Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47"

Transkript

1 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund fra Sulenhavet med 205 og ende hat laber til frisk vestenvind 225 maal, pris 446. Ukefangsten hele uken.. blev 695 maal, der tillagt de tidligere f ~~;;t~ ~~~~~~r~j ~r~~;d:~~~a~:.al f~ ;~[t~:tml~~:~vne~la~:e~~~ 6mtnin!l~r. blev i for~gaaende og sidste uke til hjemmeforbruk 50 maal, mens Smaasildfisket i Tomrefjorden og Tresoptat 250 maal. Garnfisket var meget der ikke opgives hvorledes den øvrige fjorden. smaat, fra 02' maal. Der blev fangst er anvendt Søndag og nat l. '.' Lensmanden i Vestnes beretter under saltet 400 tønder. Bjugn i Søn til mandag indkom, likeledes til ri 4 november: dre Trondhjems amt var der intet stiansund fra Sulenhavet, 3 damp Siden min indberetning av 7 oktober 96 har dette fiske fortsat jevnt like til i forrige garnfiske og. ingen nye stæng blev skibe med fra 8~250 maal, i gjen uke da det ganske ophørte. sat i sidste uke, men av tidligere t 85 l pr baa. ris 40 Tomrefjorden er fangsten utført bare av nemslll maa. l, P : bygdens egne notlag, mens i Tresfjorden st~ng er optat 000 maal, hvorav 4 kr. pr. maal. Det ser saaledes ogsaa nogen fremmede notlag har deltat. 800 maal solgt til sildolj' efabrik og t fl t st 'ldf ket e' d J' e Notstængene har for det meste været gan U a orsl S r go g æng ske smaa, like ned til 0 skjæpper, men pri 200 maal til hermetikfabrik. Prisen og fiskerflaaten økes for hver dag. sen har været saa høi, at man allikevel har ar f 9 5 kr pr maal Stør vedblit at fiske og totalutbyttet er allikevel v ra... Brislingfisket har tat sig bra op blit ganske tilfredsstillende. resen var hovedsagelig smaasild. i sidste uke særlig i Stavanger amt.?riserne har været fra 3 og optil 7 kroner Bjugn er tilstede 40 garnbaater med tiden 3~9 november blev der sl<jltf~rende nu av mig indhentede saavidt 80 mand og 5 notbruk med 70 tilført Stavanger 7860 skj. brisling mulig ~øiagtige. opgave.r er d~r av de seks mand. For Nordlands amt er intet...' notlag Tomrefjorden alt opflsket og solgt hvorav fsket Stavanger 2890 skj. til hermetikbruk 7350 skjæpper smaasild, som sildefiske anmeldt. og 4970 skj. i Søndre Bergenhus har git ~t pengeutbytte av... kr Til 8 november er for hele landet.. Tresfjorden har det paa grund amt. Prsen var kr pr. skj. av at fisket der tildels er drevet ialt opfisket maal fetsild mot Desuten tilførtes der Stavanger 4525 av fremme~e notlag, som kon: i mer og reser, været vanskeh,, skj. smaaslld, prs 4.50, 3895 skj. gere at faa kvantummet nøiagtig , i 92, blanding pris 5.00 og 340 skj. mossa ~{Onstatert, men d.et kan. efter i i 90 og.'... ' mdhentede oplysnlger vstnok,.. prs kr pr. skj. T hermetlk anslaaes til mindst 3500 skjæp maal i 909. Der er iaar fabrikkerne i Bergen blev i sidste pe.r, som efter en gj~nnemsnitssaltet tønder mot i pns av kr har glt et penge ' uke tlført 956 skj. bnslmg, pns 7.00, utbytte av...:... " , 2, 9.l, 946 skj. smaasild, pris 4.50,009 Tilsammen 0850 skj. til værdi kr i 92, i 9, skj. blanding, pris 4.50 og 22 skj i 90 og tønder m'ossa, pris' 50 øre pr. skjæppe. i 909. Fetsildfisket. Av slandssild blev i sidste uke indført 87 tønder til Stavanger saa det samlede iaar hjemførte parti slandssild utgjør tønder mot i 95, 0327 i 94 og i 93. Storsildfisket er begyndt med ganske gode fangster, større end paa flere aar ved fiskets begyndelse. Fisket begyndte. nogen dager tidligere end i de foregaaende aar, idet der den 7 ds. indkom til ristian: Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten hadde søndag laber VSV, senere svake nordlige' til østlige vinde, lørdag frisk østenvind. Vestkysten hadde de 3 første dage friske nordlige vinde, resten av uken laber SO eller vindstille. Nordlandskysten hadde svake østlige Vnde søndag og mandag, senere sund 3 dampskibe fra Sulenhavet!riskSV, lørdag svak østenvind. Lofoten hadde friske nordlige vinde de med 760 og 80 maal storsild, pris kr. 50 pr. 'maal og lørdag den første 23 dage'. Lensmanden i Gulen, Eivindvik, telegraferer 6 november: Denne uke fisket i distriktet 00 skjæpper brisling, pris 7 kroner. Storsildfisket. td~gramm~r. Opslag 5. 7/ : Storsildfisket: Til ristiansund idag fra Sulenhavet 3 dampskibe med maal storsild. Opslagl5. 9/ :. Storsildfisket: gaar til ristiansund fra Sulenhavet 2 dampskibe maal storsild. Ukefangst 695 maal, hvorav hjemmeforbruk 50 maal. Opslag 5. 20/: Storsildfisket: gaar og inat til ristiansund fra Sulenhavet 3 T

2 300 UENTLGE MEDDELELSER FOR NORS FSERBEDRFT FRA, FSERDRETØREN 22 november 96 dampskibe 8~25085 maa storsild, pris 40 4 kroner maal.et. Feisildfisket. Opslag 49. Tromsø 8/: _ væfjord: forrige og denne uke optat 250 maa!. Gullesfjord : Saltet 400 tønder, solgt hermetikfabrik 25 maal, agn 40 maal. Denne uke litt garnfiske Gullesfjord fra 02 m3a!. ntet notfiske. alt optat inden amtet maal, tønder handelsvare,.solgt sildoljefabrik 6420 maal, solgt hermetikfabrik 2584 maal, iset 500 maal, agn 2955 maal... Stiftam tinanden: Opslag 9. 20/: Til 8 novbr. anmeldt opfisket maal fetsild, derav iset 2237 maal, solgt sildoljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 79 maal, saltet handelsvare tønder, mot i maal, hvorav iset 8 46 maal, sildoljefabrikker maal, SAltet handelsvare ~5503 tønder og i ~ mlf.ort slandssild. Opslag 9. 20/: Hjemført icllt fiskepakkede tønder islandssild mot i 95, 0327 i 94 og i 93. ut~nlai'tdsk~ fis(~ri~r9 Uken 28 november. Det svenske storsildfiske hadde en ukefangst av hl. mot i tilsvarende uke i , i og i hl. alt er iaar opfisket hl. storsild mot i 95, i 94,3772 i 93, i 92 og hl. i 9. Av. ukepartiet er ca l 2500 hl. anvendt til indenlands forbruk til en pris av 4560 kr. pr.. hl. Resten er solgt for eksport og betaltes med 0025 kr. pr. hl., hvilket er en rekordpris. Til Fredrikshavn har svenske baater i uken indført ca hl., som der betaltes med 90~ 0 kr. pr. hl. Fangstfeltet har været WingaSkagenoppargrund. Det ser ut til at vintersilden nærmer sig kysten. Distrikt alt optat maal '. ''f'solg( ::<i:fs'~lgt sec' sildø;lj e,hefnfetik Saltet maa fabrik fabrik!"maal maa Opslag 44. Trondhjem 8/: Bjugn: denne uke ingen nye notstæng, intet garn~.. t, fiske. uken opfisket 000 maa notsild, herav solgt sildoljefabrik 800 maa!, hermetikfabrik 200 m3a. valitet smaasitd. Pris 9 Tromsø ~ml:;.... :... _.... j ~5. Tilstede ved ukens slutning 40 garnbaater med 80 mand, 5 notbruk med 70 Nordlan'ds 3'mt...: mand. Opfisket ialt inden amtet 0233 maal, Namdalen... :...:.;...; hvorav 'iset 737 maal, solgt hermetikfabrik 65 maal, sildoljefabrik 3455 maal, saltet Søndre Trondhj~n,s?~~t... ":.':<,>..::...::. 0,,2~3",,3''''~,,~,,~)~7~3~7 3_4_5_5 _6 5" ~. "',' '4'23 handelsvare 423 tønder. Tilsammen Stiftamtmanden. Mot i 95..., " '35:2'8 kk~bpgh 35503,i i 94 : , " i' '93... :.:... : " i : '8 : : ~:~~ ::::::::.::::!~~ ~~~ ~: ~~~!~ ~~~ " i , td~grammer Det svenske sildefiske. Opslag 4.2/: Sildefisket i Bohuslen med snurpenot hadde en ukefangst av 6897 hl. storsild., Totalfangst 29' 78 hl. mot i 95,93254 i 94,,3772 i 93 og 5800 hl. i 92.. Saltet iaar 4756 hl. mot 520 i 95, 975 i 94 og 509 i 93.. mark~dsb~r~tnjng~r m. ". Uken 2,8 november. F erskfl skmarl<edet. Opslag 3. 5/: Fiskeriagent Asserson, Hamburg, telegraferer fra Dresden: følge anordning av 3 november er enhver som efter 20 november indfører ferskfisk, forpligtct til paa forlangende at.avlevere varerne til Zentraleinkaufsgesellschaft eller den for samme ved' grænsen ansatte agent. Zenhaleinkaufsgesellschaft fastsætter,blandt andet priserne som vil bli betalt. Undtat er fersk sild og brisling, som for fremtiden udelukkende blir indkjøpt ved en under ledelse av Zentraleinkaufsgesellschaft oprehet sildimportforening. Ferskvandsfisk blir indført ved selskapet for forhandling av ferskfisk. Aal og ørret forblir fri. ioipflskmarl<edet vana i tidsrummet 28 septbr.6 oktbr. meddeles følgende: ndførselen androg til 350 kasser og 203 tabaler. Beholdningen pr. 6 okibr. var an~ slaathl: 800 kasser fisk ialt, hvorav 4500 kasser norsk,fisk, 00 skotsk og 3500 kanadisk, samt 400 ta baler. Prisernevar ifølge "RevistaOficial" for norsk fisk $5.00, skotsk $ 2.50 og for kanadisk og Alaska $ ; der noteres for den norske vare $ 5.00, skotsk $ 2.50 og for kanadisk og. Alaska $'.00'"3.00. urser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ :4.76'.4.77 pr..,g. Paris 3 div $ ;8550 pr. 5 fr. U. S~ A. 3 div /6~/8 /op.. ndberetning fra legationen i Havana, dat. 23 oktober 96:' Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 6~ 8. oktober meddeles følgende: ndførselen androg til 2 kasser og 267 tabaler. Beholdningen pr. '20 oktober var Opslag 5. 5/: Generalkonsulen Bilbao anslaat til: kasser fisk ialt, telegraferer: Bilbao: mport 3850, salg 3850 færøisk, ingen beholdning, priser hvorav 400 kasser norsk fisk, 00 Santander: ngen beholdning. Alaska og 2500 kanadisk, samt 350 Paris London ndberetning fra legationen i Havaria, dat. 8 oktober 96:' Angaaende klipfiskmarkedet i Hatabaler. Priserne var ifølge "Revista Official" for norsk fisk $ 5.00; og for kana' disk og Alaska $2.00~$ 4.00; der noteres for den norske vare $ 5.00, og for kanadisk og Alaska $ 2.00 $ 4.00.

3 22 november 96 UENTLGE MEDDELELSER for NORS fiserbedrft fra fserdretøren 30 urser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr. cb Paris 3d/v $ ~ pr. Sfr. U. S. A. 3 div l/hj~j/8 0 p; MAREDSPRSER. Bergen, 20 novemher 96. Tranmarkedet holder sig fast med goct søkning til uforandrede priser. Rundfisk er atter handlet til' kr. 43 for usortert vare. Fetsildmarkedet mangler tilførsler. Storsildfisket er begyndt. De første partier siges omsat til omkring kr. 40 pr. tønde, fiskepakket, 80 Salt fra pakhus. Middelhavskr pr.maal il 40 liter, engelsk og tysk kr pl maal il 40 liter. lipfiskimporten til {uba.. i 2det kvartal 96. ndberdning fra legationen i Havana vedvicekonsul D. Steen: Nedenfor meddeles en opgave over indførselen av klipfisk til de kubanske havner Havana, l\tatanzas, Cienfuegos og Santiago i 2det kvartal d. a. sam De Som det vil sees av opgaven, er totalindførselen gaat tilbake med omtrent 000 tons. Dette turde være en følge av, at indførselen i. januar ~ februar og mars varsaa uforholdsmæssig stor, at lagrene har været overfyldte. Samtidig turde grunden til den formindskede indførsel ogsaa delvis være den, at prisen i dette kvartal har været saa høl Mens gjennemsnitsnoteringen i. det tilsvarende kvartal i 9,5 kun var $ 0.50 pr. kasse, har prisen for den norske vare, som i begyndelsen av april iaar var 3 dollars, i løpet av kvartalet hurtig steget til 6 dollars. Priserne for kanadisk o'galaskafisk; s~m' im: porten til uba i dette kvartal hovedsagelig har bestaat av, var lavere.: fra dollars 0.00 til 4.50 pr. kasse. Det kan ikke sees, at importen fra Norge i de senere aar nogensinde har været saa liten som i sidste kvartal. større og større utstrækning har de norske, eksportører seet sin fordel i at sælge i Europa. _ Men naar, den store efterspørsel med de høie priser i Europa igjen avtar, vil visselig den norske klipfisk atter find~ sin vei til det herværende marked. islandske torskefiskeri er og menlignet med importen i det tilsvarende kvartal i 95: det islandske flslh~marked i ste halvaar. 96. o O.< +'..c C +' bfj > <l) bl) '' o Z + ndberetningfrakonsul Thj. iin g~n berg, Reykjavik. T r a w l er e. begyndelsen av aaret var trawlfartøierne for det meste beskjæftiget med fangst av fisk for forsendelse i is til det engelske marked, og de fortsatte hermed indtil slutningen av februar, da de begyndte med almindelig fiskeri for saltning. Skibene hadde udmerket veil', og resultatet var til slutningen av mai utvilsomt det største hittil kjendte hertillands. Fra midten av mai til slutningen av juni avtok fisket noget, men ski bene fisket fremdeles med fortjeneste. R.ederne solgte store kvantiteter til agenter, der kjøpte fisk opfor norsk regning, og' de fik 4850 øre pr. for stor saltet torsk. Efter at slands overenskomst med Storbritannien brevbekjendtgjort, ophørte dog næsi'en ganske denne slags forretninger:.. Den islandske trawlerflaate økedes i aarets løp med 2 fra Holland indkjøpte brukte skibe. u ti er n e fisket godt, men det blir øiensynlig stadigvanskehgere at skaffe duelig mandskap for disse fartøier. Priserne paa raa fisk var imidlertid meget gode, saa rederne sikkert har tjent mange penge ogsaa dette aar. Mot o t b a.a ter ne s anta er bet sterkt forøket. De er paa 3040 register tons med motorer paa op til 40~50 hesfekræfter. Den erfaring, man har gjort med hensyn til disse baater, er særdeles'tilfredsstillende, og i mange tilfælde har eierne tjent op baatenes værdi i løpet av faa maaneder. For øieblikket er der placert ordres for en hel del av disse baater i Norge, Sverige og Danmark, og folk, der synes at sitte in de med betingelser for at dømme derom, frygter for, at der allerede er blit bygget formange av disse fartøier. et hvert fald vil detsikkert være forbundet med vanskeligheter at hnde tilstrækkelig kvalifisert mandskapfor dem. Motorbaater fra Vestmannøerne, Sangerdi og andre steder paa sydkysten fisket særdeles godt og bragte hjem fangster betydelig over det gjennemsnitlige. Paa vestkysten var fisket blot middels, og det samme kan siges for nordkystens vedkommende. ndtil midten av juli var der gjort faa eller ingen forretninger i fuldt færdig saltet og tørret fisk,men nogen partier solgtes da, og stor torsk nr. l opnaadde en pris av ca. 30 kr. pr. skpd. (60 ) fob. Denne pris har dog ikke ganske holdt sig, og gjennemsnitspriserne indtil begyndelsen septem ber kan siges at ha været som følger: pr. skpd. (60 ) Stor torsk, trawlfisk nr. l kutterfisk baatfisk 2 kr ,22 " 2. " " 2022,,2 " 25 " garn fisk nr. og 2 blandet... : Labradorfisk Liten torsk, sterkt tørret " 05 olje " Lange _ Sei alt fob. sland.... T rr.

4 " UENTLGE MEDDELELSER FOR NORS FSERBEDRFT FRA FSERDRETØREN 22 november 96 Den ameril<anske haakampagne. (Efter Fishing GazeHe). Den virksomhet som det amerikanske fiskeristyre (U. S. Bureau of Fisheries) har sat igang for at komme tillivs h~aplagen (som altsaa ikke er noget særeget for Norge) har gjort gode fremskridt iaar. Tre av de mest velrenomerte hermetikfabrikanter i Maine og Massachusetts er sterkt optat med at lægge ned haa. De uttaler sig med største tilfredshet om denne fisks udmerkede kvalitet, og om hvor letvindt den er at behandle og følgelig billig m. h. t. fabrikationsutgifter. V ærdien av biprodukterne er en vigtig faktor til at gjøre det mulig at skaffe et meget godt næringsmiddel til lav pris. Naar man ser hen til at fiskeristyret først i slutten av juni fik bevilget de nødvendig midler til arbeidet og at intet kunde gjøres før saa skedde, maa man si at det har været meget heldig i allerede nu at faa et stort lager til at understøtte sin propagande med. Haaens skadelighet og den utstrækning den hittil har været til hinder for værdifulde fiskevær har bevirket at fiskerne har faat slik fordom og avsky for den, at det bare har været med den største møie og overtalelse at de kan bringes til at fiske efter den eller endog bringe paa land den haa som de uforvarende faar. Derfor er netop fiskernes "omvendelse" Brisling etc. Tilført Bergen i tiden 8 novbr. 96. et meget glædelig træk i den P' aa Bris Smaa Hvorfra ling Pris sild Pris gaaende propagande; Nu da de har skj. pr. skj. skj. pr. skj. faat syn for sagn ofrer de fiskeristyrets planer den største interesse. Søndre Ber Mr. Thomas Douthart som er styrets l.. genh. amt ' 4.50 specielle "agent" for saken har vist Nordre Bersig særlig dygtig til at arbeide med denne side av spørsmaalet. genh. amt Nyfundlands hvalfangst. Der er fra aar til andet en merkbar nedgang i den nyfundlandske hvalfangst og aaret 95 viste sig at bli endda mindre lønsomt end tidligere aar. Utbyttet de to sidste aar og 90 sees at være følgende: Finhval... 5} nøl askelot... ' Olje, hekto! Barder, tons Guano, tons (Efter Gloucester Times. Desuten009 skj. i?landing a kr fra Søndre Bergenhus amt og 22 skj. mossa a: kr fra Søndre Bergenhus amt. V ærdi brisling... kr smaasild... ::.,," 4202~OO blanding &O mossa...,..." kr Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) 'vantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities report ed too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) Romsdals amt... i Do N. Tr.hjems amt..., Tils. 956= 956 = otalfor uken til l kvantum til 8/ 96 i 8; 96 A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl'. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapa,cked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast) (ny sæsong)...'... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal å 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember)...'.., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bares, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved' dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (~eapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) O 5.4 J O 5379 O O O O O 480 l) A sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not incuded). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet 'ru?d for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mark_e...:t,'.i_s_n_bt,l= n.:..:..<:_ud_e_d~). ~ Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives :som'jlde. AfS John Griegs boktrykkeri.

5 H i 0 ' 0060 Si f S H B F A B S N Fetsild Toldsteder Vaarsild og skaaret sild , 4043 norgts utførsd av fisktøroclukttr fra januar til $ novtmbtr 96 og i uktn som tn"tt $ noutmbtr. Storsild NordSjo Brisrn lsl~nd& lipfisk,.~:ipfidss~ Rundfisk sild 9 sild norsk an i :! etc. k, i,g _000 Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Sei Rogn skjær rund tarfisk tran tran : 5000 ~ , Tromsø..., 3302! : 954 Hammerfest. l 224 Vardø i l, 5 l Blank Brun Haablank Br~n kjærr. td~" ' 'l 955 _. l ~~ ~~f 573,.,on 360 X~~~~'~;a;r~J 29~~~~ 7~~ ~~~ 787 i 3 4:~ 5i2s 306~4,5~ 2 32~ 83,, : 22s49H i;~~ ~~ h: ~ i 8 247! 2 ~~8 uken l 373 i ' i i ! t3 i Hærdet Hval Sæl Bottle Sildetran Sild fel'sl li Sild, Makrei, Makrei, Laks, Toldsteder hvalolje tran tran nosetran,{ røkt saltet fersk fersk ks. Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. i i ' i l\.tristiat.lia , SandefJord.. i ristiansand : flekkefjord. 8U: Stavanger L , ! opervik.. ' i 954H Haugesund. 32! : : Bergen... ' l :2 : l :2860 4: :2 50d 700', 53l0,! 5 9d 496 florø... ' : l' 32 OJJ Aalesund _43 l L ristiansund.' :29 85, Trondhjem ? i 545 l 47 '/ L 283. :,. 87 ~ : Bodø..., :2, Svolvær.... ' SJ Narvik...!! ',00 8SJ' Tromsø...' 432 2i i 3870! : l l30j Hammerfest %099 4:277 86,j Vardø,... 6! Yti~ ul Vadsø_... Andre _... Fisk, saltet farta i Fisk, saltet i Sildemel l' = :~~ne~ li Sælskind Harmetil< ku. l (g..>; = 267 _ :..... ~... J_O 252,.. L 4(; i_2028Y _25453 _ 24 00tJ ~. ~ Jl..!0590 ~i_=i~~~960 uken i L3~ _65 ~~ t7 09LU Jl :256~ 3Jj l 275 i fra Narvik utført rogn kasser 234. i ~~. ~~9~:23b~ ~ 6l~ +l SJ7L,Ul SJ )

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed t~i ft 6 aargang fra fiskeridirekor-en nsdag 22 desember 95 Nr. 5 32-37 og lørdag 3 drivere 5-60 handelsvare. Bjarkøy fiskedes optil Norske fiskerier. maal,

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken 22-28 juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere