Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER KØGE Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning 3.2 Ungeområdet 3.3 Tilgangen til førtidspension, herunder udviklingen samt omfanget af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere 3.4 Omfanget af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse BILAG

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Køge har i indeværende statusperiode (til marts 2012) generelt haft store udfordringer, men der er også en række positive resultater i beskæftigelsesindsatsen: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven er faldet Jobcentret har fastholdt en positiv udvikling i antallet af borgere på sygedagpengeforløb over 26 og 52 uger Jobcenter Køge har i 2011 gennemført strategien fra beskæftigelsesplan 2011 for en øget anvendelse af tidlige og virksomhedsrettede indsatser for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Jobcentret står imidlertid også over for en række udfordringer. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at de 3 største udfordringer for jobcenter Køge er at få begrænset antallet af unge på offentlig forsørgelse, tilgangen til førtidspension og antallet af nydanskere på overførselsindkomst. Der er i Køge en forholdsvis stor andel af den unge befolkning, der modtager offentlig forsørgelse. I forhold til klyngen er niveauet og udviklingen dog den samme, men det er en udfordring i Køge såvel som i sammenlignelige jobcentre - at antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget inden for det seneste år. I forhold til klyngen afviger Køges udvikling for unge på en række områder. Antallet af unge sygedagpengemodtagere og indsatsklare unge falder markant mere end i klyngen. Udviklingen for indsatsklare unge modsvares dog af en endnu større stigning i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Endelig er der et mindre fald i antallet af førtidspensionister modsat udviklingen i klyngen. Det giver en række udfordringer for jobcenter Køge, idet en stigende andel af de unge dermed ikke alene har ledighed som problem, hvorfor de har brug for en særlig indsats for ikke at danne fødekæde til permanente ydelser. I Køge udgør antallet af personer på permanent forsørgelse en relativ lille andel af befolkningen sammenlignet med klyngen, selv om udviklingen det seneste år har været lidt større end i klyngen. Da den eneste måde aktivt at begrænse antallet af personer på førtidspension på, er at begrænse tilgangen til førtidspension, er det vigtigt at have fokus på fødekilderne til førtidspension. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at de positive resultater af indsatsen for at begrænse sygefraværet i Køge medvirker og vil medvirke til at begrænse tilgangen til førtidspension. Det er imidlertid også beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcenter Køge med fordel kan overveje, hvorledes indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 kan styrkes. Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 er i det seneste år steget i både antal og andel i Køge. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER KØGE Notatet beskriver Jobcenter Køges resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre indgår: Køge, Faxe, Næstved, Lemvig, Thisted, Varde og Vejen. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Køges foreløbige resultater i 2012 i forhold til nedbringelsen af antallet af ydelsesmodtagere indenfor de fire nationale ministermålsområder indikerer store udfordringer i at indfri jobcentrets mål. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Køge Antal marts 2012 Ændring i procent mar-11 til mar-12 (sep-11 til mar-12) Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven % (10 %) 1224 Borgere på permanent forsørgelse (tilgang) % (3 %) 195 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,2 % (11,1 %) 968 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,1% (2,2 %) 955 Kilde: Jobindsats.dk og Beskæftigelsesplan Køge 2012 I den seneste årsperiode (mar-11 til mar-12) er antallet i arbejdskraftreserven stort set uforandret med et minimalt fald på 1 %. Antallet af personer i arbejdskraftreserven er aktuelt en del over niveauet for jobcentrets mål, og set i lyset af de generelle forventninger til ledighedsudviklingen resten af året, synes det ikke realistisk, at jobcentret vil indfri målet i december Hvad angår begrænsningen af tilgangen af borgere på permanent forsørgelse indikerer den seneste udvikling fra sep-11 til mar-12 at jobcentret er på vej til at vende udviklingen og reducere tilgangen. Samlet har der det seneste år været en mindre stigning for unge ydelsesmodtagere med en stigende tendens fra sidste status - hvilket understreger vigtigheden af fortsat fokus på området. Ligeledes har der det seneste år for ikke-vestlige personer på offentlig forsørgelse været en mindre stigning. En faldende stigningstendens i forhold til seneste status indikerer, at udviklingen er ved at vende. 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning For Jobcenter Køge kan der aktuelt peges på følgende fremadrettede udfordringer 1. Ungeområdet 2. Tilgangen til førtidspension, herunder udviklingen samt omfanget af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 3. Omfanget af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse 3.2 Ungeområdet Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at omfanget og udviklingen på ungeområdet fortsat udgør en stor udfordring for Jobcenter Køge også selvom udviklingen ikke afviger fra udviklingen i klyngen. Ungeområdet i Køge er karakteriseret ved Godt 13 % af de unge er på offentlig forsørgelse i Køge. Det er på niveau med klyngen og noget over niveauet i Østdanmark (10,2 pct.) (figur 10). Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 3,2 pct. i perioden marts 11 marts Det er ligeledes på niveau med klyngen. Til sammenligning har der været et uændret antal unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark (tabel 9). Det er særligt blandt unge årige, der har været en større stigning i antallet af modtagere af overførselsindkomst (8,1 pct.) sammenlignet med klyngen (3 pct.) og Østdanmark (-1 pct.) (tabel 11) Blandt de unge årige sker en markant stigning i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere fra 26 i mar-11 til 97 i mar-12 (tabel 11). (Jobcentret oplyste på seneste statusmøde i nov-11, at der er nedsat et visitationsudvalg for at sikre den rette matchning en del af stigningen kan således skyldes ændret matchpraksis). Jobcenter Køge og Beskæftigelsesregionen har på tidligere dialogmøder drøftet ungeområdet. Jobcentret oplyste således på det seneste dialogmøde i nov-11, at der er ekstra fokus på ungeområdet. Indsatsen består bl.a. i 1. Straksaktivering for de unge arbejdsmarkedsparate. Jobcentret vurderer, at effekten af indsatsen på denne måde øges, bl.a. fordi de unge i højere grad motiveres til selv at gøre en indsats for at komme i uddannelse eller beskæftigelse 2. Fremrykning af aktiveringstilbud for match 2 og 3. Alle i målgruppen skal have et tilbud, og der skal ske en hyppig opfølgning 3. Udover en intensiv aktivering lægger jobcentret vægt på at formulere en aktiveringsstrategi, der sikrer bedst mulig match mellem de unges behov og tilbuddene. 3

6 Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentrets fokus på ungeområdet vil medvirke til at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse. I den forbindelse er det vigtigt fortsat at udvikle samarbejde med UU og social- og sundhedssektoren, således at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats. 3.3 Tilgangen til førtidspension, herunder udviklingen samt omfanget af midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere Jobcentret oplyste på det seneste dialogmøde i nov-11, at Jobcentret er meget opmærksom på den rette matchning af kontant- og starthjælpsmodtagere og har derfor nedsat et visitationsudvalg, der behandler de tilfælde, hvor sagsbehandlerne er i tvivl om den korrekte indplacering, eller hvor der sker ommatch. I visitationsudvalget deltager en teamleder, en koordinator samt en medarbejderrepræsentant. Fra mar-11 til mar-12 ses en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3, en mindre stigning i matchkategori 1 og et mindre fald for matchkategori 2. Den relativt store stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 har medført, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i Køge i match 3 er på 25 pct. Til sammenligning udgør andele i match 3 i Faxe og Næstved, som ligger i samme klynge, hhv. 13 og 18 pct. Udviklingen i andelen af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger viser en positiv udvikling i forhold til klyngen og Østdanmark (tabel 8). Det indikerer, at jobcentret har fokus på de målgrupper, der danner fødekæde til permanente ydelser. I Køge udgør andelen af befolkningen på førtidspension 5,5 pct., mens den tilsvarende andel for klyngen er 7,7 pct., målt i marts I beskæftigelsesplan 2012 beskriver jobcentret, at den lave andel på førtidspension afspejler sig i en tilsvarende højere andel af befolkningen i Køge på henholdsvis kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse sammenlignet med de øvrige jobcentre. Jobcentret har derfor sat fokus på denne problemstilling og vigtigheden af målrettede afklaringsforløb. Jobcentret forventer, at fokus på disse målgrupper i 2012 fortsat vil medføre en tilgang til førtidspension, der ligger over niveauet for sammenlignelige jobcentre. Beskæftigelsesregionen vurderer, at jobcentrets dobbelte strategi, der indebærer en samtidig indsats for at mindske tilgangen til de målgrupper, der danner fødekæde til permanente ydelser - kombineret med en intensiveret afklaring og indsats for disse målgrupper - på sigt vil reducere tilgangen til permanente forsørgelsesydelser. I denne sammenhæng vurderer beskæftigelsesregionen, at en koordineret og helhedsorienteret indsats i samarbejde med social- og sundhedssektoren yderligere vil kunne bidrage til denne udvikling. 3.4 Omfanget af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør 7,8 pct. af samtlige indbyggere i Køge kommune, men 15,7 pct. af alle på offentlig forsørgelse. Andelen på offentlig forsørgelse ligger betydeligt over den tilsvarende andel i klyngen (figur 13) og udgør således en særlig udfordring for jobcentret. I marts 2012 var der i alt indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, en stigning på 4,1 pct. fra mar-11 til mar-12. Den tilsvarende stigning for klyngen var med 8,7 pct. lidt højere (tabel 12). 4

7 Det er yderligere en særlig udfordring, at antallet af midlertidigt passive og førtidspensionister stiger mere end i klyngen. Modsat sker et markant fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Udviklingen svarer til tendensen generelt for alle målgrupper. Jobcentret har sat fokus på målgruppens særlige udfordringer og gennemfører derfor i samarbejde med SEBI et metodeafprøvningsprojekt, hvor formålet er: Nedbringe længden af sygedagpengeforløbene for ikke-vestlige borgere Begrænse ikke-vestlige borgeres tilgang til førtidspension Nedbringe antallet af ikke-vestlige borgere, der raskmeldes til ledighed Jobcentret forventer, at projektet vil medvirke til at nedbringe antallet af borgere af ikkevestlig herkomst på offentlig forsørgelse/sygedagpenge. Jobcentrets strategi for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet tager i øvrigt udgangspunkt i, at jobcentrets hovedudfordring er de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i match 2. Selv om antallet af arbejdsmarkedsparate nydanskere på offentlig forsørgelse er lidt højere end gennemsnittet, er det jobcentrets vurdering, at årsagen hertil ikke ligger i borgernes herkomst, men deres sociale og erhvervsmæssige baggrund. Indsatsen for jobklare hhv. ikke-jobklare ikke-vestlige nydanskere tilrettelægges således med de samme typer af redskaber som for andre borgere. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at jobcentret har fokus på at nedbringe antallet af nydanskere på overførselsindkomst, men også, at den fortsatte overrepræsentation på offentlige ydelser, herunder den relativt høje tilgang til hhv. midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og førtidspension, skærper behovet for fokus og fortsat metodeudvikling. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts 2012 Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Køge og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts 2012 Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune og Klynge 6, indekseret (jan = 100) Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Køge Kommune Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Køge Kommune Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før

9 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar-11 til mar-12 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før VIRKSOMHEDSINDSATS Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Køge Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før SELVFORSØRGELSESGRAD Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling mar mar 2012 Køge Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Køge Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -1% (15%) -4% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 590 1,7% 8% (7%) 4% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 596 1,7% -5% (1%) 43% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 404 1,1% 44% (25%) -30% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 4 0,0% 100% (33%) -66% -18% - Personer på sygedagpenge ,4% -28% (-11%) -3% -12% - Personer på revalideringsydelse 82 0,2% -23% (-15%) -17% -19% - I alt ,1% -6% (5%) -1% -3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt2012 8

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6% 5% 4% 3% 5,5% 1,2% 5,4% 1,5% 5,8% 1,5% 4,1% 0,5% 3,7% 0,7% 3,5% 0,8% 4,0% 0,6% 4,6% 1,0% 5,0% 1,3% 2% 1% 4,3% 3,9% 4,3% 3,7% 3,0% 2,8% 3,4% 3,6% 3,7% 0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Køge Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (11%) -9% -6% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (10%) 5% 1% -3% I alt % (10%) -6% -4% -4% Kommunens mål: 1224 personer i arbejdskraftreserven i januar 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Køge 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Køge Klyngen Østdanmark JC Køge (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb- 10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar -12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep- 11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 10

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Køge og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Køge Østdanmark Køge Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,7% 87,7% 22 26,2% 29,4% Uddannelse* 3 1,1% 2,1% 6 7,1% 7,1% Ledighed 6 2,3% 3,5% 5 6,0% 7,2% Match 2 / match ,8% 50,1% Barselsdagpenge 2 0,8% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 8 3,0% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 3 1,1% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 5 6,0% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -4,1% (10,9%) -9% -5% Selvstændige 98 9,2% 5,2% 6,4% 14,0% (19,5%) -3% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 0,7% 1,1% 1,4% -30,0% (-30,0%) 2% 6% ASE 91 8,6% 4,2% 5,0% 19,7% (26,4%) -4% -1% Akademikere 38 3,6% 2,2% 14,3% 0,0% (-20,8%) -6% 3% Akademikernes A-Kasse 16 1,5% 0,7% 5,0% 33,3% (-5,9%) 41% 10% CA, A-kasse 3 0,3% 0,4% 1,8% -40,0% (-57,1%) -22% 9% Ingeniørernes A-Kasse 5 0,5% 0,4% 1,8% -54,5% (-50,0%) -23% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 4 0,4% 0,2% 1,9% -20,0% (-20,0%) -25% -3% Magistrenes A-Kasse 10 0,9% 0,5% 3,7% 100,0% (11,1%) -4% 4% Funktionærer og tjenestemænd 89 8,4% 8,2% 8,8% 23,6% (1,1%) 30% 10% BUPL, A-kasse 12 1,1% 1,8% 1,6% -29,4% (-53,8%) 32% 23% Danske Sundhedsorg. A-kasse 5 0,5% 0,8% 0,7% 66,7% (66,7%) 322% 1% Lærernes A-kasse 14 1,3% 2,0% 1,5% 100,0% (55,6%) 74% 32% FTF- A-kasse 43 4,0% 2,5% 4,0% 10,3% (7,5%) -3% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 15 1,4% 1,1% 0,9% 150,0% (50,0%) 9% 24% HK /Danmarks A-kasse ,9% 9,9% 11,0% -13,3% (9,6%) -5% -3% Tekniske funktionærer 74 7,0% 5,2% 7,5% -16,9% (-1,3%) -6% -3% Business Danmarks A-Kasse 10 0,9% 0,9% 0,8% 25,0% (0,0%) 5% -11% Min A-kasse 13 1,2% 0,9% 1,6% -35,0% (-18,8%) -17% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 11 1,0% 0,6% 1,2% 57,1% (120,0%) 81% 25% Ledernes A-kasse 25 2,4% 1,6% 2,3% -35,9% (-10,7%) -14% -5% Teknikernes A-Kasse 15 1,4% 1,2% 1,6% 0,0% (-6,3%) -16% -13% Byggefagene 20 1,9% 2,2% 2,3% -44,4% (11,1%) -31% -32% Byggefagenes A-Kasse 10 0,9% 1,4% 1,5% -58,3% (-9,1%) -28% -32% El-Fagets A-Kasse 10 0,9% 0,8% 0,8% -16,7% (42,9%) -36% -32% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 36 3,4% 4,5% 3,1% -2,7% (38,5%) -23% -19% ,2% 32,0% 21,7% -13,5% (16,0%) -22% -18% 7 0,7% 2,4% 0,9% -22,2% (-12,5%) -17% -18% 82 7,7% 7,3% 6,5% 26,2% (3,8%) 37% 15% Øvrige ,1% 20,4% 17,5% 2,9% (19,7%) 0% 3% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 56 5,3% 4,6% 4,9% 3,7% (19,1%) 2% 11% 13 1,2% 0,8% 1,4% -31,6% (-13,3%) 0% 11% Kristelig A-Kasse ,6% 15,0% 11,3% 7,5% (24,1%) -1% -1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Køge Køge Klynge 6 * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Køge Klynge 6 12

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 32,5% 25,3% 30,3% -2,7 (-4,9) -2,2-0,5 (Antal) ,5% (-0,4%) -11,6% -4,9% (Andel) 36,9% 25,1% 33,1% 2,5 (3,8) 1,7 2,6 (Antal) ,6% (7,0%) 7,0% 2,8% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 36,9% ud af de ud elukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Køge, der har været ledige/aktiverede i minimu m 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og m ed sidste uge i februar Not e: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra august

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12,9% Andel borgere på førtidspension 12% 10% 8% 8,5% 7,8% 10,6% 9,8% 9,6% 9,4% 9,8% 10,3% 7,3% 6% 4% 6,1% 5,5% 8,3% 7,3% 7,0% 7,2% 7,7% 5,9% 2% 0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 3,3% 2,4% 2,6% 2,5% 1,4% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdan mark Kilde: Jobindsats.dk, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (0%) 0% -2% 5,5% 7,7% 5,9% 551-4% (-1%) -2% -1% 1,6% 1,9% 1,0% 261 4% (7%) 17% 7% 0,7% 0,7% 0,3% % (1%) 0,6% -1,3% 7,8% 10,3% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Køge 2012 og eg ne bereg ninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsning en år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune og Klynge 6, indekseret (jan = 100) 108 Fleksjob og Ledighedsydelse, Køge Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Køge Førtidspension (klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr -10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Køge Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 195 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 15

18 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Køge Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 17% -34% (-28%) -45% (-30%) % 11% -8% -10% % 13% -13% -20% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra au gust Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Køge Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% Match 3 80% 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% Match 1 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 59,3% 56,9% 60,9% -7,9 (-5,6) -5,2-3,1 (Antal) ,6% (-10,1%) 17,4% 2,0% (Andel) 74,8% 71,0% 71,2% -12,7 (-6,9) 4,1-0,1 (Antal) ,0% (20,7%) -6,0% 13,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 59,3% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Køge, som har m odtaget yd elsen (ko ntanthjælp betragtes i den ne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 ug er. 16

19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Køge Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 6,0% 5,0% 4,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar ,0% 2,0% 5,3% 5,0% 5,5% 5,6% 6,1% 5,5% 4,1% 5,4% 4,4% 1,0% 0,0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 16% 14% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14,4% 13,4% 14,2% 13,8% 12,9% 12,7% 13,4% 12% 10% 9,6% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 18

21 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Køge Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (30,5%) 2% -2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,2% (7,3%) 6% -5% ,7% (-7,6%) 31% 16% ,1% (43,4%) -26% 6% ,0% (-4,8%) -31% -25% 3 3 0,0% (-25,0%) -42% -37% ,2% (-8,0%) -9% -12% ,4% (116,7%) 5% 10% ,5% (-38,5%) -5% -12% ,6% (2,8%) 9% 3% I alt ,2% (11,1%) 3% 0% Kommunens mål: 968 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Køge 2012 og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

22 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Køge Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Førtidspensionister ,0% (16,8%) 4% 0% ,0% (7,6%) 8% -2% ,7% (0,0%) 25% 15% ,3% (45,2%) -23% 10% ,8% (-11,8%) -25% -21% ,0% (-) 67% 4% ,1% (-25,0%) -6% -12% ,1% (120,0%) 12% 12% ,5% (-45,5%) 0% -12% ,8% (7,3%) 6% 2% I alt ,3% (7,0%) 3% 1% Kilde: Jobindsats.dk Ydelsesgruppe Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 %-vis udvikling Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Køge Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Ledighedsydelsesmodtagere mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling ,2% (47,9%) 0% -6% ,1% (7,1%) 5% -7% ,5% (-11,6%) 34% 17% ,1% (42,6%) -29% 4% ,7% (25,0%) -43% -34% ,0% (-25,0%) -45% -42% ,2% (16,7%) -15% -13% 2 2 0,0% (100,0%) -13% 3% 2 2 0,0% (0,0%) -16% -11% ,9% (-3,2%) 13% 4% I alt ,1% (14,1%) 3% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 %-vis udvikling 20

23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Køge Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun- 10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt- 11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) jan-10 feb-10 Kilde: Jobindsats.dk mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 21

24 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar-11 til mar-12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe mar 12 Køge Klynge Østdanmark Køge Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 219 8,4% (10,6%) 0,6% 8,9% 7,9% 5,3% 5,8% 96 12,9% (-2,0%) 15,6% 5,9% 3,5% 2,8% 3,0% 158 6,0% (3,9%) 40,1% -29,8% 5,7% 6,9% 5,3% ,3% (13,3%) -6,5% -32,3% 4,3% 2,8% 2,4% 3-57,1% (-25,0%) 14,3% -3,8% 0,1% 0,2% 0,1% 2 - (100,0%) -50,0% 4,1% 0,1% 0,0% 0,0% 92-33,8% (-30,3%) -5,4% 3,1% 3,3% 2,8% 2,4% 24 5,3% (26,3%) 18,8% 0,0% 0,9% 0,6% 0,2% 20-7,7% (11,1%) -15,2% 0,0% 0,7% 0,8% 0,5% ,1% (5,7%) 6,6% 0,0% 11,4% 11,5% 8,7% I alt ** ,1% (2,2%) 8,7% -2,2% 37,8% 33,6% 28,6% Kommunens mål: 955 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Køge 2012 og e gne bereg ninge r * Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Køge Kommune var der desuden 1 ikke-m atch ede kontanthjælpsmodtage re i marts Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

25 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 16% 14% 12% 10% 8% 15,7% 17,0% 6% 4% 2% 0% 3,0% 5,0% 7,8% 5,6% 8,8% 2,5% 3,7% 3,2% 4,9% 3,5% 7,1% 3,9% 6,4% 4,0% 6,6% 10,3% Faxe Køge Næstved Kilde: Jo bindsats dk Dan marks statistik og egne beregninger Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark 23

26 Aktiv og tidlig indsats Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 27,9 27,9 28,5-1,0 (-2,8) -0,4 1,3 36,9 33,8 33,0 5,5 (7,5) -12,5-5,7 26,4 30,0 26,8-1,1 (3,0) -4,7-0,2 22,9 35,4 31,6 4,0 (0,0) -3,0 3,1 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra februar Aktiveringsgraden er her b eregnet som a ntallet af aktiveringsforløb set i forhold det sa mle de antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Køge 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Køge Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 38% 43% 0,2 1,1 4,1 heraf : Privat løntilskud 117 5% 3% 3% 0,3-1,0 3,4 Offentlig løntilskud 127 6% 8% 8% -0,3-1,3 8,2 Virksomhedspraktik % 14% 10% 0,6 0,9 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 63% 62% 15,1-10,8-3,4 heraf : Privat løntilskud 34 5% 5% 4% 0,6 1,0 0,1 Andel Offentlig løntilskud 52 7% 5% 6% 4,5 1,0 1,6 Virksomhedspraktik % 22% 17% 1,7 3,4-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 62% 59% 1,6-6,2-1,3 heraf : Privat løntilskud 4 1% 1% 1% -0,4 0,7 0,3 Offentlig løntilskud 11 2% 1% 1% 1,3 0,4 0,6 Virksomhedspraktik % 23% 16% 4,1-0,1 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 24

27 Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 39% 39% 42% 10,6 (22,0) -2,8 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 79% 80% 81% 5,2 (2,1) 6,2 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 79% 77% 72% 4,2 (3,8) 6,5 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 67% 78% 66% 11,1 (36,7) 14,3 3,4 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (408) (2.014) (18.896) 18%* -2%* 10%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. ak- er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. tiveringstilbud Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 10% 11% 11,9% 4,7 (4,4) 3,0 4,6 54% 41% 49% -23,6 (54,0) -18,6-7,0 16% 34% 32% -19,3 (3,8) -28,0-7,7 I alt (Antal personer) (168) (703) (7.768) -18%* -10%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

28 Virksomhedsindsats Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Køge Klyngen* Køge Klyngen* Køge Klyngen* Køge Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 19,1% 13,3% 22,6% 31,7% 14,8% 19,8% 10,8% 10,3% 13,6% 13,4% 36,2% 30,8% 1,3% 3,2% 4,5% 2,7% 37,6% 30,5% 0,0% 0,6% 2,5% 1,3% 60,0% 45,8% 12,1% 12,1% Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Køge Klyngen* Køge Klyngen* Køge Klyngen* 0% -19% -11% -17% 9% 2% 35% 25% 190% 68% 5% 16% -50% 121% 250% 160% 20% 21% % 57% Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Køge Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Øst Ydelsesgruppe Køge Klyngen** Køge Klyngen** Østdanmark danmark Antal Andel*** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 14% 13% 7% 1% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 114 8% 5% 6% 28% 30% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 86 6% 5% 5% 37% 29% 47% I alt % 20% 18% 18% 11% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Køge Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* ,4% 26,0% 23,9% 27 65,6% 53,9% 52,6% 34 41,5% 35,9% 32,7% 22 20,9% 25,7% 20,5% Forløb i alt ,5% 32,3% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmod- tagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Køge Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 2 96,7% 37,4% 22,7% 44 19,4% 34,3% 33,0% 12 46,4% 39,5% 54,9% 7 32,5% 22,7% 31,6% 68 22,1% 40,3% 30,7% ,1% 37,7% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Køge Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 11 12,9% 27,4% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 101 4,7% 10,6% 10,4% 0 26,9% 11,8% 37,6% 0 0,0% 12,3% 12,0% 55 8,2% 10,5% 11,6% 167 6,4% 11,4% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere