DDA Datamateriale Vælgeradfærd i Grønland, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Vælgeradfærd i Grønland, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgerne. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne publikation er anvendt datamateriale fra Vælgeradfærd i Grønland,

2 1989, som oprindeligt blev indsamlet af Henrik Skydsbjerg, Grønlands Universitet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1518). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende publikation indestår alene forfatteren." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1518: Vælgeradfærd i Grønland, Primærundersøger: Henrik Skydsbjerg. DDA udgave (ved Jette Strand og Birgitte G. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1264 respondenter, 72 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (65 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Henrik Skydsbjerg, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i maj 1991 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jette Strand og Birgitte G. Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1518: Vælgeradfærd i Grønland, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er

3 optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar, 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af

4 adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable.

6 Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Vælgeradfærd i Grønland, 1989 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: vælgeradfærd i Grønland; Grønland, vælgeradfærd; samfundsmæssige spørgsmål i Grønland;

7 sociale spørgsmål i Grønland; politiske spørgsmål i Grønland; hjemmestyreinstitutionen i Grønland; holdningsændringer i Grønland; alkoholrestriktioner, grønlandske vælgers holdning til; landstingsvalg i Grønland; kommunevalg i Grønland; Atassut, borgerligt/liberalistisk parti i Grønland; danskere i Grønland; politisk/ideologiske holdninger i Grønland; ideologiske holdninger i Grønland; Siumut, socialdemokratisk parti i Grønland; Inuit Atagatigiit, socialistisk parti i Grønland. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1518: Vælgeradfærd i Grønland, Primærundersøger: Henrik Skydsbjerg. DDA-1518, 1. udgave ved Jette Strand og Birgitte G. Jensen. Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (1264 respondenter og 72 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (65 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1518. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1518. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Skydsbjerg, Henrik. Box 1430, 3900 Nuuk. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Skydsbjerg, Henrik. Box 1430, 3900 Nuuk. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Forskningsdirektoratet. H.C Andersens Boulevard 40, DK-1553 København V. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I 1984 blev der på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet lavet en stor spørgeskemaundersøgelse om den grønlandske befolknings holdninger til en række samfundsmæssige spørgsmål. På grund af manglende ressourcer på Grønlands Universitet er det fremkomne materiale kun i begrænset omfang blevet bearbejdet. Der ligger således et stort uudforsket materiale om vælgerbefolkningen i Grønland - en vælgerbefolkning, der ikke tidligere har været genstand for systematiske holdningundersøgelser. Projektets første del har til formål at foretage en systematisk behandling af undersøgelsesmaterialet fra 1984 (DDA-1624). Projektets anden del består i at gennemføre en ny spørgeskemaundersøgelse anno 1989 (den her beskrevne undersøgelse). Spørgeskemaet vil tage udgangspunkt i spørgeskemaet fra 1984, tillempet aktuelle politiske spørgsmål.

8 Projektets tredje del består i dels en systematisk bearbejdning af svarene fra 1989-undersøgelsen og dels en politologisk analyse af holdningsændringer i vælgerbefolkningen over perioden baseret på en analyse af ændringer i samfundet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1264 respondenter; 72 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 58 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Undersøgelsens spørgeskema tager udgangspunkt i en tilsvarende undersøgelse fra Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc. Vælgerbefolkningen i Grønland. Udvælgelsesprocedurer: Kvoteudvælgelse. Hver 20'ende vælger i Grønland. Undersøgelsens geografiske univers: regional. DK, Grønland. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk og grønlandsk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Skydsbjerg, Henrik. Box 1430, 3900 NUUK. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Skydsbjerg, Henrik: Vælgeradfærd i Grønland. Projektrapport, 11 pp. Oktober 1990; (2) Skydsbjerg, Henrik: Vælgeradfærd i Grønland. Ugeavisen Sermitsiaq, 6 pp. 20. april 1990; (3) Skydsbjerg, Henrik: Befolkningens holdning

9 til alkoholrestriktioner. Ugeavisen Sermitsiaq, 5 pp. 27. april 1990; (4) Skydsbjerg, Henrik: Politiske holdninger i Grønland. Ugeavisen Sermitsiaq, 6 pp. 4. maj 1990; (5) Skydsbjerg, Henrik: Vælgerne og hjemmestyret. Ugeavisen Sermitsiaq, 3 pp. 10. maj 1990; (6) Larsen, Finn Breinholt: For meget af en god ting - dansk i Grønland. Politica, 24. årg., nr. 4, pp ; Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. DDA-1624: Vælgeradfærd i Grønland, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Fødested: landets navn. Der spørges om man er født i Grønland, Danmark eller andet land. Bopæl: lokalsamfundets navn. Husstandens karakteristika: husstandens totale størrelse (antal personer). Der spørges om, hvormange der er over 20 år. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Der spørges om den samlede indkomst. Om det er netto- eller bruttoindkomsten, oplyses der ikke om. Uddannelse: Har du taget nogen uddannelse, efter du forlod folkeskolen?, er spørgsmålet. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse. Der spørges om respondenten, stemte ved landstingsvalget i maj 1987 og ved kommunevalget i april Andre baggrundsvariable: Der spørges om, hvilket sprog respondenten taler og hvilken befolkningsgruppe respondenten føler sig mest knyttet til. Desuden spørges der til, om respondenten har boet mere end halvdelen af sit liv i Grønland og om vedkommende regner med at bo i Grønland om 5 år. INDLEDNING I 1984 blev der på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet lavet en stor spørgeskemaundersøgelse om den grønlandske befolknings holdninger til en række samfundsmæssige spørgsmål. På grund af manglende ressourcer på Grønlands Universitet er det fremkomne materiale kun i begrænset omfang blevet bearbejdet. Der ligger således et stort uudforsket materiale om vælgerbefolkningen i

10 Grønland - en vælgerbefolkning, der ikke tidligere har været genstand for systematiske holdningundersøgelser. Projektets første del har til formål at foretage en systematisk behandling af undersøgelsesmaterialet fra 1984 (DDA-1624). Projektets anden del består i at gennemføre en ny spørgeskemaundersøgelse anno 1989 (den her beskrevne undersøgelse). Spørgeskemaet vil tage udgangspunkt i spørgeskemaet fra 1984, tillempet aktuelle politiske spørgsmål. Projektets tredje del består i dels en systematisk bearbejdning af svarene fra 1989-undersøgelsen og dels en politologisk analyse af holdningsændringer i vælgerbefolkningen over perioden baseret på en analyse af ændringer i samfundet. Manglende data I det færdigoparbejdede materiale opereres der med følgende 2 former for manglende data: a) "Uoplyst" er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). b) "Irrelevant" er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable). Det medfører at spørgsmålet ikke skal besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnnn. Det originale datamateriale er ikke kontrolleret for filterfejl - alle betydende koder i filtererede variable har bibeholdt deres værdi. KODEBOG V0001 DDAs UNDERSØGELSESNR. start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 1518 for alle respondenter.

11 V0002 DDAs LØBENR. start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1264) af respondenterne. V0003 DONORS LØBENR start 9, bredde 4 Donors løbenr. Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1264) af respondenterne. V0004 SPROG V/UDFYLDELSE start 13 Sprog ved udfyldelse. % antal kode Grønlandsk Dansk RESPONDENTENS ØKONOMI DE SIDSTE/NÆSTE 2 ÅR V0005 RESP. ØKO. SIDSTE 2 ÅR start 14, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvordan har din husstands økonomi udviklet sig de sidste 2 år? Det er blevet meget sværere, at få pengene til at slå til Det er blevet noget sværere, at få

12 pengene til at slå til Det er hverken blevet lettere eller sværere, at få pengene til at slå til Det er blevet noget lettere, at få pengene til at slå til Det er blevet meget lettere, at få pengene til at slå til Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0006 RESP. ØKO. NÆSTE 2 ÅR start 15, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan tror du, at din husstands økonomi vil udvikle sig de næste 2 år? Jeg tror, at min økonomi vil blive forbedret Jeg tror, at min økomoni stort set vil forblive uændret Jeg tror, at min økonomi vil blive forringet Uoplyst svarprocent: 86 HOLDNING TIL FLAG, SAMARBEJDE OG SPIRITUSRESTRIKTIONER V0007 FORETRUKNE FLAG start 16, manglende data: = 9 Spm. 3: Grønland fik sit eget flag i Er du glad for det nye flag eller syntes du, at vi skulle have beholdt det danske eller måske valgt et helt tredie? Vi skulle have beholdt det danske Det nye flag er bedst Vi skulle have haft et helt tredie Ved ikke

13 Uoplyst svarprocent: 96 V0008 SAMARB. INUIT OG NORDEN start 17, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvilket af følgende synspunkter om samarbejde er du mest enig i? Samarbejde med inuit i Canada, Alaska og Sibrien bør gå forud for samarbejdet med de nordiske lande Samarbejde med de nordiske lande bør gå forud for samarbejde med inuit i Canada, Alaska og Sibrien Samarbejde med inuit i Canada, Alaska og Sibrien og samarbejde med de nordiske lande er lige vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0009 SPIRITUSRESTRIKTIONER start 18, manglende data: = 9 Spm. 5: Er du for eller imod en regulering af salget af øl, vin og spiritus? Jeg får ind for frit salg af øl, vin og spiritus Jeg går ind for rationering under en eller form Jeg går ind for totalforbud Ved ikke Andet Uoplyst svarprocent: 96 HOLDNING OM VALG OG POLITISKE PARTIER I GRØNLAND

14 Og nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om valg og om din holdning til de politiske partier i Grønland. V0010 VALGINTENTION, HVIS VALG start 19, manglende data: = 9 Spm. 6: Lad os sige, at der skulle være valg til landstinget i dag. Hvad ville du da stemme på? Atassut Siumut Inuit Ataqatigiit Issittup Partiia Ville stemme blankt Ville ikke stemme Ved ikke Andet Uoplyst svarprocent: 97 V0011 GRUND TIL AT STEMME start 20, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvad er den vigtigste grund til, at du vil stemme på ovennævnte politiske parti? Jeg støtter partiets grundlæggende ideer Partiet varetager bedst mine interesser Min familie og venner støtter partiet Partiet har de dygtigste ledere Partiet har den bedste politik på aktuelle politiske emner Ved ikke Andet Uoplyst svarprocent: 84 V0012 NÆSTBEDSTE PARTI start 21, manglende data: = 9

15 Spm. 8: Bortset fra det parti du ville stemme på, hvis der var landstingsvalg i dag, hvilket parti kan du så bedst lide Atassut Siumut Inuit Ataqatigiit Issittup Partiia Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0013 STEMTE V/KOMMUNEVALG 89? start 22, manglende data: = 9 Spm. 9: Stemte du ved kommunevalget i april i år? Ja - gå til spm. 10 (V14) besvar ikke spm. 11 (V15) Nej - gå til spm. 11 (V15) Husker ikke - gå til spm. 12 (V16) Uoplyst svarprocent: 95 V0014 STEMT V/KOMMUNEVALG 89 start 23, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V13 Spm. 9: Stemte du ved kommunevalget i april i år? Spm. 10: Hvad stemte du på ved kommunevalget? Atassut Siumut Inuit Ataqatigiit Issittup Partiia Kandidat udenfor partierne Stemte blankt Husker ikke Uoplyst Irrelevant

16 svarprocent: 73 V0015 IKKE STEMT V/KOMMUNEVALG start 25, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V13 Spm. 9: Stemte du ved kommunevalget i april i år? Spm. 11: Hvorfor stemte du ikke? Jeg var ikke fyldt Det interesserede mig ikke Jeg var syg Jeg boede ikke i Grønland Jeg havde boet her under 6 måneder Ved ikke Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0016 LANDSTINGSVALG 87 JA/NEJ start 27, manglende data: = 9 Spm. 12: Stemte du ved sidste landstingsvalg i maj 1987? Ja - gå til spm. 13 (V17) besvar ikke spm. 14 (V18) Nej - gå til spm. 14 (V18) Husker ikke - gå til spm. 15 (V19) Uoplyst svarprocent: 91 V0017 STEMT LANDSTINGSV. 87 start 28, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V16 Spm. 12: Stemte du ved sidste landstingsvalg i maj 1987? Spm. 13: Hvad stemte du på?

17 Atassut Siumut Inuit Ataqatigiit Issittup Partiia Kandidat udenfor partierne Stemte blankt Husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 V0018 EJ STEMT LANDSTINGSVALG start 30, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V16 Spm. 12: Stemte du ved sidste landstingsvalg i maj 1987? Spm. 14: Hvorfor stemte du ikke? Jeg var ikke fyldt Det interesserede mig ikke Jeg var syg Jeg boede ikke i Grønland Jeg havde boet her under 6 måneder Ved ikke Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 19 V0019 LANDSTINGSSAMARBEJDE start 32, manglende data: = 9 Spm. 15: Med den nuværende fordeling af mandater i landstinget, er det nødvendigt, at to eller flere partier samarbejder om at styre landet. Hvilke partier så du helst deltage i dette samarbejde? (sæt mindst 2 krydser) a/s

18 s/ia a/ia as/ia as/ip Alle Ved ikke Uoplyst svarprocent: 81 V0020 GRØNLANDS PROBLEMER start 33, manglende data: = 99 Spm. 16: Nævn de vigtigste problemer i Grønland i dag, som du syntes politikerne skal tage sig af. (nævn max. 3, det vigtigste først) Skriv her: ???? ???? Uoplyst svarprocent: 0 V0021 LANDSSTYREFORMAND start 35, manglende data: = 99 Spm. 17: Hvis du kunne vælge frit mellem de grønlandske politikere, hvem ville du da foretrække som landsstyreformand? (Skriv navnet) Jm Otto Aqqa Lej Lc Tuusi Hpr Ks Nh Ea Jl Hr Mp Andre Uoplyst svarprocent: 54

19 RESPONDENTENS DELTAGELSE I POLITISKE AKTIVITETER V0022 SKREVET LÆSERBREVE start 37, manglende data: = 9 Spm. 18: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Har du skrevet læserbreve? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0023 LANDSTINGS-KOMMUNEVALG start 38, manglende data: = 9 Spm. 19: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Stemt ved landstingsvalg eller kommunevalg? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0024 POLITIKEREKONTAKT start 39, manglende data: = 9 Spm. 20: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende

20 aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Taget kontakt med politikere om en bestemt sag? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0025 DEMOSTRATIONER start 40, manglende data: = 9 Spm. 21: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Deltaget i deomstrationer? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0026 OPSTILLET VED VALG start 41, manglende data: = 9 Spm. 22: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Været opstillet ved landstingsvalg eller kommunevalg som kandidat eller supplant? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 91

21 V0027 BLOKADER EL. BESÆTTELSER start 42, manglende data: = 9 Spm. 23: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Deltaget i blokader eller besættelser? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0028 DISKUTERET POLITIK start 43, manglende data: = 9 Spm. 24: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Diskuteret politik med venner? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 91 V0029 MEDLEM AF POL. PARTI start 44, manglende data: = 9 Spm. 25: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Været medlem af et politisk parti? Ja Nej Husker ikke Uoplyst

22 svarprocent: 90 V0030 FORSØGT AT OVERTALE start 45, manglende data: = 9 Spm. 26: Så kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du selv har deltaget i politik. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor de seneste 3 år? Forsøgt at overtale andre til, at stemme på et bestemt politisk parti? Ja Nej Husker ikke Uoplyst svarprocent: 90 RESPONDENTENS HOLDNING TIL AKTUELLE POLITISKE EMNER V0031 SIKs FREMTID start 46, manglende data: = 9 Spm. 27: Herefter kommer en række spørgsmål om aktuelle politiske emner. Spørgsmålene er lavet som to modsatte udsagn og du skal svare på, hvem du er mest enig med. A siger: "SIK har udspillet sin rolle, der må ske en ny faglig organisering" B siger: "Det er nødvendigt, at SIK overlever for at arbejdernes interesser kan varetages" Jeg er mest enig med: Enig med A Enig med B Ved ikke Uoplyst svarprocent: 85

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere