DDA Datamateriale Lev sundt for to Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Lev sundt for to Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Lev sundt for to', som oprindeligt blev indsamlet af Center for Epidemiologisk Grundforskning og Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin, for Jørn Olsen og Grethe Frische. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0753). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene forfatteren Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0753: Lev sundt for to. Primærundersøgere: Jørn Olsen og Grethe Frische. DDA-0753, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (11850 respondenter, 261 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (135 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Center for Epidemiologisk Grundforskning og Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin, for Jørn Olsen og Grethe Frische. Datasættet blev sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter afleveret til DDA i december 2000 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdning af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Heidi Wittendorf Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0753: Lev sundt for to. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV juni 2004 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort

6 og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Lev sundt for to Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: kost, alkohol og

7 tobaksrelaterede sygdomme under graviditet; lev sundt for to; fosterskader, tobak, kost og alkohol; alkoholrelaterede fosterskader; kostrelaterede fosterskader; graviditet, kost-, ryge- og drikkevaner; tobaksrelaterede fosterskader; rygevaner under graviditet; drikkevaner under graviditet; fødselskomplikationer; fødselsvægt; sundhedspædagogik ved graviditet. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0753: Lev sundt for to. Primærundersøgere: Jørn Olsen og Grethe Frische. DDA udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (11850 respondenter, 261 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (135 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Olsen, Jørn. AU: Center for Epidemiologisk Grundforskning. Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Aarhus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Olsen, Jørn; Frische, Grethe. AU: Center for Epidemiologisk Grundforskning. Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Aarhus C. Økonomisk sponsor: (A) Sygekassernes Helsefond; (B) Forebyggelsesrådet for Fyns Amt; (A) Æbeløgade 1, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Forebyggelse af kost-, tobaksog alkoholrelaterede fosterskader og fødselskomplikationer har høj prioritet i en lang række lande. Flere af disse lande har iværksat sundhedspædagogiske aktiviteter med henblik på at få forbruget af tobak og alkohol nedsat under graviditeten. Her foreslås et sundhedspædagogisk program afprøvet i et lokalsamfund (Odense). Programmet vil blive evalueret både med hensyn til dets pædagogiske effekt og sygdomsforebyggende virkning. I undersøgelsen vil kost samt ryge- og drikkevaner, hyppigheden af relevante fødselskomplikationer samt fødselsvægt blive registreret i eksperimentområdet Odense og kontrolområdet Ålborg både før og efter iværksættelsen af det sundhedspædagogiske program. Dataanalysen vil omfatte aggregerede data vedrørende undersøgelsens eksperimentelle del og individdata vedrørende undersøgelsens observationelle del. Undersøgelsen vil i alt omfatte ca fødsler og strække sig over 3 år. Den primære dataindsamling finder sted ved jordemodercentrene i Odense og Ålborg. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. (Fødsler). Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet):

8 Datasættets størrelse: respondenter; 261 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 70 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Yderligere forefindes et registreringsskema. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; køn; område, kommune, landsdel, etc. tidsbegrænsninger. Fødsler i Odense og Ålborg over en tre-årig periode. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Alle gravide der føder ved Odense og Aalborg Sygehus i undersøgelsesperioden. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Odense; DK, Aalborg. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: Selvadministreret spørgeskema samt journaloplysninger. Skema/test-type: struktureret spørgeskema; struktureret test. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Olsen, Jørn. AU: Center for Epidemiologisk Grundforskning. Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Aarhus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Frische, Grethe; Olsen, Jørn og Jørgensen, Finn: Gravides levevaner. Et pilotprojekt om kost, alkohol og tobak. Ugeskrift for Læger, Vol. 146, nr. 33, pp ; 13 august, 1984; (2) Frische, Grethe; Olsen, Jørn; Poulsen, Anni Overdal og Kirchheiner, Helle: Forebyggelsesprogrammet for gravide: Lev sundt for to. En vurdering af den sundhedspædagogiske indsats. Odense: Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin, 97 pp. + bilag; 1988; (3) Frische, Grethe, Mogensen, M, Olsen, Jørn: Graviditet, Miljø og levevaner. Ugeskrift for Læger, Vol. 148, pp ; 1986; (4) Frische, Grethe, Olsen, Jørn, Kirchheiner, H: Gravide kvinders rygevaner. Nikotin og kondensat i deres foretrukne cigaretmærker. Ugeskrift for Læger, Vol. 148, pp ; 1986; (5) Frische, Grethe, Olsen, Jørn, Kirchheiner, H, Poulsen, AO: Alkoholvaner blandt gravide i Odense. Ugeskrift for Læger, Vol. 149, pp ; 1987; (6) Frische, G, Olsen, J,: Comparison of a dietary attitude index

9 based on questionnaire data and a 7-day diet recall interview: A study among pregnant women. Soc Sci Med, Vol. 24, pp ; 1987; (7) Frische, G, Olsen, J,: Comparison between data obtainedthrough questionnaires and interviews: Life-style habits og pregnant women women. Scand J Soc Sci Med, Vol. 16, pp ; 1988; (8) Frische, G, Olsen, J,Poulsen, AO, Kirchheiner, H: Changing smoking, drinking, and eating behaviour among pregnant women in Denmark. Scand J Soc Sci Med, Vol. 17, pp ; 1989; (9) Frische, G, Olsen, J, Olsen, SF: Does fish consumption during pregnancy increase fetal growth? A study of the size of the newborn, placental weight and gestational age in relation to fish consumption during pregnancy. Int J Epid, Vol. 19, pp ; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Bopæl: lokalsamfundets navn. Odense - og Aalborg kommune. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden. Arbejdsområder. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); ægtefælle: stillingsbetegnelse. Beskæftigelse inden for arbejdsområder. Uddannelse: respondenten: varighed i år; ægtefælle: varighed i år. Respondentens/ægtefælles længstvarende uddannelse; Respondentens/ægtefællens antal skoleår. INDLEDNING Undersøgelsen "Lev sundt for to" blev oprindelig foretaget af Jørn Olsen, Center for Epidemiologisk Grundforskning og Grethe Frische, Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin. DDA modtog datamaterialet sammen med et dokumentationsmateriale medio december 2000 fra Jørn Olsen med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SAS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der anvendt tre koder for manglende data (MD), og under oparbejdningen er disse blevet omkodet efter følgende generelle retningslinjer: 9, 99,... er koderne for "uoplyst". (Spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det).

10 10, 100,... er koderne for "irrelevant". (Et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER:Vnnn). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer. Variablen har værdien 0753 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 Fortløbende nummerering af respondenterne. Variablen er kodet i intervallet 1 til V0003 KORT NR start 11, bredde 1 Kortnummer 1 Variablen har værdien 1 for alle respondenter. V0004 LØBENUMMER start 12, bredde 5 Løbenummer

11 Variablen er kodet i intervallet til V0005 ALDER start 17, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvor gammel er du? år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst svarprocent: 100 V0006 VARIGHED GRAVIDITET start 19, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvor længe har du været gravid? antal uger

12 uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger Uoplyst svarprocent: 99 V0007 GRAVIDITET PLANLAGT start 21, manglende data: = 9 Spm. 3: Var graviditeten planlagt? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0008 GRAVIDES SKOLEUDD start 22, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvad er din skoleuddannelse? klasse klasse, realeksamen eller lignende Gymnasiet eller højere uddannelse Uoplyst svarprocent: 100

13 V0009 MANDS SKOLEUDDANNELSE start 23, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvad er din mand/samlevers skoleuddannelse? klasse klasse, realeksamen eller lignende Gymnasiet eller højere uddannelse Har ingen mand/samlever Uoplyst svarprocent: 98 V0010 ERHVERVSAKTIV ÅRET FØR start 24 Erhvervsaktiv året før % antal kode Ja Nej Spørgsmål 6 til 9 (V10 - V12) handler om dit erhvervsarbejde i åretfør du blev gravid. Hvis du var uden erhvervsarbejde i hele året før du blev gravid, gå videre til spørgsmål 10 (V13). V0011 ERHVERVSARB. ÅRET FØR start 25, bredde 6, manglende data: >= FILTER: V10 Spm. 6: Hvad er/var din stilling i året før graviditeten? Nøjagtig angivelse. Eks.: Hospitalslaborant, ikke blot laborant; portrætfotograf, ikke blot fotograf; smørrebrødselev, ikke blot elev Variablen er kodet i intervallet 1020 til = Irrelevant (2185 tilfælde). Variable til spørgsmålene 7 til 9 findes ikke i materialet. V0012 ERHVERVSARB. UNDER GR start 31

14 Erhvervsaktiv under graviditet % antal kode Ja Nej Spørgsmål 10 til 17 (V13 - V20) handler om dit erhvervsarbejde under graviditeten. Hvis du har været uden erhvervsarbejde i hele graviditeten, gå videre til spørgsmål 19 (V21). V0013 SAMME ARB. FØR GR start 32, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 10: Har haft samme arbejde som nævnt under spørgsmål 6 til 9? Ja, gå videre til spørgsmål 15 (V15) Nej, besvar venligst spørgsmål 11 til Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0014 ERHVERVSARB. U/ GR start 34, bredde 6, manglende data: = eller >= FILTER: V12, V13 Spm. 11: Hvad er din stilling? Nøjagtig angivelse. Eks.: Hospitalslaborant, ikke blot laborant; portrætfotograf, ikke blot fotograf; smørrebrødselev, ikke blot elev. Variablen er kodet i intervallet 1620 til = Uoplyst (299 tilfælde) = irrelevant (10521 tilfælde). Data til spørgsmålene 12 til 14 findes ikke i materialet. Spørgsmål 15 til 18 (V15 - V20) skal besvares for det erhvervsarbejde du har haft fra du blev gravid og indtil nu. V0015 ERHV.ARB.1-16.UGE

15 start 40, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 15: Har du haft erhvervsarbejde i graviditetsuge? Ja, hele perioden Ja, delvist, nemlig i uger Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0016 ERHV.ARB. ANTAL UGER start 42, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V12, V15 Spm. 15: Ja, delvist, nemlig i uger, spm. 15 (V15) Antal uger Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (218 tilfælde) 100 = Irrelevant (10200 tilfælde). V0017 ERHV.ARB UGE start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 16: Har du haft erhvervsarbejde i graviditetsuge? Ja, hele perioden Ja, delvist, nemlig i uger Nej Har ikke været gravid så længe Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0018 ERHV.ARB.I ANTAL UGER start 47, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V12, V17

16 Spm. 16: Ja delvist, nemlig i uger, spm. 16 (V17) antal uger Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (436 tilfælde) 100 = Irrelevant (7821 tilfælde). V0019 TYPE AF ERHVERVSARBEJDE start 50, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 17: Har dit erhvervsarbejde under graviditeten været? Udelukkende heltids Udelukkende deltids Både heltids- og deltidsarbejde Løst arbejde, f.eks. som vikar, afløser eller lignende Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0020 SKIFTEHOLDSARBEJDE start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 18. Har du haft skifteholdsarbejde under graviditeten? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 Spørgsmål 19 til 22 skal besvares for faderen til det barn du venter. Spørgsmålene omfatter kun de sidste 3 måneder før graviditeten indtrådte. Hvis han ikke havde erhvervsarbejde i denne periode, gå videre til spørgsmål 23 (V22). Spm. 19: Hvad var hans stilling? Nøjagtig angivelse. Eks.: Gårdejer, ikke blot landmand; lærerstuderende, ikke blot studerende; kontorchef I skattevæsenet, Ikke blot kontorchef V0021 MANDENS ERHVERV

17 start 54, bredde 5, manglende data: = Spm. 19: Hvad var hans stilling? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (98 tilfælde). Data til spørgsmålene 20 til 22 findes ikke i materialet. RYGEVANER V0022 RYGNING FØR GR start 59, manglende data: = 9 Spm. 23: Hvor meget røg du i året før du blev gravid? Røg ikke cigaretter (1-2 cerutter) dagligt cigaretter (3-5 cerutter) dagligt cigaretter (6-7cerutter) dagligt cigaretter (8-10 cerutter) dagligt cigaretter eller mere (11 cerutter eller mere) dagligt Uoplyst svarprocent: 100 V0023 RYGNING SIDEN GR start 60, manglende data: = 9 Spm. 24: Har du røget siden du blev gravid (efter sidste menstruation)? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0024 RYGER NU start 61, manglende data: = 9

18 Spm. 25: Ryger du nu? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0025 DAGLIG RYGNING start 62, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 26: Hvor meget ryger du nu i gennemsnit? Ryger ikke nu cigaretter (1-2 cerutter) dagligt cigaretter (3-5 cerutter) dagligt cigaretter (6-7cerutter) dagligt cigaretter (8-10 cerutter) dagligt cigaretter eller mere (11 cerutter eller mere) dagligt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0026 HVAD RYGER DU NU start 64, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 26: Hvad ryger du nu? Ryger ikke Cigaretter Cerutter Andet Udokumenteret Udokumenteret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0027 RYGERMÆRKE

19 start 66, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 26: Hvilket mærke ryger du? Lavt nic. indhold Middel nic. indhold Stort nic. indhold Andre mærker + hj.rul Cigar el. cerut Pibe Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0028 ÆNDR I RYGEVANER,INGEN start 68, manglende data: = 9 Spm. 27: Sæt kryds ved de ændringer i dine rygevaner du har foretaget på grund af graviditeten Ingen ændringer Nævnt Ikke nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0029 RYGEVANER SKIFT start 69, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. 27: Sæt kryds ved de ændringer i dine rygevaner du har foretaget på grund af graviditeten Skiftet til»milde«(f.eks. mentol) cigaretter Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 29

20 V0030 RYGN UNDGÅR PASSIV RYGN start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. 27: Sæt kryds ved de ændringer i dine rygevaner du har foretaget på grund af graviditeten Undgår»passiv rygning« Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 29 V0031 RYGN RYGER MINDRE DEL start 73, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. 27: Sæt kryds ved de ændringer i dine rygevaner du har foretaget på grund af graviditeten Ryger en mindre del af cigaretten Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 29 V0032 RYGN FORSØGT AT STOP start 75, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. 27: Sæt kryds ved de ændringer i dine rygevaner du har foretaget på grund af graviditeten Har forsøgt at stoppe helt eller delvist Nævnt Ikke nævnt Uoplyst

21 Irrelevant svarprocent: 29 V0033 RYGER BARNETS FAR start 77, manglende data: = 9 Spm. 28: Ryger barnets far? Ja, ryger nu Nej, men røg tidligere Nej, har aldrig røget Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0034 RYGN BARNETS FAR start 78, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V33 Spm. 29: Hvor meget ryger barnets far? Ej cigaretter men andet Ryger ikke cigaretter dagligt cigaretter dagligt Over 20 cigaretter dagligt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 49 V0035 ANTAL PIBESTOP DG start 80, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V33 Spm. 29: Hvor meget ryger barnets far? Antal pibestop/cigarer/cerutter dagligt Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (308 tilfælde) 100 = Irrelevant (5809 tilfælde)

22 KOSTVANER V0036 EGEN OPFATTELSE KOST start 83, manglende data: = 9 Spm. 30: Hvad mener du selv om det, du spiser til daglig? Hvor sunde vil du sige, dine kostvaner er? Ikke særlig sunde Rimelig sunde Sunde Meget sunde Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0037 HVOR OFTE SPIST GRØNTSAG start 84, manglende data: = 9 Spm. 31: Hvor ofte har du spist grøntsager indenfor den sidste måned? (Kartofler regnes ikke med) gange gange gange gange gange eller mere Uoplyst svarprocent: 100 V0038 HVOR OFTE SPIST FRUGT start 85, manglende data: = 9 Spm. 32: Hvor ofte har du spist frugt indenfor den sidste måned? gange gange gange

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Evaluering af modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse

Evaluering af modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse Evaluering af modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse Delresultater fra første dataindsamling - et arbejdsnotat Nina Lyng Februar 2006 Evaluering af modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse Delresultater fra første

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Læring og mestring. Patientuddannelse på deltagernes præmisser Kvantitativ evaluering. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling

Læring og mestring. Patientuddannelse på deltagernes præmisser Kvantitativ evaluering. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling Læring og mestring Patientuddannelse på deltagernes præmisser Kvantitativ evaluering Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Forskning og Udvikling Sundhedsfremme og Forebyggelse Læring og mestring Patientuddannelse

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere