Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HELSINGØR Status på de 4 ministermål 3 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Fortsat fokus på at styrke indsatsen over for unge under 30 år på overførelsesindkomst En styrket indsats for at modvirke stigningen i jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere En styrket indsats for at vende udviklingen i sygefravær over 26 uger 6 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Helsingør har det seneste år haft succes med at reducere tilgangen til permanente ydelser. Der har ligeledes været en positiv udvikling i arbejdskraftreserven og i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Helsingør i 4. kvartal 2012 peger fremadrettet på følgende fokusområder: Fortsat fokus på at styrke indsatsen over for unge under 30 år på overførelsesindkomst En styrket indsats for at modvirke stigningen i jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere En styrket indsats for at vende udviklingen i sygefravær Fortsat fokus på at styrke indsatsen over for unge under 30 år på overførelsesindkomst Stigningen i ledigheden i Helsingør Kommune har det seneste år (okt-11 til okt-12) ligget lidt over udviklingen for Østdanmark. Det er især ledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen år - herunder især mænd - hvor ledigheden er steget markant. Samtidig er der fortsat en høj ledighed for aldersgruppen år. Jobcentret har en lavere andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse end klyngen. Udviklingen det seneste år har imidlertid været mindre gunstig for Helsingør end for sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Det er især dagpengemodtagere og jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere samt den yngre aldersgruppe, de årige, der bidrager til denne udvikling. Stigningen i dagpengemodtagere mv. modsvares til dels af et fald i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og personer på permanente ydelser. Jobcentret har således formået at nedbringe antallet i de grupper af unge, der er nærmeste fødekæde til permanente ydelser. Jobcentret har således fortsat en stor udfordring i at få nedbragt antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. En styrket indsats for at modvirke stigningen i jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere I det seneste år (okt-11 til okt-12) har der været en stigning i antallet af jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der har været betydeligt større i Helsingør end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark (tabel 1). Jobcentret har således en særlig udfordring i at nedbringe antallet af dagpengemodtagere og jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, således at risikoen for langtidsledighed reduceres. En styrket indsats for at vende udviklingen i sygefravær Jobcentret har en relativ lav andel af sygefraværsforløb over 26 uger, men har haft en stigning det seneste år. En udvikling, der er mindre gunstig end sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Jobcentret har en stor andel af kvinder med et sygefravær over 26 uger, men det er mændene, der har haft den største stigning det seneste år. 1

4 Jobcentret har således en særlig udfordring i at nedbringe længerevarende sygefraværsforløb. Udviklingen siden sidste dialogmøde viser dog, at udviklingen er ved at vende, idet antallet af forløb over 52 uger (fra feb-12 til sep-12) er faldet (tabel 8). 2

5 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HELSINGØR - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Helsingørs resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Helsingør - indgår: Esbjerg, Herlev, Horsens, Hvidovre og Rødovre. 2.1 Status på de 4 ministermål Det er det seneste år lykkedes jobcentret at reducere tilgangen til permanente ydelser betydeligt, en udvikling, der også er fortsat siden sidste dialogmøde i maj Udviklingen i arbejdskraftreserven og i antallet af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse viser et mere beskedent fald, et fald, der dog er forstærket de sidste 3 måneder. Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år viser modsat de øvrige 3 ministermål en stigning. I forhold til sammenlignelige jobcentre og Østdanmark har udviklingen i 3 af ministermålene arbejdskraftreserven, tilgangen til permanente ydelser og ikke-vestlige på offentlig forsørgelse - været mere positiv i Helsingør end hos sammenlignelige jobcentre det seneste år. Til gengæld er antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse steget i Helsingør. I sammenlignelige jobcentre og Østdanmark sker ligeledes en stigning, men med en mindre stigningstakt. Det er således en udfordring, som Helsingør har fælles med andre jobcentre. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Helsingør Kommune Antal oktober 2012 Arbejdskraftreserven - heraf dagpengemodtagere - heraf kontanthjælpsmodtagere Ændring i procent okt-11 til okt-12 (mar-12 til okt-12) -1 % ( -16 %) - 6 % ( - 23 %) Jobcentrets mål for dec % ( 4 %) Tilgang til permanente ydelser % ( -17 %) 176 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 893 8,4 % ( 1,5 %) 798 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,5 % (-2,0 %) Kilde: Jobindsats.dk Anm. Tallene i parentes angiver udviklingen siden sidste dialogmøde, d.v.s. fra marts Der har siden sidste dialogmøde, som byggede på data fra marts 2012, været et svagt fald i antallet af nydanskere på overførelsesindkomst og et større fald i arbejdskraftreserven og tilgangen til permanente ydelser. Modsat denne udvikling sker der en stigning i antallet af unge under 30 år. Stigningen kan skyldes ledighedssituationen, som generelt er lidt mindre gunstig i Helsingør end i mange af de nordsjællandske kommuner. Jobcentret har en udfordring i at vende udviklingen m.h.p. at indfri målene for hhv. unge og nydanskere i jobcentrets beskæftigelsesplan for

6 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Helsingørs tværgående fokusområder omhandler primært: Fortsat fokus på at styrke indsatsen over for unge under 30 år på overførselsindkomst En styrket indsats for at modvirke stigningen i jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere En styrket indsats for at vende udviklingen i sygefravær over 26 uger 3.2 Fortsat fokus på at styrke indsatsen over for unge under 30 år på overførelsesindkomst Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse udgør en mindre andel af befolkningen i Helsingør end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark (figur 10). Det er et godt udgangspunkt for et fortsat fokus på ungegruppen, så kommunen kan fastholde den relativt mindre andel. Det er ledighedsstigningen blandt unge og i særdeleshed unge mænd i aldersgruppen år, der bidrager til den relativt store stigning, som Helsingør har oplevet det seneste år. På trods af, at ledigheden stiger mest for unge årige, er det stadig aldersgruppen år, der har den højeste ledighed, ca. dobbelt så stor som den yngre aldersgruppe. Stigningen i dagpengemodtagere og jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere modsvares af et relativt stort fald for permanente forsørgelsesydelser, samt de grupper, der er nærmeste fødekæde til permanent forsørgelse, hhv. midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Jobcentret oplyste på det seneste dialogmøde i maj 2012, at man er bevidst om, at ungegruppen er en meget sammensat gruppe, der kræver en differentieret indsats. For de unge i aldersgruppen år er der fokus på at tilskynde og fastholde unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse: Jobcentret har udvidet samarbejdet med UU og vil fremadrettet have fokus på at synliggøre erhvervsveje og studievalg samt på opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med anvendelse af Jobspor m.v. Jobcentret har ligeledes tæt kontakt til Erhvervsskolen og de nærliggende uddannelsesinstitutioner. Unge over 25 år uden uddannelse har også behov for uddannelsesvejledning. Jobcentret planlægger derfor at tilkøbe ydelser for de 25 til 29 årige svarende til UU s ydelser for de op til 25 årige. Jobcentret lagde endvidere vægt på at mindske risikoen for frafald for dem, der starter i uddannelse. Derfor sørger jobcentret for, at de unge er i aktivering ind til uddannelsesstart, og at frafaldstruede unge får tilknyttet en mentor. 4

7 Beskæftigelsesplan 2013 følger op på de spor, der er lagt i 2012, med en endnu mere differentieret indsats. Der lægges op til et fortsat samarbejde med UU og erhvervsskolen, men også at samarbejdet skal udvikles og optimeres, så effekten øges. Endvidere planlægges et opsøgende indsats, der skal motivere de unge til at gå i gang med en uddannelse. Den opsøgende indsats sigter bl.a. på kontakt til indvandrere, der ellers ikke er i kontakt med jobcentret eller UU. 3.3 En styrket indsats for at modvirke stigningen i jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Jobcentret har siden december 2011 (figur 7) haft succes med at nedbringe antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er reduceret markant og med et større fald end sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Til gengæld har der været en stigning i antallet af jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der har været betydeligt større i Helsingør end i sammenlignelige kommuner og Østdanmark. Siden sidste dialogmøde i maj 2012 er der kommet knap 32 pct. flere langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere. Langtidsledigheden falder samtidig for dagpengemodtagere. Jobcentret har således en særlig udfordring i forhold til jobklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret nævnte på sidste dialogmøde, at der er fokus på, at de indsatsklare kommer videre i job eller uddannelse. Jobcentret er bevidst om, at gruppen af indsatsklare er meget sammensat med hensyn til deres afstand til arbejdsmarkedet, og at det derfor er nødvendigt at råde over en vifte af tilbud, som både kan imødekomme de indsatsklare, som er tæt på arbejdsmarkedet og de indsatsklare, som har været midlertidigt passive. Jobcentret oplyste, at: Tilbudsviften for de indsatsklare er bredt ud. Jobcentret har indgået aftaler med en række kulturinstitutioner i kommunen om at stille pladser til rådighed for bl.a. indsatsklare med manglende sociale kompetencer. Coaching-forløbene Ny kurs hos IKU har til formål at afdække de indsatsklares afstand til arbejdsmarkedet i forhold til, om de har bevæget sig op eller ned i matchkategorisering. Samarbejde med Føtex om disse grupper. Forløbene er tilknyttet en mentor, og jobcentret forventer en høj effekt. Der er indgået aftale om særlige unge-forløb hos anden aktør bestående af bl.a. coaching-forløb målrettet uddannelse og dannelse af netværk. Der er indgået aftaler med 10 til 12 virksomheder om virksomhedscentre. Jobcentret har endvidere et samarbejde herom med erhvervsenheden i kommunen. Helsingør Kommune vil også i 2013 have fokus på de grupper af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Der peges i beskæftigelsesplanen på en tidlig indsats for dagpengemodtagere og en særlig indsats for dem, der er i risiko for at falde ud af dagpengeområdet. Samarbejdet søges udvidet til at omfatte flere a-kasser. Jobcentret peger ligeledes på udvikling af jobrotationsprojekter såvel inden for det offentlige som private område. 5

8 3.4 En styrket indsats for at vende udviklingen i sygefravær over 26 uger Jobcentrets gode resultater med at nedbringe antallet af borgere på permanent forsørgelse og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere kan påvirke antallet af borgere på andre forsørgelsesydelser. Det kan have bidraget til, at der det seneste år er sket en stigning i antallet af sygefravær over 26 uger (tabel 8). Det er en udvikling, der er modsat tendensen i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark, hvor der sket et fald. Jobcentret har dog fortsat en andel af sygefraværsforløb over 26 uger, der ligger betydeligt under sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Ca. hver 5. ledige, der forlader arbejdskraftreserven, overgår til sygedagpenge (tabel 5). Det er en andel, der ligger en del over niveauet for Østdanmark. Jobcentret nævnte på sidste dialogmøde, at der er taget hånd om udviklingen i det lange sygefravær. Stigningen skyldtes en sagsophobning. Udviklingen siden sidste dialogmøde viser da også, at stigningen i antallet af forløb over 26 uger er standset, og antallet af forløb over 52 uger er begyndt at falde. Ifølge beskæftigelsesplan 2013 vil jobcentret i 2013 have fokus på en tidlig indsats over for forsikrede ledige, der sygemeldes. Endvidere vil jobcentret fortsat have fokus på delvise raskmeldinger. Endvidere planlægges en indsats med styrket fokus på stressramte samt fokus på fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 10 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 11 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Helsingør Kommune 12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Helsingør og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 16 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 16 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Helsingør Kommune og Klynge 7, indekseret (jan = 100) 17 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 17 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep Tabel 9. Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før 18 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Helsingør Kommune 18 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 19 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt

10 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt-11 - okt Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt AKTIV OG TIDLIG INDSATS 25 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 VIRKSOMHEDSINDSATS 27 Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Helsingør, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Helsingør, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 21. Antal og andel arbejdssteder* i Helsingør Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 SELVFORSØRGELSESGRAD 28 Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

11 Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling okt okt 2012 Helsingør Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Helsingør Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -3% (-12%) 1% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 472 1,3% 13% (-2%) 3% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 731 2,0% 51% (16%) 9% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 370 1,0% -32% (-13%) 10% 6% - Personer på sygedagpenge 806 2,2% -6% (-11%) -10% -10% - Personer på revalideringsydelse 98 0,3% 0% (1%) -28% -14% - I alt ,7% 1% (-6%) 0% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2012 * I Helsingør Kommune var der desuden 8 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober % 5% 4% 4% 3% 3,9% 1,3% 3,6% 0,9% A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 4,5% 3,9% 3,7% 4,0% 1,5% 0,9% 1,0% 1,2% 3,8% 1,0% 4,4% 1,3% 3% 2% 2% 1% 2,7% 2,7% 3,0% 3,0% 2,8% 2,8% 2,8% 3,0% 1% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Helsingør Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-23%) -3% 0% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (4%) 8% 8% 8% I alt % (-16%) 0% 2% 1% Kommunens mål: 1133 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Helsingør 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

14 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Helsingør Klyngen Østdanmark JC Helsingør (Bruttoledige, fuldtidspers.) 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Helsingør Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

15 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Helsingør og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Helsingør Østdanmark Helsingør Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,8% 73,5% 25 59,5% 70,6% Uddannelse* 9 5,7% 6,5% 15 35,7% 27,3% Ledighed 1 0,6% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 2 1,3% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 32 20,4% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 3 1,9% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 1,3% 0,9% 2 4,8% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 13

16 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Helsingør Klynge 7 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, oktober 2012 personer Østdanmark Helsingør Helsingør Klynge 7 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -6,1% (-23,0%) -3% -1% Selvstændige 63 8,5% 5,1% 6,6% -10,0% (-11,3%) -9% 5% Dana, A-Kasse For Selvstændige 11 1,5% 1,1% 1,4% -47,6% (-38,9%) -26% 2% ASE 52 7,0% 4,0% 5,2% 6,1% (-1,9%) -3% 6% Akademikere 75 10,1% 7,3% 17,2% -3,8% (-9,6%) 4% 7% Akademikernes A-Kasse 21 2,8% 2,0% 6,0% 0,0% (-22,2%) 5% 11% CA, A-kasse 13 1,8% 1,3% 2,4% -7,1% (-18,8%) 10% 20% Ingeniørernes A-Kasse 14 1,9% 2,1% 2,2% 75,0% (40,0%) 12% -1% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 10 1,3% 0,6% 2,2% -47,4% (-41,2%) -10% -2% Magistrenes A-Kasse 17 2,3% 1,4% 4,3% 6,3% (30,8%) -5% 6% Funktionærer og tjenestemænd 75 10,1% 10,7% 10,0% 0,0% (-10,7%) -2% -2% BUPL, A-kasse 16 2,2% 2,0% 1,7% -5,9% (-20,0%) -23% -10% Danske Sundhedsorg. A-kasse 12 1,6% 1,1% 0,7% -7,7% (33,3%) -21% -29% Lærernes A-kasse 15 2,0% 2,0% 1,8% 66,7% (0,0%) 11% 0% FTF- A-kasse 25 3,4% 4,4% 4,9% -10,7% (-16,7%) 8% 7% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 7 0,9% 1,3% 0,9% -12,5% (-30,0%) 13% -9% HK /Danmarks A-kasse 96 12,9% 13,2% 11,5% 14,3% (3,2%) -1% 0% Tekniske funktionærer 74 10,0% 7,6% 8,3% 21,3% (-8,6%) -7% 3% Business Danmarks A-Kasse 6 0,8% 0,6% 0,8% 20,0% (-25,0%) -25% -5% Min A-kasse 14 1,9% 1,7% 1,9% 0,0% (-17,6%) 1% 7% Funkt. og Servicef. A-kasse 9 1,2% 1,0% 1,2% 12,5% (0,0%) 5% 19% Ledernes A-kasse 29 3,9% 1,9% 2,6% 26,1% (7,4%) -10% 7% Teknikernes A-Kasse 16 2,2% 2,3% 1,8% 45,5% (-20,0%) -8% -9% Byggefagene 13 1,8% 1,1% 1,8% -7,1% (-43,5%) -38% -19% Byggefagenes A-Kasse 9 1,2% 0,7% 1,1% -10,0% (-60,9%) -38% -15% El-Fagets A-Kasse 4 0,5% 0,4% 0,7% 0,0% (-) -38% -23% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 30 4,0% 3,0% 2,7% 25,0% (-18,9%) -18% -6% ,5% 21,6% 17,4% -21,7% (-45,8%) -11% -11% 0 0,0% 2,6% 0,8% 100,0% (-100,0% 13% -17% 38 5,1% 6,9% 6,3% -11,6% (-24,0%) 12% 5% Øvrige ,8% 20,4% 17,5% -14,0% (-25,4%) 8% -1% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 42 5,7% 7,0% 5,2% -12,5% (-20,8%) 24% 6% 16 2,2% 1,1% 1,4% 45,5% (14,3%) -24% 4% Kristelig A-Kasse 89 12,0% 12,3% 10,9% -20,5% (-31,5%) 4% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

17 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe oktober 2012 oktober 11 - oktober 12 Helsingør Klyngen Østdanmark Helsingør Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 29,9% 28,1% 31,5% -5,2 (-1,3) -3,5-1,2 (Antal) ,2% (- 18 6%) -11,1% -5,0% (Andel) 33,6% 29,0% 35,7% 1,0 (2,5) 1,8 2,2 (Antal) ,7% (31,5%) 11,1% 10,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to yd elsesgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det e ksemplelvis er 33,6% u d af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Helsingør, der har været ledige/aktiverede i m inimum 80 pct. af tiden inden for de se neste 52 uger fra og m ed sidste uge i oktober Not e: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra februar

18 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober % Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 10% 8% 6% 8,3% 1,3% 10,6% 2,1% 7,7% 1,5% 10,0% 3,1% 7,6% 1,6% 7,2% 1,6% 9,3% 2,2% 7,2% 1,3% 4% 2% 6,9% 8,4% 6,2% 6,9% 6,1% 5,6% 7,1% 5,8% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne b ereg nin ger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Ydelsesgruppe Antal okt 2012* Helsingør okt okt 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension % -12% -14% - Fleksjob og ledighedsydelse 31-23% -27% -16% I alt % -18% -14% Kommunens mål: 176 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perm anente forsørgelsesordninger i den valgte måne d viser tilgangen til perman ente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, d vs. den valgte måned sam t de 11 forudgående m åneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe okt 2012 Helsingør Klyngen Østdanmark Helsingør Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik og egne beregnin ger % (-4%) 1% -2% 6,9% 7,1% 5,8% 380-2% (-4%) -2% -1% 1,0% 1,6% 1,0% % (-2%) -1% -1% 0,3% 0,5% 0,3% % (-4%) -0,2% -2,0% 8,3% 9,3% 7,2% * Anvendt befolkningsta l er fra 4kvt2012. Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

19 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Helsingør Kommune og Klynge 7, indekseret (jan = 100) 106 Førtidspension, Helsingør Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Helsingør Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Helsingør Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 17

20 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Helsingør Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 10% 5% (0%) 15% (-8%) % 12% -4% -18% % 14% -7% -10% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar 2012 Tabel 9. Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før Helsingør Kommune Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd Personer med dansk og vestlig oprindelse 52% 35% 3% 6% Personer med ikke-vestlig oprindelse 7% 6% -13% 58% Personer i alt (antal) (180) (128) 1% 11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Helsingør Kommune Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet 100% Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 2 Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 18

21 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Helsingør Klyngen Østdanmark Helsingør Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 62,0% 60,8% 62,7% 2,7 (3,9) -1,6 0,4 (Antal) ,4% (41,6%) 7,2% 9,6% (Andel) 80,2% 75,4% 74,8% 10,5 (10,1) 0,4 3,9 (Antal) ,7% (-14,9%) 5,8% 13,7% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to matchgrupper. Dvs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 62,0% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Helsing ør, som har mod taget kontanthjælp i mere end 40 samm enhængende uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Helsingør Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan- 09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

22 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 4,7% 4,3% 4,9% 5,4% 5,6% 5,1% 4,9% 4,2% 1,0% 0,0% Helsingø r Esbjer g Herle v Horsen s Hvidovr e Rødovr e Klynge n Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt 12 14% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 12,5% 12% 10,6% 11,3% 11,3% 11,5% 11,6% 11,7% 10% 9,5% 8% 6% 4% 2% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bin dsats dk o g egn e beregn ing er Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Helsingør Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjæ lpsmodtagere (match 3) Revalidender okt-11 okt-12 %-vis udvikling %-vis udvikling % -vis udvikling ,0% (4,7% ) 3% 3% ,3% (3,5% ) -3% -3% ,1% (13,8% ) 22% 15% ,2% (-10,1%) -2% 2% ,0% (-6,9% ) -23% -27% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (-18,9%) -32% -34% ,6% (-10,1%) -8% -13% ,0% (-75,0%) -8% -3% ,0% (-18,2%) 3% -7% ,1% (-9,7%) 1% 2% I alt ,4% (1,5% ) 2% 1% Kommunens mål: 798 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæ ftigelsesplan for Helsingø r 2012 o g egne beregnin ger * I Helsing ør Ko mmune var der desuden hh v. 4 o g 6 ikke-matchede kontanthjæ lpsmodtagere i oktober 2011 og 2012, derfor er I alt-o pgørelsen lidt større end sum men af de enkelte ydelsesgru pper, som er angive t i tab ellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfæ lde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

24 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Helsingør Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-v is %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (5,3%) -1% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,8% (12,7%) 6% 3% ,5% (6,0%) 27% 15% ,9% (-8,8%) 3% 14% ,3% (-10,0%) -20% -23% ,5% (-16,7%) -50% 15% ,1% (-24,6%) -1% -10% ,0% (-66,7%) -10% -4% ,3% (-20,0%) 13% -5% ,8% (-8,2%) 1% 2% I alt ,0% (-2,8%) 4% 3% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Helsingør Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,3% (2,7%) 8% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) ,0% (-0,9%) -7% -6% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,7% (20,0%) 19% 14% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,2% (-10,9%) -6% -7% ,5% (28,6%) -32% -35% ,4% (-19,4%) -26% -40% ,0% (-8,1%) -17% -19% (-) 0% 0% (0,0%) -20% -16% ,8% (-9,8%) -1% 2% I alt ,5% (1,7%) 1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Helsingør Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt-11 - okt-12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe okt 12 Helsingør Klynge Østdanmark Helsingør Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsm odtagere Indsatsklare kontanthjælpsm odtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsm odtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 180-6,3% (-5,3%) -0,4% -2,7% 5,2% 5,3% 5,5% 90 2,3% (-1,1% ) 24,8% 8,3% 2,6% 2,1% 3,2% ,8% (8,1%) 12,1% 11,7% 6,5% 4,2% 5,5% ,7% (-11,3%) 6,4% 6,4% 2,9% 3,3% 2,5% 4 0,0% (33,3%) -21,8% -19,9% 0,1% 0,2% 0,1% 5-16,7% (0,0%) -9,1% -35,6% 0,1% 0,1% 0,0% 95-5,0 % (1,1% ) -3,3 % -6,9 % 2,7% 2,8% 2,2 % 7 40,0% (0,0%) -3,9% -2,4% 0,2% 0,5% 0,2% 18-10,0% (-5,3%) 6,1% 4,8% 0,5% 0,9% 0,5% 498-2,9% (-4,2%) 8,6% 1,5% 14,3% 10,1% 8,6% I alt ** ,5% (-2,0%) 6,1% 2,1% 35,4% 29,5% 28,3% Kommunens mål: 1149 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks statistik, Be skæ ftig elsespla n for H elsingør 2012 og eg ne beregn inger * Befolkning stal er fra 4kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgræn sningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Helsing ør Kom mune var der desuden 3 ikke-m atche de kontanthjælpsmodtagere i oktober 201 2, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summ en af de enkelte yde lsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfæ lde d rejer det sig om ud viklingen fra marts 2012 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt % A nde l ikke -vestlige i be fo lknin gen A ndel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørg else) 20% 15% 10% 5% 9,3% 18,5% 6,0% 10,0% 13,3% 22,4% 6,9% 12,6% 14,1% 20,0% 14,5% 21,5% 9,1% 14,4% 10,3% 17,8% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Kilde: Jo bindsats dk Dan marks statistik og egne beregninger Horsens Hvid ovre Rød ovre Klyngen Østdanmark 24

27 Aktiv og tidlig indsats Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Helsingør Klyngen Østdanmark Helsingør Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 25,7 27,8 24,7-5,0 (-0,3) -6,9-5,9 36,7 37,8 33,3-4,2 (0,0) 1,8-3,5 19,7 33,1 27,2-12,7 (-3,1) 4,5 0,7 24,5 42,3 28,5 3,4 (0,0) -0,2-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra august Aktivering sgraden er her beregnet som an tallet af aktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Helsingør 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Helsingør Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 47% 41% -2,8-3,2-2,6 heraf : Privat løntilskud 90 5% 4% 4% -2,0-0,6 4,1 Offentlig løntilskud 114 6% 7% 7% -3,3-1,2 8,8 Virksomhedspraktik % 11% 10% -2,0-5,1 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 62% -11,2 2,0-0,8 heraf : Privat løntilskud 38 6% 5% 4% -0,7 1,8 0,0 Andel Offentlig løntilskud 29 4% 7% 6% 2,7 1,5 1,0 Virksomhedspraktik % 23% 17% -7,2-1,1-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 67% 59% -19,0 4,8-0,6 heraf : Privat løntilskud 17 2% 3% 2% -0,9 0,7 0,3 Offentlig løntilskud 7 1% 1% 1% 0,4 0,6 0,5 Virksomhedspraktik % 26% 16% -6,9 4,4 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 25

28 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Helsingør Klyngen Østdanmark Helsingør Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 58% 40% 38% 10,0 (5,2) 5,3 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 70% 82% 77% -8,3 (-11,0) 1,1-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 65% 77% 73% 1,8 (-3,7) 10,9 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 85% 65% 67% 26,7 (35,0) 4,0 2,0 I alt (Antal personer) (387) (1.984) (15.584) 10%* 12%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Helsingør Klyngen Østdanmark Helsingør Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 8% 19% 9,4% 1,2 (-2,5) 3,5 0,7 53% 45% 45% -7,0 (1,6) 0,1-1,7 25% 30% 29% -14,9 (-18,5) -2,1-1,6 I alt (Antal personer) (129) (921) (5.931) -10%* 8%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

29 Virksomhedsindsats Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Helsingør, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Helsingør Klyngen* Helsingør Klyngen* Helsingør Klyngen* Helsingør Klyngen 19,5% 14,2% 28,2% 29,5% 18,5% 16,1% 14,8% 11,9% 9,9% 15,0% 51,1% 36,3% 8,3% 5,7% 3,0% 2,6% 41,4% 32,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 48,3% 42,1% 10,3% 10,5% Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Helsingør, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Helsingør Klyngen* Helsingør Klyngen* Helsingør Klyngen* -30% -19% -36% -19% -23% -32% 8% 57% 260% 52% 0% 2% 22% 43% 100% 68% -5% 14% -100% -80% -100% -60% 27% -8% Tabel 21. Antal og andel arbejdssteder* i Helsingør Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Helsingør Klyngen** Øst danmark Helsingør Klyngen** Østdanmark Antal Andel*** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 11% 11% -31% -29% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 112 9% 7% 6% -3% 7% -7% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 87 7% 7% 5% 5% 12% 11% I alt % 19% 17% -16% -13% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 27

30 Selvforsørgelsesgrad Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Helsingør Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,1% 25,0% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 40 52,0% 44,2% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 55 35,6% 38,5% 37,9% Virksomhedspraktik* 7 6,0% 15,9% 18,8% Forløb i alt ,0% 32,9% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Helsingør Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 3 47,5% 38,7% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 69 18,9% 36,1% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 10 39,4% 40,9% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud. 7,7% 46,7% 37,0% Virksomhedspraktik* 76 25,4% 24,8% 26,4% Forløb i alt ,4% 32,7% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Helsingør Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 0,0% 22,5% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger ,1% 10,8% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 1,9% 37,2% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 17,2% 14,3% Virksomhedspraktik* 57 16,3% 12,5% 10,6% Forløb i alt ,6% 12,7% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere