Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 ---------------- - ----- -------- ----- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Svend Juul, Laurits Ovesen og Carl Erik Mabeck PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993, som oprindeligt blev indsamlet af Institut for Epidemiologi og Socialmedicin samt Institut for Almen Medicin ved Aarhus Universitet for Svend Juul, Laurits Ovesen og Carl Erik Mabeck. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-4604). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-4604: Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt Primærundersøgere: Svend Juul, Carl Erik Mabeck og Laurits Ovesen. DDA udgave (ved Carsten Ernst, Jens Wagner og Martin Hother Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (12237 registreringer, 37 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (59 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Institut for Epidemiologi og Socialmedicin samt Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet, for Svend Juul, Laurits Ovesen og Carl Erik Mabeck, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i september 1998 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst, Jens Wagner og Martin Hother Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-4604: Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stand-

3 arder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Registreringsskemaet bagest er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; registreringsskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV oktober 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: sygdomsmønstret i almen praksis; almen praksis, sygdomsmønstret i; kontaktmønstret i almen praksis; patientgruppe og sygdomsmønster; kontaktform og sygdomsmønster; profylakse og sygdomsmønster; patologiske fund; henvendelsesårsager og sygdomsmønster; diagnose og sygdomsmønster; receptudstedelse og sygdomsmønster. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-4604: Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt Primærundersøgere: Svend Juul, Carl Erik Mabeck og Laurits Ovesen. DDA-4604, 1. udgave (ved Carsten Ernst, Jens Wagner og Martin Hother Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (12237 respondenter, 37 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (59 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Juul, Svend. AU: Institut for Epidemiologi og Socialmedicin. Høegh-Guldbergs Gade 8-10, DK-8000 Århus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Juul, Svend; (B) Ovesen, Laurits; Mabeck, Carl Erik; (A) AU: Institut for Epidemiologi og Socialmedicin; (B) AU: Institut for Almen Medicin; (A og B) Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. Økonomisk sponsor: (A) Fonden til finansiering af forskning i almen praksis; (B) Sundhedsvæsenet; (C) Aarhus Universitets Forskningsfond. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens emne er sygdomsmønsteret i almen praksis i Århus Amt i 1993, nærmere bestemt en beskrivelse af sygdoms- og kontaktmønstret i almen praksis i Århus Amt. Gennem årene har der været en stigende interesse for at beskrive alment praktiserende lægers arbejde. En interesse, der bl.a. har vist sig gennem øget forskning på området. Formålet med oplysningerne, som lægerne registrerede, var at identificere den pågældende henvendelse med henblik på at få så mange oplysninger om patienterne som muligt. Da det blev besluttet at gennemføre denne multipraksis undersøgelse i Århus Amt i 1993, var de overordnede mål: 1) At beskrive sygdomsmønsteret for mennesker der gik til lægen én dag i perioden 1/2-31/ ) At danne sig et billede af, hvilke henvendelsesårsager

8 mennesker går til lægen med, samt hvilken diagnose der bliver stillet m.v. 3) Hvilken karakter henvendelsesårsagerne havde. Datatype: Kliniske data. Registreringsskema vedr. sygdoms- og kontaktmønster udfyldt af praktiserende læger i Århus Amt. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Registreringsskemaer blev udfyldt af 328 alment praktiserende læger i Århus Amt, svarende til 88% af det samlede antal praktiserende læger i amtet. Undersøgelsen blev foretaget i perioden 1/2-31/ Patienter i alle aldre blev registreret, da de på en given dag kontaktede deres læge. Datasættets størrelse: respondenter; 37 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 12 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Undersøgelsen er en opfølgning af tidligere tilsvarende undersøgelser foretaget i og Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. tidsbegrænsninger. Registrering af patienter hos alment praktiserende læger i Århus Amt 1/2-31/ Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsen blev tilrettelagt som en multicenterundersøgelse omfattende samtlige alment praktiserende læger i Århus Amt. Dataindsamlingen blev foretaget i tidsrummet 1/2-31/ Ved tilfældig udtrækning blev hver praktiserende læge i Århus Amt tildelt en dag til registrering. Undersøgelsens geografiske univers: regional. DK, Århus Amt. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Registreringsskemaer udfyldt af alment praktiserende læger for hver konsultation på en given dag. Skema/test-type: Struktureret registreringsskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Lægen fik ca. en uge før registreringsdagen et brev fra undersøgelsesledelsen samt Lægekredsforeningens praksisudvalgsformand med opfordring til at deltage. Sammen med denne opfordring fulgte registreringsskemaer og vejledning til brug ved udfyldelsen. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Vægtning: Yderligere oplysninger: Datamaterialet indeholder fire vægtvariable, som er anvendt til beregning af kontaktrater fordelt på

9 hhv. alder/køn, alder, køn og totalt. Den sidste antager værdien 0,04552 for alle respondenter. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Juul, Svend. AU: Institut for Epidemiologi og Socialmedicin. Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Ovesen, Laurits; Juul, Svend og Mabeck, Carl Erik: Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus amt Århus, Institut for Almen Medicin samt Institut for Epidemiologi og Socialmedicin; 78 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn. Fødselsår. INDLEDNING Undersøgelsen "Sygdomsmønsteret i almen praksis, Århus Amt 1993" blev oprindelig foretaget af Svend Juul, Laurits Ovesen og Carl Erik Mabeck, Institut for Epidemiologi og og Socialmedicin samt Institut for Almen Medicin, Aarhus Universisitet. DDA modtog datamaterialet sammen med et dokumentationsmateriale medio september 1998 fra Svend Juul med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. I det oparbejdede materiale er der flere helt eller delvis udokumenterede variable, som primærundersøger har anvendt. Manglende data

10 I det oprindelige datamateriale er der anvendt en række forskellige koder ('.', -3, 3, 3-3, -2, 2 og 2-2) for manglende data (MD). Under oparbejdningen er disse blevet omkodet til enten: 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn) eller: 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I enkelte tilfælde, hvor denne omkodningspraksis er fraveget, vil det være noteret i kodebogens dokumentation af de pågældende variable. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer. (Variablen har værdien 4604 for alle respondenter). V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 5 Fortløbende nummerering af respondenterne. (Variablen er kodet i intervallet 1 til 12237). V0003 EFTERFØLGENDE LØBENR. start 10, bredde 5 Primærundersøgerens løbenummer. (Seqnum: Efterfølgende løbenummer. Variablen er kodet i intervallet 1 til 12237).

11 V0004 LÆGENS LØBENR. start 15, bredde 3 Lægens løbenummer. (Variablen er kodet i intervallet 1 til 389). V0005 PATIENTENS LØBENR. start 18, bredde 2 Patientens løbenummer hos den enkelte læge. (Variablen er kodet i intervallet 0 til 98). 1. Patientoplysninger V0006 PATIENTENS KØN start 20, manglende data: = 9 Spm. 1: Køn: (Udfyldes altid) Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0007 REGISTRERINGSMÅNED start 21, manglende data: = 99 Registreringsmåned: Februar Marts April Maj Juni Juli August

12 September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 99 V0008 PATIENTENS ALDER start 23, bredde 3, manglende data: = 999 Patientens alder: (Udfyldes altid. Variablen er kodet i intervallet 0 til er uoplyst (43 tilfælde)). V0009 ALDERSGRUPPER start 26, manglende data: = 99 Aldersgrupper: Fra 0 til 4 år Fra 5 til 14 år Fra 15 til 24 år Fra 25 til 34 år Fra 35 til 44 år Fra 45 til 54 år Fra 55 til 64 år Fra 65 til 74 år år og derover Uoplyst svarprocent: 100 V0010 SYGESIKRINGSGRUPPE start 28, manglende data: = 9 Patientgruppe: (Udfyldes altid) Gruppe 1, egen læge Gruppe 1, anden læge Gruppe Uoplyst svarprocent: 98

13 2A. Symptom- og sygdomsbetingede kontakter Tekst 1: Besvar ENTEN afsnit 2A ELLER 2B V0011 KONTAKTFORM start 29, manglende data: >=10 FILTER: Tekst 1 Kontaktform: (Her udfyldes kontaktformen, som den reelt finder sted, selv om der kan være afvigelser fra afregningen med sygesikringen. Fx receptfornyelse, sygemelding. Profylaktiske ydelser anføres ikke her, men i afsnit 2B, Kategori 5: Andet (skriv) er fx henvendelser fra socialforvaltningen) Konsultation Telefonkonsultation Hjemmebesøg Receptfornyelse Andet (skriv) Irrelevant svarprocent: 91 V0012 NY EPISODE? start 31, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: Tekst 1 Ny episode: (Første kontakt i et sygdomsforløb. Eller fx en febril episode ved en kronisk bronkit, som har været i fuldstændig ro. Kategori 2: aftalt kontrol: Hvis læge og patient har aftalt kontakten fx diabetes- eller blodtrykskontrol. Kategori 3: Anden fortsættelse af tidligere kontakt: Hvis et sygdomsforløb giver anledning til flere kontakter, som ikke er aftalt på forhånd) Ny episode Aftalt kontrol Anden fortsættelse af tidligere kontakt

14 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0013 HENVENDELSESÅRSAG start 33, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: Tekst 1 Henvendelsesårsag: (vigtigste symptom - på dansk). (Her skrives det vigtigste symptom på dansk fx hovedpine, diarré. Der skal altså skrives symptomer, ikke diagnoser, i dette felt (gælder dog ikke ved aftalte kontakter). A: Alment A01: Smerte generel/uspecificeret A02: Kulderystelser A03: Feber A04: Almen svækkelse/træthed/utilpashed A05: Alvorlig almen svækkelse A06: Kortvarigt bevidsthedstab/synkope A07: Koma A08: Hævelse EX K A09: Svedproblemer A10: Blødning, lokalisation IKA A12: Allergi/allergisk reaktion INA A13: Bekymring over reaktion på medicin A14: Kolik hos spædbarn A15: Stærk gråd hos spædbarn A16: Uro/irritabilitet hos spædbarn A17: Andre alm sympt hos spædbarn IKA A20: Forespørgsel/diskuss om dødshjælp A25: Frygt for døden A26: Frygt for kræft IKA INA A27: Frygt for anden sygdom IKA INA A28: Funktionsindskrænk/handicap INA A29: Andet alment symptom/klage A30: Medicinsk us/helbredsvurd komplet A31: Medicinsk us/helbredsvurd delvis A32: Allergitest A43: Anden diagnostisk procedure A44: Vacc/forebyggende medicinering A45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning A46: Samråd med anden s-arb i primst A49: Anden forebyggende procedure A50: Medicinering/receptforny/inj syst A56: Forbinding/tryk/kompression A58: Terapeutisk rådgivning/samtale A60: Resultat af prøve/procedure A61: Resultat af us/oplys fra an s-arb A62: Administrativ procedure

15 A65: Ikke S-arb init episode ny/løbende A69: Anden årsag til kontakt A72: Skoldkopper A74: Røde hunde A75: Mononukleose A77: Anden virussygdom, INA A78: Anden infektionssygdom IKA A80: Ulykke/skade IKA A85: Medicinbivirkning korrekt dosis A86: Anden forgiftning A87: Komplikation efter kir/med/rtg beh A88: Skadevirk af fys faktorer ex H A91: Undersøgelse med unormalt fund IKA A96: Død ex perinatal B: Blod B02: Forstørret lymfeknude(r) B04: Symptom fra blod/lymfedan organer B25: Frygt for AIDS B29: An sympt fra blod/lymfe/milt INA B31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis B34: Anden blodprøve B50: Medicinering/receptforny/inj syst B55: Lokal injektion/infiltration B56: Forbinding/tryk/kompression B58: Terapeutisk rådgivning/samtale B60: Resultat af prøve/procedure B62: Administrativ procedure B71: Kronisk/ikke specif lymfadenit B80: Jernmangel-anæmi B81: Perniciøs anæmi/folinsyrem anæmi B82: Anden/uspecificeret anæmi B85: Unormal/uforklarlig hæmatol prøve D: Fordøjelse D01: Abdominale smerter/turevise D02: Mavepine/smerter i maven D03: Halsbrand/kardialgi/sure opstød D04: Smerter i endetarm anus D05: Perianal kløe D06: Anden lokaliseret abdominal smerte D09: Kvalme D10: Opkastning ex grav W D11: Diaré D12: Forstoppelse/obstipation D13: Gulsot icterus D14: Blod i opkast/hæmatemese D15: Sort blod i afføringen/melæna D16: Blødning fra endetarm D18: Ændring af afføring/affør vaner D19: Symptom/klage fra tænder, tandkød D20: Symptom fra mund/tunge/læber D21: Synkebesvær D22: Indvoldsorm og andre parasitter D24: Udfyldning i abdomen INA D28: Funktionsindskrænk/handicap INA D29: Andet sympt/klage fra fordøj sys D31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis D34: Anden blodprøve

16 D46: Samråd m an s-arb i primst D47: Kollegialt samråd speciallæge D50: Medicinering/receptforny/inj syst D52: Excision/fjernelse/destruk af væv D55: Lokal injektion/infiltration D58: Terapeutisk rådgivning/samtale D60: Resultat af prøve/procedure D62: Administrativ procedure D69: Anden årsag til kontakt D70: Infektiøs diaré/dysenteri D73: An formentlig gast/int infektion D74: Ondartet svulst i mavesæk D75: Ondartet svulst i tyktarm/endetarm D76: Ondartet svulst i bugspytkirtel D77: Anden ondartet evt uspec svulst D83: Sygdom i mund/tunge/læber D84: Sygdom i spiserør D85: Ulcus duodeni D86: Andet peptisk ulkus D87: Dyspepsi/gastrit D89: Lyskebrok inguinalhernie D91: Anden abdominalbrok D92: Divertikelsygdom/divertikulit D93: Irritabel kolon D94: Kronisk enterit/ulcerøs kolit D95: Analfissur/perianal absces D98: Galdesten/galdeblærebetændelse D99: Anden sygdom i mave/tarmsystemet F: Øje F01: Smerte i øje F02: Rødt øje F03: Flåd/pus fra øje F05: Andre synsklager ex F F13: Unormal følelse i øje F16: Symptom fra øjenlåg F27: Frygt for øjensygdom F28: Funktionsindskrænk/handicap IKA F29: Andet symptom/klage fra øje F31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis F50: Medicinering/receptforny/inj syst F70: Infektiøs konjunktivit viral/bakt F71: Allergisk konjunktivit F72: Blefarit/bygkorn/chalazion F73: Anden inf/inflam i øjet ex herpes F76: Fremmedlegeme i øje F92: Grå stær katarakt F95: Skelen strabimus F99: Anden øjensygdom H: Øre H01: Ørepine/ondt i øre H02: Høreproblem ex H H03: Ringen/susen/tinnitus H04: Øreflåd/væsken fra øre ex H H13: Klap for/prop i øre H29: Andet symptom/klage fra øre H31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis H50: Medicinering/receptforny/inj syst

17 H51: Incision/udtømning/aspiration H52: Excision/fjernelse/destruk af væv H53: Kateterisation/intubat/brug instru H60: Resultat af prøve/procedure H62: Administrativ procedure H72: Serøs mellemørebetændelse glue H76: Fremmedlegeme i øre H81: Ørevoks propdannende H82: Vertigosyndr/labyrintit ex N H84: Høretab aldersbetinget K: Hjerte-kar K01: Smerte relateret til hjerte K02: Trykken/knugen relat til hjerte K03: Anden smerte relat til kredsløb K04: Hjertebanken K05: An unorm/uregelm hjerteslag/puls K07: Hævelse af ankler/ødem K25: Frygt for hypertension K27: Frygt for anden kredsløbssygdom K28: Funktionsindskrænk/handicap INA K29: An sympt/klage fra H-K system K31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis K34: Anden blodprøve K46: Samråd m an s-arb i primst K47: Kollegialt samråd speciallæge K50: Medicinering/receptforny/inj syst K55: Lokal injektion/infiltration K58: Terapeutisk rådgivning/samtale K60: Resultat af prøve/procedure K62: Administrativ procedure K69: Anden årsag til kontakt K70: Infektion i hjerte-kar system K71: Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom K74: Hjertekrampe angina pectoris K75: Akut hjerteinfakt K76: An kronisk iskæmisk hjertesygdom K77: Hjerteinsufficiens K78: Atrieflimren/flagren K79: Paroksystisk takykardi K85: Forhøjet blodtryk ex K86 K K90: Apopleksi/cerebrovaskulær katastr K91: Aterosklerose ex hjerte/hjerne K92: An art obstrukt/perifer karsygdom K94: Årebetændelse K95: Åreknuder ben ex S K96: Hæmorider K99: Anden sygdom i hjerte-kar system L: Bevægeapparat L01: Sympt/klage f nakke ex.hovedpine L02: Sympt/klage fra ryg L03: Sympt/klage lænd u udstråling L04: Sympt/klage fra brystkas ex hj/lun L05: Sympt/klage fra flanke L06: Sympt/klage fra armhule L07: Sympt/klage fra kæbe L08: Sympt/klage fra skulder L09: Sympt/klage fra arm

18 L10: Sympt/klage fra albue L11: Sympt/klage fra håndled L12: Sympt/klage fra hånd/fingre L13: Sympt/klage fra hofte L14: Sympt/klage fra læg/lår L15: Sympt/klage fra knæ L16: Sympt/klage fra fodled L17: Sympt/klage fra fod/tæer L18: Muskelsmerter/myalgi/fibrositis L19: An uspec sympt/klage fra muskler L20: Sympt/klage fra flere led L28: Funktionsindskrænk/handicap INA L29: Andre/multiple symp fra skeletsys L30: Medicinsk us/helbredsvurd-komplet L31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis L34: Anden blodprøve L46: Samråd m an s-arb i primst L47: Kollegialt samråd speciallæge L50: Medicinering/receptforny/inj syst L52: Excision/fjernelse/destruk af væv L54: Reposition/fiksation/sutur/gips L55: Lokal injektion/infiltration L56: Forbinding/tryk/kompression L57: Fysiurgisk beh/manipulation L58: Terapeutisk rådgivning/samtale L60: Resultat af prøve/procedure L62: Administrativ procedure L64: S-arb initieret episode ny/løbende L66: Henvis til anden s-arb ikke læge L67: Henvis t læge/sp læge/sygehuslæge L69: Anden årsag til kontakt L71: Svulst L72: Brud:Radius/ulna L73: Brud:Tibia/fibula L74: Brud:Hænder/fødder L75: Brud:lår L76: Brud:andet L77: Forstuvning/forvridning:fodled L80: Luksation ledskred L81: Anden skade i muskel-skelet system L83: Syndrom relateret til cervicalcol L84: Spondylosis columna L86: Lumbal diskusprol/deg m smerteuds L87: Ganglion led/sene L88: Reumatoid artrit og beslægtet sgd L89: Hofteledsartrose L90: Knæledsartrose L91: Anden artrose L92: Skuldersymtomer L93: Tennisalbue lateral epikondylit L95: Osteoporose L96: Akut menisk-/ligamentskade knæ L98: Ikke medfødt deform af ekstremitet L99: An sgd i mus/skel syst/bindev sgd N: Nervesystem N01: Hovedpine ex N02 N89 R N02: Spændingshovedpine N03: Ansigtssmerte

19 N04: Uro i ben restless legs N05: Prikken i hænder/fødder/tæer N06: An føleforstyr/unorm/ufriv bevæg N07: Krampeanfald/krampe N17: Svimmelhed/usik føl ex H N18: Lammelse/nedsat kraft ex A N19: Taleforstyrrelse N28: Funktionsindskrænk/handicap INA N29: Andet sympt/klage fra nervesystem N31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis N46: Samråd m an s-arb i primst N47: Kollegialt samråd speciallæge N50: Medicinering/receptforny/inj syst N54: Reposition/fiksation/sutur/gips N58: Terapeutisk rådgivning/samtale N59: Anden terapeutisk procedure N60: Resultat af prøve/procedure N62: Administrativ procedure N67: Henvis t læge/sp læge/sygehuslæge N69: Anden årsag til kontakt N79: Hjernerystelse N85: Medfødt misdannelse N86: Dissemineret sklerose N87: Parkinsonisme/paralysis agitans N88: Epilepsi alle former N89: Migræne N91: Facialisparese/Bell's parese N92: Trigeminus neuralgi N94: Anden perifær neurit/neuropati P: Psykisk P01: Angst/nervøs/anspændt/utilstr føl P02: Ak stres/forbigå situa bet forstyr P03: Nedtrykthed/depression P04: Irritab/opfaren/vredl adfærd P05: Føle sig gammel/senil adfærd P06: Søvnforstyrrelser/søvnløshed P11: Spiseproblemer hos børn P12: Enuresis ex U P13: Enkoprese P15: Kronisk alkoholmisbrug P16: Akut alkoholmisbrug P18: Medicinmisbrug P19: Stofmisbrug P20: Svækket hukommelse/koncentr/orient P22: Anden bekymring for barns adfærd P23: An adfærdsafv/føl mæs forsty h ung P24: Spec indlær vansk/udv hæm barn/ung P25: Problem i en livsfase hos voksen P29: Andet psykisk symptom/klage P30: Medicinsk us/helbredsvurd-komplet P31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis P34: Anden blodprøve P45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning P46: Samråd m an s-arb i primst P47: Kollegialt samråd speciallæge P50: Medicinering/receptforny/inj syst P55: Lokal injektion/infiltration P58: Terapeutisk rådgivning/samtale

20 P59: Anden terapeutisk procedure P60: Resultat af prøve/procedure P62: Administrativ procedure P64: S-arb initieret episode ny/løbende P68: Anden henvisning P70: Senil demens/alzheimer P72: Skizofreni alle typer P73: Affektiv psykose P74: Angsttilstand/angstneurose P76: Depressiv tilstand P77: Selvmordsforsøg P79: Anden neurotisk tilstand P80: Personlighedsforstyrrelse P98: Anden/uspecificeret psykose P99: Anden psykisk forstyrrelse R: Luftveje R01: Smerte relat luftveje ex R R02: Åndenød/dyspnø R03: Piben i brystet R04: Andet vejrtrækningsproblem R05: Hoste R06: Næseblod R07: Nysen/stoppet næse/snue R08: Andet symptom/klage fra næse R09: Symptom/klage fra bihuler incl sm R21: Symptom/klage fra svælg R22: Symptomer fra mandler/tonsiller R23: Stemmeforandringer/hæshed R24: Hæmoptyse R25: Usædvanligt spyt/ekspektorat R27: Frygt for anden luftvejssygdom R29: An symptom/klage fra luftveje R30: Medicinsk us/helbredsvurd-komplet R31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis R45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning R46: Kollegialt samråd almen mediciner R50: Medicinering/receptforny/inj syst R55: Lokal injektion/infiltration R58: Terapeutisk rådgivning/samtale R59: Anden terapeutisk procedure R60: Resultat af prøve/procedure R62: Administrativ procedure R64: S-arb initieret episode ny/løbende R66: Henvis til anden s-arb ikke læge R70: Tuberkulose ex A R72: Streptokok angina/skarlagensfeber R74: Øvre luftvejsinfektion/forkølelse R75: Bihulebetændelse akut/kronisk R76: Akut tonsillit R78: Akut bronkit/bronkiolit R80: Influenza uden lungebetændelse R81: Lungebetændelse R83: Anden infektion i luftveje R84: Ondartet svulst i bronkier/lunger R85: Anden ondartet svulst R87: Fremmedlegeme næse/larynx/bronkier R89: Medfødt misdannelse i luftveje R91: Kronisk bronkit/bronkiektasi

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

KEU-Statusrapport 2010 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

KEU-Statusrapport 2010 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark KEU-Statusrapport 2010 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2011 KEU syd KEU-Statusrapport 2010 Nærværende

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6171 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere