Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GULDBORGSUND Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Udfordring 1: Nedbringe antal borgere på permanent forsørgelse Udfordring 2: Indsatsen for unge ydelsesmodtagere Udfordring 3: Indsatsen for midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Guldborgsund har en række positive resultater i beskæftigelsesindsatsen i status efter august 2011: På 2 ud af de 4 ministermål borgere i arbejdskraftreserven og unge ydelsesmodtagere er antallet faldet siden sidste dialogmøde i maj 2011 og på det 3. borgere på permanent forsørgelse er antallet fastholdt og ikke steget. Gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er vurderet som midlertidige passive (matchgruppe 3), har samtidig haft en (mindre) nedgang. Jobcentret har fastholdt et lavt niveau i antal borgere på sygedagpengeforløb over 26 uger og fastholder et yderligere fald i forløb over 52 uger (tabel 9) Jobcenter Guldborgsund holder fast i strategien fra beskæftigelsesplan 2011 og gennemfører at have en høj aktiveringsgrad, at igangsætte tidlig indsats især for kontant- og starthjælpsmodtagere og arbejde for at anvende aktiveringstilbud, der giver arbejdsstyrken kvalifikationer til de kommende beskæftigelsesmuligheder i lokalområdet. Jobcentret har samtidig udfordringer med at sikre tidlig indsats for a-dagpengemodtagere, med at anvende de mest effektive virksomhedsrettede tilbud og med at få og fastholde en høj selvforsørgelsesgrad i den samlede aktivering. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GULDBORGSUND - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Guldborgsunds (Guldborgsund Kommune) resultater af indsatsen baseret på den seneste resultatoversigt, Jobindsats.dk og aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klynge 8, der udover Guldborgsund består af Lolland, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Svendborg og Randers. Se desuden separat notat om status på midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Guldborgsund. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Guldborgsund har siden sidste dialogmøde (31. maj 2011, data fra januar 2011) haft en positiv udvikling i 2 ud af 4 ministermål, idet antal borgere i arbejdskraftreserven og antal unge ydelsesmodtagere er faldet. Antallet af borgere på permanent forsørgelse er uændret, hvorimod antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er steget, jf. tabel nedenfor - udviklingen jan. 11 aug.11 er angivet i parentes. Guldborgsund Arbejdskraftreserven Borgere på permanent forsørgelse Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse Antal August 2011 Ændring i procent Aug. 10 Aug. 11 (jan.11-aug.11) Jobcentrets mål for dec % (-27%) ,0% (0%) ,2% (-14,5%) ,0% (7,2%) 486 I forhold til samme måned sidste år (august 2010 august 2011) har udviklingen været knap så positiv. Stigningen antal ikke-vestlige på offentlig forsørgelse var dog i denne periode lidt mindre på nuværende tidspunkt (august 2011) ligger antallet dog under jobcentrets mål. På 3 af målene (arbejdskraftreserve, unge og ikke-vestlige) har udviklingen i Guldborgsund det seneste år været mere positiv end i sammenlignelige kommuner, mens udviklingen for det sidste mål (borgere på permanent forsørgelse) har været mindre positiv i Guldborgsund. Niveauet i august 2011 er for 3 af de 4 fire mål fortsat over jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan 2011 for maksimalt antal ydelsesmodtagere i december

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Guldborgsunds tværgående udfordringer drejer sig hovedsageligt om: 1. at få nedbragt antal personer, der overgår til permanent forsørgelse bl.a. ikkevestlige indvandrere 2. at få nedbragt antallet af unge på offentlig forsørgelse herunder at sikre og anvende de mest målrettede og effektive tilbud. 3. at nedbringe antal kontant- og starthjælpsmodtagere, der er midlertidigt passive. 3.2 Udfordring 1: Nedbringe antal borgere på permanent forsørgelse Andelen af borgere på permanent forsørgelse ligger fortsat højt (trediehøjst i klyngen), og antallet ser ud til at have en stigende tendens igen efter en kort periode med fald (jf. tabel 8 og figur 6 i bilagsmaterialet). Stigningen ses hos bla. ikke-vestlige indvandrere og hos unge ydelsesmodtagere. Ikke-vestlige borgere Siden sidste dialogmøde er stigningen i antal ikke-vestlige borgere, (jf. tabel 14) på førtidspension blevet noget mindre, men samtidig er antallet på sygedagpenge steget kraftigt. Det er positivt, at der fortsat ses et fald i antallet af ikke-vestlige borgere, der er vurderet som midlertidigt passive, hvis det betyder, at disse er kommet nærmere arbejdsmarkedet. Gruppen af ikke-vestlige borgere har tidligere bidraget til jobcentrets stigning i borgere på førtidspension. Tilgangen til førtidspension for ikke-vestlige indvandrere i 2011 (januar august) er primært sket for kvinder mellem år, jf. Jobindsats.dk. Unge ydelsesmodtagere Antallet af unge ydelsesmodtagere, der overgår til førtidspension, er fortsat steget siden dialogmødet i maj 2011 om end på et lavere niveau. Stigningen ses primært hos de helt yngste16 24-årige, jf. tabel 13. Der er ikke forskel på køn, idet 11,9 pct. af de tildelte førtidspensioner for både kvinder og mænd er tildelt unge mellem år, jf. Jobindsats.dk. Dog er der flere helt unge kvinder (16 24 år), der får tildelt førtidspension, hvor det hos de unge mænd fortrinsvis er de ældste mellem år, der tildeles førtidspensionen. På samme tid ses et fald i vurderingen af de unge som midlertidigt passive dette gælder for både de årige og de årige. Hvis denne tendens fortsætter, kan dette bidrage til at forebygge flere unge på førtidspension, hvis årsagen er, at disse unge er kommet nærmere arbejdsmarkedet. Langtidsledighed Andelen af langtidsledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er lavere i Guldborgsund end i klyngen, jf. tabel 7. Andelen af langtidsledige i begge forsørgelsesgrupper er dog steget både på årsbasis og især siden dialogmødet i maj 2011, hvor den samlede ledighed i Guldborgsund ellers har været næsten status quo (5,3 pct. i aug. 2011, en stigning på 0,9 pct. fra aug. 2010). 3

6 Som tidligere drøftet er det fortsat vigtigt, at jobcentret har optimalt fokus på at nedbringe antallet af borgere, der overgår til permanent forsørgelse og evt. i samarbejde med kommunens social- og sundhedsforvaltning tilrettelægger en samlet indsats, der understøtter borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. På dialogmødet den 30. maj 2011 aftaltes, at udgangspunktet for drøftelsen på det kommende dialogmøde er Guldborgsund Kommunes anførte strategi i Beskæftigelsesplan Udfordring 2: Indsatsen for unge ydelsesmodtagere Guldborgsund har fortsat en ret stor andel unge under 30 år på overførselsindkomst, og andelen er større end i klyngen, jf. figur 10. Antal fuldtidspersoner er steget det seneste år (fra august 2010 august 2011) med godt 5 pct., hvor der i både klyngen og Østdanmark har været en mindre stigning på kun 1 pct.. Ses udelukkende på perioden siden sidste dialogmøde i maj 2011 (data fra marts 2011), har der været en meget positiv udvikling i antallet - hovedsageligt blandt a-dagpenge- samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, jf. tabel 11. Antallet af unge, der er vurderet midlertidigt passive, er også faldet meget i samme periode i Guldborgsund har i Beskæftigelsesplan 2011 en strategi om at øge brugen af revalidering. Dette ses ikke i udviklingen for unge under 30 år, hvor der siden dialogmødet har været et fald i antal fuldtidspersoner på revalidering på 4,5 pct. og en stagnation i antallet på forrevalidering. Det drejer sig desuden om ganske få fuldtidspersoner, hhv. 21 og 3 i aug Som tidligere aftalt drøftes indsatsen for unge ydelsesmodtagere på det kommende dialogmøde med afsæt i de hidtidige drøftelser. Desuden orienterer Jobcenter Guldborgsund om den seneste udvikling i de lokale initiativer (Rette Kurs, NORMA samt KL's Partnerskabsprojekt) og jobcentrets systematiske måling af effekt som styringsinstrument i indsatsen. 3.4 Udfordring 3: Indsatsen for midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere Ud af alle kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Guldborgsund er 33 pct. vurderet som midlertidigt passive mod 21 pct. i Østdanmark, jf. Jobindsats.dk. Gruppen af midlertidigt passive er dog faldet både det seneste år (aug. 2010) og siden sidste dialogmøde i maj med 6 pct. jf. tabel 1. Se desuden separat notat om status på midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Guldborgsund. For at imødegå, at de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere med tiden ender på permanente forsørgelsesydelser som førtidspension, er det vigtigt, at jobcentret tilrettelægger en samlet indsats, der har til formål at understøtte den enkelte borger i at påbegynde en beskæftigelsesrettet indsats og dermed vurderet som indsatsklar. En sådan indsats kan med fordel tilrettelægges i samarbejde med fx socialforvaltningen og sundhedsområdet, således at indsatsen foregår koordineret og tværsektorielt. De borgere, der er vurderet som midlertidigt passive, og som alligevel får en beskæftigelsesrettet indsats (i 2. kvt drejer dette sig om 33 borgere), bør genvurderes mhp. at blive kategoriseret som indsatsklare. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG RESULTATOVERSIGT 8 MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune 11 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Guldborgsund Kommune, indekseret (jan = 100) 12 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i november 2010, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark 12 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, november Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i november 2010, i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 13 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 14 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 16 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 16 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 17 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Guldborgsund Kommune 17 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 18 5

8 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 20 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 10 - aug Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug INDSATS TIL TIDEN 26 Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Guldborgsund, august Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Guldborgsund, august Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Guldborgsund, august Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Guldborgsund, august Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 TIDLIG INDSATS 29 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 VIRKSOMHEDSINDSATS 30 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt 2010(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 SELVFORSØRGELSESGRAD 31 6

9 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

10 Resultatoversigt - Guldborgsund Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Aug A-dagpenge Aug Kontant- og starthjælp Aug Permanente forsørgelsesordninger Aug Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Aug Unge under 30 år Aug Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Aug Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Aug Kontant- og starthjælp Aug Sygedagpenge Aug Revalidering Aug Ledighedsydelse Aug Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Aug Sygedagpenge Aug Revalidering Aug Ledighedsydelse Aug Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Aug Sygedagpenge Aug Ledighedsydelse Aug Forrevalidering - fuldtidspersoner Aug Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Aug Fleksjob - fuldtidspersoner Aug Førtidspension - fuldtidspersoner Sep Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme pct. point i samme point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Aug Kontant- og starthjælp, jobklar Aug Kontant- og starthjælp, indsatsklar Aug Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Aug Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Aug Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Aug Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Aug Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 8

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling aug aug 2011 Guldborgsund Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 august 2011 Guldborgsund Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,9% 1% (-37%) -4% 1% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 411 1,1% 2% (-18%) -3% -8% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 551 1,4% 6% (-7%) -1% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 467 1,2% -6% (-6%) 39% 11% - Personer på introduktionsydelse 42 0,1% -7% (-13%) 15% 21% - Personer på sygedagpenge ,3% -15% (-20%) -8% -10% - Personer på revalideringsydelse 102 0,3% -1% (-4%) -24% -16% - I alt ,3% -4% (-23%) -2% -1% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august % 7% 6% 5% 4% 4,3% 1,4% 4,4% 1,1% 4,3% 1,1% Dagpengemodtagere 7,2% 2,4% 6,0% 1,5% 4,4% 0,9% Kontant- og starthjælpsmodtagere 4,8% 0,6% 4,2% 4,2% 5,0% 0,6% 4,3% 0,7% 0,4% 0,5% 4,5% 0,7% 4,8% 0,9% 4,5% 1,2% 3% 2% 1% 2,9% 3,2% 3,2% 4,9% 4,5% 3,5% 4,2% 3,5% 3,7% 4,4% 3,8% 3,8% 3,9% 3,3% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Guldborgsund Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis aug-10 aug-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-31%) -5% 0% 3% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (-12%) -1% 3% -6% I alt % (-27%) -4% 1% 0% Kommunens mål: 1166 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Guldborgsund 2011 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 250 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug

14 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Guldborgsund Kommune, indekseret (jan = 100) 250 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) 200 Indeks jan-09 feb- 09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar -10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i november 2010, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Guldborgsund Østdanmark Guldborgsund Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. nov 09 Antal Ændring i pct. ift. nov 09 Dagpengemodtagere ,5% -1,3% 122 8,9% 29,0% Kontanthjælpsmodtagere 54 31,7% -5,9% 22-24,1% 15,4% I alt ,8% -2,5% 144 2,1% 26,3% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, november 10 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 14% 13% 13% 12% Kontanthjælpsmodtagere 16% 11% 7% 7% I alt 15% 12% 12% 11% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Guldborgsund Østdanmark Guldborgsund Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 12

15 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i november 2010, i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Guldborgsund Østdanmark Guldborgsund Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 81 66,4% 70,7% 18 81,8% 81,1% Uddannelse* 1 0,8% 1,1% 3 13,6% 12,2% Ledighed 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 2 1,6% 2,8% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 35 28,7% 22,8% 0 0,0% 2,7% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,2% Efterløn 3 2,5% 1,8% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,9% 1 4,5% 3,8% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Anm: På grund af d efinitionen på arbejdskraftreserven o g DREAMs opbygning er det i denn e opgørelse ikke muligt at afgå fra arbejdskraftreserven, so m følge af ommatchning. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 13

16 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, august 2011 personer Guldborgsund Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 4,0% (-31,3%) -5% 3% Selvstændige 61 6,9% 5,2% 6,4% 29,8% (-16,4%) 0% 8% Dana, A-Kasse For Selvstændige 13 1,5% 1,1% 1,4% 116,7% (18,2%) 2% 18% ASE 48 5,4% 4,1% 5,0% 17,1% (-22,6%) 0% 5% Akademikere 28 3,2% 2,7% 14,6% 100,0% (-15,2%) -14% 4% Akademikernes A-Kasse 10 1,1% 0,7% 4,8% - (-9,1%) -4% 12% CA, A-kasse 3 0,3% 0,3% 1,9% 0,0% (-50,0%) -10% -2% Ingeniørernes A-Kasse 6 0,7% 0,7% 2,2% -14,3% (20,0%) -20% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,6% 0,3% 2,0% 25,0% (0,0%) -27% 4% Magistrenes A-Kasse 4 0,5% 0,6% 3,8% - (-33,3%) -14% 9% Funktionærer og 80 9,0% 9,1% 9,5% 27,0% (-8,0%) 40% 27% BUPL, A-kasse 27 3,1% 2,5% 1,9% 92,9% (68,8%) 57% 75% Danske Sundhedsorg. A-kasse Guldborgsund 4 0,5% 0,5% 0,7% 0,0% (-42,9%) 129% 43% Lærernes A-kasse 17 1,9% 1,9% 1,4% 88,9% (-10,5%) 37% 38% FTF- A-kasse 19 2,1% 2,6% 4,6% -20,8% (-36,7%) 16% 6% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 13 1,5% 1,6% 0,9% 8,3% (-13,3%) 50% 60% HK /Danmarks A-kasse ,8% 12,0% 11,6% 24,2% (-30,2%) 0% 3% Tekniske funktionærer 50 5,6% 5,6% 7,8% -5,7% (-28,6%) -8% -3% Business Danmarks A-Kasse 4 0,5% 0,6% 0,9% - (-50,0%) -6% -7% Min A-kasse 12 1,4% 1,2% 1,7% -20,0% (-33,3%) 16% 16% Funkt. og Servicef. A-kasse 3 0,3% 0,3% 0,9% -50,0% (-57,1%) 13% -2% Ledernes A-kasse 18 2,0% 1,7% 2,4% 5,9% (-14,3%) -12% -9% Teknikernes A-Kasse 13 1,5% 1,7% 1,9% -13,3% (-18,8%) -18% -7% Byggefagene 23 2,6% 2,5% 2,3% -11,5% (-39,5%) -22% -16% Byggefagenes A-Kasse 10 1,1% 1,4% 1,4% 0,0% (-33,3%) -18% -16% El-Fagets A-Kasse 13 1,5% 1,1% 0,9% -18,8% (-43,5%) -26% -17% Metalarbejdernes A-Kasse 55 6,2% 6,8% 3,2% -8,3% (-1,8%) -21% -18% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,3% 31,4% 20,2% -13,5% (-45,9%) -15% -11% Fødevareforbundet NNF s 9 1,0% 1,8% 0,9% -35,7% (-60,9%) -20% 0% FOA - Fag og Arbejdes A- 74 8,4% 7,4% 6,0% 68,2% (-9,8%) 32% 38% Øvrige ,0% 15,1% 17,3% 1,6% (-27,1%) 0% 9% Det Faglige Hus 35 4,0% 3,8% 4,6% 25,0% (-18,6%) 7% 15% Frie Funktionærers A-kasse 11 1,2% 0,9% 1,3% 37,5% (37,5%) 27% 18% Kristelig A-Kasse 78 8,8% 10,4% 11,4% -9,3% (-34,5%) -3% 6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Klynge 8 Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2011 Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Guldborgsund Klynge 8 14

17 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2011 august 10 - august 11 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 32,2% 34,7% 34,0% 2,2 (8,8) 3,2 4,3 (Antal) ,1% (-8,8%) 4,1% 12,9% (Andel) 28,2% 32,4% 34,9% 5,3 (5,8) 5,0 5,3 (Antal) ,0% (-6,8%) 7,6% 5,9% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 28,2% ud af de ud elukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodta gere i Jobcenter Guldborgsund, d er har være t ledige/aktiverede i minimum 80 pct. a f tiden inde n for de seneste 52 ug er fra og med sidste uge i august Not e: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra februar

18 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 17,0% Andel borgere på førtidspension 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 13,0% 10,7% 13,1% 11,0% 12,3% 10,4% 14,5% 9,2% 7,9% 12,8% 10,6% 10,2% 7,8% 10,8% 7,8% 10,5% 7,9% 14,4% 11,5% 11,4% 8,4% 11,9% 9,6% 11,8% 9,4% 7,3% 6,0% 2% 0% 2,3% 2,1% 1,9% 2,5% 1,3% 2,2% 2,5% 3,0% 2,6% 2,8% 3,0% 2,3% 2,4% 1,4% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Fre derikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal aug aug 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe august 2011 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (0%) 0% -2% 11,0% 9,4% 6,0% - Fleksjob 550-3% (1%) -1% -2% 1,4% 1,8% 1,0% - Ledighedsydelse 238-2% (-5%) 8% 9% 0,6% 0,6% 0,3% I alt % (0%) 0,2% -1,2% 13,1% 11,8% 7,3% Kommunens mål: 4925 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Guldborgsund og egne beregninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukkende befolkning stallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

19 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, Guldborgsund Førtidspension, Guldborgsund Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 8 Førtidspension, Klynge 8 Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt- 09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr -10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt- 10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Guldborgsund Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kild e: Jobin dsats.dk feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 17

20 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 12% -32% (2%) -49% (-21%) % 15% -8% -19% % 16% -11% -13% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar 2011 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe juli 2011 juli 10 - juli 11 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 66,5% 62,4% 62,7% 1,4 (1,8) 1,1-1,6 (Antal) ,8% (-1,4%) 1,7% 6,3% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 63,7% 64,9% 70,6% 0,1 (4,0) -0,3 0,3 (Antal) ,7% (1,1%) 38,1% 13,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 66,5% ud af de u delukkende indsatsklare kont ant- og starthjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Guldbo rgsund, som har modtaget ydelse n (kontant- og starthjælp b etragtes i denne opgørelse so m én yd else) i me re end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Guldborgsund Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 18

21 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,0% 5,0% 4,7% 4,7% 4,2% 5,4% 5,4% 4,7% 5,2% 4,9% 5,4% 4,7% 4,9% 3,7% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 19

22 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug 11 A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 20% 18% 17,5% 16% 14% 12% 14,2% 14,3% 14,8% 12,2% 12,2% 12,0% 12,5% 11,7% 14,7% 13,6% 12,1% 12,0% 10% 9,5% 8% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Kilde: Jo bindsats.dk og egne beregninger Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark 20

23 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe aug-10 aug-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender ,7% (-30,6%) -8% 1% ,8% (-15,8%) 1% -9% ,8% (-6,3%) 8% 16% ,8% (-17,1%) 40% 9% ,8% (-20,0%) 12% 27% ,5% (-4,5%) -20% -12% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere ,0% (0,0%) -23% -8% ,9% (-14,1%) -18% -14% ,0% (-25,0%) 12% 7% Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,8% (-7,1%) -12% -13% ,8% (4,0%) 6% 4% I alt ,2% (-14,5%) 1% 1% Kommunens mål: 1150 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Guldborgsu nd 2011 og egn e beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

24 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Førtidspensionister ,8% (-29,9%) -5% 3% ,4% (-12,2%) -7% -10% ,2% (1,5%) 6% 16% ,7% (-16,1%) 34% 10% ,1% (-9,1%) 13% 17% ,3% (-11,1%) -19% -12% (-50,0%) -45% -22% ,8% (-10,4%) -18% -11% ,0% (-40,0%) 14% 11% ,3% (0,0%) -4% -8% ,2% (0,8%) 5% 3% I alt ,2% (-13,8%) -1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Ydelsesgruppe Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob aug-10 aug-11 %-vis udvikling Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2011 %-vis udvikling %-vis udvikling Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Ydelsesgruppe Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Ledighedsydelsesmodtagere aug-10 aug-11 %-vis udvikling ,9% (-31,5%) -13% -2% ,8% (-17,4%) 7% -9% ,7% (-9,2%) 9% 17% ,8% (-17,9%) 43% 9% ,0% (-33,3%) 11% 36% ,0% (25,0%) -23% -12% ,0% (100,0%) -20% -6% ,8% (-19,6%) -18% -17% ,0% (0,0%) 4% -5% ,0% (-50,0%) -33% -30% ,2% (7,6%) 7% 6% I alt ,8% (-15,1%) 2% 1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2011 %-vis udvikling %-vis udvikling 22

25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar -11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 350 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 300 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 23

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 10 - aug 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal aug 11 Guldborgsund Klynge Østdanmark Guldborgs und Klynge Østdanmark 44 2,3% (-36,2%) -3,6% 7,6% 3,0% 4,8% 5,3% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 23-14,8% (-20,7%) -3,5% -10,9% 1,5% 1,8% 2,8% 55 41,0% (3,8%) -13,7% 6,2% 3,7% 4,2% 4,5% 66-16,5% (-7,0%) 25,1% 3,3% 4,4% 3,3% 2,3% 35-22,2% (-22,2%) -25,5% -14,0% 2,4% 1,7% 0,5% 4-20,0% (0,0%) -25,6% -27,9% 0,3% 0,2% 0,2% 0 - (-) -40,0% -16,5% 0,0% 0,0% 0,0% 28 40,0% (27,3%) 7,2% -6,6% 1,9% 2,7% 2,1% 5-50,0% (-16,7%) 5,2% 5,4% 0,3% 0,5% 0,3% 15 15,4% (0,0%) -4,9% 4,0% 1,0% 1,0% 0,4% ,9% (1,0%) 5,5% 4,8% 13,7% 14,9% 8,7% I alt 479 3,0% (-7,2%) 0,0% 1,7% 32,3% 35,1% 27,3% Kommunens mål: 486 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Guldborgsund og egne be regninger *Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 16% 14% 12% 10% 8% 16,8% 6% 4% 2% 0% 2,2% 3,0% 3,9% 5,6% 3,8% 6,1% 4,7% 7,1% 7,5% 12,4% 3,1% 4,8% 2,9% 4,3% 4,4% 7,9% 3,6% 5,3% 5,0% 8,5% 4,8% 8,4% 4,4% 7,4% 4,4% 7,2% 10,2% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 25

28 Indsats til tiden Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Guldborgsund, august % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kilde: Jobindsats.dk Under 30 år; 5% Over 30 år; 3% I alt 3% Under 30 år; 9% Over 30 år; 4% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 5% Under 30 år; 3% Over 30 år; 2% I alt 2% Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Guldborgsund, august % 10% I alt 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jobindsats.dk Under 30 år; 4% Over 30 år; 2% I alt 3% Under 30 år; 10% Over 30 år; 11% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive Under 30 år; 5% Over 30 år; 2% I alt 2% 26

29 Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Guldborgsund, august % 10% 8% I alt 7% 6% 4% 2% 0% Kilde: J obindsats.dk Under 30 år; 10% Over 30 år; 1% Første aktivering Under 30 år; 0% Over 30 år; 2% Gentagen aktivering I alt 2% Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Guldborgsund, august % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Under 30 år; 18% Over 30 år; 8% I alt 15% Unde r 3 0 å r; 8% Over 30 år; 14% I alt 12% 0% Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk 27

30 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2011 Guldborgs Guldborgs Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark und und A-dagpengemodtagere 36,3 32,2 30,6-4,4 2,4 4,7 Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere 59,0 45,1 36,5-7,2-7,1-4,8 Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere 49,0 28,5 25,6 9,7-3,3-2,1 Sygedagpengemodtagere 1 16,6 32,8 26,6 2,2-11,5-4,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med a ntallet af fu ldtidspersoner på yde lsen. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra juli Aktivering sgraden er her beregnet som ant allet af aktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. 28

31 Tidlig indsats Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Guldborgsun d Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 47% 38% 32% -0,2 (-3,1) -0,3 5,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 92% 76% 78% 15,0 (-2,0) 6,6 6,5 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 97% 75% 69% 18,9 (10,4) 11,5 8,0 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 98% 59% 65% 26,9 (8,4) 13,1 12,2 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (468) (3.551) (14.157) 23%* 6%* 18%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2010 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 7% 10% 8,8% -1,1 (0,2) 1,3 2,5 55% 64% 47% -8,0 (-6,3) -4,7-2,2 36% 40% 31% 9,4 (0,3) -14,5-2,4 I alt (Antal personer) (152) (1.723) (6.012) 1%* -6%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

32 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt 2010(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Ydelsesgruppe Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Guldborgsund Klyngen Guldborgsund Klyngen Guldborgsund Klyngen Guldborgsund Klyngen A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 8,8% 8,5% 59,0% 40,7% 8,1% 12,4% 2,7% 3,8% 2,4% 1,5% 11,2% 25,1% 0,4% 1,9% 0,4% 0,4% 11,9% 16,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 14,3% 25,9% 9,0% 11,4% Kilde: Jobindsats.dk Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Guldborgsund Klyngen Guldborgsund Klyngen Guldborgsund Klyngen A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk 8% 39% -23% -9% 20% 30% 22% 31% 75% 210% 124% 15% 300% 44% 0% 127% 139% 72%. 100%. 160% 75% 43% 30

33 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt 2010 Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt ,2% 15,1% 17,9% 30 24,1% 41,3% 43,4% ,2% 21,9% 27,1% 0. 15,1% 14,3% ,5% 19,9% 22,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Redskabstype Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 6 15,2% 18,1% 13,8% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger ,6% 22,7% 23,0% Privat ansættelse med løntilskud 11 43,3% 44,2% 44,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 10 21,6% 34,0% 27,5% Virksomhedspraktik 64 19,1% 25,4% 22,5% Forløb i alt ,7% 24,4% 24,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Redskabstype Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 9 0,0% 9,2% 6,4% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger 98 5,7% 7,0% 6,5% Privat ansættelse med løntilskud 2 0,0% 32,5% 38,0% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 25,4% 31,3% Virksomhedspraktik 71 4,3% 10,2% 7,1% Forløb i alt 180 4,8% 7,7% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 31

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere