% (14,3%) -8% 1% Akademikernes A-Kasse 17 1,7% 0,7% 5,0% 112,5% (70,0%) 5% 7% CA, A-kasse 0 0,0% 0,3% 1,8% 100,0% (-100,0% -6% 5% Ingeniørernes A-Kasse 4 0,4% 0,6% 2,0% -42,9% (-33,3%) -28% -15% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,5% 0,4% 2,0% 0,0% (0,0%) -11% 0% Magistrenes A-Kasse 6 0,6% 0,7% 3,6% 100,0% (50,0%) 5% 4% Funktionærer og tjenestemænd 95 9,3% 9,9% 9,3% 10,5% (17,3%) 34% 16% BUPL, A-kasse 33 3,2% 2,6% 1,7% 65,0% (22,2%) 48% 28% Danske Sundhedsorg. A- kasse 5 0,5% 0,6% 0,8% -37,5% (0,0%) 57% 7% Lærernes A-kasse 21 2,0% 2,5% 1,6% 16,7% (16,7%) 47% 36% FTF- A -kasse 17 1,7% 2,6% 4,3% -37,0% (-5,6%) 9% 4% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 19 1,9% 1,7% 0,9% 46,2% (46,2%) 36% 37% HK /Danmarks A-kasse ,5% 11,5% 11,6% -9,2% (21,9%) -5% -3% Tekniske funktionærer 63 6,1% 5,4% 7,7% 18,9% (23,5%) -3% -2% Business Danmarks A-Kasse 8 0,8% 0,6% 0,8% 166,7% (166,7% -4% -10% Min A-kasse 18 1,8% 1,1% 1,7% 0,0% (38,5%) -13% 6% Funkt. og Servicef. A-kasse 6 0,6% 0,5% 1,2% 50,0% (50,0%) 109% 20% Ledernes A-kasse 16 1,6% 1,8% 2,3% 14,3% (-11,1%) 0% -7% Teknikernes A-Kasse 15 1,5% 1,4% 1,7% 7,1% (15,4%) -14% -12% Byggefagene 30 2,9% 2,3% 2,1% -6,3% (25,0%) -31% -33% Byggefagenes A-Kasse 14 1,4% 1,4% 1,3% -6,7% (40,0%) -28% -31% El-Fagets A-Kasse 16 1,6% 0,8% 0,8% -5,9% (14,3%) -36% -35% Metalarbejdernes A- Kasse 45 4,4% 6,1% 2,8% -18,2% (-18,2%) -27% -26% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,2% 30,6% 20,4% -21,3% (7,4%) -13% -15% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 13 1,3% 1,8% 0,9% -35,0% (44,4%) -14% -17% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 93 9,1% 8,3% 6,9% 10,7% (20,8%) 22% 25% Øvrige ,7% 15,7% 17,5% 11,0% (19,8%) 4% 7% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Guldborgsund Guldborgsund 42 4,1% 4,0% 4,8% 20,0% (16,7%) 9% 12% 6 0,6% 0,8% 1,4% -33,3% (-45,5%) 11% 12% Kristelig A-Kasse ,0% 10,9% 11,4% 12,0% (30,4%) 1% 4% og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 8 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Guldborgsund Klynge 8 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe januar 2012 januar 11 - januar 12 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtage re (Andel) 22,0% 25,5% 30,0% -1,4 (-9,2) -3,2-0,6 (Antal) ,0% (6,0%) -10,0% -3,2% (Andel) 26,7% 31,3% 33,5% 2,3 (-40,2) 4,6 3,0 (Antal) ,4% (-72,9%) 8,9% 1,9% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 26,7% ud af de udelukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Guldborgsund, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i januar Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra juli

15 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), januar 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 18% 17,0% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 13,2% 10,9% 13,3% 11,3% 12,4% 10,5% 14,5% 9,2% 7,9% 12,9% 10,6% 10,6% 8,0% 10,8% 7,8% 10,5% 7,9% 14,2% 11,5% 11,5% 8,6% 13,8% 9,7% 11,9% 9,5% 11,9% 9,5% 7,3% 5,9% 2% 0% 2,3% 2,0% 1,9% 2,5% 1,3% 2,3% 2,6% 3,0% 2,6% 2,8% 2,9% 4,1% 2,4% 2,4% 1,4% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal feb feb 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe feb 2012 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (2%) 0% -2% 11,3% 9,4% 5,9% 519-6% (-6%) -2% -2% 1,4% 1,8% 1,0% 238-6% (-2%) 7% 8% 0,6% 0,7% 0,3% % (1%) 0,1% -1,3% 13,3% 11,9% 7,3%, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Guldborgsund 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

16 Figur 6. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) Indeks Fleksjob og Ledighedsydelse, Guldborgsund Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 Førtidspension, Guldborgsund Førtidspension (klyngen) feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Guldborgsund Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension apr 09 - mar maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 Kommunens mål: 320 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 14

17 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, dec 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Guldborgsund Kommune % 10% -30% (-5%) -55% (-3%) Klyngen % 12% -14% -24% Østdanmark % 12% -16% -22% og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra juli 2011 Figur 8. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Guldborgsund Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 Match 1 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Tabel 8. Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2011, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i Jobcenter Guldborgsund Antal personer, 4. kvt 2011 Andel personer, 4. kvt 2011 I alt primo Uden ydelse måneden efter kvartalet* Match 1, ultimo Match 2, ultimo Match 3, ultimo Uden ydelse måneden efter kvartalet Match 1: Jobklar % 66% 7% 2% Match 2: Indsatsklar % 2% 83% 9% Match 3: Midlertidigt passiv % 1% 15% 81% I alt % 22% 39% 27% * Personer, som i januar 2012, ikke modtog nogen af følgende ydelser: A-dagpenge, sygedagpenge, Kontanthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob eller førtidspension. Match 1, ultimo Match 2, ultimo Match 3, ultimo 15

18 Tabel 9. Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2011, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i Østdanmark. Antal personer, 4. kvt 2011 Andel personer, 4. kvt 2011 I alt primo Uden ydelse måneden efter kvartalet* Match 1, ultimo Match 2, ultimo Match 3, ultimo Uden ydelse måneden efter kvartalet Match 1, ultimo Match 2, ultimo Match 3, ultimo Match 1: Jobklar % 72% 6% 2% Match 2: Indsatsklar % 1% 85% 8% Match 3: Midlertidigt passiv % 1% 12% 84% I alt % 24% 44% 22% * Personer, som i januar 2012, ikke modtog nogen af følgende ydelser: A-dagpenge, sygedagpenge, Kontanthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob eller førtidspension. Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe januar 2012 januar 11 - januar 12 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 59,1% 62,4% 60,9% -6,5 (-2,3) 0,8-3,4 (Antal) ,9% (31,5%) 1,0% 1,5% (Andel) 71,0% 65,6% 70,7% 9,0 (5,6) -3,3-0,6 (Antal) ,5% (-6,1%) 28,1% 13,7% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 59,1% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Guldborgsund, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 9. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Guldborgsund Klyngen Østdanmark 120 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec

19 Figur 10. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, jan ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 6,6% 6,2% 6,2% 5,7% 5,1% 6,7% 6,9% 5,9% 7,3% 6,7% 6,7% 6,2% 6,0% 6,3% 4,6% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 11. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, jan 12 20% 18% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 18,1% 16% 14% 12% 15,4% 13,9% 15,6% 12,5% 12,4% 13,1% 13,3% 11,6% 15,4% 13,3% 10,3% 13,3% 13,7% 10% 8% 7,4% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland og egne beregninger Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark 18

21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe jan-11 %-vis udvikling Dagpengemodtagere ,2% (4,5%) -10% -9% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) ,1% (-5,8%) 0% -9% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,2% (19,1%) 8% 15% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) ,6% (-25,0%) 31% 12% Revalidender ,8% (4,8%) -20% -21% Forrevalidender ,7% (-66,7%) -28% -16% Sygedagpengemodtagere ,0% (-10,7%) -11% -13% Ledighedsydelsesmodtagere ,5% (16,7%) -5% 14% Personer i Fleksjob ,0% (15,4%) -6% -12% Førtidspensionister ,8% (8,1%) 5% 4% I alt ,9% (1,9%) 0% -2% jan-12 Kommunens mål: 1299 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, Beskæftigelsesplan for Guldborgsund 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 %-vis udvikling %-vis udvikling Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis jan-11 jan-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (12,9%) -9% -5% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,0% (11,3%) 3% -6% ,7% (44,6%) 7% 14% ,5% (-28,8%) 37% 16% ,0% (12,5%) -16% -16% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-100,0% -40% -10% ,9% (-9,9%) -11% -13% ,0% (33,3%) 5% 21% ,0% (8,3%) 1% -11% ,9% (5,8%) 3% 3% I alt ,4% (8,4%) -1% -2% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

22 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe jan-11 jan-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,5% (-6,7%) -11% -15% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (-14,1%) -2% -10% ,4% (8,1%) 8% 16% ,7% (-21,9%) 28% 9% 4 4 0,0% (-20,0%) -29% -30% 1 1 0,0% (-50,0%) -27% -17% ,4% (-12,2%) -10% -13% 3 3 0,0% (0,0%) -36% -8% 2 2 0,0% (100,0%) -24% -16% ,5% (10,4%) 8% 5% I alt ,0% (-3,6%) 0% -3% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 20

23 Figur 13. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 300 A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 21

24 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, jan 11 - jan 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal jan 12 Guldborgsund Klynge Østdanmark Guldborgs und Klynge Østdanmark 62 6,9% (40,9%) 0,0% 7,3% 4,1% 5,9% 5,9% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 40-31,0% (5,3%) -1,7% 9,7% 2,7% 2,1% 2,9% 96 45,5% (15,7%) -1,1% -31,3% 6,4% 6,2% 5,1% 50-31,5% (-24,2%) 24,8% -14,1% 3,3% 3,8% 2,5% 3-40,0% (-25,0%) -34,1% -5,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0 - (-) -30,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 29 20,8% (3,6%) -10,1% 3,3% 1,9% 2,8% 2,4% 5-6,3% (0,0%) 23,6% 0,0% 0,3% 0,5% 0,3% 15-37,5% (-6,3%) -4,5% 0,0% 1,0% 1,0% 0,5% ,1% (8,3%) 4,9% 0,0% 14,8% 15,0% 8,7% I alt ** 522 3,0% (6,7%) 2,7% -6,1% 34,9% 37,6% 28,4% Kommunens mål: 502 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Guldborgsund 2012 og egne beregninger * Befolkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Guldborgsund Kommune var der desuden 1 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i januar 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

25 Figur 14. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), jan % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 10% 8% 6% 4% 7,6% 10,3% 2% 0% 2,3% 0,4% 4,0% 0,7% 3,9% 0,6% 4,8% 1,0% 2,8% 3,2% 0,6% 3,0% 1,0% 4,5% 1,2% 3,5% 0,6% 5,2% 0,9% 4,9% 1,3% 1,6% 0,2% 4,7% 1,2% 4,5% 1,2% 3,6% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 23

26 Aktiv og tidlig indsats Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Yde lse sgruppe 4. kvt kvt kvt 2011 Guldborgsu Guldborgs Klyngen Østdanmark nd und Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 40,7 34,3 33,2 4,1 (4,6) 2,6 4,1 53,8 43,5 35,8-10,2 (-5,7) -10,1-9,5 42,0 30,5 27,5-1,2 (-7,5) -5,4-2,6 16,5 33,5 29,0-2,9 (-0,3) -11,7-2,8 og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra december A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Guldborgsund Antal Klyngen Andel Øst danmark Guldborgs und Klyngen Østdanmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 42% 46% 2,0 1,3 5,8 heraf : Privat løntilskud 82 4% 4% 4% 0,6 0,1 3,7 Offentlig løntilskud % 10% 8% -1,3-0,1 8,5 Virksomhedspraktik % 12% 12% 3,4 2,2 8,5 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 72% 63% -5,7-8,6-8,3 heraf : Privat løntilskud 25 4% 3% 4% 0,9-0,7 0,3 Offentlig løntilskud 18 3% 4% 6% -1,0 1,2 2,2 Virksomhedspraktik % 25% 17% -13,2 4,4 1,9 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 58% -4,4-12,8-4,5 heraf : Privat løntilskud 0 0% 2% 2% 0,0 0,4 0,3 Offentlig løntilskud 4 1% 1% 1% 0,5 0,3 0,7 Virksomhedspraktik % 20% 16% -7,3 6,1 4,3 og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 24

27 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 3. kvt 2011 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Guldborgsu Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark nd A-dagpengeforløb 35% 41% 36% -7,8 (-12,2) -2,9 4,9 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 84% 80% 81% -5,0 (-8,2) 6,5 4,8 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 77% 69% 71% -9,4 (-19,8) 4,8 6,8 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 83% 68% 64% -4,5 (-15,8) 7,8 1,3 I alt (Antal personer) (469) (4.255) (16.770) -15%* -2%* 9%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 3. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 3. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 9% 10% 10,2% 0,4 (0,3) 1,7 3,6 60% 62% 50% -8,6 (4,5) -7,7-6,0 19% 37% 30% -16,8 (-17,1) -15,5-5,5 (190) (1.809) (7.227) -13%* -9%* 0%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

28 Virksomhedsindsats Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 4. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Guldborgsu Guldborgsu Guldborgsu Kly ngen* Kly ngen* Kly ngen* nd nd nd 9,4% 10,6% 41,7% 33,7% 11,4% 14,7% Guldborgsu nd Kly ngen Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 6,1% 6,1% 4,2% 7,2% 21,3% 35,8% 0,7% 3,3% 1,1% 1,5% 25,5% 29,2% 0,0% 1,2% 0,0% 4,1% 18,9% 39,0% 8,7% 9,4% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 4. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Guldborgsun Guldborgsun Guldborgsun Kly ngen* Kly ngen* Kly ngen* d d d 11% -5% -15% -7% 45% 24% 33% -11% -15% 45% -42% 8% 0% 42% 50% 160% -17% 24% -100% 43%. 1600% -22% 25% 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 1. kvt 2011 Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik * Forløb i alt ,8% 24,3% 23,4% 17 39,5% 45,3% 46,4% 82 29,4% 30,1% 35,2% 2 0,0% 24,9% 21,5% ,2% 28,1% 28,3% og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 1. kvt 2011 Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 5 40,7% 38,0% 21,7% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt ,3% 24,5% 23,8% 6 61,3% 40,1% 36,6% 3 3,8% 22,3% 33,8% ,1% 28,4% 25,2% ,7% 28,1% 25,8% og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed. Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 1. kvt 2011 Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 3 40,1% 6,2% 9,8% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt 80 7,3% 6,8% 7,2% 0 48,4% 26,1% 32,0% 0 1,9% 14,7% 8,0% 57 6,1% 9,2% 7,4% 144 8,0% 8,0% 8,1% og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed. 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere