fra fjsl(~ridir~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fjsl(~ridir~kt0r~n"

Transkript

1 Fiskerierne UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra jcjrullcu" 'ii dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig mill. mot 27.8 mill.ifjor. I V ærdiberegningen lavere iaar end i de foregaaende er kun medtat utbyttet aar. Gjennemsnitsprisen er efter For fiskerierne har 920 været et vanskelig aar. Statens støtte i form av det egentlige fiske, værdien av de under fisket mottagne telegrammer beregnet til kr pr. maal av garanterte mindstepriser ophørte sæl-, hval- og bottlenosefangst er i 99 naal' undtages for "Finmarkens sommerfiskes vedkommende. ikke medregnet. mot ifjor 35.0 og i m de enkelte større fiskerier V ærdien av hele fisket er anslaat Avsætningsforholdene var utrygge meddeles specielt følgende: til 6. mill kr. mot ifjor 25.3 mill. for en række produkter. For stor- Sto r s i l d fis k e t og i mill silden og vaarsilden forværret til- Storsildfisket blev iaar utøvet unstanden øst l and s fis k e t blev prak sig i aarets løp, idet det der meget ugunstige veirforhold. ti sk talt ikke drevet iaar. Fra Kri har været vanskelig at finde avsæt- Under den bedste fisketid maaue shansand blev der opfisket 460 ning for den saltede sild. Selvø fiskeflaaten ligge stille. Dette maal sild, hvilket utgjør hele fiskets fangstutbyttet var for vaarsildens uveir gik heller ikke sporløst hen. vedkommende godt, for storsildens Natten til 4 januar raset stormen resultat. V a ar s i Id fis k e t. psynet sattes 23 jan., omtrent samme tid som mindre end i de senere aar. Fersk- slik ved Titran at 22 fiskere omsildeksporten til Tyskland foregik kom og brukstapet var meget stort. almindelig, men den første tid av med statsstøtte men tilstøtende I den anledning bevilget Staten fisket hersket storm og landligge og uheldige omstændigheter bevirket kr. til hjælp til nyanskaffelser av redskaper. Sæsongens fangst halvpart av februar, da ukefangst det saa en tid mørkt ut, indtil sidste at det eksporterte kvantum ikke blev saa stort som beregnet. var temmelig liten og da utrustningen nu er saa kostbar, blev der maal. Fisket var overordentlig rikt erne gik op til henimot 200 tusen Torskefiskerierne gavet samlet større fangstutbytte end i de sidste liten eller ingen fortjeneste for i hele mars maaned, og totalfangsten maa saaledes betegnes som aar. msætningen har været jevnt fiskerne. Deltagelsen var mindre god for de fleste produkters vedkommende. Dog har priserne været des at der var fiskerstreik i Kristi allerede nævnt var det vanskelig end sedvanlig, hvilket særlig skyl meget tilfredsstillende. Men som faldende for tran og det har været ansund og Aalesund. Paa førstnævnte sted var streiken kortvarig, snart fyldt paa grund av de store med avsætningen. Markederne blev vanskelig at omsætte enkelte sorter tørfisk. I det hele har vore men i Aalesund drog den længere fangster og priserne sank til det fiskere faat føle trykket av de van ut og endte ikke før langt ut i sæ: minimale. Adskillig blev solgt til skelige tider og utbyttet av aarets songen. sildoljefabrikkerne og det hændte fiskerier staar tilbake for avkast- Som tidligere aar blev der dreningen at sild blev styrtet paa sjøen. Det i krigsaarene. vet forsøksfiske efter storsilden skal ogsaa ha hændt at fiskerne Man har foretat en løselig bereg- dels med statsstøtte og dels paa ikke fandt det umaken værdt at ta ning av værdien av aarets fiske og helt privat bekostning. Forsøkene op notsilden, men lot den heller kommer kun op i millioner blev drevet særlig i Nordland. gaa. Store fersksildpartier hlev kroner mot ifjor 33 mill., i 98 Nogen særlig store fangster blev 00 mill., i mill. og i 96 ikke tat, den største opnaadde uke- 80 mill. kroner. Der har været fangst var maal i uken som nedgang i værdien av samtlige endte 3 januar. større fiskerier fra ifjor med und- Totalfangsten for hele fisket optagelse av kystmakrelfisket. Særlig gives til kun maal, hvilket gjør nedgangen sig gjældende for I er det mindste kvantum siden 93 stor- og vaarsildfiskets vedkom- -4. Av fangsten blev maal mende. Storsilden er beregnet at iset, maal saltet og 6847 ha en vær di av 6. mill. mot 25.3 maal hjemmebrukt mot ifjor henmill. ifjor. Fangstutbyttet av stor- holdvis sild var ogsaa meget litet iaar. Vær sendt til England, hvor man i begyndelsen opnaadde bra priser, men tilførslerne blev senere for store, og eksporten bragte tap for mange. Som foran nævnt blev der oprettet syndikater for avsætningen av sild til Tyskland med statsstøtte. Der blev i 920 opfisket maal vaarsild mot.3 mill. maal i 99,.3 mill. i 98 og.3 mill. i 97. Av fangsten blev maal saltet. V ærdien blev relativt

2 _._.... J_. _,.. _.. _._..._._.. 2 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 5 januar 92 liten og gjennemsnitsprisen kan maal og regner man gjennemsnitsneppe sættes høiere end ca. 9 kr. prisen til kr pr. maal skulde handlede kvantum utgjorde 2.8 mill. saltet 2.3 mill. Det til rotskjær be pr. maal hvorved totalværdien kan værdien av den til sildolje solgte kg. og det russebehandlede 0.3 mill. sættes til ca mill. kroner mot norskfangede sild bli ca kg. Efter dette blir fangstutbyttet i , 98 29, i og Av den saltede totalfangst er dog av samtlige torskefiskerier 38.8 mill. i millioner kroner. ikke medtat den sild som er fanget stk., hvorav hængt 3., saltet 22.8, Fet s i l d fis k e t. Fetsilden og saltet utenfor territorialgrænsen. dampmedicintran 58 9,5 hl., lever lneldte sig tidlig iaar. Allerede den Til Norge er der hjemført av 49 tilovers til andre transorter 6206 hl. 9 juni var der i Møre fylke op- fartøier tønder mot ifjor av og rogn hl. fisket 4500 maal. Fisket holdt sig 23 fartøier tønder. Av Priserne var noget lavere iaar og meget godt utover sommeren og fangsten er 796 tønder kommet pengeværdien av aarets fangst beregnes til 45 mill. kroner. Herav den første del av høsten, men slak- ind til Aalesund, 2994 tønder til ket saa av. Til september var Kristiansund og 4935 til Kopervik. falder 38 mill paa de egentlige partiet maal, hvorav iset Prisen var iaar noget lavere. Ifjor skreifiskerier og 7 paa Finmarksfisket. Til sammenligning kan an 4 827, solgt til sildoljefabrikker regnet man med en pris av 90 øre , hermetikfabrikker 4247 pr. kg., men iaar kan man neppe føres at værdien i 99 var beregnet til ca. 48 mil'!. og i 98 ifølge maal og saltet til handelsvare gaa høiere end 75 øre. Derimot var tønder mot ifjor henholdsvis prisen paa tønder og salt ikke saa statistikken 27.3 mill : høi, og den ekstraordinære beskat Tor s k e fis k e t ved I s l and. Fangsterne var temmelig jevnt for- ning paa Island it 5 kr. pr. tønde er I}er har praktisk ikke været nogen delt paa fylkerne mellem Finmark ophævet. Anslagsvis sættes saaleog Møre. Sildens kvalitet var imid,.. des værdien til.2 millioner kroner, B ank fis k e t. Fangstutbyttet deltagelse fra norsk side. lertid meget ringe, hovedsagelig eller ca. 44 kr. pr. tønde. var meget ringe iaar, det utgjør smaa merker som bare blev førti Tor s k e fis k e r i e r n e. ptil sildoljefabrikkerne. Kun i Sør- synet under Lofotfisket sattes 27 fjoraarets fangst. Deltagelsen var ikke saa meget som halvparten av Trøndelag er der saltet og iset januar. Der var meget uveir særnoget av betydning, og her opnaad- Hg i begyndelsen av fisket, saa ogsaa hindret meget. I andet kvar mindre iaar og stormfuldt veir har des de høie ste priser, helt op til 50 fangsten de første par uker var tal 920 er der saaledes kun opfisket i de vigtigste distrikter hvor kroner pr. maal for garnsilden. meget liten. Der stod dog megen Men gjennemgaaende har priserne fisk under land, og de forholdsvis fra opgaver haves ca. 2.5 mill. kg. som følge av de smaa merker været faa sjøveirsdage gav tilfredsstillende til en værdi av knapt.0 mill. kr., lave. Efter en anslagsvis bereg- resultater. Det viste sig ved fiskets mot ifjor henholdsvis 6.2 mill. kg. ning kan værdien antagelig sættes slut at det var det bedste aar siden og 2.5 mill. kr. I 3 kvartal er opfisket ca. 2.0 mill. kg. til værdi 0.9 til ca. 5.5 millioner kroner efter en 96. Men dette betyr ikke at det antat gjennemsnitspris av ca. 0 kr. var noget krona ar, idet senere aar mill. kr. Senere var der ubetydelig maalet. Ifjor var værdien beregnet har git smaat fiske. bankfiske. Ialt er der anmeldt opfisket 4.5 mill. stk. fisk til værdi.8 til 2 mill. og i 98 til 9 millioner. Finmarkens vaar- eller loddefiske Til 25 desember er der opfisket slog saa godt som feil. Stygt veir mill. kr. mot ifjor 0.5 mill. kg. og maal, hvorav iset hindret bedriften og dertil kom at 4.6 mill. kr. maal, solgt sildoljefabrikker kobben gik nær land hvilket maamaal, hermetikfabrikker 7447 maal ske kan ha øvet indflydelse paa gavet meget daarlig utbytte. Da Finmarkens sommer- og høstfiske og saltet handelsvare 9 85 tønder fisket. K vanturnmet av de egentlige mot i 99 henholdsvis skreifiskerier beløper sig til mill. stykker mot 7.3 i 99, 4.3 i S i Ide fis k et un der I s- 98 og 2. i 97. Av fangsten er l and. Der var liten deltagelse fra 8.9 mill. hængt til rundfisk og norsk side, væsentlig paa grund av 20.5 mill. saltet. Der blev utvundet at utrustningen var saa kostbar hl. damprnedicintran, og 4355 Efter generalkonsulens beretning hl. lever blev tilovers til andre traner der opfisket fiskepak- sorter. Av rogn fik man 3438 kede tønder. Herav falder paa 8 tønder. Fisken var iaar mindre, norske fiskedampskibe og 2 motor- men fetere. 00 liter lever gav, i baater 2550 tønder. Desuten har Lofoten 59' liter medicintran mot i to sildoljefabrikker kjøpt liter og fiskens vegt var maal sild og i denne bedrift deltok gjennemsnitlig 2.54 kg. og 2.63 kg. 0 norske dampskibe og 2 motor- henholdsvis for g'arn- og linefisk. baater og hvis man regner at disse Som før nævnt slog Finmarkshadde en middelfangst av omkring fisket feil, I kun 9,7 viser mindre 2500 maal hver, skulde der falde utbytte. Fangstutbyttet utgjorde 7.6 paa de norske fartøier ca mill. stk., vorav hængt 4. mill. og sommerfisken ordinært tilvirkes for Rusland, og da dette marked iaar var stængt, garanterte Staten mindstepriser for denne fisk. Paa grund av det feilslagne fiske blev det kvantum som. Staten maatte overta mindre end oprindelig antat. V ærdien kan neppe sættes høiere end til 2.5 mill. kr. mot 4.5 ifjor. K y s t m' a kre l fis k e t var iaar meget tilfredsstillende hvad fangsten angaar. V ærdien av fisket var ogsaa for de fleste distrikters vedkommende meget god. Dog var det vanskelig i den rikeste fisketid at finde. avsætning for makrellen, særlig paa Skagerakkysten. Paa samme tid var der nemlig rikt fiske ogsaa i Sverige, og svenskerne optraadte

3 5 januar 92 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT fra FISKERIDIREKTØREN 3 som konkurrenter paa østlandsmarkederne. Totalfangsten av den norske makrei beløp sig til 6.4 mill. kg. eller omregnet i stykker efter kg. = 3 st ykker, tilsammen 9.2 mill. stk., hvilket er det største kvantum som kjendes. Det største fiske foregik i juni maaned. I uken som endte 2 juni androg ukefangsten til 65 tusen kg. og uken efter 433 tusen kg. Ellers var fangsterne temmelig jevne, ca. 200 tusen kg. pr. uke. Der blev iaar saltet og flekket et ganske betydelig kvantum, da makrellen var stor og fet. Av totalfangsten er 5.4 mill. kg. solgt fersk, 0.3 mill. kg. iset og 0.6 mill. kg. saltet flekket. Ifjor var partiet kun 7.9 mill. stykker, hvorav 7.3 mill. stk. blev solgt fersk og 0.5 mill stk. iset; i 98 henholdsvis '. V ærdien er efter de ukentlige rapporter beregnet til ca. 4.8 millioner kroner og middelpriserne ca. 75 øre pr. kg. Den høieste middelpris blev betalt i Kristiania, kr..95 og den laveste i Hitterø, kr I 99 var totalværdien 3.5 mill. kr. Dorgemakrelfisket i N ' r d sjø e n. Siden krigens begyndelse har de. norske fartøier praktisk talt ikke deltat i dette fiske, og de partier som er ilandbragt i Norge er omtrent udelukkende fra svenske fartøier. Det samme har været tilfælde iaar av 58 fartøier er der kun 4 norske, nemlig 3 til Veavaag med tilsammen 87 tønder og til Espevær med 64 tønder flekket makrel. Ialt er der ilandbragt 458 tønder makrel, hvorav 60 tønder rundsaltet og resten flekket. Prisen har været i Kristiansand, hvor al den svenske makrei blev ilandbragt, øre pr. kg. for henholdsvis nr og 5. Prisen var noget høiere i begyndelsen av fisket. B ris l ing fis k e t. Brislingen syntes likesom ifjor at bli borte fra vore fjorde, og der var i længere tid mangel paa raastof i hermetikfabrikkerne. Imidlertid dukket den op i juni maaned, idet der meldes om gode fangster i Hordaland og Rogaland fylker, og man ventet en opblomstring i hermetikindustrien. Heri blev man dog skuffet, idet der opstod en arbeidskonflikt som ledet til stans i driften netop under det rike fiske, og fiskerne fandt ingen kjøpere for brislingen. Desværre gives ingen tømmende opgaver over den opfiskede brisling, kun kan meldes, at der til Stavanger hermetikfabrikker er levert noget over skjæpper til en værdi av ca. EG 000 kroner. Til fabrikkerne i Bergen er der levert ca skjæpper il en værdi av ca kroner. Totalfangsten kan ikke opgives før den kommer i den officiene statistik. Ifjor var brlslingtilførselen til Stavanger endnu mindre, kun 775 skjæpper og i G skjæpper. Av smaasild tillørtes Stavanger skjæpper, blanding skjæpper og mossa skjæpper, mot i 9 H) henholdsvis ' og i Den samlede værdi av satlige sildesorter til Stavanger er beregnet til ca..9 millioner kroner og til Bergen L aks e fis k e t. Der er iaar eksportert kg. fersk laks. Trondhjem og Bergen er hovedeksportstederne og andrar hver med henholdsvis kg. og kg. Ifjor utførtes der kg. og aaret før næsten intet. Man kan antagelig gaa ut fra at det i landet opbrukte parti laks er 3 gange saa stort som det eksporterte og sætter man en middelpris av kr pr. kg. skulde værdien av aarets laksefiske bli vel 4.0 mill. kr. H u ill ill e r fis k e t adde iaar en god sæsong. Særlig fiskedes godt i april. Det bedste fiske foregaar i Hordaland og Vest-Agder fylker, men fisket var ogsaa tilfredsstillende paa Vestlandet. Priserne holdt sig bra, i begyndelsen av fisket betaltes der paa førstehaand 4 kr. pr. kg. og senere har den kun undtagelsesvis været under kr og 2.50 pr. kg. Der er iaar utført ca. 3700'00 stykker hummer, mot ifjor stk., i stk. og i '00 stk. Desuten er antagelig et lignende parti opbrukt inden landet og sætter man middelprisen til kr. Ln pr. stk. blir værdien kr. H val fan g ste n. hvalfangststationer er Fra Statens der iaar skudt 24 hval, hvorav 5 finhval og 99 seihval. Det er en liten fangst og bedriften lønnet sig ikke. Fangsten var meget hindret av stormfuldt veir og ildels tæt taake i Finmarken. Da disse hvalstationer var en kriseforanstaltning skal de nu avvikle, idet normal fettforsyning er sikret landet. Av fangsten er der fremstillet 5825 fat olje, fordelt paa 6 baater gir gjennemsnitlig 97 fat pr. baat. Ifjor blev der av 787 hval fremstillet fat. Fra Aalesund drevet fartøi utenfor kysten og hadde en fangst av 7 seihval som indbragte kr. Paa andre felter blev der fanget 22 seihval der gav kg. spæk og l8 finhval der gav kg. spæk. V ærdien av disse er beregnet til henholdsvis 33 og 88.2 tusen kroner. 2 Aalesundsfartøier drev ved Grønland og kom ind med 30 )g 28 hval der gav kg. olje til en værdi av kr. eller kr..25 pr. kg. S æ - o g bot tie TI ose fan g B ten. Man hadde trodd at denne fangst paa grund av de høie driftsutgifter vilde bli meget litet ønnende. Men fangsten har været meget rik, særlig i 0stisen og fartøierne fra Finmarken og Tromsø skal ha hat meget store fangster. Fartøierne fra Aalesund har særlig holdt sig paa det vestlige fangstfelt, ved Grønlandskysten, hvor der likeledes har været bra fiske. Foruten sæl- og bottlenose har fangstmænderne hat et større utbytte av bjørn. I Aalesund betaltes sælskindet med.90 pr. kg, for første rur og-.50 for anden tur da priserne var faldt og spæk henholdsvis 90 og 75 øre pr. kg. Den samlede fangst av sæl var her stk. til værdi 2.5 mill. kroner og 263 bottlenoser til værdi kroner. Efter et løselig overslag kan værdien anslaaes til 5 millioner kroner. Uken 26 desbr.- januar. Sto r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt og' de forsøk som blev gjort mellem jul og nytaar gav intet resultat. Tirsdag indkom til Stok- - I

4 4 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 5 januar 92 sund 4 dampskibe og motorbaat med sorte garn, men man hadde fra stk. sei og onsdag indkom 8 dampskibe og 8 motorbaater fra drivning nordvest no:r:d Halten med fangster fra optil 2 maal og nogen sei. Der var da tilstede i Stoksund 28 fiskedampskibe, 53. motorbaater, 22 kjøpefartøier og 9 land kjøpere. Torsdag indkorn til Stoksund 5 dampskibe med fra V-2 maal og 8 motorbaater /3-7 maal og lørdag 3 motorbaater og 4 dampskibe med 0-2 maal. Dampskibene hadde tildels drevet 2 døgn paa strækningen Sulen-Tenvær-Halten. Fra Aalesund foretok man onsdag forsøksfiske paa strækningen Svinøhavet Storholmen og man hadde svak for: nemmelse av silden og fredag like ] edes et dampskib fra Svinøhavet med god fornemmelse. Til Romsdalsværene indkom torsdag en motorbaat med stamp storsild. Valdersund, hvor der onsdag var et belæg av 20 motorbaater, 0 kjøpefartøier og 6 kjøpere paa land, hadde man torsdag optil /'3 maal for de indkomne 0 motorbaater. Som det vil sees er der endnu ingen nævneværdig storsild opfisket uagtet veiret har været upaaklagelig, men silden er likesom ikke kommet for alvor ind paa de vanlige fangstfelter. Ifjor var der til aarets utgang opfisket maal og i 99 til 4 januar maal. m fet s i l d fis k e t foreligger sparsomme meddelelser for sidste uke saa partiet ikke er nævneværdig forøket. Til utgangen av 920 er der ialt anmeldt opfisket maal hvorav iset 2432 maal, solgt til sildoljefabrikker maal, til Dversigf over vindforholdene ved den norske kyst i uken 26 desember 920- januar 92. (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysisk institut B.) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra 0-2. Station 26 desbr..27 desbr.28 desbr.29 desbr. 30 desbr.3 desbr.! jan. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. I 8 mrg. I 8 mrg. ksø fyr....,e 2 SW 2NE 3NE 3E sinne 3E 4 Lister fyr... SE 3 SSW l E 5 ENE 4 E 6 EliESE 4 Utsi re fyr... S 5 W 2 S 2 E SW 3 SE 6 Bulandet... SSE 5 N 3 SE 3 SE 4 E 2 ESE 5 Runde... S line 4 NE 2 NE 2 NE 3 W SSvV 2 Hustad Stille NE Stille ElSE SIStille Titran... E 5 NE 4 E 2 E 2 E 4 E 3 E 2 Sørgjæsl.gerne E 5 NNE 4 ENE 3 E 4 E 5 E 6 E 6 Brønnøy... Stille - E 2 Myken... SW llnnw 2 NE 2 E 4 NE 4 E 2 E 2 Røst... WSW 5 SW 2 N 2 NE EIE E 3 Andenes... W 5 NNW 2 WNW 2 N 2 SSW SIS l Gjesvær... NW 5S 5 NW 4 NE 5 N 2 N Stille Vardø... 'IS 4 SW 6 NW 4 Stille N 2NNW 3 Spitsbergen... NE 4 Stille - SSW 2 SE 4,S 2 pslag 5. 30/2: Storsildfisket: Til Stoksund onsdag 8 fiskedampskibe, 8 motorbaater fra nordvest nord Halten 0-2 maal og endel sei. Tilstede 28 fiskedampskibe, 53 motorbaater, 22 kjøpefartøier, 9 landkjøpere. Godveir. Aalesund: nsdag forsøksfiske Svinøhavet-StorhoImen, svak fornemmelse. pslag 5. 3/2: Storsildfisket: Til Stoksund torsdag 5 fiskedampskibe Y2 maal. 8 motorbaater Ys-7-2 maal. Sild, fugl tilstede, men lys maane hindret, østenvind og kulde. Til Valdersund torsdag 0 motorbaater }:l-) maai. Tilstede 20 motorbaater, 0 kjøpefartøier, 6 landkjøpere. Halten-Sulen intet fiske. pslag 5. 3/: Storsildfislzet: Til Stoksund lørdag 3 motorbaater, 4 dampskibe, sidstnævnte drevet tildels 2 døgn strækningen Sulen-Tenvær-Halten 0-2 maal, men bra sei, godveir. Romsdalsværene : En motorbaat fra nahavet torsdag en stamp storsild. Aalesund: Fredag et dampskib fra Svinøhavet, god fornemmelse. 35 fiskedampskibe og mange motorbaater klar for storsildfiske. Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 20 desember 920: I oktober maaned ankom til AItona fiskerihavn 98 tyske fiskedampere, som bragte til auktionen pund fersk sjøfisk til værdi mk Fra 86 havfiskeseilere kom 3232 pund fersk fisk til en værdi av mk til auktionen, dog blev hovedfangsten frihændig solgt ved fiskebryggen. Fra 505 flodevere, joller og baater blev 678 pund fisk bortauktioneret til en værdi av mk gsaa herav blev den øvrige fangst solgt frihændig. pslag 5. 4/: Storsildfisket: Stoksund: pfisket forrige uke 9 maal, Fra indlandet ankom pund totalfangst 23: maal storsild og 3400 sei. fersk fisk hovedsagelig gjedde, rødskalle, ræker, abor og gjørs og for Tilstede 38 fiskedampskibe, 69 motorbaater, 25 kjøpefartøier, 2 isefartøier, 0 landkjøpere, 750 mand. Mandag flere fartøier utgaat, sydvest, sne. skjellige sorter sjøfisk til en værdi mk Utlandet sendte 797 pund fersk fisk hovedsagelig hyse, flyndre, ørret, aal, sjøgjedde, abor Uken 26 desbr.-l januar. o. s. v., som solgtes for rnk Videre blev fra de Det sve n s k e s i Ide fis k e handlende bortauktioneret hermetikfabrikker 7447 maal og saltet til handelsvare 9 85 tdr. mot i 99 henholdsvis og i for Bohuslen var noget bedre i sid- pund fersk fisk, hovedsagelig sild, ste uke, særlig torsdag da der blev hyse, torsk, flyndre og pigvar. Utopfisket en 5 a 6000' hl. hovedsage- byttet herav var mk Den lig storsild mellem Skagen og sven- samlede auktionsomsætning i oktoskekysten. Størstedelen ilandbrag- ber maaned var pund fisk tdgrammr. tes til Gøteborg. Prisen var fra kr. til en værdi av mk Storsildfisket kr pr. hl. efter kvali- Fiskedarnperne fiskede samtlige i ps]ag 5. 29/2: Storsildfisket: Til teten. Til 25 desember er ialt op- Nordsjøen og i Skagerak, og bragte toksllnd tirsdag 4 fiskedampskibe, Illotorbaat, sorte garn, men fra fisket hl. notsild og de gjennemgaaende en middels god sei, godveir. Aalesund: Endel dampskibe valar garnsild. fangst til markedet. Forskjellige og motorbaater utreist, men ingen fangster dampere var i begyndelsen av maa- indkommet.

5 , 5 januar 92 UKENTLIGE MEDDELELSER fr NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 5 neden i sildefangst, dog var denne ikke mere lønnende. Dog blev pund fersk sild bragt til auktionen, som solgte silden for mk Kultilførselen var i maanedens sidste halvdel gjennemgaaende utilfredsstillende, saa at halvparten av damperne maatte oplægges. Først i begyndelsen av november maaned indtraadte en bedring, saa at samt ] ige damper auer kunde begi sig paa fiskefangst. I midten av maaneden blev av de interesserte, 2 fiskedampere fragtet til sildetransport fra England, og antallet er i mellemtiden steget til 0 tyske fiskedampere i denne fart, dog naar denne engelske sildesæsong er avsluttet} vil damperne atter begynde den vanlige fiskefangst. Videre kan' nævnes, at Altona fiskedamperflaate er øket med 2 nybyggecle fiskedampere, nemlig 'berblirgermeister Schnackenburg«og y Vaterland. Den første blev sat i fart av yaltonaer Hochseefit:,cherei A. G. og den anden av Cranzer Fischdampschiff'sgesellschaft<:. I s I and. Fra generalkonsulatet i H e y k j a v i k, dat. 2 9 TI o v e m I; e r 92 : Under henvisning til hr. direktørens telegram av den 5 september sidstleden har jeg den ære at avgi indberetning om indeværende Fars sildefiskeri utenfor Island. Den første melding om fangst av sild paa de vanlige fiskepladser indløp i slutningen av juli rnaaned fra 0fjord og om det inden dette distrikt stedfundne sildefiske har vicekonsulatet i Akureyri meddelt følgende: Ifjor var mange førere av sildefiskefartøier av den mening at silderi sket i de nærmeste aar fremover "ilde hovedsagelig foregaa fra fjorderne paa Islands vestkyst og neppe nordligere end i Hunabugten. Iaar er denne anskuelse gaat i sin grav idet de gamle sildefelter utenfor 0fjorden og egentlig hele veien fra Mebrakkasletten og vest til Skagataa har hævdet sit ry igjen og ind ' _-- Distrikt Fetsildfisket til I Januar 92. I : Ialt optat maal Iset maal Finmark fvlke ' Troms fylke Nordland fylke : Namdalen ' 975i S. Trøndelag fylke Møre fylke : Sogn og Fjordane. ';j'54i 2! I iffi -9::, I I Mot , I j '' , [ tat første plads. Sildefisket be- I ske opkjøpere kjøpt størstedelen og gyndte i sommer egentlig først i betalt den med fra 2j2 til 30' isaugust maaned og sildestimerne har landske kroner pr. maal. Saa variiaar gaat nærmere land end hvad er ende har priserne været: For salde har gjort i de sidste 8 til 20 aar. tet sild har prisen været fra 55 til Perved blev langt over størstedelen 58 islandske ører pr. kg. i fuldpakav sommerens fangst fisket inden- ket tønde levert f.o.b. for Islands sjøterritorialgrænse og m sildefisket utenfor Isafjords som følge herav har utenlandske distrikt har vicekonsulen der medfangstskibe opnaadd meget mindre delt: fangst end islandske fiskefartøier Paa grund av at sildeopkjøperne som har kunnet drive sit fiskeri in- inden distriktet hadde lidt store tap denfor territorialgrænsen. paa fjoraarets sildeforretning, idet Utbyttet av sommerens sildefiske de laa inde med større kvantiteter har for 0fjords distrikts vedkom- usolgt, var de økonomiske forhold mende utgjort ialt fiske- meget vanskelig paa de hold som pakkede tønder sild. Av denne har med sildefangst at gjøre; da fangst falder tønder paa is- der likeledes var daarlige utsigter landske fartøier, paa 8 nor- til avsætning av dette aars produkske dampskibe og 2 norske motor- tion, saa det længe ut til at der ikke fartøier, 6650 tønder paa 3 danske E'kulde bli nogen nævneværdig deldampskibe og 2500 tønder paa et tagelse fra islændingers side under svensk dampskib. Desuten har to indeværende aars sildefiske inden sildoljefabrikker inden dette di- distriktet. Man var derfor kommet strikt kjøpt ca tønder (maal) langt utover den sedvanlige snurpesild til smeltning saavel av islæn- notsæsongs begyndelse da man kom dinger som utlændinger i hvis med. Meningen var da at benytte fangst bl. a. end yderligere 0 nor- drivgarn og ikke snurpenot, idet ske dampskibe og 2 norske motor- man la an paa at faa et godt profartøier deltok. Ialt har saaledes dukt og spare arbeidskraft. Den norske dampskibe og 4 norske juli gik 4 baater ut paa snurpenotmotorfartøier iaar deltat i silde- fiske, men det viste sig at silden fisket utenfor 0fjord og været sta- hadde gaat øst for de sedvanlige tionert der i distriktet. De svenske vestlige fangstfelter, saa det blev firmaer som har stationer i delte ikke noget snurpenotfiske av naar distrikt, har iaar hovedsagelig ind- undtages det fiskeri av denne art skrænket sig til at kjøpe sild. som blev drevet av et norsk og et Sildepriserne har i sommer været svensk dampskib, stationert henmeget lave sammenlignet med sid- holdsvis i Hesteyri og Isafjord. ste aars priser. Av fersk sild der Fra Ingolfsfjord og Reykjarfjord gik har været paa markedet, har sven- nogle islandske baater ut paa snuf-

6 6 UKENTLIGE MEDDELtLSER fr N:,SK fiskeribedrift FRA FISKERlDiREKTØREN 5 januar 92 penotfiske og fik temmelig god Sverige,.blev den første sending nævnte tilfælde ansees det av flere fangst. mkring maanedskiftet juli sild som stammet fra Isafjords di- personer nødvendig at sildens salg -august begyndte baaterne at gaa strikt, stillet til disposition angivelig og utførsel fnrenes paa en haand ut paa drivgarnsfiske fra Isafjord. I paa grund av at gamle tønder hadde enten hos regjeringen eller hos et tiden fra 28 juli til 6 september, da fundet anvendelse til dens indpak- av denne skapt organ og i sid stfisket holdt op, var fangsten fra 600 ning med derav følgende kvalitets- nævnte tilfælde foreslaaes fortil 200 tønder pr. baat; totalfang- forringelse. Partiet blev solgt til andringer i sildevrakerloven. Hitsten inden distriktet beløp sig til nedsat pris. Det indtrufne øvet en henhørende spørsmaal tør forutsees fiskepakkede tønder og ca. uheldig indflydelse paa sildens behandlet og beslutninger fattet paa 2000 tønder som solgtes til agn. Av videre salg og det hændte sngar at Altingets forestaaende samling norske skibe deltok kun det foran tønder som blev utbudt i februar maaned næste aar. nævnte fartøi fra Hesteyri i fisket Kjøbenhavn i anden halvdel av sepinden distriktet. tember maaned da man regnet med Det paastaaes av erfarne folk at at opnaa 57 øre pr. kg. f.o.b. sgrunden til at snurpenotfisket iaar land, dengang ikke opnaadde bud. mislykkedes utenfor distriktet, var Det menes forøvrig her at der i den at da silden kom. op under vest-, Sverige blandt sildeimportørerne er kysten, fandtes ingen snurpenot- dannet en ring i den hensigt at baat til at ta imot den og den kunde holde prisen paa Islandssilden nede eaaledes uhindret fortsæue øst med og det paastaaes i den forbindelse landet. Men tre aars erfaring har at sild, fanget og saltet av svenske vist) at naar snurpenotbaatene firmaer betales med høiere priser straks har været tilstede ved sil- end den av islændinger fangede og dens ankomst under land, saa stan- saltede vare som søkes undgaat ser silden omkring Kap Nord. kjøpt. Den islandske presse hvor- Det meste av silden blev saltet av fra disse anførsler er hentet, har i de samme folk som drev fisket; det den senere tid beskjæftiget sig med kvantum som blev solgt til andre mltsildeksportens forhold og he'- betaltes med fra 25 til 36 under søkt at fremkomme med forpr. maal Prisen paa saltet s] ag som kan hitføre et bedre økosild har været omkring 60 øre pr. nomisk utbytte av næringen for lankg. f.o.b. og 74 øre pr. kg. eif. Kjø- det. Mange deltagere i de to sidste benhavn eller svensk havn. aars sildefiskerier har paa grund av Utenfor Patriksfjords distrikt har vanskeligheter ved sildens avsætdrivgarnsfisket efter sild iaar git et ning og et daarlig salgsutbytte litt daarlig resultat og utbyttet spiller betydelige tap. Disse vanskeligheter ingen rolle likeoverfor de andet- befrygtes for islændingernes vedsteds indvundne kvantiteter. kommende at bli større eftersom Et norsk fiskefartøi paatraf under svenske firmaers deltagelse i sildehjemreisen sildestimer utenfor Lan- fisket utenfor Island er tiltagende ganes, gjorde et kast med noten som idet det her forlyder at der fra imidlertid revnet, men bjerget dog svensk side i den retning nu vil bli ca. 200 tønder hvormed fartøiet gik ligangsat visse bestræbelser. Enind til Seydisfjord. kelte indlæg i dagspressen fører et Indeværende aars sildefangst meget skarpt sprng og et av dem utenfor Island andrar efter dette til fremholder at meningen med disse ca fiskepakk2de tønder mot bestræbeiser er intet mindre end at ca tønder ifjor. I tillæg tvinge islændingerne til at slutte at hertil kommer de mængder som fiske sild. De to sidste aars misere norske fiskerartøier har overført kan ogsaa for en del tilskrives den direkte til Norge og som iaar har omstændighet at ikke al eksportert utgjort tredjeparten av ifjor da 8Hd har været første klasses hankvantummet beløp sig til henimot delsvare hvad nu end grunden her " 000 tønder. til kan ha været. For ikke alene at A vsætningen av saltet islandssild raade bod paa salgsvanskeligheter HløHe ifjor mange vanskeligheter ne men og'saa for at dra mest mulig som hadde tilfølge at større kvanti- omsorg for at kun fuldgod vare blir teter forblev usolgt. Begyndelsen eksportert fra Island, er kravet illiaar lovet heller ikke godt. I hoved- trent samstemmig om at myndigforbrukslandet for Islandssilden, heterne maa gripe ind. I det først- Fra generalkonsulatet i Lissabon? dat. 20 desember 920: L iss a bon: DjS :»Præsident Wilson«har i disse dager lnsset 250 tons, hvorav omtrent halvparten endnu er usolgt. Priserne er Esc. 40 $ 00-50' $ 00. Den i forrige beretning omhandlede fisk av fjorsgammel vare blev solgt til Esc. 00 $ 00-5 $00'. p ort o: Der er indgaaet 806 tons gammel og 659 tons ny norsk vare, og er beholdningen 040 tons norsk og 500 tons nyfundlandsk fisk med følgende noteringer: Gam mel n' r s k k l i p fis k: Middel fra 2 $ 00 til 6 $ 00. Smaa fra 0'4 $ 00 til 08 $ 00. Mindre kvaliteter fra 96 $ 00 til 00 $ 00. Ny engelsk fisk: Stor fin kvalitet.... Esc. 76 $ 00 Middel » 66 $ 00 alt pr. quintal a 60 kilo fortoldet. Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg 29 desember 920: Tilførlerne,Itil St Pauli fiskemarked i uken 20 til 25 desember androg til pund, derav ankom pund med tyske fiskedampere og seilfartøler og med jernbane resp. damper fra Danmark. Priserne var: Hyse I... J6 2,00-4,44 pr. pund Il... ",90-3,50 Torsk I... 0,56-2,39 " Il... " 0,70-2,69 Sei... " 2,20-2,26 Aal li-ill... 2,00 Forts. side 8

7 norgts utfilfsd a" fiskprodtlkur fra januar tu 25 dstmbtr 920 og ukn som n(it 25 dtstmbtr. I Fetsild Storsild I Norsja- Islands-. I {lipflsk, I I Rot- Brisling Khpfisk,, islandsk, Rundfisk I T Id" der I V.arsild og skaaret I sild sild skjær o Sle tdr. I sild norsk It! I tdr. tdr. tdr. tdr. l a e c. I kg. (t>. kg. tdr. k I g. I I I I Hyse, Anden D.m. R.m. I Brun I I Haa- Sei Rogn I I rund tsrfisk tran tran Blank, blank,brun kjærr. kg. tdr. kg. kg. tdr. tdr. tdr. I tdr. I tdr. I tdr. I I Kristiania I - Sandefjord l Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen l Florø Aalesund Kristiansund ; Trondhjem Bodø _. _ _. - - Svolvær Narvik (\ Tromsø Hammerfest Vardø ' " Vadsø ' I Andre I Ialt I uken I Toldsteder " ---- Sildetran I Siid fersk Sild, I Makrei, I I I Levende :f;it i' i I fisk i tdr. td td td tdr. ks. k id'. k k l' i tdr l I k.,, Laks, Anden Hummer Fisk, Sildemel Fisketran Hval- I Sæl- Bottle- hvaiolje l0setran I saltet aal guano r. tran r. r. r8kt g. fersk g. fersk g..<:g. fersk \.g. stk. fartai saltet kg. <:g. I I. I I I I Kristiania 'I Sandefjord _ Kristiansand.., - I -,- -,"-;; l029 I - II ?4 Egersund... i. - I Stavanger..... 'I - I 3 60, I Kopervik... i Haugesund... I I I i 78 Bergen...;... I I Il ;9 I I 744 florø... 'I I Aa.leund... KnstIansund,32 l, I I 2974, _ "" >5 --., v97 - I I , I 222?,? 042 I I _I - i d.l.l..:::: =! = 3 = I 2 I = -= 2_58 = I S I -- -!' I Hammerfest. i I..- ' I. I Vardø ! I i I _. --,! I : I X:: :::: = -I = = I ";;48 i 4 9 I '25 ' I = = 3 Iaa II 3 8.J 764 [2 _ _ I I l 5067 uken I - I - i I 27 I 844 L i) 9!J_.:. - I - - I - I l ! Sælsklnd kg. Hermetik kg * _ l I n..., C; Pl ::l C... e.o c t'i, rn t'il ' ' t"i t"'" ["I t'"" (J') m ;:Q' '"Tl o. ;:Q z. en A I. A t'il\ C2 l:tj m CJ ;:Q r.:j3. 0-:). '"I, '"I. en A t'il, ca. u Eij. t'il A. t'l'l Z -...)j._ = Makrei

8 8 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 5 januar 92 I samme uke ankom til Altona fiskemarked 26 fiskedampere med tilsammen pund. Fra Danmark ankom kun ca pund. Priserne var: Hyse I...,//6,78--3,50 pr. pund Il,45-2,96 Torsk I...,8-2, Il...,00--2,00 Kveite I... 7,00-9,00 Til Cuxhaven fiskemarked ankom 28 dampere og seilfartøier med til- Av fersk sild ankom til Altona nogen vognladninger blandet sild fra Skagen, formodentlig svensk sild, som blev solgt til M pr. pund. Fra England var ingen tilførsler. Registrering og merkning av fiskefartøier. sammen pund til en værdi av mark. Paa grund av Ved kongelig resolution av 7 desember 920 er det bestemt: de forholdsvis store tilførsler og L»At fiskeridirektøren i med- den forestaaende julehøitid gik priserne ne. d f t l l d l hold av 2, punkt 2 b, i lov om regi- l en ørs e a v e av u k en, men. dl 't Il d t strering og merkning av fiskefar- H traaa e a ere e ors-. _... d b d. EdI dd I føler av b ag en e nng. n amper a e desember 97 lndhl Vl- - dere bemyndiges til at meddele bl. a pun d rna k re. l F angs t erne. f N d t'ld l d f den l ra or sjøen var les go e ra. dette punkt omhandlede dis til pund. Fra Island pensahon fra merepligten i den k. t f nævnte lov, forsaavldt angaar baaan om 3 d ampere me d f anga er ra ' til pund. te med lndre nøter l selvstændlg P. dnft og hjemmehørende i nærmere nserne var:. betegnet distrikt. Hyse L... /6 0,59-3,9 pr. pund I Retten til at meddele dispensation Il...,,0,45-3,49 - skal dog ikke gjælde for baater, Torsk I... 0,4-2,00 som specielt er konstruert som not- Il ,30-,96 baater. Rødspætter I.. Sei ,60-4,70 0,64-2,4 Il. At denne resolution trær Kveite I... 5,70-0,90 Pigvar I...,,0,50-6,90 lvlakrel " 4,60--5,00 ikraft straks«. Nyfundlands fiskerier, Indberetning fra generalkonsulen i Montreal til Utenriksdepartementet, dat. 3 des Det meddeles fra Nyfundland at en stor del av den fisk, som blev opfisket i sidste sæson paa Labradorkysten og»cured«i Nyfundland, ikke har kunnet sælges. Dette skyldes dels pengekursen og dels den forholdsvis ringe avsætning paa det sydeuropæiske marked. Følgende 3 av Nyfundlandls betydeligste fiskefirmaer har maattet indstille sine betalinger: The Moulton Company, Burgee, (passiva $ 580.0'0), The Inkpen Clnpany, Burin, (passiva $ ), og The Lake Company, Fortune Bay, (passiva $ 90.00). Det har været tale om at den nyfundlandske regjering skulde komme fiskerinæringen til hjælp ved at garantere indkjøp av fisk til nærmere bestemte priser, og koloniens guvernør har hat konferencer angaaende dette spørsmaal med fiskeriministeren og bankmænd, men nogen avgjørelse foreligger, saavidt vites, end nu ikke. General-rapport om destørrenorskefiskerier(norw.fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni..,.,... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)...,... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)...,..., hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars.,...,.,.,,.. maal å 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ).,,,.. tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)...,... maal å 50 liier b. for østlandet (the South Coast)...,.,... maal å 50 liter 4. Drivgarnsfisket j Nordsjøen, juni-desember l )... idr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne, idr., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (SeapacKed mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) Kvantum I Totalfor uken til kvantum til / 92 I / 92 ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) AI makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinavis'{e marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included) Vi,d eftertryk av disse meddelelser maa.fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri og N. Nilssen & Søn. I 9 85

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere