Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GULDBORGSUND Status på de 4 ministermål 1 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Nedbringe antallet af ikke vestlige borgere på offentlig forsørgelse Nedbringe antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 3 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Guldborgsund har en række positive resultater i beskæftigelsesindsatsen i status efter august 2012: I lyset af de vanskelige rammevilkår på arbejdsmarkedet i Guldborgsund har jobcentret samlet set haft en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen, idet jobcentret har haft en positiv udvikling på 3 ud af 4 ministermål Jobcentret har haft et fald i antallet af ledige i arbejdskraftreserven, i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger og i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Jobcentret har samtidig haft et fald i antal borgere på sygedagpengeforløb over såvel 26 uger som over 52 uger. Jobcentret har dog haft en stigning i antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse. En stigning der især er trukket af ikke-vestlige mænd. For gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er vurderet som indsatsklare (matchgruppe 2), har jobcentret ligeledes haft en negativ udvikling med en stigning i antallet af ledige og i antallet af langtidsledige i denne gruppe. Samtidig har jobcentret haft en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse, der er matchet midlertidigt passive (matchgruppe 3). 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GULDBORGSUND - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Guldborgsunds resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt Østdanmark) samt klynge 8, der udover Guldborgsund består af Lolland, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Svendborg og Randers. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Guldborgsund har siden sidste dialogmøde (data fra august 2012) haft en positiv udvikling i 3 af de 4 ministermål. Både antallet af borgere i arbejdskraftreserven, tilgangen til permanente forsørgelsesordninger og unge på offentlig forsørgelse er faldet. Antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er dog steget siden sidste dialogmøde, jf. tabel nedenfor - udviklingen for jan.12 aug..12 er angivet i parentes. 1

4 I lyset af de vanskelige rammevilkår på arbejdsmarkedet i Guldborgsund er det samlet set en positiv udvikling på ministermålene i Jobcenter Guldborgsund. Guldborgsund Antal August 2012 Ændring i procent aug. 11 aug. 12 (jan.12-aug.12) Jobcentrets (reviderede) mål for dec Arbejdskraftreserven % (-14%) Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger * Unge under 30 år på offentlig forsørgelse % (-7,8%) ,2% (-10,2%) Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,4% (2,5%) 502 *Målet er ændret i forhold til 2011, og der måles nu på tilgangen. De 303 angiver tilgangen til permanente forsørgelsesordninger i perioden august 2011 august Målt i forhold til samme måned sidste år (aug. 12 aug.12) har udviklingen i arbejdskraftreserven, tilgangen til permanent forsørgelse og antallet af unge været positiv. Samtidig har udviklingen i Guldborgsund det seneste år været mere positiv end i sammenlignelige kommuner. På nuværende tidspunkt (august 2012) har Jobcenter Guldborg allerede nået det forventede niveau for målet om at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordningen i Beskæftigelsesplan Antallet af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse har været stigende både siden sidste dialogmøde og på årsbasis, og udviklingen har været mere negativt end i sammenlignelige kommuner. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Guldborgsunds tværgående udfordringer drejer sig hovedsageligt om: 1. at nedbringe antallet af ikke vestlige borgere på offentlig forsørgelse 2. at nedbringe antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 2

5 3.2 Nedbringe antallet af ikke vestlige borgere på offentlig forsørgelse Guldborgsund har en lidt mindre andel af nydanskere på overførselsindkomst end klyngen af sammenlignelige kommuner. Antallet af fuldtidspersoner er dog steget det seneste år (fra august 2011 til august 2012) med godt 10 pct., hvilket er en større stigning end i klyngen og en væsentlig større stigning sammenlignet med stigningen i Østdanmark generelt. Antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er ligeledes steget i perioden siden sidste dialogmøde med 2,5 pct.. Guldborgsund har i august nydanskere på offentlig forsørgelse. Trods en stigning i antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse udgør det samlede antal 6,3 pct. af det samlede antal af borgere på offentlig forsørgelse i Guldborg, mens de i klyngen og Østdanmark udgør henholdsvis 7,8 pct. og 17,5 pct., jf. tabel 13 og figur 13. Den samlede stigning på 10 pct. i antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse dækker over en stor stigning for ledige dagpengemodtagere, men også antallet af jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget. Derudover er antallet af både sygedagpengemodtagere og førtidspensionister steget det seneste år. Ovennævnte grupper af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget såvel det seneste år som siden sidste dialogmøde. Dette gælder dog ikke gruppen af førtidspensionister, der er stagneret siden sidste dialogmøde. Stigningen i antallet af nydanskere på dagpenge, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge og førtidspension er især trukket af en stigning i antallet af nydanske mænd. Den antalsmæssigt største stigning for nydanske mænd på offentlig forsørgelse er sket for de 16 til 29 årige. Særligt antallet af unge nydanske indsatsklare mandlige kontanthjælpsmodtagere er steget markant i perioden august 2011 til august 2012 (65 pct.), Jf. tabel 13 og 14 Jobcenter Guldborgsund har i Beskæftigelsesplan 2012 en strategi om, at såvel jobklare som ikke-jobklare nydanskere modtagere en beskæftigelsesindsats som alle øvrige ledige, dog med mulighed for supplerende indsatser med en sproglig og kulturel opkvalificering kombineret med en virksomhedsrettet indsats og tilknytning af mentorer efter behov. Det er positivt, at Jobcenter Guldborgsund har en strategi til at nedbringe antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse men set I lyset af udviklingen i antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er der behov for et skærpet fokus på hvilke ikke-vestlige borgere, der har behov for supplerende indsatser ud over den indsats, som alle øvrige ledige modtager. 3.3 Nedbringe antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Guldborgsund havde i august indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), svarende til 2 pct. af befolkningen.. Stigningen ses både i perioden august 2011 til august 2012 og siden sidste dialogmøde (januar 2012 til august 2012), jf. tabel 1. Stigningen i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ser ud til at være en del af en mere generel tendens, idet både klyngen af sammenlignelige jobcentre og Østdanmark har oplevet stigninger inden for denne gruppe af ledige. Jobcentret Guldborgsund har imidlertid haft en større stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen og en markant større stigning end i Østdanmark generelt. 3

6 Udviklingen i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier er den seneste år gået imod en stadig større andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er matchet indsatsklare og færre kontanthjælpsmodtagere, der er matchet jobklare og midlertidigt passive. I august 2011 havde jobcentret en mere ligelig fordeling af de 3 matchgrupper, end tilfældet er i august 2012, jf. figur 7. Til at nuancere billedet skal det dog tilføjes, at ud af 138 kontanthjælpsmodtagere, der var i matchgruppe 2 i 4. kvartal 2011 modtog 31 pct. ikke længere kontanthjælp 26 uger senere, men denne andel var på henholdsvis 25 pct. i klyngen og 19. pct. i Østdanmark. Den stadigt stigende andel af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ud af den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere skal bl.a. ses i sammenhæng med, at jobcentret har haft et stort fald i antallet af jobklare (unge) kontanthjælpsmodtagere, som følge af jobcentrets fokus på at flytte unge - jobklare ledige - over i uddannelsessystemet. Stigningen i antallet af match 2 ere er i særlig grad trukket af en stigning i aldersgrupperne mellem 20 og 34 år, og særligt blandt gruppen af unge under 30 år har der været en markant stor stigning i antallet af ledige i matchgruppe 2, jf. tabel 10 og jobindsats.dk. Stigningen i antallet af unge i matchgruppe 2 kan skyldes, at uge ledige, der er matchet jobklar og og i forlængelse heraf har fået et uddannelsespålæg og været i gang med et uddannelsesforløb ikke er fastholdt i uddannelsen, fordi den hunge har vist ikke at være jobklar/uddannelsesparat, og derfor efterfølgende er ommatchet til indsatsklar. Udover en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har Guldborgsund ligeledes haft en stigning stor stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mere en 40 uger. Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse er det seneste år steget med 33 pct. svarende til 76 ledige fuldtidspersoner. Stigningen er markant højere end stigningen i klyngen og Østdanmark. Et opmærksomhedspunkt er samtidig udviklingen i antallet af midlertidigt passive (matchgruppe 3) på langvarig offentlig forsørgelse, som antalsmæssigt er steget en anelse såvel det seneste år som siden sidste dialogmøde, jf. tabel 9. Jobcentrets deltagelse i projektet Brug for alle kan medvirke til fremadrettet at begrænse antallet af midlertidigt passive langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og forebygge, at de langtidsledige i matchegruppe 3 ender på permanent offentlig forsørgelse. Jobcenter Guldborgsund har i Beskæftigelsesplan 2012 en strategi om, at begrænsningen af antallet af indsatsparate kontanthjælpsmodtagere skal ske ved hjælp af en aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, og Guldborgsund har også en lidt højere selvforsørgelsesgrad efter virksomhedsrettet aktivering for Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med Østdanmark, jf. tabel 24. Jobcenter Guldborgsund bemærkede på seneste dialogmøde, at jobcentret var opmærksom på, at man havde haft en stigning i antallet af indsatsklare i match 2, og at en forklaring bl.a. var, at nogle af de virksomhedscentre, som jobcentret havde til rådighed i forhold til de indsatsklare, stillede for store krav til disses almene kompetencer, og at det derfor var vanskeligt at matche en del af virksomhedscenterpladserne med borgere i marchgruppe 2. Andelen af borgere i matchgruppe 2 i virksomhedsrettet aktivering er da også lavere end i klyngen, og andelen har været faldende det seneste år. Ligeledes er andelen af arbejdssteder med borgere i matchgrupe2 i virksomhedsrettet aktivering lavere end i klyngen og Østdanmark, og andelen har været faldende det seneste år, mens andelen af arbejdssteder med match 2 ere i virksomhedsrettet aktivering har været stigende i klyngen og Østdanmark i samme tidsrum, jf. tabel

7 Aktiveringsgraden for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er i 2. kvartal 2012 en del højere end aktiveringsgraden i klyngen og Østdanmark. Andelen har dog været faldende det seneste år i Guldborgsund. Andelen af indsatsklare borgere berørt af aktivering er på niveau med klyngen men højere end andelen i Østdanmark. Andelen har dog været faldende det seneste år og med et væsentligt større fald end i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 15 og 16 Der er behov for fokus på en aktiv og virksomhedsrettet indsats for at begrænse antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund, herunder at jobcentret dels målretter virksomhedscenterpladserne til kompetencerne hos match 2 erne fremadrettet dels får taget en dialog for at afstemme forventningerne med de virksomheder, der aktuelt stiller virksomhedscenterpladser til rådighed til de kompetencer de ledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune 11 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 15 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 16 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 16 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Guldborgsund Kommune 17 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 20 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug

9 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug Tabel 14. Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, fordelt på alder og køn, Guldborgsund, aug 11 til aug AKTIV OG TIDLIG INDSATS 26 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 VIRKSOMHEDSINDSATS 28 Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 21. Antal og andel arbejdssteder* i Guldborgsund Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 SELVFORSØRGELSESGRAD 29 Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

10 Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling sep sep 2012 Guldborgsund Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2012 Guldborgsund Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,9% -4% (-33%) -3% -2% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 426 1,1% -9% (-15%) 7% 5% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 743 2,0% 26% (5%) 17% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 408 1,1% -10% (2%) -3% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 0 0,0% % -36% - Personer på sygedagpenge 849 2,3% -6% (-17%) -13% -10% - Personer på revalideringsydelse 103 0,3% -9% (-1%) -14% -15% - I alt ,7% -1% (-17%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august % A-dagpengemodtagere 7,4% Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 4,3% 1,3% 3,0% 4,4% 1,1% 3,3% 4,8% 1,4% 3,4% 2,4% 5,0% 6,1% 1,7% 4,3% 4,5% 0,9% 3,7% 4,4% 0,6% 3,8% 4,6% 0,8% 3,9% 4,4% 0,6% 3,8% 4,8% 0,6% 4,2% 4,1% 0,4% 3,7% 3,1% 0,9% 2,2% 6,1% 1,1% 5,0% 5,0% 1,0% 4,0% 4,6% 1,3% 3,3% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Guldborgsund Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis aug-11 aug-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-15%) -3% -4% -3% Kontanthjælpsmodtagere % (-12%) 3% 4% 4% I alt % (-14%) -2% -2% -1% Kommunens mål: 1320 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Guldborgsund 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra januar

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Guldborgsund Klyngen Østdanmark JC Guldborgsund (Bruttoledige, fuldtidspers.) 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp jun-12 jul-12 aug Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan- 12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

14 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Guldborgsund Østdanmark Guldborgsund Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,9% 79,4% 28 96,6% 93,1% Uddannelse* 2 0,9% 0,7% 1 3,4% 3,9% Ledighed 0 0,0% 0,3% 0 0,0% 0,3% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 1 0,4% 1,7% 0 0,0% 0,2% Sygedagpenge 41 18,2% 15,7% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 7 3,1% 1,6% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,4% 0,6% 0 0,0% 2,3% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 12

15 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, august 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -0,8% (-14,6%) -3% -3% Selvstændige 56 6,3% 5,9% 6,5% -12,5% (-26,3%) 9% -2% Dana, A-Kasse For Selvstændige 16 1,8% 1,5% 1,4% 23,1% (-15,8%) 27% -3% ASE 40 4,5% 4,4% 5,1% -21,6% (-29,8%) 4% -1% Akademikere 41 4,6% 2,8% 16,7% 46,4% (28,1%) -2% 8% Akademikernes A-Kasse 22 2,5% 0,9% 5,7% 120,0% (29,4%) 16% 13% CA, A-kasse 6 0,7% 0,4% 2,4% 100,0% (-) 13% 21% Ingeniørernes A-Kasse 4 0,4% 0,5% 2,2% -33,3% (0,0%) -25% -5% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 3 0,3% 0,3% 2,2% -40,0% (-40,0%) 3% 5% Magistrenes A-Kasse 6 0,7% 0,6% 4,2% 50,0% (0,0%) -7% 6% Funktionærer og tjenestemænd 91 10,2% 10,6% 9,8% 13,8% (-7,1%) 11% -1% BUPL, A-kasse 29 3,3% 3,0% 1,8% 11,5% (-14,7%) 17% -5% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,5% 0,7% 100,0% (-100,0% -17% -19% Lærernes A-kasse 24 2,7% 2,1% 1,6% 33,3% (9,1%) 2% 9% FTF- A-kasse 17 1,9% 3,1% 4,7% -5,6% (-5,6%) 14% 0% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 21 2,4% 1,9% 1,0% 61,5% (10,5%) 20% 5% HK /Danmarks A-kasse ,5% 12,1% 11,8% 4,3% (-16,7%) -3% -1% Tekniske funktionærer 43 4,8% 5,6% 8,0% -17,3% (-31,7%) -3% 0% Business Danmarks A-Kasse 5 0,6% 0,6% 0,9% 25,0% (-37,5%) -7% -4% Min A-kasse 10 1,1% 1,0% 1,7% -23,1% (-44,4%) -17% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,4% 0,6% 1,2% 0,0% (-33,3%) 81% 25% Ledernes A-kasse 14 1,6% 2,0% 2,5% -22,2% (-12,5%) 10% 3% Teknikernes A-Kasse 10 1,1% 1,4% 1,7% -23,1% (-33,3%) -22% -12% Byggefagene 26 2,9% 1,8% 1,9% 8,3% (-13,3%) -32% -18% Byggefagenes A-Kasse 9 1,0% 1,0% 1,2% -10,0% (-35,7%) -35% -16% El-Fagets A-Kasse 17 1,9% 0,8% 0,8% 21,4% (6,3%) -26% -21% Metalarbejdernes A-Kasse 37 4,1% 6,3% 2,7% -32,7% (-17,8%) -9% -15% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,0% 29,0% 18,0% -7,1% (-14,4%) -10% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 13 1,5% 1,8% 0,8% 44,4% (8,3%) -2% -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 83 9,3% 7,7% 6,3% 7,8% (-13,5%) 1% 2% Øvrige ,7% 16,0% 17,4% 4,0% (-15,5%) 4% -2% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Guldborgsund Klynge 8 Guldborgsund 35 3,9% 4,1% 4,9% -2,8% (-16,7%) 7% 4% 6 0,7% 0,9% 1,4% -45,5% (-14,3%) 6% 0% Kristelig A-Kasse 90 10,1% 11,0% 11,1% 13,9% (-15,1%) 3% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Guldborgsund Østdanmark Østdanmark * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra januar 2012 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 8 13

16 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2012 august 11 - august 12 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 31,4% 31,5% 31,4% 0,2 (8,6) -2,4-1,5 (Antal) ,5% (-1,3%) -10,2% -6,1% (Andel) 25,5% 33,3% 34,2% 2,9 (-2,5) 1,3 0,9 (Antal) ,6% (-11,2%) 12,2% 6,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to yd elsesgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det e ksemplelvis er 25,5% u d af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Guldborg sund, der har været led ige/aktiverede i minimum 8 0 pct. af tide n inde n for de seneste 52 u ger fra og med sidste uge i august Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra januar

17 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august % 18% Andel borgere på førtidspension 17,2% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 13,2% 2,4% 10,8% 13,3% 2,1% 11,3% 12,6% 1,9% 10,6% 2,6% 14,7% 9,2% 1,3% 7,9% 12,9% 2,3% 10,6% 10,9% 2,6% 8,3% 10,9% 3,2% 7,6% 10,5% 2,6% 7,9% 14,2% 2,7% 11,4% 11,4% 2,9% 8,5% 14,3% 4,6% 9,7% 11,7% 2,3% 9,4% 11,9% 2,4% 9,4% 7,2% 1,4% 5,9% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vor dingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nybor g Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne b ereg nin ger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Ydelsesgruppe Antal aug 2012* Guldborgsund aug aug 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension % -8% -11% - Fleksjob og ledighedsydelse 54-36% -19% -15% I alt % -12% -12% Kommunens mål: 320 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perm anente forsørgelsesordninger i den valgte måne d viser tilgangen til perman ente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, d vs. den valgte måned sam t de 11 forudgående m åneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2012 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik og egne beregnin ger % (-2%) -1% -2% 11,2% 9,4% 5,8% 567-2% (4%) 1% -1% 1,5% 1,8% 1,0% % (-19%) 2% 0% 0,5% 0,6% 0,3% % (-2%) -0,5% -2,0% 13,2% 11,9% 7,2% * Anvendt befolkningsta l er fra 3kvt2012. Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar

18 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 110 Førtidspension, Guldborgsund Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Guldborgsund Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt- 10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr -11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt- 11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 450 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 16

19 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger Guldborgsund Kommune Klyngen Østdanmark % 12% -3% (9%) -7% (1%) % 14% -12% -15% % 14% -8% -13% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra januar 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Guldborgsund Kommune 100% 90% 80% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 17

20 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2012 august 11 - august 12 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 60,0% 58,1% 57,2% 0,6 (2,9) 0,1 2,2 (Antal) ,8% (17,9%) 6,8% 11,6% (Andel) 51,1% 51,4% 54,8% -0,2 (-1,1) -0,5-1,5 (Antal) ,4% (2,4%) 12,7% 7,9% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to matchgrupper. Dvs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 60,0% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Guldb orgsund, som har modtage t ko ntanthjælp i mere end 40 sammenh ængend e uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Guldborgsund Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar -09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

21 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 4,7% 4,8% 4,2% 4,1% 3,7% 4,2% 4,8% 4,1% 5,0% 4,6% 5,3% 5,5% 4,6% 4,5% 3,5% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 19

22 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug 12 20% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 18% 16,4% 17,3% 16% 14% 12% 14,0% 13,5% 12,3% 12,4% 12,3% 13,0% 11,6% 13,7% 14,0% 13,3% 13,5% 10% 8% 7,7% 9,6% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats dk og egne beregninger 20

23 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender aug-11 aug-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,3% (-17,7%) 1% 0% ,9% (-22,7%) -1% -3% ,8% (8,8%) 14% 15% ,2% (-23,0%) -3% 5% ,3% (9,1%) -21% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (150,0%) -36% -37% ,8% (-21,2%) -13% -8% 6 6 0,0% (-25,0%) -9% -9% ,3% (-20,0%) 0% -5% ,7% (-5,9%) 5% 2% I alt ,2% (-10,2%) 2% 1% Kommunens mål: 1299 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Guldborgsu nd 2012 og egn e beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra januar

24 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis aug-11 aug-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,3% (-20,6%) -1% 1% ,0% (-2,2%) 13% 2% ,6% (2,8%) 17% 16% ,6% (-8,1%) 5% 17% ,5% (0,0%) -19% -20% ,0% (-) -38% 12% ,8% (-22,4%) -11% -7% ,7% (0,0%) -6% -9% ,1% (-23,1%) 3% -5% ,8% (-4,7%) 3% 2% I alt ,2% (-9,0%) 4% 3% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra januar 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Guldborgsund Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister aug-11 aug-12 %-vis udvikling Østdanmark ,3% (-13,0%) 4% -2% ,6% (-35,7%) -9% -6% ,1% (12,1%) 13% 14% ,4% (-34,0%) -9% -3% ,0% (50,0%) -26% -34% ,0% (-50,0%) -35% -44% ,8% (-18,9%) -16% -9% ,7% (-66,7%) -17% -7% ,0% (0,0%) -10% -5% ,6% (-7,1%) 6% 2% I alt ,1% (-11,4%) 1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra januar 2012 %-vis udvikling %-vis udvikling 22

25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Guldborgsund Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug- 10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug 12 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal aug 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Guldborgsund Klynge Østdanmark Guldborgs Klynge Østdanmark und 65 47,7% (1,6%) -0,7% -5,0% 4,2% 4,7% 5,1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 42 10,5% (2,4%) 9,9% 3,1% 2,7% 2,0% 3,0% 97 16,9% (1,0%) 35,0% 11,7% 6,3% 7,9% 5,4% 57-13,6% (14,0%) 1,8% 5,3% 3,7% 3,5% 2,5% 2-50,0% (-33,3%) -9,4% -23,5% 0,1% 0,2% 0,1% 0 - (-) -33,3% -34,6% 0,0% 0,0% 0,0% 36 28,6% (20,0%) -14,4% -5,4% 2,3% 2,4% 2,0% 5 0,0% (0,0%) 1,2% -5,5% 0,3% 0,5% 0,2% 14-17,6% (-6,7%) 5,8% 6,1% 0,9% 1,0% 0,5% 222 7,8% (-0,4%) 2,4% 1,9% 14,4% 14,9% 8,7% I alt ** ,4% (2,5%) 6,5% 1,5% 35,0% 37,1% 27,5% Kommunens mål: 502 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Guldborgsund og egne be regninger * Befolkning stal er fra 3kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgræn sningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Guldb orgsund Komm une var der desuden 1 ikke -matchede kontan thjælpsm odtagere i aug ust 2 012, derfo r er I a lt-opgørelsen lidt større end summ en af de enkelte ydelsesgrup per, som er angivet i tabe llen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra januar

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,4% 3,1% Bornholm 4,0% 6,3% Guldborgsund 3,9% 6,8% Kalundborg 4,9% 7,5% 7,7% 13,5% Lolland Slagelse 3,2% 5,2% Vordingborg Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Frederikshavn 3,0% 4,9% 4,6% 8,6% 3,5% 5,7% Haderslev Norddjurs 9,1% 9,2% 8,1% 7,8% 10,4% 17,5% 5,2% 5,0% Nyborg Randers Samsø 1,7% 1,8% 4,7% 4,6% Svendborg Klyngen Østdanmark Tabel 14. Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, fordelt på alder og køn, Guldborgsund, aug 11 til aug 12 Antal Udvikling aug 11 til aug 12 Andel aug-11 aug-12 Guldborgsund aug-12 kvinder ,6% 13,9% år mænd ,2% 18,3% I alt ,0% 16,2% kvinder ,7% 34,9% år mænd ,8% 41,5% I alt ,6% 37,7% kvinder ,0% 56,5% år mænd ,8% 65,7% I alt ,3% 60,9% I alt ,0% 35,0% Kilde: Jobindsats Offentlig forsørgelse omfatter: A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, personer i fleksjob og førtidspension 25

28 Aktiv og tidlig indsats Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 38,8 27,4 24,7 2,6 (-2,2) -4,8-5,9 52,4 42,9 33,3-7,2 (-1,6) -2,3-3,5 36,9 31,8 27,2-12,7 (-5,3) 1,7 0,7 15,0 34,3 28,4-2,2 (0,0) 1,5 1,6 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra juli Aktivering sgraden er her beregnet som ant allet af aktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Guldborgsund Antal 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Guldborgsund Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 40% 41% 1,6-1,9-2,6 heraf : Privat løntilskud 75 3% 3% 4% -0,3-0,7 4,1 Offentlig løntilskud % 9% 7% 1,5-1,1 8,8 Virksomhedspraktik % 11% 10% 2,5-2,5 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 71% 62% -4,6-2,7-0,8 heraf : Privat løntilskud 25 4% 3% 4% 0,2-0,3 0,0 Andel Offentlig løntilskud 30 4% 5% 6% 1,1 2,1 1,0 Virksomhedspraktik % 25% 17% -10,0-1,5-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 64% 59% -13,5-2,3-0,6 heraf : Privat løntilskud 5 1% 1% 2% 0,0-0,1 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% -0,4 0,4 0,5 Virksomhedspraktik % 20% 16% -6,0 1,2 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 26

29 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 44% 45% 38% -2,7 (-9,0) 7,0 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 94% 79% 77% 2,2 (11,0) 3,2-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 93% 72% 73% -1,2 (28,2) -2,8 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 84% 69% 67% -14,1 (22,4) 10,2 2,0 I alt (Antal personer) (494) (3.940) (15.584) 2%* 7%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Guldborgsund Klyngen Østdanmark Guldborgsund Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 9% 10% 9,4% 0,3 (0,7) 0,4 0,7 58% 59% 45% 2,6 (8,5) -5,9-1,7 32% 39% 29% -0,4 (8,9) -0,6-1,6 I alt (Antal personer) (192) (1.619) (5.931) 19%* -7%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

30 Virksomhedsindsats Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Guldborgsund Klyngen* Guldborgsund Klyngen* Guldborgsund Klyngen* Guldborgsund Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 7,7% 11,9% 49,0% 38,7% 12,9% 14,6% 6,7% 6,5% 7,1% 9,5% 19,7% 32,6% 0,8% 2,8% 0,8% 1,8% 22,4% 27,2% 0,0% 0,9% 0,0% 3,0% 25,0% 40,7% 9,3% 10,7% Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Guldborgsund Klyngen* Guldborgsund Klyngen* Guldborgsund Klyngen* -21% -13% 7% -8% 30% -21% 31% -1% 29% 57% -41% -14% -50% 7% 100% 136% -16% 6%. 40%. 85% 0% -14% Tabel 21. Antal og andel arbejdssteder* i Guldborgsund Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Guldborgsund Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere % 14% 11% -13% -20% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Guldborgsund Andel*** Udvikling i antal 74 5% 6% 6% -36% -8% -7% 65 4% 6% 5% -2% 10% 11% I alt % 21% 17% -18% -12% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 28

31 Selvforsørgelsesgrad Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,5% 21,2% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 39 43,7% 48,2% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud ,9% 32,1% 37,9% Virksomhedspraktik* 3 28,8% 34,7% 18,8% Forløb i alt ,9% 30,5% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 0,0% 25,6% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger ,7% 26,5% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 17 48,6% 44,5% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 6 20,6% 39,9% 37,0% Virksomhedspraktik* 66 32,3% 27,5% 26,4% Forløb i alt ,4% 31,6% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Guldborgsund Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 1 0,0% 5,7% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger ,9% 13,1% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 34,6% 36,9% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 17,6% 14,3% Virksomhedspraktik* 44 14,2% 11,6% 10,6% Forløb i alt ,8% 13,0% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere