Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom"

Transkript

1 Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter man hadde foregaaende uke. Kvæfjord er optat 627 maal fabrikvare,. pris 7 kr. pr.maal. Der er yderligere stængt 500 maal. Hillesøy sat 2 mindre stæng til agnsild, i Katfjord ca. 00 maal, intet optat. Tromsøy,. sund er stængt ca. 50 maal, pris handelsvare 0''2 og til hjemmeforbruk 68 kr. maalet. Vaagen er optat med landnøter 2400 og med snurpenøer 400 maa], alt isogt til sildoljefabrikker for 8 kr. pr. maal. Her er ingen nye stæng og fisket ansees foreløbig slut i dette distrikt. Lyngen er i sidste uke optat 500' maal, hvorav saltet til handelsvare 50, resten til sildolje. Garnfisket smaat. Skjærvøyer siden sidste beretning optat i Burfjord og Badderen 200'0 maal fabrikvare, pris 69 kr. m,aalet. midten av uken blev der i Badderen yderligere sat 2 stæng, der anslagsvisantokes at indeholde ca maal fabriksild. alt er inden Troms fylke opfisket maal, hvorav solgt til sildoljefabrikker 2 60 maal og saltet til handelsvare mot ifjor henholdsvis 360 maal, maal og Forøvrig har fisket gjennem hele uken været hindret av uveir, saa der i de andre dis,trikter var smaat fiske. Der er i uken sat endel sildes,tæng i Finmark, men nærmere oplysninger herom mangler. F Qir hele landet er der til november anmeldt opfisket maal fetsild, hvorav iset 5388 maal, solgt til sildoljefabrikker maal, hermetik 4960 maal og saltet til handelsvare mot ifjor henholdsvis , og i F. t. 4 landnotbruk a 2 mand, 2 posenotbruk a 6. mand, 20 garnskøiter a 6 ) mand, kjøpefartøi. Tidligere i uken garnskøiter og 8 kjøpebrtøier. ngen sild stængt nu. 9aar smaat paa garn. B ank fis k et. Til Aalesund indkom i sidste uke 23 dampskibe med Fylkesmanden i Vadsø telegraferer 8/ : Lensmanden Tana telegraferer: Lørdag meget ujevne og smaa fangster, fra stængt Smalfjord ca. 000 kasser agnsild, kg. kveite, pris kr..5 pris 58 kroner. Meget sild tilstede Smalfjord, men størrelsen ukjendt..40 pr. kg,. Storm hindret fisket og sterk strøm bevirket at man hadde stqirt redskapstap. Den samlede ukefangst blev 9200 kg. kveite, 7000 Lensmanden i Maasøv indberetter no Finmarksfisket. iember 922:. kg. hyse og 3000 kg. andre fiskesorter. d. a. er følgende reiser foretat herfra for Siden beretning herfra av 5 september Andenes og Bleik er i.oktober at føre politiopsyn paa hav, i havn og fiskevær. opfisket 6800 kg. kveite, pris kr. Den 4 oktober til Maasøy, Storhavn i pr. kg., 200 kg. blaalange, pris 2 Gjesvær og Magerønes, og den 3 oktober til Sortvik, Havnen, Sandvikvær og Spillet. øre og 70'00 kg. sei, pris øre pr. Den sidst anførte reise foretokes i kombination med anden offentlig reise. kr. fisket deltok 20 motorbaater og Ordenen befandtes god. ngen ulovlig 0,aapne baater. fiskeribedrift eller uovlig handel forefand B ris l ing fis k e t. foregaaende uke blev der tilført Stavanger 5800 skjepper brisling, 400 skjepper smaasild, 6500 skjepper blanding og 650 skjepper mossa. ndkjøpsprisen var for brisling 8, smaasild 2, blanding 5 og for mossa 3 kr. pr. skjeppe. Den samlede værdi herav paa første haand er beregnet til kroner 665,0. uken der endte ds. blev der tilført Stavanger 2600 skj. brisling, 2800 skj. smaasild, 9400 skj. blanding og 6500 skj. mossa. Prisen uforandret. Til Bergen tilførtes i sidste uke 3022 skj. brisling, 44 skj. smaasild, 238 skj. blanding og 4848 skj. mosscl. Prisen var den samme som foran anført. Btrttningr. Fetsildfisket. Lensmanden i Skjervøy indberetter november 922: Herved indberettes at jeg igaar var i Nordreisa for at indhente kvantumsopgave og forrette som politiopsyn under sildfisket. Der var siden forrige opgave opfisket 3000 maal fetsild, hvorav saltet til handelsvare 200 maal a 5''20 kroner, for mesteparten 20 kroner og 800 maal landnotsild til sildoljefabrikker a kr bes. ngen utenlandske fiskefartøier iagttokes at drive fiske inden territorialgrænsen. Fisket har i den sidste forløpne maaned drevet v æsentlig med garn og dorg efter s,ei og fisket har faldt tildels rikt paa garn. Fisket efter kveite har ogsaa git tilfredsstillende resultat. Det v æsentlige høstfiske med liner efter torsk og hyse er endnu ikke begyndt. Det har nemig hittil v ærd mangel paa agn sild, men nu i de sidste dage av den forløpne maaned er der optat endel sild inden distriktet, hvorav noget vil bli brukt til agn, men da kvaliteten er fin og stor vil det meste bli producert til handelsvare. Der har hele høsten utover været betydelig sild av alle størrelser tilstede, men der har ingen nævneværdig fangst været gjort før, væsentlig fordi ingen større notbruk eller garnfiskere har v æret tilstede. nden distriktet er der nemlig ingen forsyning av: sildgarnbruk og ingen større sildnotbruk. Akkerfjord paa Hjelmsøy hvor silden nu ergaat ind til land og hvor den kan tages med smaanøier vil der ganske sikkert bli opfisket et be tydelig kvantum, for de store sildnotbruk vil nok snart indfinde sig der. Alt det opfiskede i den forløpne maaned er producert til handelsvare dels av distriktets handelsmænd dels av fiskerne selv. Kveiten er avsendt sydover i iset tilstand væsentlig til Trondhjem for viderefors,endelse derfra. Ctltgrammtr. Fetsildfisket. Opslag 49. Tromsø /: Kvæfjord denne uke oytat.627 maal, hvorav solgt sildqlj,efabrikker 557. maal, resten solgt hermetikfabrikker, pris 7.. Yderligere stængt

2 392 UKENTLGE MEDDELELSER FnR NORSK FSKERBEDRFT. FRA FSKERDREKTØREN 5 november 922 Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 3 /0 4 / 922. ingen saltning. Totalfangst vaer garn sild, 383 hl. trawlsild, 82 hl, vadsild. Brisling Pris Smaa::.ild Pris Ban Pris Mossa l Pris Hvorfra k' pr. k' pr. dmg pr. k' pr. =_====_========*==s =J=. ===+=Sk=j'==4===s =J '=_ skj.. skj. Skj_S_J_' _s Hordaland fylke... [ 5500 [S.OO [ 600 r2.0.3 ool 3.0 Møre fylke... _ : S. Trøndelag fylke ,,, Tils [6 500L.. = Røkt.... Værdi brisling... kr smaasild blanding _ mossa Tils. kr Hillesøy denne uke, 2 mindre stæng ning alt er iaar opfisket 352 hl. agnsild i Katfjord, ca. 00 maal, intet op.... tat. Tromsøysund i Kjosen i Katfjord trawsd og 82 hl. notsld samt stælgt. 50 maal, hvorav optat 50, a vaer aarnsild. fjor var parvendt hl saltet handelsvare 30, resten.. b. hjemmeforbruk. Pris handelsvare 02, het denne td 5497 hl. notsld og hjemmeforbruk 68. Vaagen optat av vaer garnsild laldnøter 2400 poset, 400 maal alt solgt..'... til fabrikvare, pris 8, ingen nye stæng. Det eng el s k e s def s k e Fisket ansees f?reløbig slut i Va agen Lyn for VarmouthLowesioft har til 7 nogen. Optat KJosen denne uke 500 maal,. derav saltet 50, resten sildoljefabrik vember et totalkvantum av ker. GanHset ophøt. Skjeryøy optat si crans mot ifjor. Ukeeksporden. fornge mdberetmng Burfjord og Bad...'. ; deren 2000 maal, solgt sildoljefabr., pris ten var 990 kasser set sdd og 7 ds. 2 stæng i Badderen an Mak re l m ark e det i New slagsvis 0000 maal fabriksild. Optat in... den fylket maal, hvorav anvendt York. Clfpnsen for norsk høstmakre satet handelsvare Mr., sildoljehl var nummer to 26 dollars nummer bnkker 2 60, hermetikfabrikker 70, ',... hjemmeforbruk 309 og agn 379. tre 8 dollars og for nummer fre 4 Fylkesmanderi. dollars. For nummer fem ingen pris Opslag 9. 4/: Fetsildfisket : Til november anmeldt opfisket maal, hvorav iset 5388 maal, solgt sildoljefabrikker maal, hermetik 4960 maal og saltet halldelsvare tønder mot ifjor henholdsvis r K ystmakrelfi skel. Opslag. 4/ : Kystmakrelfisket: Ukefangst 905 kg., hvorav til Bergen 600, Fredrikshald 30'5 kg. : Priser Bergen kr. pr. kg., Fredrikshald i kr. Orun det. senere meddelelser kg. _Utnlandske er totalfangsten fiskrler. Uken 5 november. Det svenske sildefiske i Kattegat hadde ert ukefangst av 57 hl. notsild, middelpris i. Gøteborg 4 ;.. r.,pr. hl. Desuten 2096 vaer garnsild,ptis 2 kr. pr. vaa 80 stk. sild <;... berh<lr endnu ikke væretnog:en saltsat. K l i P fis k ill ark e cl e t i Bilbao. Uketilførsel kvintaler norsk og 350'0 islandsk klipfisk. Beholdning i Bilbao norsk 5600 'Og islandsk 0800 kvintaler ( kvintal = 50 kg.) Prisen var for norsk 6582 pesetas og for islandsk 7790 pesetas. Kurs pund og francs ttgrammr. Engelske sildefiske. Opslag 4. 8/: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 7 november: Sildefisket YarmouihLowestoft totalfangst crans mot ifjor Ukeeksport 990 kasser iset sild.. Det svenske sildefiske; Opslag 4. 0/ : Svenske sildefiske onsdag meget godt ved Nidingarne, ca hl prima notsild. Opslag 4. 3/: Sildefisket Bohuslen ukefangst 2096 vaer garnsild og 57 hl. notsild, middelpris Gøteborg 4 kr. pr. hl., Kiipfiskmarkedet. Opslag 5. 9/: Generalkonsulatet i Bilbao. telegraferer 8 november: Uketilførsel under losning kvintaler norsk klipfiskbeholdning 2000 islandsk. Priser 7790 pesetas, kurs pund 29.30, francs 45/0. Opslag 5. 4/: Generalkonsulaket Bilbao telegraferer 3 november: Uketil førsel norsk kvintaler, islandsk Klipfiskbeholdning norsk 5 600, islandsk Priser norsk 6582 pesetas, islandsk Kurs pund 29.40, francs Gjenpart av telegram dal 9 november 922 fra Det Norske Generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentrol: Nyfundlands klipfiskeksport 2 til 28 oktober, ca kvintaler til Sydspanien, 3000 England,.2800 Britisk Westindien, 2000 Kanada. tdgrammr. Saltmakre!markedet i Amerika. Opslag 7. 3/ : Generalkonsulatet New York telegraferer november: Cifpriser norsk høstmakrel nummer to 26 dollars, nummer tre 8, nummer fire 4 dollars, nummer fem ingen pris. Vegtenheter ved prisnoteringer for klipfisl<... Følgende vegtenheter benyttes ved prisnoteringerne for klipfisk paa de forskjellige markeder: Spanien: Bilbao pr. kvintal... a 50 kg. Santander Barcelona Cartagena,',, 50 n Malaga Tarragona.,.. 40 l Portugal: Lissabon... 60» Oporto 60,. ' n talien ' Havana pr. helkasse Rio de Janeiro.,.. 58 Buneos Aires '

3 Sild, 233 'l 5 november 922 UKENTLGE MEDDELELSER FO NbRSKi_SKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 393 ' Kystmakrelfisket Herav Hvortil indbragt Til ' l ukenkg alt kg. Trøndelagen.. Søndmør.... Nordmør / 9 ' 30/ 9. 30/ 9 Nordfjord... 30/ 9 Suhd og Austevoll... _ 30/ 8 Fana... 9/ 5 Tysnes..... Fjelberg, Skaanevik og Herdla.. Fjell..... Bergen.... Hisken... :.... Espevær Sveio.... Haugesund.... Skudenes ).... Stavanger..... Egersund..... Kirkehavn..... Flekkefjord.. _. Farsund... Kristiansand.. Lillesand ).... Aaensire 2).... Arendal 2)... 0/8 6/9 26/ 8 / 2/8 7/ G 29/7, 5/7 7 / 0 Norges utførsel av fisl<epr()dukter i september Efter det Statistiske Centralbyraas. maanedsopgave over vareomsætningen med ut,landet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i september 922 saaledes: Ta be : , Varernes navn ' September '00000,' Mængde enh et ''''',' Sild, fersk: Vaarsild... kg.,, Storsild J ( Fetsild , Fisk, fersk: Torsk... 20?, Makrei ,, Kveite (helle fisk) n Flyndre ? ,, Laks \ ' f ørret \' Tørfisk. Rotskjær Rundfisk Lange Sei Hyse (kolje) l Brosme Klipfisk: Torsk.... l.., Lange Sei ,33' J l! Hyse (kolje).... '050 f Brosme.... saltet: Vaarsild / :,, Storsild(slosi::;) 4/ ,, Fetsild... i,, Skjæresild / n Nordsjøsild 5/l ,, slandssild...,, Brisling /l 0 l Sild, kryddersaltet, her under appetitsild... /9 Sild: Brisling, kr.saltet (an 6/ sjos)..... /(j Fisk: TMorlsk ''... ' aue.... Grimstad... 28/ Sild, røkt, flækket og anden R' [' 4/ Hummer... stkr. lsør... ' 0 Ræker......,... kg. Kragerø Skaatøy 48 Røkt smaasild og brisling L d 2) angesun _,,_ olje... i tomat.... Nevlunghavn' 24/6, ellers.... Fr.værn Urøkt smaasild?gofi Vasser / n i tomat.. K. t'. f' 7/ ,, ellers... rs lama J... 0 Vaarsild (røkt &ur. kippers) Horten... 2 / i olje.... O 8/ i tomat.... nsøy... 7 ellers.... Hvaler... 4/ Makrei.... F d 'k t ri 2J Fisk forøvrig.... F:dk:hacl.. <,lr 30 73'480 ib(g:kvf!{j)::::: ':''' Fiskeboller, (pudding, ka Tils ker o. l.)..... Sildemel.... Fiskemel.... Hvalkjøtmel.... Levermel.... Sæl og kobbeskind.... Hvalbarder Fiskeguano.... Hvalguano.... Benrnei.... Rogn). saltet :,Av torsk... ) Skudeneshavn. 2) følge senere indkomne meddelelser er der for disse steders vedk. foreta! forandring i summen, hvorved totalfangsten er blit endel mindre. Satens Fiskeriforsøksstafion i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter.,, Anden..... Tran: Dampmedicin... hl. Raamedicin.... Blank... ;.. Brunblank.... Brun... Av sæl.... Av bottlenose.... kke særskilt opgit. Sildetran l j f \ l '2H ? ) f tl) f t 4406 ) f l 2) f 74, 3) ?,2,,6,,0: j l J ' \ 5955 f j l S:{ ; Frautenl. fangstfelter hjemført tran..? ) Røkt brisling. 2) Anden sildehermetik. 3) Røkt vaarsild. J anu arseptember 922 ' l i ? \ 92 J l ,? J , t9 \ J ? l ' J' ) ) fl 2) , l 3) ? r _ 76tiH 9 g t 266_233 J S \ f ?

4 394 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 november 922 Norges utførsel av fiskeprodukter i september 922. Nederlandene.. o v e r sig t. Værdien av fiskeutførselen i september 922 var sammenlignet med foregaaende maaned: September 6,9 mill. kr., august 24,'0 mal. kr. Den samlede utførsel av norske varer i september beløp sig til 56.0 mill. kr. Paa fiskeprodukter falder saaledes 30.2 pct. Det tilsvarende procenttal for foregaaende maaned var 33. pct. Værdien er fordelt paa de forskjellige grupper av pfodukter saaledes: Sild og fisk.... kr Hermetik.'.....» '0 Sild og fiskemel..» '00 Tran » Til de forskjellige utførsdslande er utført følgende mængder av de vigtigsite fiskeprodukter: Fersk sild. Sverige, jernbane.. Danmark.... Sverige.. Rusland.... Tyskland.... Nederlandene.. Belgia... Storbritannia frankrike.. talia.... Vestafrika.. U. S. A... Øvrige land talia.. Kuba_.. Brasilia Argentina.. Øvrige land.. Sverige Rusland Polen.. TsjekoSlovakiet Tyskland.... Tørfisk. Klipfisk. Sild, salt. Bel'gia.. frankrike.. U. S. A... Øvrige land Hermetik. Danmark.. Tyskland.. SforbTitannia frankrike.. Britisk Syd'afrika Australia.... U. S. A.... Kanada.... Sydamerika.. Øvrig'e land Sverige Tyskland 000 kg. Japan alt kg. 290'.3 H Schweiz.. Tyskland.. Belgia... Nederlandene.. Storbritannia frankrike.. Spania... talia.. Orækenland 87.8 Australia U. S. A S y d amen k a... 2'07.4 Øvrige land.. alt kg Silde og fiskemel.. Tran. 000 kg' 0.' Storildfisket for Stoksund paahegyndtes 4 desember 92 og' avsluttedes.. 4 mars 922 med en totalfangst av 860'0 maal. Herav er saltet 8 3 'O O tø n der, iset 85'0 ill a a, resten bjemmeforbrukt. Seipartiet utgjør ca. alt '0'0 stk., værdi kr. 550'0.'0'0. Størsteparten hængt til rotskjær. Største belæg: 2 dampskibe, 25 motorbaatfr, 7 landsaltere, 4 kjøpefartøier. 000 kg l første fiskeforsøk paabegyndtes 2.6 omkring midten av desember maaned 74.9 paa det vanlige felt utfor Halten :med 7.5 drivning tildels nordover uten nævneværdig resultat, fra nogen sild optil 8' ! il maal noget blandet vare. Sei var 25.9 endnu ikke tilstede paa feltet. Veiret 49.7 var ogsaa tildels stormende og hindret fiskeforsøk resten av maaneden Paa nyaaret var det fremdeles et utrygt alt 77'0.0 veir med tildels høi sjøgang, der ofte fbraarsaget vendefeiser. Den 7 j,anuar 000 kg. indkom endel farkoster med fangst fra 3.'0 /33 maal av god kvalitet og> man 230'.6 hadde da tro paa at der var kommen sild paa feltet, men maanelyset hindret bedriften. Den næstefter kom no alt gen dampere ind med høist ubetydelige fangster. Der indtraadte sterk hl. nord og østenvindstorm, som hindret 36 fisket til 2'0 s. md. da endel farkoster gi ut at forsøke og indkom dagen efterpaa med fangster fra 'O50 maal. Veiret bedredes og 23 januar indkom flere gode fangster dette fortsattes maaneden ut fra det alm. fangstfelt utfor Halten. Fangsterne var i almindelighet 0'0'20'0' maal. fisket fortsattes en tid uti første halvdel av fe 69 bruar med almindelige bra fangster. 3 9' '082 4' Alle dampere var da gaat sørover til 6 Kristiansund og Søndmøre hvor fisket 29 var begyndt. De fleste motorbaater alt 4 85 begyndfe ogsaa at forlate distriktet for at dra til Titran og Kristiansund N. fisket fortsatles av gjenværende mo Storsildfisket 92/22. torfariøier med tildels bra, men ujevne fangsiter helt til 4 mars hvorefter fi (Forts. fra forr. nr.) sket for Stoksund ophørte. Deltagelsen i aarets storsildfiske for fra Sto k sun d var fisket mindre Stoksund har vær,et meget liten, en end i de foregaaende aar. Der blev følge av at kun et faata av fiskebaater alt 86.6 bare opfisket 860'0 maal til en værdi fra Nordland var tilstede, hvilket har av 3900''0 kr. mot ifjor 323'0'0 maal sin store aarsak i de vanskelige tider, 000 kg. til værdi 52'0 '00'0 kr., i 9920' pekuniære forhold i utrustningsveien, maal værdi 60'7 '0'00' kr. og j hvorved saaledes mange fiskere ikke 5' '00 maal til værdi kom sig ut. Der var heller ikke nogen '00'0 kr. Opsynsbetjent O'. A. motorfarkoster søndenfra kun no 63.8 Bra t s ber g har om dette fiske av gen faa dampskibe som deltok en kor git følgende beretning: tere tid.

5 5 november 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREktØREN 395 Sildepriserne var i den første tid tet 23 drivere, men fangsten var fremdeles den samme og der blev nu og 2025 kroner :maalet, men gik senere ned til 82 og paa,slutten 08 saa høi rna ane, som bevirket en pause kr. maalet. Sildens kvalitet og størrelse har under hele fisket været naget op med fra 90 til 30 maal, og var i forsøkene. Den 20 kom flere drivere tildels meget ujevn saavel i størrelse prisen nu 25 kr. rna alet. Der fiskedes som kvalitet. Blanding av fetsild bar nu meget godt, naar veiret tillot at saaledes forekommet til alle tider. man fik drive, prisen gik nu ned til Sæsongens kvantum blev ikke stort, 22 og 8 kr. maalet. Den 25 var her en hovedsageligfølg:e av for, faa dri samlet 39 drivere, 2 kjøpefartøier, 5 vere i den bedste fisketid. landkjøpere med tils. 330 mand. Den Herfra blev i sæsongen eksportert 28 var prisen 5 kr. ; der fiskooes l last iset sild direkte til Tyskland og fremdeles godt. februar var der 4 laster saltsild direkte til Sverige. samlet 43 drivere,. 2 kjøpefartøier, 6 Den gjenværende og usolgte behold landkjøpere med 472 mand. Der fining av storsild fra den avsluttede sæ skedes nu godt, prisen var nu 9 til 0 song utgjør ca. 2'00 fiskepakkede kroner og enkelte gange helt ned i 6 Av det opfiskede storseikvantum blev kr. En hel del fiskere maatte nu gaa for størsteparten at;hængt tilrotskjær andre steder hen for at faa solgt sin kun en liten del blev sendt i fersk fangst, saaledes en hel del til Trondtilstand. hjem, ja enkelte helt til Levanger, en Ordenen under storsildfisket har del til Bjugn og Skjørn og forskjelværet meget god avsætningsforhold lige andre steder. Dette bevirket at og klarering til fiskerne har været fisket ikke blev drevet som vanlig, idet meget bra og nogen gjentagelse av de som gik saa lang vei og søkte flere de ifjor tildels opstaaede pengevanske steder, før de fik solgt fangsten, bortligheter fra kjøperens side overfor fi kas,tet megen tid herpaa, og der var skerne har man ikke merket naget til mange som kun fik gjøre sjøveir for i denne sæsong. uken. Opsynstjenesten begyndte i desem Dette bevirket ogsaa at en hel del ber og avslutte des mars. Raporte av den opfiskede sild ikke kunde komring avgaves til og med 4 mars. ille med i kvantumsopgaverne. Der var selvfølgelig med tat hvad som For Val der sun d dis tri k t, kunde faaes, men en del fiskere gik der omfatter Val(iersund, Lysøysund direkte fra sjøen til de forskjellige steog Valsfjord, var fisket mindre end i d.er og saa direkte paa sjøen igjen, de to foregaaende aar. Den samlede saa det kunde ikke la sig gjøre at faa fangst blev ialt maal til værdi alt med kr. mot ifjor maal til Fisket fortsatte fremdeles med diværdi kr., i verse avbrytelser gru].det storm og maal, værdi 5200kr. og i 989 styggeveir, ogsaa høi maane. Fang 59200maabtilc:værdi 2323,O!OO:'kT.';sterne var omtrent de samm e.'pti Opsynsbetjent And er s Dr i len serne var fremdeles smaa, fra 6 til 0 har om dette fiske avgit følgende be kr., litt varierende, i slutten av februar retning: blev de mee fasit, '0 kroner. «Det første forsøk efter sild blev Den mars hævedes opsynet, og foretat den 5 desemher med en fangst der fiskedes omtrent like godt av de av 3 sild,men fiskerne paastod at nu igjenværende drivere. En hel del silden var tilstede, men at den stod var nu reist hjem, en del paa Lofoten meget dypt, idet de som hadde agn og en del for at ruste sig til Spitsdrog sei paa 75 til 80 favner. Der' bergen. blev nu foretat forskjellige forsøk,ef Det samlede kvantum utgjør for di. ter sild utover 'desemer, men den striktet 430 maal, og er ogsaa en stod fremdeles dypt, om den litt efter del opfisket efterat opsynet var hævet, litt lettet paa sig, hvilket bevistes paa der indkom saaledes til Valdrsund at seien kom mere og mere opi sjøen, den 2 mars 882 maal, likesaa er ikke og fangsten var da forskjellig, fra 60 medtat i opgaven det som var opfisket sild til lv2 maal. fra og med 24 februar til og med l Den 6 januar traadte opsynet i virk mars. Efter min formening er her somhet, og der var da samlet i distrik,opfisket av fiskere som stationerte her 5 a 6000 maal, som ikke var mulig. at faa med i opgaven av foran anførte grunde. y derligere er her opfisket i distriktel8000 sei, hvorav ca; 2000 er forbrukt hjemme, resten er avsendt fersk._ Prisen for denne begyndte med ' kr. pr. stk., men gik snart ned i 40 øre og 25 øre pr. stk. Ojennemsnitsprisen blir ca. 35 øre pr. stk. Fra 6 februar og utover til fiskets slut var silden sterkt opblandet med fetsild, like ap til halvdelen; fetsilden var av meget god kvalitet efter. aarstiden. Hadde her været _ nogenlunde,. bra avætning og priserne omkring 5 kr., saa kunde her været tjent godepen, ger, men som før sagt der gik jo, mange,dager før man blev fri sin fangst, saa tiden gik meget hertil og følgelig utbyttet meget ujevnt«. Fisket fra H a l ten S u l,e n var ogsaa iaar meget smaat. Efter de under fisket motfagne telegrammer er der iaar opfisket 8700 maal til vær di kr. mot ifjor 9500 maal til værdi kr., i maal til værd kr. og i maal til vær di l kr. _ Om fisket har opsynsbetjent O. Ok s vol d avgit følgende beretning:,»undertegnede tiltraadte storsidbskeopsynet for HaltenSulen den 7 januar d. a. som heordret. Om tjenestens utførelse er intet nyt at anføre. Den blev fremmet paa samme :uaate som tidligere. Distriktet bereistes første gang den 7 og 8 januar og kunde jeg da konstatere, at der i samtlige \Tær henlaa drivere so:ill ventet paa fiskets snarlige begyndelse. henhold til fylkets bemyndigelse og de forefundne forhold i havnene specielt vanskeligheterne for postskibene 'blev havn eb et jente og op synsassistentenbeordret tilt}eneste fra og med 8 januar. For samtlige vær var drivning foretat saavel paa Frohavet som paa de vanlige fangstfelter (det ytre hav) uten nævneværdige resultater, saaledes for Halten maal, Sauø V:2 maal, Mausund O og Sulen 2 maal. Den næste reise foretokes 45 januar, men viste det sig ogsaa nu, at der i den forløpne uke ikke var indtraadt nogen fremgang i fisket. Dette tok sin egentlige begyndelse

6 396 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 november 922 uken 42 Januar, idet opsynsbe hjemmehørende i distriktet 44 motor værdige fangster iland her, idet den tjenten under sin reise til Halten for kuttere og dampskib med en samlet dag 7 drivere ilandbragte fra 270 tiltrædelse av skreifiskeopsynet kunde besætning paa 326 mand. Brandals 35 maal, som solgtes til 2425 kroindberette det første ukeparti med 942 flaaten uteblev. ner pr. maal. Paa den tid var tilstede rna al fordelt paa det hele distrikt und.. Naar mandskapernes utbytte be 20 drivfartøier. Til utgangen av tagen Sauø. først i denne uke hadde regnes til 30 pct., hvad der er det al januar var drivernes antal øket til drivere fra fastfrøya deltat. den nu mindeligste, vil deres utbytte utgjøre ca. _ 70 og det opfiskede parti var til paafølgende uke 228 januar 'øke kr , som fordelt paa 326 mand da ca maal. Prisen var da desfangsterne betragtelig, kunde til utgjør som bruttolott kr , hvil omkring 0 kroner pr. maal. første' dels karakteriseres som rike, deltagel ket beløp neppe dækker utg;ifter til pro (le av fisket var fangstfeltet væsentsen almindelig og ukepartiet kunde viantering og utrustning. hg SulenHaltenhavet, men i sidste meldes med 2.76 mhal. Saaledes viser det sig at det nu av uke av januar blev fangstfeltet mest den efterfølgende uke 28 januar sluttede storsildfiske ikke har git net TitranSmølenhavet. Det opfiskede :4 februar blev ukepartiet ang it til toutbytte hv'erken for rederier eller parti økedes i februar maaned med 304,maal. Den største ukefangst mandskap. ca maal. Prisen var da nede under hele sæsongen. Vistnok forholder det sig saa, at der i 78 kroner. Drivernes antal var Priserne var nugaat ned til 8 kr. forekommer undtagelser, men stort paa den tid ca. 40. Ved begyndelsen pr. maal, avsætningen selv til denne set skulde jeg anta, den givne frem av mars maaned blev veiret mere pr,is' yderst vanskelig, hvorfor flere stilling er den figtige; t:.trygt og.,stormende.saa, fiskedriften av driverne allerede nu indstillet be 'Redskapstapet har været ubetyde hindredes meget. Da,som anført, driften. Eg.! drivler fra Uttian, Nordfrøya, :sildeprisen ogsaa var lav fandldrifisket blev dog ikke hermed fuld mistet paasulshavet sin hele garn verne det litet lønsomt at fortsætte, stændig avbrudt; ti en del drivere lænke for sildetyngde. Rederiet ved hvorfor de litt,efter litt avsluttet fortsatte bedriften dog med stadig samme driver var temmelig haardt en og reiste hjem Ved midten av mars nedadgaaende ukefangster, indtil fi gagert ogsaa forrige aar. Andet red var storsilddriften hersteds for iaar skei paa grund av uheldige' veirfor skapstap kjender opsynet ikke til. helt avsluttet. mars blev partiøkninhold efterhaanden ophørte ved midten Anbringelse at flerefæstigheter paa gen kun ca. 000maal. av mars. havnene Sulen og Sauø samt en ring F or hele fisket er partiet, som Sniaa fangster solgtes i fiskeværene,erstattet ved trandamperiet i Halten iiandbragtes her, beregnet til 7 200, i begyndelsen til 45.kr. pr. kasse, undlatet jeg ikke at bringe i erind maal, hvorav 3 00 maal sendt senere gik prisen op til 0 kr. ring. som fersk vare, og der blev saltet Drivgarnsfisket hadde ogsaa iaar Noget ulykkestilfælde er ikke ind 5300 tønder, rp.ens til hjemmeforbruk sne avbrytelser, dels for maanelyse truffet under fisket. og til agn er beregnet medgaat ca. nætter og dels for storm av sydøst Havnebetjenter og opsynsassisten 600 maal. (landvitidsraak) med streng kulde, ter har været i virksomhet: Ojenrtemsnitsprisen er beregnet til saaledes i førte del av februar da dri < for Halten fra 8 januar8 februar 0 kroner pr. maal,' hvorefter det samverne laa inde en hel uke itræk av 922 da opsynsbetjenten overtok lede bruttobeløp skulde 'utgjøre ca. sidstnævnte grund. Ellers har veiret,havnetjenesten. For Sanø fra 8 72 O O O kro n er. i januar, februar o:g første halvdel januar'5 februar. For Sulen fra For saltning av sild var under av mars været enestaaende heldig for 8 januars?lars. fisket tilstede 7 kjøpefartøier og 4 al fiskeribedrift. fra midten av mars itldtraadte havstormene' med snekav og høi sjø, der fuldstændig umuliggjorde storsildfisket. fisket indbragte for det samlede distrikt 864 maal til middelpris kr (292 hl. a kr. 7) der utgjør kr , seipartiet stkr. a kr kr , Hs. kr Avstorsildpartiet blev 279 maal solgt fersk, hvorav til agn ca. 50 maal, 7447,maal saltedes som handelsvare med 87 tønder. Seipartiet. har faat saadan anvendelse: 0500 stkr. hængt til rotskjær, 4700 saltet til klipfiskbehandling og 5800 solgt fersk til nærmeste hy. fisket, som foregik paa vanlige fangstfelter (Halte:nhavet, Finværhavet ogsulenhavet), deltok som væsentlig kjøpere paa land. T ft r ei h. Fisket :var. siliaat;,idog,i ;cf orsendelsenav, den som' 'fersk litt bedre end ifjor. Efter den endehge optælling er der opfisket 7200 ved motorbaater som bragte,. den i vare avhændede sild besørgedesmest maal til en værdi av kr. mot kasser emballerede sild til T rondhjem. ifjor maal til værdi ' kr., i 99.: maal, værdi Redskapstapet under fisket iaaf var kr. og i av mere uvæsentlig betydning. Der maal og kr. Opsynsbetjent B. Dragssnes har avgit føl eller skader med tap av menneskeliv forekom heldigvis heller. ikke ulykker gende beretning om fisket: eller av nogen nævneværdig betydning av anden slags. Prøvedrift efter storsild blev for dette distrikt av enkelte drivere foretat ' Forholdet og ordenen under fisket' allerede i desember maaned 92 var blandt almuen saavel i havn uten at fangst opnaaddes. første uke av j,anuar dette aar samledes her en del fremmede drivere og drift blev da mere almindelig, men lønsomme fangster blev det endnru ikke. Den 8 januar kom de første nævne som paa land meget bra. A v for fiskeralmuen endnu herværende stedlige ulemper og mangler er det særlig den før omskrevne opstakning i havnen og anbringelse aven del flere fortøiningsfæstigheter som er

7 5 november 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 397 tjlstede og gjør sig gjældende. Av iyngen. Og no var rette storsilda blev veiret bedre og det viste sig at bjælp av disse mangler var for 2 a 3,koma av god kvalitet., isilden var til stede dog ikke i større aar siden av ring og merkevæse Men so synte det sg, at folk ikkje mængde. net bebudet at skulle bli avhjulpet var' friske etter jobbesykja med di, at januar maaned blev der saaledes saasnart den dengang tilstedeværende ;dei som skulde kjøpi ikkje berre sl og ophsket 4485 maal sild til en gjenmaterialmangel var over. Nu er for prisane urimeleg ned, men, ogso lite nemsnitspris av 7 kr., pl'. maal. Fra mentlig ikke længer materialmangelen torde kjøpe sjølv til, priser paa 56.første februar blev her godt sildefiske. tilstede, og det maa saaledes med god krunor. f'angsterne var temmelig jevne. Der grund kunne ventes at de i havnen Men fiskarane som var herda i blev.litt redskapstap paa grundav her endnu manglende staker og fæstig livets skule held likevel fram med aa :,ildetyngde. Det opfiskede kvantum for heter nu snart blir anbragt. fiske, endaa dei knapt betalte olji og.februar maaned utgjorde 844 Den saa ofte i tidligere aar om garnslit. Dei yngre vart nok mod maal sild gjennemsnitspris var kr. skrevne her tilstedeværende mangel :lause; men fiska rane maa ha det til i 8.60 pr. maal. paa rimelig adgang for fiskerne at valspraak»paan igjen«; og landet Den mars var storsildsæsongen f0rsyne sig med brukbart drikkevand ' Noreg hadde daa betr av, slut med et opfisketkvantum av at: el fremdeles like stor og meget føl,silda vart ført tillands maal sild. Av dette kvantum som. Under den i januar og februar Silda stod paa detvanege felt paa blev maal sild saltet, iaar indtrufne frostperiode var for,onahavet. Naar leid fram i februar Jaal blev iset i kasser til utlandet. holdet rent slemt, idet da hver,eneste vart veiret meir utrykt, so det vart ;Desuten blev der iset 5 maal paa stedet værende vandpyt var tømt, mykje med vendereis og landlege. Og løs i.rummet, av 2 norsk og 24 tyske vg der maatte dels søkes andetsteds det helq ved framover. Naar leid,dampere, som kjøpte sild paa denne hen for at forskaffe sig nogenlunde fram i mars var silda so gota og maate iaar. Herved gik ikke saa brukbart drikke ogkokevand. derav so smal over buken, at ho liten arbeidsfortjeneste, tapt for de Det er ganske uforstaaelig hvorfor smaug garna. Den 4 mars kunde norske arbeidere. Regner man at en det efter saa uforholdsmæssig lang eg daa melda, at fisket for iaar var eksportkasse færdig til ising koster tid, siden krav reistes til det offentlige slut. k r: 2. 6 O P r. stk. blir dette om at se denne mangel avhjulpet, Ojenomsnitspris pr. hl og P O kro n e r. Dernæst at uten at endnu noget posetivt resultat bruttolot kr. 20 paa sjølvreidar. Paa,der gaar mindst kr. pr. kasse i derav foreligger. Det er derfor at Onahavet hendte inga ulukke hverkje arbeidspenger til ising og ombordhaape at denne sak nu maa være paa mannskap eller baatar. bringelse hvilket utgjør kr baade gammel nok og moden til av 'Altsaa tilsammen k r. 8 O O gjørese. Y derligere utsættelse der Nor d res ø n dm ø r blev op som er gaat tapt for de norske arbeimed vil være baade uforsvarlig og fisket 6300 maal mot 3300 ifjor, 9900 dere og forretningsfolk. ufattelig. i 9920 og 9400 maal i 98 Forretningsstanden viste denbedste 9. Værdien er beregnet til vilje til at kjøpe sild saa her aldrig fisket fra Romsdalsværene, kr. mot ifjor, i 99:bev liggende usolgte fangster fra der omfatter Husøy, Sandøy, Finnøy, 20 og kr. i 989. den ene 'dag til den anden og silde Stenshavn paa Harøy, Aukra og,priserne holdt sig. bra jevnt til 89 OHerøy, var litt bedre end ifjor. Fra A a les un d blev fisket bedre kr. pr. maal. Skjønt,der varnogen Der blev opfisket 3750 maal mot end i de to foregaaende aar. Den nybegyndere som. spekulerte paa at e080 ifjor, 3300 i 9920 og samlede fangst blev maal mot faa sildepriserne ned til kr. 56 pr i 989. Værdien av ifjor, i 9920 og maal. Hadde fiskerne og, eksportøp':,rne sidste sæsongs fangst er beregnet til 0700 maal i 98=9. f. eks. blit enige om en middel Værdien 350 kr. mot ifjor el iaar beregnet til kr. mot pris i aar av kr. 5 pl maal for i 9920, og kr. i ifjor, i 9920 og januar fanget sild og kr. 2 for Om fisket har opsynsassistent K nut kr. i 989. Opsynsbefin februar fanget. sild, saa vilde det blit n ø y meddelt følgende: tjent Ber g e Bar men har avgit bedre resultat for fiskerne. En stor Allereide vika fyrre jol synte det følgende beretning: del fiskere hadde intet utbytte av seg at der var koma storsild paa Ona Den 6 januar begyndte man forhavet sildesæsongen. ved den mengde med maase søksfiske med 2 motorfartøier nemlig Fiskerne bør nu helst bestemme sig som kom inn paa havsjæra. Men?/Brandthorn«av Giske og»ebeneveret hindra prøvedrift til over nyaar. ser 3«av Aalesund. Den ene drev rierne burde, ogsaa faa et offentlig for at tilvirke sin fangst. selv. Fiske Len 7 januar dreiv ein baat og fekk fra Svinøy til Storholmen den anden salgskontor som var dem behjælpelig J stamp sild; men silda var mager fra Storholmen til Onahavet. Fang med salg til de utenlandske markeder. (/g daarleg. Under drivning fram sterne fra førstnævnte felt blev 74 sild Der var god orden blandt fiskerne. igjenom januar synte det seg, at det fra sidstnævnte 7 sild. Stridigheterangaaendekjøp og salg var lita sildetyngd og daarleg sild. Den 9 januar fik man fra Svin øy forekom kun i et tilfælde hvor opsynet Jvlen den 28 januar var silda koma havet et maal sild og 000 stk. sei} blev tilkaldt og fik forlik' istand. med slik tynd, at dei fyrste næterne men storm og utrygt veir forhindret ngen ulykke indtraf under dette fiske mista monge drivarar garn av silde fuldstændig drift. Fra den 7 januar i aar. ]'

8 398 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFr FRA FSKERDREKTØREN 5 november 922. Det viste sig iaarunder sildefisket Sildefisket paa S ø n d res ø n d 2t seistimerne altid følger silden. 'n ø r var noget bedre end i de to 92 var her nogen faa motorbaaterforegaaende aar, men staarbetydelig som forsøkte at fiske sei og torsk med under fangsten aaret derfor. Opdrivliner liner som sættes med fisket blev maal mot 9800 fløit i likhet med sildegarn. aar ifjor, i 9920 og var her 4050 motorbaater som drev maal i 989. Værdien av sikledette fiske de heldigste hadde sæson fisket er iaar beregnet til kr. gens største utbytte kr pr. mot 9 00 ifjor, i 9920 lott. Det opfiskede kvantum var og kr. i 989. Om stk. sei, torsk under sildefisket har opsynsbetjent R; Esp e storsildfisket, herav er der eksportert se t avgi! følgende meddelelse: til utlandet kg. (anslagsvis) Den første fornemmelse av storsild stk. sei, 05 stk. torsk, til for Søndre Søndmør forekom den rotskjærhsk er ca. 25 '000 stk. sei til 7 januar paa Svinøhavet idet en virket, resten er delvis saltet og brugt driver fik et maal tildels pen stortil indenlands eksport og salg. sild, samt trak 80 sei Storm Sandsynligheten taler for at man sydvef til nordvest hindretnævkunde ha op,naadd et endnu bedre neværdigforsøk til den 4 januar, resultat for torskefiskets vedkom da endel drivere auer var ute, men mende, hvis torskefiskerne hadde faat (angsten blev ikke nævneværdig. Den drevet torskefiske i februar maaned. 9 januar fik endel baater optil 20 Det viser sig aar efter aar at vaar maal. Fisket artet sig smaat gjentorskeloven for lvløre fylke maa revi nem hele resten av januar; men tok deres overensstemmende med den ut elet Sg op for alvor de første dage vikling som fqregaar og dog i særdeåv februar, idet der da blev indbragt leshet for fællesdistriktet Aalesund, 2000 maal, hovedparten fra Svin ø Vigra, Giske og Ulstein. Dette fiske havet. Der blev i den uke en ikke felt er vel det eneste paa kysten hvor ubetydelig garnskade) idet flere baate man samtidig fisker baade sild og mistet sine garnlænker paa grund av tm sko Begge fiskerier maa faa dri sildetyngde. Prisen hadde gjennemves saa intenst som mulig til gavn snitlig holdt sig omkring 8 kroner for den enkelte som landet, i sin hel :r. maal, men gik den da ned i 45 Sildefisket fortsatte da gjennem hele februar og første uken av mars, dog med større og mindre avbrytelser paa grund av uveir. Den 8 mars ;',ik silden under land; idet der blev tat optil 50 maal paa landsæt ved K valsvikog ved Runde. vlen saa kom stor sjw' og kuling først fra nord og saa fra sør. Det bevirket at silden gik tilbake fra land, og begyndte gytning,saa sjøen stod grøn ha Grøsøen forbi Runde, Kvalsvik, Skorpen til Klorholmen utenfor Sandshavn. Om det siclstnævnte uveir og store sjø ikke da hadde indtruffet, vilde der sikkert ha blit gjort adskillige sildestæng, idet snurpenotlagene da aa klar tii kastning. Sildefisket for Søndre Søndmør blev dog bedre iaar end ifjor, men prisen var saa Hten i forhold til den dyre utrustning, at utbyttet av sildefisket blev minimalt. Dette bol'tset fra de fiskere, som tapte sine garnlænker og saaledes maatte slutte op) da disse ikke hadde midler at koste sig vegn paa nyt igjen. Under storsildfisket foregik et ikke ubetydelig seifiske, idet der til Søndre Søndmør blev indragt sei til en gjennemsnitspris av 42 øre pr. stykke. het. Som det <nu er, er den ene part kroner paa < grund av mangel paa bunden ved lov og vedtægter mens kjøpere. den anden gaar fri for alt saadant, herav. opstaar der megen unødig bitterhet blandt disse to parter og Ukefangsterne dette kan lede _ til de mest hardiøse (Efter telegrammer under fisket). gjerninger paa sjøen hvis man ikke i tide forebygger dette. Herav ndbragt Uken som endte Vaartorskeopsynet staar magtesløs lmaal set Saltet maal maal like over fot disse kollissioner likesom cpsynet bruker altfor lang tid til at 5 januar 0 bringe klarhet i de stridende saker Det synes som torskeopsynet i februar '. bare er en proformainstitution. Her 5 februar bør bli en bedre ordning med opsyn l som tar sig av alle fiskerier hvis man \ 340: vil ha opsyn med fiskerierne. Opsy 4 mars 92 net bør helst være det hele aar og ikke bare i februar og mars y blev der ansatte opsynsbetjenter paa de centrale steder i fylket med aars løn for sit arbeide er det mulig at man vilde greie dette med den samme sum som llu gaar med hertil. Og absolut mere effektivt.. 8 Tilsammen Mot i ] l Følgende tabeller vil nærmere belyse hvorledes fisket forløp: 2::: Hjemme brukt 0 l i

9 3460,' l, november 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 399, Uken som endte 5 januar,.,.., 22, 29 5 februar... '.' i ' 4 mars.... i 25 Totalf angsten ved utgangen av hver uke..', ndbragt maal 767 ' ' Herav iset saltet hjemmebrukt maal maal maal ' 8683, '[ 3420 i L slands N.kyst Nordishavet. Drivende miner. (Norges Handels og Sjøfartstidende 26 oktober 922.) følge telegram fra generalkonsulatet,i R e y k j a v i k er 6 miner observert utenfor s. and s N.kyst. En mine er indbragt til Sig u f jord og en anden er sei drivende O.over mellem Gr i m s ø y og F l at øy. Fangst og værdiutbytte av sto, sildfisket 9222 i de forsl<jellige distrikter sammenjignet med de 2 foregaaende' sæsonger. Totalfangst i maal Gj ennemsnitsprfs V ærdi utbyttte ' _. ndbragt til, /2l J 99/ /22 920/2. kr. kr. kr. kr. kr. Helgeland Namdalen ' Stoksund Sørkraakøy i 560 ' 8.54 Lysøysund Valsfjord Valdersund HaltenSulen J Titran, Smølen l 660 Hustad Kristiansund Bjørnsundværene ' Romsdalsværene Nordre Søndmør E Aalesund Søndre Søndmør ' Tilsammen /20 kr uken som endte, Specialopgaver for (ristiansund distrikt. (Ved opsynsbetjent K. J. Velsvik). Ukekvantum imaal (il 50 liter) l' li,,:',.',, \ _ 'O',g,.o_ O:::', VN QJ '' _ ;;:;, Samlet '' O o::: 2 00 ] Middel pris E.e 5l eld <..c :l l, Cl,:g < <li o ii ca l:r:: J5..c i Samlet i maal hvordan silden er tilgodegjort JJ 6 O E;j...E5 O E::: :r:: Samlet værdi: kroner og øre '=======i===:=====io====:===':=====i'==f'..====t=====;'!===#===j===i=====ii====c== Janl3r 4... ii i , 3 39,' » 28.., il , , i Februar 4.., , »... rl ' l' » 25...!, li Mars 4.., i\ ' 370 ' ,.36,' 50 ' , Ef'termeldig. i,_= _2C! _ '; , 3922! _2_69_oii_499532:75

10 norgs utførstl a fis)(tl'rodukttr fra januar _ tu.4 no\ltmbtr 922 og uktn som tndtt.4 no\ltmbtr. o O c:::: t Z > t' C). t a:. t t: t: tt t' Cf) t ''j O :::o z O Cf). ''j (j) t CO t t: :=ij > ''j > ''j en t 8 sa t, (S) t Z... CJl ::= o <! ro 3 o... t.d tv tv Toldsteder Vaarsild Fetsild Nordsje Brisling slns. Klipk, i: rrundfisk l l Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø...; Vadsø Andre ) alt uken _._ Sei Hyse, kg. rund kg j5085e U Anden terfisk kg. Rogn D.m. tran 05: R.m. Blank tran Brun blånk Brun _ Rotog sk rol Slorsild sild skjær sild s,lo norsk etc. ' kg. kg. kg. kg. Haakjærr telr f _ (ml :>0 _ ' ' T477s Hærdet Hval Sæl Bottte Sild, Makrei, Makrei. Laks, Levende Sildetran Sild, fersk Toldsteder hvalolje tran tran nosetran røkt saltet fersk fersk aal ks. kg. kg. kg. kg. :rlstiania ' :ristiansand gersund tavanger :opervik laugesund ergen rø alesund lolde ristiansund rondhjem odø volvær arvik romsø ammerfest ardø, adsø... A ndre :2479 i= alt ou 977 J old 556 UJ 767 4L 797 tij4 l uker ! :2 70 :25i ) 8J J :260 ) Des'uten 630 hvaloljefetsyre, kg. margarit (ialt margarit kg.).._.. _ Fisk, Anden Hummer Fisk, Fiskesaltet Sildemel Sælsklnd Hermetik fersk fisk saltet guano stk. i farlei i kg. kg. kg. kg. kg. kg i O J J ' l OiO ' l ' : 408 l : '

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntligt mddlsr forriorsk riskribdrift fra tiskridirktørn 4 aargang Onsdag 24 januar 923 Nr. 4 norsk fjskrir Uken 4-2.0 januar. Sto r s i l d f.i s k e t tok sig godt op i uken og foregik paa hele strækningen

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

FETSILDFISKET viser endnu ikke

FETSILDFISKET viser endnu ikke 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~l ib~drirt fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 25 oktober 11916 Nr.. 43 nqrsk~ fjsk~ri~r. Uken 15-21 oktober. FETSLDFSKET viser endnu ikke noget nævneværdig tegn til

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere