Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER RUDERSDAL Status på de 4 ministermål 3 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere En styrket indsats for at modvirke stigende langtidsledighed blandt a-dagpengemodtagere Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet 6 BILAG 8

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Rudersdal har det seneste år haft succes med at reducere arbejdskraftreserven og fastholde antallet af unge ydelsesmodtagere på samme niveau som året før. Der har været en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og en større stigning i tilgangen til permanente ydelser det seneste år. Siden dialogmødet den 14. november 2011 har der været en stigning i alle 4 ministermål. Størst er stigningen i tilgangen til permanente ydelser. Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Rudersdal i 2. kvartal 2012 peger fremadrettet på følgende tværgående fokusområder: Tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere En styrket indsats for at modvirke stigende langtidsledighed blandt a- dagpengemodtagere Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet Jobcentret har haft succes med at nedbringe antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Til gengæld er der sket en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som naturligvis kan have sammenhæng med den positive udvikling i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Der har især været en stigning i antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år. Jobcentret har et godt udgangspunkt for at øge effekten af indsatsen for de indsatsklare bl.a. i kraft af en høj aktiveringsgrad for gruppen. Jobcentret kan med fordel overveje at øge anvendelsen af ansættelse med løntilskud, herunder offentlig ansættelse med løntilskud, som har vist sig at have særlig god effekt for borgere, der har været ledige i mere end 12 måneder. Ligeledes kan det overvejes at styrke anvendelsen af virksomhedscentre, som har vist sig at være særligt velegnede til at understøtte svagere lediges sociale og psykiske behov. Mentorer, en velkoordineret parallelindsats såvel som god koordinering internt i jobcentret kan forstærke effekten af virksomhedscentre. A-dagpengemodtagernes situation på arbejdsmarkedsmarkedet er forbedret det seneste år. Et relativt højt langtidsledighedsniveau kan imidlertid give anledning til fortsat at følge tæt op på langtidsledige a-dagpengemodtagere især i forhold til akademikere, 3F ere og medlemmer af Kristelig a-kasse. Det er positivt, at jobcentret har øget antallet af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering, da en god kontakt til virksomhederne kan gøre det muligt at etablere flere af de forløb, som virker bedst for a-dagpengemodtagere. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret fortsat følger tæt op på a- dagpengemodtagere, mens de er i virksomhedsrettede tilbud, da selvforsørgelsesgraden efter afsluttede aktiveringstilbud generelt ligger under niveauet i sammenligelige kommuner og Østdanmark. Det anbefales endvidere, at jobcentret benytter de såkaldte trainee-forløb inden for FTF og AC-områderne til at styrke indsatsen over for disse grupper samt, at jobcentret i øvrigt drøfter med relevante a-kasser, hvordan der kan tages tidligere hånd om borgere med risiko for langtidsledighed. 1

4 Der er generelt en mere positiv udvikling i antallet af Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Rudersdal end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Blandt de ikke-vestlige borgere er der imidlertid en større stigning i antallet af førtidspensionister og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. De ikkevestlige førtidspensionister udgør dog en mindre andel af den ikke-vestlige befolkning i Rudersdal sammenlignet med Østdanmark, mens andelen svarer til niveauet i sammenlignelige kommuner. Jobcentret kan med fordel overveje, hvilke tilbud der kan bringe de indsatsklare etniske borgere tættere på arbejdsmarkedet og modvirke overgang til førtidspension. 2

5 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER RUDERSDAL - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Rudersdals resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Rudersdal - indgår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. 2.1 Status på de 4 ministermål Det er det seneste år lykkedes jobcentret at reducere arbejdskraftreserven og fastholde antallet af unge ydelsesmodtagere på samme niveau som året før. Der har været en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse og en større stigning i tilgangen til permanente ydelser. I forhold til sammenlignelige kommuner og Østdanmark har udviklingen i ministermålene været mere positiv for nydanskere på overførelsesindkomst i Rudersdal, hvor antallet af nydanskere er steget væsentlig mindre end i sammenlignelige kommuner og lidt mindre end i Østdanmark det seneste år. Arbejdskraftreserven er derudover reduceret mere i Rudersdal og sammenlignelige kommuner end i Østdanmark. Dertil kommer, at antallet af unge ydelsesmodtagere er fastholdt på samme niveau som i marts 2011 i Rudersdal og Østdanmark i modsætning til sammenlignelige kommuner, hvor antallet er steget det seneste år. Til gengæld har der været en større stigning i tilgangen til førtidspension. Andelen af befolkningen på permanente ydelser er imidlertid lidt lavere end i sammenlignelige kommuner og pænt under niveauet i Østdanmark. Udviklingen i antallet af personer på permanente ydelser er knap så positiv i Rudersdal som i sammenlignelige kommuner og i Østdanmark (tabel 6). Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Rudersdal Kommune Antal marts 2012 Arbejdskraftreserven - heraf dagpengemodtagere - heraf kontanthjælpsmodtagere Ændring i procent marts 11-marts 12 (sep.11-jan.12) -6 % (4 %) -7 % (4 %) -4 % (6 %) Tilgang til permanente ydelser % (13,8 %) 76 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 397 0,0 % (4,9 %) 369 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 467 1,3 % (6,1 %) 439 Kilde: Jobindsats.dk Anm. Tallene i parentes angiver udviklingen siden sidste dialogmøde, d.v.s. fra september Jobcentret s mål for dec Der har siden sidste dialogmøde, som byggede på data fra september 2011, været en stigning i alle 4 ministermål. De største stigninger ses i tilgangen til permanente ydelser og i antallet af nydanskere. Stigningen i de øvrige 2 ministermål er lidt mindre. Jobcentret har samlet set en udfordring i forhold til at indfri målene i jobcentrets beskæftigelsesplan for

6 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Rudersdals tværgående fokusområder omhandler primært: Tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere En styrket indsats for at modvirke stigende langtidsledighed blandt a- dagpengemodtagere Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet 3.2 Tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Jobcentret har siden december 2011, jf. figur 7 haft succes med at nedbringe antallet af midlertidigt passive i kommunen. Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er reduceret markant, mens antallet er steget i sammenlignelige kommuner og i Østdanmark. Til gengæld har der været en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i antallet af indsatsklare dækker over en særlig stor stigning i antallet af unge indsatsklare mellem 25 og 29 år i Rudersdal. Mens antallet af indsatsklare generelt er steget med 35 pct,, så er antallet af indsatsklare unge mellem 25 og 29 år steget med 63,2 pct. fra marts 2011 til marts 2012 (tabel 1 og 10). Siden sidste dialogmøde er der kommet 24,3 pct. flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med mindst 40 uger på ydelsen i Rudersdal, og det seneste år er antallet øget med 11,3 pct., mens antallet af langvarigt ledige midlertidigt passive er faldet med 2,5 pct. (tabel 8). En vigtig forudsætning for at kunne reducere antallet af indsatsklare er, at jobcentret har adgang til tilbud, som kan medvirke til at bringe gruppen tættere på beskæftigelse og uddannelse. Det er derfor positivt, at jobcentret som drøftet på dialogmødet den 14. november 2011 har fokus på at gennemføre en differentieret indsats med udgangspunkt i borgerens behov. Som led i udmøntningen af aktiveringsstrategien har jobcentret bl.a. arbejdet på at skabe bedre overblik over tilbudsmuligheder til de enkelte målgrupper og større progression i samtalerne. Da en stor del af de indsatsparate erfaringsvist befinder sig længere væk fra beskæftigelse og ofte er karakteriseret ved forskellige former for psykiske lidelser, er det vigtigt at sikre kontinuitet i indsatsen. Det er derfor værd at bemærke, at de indsatsklare til forskel fra de øvrige målgrupper i jobcentret har en højere og stigende aktiveringsgrad også i forhold til sammenlignelige kommuner og Østdanmark (tabel 13). Gruppen af indsatsklare, som får første jobsamtale inden for en måned er derudover større i Rudersdal i forhold til sammenlignelige jobcentre og Østdanmark (tabel 15). Antallet af indsatsklare, som kommer til første jobsamtale inden for en måned er dog faldende i modsætning til sammenlignelige kommuner og Østdanmark, og færre indsatsklare påbegynder 1. aktiveringstilbud inden for en måned i forhold til sammenlignelige kommuner og Østdanmark (tabel 16). 4

7 Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud for indsatsklare ligger på et lavere niveau i Rudersdal i forhold til sammenlignelige kommuner (tabel 17). I den sammenhæng kan jobcentret overveje mulighederne for at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde, da antallet af arbejdssteder med indsatsklare i virksomhedsrettet aktivering er relativt lavt både i Rudersdal og i sammenlignelige kommuner (tabel 19). Forskning viser, at offentlig ansættelse med løntilskud har særlig god effekt for borgere, der har været ledige i mere end 12 måneder. Anvendelsen af virksomhedscentre har endvidere vist sig at være særligt velegnede til at understøtte svagere lediges sociale og psykiske behov. Mentorer, en velkoordineret parallelindsats såvel som god koordinering internt i jobcentret kan forstærke effekten af virksomhedscentre. 3.3 En styrket indsats for at modvirke stigende langtidsledighed blandt a-dagpengemodtagere Jobcentret har, som drøftet på sidste dialogmøde, fokus på at øge effekten af indsatsen hos anden aktør som led i bestræbelserne på at nedbringe antallet af langtidsledige. I den forbindelse er det positivt, at det er lykkes jobcentret at reducere antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere siden sidste dialogmøde. Et relativt højt langtidsledighedsniveau kan imidlertid give anledning til en fortsat tæt opfølgning på udviklingen i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere. Ledighedssituationen for a-dagpengemodtagere i Rudersdal er mere positiv end i Østdanmark. Mens ledigheden er faldet med 4,1 pct. fra april 2011 til april 2012 for a-dagpengemodtagere i Rudersdal og i april 2012 udgør 3,8 pct. af de forsikrede ledige, så er ledigheden for de forsikrede ledige i Østdanmark steget med 1,3 pct., og 6,1 pct. af a-dagpengemodtagerne i Østdanmark er ledige i april Da afgangen fra ledighed til beskæftigelse erfaringsvist mindskes, jo længere tid man har været ledig, er det værd at bemærke, at knap 1/3 af a- dagpengemodtagerne i Rudersdal er langtidsledige. I sammenlignelige kommuner er der tale om en andel på knap 30 pct., og i Østdanmark ligger andelen på 31 pct. (tabel 5). Udfordringerne ser ud til især at knytte sig til en nedbringelse af antallet af langtidsledige akademikere, 3F ere samt langtidsledige medlemmer af Kristelig a- kasse. Akademikerne udgør derudover knap 28 pct. af arbejdskraftreserven for de forsikrede ledige i Rudersdal, og andelen er vokset det seneste år og siden sidste dialogmøde (tabel 4). Kristelig a-kasse, Funktionærer og tjenestemænd og 3F udgør hver især mellem 10 og 12 pct. af arbejdskraftreserven. Tiltag i form af fx virksomhedsrettet indsats, jobrotation m.v. kan bidrage til, at de langtidsledige hurtigere kommer tilbage i job eller uddannelse. Derudover er det vigtigt gennem en tidlig indsats i form af fx intensive samtaleforløb at forebygge, at flere ledige a-dagpengemodtagere bliver langtidsledige. Relativt få a-dagpengemodtagere får en tidlig indsats i Rudersdal (28 pct.) set i forhold til sammenlignelige kommuner (37 pct.) og Østdanmark (42 pct.) (tabel 15 og 16). Tilsvarende påbegynder kun 7 pct. af a-dagpengemodtagerne i Rudersdal første aktiveringstilbud inden for en måned mod 10 pct. i sammenlignelige kommuner og 5

8 11,9 pct. i Østdanmark. Derudover er aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere lavere i Rudersdal end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark (tabel 13). Det er positivt, at jobcentret har øget antallet af arbejdssteder i Rudersdal Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering (tabel 19), da en styrket dialog med de lokale virksomheder kan medvirke til at øge andelen af a-dagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud. Selvforsørgelsesgraden for a-dagpengemodtagere efter et afsluttet aktiveringsforløb er generelt lavere end i sammenlignelige kommuner og i Østdanmark. For at øge selvforsørgelsesgraden kan der fx overvejes en kortere løntilskudsperiode for at begrænse risikoen for, at disse borgere fastholdes i ledighed. Jobklubber, jobcoach og jobsamtaler i løbet af ansættelsesperioden kan medvirke til at sikre en fortsat aktiv jobsøgning. Der er som led i Finanslovsaftalen for 2012 indgået politisk aftale om at give flere nyuddannede ledige inden for FTF og AC-områderne mulighed for at komme i såkaldte trainee-forløb. BRHS anbefaler, at jobcentret benytter initiativet til at styrke indsatsen over for ledige akademikere, og at jobcentret i øvrigt drøfter med AC, Kristelig a-kasse og 3F, hvordan langtidsledigheden for deres ledige medlemmer kan forebygges og afhjælpes, herunder for ledige, der befinder sig længst ude i ledighedsperioden. 3.4 Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet Der er generelt en mere positiv udvikling i antallet af Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Rudersdal end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Blandt de ikke-vestlige borgere er der imidlertid en større stigning i antallet af førtidspensionister og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. De ikkevestlige førtidspensionister udgør dog en mindre andel af den ikke-vestlige befolkning i Rudersdal sammenlignet med Østdanmark, mens andelen svarer til niveauet i sammenlignelige kommuner. Antallet af førtidspensionister har næsten været uændret i Rudersdal fra april 2011 til april 2012, men udviklingen dækker over, at antallet af ikke-vestlige førtidspensionister i samme periode er steget med knap 18 pct. i kommunen (tabel 12). Ikke-vestlige førtidspensionister udgør derudover 6 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere mod en andel på knap 4 pct. af befolkningen mellem 16 til 64 år generelt i Rudersdal. Udviklingen i antallet af ikke-vestlige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har til gengæld været mere positiv end den generelle udvikling i antallet af indsatsklare i kommunen. De ikke-vestlige indsatsklare udgør dog en større andel af alle ikkevestlige indvandrere og efterkommere end gruppens andel generelt i kommunen. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret har fokus på borgere med ikkevestlig baggrund i jobcentres generelle indsats for dels at forebygge tilgang til permanent offentlig forsørgelse og dels sikre et tilstrækkeligt udbud af tilbud, som effektivt kan matche de forskellige indsatsbehov i gruppen af i borgere med ikkevestlig baggrund. Jobcentret kan med fordel overveje at øge anvendelsen af virksomhedspraktik for ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere. Forskning viser, at denne gruppe i særlig 6

9 grad profiterer af virksomhedspraktik, ligesom de også gør af løntilskudsjob. En øget kontakt til virksomhederne og en god overlevering og videndeling mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent kan forbedre jobcentrets muligheder for at bringe disse ledige hurtigere i job eller uddannelse. 7

10 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 10 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 11 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune 12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Rudersdal og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 16 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 17 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Rudersdal Kommune 17 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Rudersdal Kommune 18 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 20 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 8

11 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 26 Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 VIRKSOMHEDSINDSATS 28 Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Rudersdal Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 SELVFORSØRGELSESGRAD 29 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Rudersdal Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 april 2012 Udvikling apr apr 2012 Rudersdal Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -9% (-5%) -5% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 206 0,7% -1% (18%) 3% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 234 0,7% 35% (22%) 14% 8% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 167 0,5% -12% (-3%) 35% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 9 0,0% 350% (29%) -25% -14% - Personer på sygedagpenge ,4% -15% (-2%) -13% -12% - Personer på revalideringsydelse 25 0,1% -38% (-40%) -7% -19% - I alt ,5% -6% (1%) -3% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 2kvt Tal for sygedagpenge-modtagere er fra marts

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 5,0% 4% 3% 2% 2,2% 0,2% 2,9% 0,5% 2,7% 0,6% 2,4% 0,3% 2,7% 0,5% 3,0% 0,8% 2,7% 0,6% 3,3% 0,6% 2,8% 0,5% 1,3% 3,7% 1% 2,0% 2,4% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,7% 2,2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Rudersdal Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (4%) -7% -4% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (6%) -3% -4% -3% I alt % (4%) -6% -4% -4% Kommunens mål: 598 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Rudersdal 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

14 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Rudersdal Klyngen Østdanmark JC Rudersdal (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

15 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Rudersdal og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Rudersdal Østdanmark Rudersdal Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,3% 87,7% 7 33,3% 29,4% Uddannelse* 6 3,6% 2,1% 5 23,8% 7,1% Ledighed 2 1,2% 3,5% 1 4,8% 7,2% Match 2 / match ,3% 50,1% Barselsdagpenge 1 0,6% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 3 1,8% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 4 2,4% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 1 4,8% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 13

16 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Rudersdal Rudersdal Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -7,1% (3,8%) -7% -5% Selvstændige 44 8,6% 7,1% 6,4% -12,0% (-2,2%) -1% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 1,4% 1,4% 1,4% -22,2% (-36,4%) 3% 6% ASE 37 7,2% 5,7% 5,0% -9,8% (8,8%) -2% -1% Akademikere ,9% 19,3% 14,3% 4,4% (10,0%) -6% 3% Akademikernes A-Kasse 41 8,0% 6,1% 5,0% 2,5% (13,9%) 9% 10% CA, A-kasse 37 7,2% 3,4% 1,8% 12,1% (2,8%) 2% 9% Ingeniørernes A-Kasse 32 6,2% 4,0% 1,8% 14,3% (18,5%) -26% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 14 2,7% 2,1% 1,9% -22,2% (-17,6%) -20% -3% Magistrenes A-Kasse 19 3,7% 3,8% 3,7% 5,6% (35,7%) 3% 4% Funktionærer og tjenestemænd 56 10,9% 10,7% 8,8% 14,3% (27,3%) 25% 10% BUPL, A-kasse 4 0,8% 1,2% 1,6% -42,9% (-50,0%) 31% 23% Danske Sundhedsorg. A- kasse 6 1,2% 1,2% 0,7% 100,0% (20,0%) 21% 1% Lærernes A-kasse 11 2,1% 1,6% 1,5% 10,0% (22,2%) 110% 32% FTF- A -kasse 35 6,8% 6,4% 4,0% 40,0% (59,1%) 13% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 0,4% 0,9% -100,0% (-) 43% 24% HK /Danmarks A-kasse 43 8,4% 12,3% 11,0% -14,0% (-4,4%) -11% -3% Tekniske funktionærer 48 9,4% 10,7% 7,5% -26,2% (-18,6%) 3% -3% Business Danmarks A-Kasse 4 0,8% 2,0% 0,8% -60,0% (-55,6%) 6% -11% Min A-kasse 7 1,4% 1,9% 1,6% -12,5% (40,0%) -9% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 5 1,0% 0,9% 1,2% -16,7% (66,7%) 53% 25% Ledernes A-kasse 24 4,7% 4,0% 2,3% -11,1% (-7,7%) -3% -5% Teknikernes A-Kasse 8 1,6% 2,0% 1,6% -42,9% (-50,0%) 15% -13% Byggefagene 0 0,0% 1,1% 2,3% -100,0% (-) -56% -32% Byggefagenes A-Kasse 0 0,0% 0,9% 1,5% -100,0% (-) -44% -32% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,2% 0,8% -100,0% (-) -75% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 13 2,5% 2,1% 3,1% 30,0% (18,2%) -26% -19% Faglig Fælles (3F) A- kasse* 54 10,5% 11,9% 21,7% -12,9% (10,2%) -30% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 0 0,0% 0,0% 0,9% - (-) -100% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 19 3,7% 4,5% 6,5% 18,8% (46,2%) 34% 15% Øvrige 88 17,2% 19,2% 17,5% -10,2% (-5,4%) -6% 3% Det Faglige Hus 13 2,5% 5,1% 4,9% -40,9% (-13,3%) 9% 11% Frie Funktionærers A-kasse 13 2,5% 2,1% 1,4% 62,5% (44,4%) -9% 11% Kristelig A-Kasse 62 12,1% 12,0% 11,3% -8,8% (-10,1%) -10% -1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 3 Østdanmark Østdanmark Rudersdal Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 3 14

17 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe marts 2012 marts 11 - marts 12 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 30,8% 29,5% 31,1% -1,7 (-4,0) -1,4-0,3 (Antal) ,0% (- 16,8%) -9,0% -3,7% (Andel) 28,6% 28,3% 31,8% 2,2 (-7,6) 3,2 2,0 (Antal) ,5% (-13,4%) 6,0% 3,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 28,6% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Rudersdal, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i marts Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

18 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 8% 7,3% 7,0% 7% 6% 5% 4% 4,2% 5,3% 3,8% 4,6% 5,0% 5,4% 4,6% 4,6% 4,9% 5,9% 3% 2% 3,3% 3,7% 3,0% 3,5% 4,2% 3,7% 3,5% 3,7% 1% 0% 0,9% 1,6% 0,8% 1,0% 2,0% 1,2% 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal apr apr 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe apr 2012 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (2%) -2% -2% 3,7% 3,7% 5,9% 227 3% (1%) -1% -1% 0,7% 1,0% 1,0% 57 19% (10%) 16% 6% 0,2% 0,2% 0,3% % (2%) -0,5% -1,3% 4,6% 4,8% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Rudersdal 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 2kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

19 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 106 Fleksjob og Ledighedsydelse, Rudersdal Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Rudersdal Førtidspension (klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Rudersdal Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 Kilde: Jobindsats.dk jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 76 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 17

20 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Rudersdal Kommune % 15% -10% (-17%) -14% (-3%) Klyngen % 11% -12% -21% Østdanmark % 13% -13% -20% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Rudersdal Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 Kilde: Jobindsats.dk jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe marts 2012 marts 11 - marts 12 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 56,9% 55,9% 60,2% -11,6 (1,2) 0,5-3,4 (Antal) ,3% (24,3%) 19,7% 3,5% (Andel) 70,1% 64,1% 71,3% 5,5 (0,0) -3,5 0,4 (Antal) ,5% (0,0%) 16,0% 12,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 56,9% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Rudersdal, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne o pgørelse so m én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18

21 160 Rudersdal Klyngen Østdanmark 140 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,5% 3,7% 2,4% 2,9% 4,6% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 2,9% 2,9% 4,4% 3,3% 4,4% ,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 19

22 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 14% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 12% 11,7% 10% 9,0% 10,2% 8% 6% 7,2% 7,6% 5,3% 6,8% 6,0% 5,7% 6,9% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Ly ngby - Taarbæk Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Rudersdal Solrød Kly ngen Østdanmark 20

23 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Rudersdal Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,0% (4,3%) -1% -2% ,3% (16,1%) -5% -5% ,7% (26,5%) 19% 16% ,5% (-15,9%) 26% 6% ,3% (-11,1%) -23% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,6% (-6,3%) -5% -37% ,0% (-6,9%) -11% -12% ,0% (-50,0%) 50% 10% ,0% (-) 3% -12% ,7% (-4,9%) 4% 3% I alt ,0% (4,9%) 3% 0% Kommunens mål: 369 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for Rudersdal 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

24 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Rudersdal Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,5% (-1,9%) -9% 0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,4% (-8,3%) -6% -2% ,2% (34,8%) 14% 15% ,3% (-21,4%) 47% 10% ,0% (0,0%) -18% -21% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister 1 1 0,0% (-50,0%) 0% 4% ,8% (-4,8%) -20% -12% ,0% (-50,0%) 14% 12% ,0% (-) 5% -12% ,9% (-4,2%) 9% 2% I alt ,6% (-2,9%) -1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Rudersdal Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,4% (22,2%) 11% -6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (31,6%) -5% -7% ,2% (23,3%) 22% 17% ,7% (-13,3%) 13% 4% ,0% (-33,3%) -32% -34% ,0% (0,0%) -6% -42% ,7% (-12,5%) 2% -13% (-) 133% 3% (-) 0% -11% ,9% (-5,4%) 0% 4% I alt ,4% (11,3%) 6% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Rudersdal Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser 0 jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Rudersdal Klynge Østdanmark Rudersda Klynge Østdanmark l 96-13,5% (10,3%) 2,6% -1,0% 4,1% 3,7% 5,8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 45-8,2% (-13,5%) 9,9% -2,2% 1,9% 1,4% 3,0% 77 13,2% (20,3%) 23,6% 8,9% 3,3% 3,5% 5,3% 48-7,7% (-15,8%) 10,2% 5,9% 2,1% 1,8% 2,4% 2 0,0% (100,0%) -23,5% -29,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1 0,0% (-50,0%) 25,0% -32,3% 0,0% 0,1% 0,0% 32-3,0% (23,1%) -6,3% -3,8% 1,4% 1,6% 2,4% 7-22,2% (40,0%) -5,3% -2,4% 0,3% 0,2% 0,2% 19 5,6% (5,6%) 4,9% 4,1% 0,8% 0,6% 0,5% ,6% (9,4%) 7,5% 3,1% 6,0% 6,3% 8,7% I alt ** 467 1,3% (6,1%) 7,8% 1,7% 20,0% 19,2% 28,6% Kommunens mål: 439 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Rudersdal 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 2kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Rudersdal Kommune var der desuden 4 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i marts 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % 18% 16% 14% 12% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 12,8% 5,3% 10,6% 8,9% 12,6% 6,7% 14,7% 2,8% 6,9% 8,1% 14,6% 7,4% 14,9% 4,5% 10,7% 6,6% 11,9% 10,3% 17,2% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 25

28 Aktiv og tidlig indsats Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 21,2 26,8 28,2-5,4 (-3,1) -0,3 1,1 19,8 37,8 32,9-7,6 (-7,1) -3,6-5,8 43,4 33,4 26,8 5,8 (8,7) -0,6-0,2 13,4 25,9 31,6-5,2 (0,9) 1,1 3,1 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra februar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i fo rho ld det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 1. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Rudersdal Klyngen Øst danmark Rudersdal Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 39% 43% -1,6 2,4 4,2 heraf : Privat løntilskud 39 4% 4% 3% -0,1-0,4 3,4 Offentlig løntilskud 33 3% 7% 8% -0,9-0,2 8,2 Virksomhedspraktik % 10% 10% 1,8 1,8 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 64% 62% -13,1-3,7-3,9 heraf : Privat løntilskud 7 2% 5% 4% -0,8 1,3 0,0 Offentlig løntilskud 16 6% 5% 6% 3,1 2,2 1,5 Virksomhedspraktik 29 10% 23% 17% -2,3 1,2-1,2 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 68% 59% -0,9-4,6-1,3 heraf : Privat løntilskud 3 1% 2% 1% -2,4 0,6 0,3 Offentlig løntilskud 4 2% 1% 1% -1,0 0,8 0,6 Virksomhedspraktik 67 27% 25% 16% 12,3 0,1 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 26

29 Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 28% 37% 42% -0,7 (1,6) 0,2 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 89% 80% 81% 4,4 (9,2) 14,5 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 81% 70% 72% -12,6 (16,1) 11,1 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 82% 74% 66% 6,8 (31,8) 11,8 3,4 I alt (Antal personer) (184) (1.028) (18.896) 12%* 19%* 10%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 7% 10% 11,9% 1,4 (0,1) 1,0 4,6 8% 47% 49% -4,6 (8,4) -4,4-7,0 15% 40% 32% 2,1 (-2,2) 5,0-7,7 (30) (391) (7.768) 15%* 9%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

30 Virksomhedsindsats Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Rudersdal Kly ngen* Rudersdal Kly ngen* Rudersdal Kly ngen* Rudersdal Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 15,0% 14,4% 14,4% 28,1% 19,6% 14,9% 9,5% 12,8% 23,8% 13,1% 19,0% 28,1% 1,0% 3,3% 1,0% 2,2% 23,5% 29,9% 0,0% 0,6% 0,0% 4,2% 13,3% 32,1% 14,0% 13,1% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Rudersdal Kly ngen* Rudersdal Kly ngen* Rudersdal Kly ngen* -21% -16% -37% -8% 20% 16% -33% 41% 150% 77% 0% -7% -75% 0% -75% 50% 229% 45%. -50%.. -71% -8% Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Rudersdal Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Yde lse sgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Rudersdal Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere 109 8% 10% 13% 20% 12% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Rudersdal 4. kvt kvt kvt 2011 Andel*** Udvikling i antal 29 2% 0% 6% 32% 12% 12% 33 2% 3% 5% 50% 34% 47% I alt % 13% 18% 27% 16% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 28

31 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Rudersdal Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 81 24,8% 22,9% 23,9% 7 20,9% 52,8% 52,6% 15 47,1% 32,5% 32,7% 14 15,9% 26,9% 20,5% ,3% 27,4% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Rudersdal Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 4 0,0% 9,9% 22,7% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 67 24,4% 29,4% 33,0% 5 27,8% 55,8% 54,9% 0 1,9% 14,1% 31,6% 21 21,7% 32,4% 30,7% Forløb i alt 99 23,4% 33,3% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Rudersdal Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 3 40,7% 12,1% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 80 11,5% 9,3% 10,4% 4 42,9% 48,7% 37,6% 0 0,0% 5,2% 12,0% 14 19,3% 14,2% 11,6% ,6% 13,2% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere