Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ODSHERREDJOBCENTER ODSHERRED Status på de 4 ministermål 1 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Nedbringelse af antallet af borgere på permanent forsørgelse Nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse 3 BILAG 4

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Odsherred er på vej til at indfri jobcentrets lokale mål i beskæftigelsesplan 2012 for et ud af de fire nationale beskæftigelsesmål (nedbringelse af arbejdskraftreserven), mens jobcentret fortsat er et stykke fra at indfri de øvrige 3 lokale mål (nedbringe tilgangen af borgere på permanent offentlig forsørgelse, antallet af unge og ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse). Jobcentret har en udfordring med en stor andel af borgere, der er på permanent offentlig forsørgelse. Samtidig går udviklingen mod en øget tilgang af nye borgere på især førtidspension. Ligeledes har jobcentret fortsat en udfordring med en stor andel af unge på offentlig forsørgelse. Antallet er stigende samlet set, men særlig stor er udfordringen i forhold til de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere mellem 16 og 24 år samt de 25 til 29 årige førtidspensionister. 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER ODSHERREDJOBCENTER ODSHERRED - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Odsherreds resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Odsherred - indgår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariager fjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs og Skanderborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Odsherred har fra april 2011 til april 2012 haft en positiv udvikling for 1 ud af 4 nationale beskæftigelsesmål, hvor antallet af personer i arbejdskraftreserven er faldet. Tilgangen af borgere til permanent forsørgelse, antallet af unge og antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er steget i samme periode med henholdsvis knap 10 pct., knap 6 pct. og godt13 pct.. Ser man på udviklingen siden sidste individuelle dialogmøde i november 2011 har jobcentret haft en negativ udvikling på alle 4 nationale beskæftigelsesmål (data var fra august 2011, og udvik- august 2011 til april 2012 er angivet i parentes i tabellen neden lingen for). 1

4 Oversigt over resultater for ministermål 2012 Antal Ændring i procent Jobcentrets mål Odsherred April 2012 Apr. 11 Apr. 12 for dec (aug.11 - apr. 12) Arbejdskraftreserven % (+5%) 805 Tilgangen til permanent forsørgelse % (+15 %) -55 Unge under 30 år på offentlig ,7 % (+13,7 %) 631 forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,6 % (+7,7 %) 161 Samlet set er Jobcenter Odsherred godt på vej til at indfri 1 af jobcentrets lokale beskæftigelsesmål, mens der er behov for ekstra fokus på, at jobcentret når målet for tilgangen til borgere på permanent forsørgelse, målet for antallet af unge på offentlig forsørgelse og målet for antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Nedbringelse af antallet af borgere på permanent forsørgelse Jobcenter Odsherred har fortsat den højeste andel af borgere på permanent offentlig forsørgelse i klyngen (14 %) og særligt andelen af borgere på førtidspension er markant højere end andelen i de øvrige jobcentre i klyngen. Antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse er imidlertid faldet lidt det seneste år, men ikke tilstrækkeligt til mærkbart at ændre på den høje andel af borgere på permanent offentlig forsørgelse. Baggrunden er en stigning i nytilkendelser af såvel førtidspension som fleksjob. Antallet af unge på førtidspension er steget det seneste år såvel bestanden som tilgangen til førtidspension. Stigningen er desuden øget set i forhold til seneste dialogmøde (data er i perioden august 2011 til april 2012). Udfordringen fremstår særligt tydeligt for de unge mellem 25 og 29 år. 57 unge mellem 25 og 29 år er i april 2012 på førtidspenison. Siden april 2011 er antallet af ikke-vestlige borgere på førtidspension steget med 22 pct. og siden sidste dialogmøde med 13 pct.. Antallet af ikke vestlige borgere på førtidspension er i april 2012 på 60 personer. Andelen af arbejdsstyrken, der er på sygedagpenge i Odsherred kommune, er den højeste andel i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb er dog faldet det seneste år Antallet af ledige indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er steget. Samtidig er langtidsledigheden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steget fra april 2011 til april 2

5 pct. af de indsatsklare såvel som de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er langtidsledige i april Trods et fald i antallet af borgere på langvarige sygedagpenge, er fødekæden - til permanent offentlig forsørgelse ikke brudt, idet Odsherred fortsat har høj andel af arbejdsstyrken, der er sygemeldt (5,2 ) kombineret med et stigende antal ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3, herunder et stigende antal langtidsledige i matchgruppe 2. Samtidig med en stigning i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere herunder langtids- ses et fald i den tidlige aktiveringsindsats og i aktiveringsgraden for denne gruppe af ledige. ledige Derudover er effekten af indsatsen relativt lav for de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere. 3.3 Nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse Odsherred har fortsat den højeste andel af unge på overførselsindkomst i klyngen af sammenlignelige kommuner, svarende til 18,1 pct. af alle unge mellem 16 og 29 år. Samtidig er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget med 5,7 pct. det seneste år og 13,7 pct. siden sidste dialogmøde. Aktuelt er 686 unge under 30 år ledige i Odsherred kommune, heraf udgør de helt unge mellem 16 og 24 år 60 pct. Udfordringerne i relation til ungegruppen fremstår særlig tydeligt for gruppen af helt unge mellem 16 og 24 år indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, og for de 25 til 29 årige er det stigningen i antallet af førtidspensionister, der fremstår som den største udfordring for Jobcenter Odsherred. Stigningen i Odsherred i antallet af unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er større end i klyngen og Østdanmark. Antallet af unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er fra april 2011 til april 2012 steget med henholdsvis 29 og 15 pct. En udvikling, der også ses i perioden siden sidste dialogmøde. Hovedparten af de unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er at finde i gruppen af helt unge mellem 16 og 24 år. For at imødegå en fortsat stigning i antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere kan jobcentret bl.a. fokusere på en tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats. Jobcentret har aktuelt en højere aktiveringsgrad for de unge end for de ældre aldersgrupper, og jobcentret har en lidt større andel af de unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud sammenlignet med klyngen jf. tabel 13 og jobindsats.dk. Effekten af indsatsen er relativt lav, men øget det seneste år jf. jobindsats. Antallet af unge førtidspensionister er steget det seneste år og sidste dialogmøde. Samtidig er stigningen væsentlig større end stigningen i antallet af unge førtidspensionister i klynge og Østdanmark. Stigningen har primært ramt de unge årige. Samlet set har jobcentret store udfordringer i forhold til udviklingen i antallet af unge kontanthjælps- særligt de ikke-jobklare. Jobcentret har dog allerede fokus på problemstillingen med modtagere, implementeringen af resultaterne af et forandringsteoriprojekt med henblik på at gennemføre en målrettet beskæftigelsesindsats for denne gruppe af unge. 3

6 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 6 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Odsherred Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 6 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 7 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, april Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 8 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Odsherred Kommune 8 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Odsherred og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 9 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 10 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 11 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 12 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), april Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Odsherred Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 12 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Odsherred Kommune og Klynge 10, indekseret (jan = 100) 13 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Odsherred Kommune 13 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, mar Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Odsherred Kommune 14 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 15 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, apr UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 16 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, apr Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 4

7 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 19 Tabel 12. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 20 Tabel 13. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 20 Tabel 14. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 20 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, apr 11 - apr Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), apr AKTIV OG TIDLIG INDSATS 23 Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 VIRKSOMHEDSINDSATS 25 Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 21. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Odsherred Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 SELVFORSØRGELSESGRAD 26 Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

8 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Odsherred Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling apr apr 2012 Odsherred Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 april 2012 Odsherred Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 681 3,5% -14% (9%) -5% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 335 1,7% -1% (4%) 2% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 333 1,7% 22% (17%) 8% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 270 1,4% 9% (10%) 9% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 5 0,0% 0% (-17%) 13% -14% - Personer på sygedagpenge 477 2,5% -7% (-7%) -12% -11% - Personer på revalideringsydelse 106 0,6% -15% (-14%) -4% -19% - I alt ,5% -4% (4%) -4% -2%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 2kvt2012 6

9 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, april % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6% 5% 4% 5,5% 1,8% 5,7% 0,9% 4,7% 0,9% 4,4% 0,7% 3,4% 4,3% 0,7% 4,6% 0,7% 5,0% 1,1% 4,4% 0,7% 4,6% 1,2% 4,6% 0,8% 4,9% 1,4% 3% 0,3% 2% 1% 3,6% 4,9% 3,8% 3,7% 3,0% 3,6% 3,9% 3,9% 3,7% 3,4% 3,8% 3,5% 0% Odsherred Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Klyngen Østdanmark Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Odsherred Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark %-vis apr-11 apr-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (3%) -6% -3% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (10%) 9% 5% 2% I alt % (5%) -4% -1% 0% Kommunens mål: 805 personer i arbejdskraftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Odsherred 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 160 JC Odsherred Klyngen Østdanmark JC Odsherred (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Odsherred Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp 140 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr

11 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Odsherred og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Odsherred Østdanmark Odsherred Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 95 84,8% 87,7% 11 20,8% 29,4% Uddannelse* 0 0,0% 2,1% 1 1,9% 7,1% Ledighed 4 3,6% 3,5% 10 18,9% 7,2% Match 2 / match ,7% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 11 9,8% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 2 1,8% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 2 3,8% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på ba ggrund af DREAM 9

12 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Odsherred Klynge 10 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, april 2012 personer Østdanmark Odsherred Odsherred Klynge 10 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -20,4% (2,8%) -6% -1% Selvstændige 32 6,3% 4,8% 6,4% -30,4% (6,7%) 5% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 1,4% 1,1% 1,5% 0,0% (75,0%) -2% 14% ASE 25 4,9% 3,7% 4,9% -35,9% (-3,8%) 8% 0% Akademikere 9 1,8% 3,6% 14,7% 28,6% (-25,0%) 2% 8% Akademikernes A-Kasse 5 1,0% 1,1% 5,2% - (-) 40% 15% CA, A-kasse 0 0,0% 0,6% 2,0% - (-100,0%) 22% 21% Ingeniørernes A-Kasse 0 0,0% 0,7% 1,8% - (-) -29% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 0,4% 1,9% - (-) 3% 3% Magistrenes A-Kasse 4 0,8% 0,9% 3,8% -42,9% (-42,9%) -6% 7% Funktionærer og tjenestemænd 52 10,3% 8,4% 8,6% 15,6% (0,0%) 13% 11% BUPL, A-kasse 12 2,4% 1,7% 1,5% -7,7% (33,3%) -7% 13% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,8% 0,7% - (-) 16% -6% Lærernes A-kasse 14 2,8% 1,8% 1,5% 55,6% (27,3%) 22% 34% FTF- A-kasse 15 3,0% 2,8% 4,0% -6,3% (-6,3%) 17% 5% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 11 2,2% 1,2% 0,8% 57,1% (-31,3%) 30% 16% HK /Danmarks A-kasse 39 7,7% 9,9% 11,0% -29,1% (-17,0%) -6% 0% Tekniske funktionærer 22 4,3% 6,2% 7,6% -35,3% (69,2%) -6% 1% Business Danmarks A-Kasse 4 0,8% 0,6% 0,8% -55,6% (33,3%) -26% -2% Min A-kasse 13 2,6% 0,9% 1,7% 18,2% (116,7%) -1% 6% Funkt. og Servicef. A-kasse 0 0,0% 0,4% 1,3% - (-) 84% 30% Ledernes A-kasse 5 1,0% 2,2% 2,2% -50,0% (25,0%) -3% -7% Teknikernes A-Kasse 0 0,0% 2,0% 1,6% -100,0% (-) -12% -7% Byggefagene 17 3,4% 2,0% 2,6% -50,0% (-32,0%) -21% -22% Byggefagenes A-Kasse 8 1,6% 1,4% 1,8% -65,2% (-38,5%) -6% -20% El-Fagets A-Kasse 9 1,8% 0,6% 0,8% -18,2% (-25,0%) -43% -25% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 22 4,3% 5,1% 2,9% -4,3% (15,8%) -19% -18% ,8% 33,0% 21,5% -31,4% (-3,8%) -14% -14% 0 0,0% 1,7% 0,9% - (-) -27% -19% 49 9,7% 7,2% 6,2% 2,1% (8,9%) 19% 13% Øvrige ,9% 17,7% 17,6% -6,2% (21,8%) -1% 5% Det Faglige Hus 27 5,3% 3,3% 4,9% -20,6% (-6,9%) -3% 9% Frie Funktionærers A-kasse 6 1,2% 0,8% 1,4% - (-) 0% 13% Kristelig A-Kasse 73 14,4% 13,6% 11,3% -7,6% (25,9%) -1% 3% og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-ka sse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septe mber

13 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) marts 2012 marts 11 - marts 12 Odsherred Klyngen Østdanmark Odsherred Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 32,9% 27,0% 31,1% -1,4 (-8,3) -5,5-0,3 (Antal) ,3% (- 18,8%) -21,9% -3,7% (Andel) 25,8% 23,1% 31,8% -1,6 (-4,6) 2,4 2,0 (Antal) ,1% (6,8%) 14,4% 3,6% og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af de fire målgruppe r. Dvs. at tabelle n skal læses såd an, at det eksemplelvis e r 25,8% ud af de ud elukkende jobklare kontanthjælpsmodtag ere i Jo bcent er Odsherre d, der har været led ige/aktiverede i minimum 80 p ct. af t iden inden for de seneste 52 uger fra og m ed sidste uge i marts Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

14 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), april % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 14% 14,2% 12% 10% 10,4% 9,3% 10,9% 11,0% 10,3% 11,1% 11,0% 9,7% 8% 6% 11,5% 7,6% 7,1% 8,1% 7,2% 7,3% 8,4% 8,1% 7,3% 8,5% 7,2% 7,3% 4% 4,9% 5,4% 5,9% 2% 0% 2,7% 2,8% 2,2% 2,7% 2,3% 1,9% 2,6% 2,2% 3,7% 2,5% 2,5% 1,4% Odsherred Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Rebild Silkeborg Skive St ruer Syddjurs Sønderborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobind sats.dk, Danmarks statistik og egne be regn ing er Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Odsherred Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal apr apr 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) apr 2012 Odsherred Klyngen Østdanmark Odsherred Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (0%) 1% -2% 11,5% 7,2% 5,9% 402 3% (5%) 0% -1% 2,1% 1,9% 1,0% 118-2% (-5%) 2% 6% 0,6% 0,6% 0,3% % (0%) 0,6% -1,3% 14,2% 9,7% 7,3%, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Od sherred og egne beregninger * Anvendt befolknin gstal er fra 2kvt2012. Alderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlig e forsørgelsesydelser Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra okt ober

15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Odsherred Kommune og Klynge 10, indekseret (jan = 100) 108 Fleksjob og Ledighedsydelse, Odsherred Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Odsherred Førtidspension (klyngen) Indeks Kild e: Jobind sa ts.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Odsherred Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan 10 Kild e: Jobind sa ts.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 Kommunens mål: -55 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 13

16 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, mar 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Odsherred Kommune Klyngen Østdanmark og egne beregninger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 14% -11% (-5%) 13% (-2%) % 13% -9% -15% % 13% -13% -21% Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septe mber Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Odsherred Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% Match 1 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) marts 2012 marts 11 - marts 12 Odsherred Klyngen Østdanmark Odsherred Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 61,0% 55,9% 60,2% -3,9 (-6,8) -1,5-3,4 (Antal) ,0% (7,0%) 6,3% 3,5% (Andel) 61,0% 69,7% 71,3% -7,6 (-8,4) 2,7 0,4 (Antal) ,0% (-1,9%) 17,1% 12,0% og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af de to matchgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses så dan, at det eksemplelvis er 61,0% ud af de u delukkende indsatsklare kontan thjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Odsherred, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. 14

17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Odsherred Klyngen Østdanmark 100 Indeks Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, apr ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,2% 5,0% 4,9% 5,0% 4,3% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 4,6% 5,2% 5,4% 5,3% 4,6% 4,9% 3,9% ,0% 0,0% Odsherred Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Klyngen Østdanmark Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger 15

18 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, apr 12 20% 18% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 18,1% 16% 14% 14,0% 12,4% 14,0% 14,2% 14,1% 13,5% 13,1% 12,9% 12% 10% 9,9% 11,1% 10,1% 8% 6% 4% 2% 0% Odsherred Hjørring Ikast-Brande og egne beregninger Mariager fjord Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Klyngen Østdanmark 16

19 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Odsherred Kommune Klyngen Østdanmark %-vis %-vis apr-11 apr-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,2% (23,3%) -2% -1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,6% (6,6%) -4% -5% ,5% (18,3%) 13% 17% ,0% (32,6%) -3% 6% ,8% (-25,0%) -19% -26% (-) -23% -39% ,3% (-19,2%) -13% -10% 3 3 0,0% (0,0%) 1% 9% 6 6 0,0% (20,0%) -1% -14% ,0% (16,0%) 4% 3% I alt ,7% (13,7%) 0% 1% Kommunens mål: 631 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, Beskæftigelsespla n for Odsherred 2012 og eg ne beregninger Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septe mber

20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Odsherred Kommune Klyngen Østdanmark %-vis %-vis apr-11 apr-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,7% (2,0%) -3% 2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,9% (-10,9%) 4% -1% ,6% (2,8%) 13% 18% ,7% (45,8%) 8% 12% ,7% (-21,4%) -16% -22% (-) -14% 5% ,9% (-3,6%) -12% -10% 3 3 0,0% (0,0%) -5% 14% 5 5 0,0% (25,0%) 5% -14% ,9% (18,8%) 2% 2% I alt ,1% (5,8%) 0% 3% Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septe mber Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Odsherred Kommune Klyngen %-vis apr-11 apr-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,2% (48,8%) 1% -6% ,7% (16,5%) -8% -7% ,3% (26,5%) 14% 16% ,2% (28,2%) -9% 2% ,4% (-30,0%) -26% -34% (-) -24% -44% ,7% (-37,5%) -16% -10% (-) 21% -5% 1 1 0,0% (0,0%) -14% -14% ,7% (12,1%) 7% 3% I alt ,0% (19,6%) 0% -1% Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra septe mber

21 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Odsherred Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr

22 Tabel 12. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling i andel (%-point) og antal (%) apr 11 - Andel og antal - apr 12 apr 12 Jobcenter Odsherred Klynge 10 Østdanmark Jobcenter Odsherred Klynge 10 Østdanmark A-Dagpengemodtagere (andel) 23,7% 16,5% 18,0% -6,5-4,7-1,0 (antal) ,9% -24,8% -6,3% (andel) 8,1% 12,0% 15,5% -5,9-1,3-0,2 Kontanthjælp (antal) ,6% -8,3% 4,2% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 13. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen A-dagpengemodtagere 14,9% 10,7% 34,0% 33,6% 14,9% 23,5% Kontanthjælp (match 1) 7,1% 5,2% 3,6% 5,3% 61,9% 37,9% Kontanthjælp (match 2) 2,4% 2,5% 2,4% 0,6% 31,7% 25,2% Sygedagpengemodtagere 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 25,0% 60,0% 8,7% 5,1% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 14. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* A-dagpengemodtagere -12,5% -14,7% -40,7% 14,9% 16,7% 6,2% Kontanthjælp (match 1) 200,0% 32,0%. 47,8% 126,1% 26,0% Kontanthjælp (match 2) 0,0% 16,7% 0,0% 66,7% 30,0% 6,1% Sygedagpengemodtagere ,0% 0,0% 2,9% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 20

23 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, apr 11 - apr 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * apr 12 Odsherred Klynge Østdanmark Odsherred Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 21-4,5% (-8,7%) -2,0% -1,3% 3,8% 5,3% 5,6% 7-41,7% (-22,2%) 0,9% -1,2% 1,3% 1,8% 3,1% 68 41,7% (25,9%) 11,6% 10,0% 12,4% 6,0% 5,4% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 16 0,0% (14,3%) 8,7% 6,6% 2,9% 3,0% 2,4% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 1-80,0% (-75,0% ) 0,0% -25,9 % 0,2% 0,2% 0,1% 0 - (-) 0,0% -36,4% 0,0% 0,0% 0,0% 13 30,0% (0,0%) -4,8% -3,1% 2,4% 3,2% 2,3% 5-28,6% (-37,5%) 3,9% -1,0% 0,9% 0,7% 0,2% 5 0,0% (25,0%) -4,4% 3,6% 0,9% 1,1% 0,5% 60 22,4% (13,2%) 5,7% 2,9% 10,9% 13,2% 8,7% I alt ** ,6% (7,7%) 3,9% 2,1% 35,7% 34,5% 28,5% Kommunens mål: 161 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Odsherred og egne beregninger * Befolkningstal er f ra 2kvt / og inklude rer a lle ikke-vestlige indvandrere og efterkomm ere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkning stallene, og ikke a ntallet af m odtagere a f offentlige fo rsørgelsesydelser ** I Odsherred Ko mmune var d er desuden 4 ikke-matchede konta nthjælpsm odtagere i april 2012 Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

24 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), apr 2012 Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,8% 4,1% Odsherred 3,6% 5,8% 6,5% 11,2% Hjørring Ikast-Brande 3,3% 6,0% Mariagerfjord Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger 3,0% 5,8% 4,2% 8,8% Rebild Silkeborg 3,5% Skive 6,0% 4,4% 7,8% 3,3% 5,8% Struer Syddjurs 6,5% 11,7% 4,4% 8,0% 10,3% 17,3% Sønderborg Klyngen Østdanmark 22

25 Aktiv og tidlig indsats Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) 1. kvt kvt kvt 2012 Odsherred Klyngen Østdanmark Odsherred Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 30,8 28,6 28,2-2,7 (-10,3) -1,2 1,1 42,4 44,1 32,9-4,6 (-8,3) -0,2-5,8 32,0 31,0 26,8-5,8 (1,4) -0,5-0,2 44,4 35,1 33,8-2,0 (0,0) -4,2 4,5 og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregne t som antallet af f uldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret m ed antallet af fuldtidsperson er på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygeda gpengemodtag ere er fra marts Aktiveringsgraden er h er beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagp engeforløb over 8 uger. Tabel 17. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Antal Odsherred 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Odsherred Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 39% 43% -1,0-1,2 4,2 heraf : Privat løntilskud 44 4% 3% 3% -1,5-0,7 3,4 Offentlig løntilskud % 9% 8% -2,2 1,2 8,2 Virksomhedspraktik 97 8% 14% 10% 0,7 0,9 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 68% 62% -9,6-2,1-3,9 heraf : Privat løntilskud 26 6% 3% 4% 0,2 0,4 0,0 Andel Offentlig løntilskud 13 3% 5% 6% 1,8 2,5 1,5 Virksomhedspraktik % 27% 17% 12,1 3,5-1,2 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 59% -15,5-2,0-1,3 heraf : Privat løntilskud 12 3% 1% 1% -0,5 0,1 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 0% 1% -1,0 0,1 0,6 Virksomhedspraktik 98 27% 26% 16% -1,0 1,9 1,9 og egne beregninger Andelen af aktive rede er udregne t som antallet af personer be rørt af aktiverin g (uden voksenelever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget he nholdsvis dagpe nge eller kontanthjælp i det pågælde nde kvartal. 23

26 Tabel 18. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i %-point Odsherred Klyngen Østdanmark Odsherred Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 43% 40% 42% 0,7 (2,7) 9,7 4,7 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 90% 75% 81% 14,0 (2,9) 6,2 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 100% 72% 72% 27,8 (25,0) 6,3 3,2 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 80% 68% 66% 35,6 (-7,5) 10,5 3,4 I alt (Antal personer) (288) (3.438) (18.920) 4%* 28%* 10%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 19. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Odsherred Klyngen Østdanmark Odsherred Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 7% 11% 11,9% -2,9 (-2,0) 3,9 4,6 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 43% 53% 49% -7,0 (-7,3) -10,7-7,0 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 42% 35% 32% -8,3 (8,4) -18,0-7,7 I alt (Antal personer) (88) (1.321) (7.776) -23%* 8%* 4%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

27 Virksomhedsindsats Tabel 20. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 13,1% 10,3% 42,6% 32,0% 9,3% 20,7% 12,0% 7,3% 5,6% 8,7% 62,7% 37,2% 9,4% 3,7% 0,9% 0,9% 40,6% 33,9% 4,3% 1,3% 2,2% 1,5% 32,6% 57,9% 10,0% 11,3% * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennem snittet. Tabel 21. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Odsherred, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennem snittet. Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* Odsherred Klyngen* -33% -27% -25% 4% -12% 4% 13% 13% 167% 106% 75% 20% 67% 28% -50% 0% 65% 19%. 100% 0% 13% -21% 26% Tabel 22. Antal og andel arbejdssteder* i Odsherred Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Odsherred Klyngen** Øst danmark Odsherred Klyngen** Østdanmark Antal Andel*** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 15% 13% 9% 1% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 65 8% 4% 6% -8% 11% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 66 8% 6% 5% 74% 20% 47% I alt % 20% 18% 14% 7% 16% og egne beregninger * Arbe jdsteder ultimo pe rioden med m indst 2 ansatte, de r i løbet af den valgte periode h ar haft m inimum 1 kon tanthjælpsmodtager eller dagpengemodta ger i løntilskud eller virksom hedspraktik. ** Jobce ntrets antal og andel indgår i beregnin gen af klyngegennem snittet. *** Ved beregning af andel ind går arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomh edsrettet aktiverin g. Derfor kan andelen ialt være m indre end summe n af andelene for de enkelte ydelse sgrupper. 25

28 Selvforsørgelsesgrad Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Odsherred Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 40 23,9% 27,4% 23,9% 27 50,3% 46,7% 52,6% 50 24,9% 28,6% 32,7% 7 1,1% 23,1% 20,5% Forløb i alt ,8% 30,2% 28,6% og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r kun beregnes selvforsørgelsesg rad for et fåtal af de virksom hedspraktikfo rløb, som jobcentret h ar iværksat for dagpengemo dtagerne i måleperiod en. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Odsherred Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 7 0,0% 18,8% 22,7% 78 15,0% 40,5% 33,0% 4 82,7% 63,9% 54,9%. 58,2% 46,3% 31,6% 53 23,4% 34,6% 30,7% ,4% 38,5% 34,1% og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r ikke be regnes selvforsørgelsesg rad for sam tlige af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for kontanthjælpsmodta gerne i måleperioden. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Odsherred Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 1 0,0% 9,2% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 57 10,2% 11,0% 10,4%. 26,9% 58,7% 37,6% 0 0,0% 7,3% 12,0% 38 11,8% 13,3% 11,6% 96 10,9% 12,6% 11,7% og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r ikke be regnes selvforsørgelsesg rad for sam tlige af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for kontanthjælpsmodta gerne i måleperioden. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") 26

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere