DDA Datamateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-14578 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, (COMPAS) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Annick Prieur PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, 2004 (COMPAS), som oprindeligt blev indsamlet af SFI - Survey for Annick Prieur. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-14578). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-14578: Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, 2004 (COMPAS). Primærundersøger: Annick Prieur. DDA-14578, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1174 respondenter, 323 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (210 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI - Survey for Velfærd for Annick Prieur, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i august 2009 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-14578: Social differentiering i nutidige samfund - til-

3 fældet Aalborg, 2004 (COMPAS). Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg,

7 2004 (COMPAS). Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejde og beskæftigelse; Arbejdstid; Arbejdstidsforhold; Bekendtskabskreds; Beskæftigelsesforhold; Bil i husstanden; Boligforhold; Børn og forældre; Familie; Foreningsaktivitet; Foreningsarbejde; Forældres uddannelse; Helbredsforhold; Helbredstilstand; Idrætsaktivitet; Indtægt; Jobhistorie; Kulturadfærd; Kulturel aktivitet ; Kulturtilbud; Kulturvane; Kæledyr; Medievane; Medmenneskelig tillid; Musikinteresse; Offentlig ansættelse; Privat ansættelse; Rygning; Uddannelse; Uddannelsesbaggrund; Uddannelsesmæssige forhold; Venner; Ægtefælles arbejde. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-14578: Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, 2004 (COMPAS). Primær undersøger: Annick Prieur. DDA-23766, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1174 respondenter, 323 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (210 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Annick Prieur. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghstræde 5, Lokale 1, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Annick Prieur. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghstræde 5, Lokale 1, 9220 AALBORG Ø. Dataindsamler: SFI-SURVEY. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFI's undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen er at undersøge social differencering i nutidige samfund. I denne undersøgelse er valgt at lave et casestudie af Aalborg. Baggrunden for undersøgelsen af COMPAS-projektet (Contemporary Patterns of Social Differentiation - The case of Aalborg - COMPAS) har på den ene side været et samfund, der har gennemgået grundlæggende forandringer i løbet af en generation: Urbanisering, afindustrialisering, nedgang i den industrielle sektor og samtidigt

8 vækst i service-sektoren og i den offentlige sektor, øget uddannelsesniveau, kvinders indtræden på arbejdsmarkedet, en øget andel af befolkningen med indvandrerbaggrund osv.. På den anden side har projektet taget afsæt i løbende sociologiske debatter om klasse: hvorvidt det stadig er en vigtig differentierende faktor, om der nu findes nye differentieringsmønstre, eller om en tiltagende individualisering har gjort spørgsmål om sådanne mønstre forældede. I undersøgelsen er der spurgt ind til emner som - forhold til Aalborg by/brugen af byen - kulturelle forhold - holdninger - boligsituation Der indgår i undersøgelsen baggrundsvariable om, køn, alder, civilstatus, egen uddannelse, forældres uddannelse, partners uddannelse, egen beskæftigelse, partners beskæftigelse, faders beskæftigelse og husstandsindkomst. Til projektet er der blevet indsamles et omfattende empirisk materiale bestående af interviews, registerdata og surveydata. Der blev i efteråret 2004 udført en survey blandt indbyggere i Aalborg kommune med 1600 respodenter lavet ved tilfældigt udtræk. Publikationer kan findes på Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1600 enheder i oprindelig stikprøve; 426 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1174 respondenter; 323 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 68 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 % heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Aalborg kommune. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. Det er Aalborg kommune. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk.

9 Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Annick Prieur. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghstræde 5, Lokale 1, 9220 AALBORG Ø. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Fødested: landets navn; lokalsamfundets navn. Bopæl: lokalsamfundets navn. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år). Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen; fader: højest opnåede eksamen; moder: højest opnåede eksamen. Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse. Stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg. Økonomiske aktiver: respondenten: økonomiske aktiver. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'); blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.); TV; bøger; teater, koncerter, kunst, etc. Medlemsskab af foreninger: antal foreningsmedlemsskaber. INDLEDNING Formålet med undersøgelsen er at undersøge social differencering i nutidige samfund. I denne undersøgelse er valgt at lave et casestudie af Aalborg. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i august 2009 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublika-

10 tion. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1174) af respondenter.

11 V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFI-undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer Aalborg-undersøgelsen. V0004 RESPONDENTNUMMER start 14, bredde 5 Respondentnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 SKEMATYPE start 19, bredde 1 Skematype Skematype 0. V0006 INTERVIEWERNUMMER start 20, bredde 5 Interviewernummer Variablen er kodet i intervallet Baggrundsspørgsmål Tekst 1. Først vil jeg stille dig nogle baggrundsspørgsmål. V0007 ALDER start 25, bredde 2 Spm. A: Hvor gammel er du? Skriv antal år: Variablen er kodet i intervallet V0008 KØN

12 start 27 Spm. B: Er du mand eller kvinde? % antal kode Mand Kvinde V0009 CIVILSTAND start 28 Spm. 1: Er du gift eller samlevende? (Her kan være homoseksuelle par) % antal kode Ja, gift Ja, samlevende Nej, er enlig V0010 BØRN U. 18 ÅR I HUSSTAND start 29 Spm. 2: Er der børn under 18 år i din husstand? Med det mener jeg børn, der bor mindst halvdelen af tiden hos dig, og som du har en forældrerolle over for? % antal kode Ja Nej, gå til filter 1 (V12) V0011 ANTAL U. 18 I HUSSTAND start 30, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V10 Spm. 3: Hvor mange børn under 18 bor i din husstand? Skriv antal: barn børn

13 børn børn børn Uoplyst Irrelevant svarprocent: 31 *********************************************************** V0012 FILTER 1 start 32 Filter 1: % antal kode Hvis over 38 år i spm. A (V7), gå til spm. 4 (V13) Ellers gå til spm. 4b (V14) *********************************************************** V0013 VOKSNE BØRN O. 18 ÅR start 33, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 4: Har du voksne børn, dvs. børn over 18 år? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 V0014 ANTAL ÅR BOET I AALBORG start 35, bredde 2 Spm. 4.B: Hvor længe har du boet i Aalborg? Antal år: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (3) V0015 VOKSET OP I AALBORG

14 start 37 Spm. 5: Er du vokset op i Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark eller i udlandet? (med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede, da han/hun var 15 år). % antal kode I Aalborg, gå til filter 2 (V17) I anden kommune i Nordjylland, gå til filter 2 (V17) Andet sted i Danmark, gå til filter 2 (V17) I udlandet V0016 HVILKET LAND VOKSET OP start 38, manglende data: >=100 FILTER: V15 Spm. 6: I hvilket land? Grønland Færøerne Andet nordisk land Andet vesteuropæisk land Østeuropa inkl. Jugoslavien Mellemøsten, inklusive Tyrkiet I andet land i Asien Afrika Mellem- og Sydamerika, Caribien USA, Canada eller Australien Andet Irrelevant svarprocent: 4 *********************************************************** V0017 FILTER 2 start 41 Filter 2: % antal kode

15 Hvis kode 1 eller 2 i spm. 1 (V9), gå til spm. 7 (V18) Ellers gå til spm. 8 (V19) *********************************************************** V0018 PART. VOKSET OP AALBORG start 42, manglende data: >=10 FILTER: V17 Spm. 7: Er din ægtefælle/samlever vokset op i Aalborg kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark eller i udlandet? (med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede, da han/hun var 15 år) Aalborg Anden kommune i Nordjylland Anden kommune i Danmark I udlandet Ved ikke Irrelevant svarprocent: 74 V0019 MOR VOKSET OP I AALBORG start 44 Spm. 8: Hvad med dine forældre: Hvor er de vokset op henne? Du kan igen svare: Aalborg kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark eller i udlandet? 8.a.: Mor (med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede, da han/hun var 15 år). % antal kode Aalborg, gå til spm. 8.c (V21) Anden kommune i Nordjylland, gå til spm. 8.c (V21) Anden kommune i Danmark, gå til spm. 8.c (V21) I udlandet

16 Ved ikke V0020 LAND MOR VOKSET OP start 45, manglende data: >=100 FILTER: V19 Spm. 8.b. I hvilket land er din mor vokset op? Grønland Færøerne Andet nordisk land Andet vesteuropæisk land Østeuropa inkl. Jugoslavien Mellemøsten, inklusive Tyrkiet I andet land i Asien Afrika Mellem- og Sydamerika, Caribien USA, Canada eller Australien Andet Irrelevant svarprocent: 6 V0021 FAR VOKSET OP I AALBORG start 48 Spm. 8: Hvad med dine forældre: Hvor er de vokset op henne? Du kan igen svare: Aalborg kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark eller i udlandet? 8.c.: Far (med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede, da han/hun var 15 år). % antal kode Aalborg, gå til filter 3 (V23) Anden kommune i Nordjylland, gå til filter 3 (V23) Anden kommune i Danmark, gå til filter 3 (V23) I udlandet Ved ikke

17 V0022 LAND FAR VOKSET OP start 49, manglende data: >=100 FILTER: V21 Spm. 8.b. I hvilket land er din far vokset op? Grønland Færøerne Andet nordisk land Andet vesteuropæisk land Østeuropa inkl. Jugoslavien Mellemøsten, inklusive Tyrkiet I andet land i Asien Afrika Mellem- og Sydamerika, Caribien USA, Canada eller Australien Andet Irrelevant svarprocent: 5 *********************************************************** V0023 FILTER 3 start 52 Filter 3: % antal kode Hvis kode 1-3 i spm. 5 (V15), gå til spm. 9 (V24) Ellers gå til tekst 2 (V25) *********************************************************** V0024 BOEDE UNDER OPVÆKST start 53, manglende data: >=10 FILTER: V23 Spm. 9: Under din opvækst boede du da længst tid i eller lige udenfor en storby (dvs. København, Odense, Århus, Aalborg)/i en mellemstor eller mindre by/på landet eller i en landsby?

18 (Hvis flere steder, vælg da bosted dengang du var 15 år) I eller ved en storby I en mellemstor by eller en mindre by På landet eller i en landsby Ved ikke Irrelevant svarprocent: 96 Respondentens forhold til Aalborg by Tekst 2. Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om dit forhold til Aalborg by. V0025 HELST BO AALBORG 1. start 55, manglende data: = 99 Spm. 10: Først vil jeg bede dig nævne de to steder (byer eller bydele) i Aalborg, hvor du bedst kunne tænke dig at bo og herefter de to steder, som du mindst kunne tænke dig at bo i? (Hvis tvivl om hvad "Aalborg" omfatter, svar "Aalborg kommune") Bedste sted: Aalborg Universitetsområde Dall (Villaby) Ferslev Fjellerad Frejlev Gistrup Grønlands torv Gug Gunderup Hammer (Bakker) Hasseris Hobrovej-kvarteret Hvorup Klarup Kærby Lindholm Midtbyen

19 Nørhold Nørresundby Nørre Tranders Nøvling Romdrup Rørdal Skalborg Sofiendal Svenstrup Sundby (-Hvorup) Søheltekvarteret Søndre Tranders Vadum Vejgård Vest Vejgård Øst Vestbyen Vestbjerg Visse Vodskov Vaarst Ø-gadekvarteret Aalborg City Aalborg Øst Andet Aalborg kommune Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0026 HELST BO AALBORG 2. start 57, manglende data: = 99 Spm. 10: Først vil jeg bede dig nævne de to steder (byer eller bydele) i Aalborg, hvor du bedst kunne tænke dig at bo og herefter de to steder, som du mindst kunne tænke dig at bo i? (Hvis tvivl om hvad "Aalborg" omfatter, svar "Aalborg kommune") Næst bedste sted: Aalborg Universitetsområde Dall (Villaby) Ferslev Fjellerad Frejlev Gistrup Grønlands torv Gug Gunderup Hammer (Bakker) Hasseris Hobrovej-kvarteret Hvorup

20 Klarup Kærby Lindholm Midtbyen Nørhold Nørresundby Nørre Tranders Nøvling Romdrup Rørdal Skalborg Sofiendal Svenstrup Sundby (-Hvorup) Søheltekvarteret Søndre Tranders Vadum Vejgård Vest Vejgård Øst Vestbyen Vestbjerg Visse Vodskov Vaarst Ø-gadekvarteret Aalborg City Aalborg Øst Andet Aalborg kommune Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0027 EJ BO AALBORG 1. start 59, manglende data: = 99 Spm. 10: Først vil jeg bede dig nævne de to steder (byer eller bydele) i Aalborg, hvor du bedst kunne tænke dig at bo og herefter de to steder, som du mindst kunne tænke dig at bo i? (Hvis tvivl om hvad "Aalborg" omfatter, svar "Aalborg kommune") Næst dårligste sted: Aalborg Universitetsområde Dall (Villaby) Ferslev Fjellerad Frejlev Gistrup Grønlands torv Gug Gunderup

21 Hammer (Bakker) Hasseris Hobrovej-kvarteret Hvorup Klarup Kærby Lindholm Midtbyen Nørhold Nørresundby Nørre Tranders Nøvling Romdrup Rørdal Skalborg Sofiendal Svenstrup Sundby (-Hvorup) Søheltekvarteret Søndre Tranders Vadum Vejgård Vest Vejgård Øst Vestbyen Vestbjerg Visse Vodskov Vaarst Ø-gadekvarteret Aalborg City Aalborg Øst Andet Aalborg kommune Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0028 EJ BO AALBORG 2. start 61, manglende data: = 99 Spm. 10: Først vil jeg bede dig nævne de to steder (byer eller bydele) i Aalborg, hvor du bedst kunne tænke dig at bo og herefter de to steder, som du mindst kunne tænke dig at bo i? (Hvis tvivl om hvad "Aalborg" omfatter, svar "Aalborg kommune") Dårligste sted: Aalborg Universitetsområde Dall (Villaby) Ferslev Fjellerad Frejlev

22 Gistrup Grønlands torv Gug Gunderup Hammer (Bakker) Hasseris Hobrovej-kvarteret Hvorup Klarup Kærby Lindholm Midtbyen Nørhold Nørresundby Nørre Tranders Nøvling Romdrup Rørdal Skalborg Sofiendal Svenstrup Sundby (-Hvorup) Søheltekvarteret Søndre Tranders Vadum Vejgård Vest Vejgård Øst Vestbyen Vestbjerg Visse Vodskov Vaarst Ø-gadekvarteret Aalborg City Aalborg Øst Andet Aalborg kommune Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0029 AALBORG ZOO start 63 Spm. 11: Jeg vil nu nævne nogle steder og begivenheder i Aalborg. For hver af disse beder jeg dig svare om du inden for de sidste tre år er kommet der flere gange, enkelte gange (1-2) eller aldrig a. I Aalborg zoologiske have % antal kode Flere gange Enkelte gange Aldrig

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere