Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, 1978 ------- ----------- --------- --- -------- -- ------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dorte Effersøe Gannik PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, 1978', som oprindeligt blev indsamlet af Dorte Effersøe Gannik, Instituttet for Social Medicin, Københavns Universitet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-4396). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)". Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-4396: Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, Primærundersøger: Dorte Effersøe Gannik. DDA udgave (ved Jan Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (684 respondenter, 251 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation. (192 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datamateriale, der blev indsamlet af Dorte Effersøe Gannik, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juni, 1998 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jan Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-4396: Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, 1978 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: sociale ressourcers betydning for sygdomsforløb; sygdomsforløb, sociale ressourcers betydning for; rygbesvær, sociale ressourcers betydning for; behandlingsadfærd ved rygbesvær; boligforhold og rygbesvær; uddannelsesforhold og rygbesvær; arbejdsforhold og rygbesvær; erhvervsmæssige forhold og rygbesvær; økonomiske forhold og rygbesvær; familieforhold og rygbesvær; fritidsinteresser og rygbesvær; kondition og rygbesvær; helbredstilstand og rygbesvær; sundhedsvæsenet, kontakt med; socialvæsenet, kontakt med; medicinforbrug og rygbesvær. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-4396: Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, Primærundersøger: Dorte Effersøe Gannik. DDA-4396, 1. udgave (ved Jan Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (684 respondenter, 251 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (192 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gannik, Dorte Effersøe. Central Forskningsenhed for Almen Praksis. Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gannik, Dorte Effersøe. KU: Institut for Social Medicin. Juliane Maries Vej 32, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: Sygekassernes Helsefond. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens emne er "sygdom i hverdagslivet", nærmere bestemt en beskrivelse af udbredelse og former for rygbesvær i befolkningen, sociale sammenhænge, behandlingsadfærd og andre folkelige reaktioner på rygbesværet. Gennem den her beskrevne spørgeskemaundersøgelse var det hensigten at etablere grundlag for udvælgelse af et mindre antal personer til personlige dybtgående interviews. Spørgeskemaundersøgelsen indgik i et større projekt, som endvidere omfattede en sygdomsforløbsundersøgelse samt en lokalsamfundsbeskrivelse, og som havde de overordnde mål: 1) At beskrive den primære social- og sundhedstjenstes foranstaltninger og støtte i forbindelse med forløbet af en gruppe af sygdomstilstande, som i særlig grad egner sig til formålet (ryglidelser). 2) At sammenholde denne beskrivelse med indsamlede data om de informelle ressourcers betydning i forbindelse med de samme sygdomsforløb, således at de to strukturers faktiske

8 samspil og/eller afhængighed belyses. 3) Evt. på det nævnte grundlag give mulighed for en vurdering af, hvorvidt og hvordan den primære social- og sundhedstjeneste ved ændret organisation eller arbejdsmetoder kan effektivisere sin indsats overfor de omhandlede sygdomme. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1036 enheder i oprindelig stikprøve; 352 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): 684. Yderligere oplysninger: Svarprocent: 66. Spørgeskemaet blev udsendt til 729 borgere i Næstved Kommune (517 skemaer returneret) samt til borgere i to boligområder, der i det almindelige lokale omdømme blev kendetegnet ved henholdsvis et højt (222 skemaer udsendt, 110 returneret) og et lavt (85 skemaer udsendt, 57 returneret) forbrug af sociale ydelser og lægeydelser. Datasættets størrelse: 684 respondenter; 251 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 79 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Spørgeskemaundersøgelsen blev gentaget med i alt væsentligt de samme spørgsmål til samme population 5 år efter, i Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc årige mænd og kvinder med bopæl i Næstved Kommune. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Klyngeudvælgelse. Spørgeskemaet udsendtes til borgere i Næstved Kommune, som med teknisk bistand fra Kommunedata blev udvalgt tilfældigt blandt indbyggere født i årene , dvs. i alderen år. Endvidere udsendtes skemaet til borgere i to boligområder, der i det almindelige lokale omdømme blev kendetegnet ved henholdsvis et lavt og et højt forbrug af sociale ydelser og lægeydelser; udvalget bestod af voksne i de samme aldersklasser (20-54 år) udtrukket af undersøgerne selv som en 25% systematisk stikprøve på Næstved folkeregister. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Næstved Kommune. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview; postal undersøgelse (selvadministreret). Besvarelserne fremkom efter to rykkerskrivelser samt personlig opfølgning af en del af ikke-svarerne ved den postale undersøgelse; ca. 50 skemaer er således besvaret gennem personlig interviewing. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Besvarelserne fremkom efter to rykkerskrivelser samt personlig opfølgning af en del af

9 ikke-svarerne ved den postale undersøgelse; ca. 50 skemaer er således besvaret gennem personlig interviewing. Dataindsamlingspersonale: Dataindsamlingen blev foretaget af primærundersøgeren. Vægtning: Yderligere oplysninger: Datamaterialet indeholder en vægtvariabel, som imidlertid har værdien 1 for samtlige respondenter. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Gannik, Dorte Effersøe. Central forskningsenhed for almen praksis. Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Gannik, Dorte og Jespersen, Marianne: Rygbesvær og sygdomsadfærd. Selvbehandling meget hyppig. Særtryk af Nordisk Medicin 95: ; 1980; (2) Gannik, Dorte og Jespersen, Marianne: Lay Concepts and Strategies for Handling Symptoms of Disease. A sample of adult men and women experiencing back pain symptoms. Scand J Prim Health Care 1984;2, pp ; 1984; (3) Gannik, Dorte; Jespersen, Marianne; Krasnik, Allan; Launsø, Laila og Sælan, Henrik: Opbrud i sundhedsvæsenet. København, Munksgaard; Sygebiblioteket; 1985; (4) Gannik, Dorte Effersøe: Situationel sygdom. Fragmenter til en social sygdomsteori baseret på en undersøgelse af ryglidelser. København, Disputats; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn; civilstand. Fødeår; antal børn; børnenes alder. Boligforhold: Boligform (lejet værelse, lejet lejlighed, lejet hus/forpagtet landejendom, andelslejlighed, eget hus/egen landejendom, andet); antal år i nuværende bolig; boligens størrelse i kv.m. og antal værelser; boligens stand (ny/moderne, ældre/moderniseret, ældre/ikke moderniseret); månedlig boligudgift. Husstandens karakteristika: Antal hjemmeboende børn. Arbejdssted: Transporttid; transportmiddel. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs). Respondentens erhverv; samlet ugentlig arbejdstid (inkl. bijobs); respondentes tidligere

10 erhvervsmæssige beskæftigelse; antal år i erhvervsarbejde. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Respondentens og ægtefælles/samlevers erhvervsuddannelse. INDLEDNING Undersøgelsen "Sociale ressourcers betydning for forløbet af sygdom, 1978" blev oprindelig foretaget af Dorte Effersøe Gannik, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet". DDA modtog datamaterialet sammen med et omfattende dokumentationsmateriale medio juni 1998 fra Dorte Gannik med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SAS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. I det oparbejdede materiale er en del oprindelige variable, som primærundersøgeren har konstrueret på basis af øvrige variable, udeladt. Manglende data I det orindelige datamateriale er der anvendt to koder for manglende data (MD), og under oparbejdningen er disse blevet omkodet efter følgende generelle retningslinjer:.r er omkodet til 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn).. er omkodet til 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I enkelte tilfælde, hvor denne omkodningspraksis er fraveget, vil det være noteret i kodebogens dokumentation af de pågældende variable. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi.

11 Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 4396 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 3 Fortløbende nummerering af respondenterne. Variablen er kodet i intervallet V0003 SEQ.NR OF SPSS CASE start 8, bredde 3 Primærundersøgerens løbenummer. Variablen er kodet i intervallet V0004 NAME OF SPSS FOR CASE start 11, bredde 8, tekstfelt Navn på kildefilen V0005 WEIGHT OF SPSS CASE start 19, bredde 1 Vægtning af respondenterne Vægtningen er 1 for alle respondenter

12 V0006 LØBENUMMER start 20, bredde 4 Løbenummer Variablen er kodet i intervallet Oplysninger om Dem selv, Deres familie og husholdning V0007 KØN start 24 Spm. 1: Køn % antal kode Mand Kvinde V0008 FØDEÅR start 25, bredde 2 Spm. 2: Hvornår er De født? Fødselsåret er angivet med de 2 sidste cifre i intervallet V0009 CIVILSTAND start 27 Spm. 3: Hvad er Deres nuværende ægteskabelige stilling? (Kun ét kryds). % antal kode Gift eller samlevende Ugift Fraskilt eller separeret Enke eller enkemand

13 V0010 ANTAL BØRN start 28, manglende data: = 9 Spm. 4A: Har De børn? Nej (gå til spm. 6 (V19)) barn børn børn børn børn børn børn eller flere børn Uoplyst svarprocent: 99 V0011 YNGSTE BARNS ALDER start 29, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V10 Spm. 4A: Har De børn? Hvis JA, skriv børnenes alder her, den yngste først: Yngste barns alder Barnets alder er angivet i antal år fra yngste til sjetteyngste barns alder. Yngste barns alder er kodet i intervallet = under 1/2 år = over 1/2 år osv = uoplyst (7 tilfælde) = irrelevant (172 tilfælde). V0012 NÆSTYNGSTE BARNS ALDER start 32, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V10 Spm. 4A: Har De børn? Hvis JA, skriv børnenes alder her, den yngste først: Næstyngste barns alder

14 Barnets alder er angivet i antal år fra yngste til sjetteyngste barns alder. Næstyngste barns alder er kodet i intervallet = under 1/2 år = over 1/2 år osv = uoplyst (7 tilfælde) = irrelevant (287 tilfælde). V0013 TREDIEYNGSTE BARNS ALDER start 35, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V10 Spm. 4A: Har De børn? Hvis JA, skriv børnenes alder her, den yngste først: Tredieyngste barns alder Barnets alder er angivet i antal år fra yngste til sjetteyngste barns alder. Tredieyngste barns alder er kodet i intervallet = under 1/2 år = over 1/2 år osv = uoplyst (5 tilfælde) = irrelevant (528 tilfælde). V0014 FJERDEYNGSTE BARNS ALDER start 38, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V10 Spm. 4A: Har De børn? Hvis JA, skriv børnenes alder her, den yngste først: Fjerdeyngste barns alder Barnets alder er angivet i antal år fra yngste til sjetteyngste barns alder. Fjerdeyngste barns alder er kodet i intervallet = under 1/2 år = over 1/2 år osv = uoplyst (1 tilfælde) = irrelevant (634 tilfælde). V0015 FEMTEYNGSTE BARNS ALDER start 41, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V10

15 Spm. 4A: Har De børn? Hvis JA, skriv børnenes alder her, den yngste først: Femteyngste barns alder Barnets alder er angivet i antal år fra yngste til sjetteyngste barns alder. Femteyngste barns alder er kodet i intervallet = under 1/2 år = over 1/2 år osv = irrelevant (672 tilfælde). V0016 SJETTEYNGSTE BARNS ALDER start 44, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V10 Spm. 4A: Har De børn? Hvis JA, skriv børnenes alder her, den yngste først: Sjetteyngste barns alder Barnets alder er angivet i antal år fra yngste til sjetteyngste barns alder. Sjetteyngste barns alder er kodet i intervallet = under 1/2 år = over 1/2 år osv = irrelevant (681 tilfælde). V0017 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V10 Spm. 4B: Har De hjemmeboende børn? Hvis JA, hvor mange? Nej barn børn børn børn børn Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73

16 V0018 BØRN I DAGINST EL PLEJE start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V10 Spm. 5: Er nogle af Deres børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave? Hvis JA, hvor mange? Nej barn børn børn børn Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 V0019 UDVIDET HUSSTAND start 51, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Bor der andre i Deres husstand - når vi bortser fra evt. ægtefælle/samlever og børn? Nej Ja Uoplyst Irrelevant/uoplyst? svarprocent: 98 V0020 HUSSTANDSMEDL UDOVER FAM start 53, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19 Spm. 6: Bor der andre i Deres husstand - når vi bortser fra evt. ægtefælle/samlever og børn? Hvis JA. angiv hvem (f.eks. søster, hushjælp. logerende): Far og/eller mor + søskende Svigerforældre samt svogre/svigerinder Andre familiemedlemmer eller slægtninge Venner/veninder(ikke samlever)

17 - privatkollektiv Flere af ovennævnte kategorier Hushjælp, husbestyrerinde, ung pige Logerende (hvis logerende, kodes V19 = 1, uanset svaret her). Logerende ikke husstand Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0021 HUSLIG ANSVARSFORDELING start 55, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvem har sædvanligvis ansvaret for, at den daglige husholdning fungerer? (Kun ét kryds) Jeg har hovedansvaret Min ægtefælle/samlever har hovedansvaret Vi deler ansvaret ligeligt Andre har hovedansvaret (f.eks. søster, hushjælp), hvem: Forældre (far og/eller mor) Andre har hovedansvaret (f.eks. søster, hushjælp), hvem: Andre (inkl. kollektiv) Uoplyst svarprocent: 99 V0022 EGEN DAGL ARB.TID I HUSH start 56, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor mange timer bruger De, Deres evt. ægtefælle og andre i husstanden gennemsnitligt om dagen til huslige gøremål? (Madlavning, opvask, rengøring, indkøb, tøjvask, pasning af små børn). Bruger selv gennemsnitligt antal timer om dagen: Her kodes antal timer. Rundes opad, dvs. 2 1/2 = Ingen timer time timer timer timer timer timer timer timer eller flere Uoplyst

18 svarprocent: 86 V0023 SAML DAGL ARB.TID I HUSH start 57, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm.8: Hvor mange timer bruger De, Deres evt. ægtefælle og andre i husstanden gennemsnitligt om dagen til huslige gøremål? (Madlavning, opvask, rengøring, indkøb, tøjvask, pasning af små børn). Min ægtefælle/samlever bruger gennemsnitligt antal timer om dagen: Her kodes antal timer. Rundes opad, dvs. 2 1/2 = Ingen timer time timer timer timer timer timer timer timer eller flere Uoplyst (hvis gift eller samlevende) Irrelevant svarprocent: 64 V0024 BØRN DAGL ARB.TID I HUSH start 59, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm.8: Hvor mange timer bruger De, Deres evt. ægtefælle og andre i husstanden gennemsnitligt om dagen til huslige gøremål? (Madlavning, opvask, rengøring, indkøb, tøjvask, pasning af små børn). Hjemmeboende børn bruger tilsammen gennemsnitligt antal timer om dagen: Her kodes antal timer. Rundes opad, dvs. 2 1/2 = Ingen timer time timer

19 timer timer timer timer timer Uoplyst (hvis hjemmeboende børn, uanset alder) Irrelevant svarprocent: 34 V0025 ANDR DAGL ARB.TID I HUSH start 61, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19 Spm.8: Hvor mange timer bruger De, Deres evt. ægtefælle og andre i husstanden gennemsnitligt om dagen til huslige gøremål? (Madlavning, opvask, rengøring, indkøb, tøjvask, pasning af små børn). Evt. andre bruger gennemsnitligt antal timer om dagen: Her kodes antal timer. Rundes opad, dvs. 2 1/2 = Ingen timer time timer timer timer timer timer timer eller flere Uoplyst (hvis andre i husstanden) Irrelevant svarprocent: 11 V0026 FREMMED HJÆLP start 63, manglende data: = 99 Spm. 9: Har De ansat fremmed hjælp i huset (f.eks. ung pige, rengøringshjælp, babysitter)? Hvis JA, hvor mange timer ugentligt i alt: Nej time timer timer

20 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Uoplyst svarprocent: 99 Bolig og daglig transport V0027 ANTAL ÅR PÅ NÆSTVED-EGN start 65, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 10: Hvor længe har De boet på Næstved-egnen? Antal år: Antal år kodet i intervallet = under 1/2 år. 01. = over 1/2 år osv. 99. = uoplyst (7 tilfælde). V0028 BOLIGFORM start 67, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvordan bor De? (Kun ét kryds) I lejet værelse I lejet lejlighed I lejet hus/forpagtet landejendom I andelslejlighed I ejerlejlighed

21 I eget hus/egen landejendom Andet, beskriv nærmere - inkl. fælleshusholdning, institution Uoplyst svarprocent: 99 V0029 ANTAL ÅR NUVÆRENDE BOLIG start 68, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 12: Hvor længe har De boet i Deres nuværende bolig? Antal år: Antal år kodet i intervallet = under 1/2 år. 01. = over 1/2 år osv. 99. = uoplyst (3 tilfælde). V0030 BOLIGS STØRRELSE I KV.M. start 70, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 13: Hvor stor er boligen? Ca. antal kvadratmeter: Boligens størrelse er angivet i intervallet kv.m., dette er uden garage og udhus, men med bryggers = uoplyst (37 tilfælde) V0031 BOLIGS STØRRELSE ANT VÆR start 73, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 13: Hvor stor er boligen? Antal værelser (bortset fra køkken, W.C./bad og entre): Boligens størrelse i antal værelser inkl. bebolige kælderog loftsværelser, men uden køkken, W.C/bad, entre, bryggers og kælder værelse værelser værelser værelser værelser værelser værelser værelser eller flere Uoplyst

22 Irrelevant/uoplyst? svarprocent: 93 V0032 BOLIGKARAKTERISTIK start 75, manglende data: = 9 Spm. 14: Er boligen? (Kun ét kryds). Ihvertfald moderne, hvis efter Ny. moderne Ældre, men moderniseret Ældre, ikke moderniseret Uoplyst svarprocent: 99 V0033 MND. BOLIGUDGIFT start 76, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 15: Hvor stor er den månedlige boligudgift (inkl. varme og evt. afdrag og skatter)? Der kodes som svar, uanset om boligsikring er medregnet. Her kodes det angivne beløb i hele kroner. Hvis eller mere = Boligudgiften er kodet i intervallet = uoplyst (63 tilfælde). V0034 NORMAL DAGL TRANSP.TID start 80, manglende data: = 9 Spm.16: Hvor lang tid bruger De dagligt på transport frem og tilbage (i alt) mellem bopæl og arbejdsplads? (Kun ét kryds). Hvis flere krydser, prioriteres "har kørsel som erhverv" Har ikke arbejde uden for hjemmet (gå til spm. 18 (V36)) Andet minutter eller derunder minutter minutter timer Mere end 2 timer Har skiftende arbejdssteder Har kørsel som erhverv (chauffører,

23 repræsentanter og lignende) Uoplyst svarprocent: 98 V0035 DAGL TRANSPORTMIDDEL start 81, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34 Spm. 17: Hvilket transportmiddel bruger De hovedsagligt for at komme til og fra arbejde? (Kun ét kryds) Går Cykler Knallert eller motorcykel Bil Tog Bus Andet eller kombination, angiv hvad: Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 Uddannelse, erhvervsarbejde og daglige arbejdsforhold V0036 SKOLEUDDANNELSE start 83, manglende data: = 9 Spm. 18: Hvilken skoleuddannelse har De? (Kun ét kryds). Kombinationer kodes som "højste" kategori. Handelseksamen placeres mellem 5 og 6, dvs. realeksamen er højere. Ungdomsskole + højskole lægges til, med hele tiden klasse eller derunder klasse eller mellemskoleeksamen klasse Teknisk forberedelseseksamen Udvidet teknisk forberedelseseksamen Real-, pigeskole- eller præliminæreksamen Studenter- eller HF-eksamen

24 Andet, beskriv nærmere: (inkl. handelseksamen 1 år) Uoplyst svarprocent: 99 V0037 ERHVERVSUDD. FULDF. start 84, manglende data: = 9 Spm. 19: Har De fuldført en erhvervsuddannelse? Nej (gå til spm. 21 (V41)) Nej, er stadig under uddannelse Ja Uoplyst svarprocent: 98 V0038 HVILKEN ERHVERVSUDD. start 85, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V37 Spm. 19: Har De fuldført en erhvervsuddannelse? Hvis JA, hvilken/hvilke uddannelser drejer det sig om, og hvor lang tid varede den/de (anfør hvis flere uddannelser)? Uddannelsens art: Hvis flere uddannelser kodes den vigtigste, dvs. i almindelighed den længstvarende, i tvivlstilfælde, hvad der ligger til grund for nuværende erhverv. Videregående erhvervsuddannelse, som forudsætter en tidl. gennemgået erhvervsudd., f.eks. lærlingeuddannelse, kodes efter (varighed af) overbygningen, dog ikke når det gælder "yderligere kvalificering indenfor samme fag" (almindeligt avancement) Akademisk eller længerevarende teoretisk uddannelse (fortrinvis gl. højere læreanstalt) Kortere teoretisk uddannelse (1-4 år) (teknikum-ingeniør, merkonom, socialrdg., sygepl.,skibsmægler, pædagoger, bygn.konstr., folkeskolelærere, fysioterapeuter, omsorgspædagog, hosp.laborant, programmør, maskinmester,værkførereksamen, lokomotivfører, højere handelseksamen)

25 Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor administration, økonomi, handel og kontor Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor industri og håndværk (maskinist, slagter og skrædder) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor trafik og kommunikation (post, DSB, KTAS, SAS) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor sundhedsvæsen (3-årig barneplejerske, 3-årig klinikassistent, 3-årig lægesekretær, 3-årig defektrice, 3-årig omsorgsass., tandtekniker, apotekerass.) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri (gartner) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor tjensetydelser og service (tjener, frisør, fotograf, økonoma, kok, oldfrue) Kortvarige uddannelser til og med 1 års varighed (1-årig barneplejerske, 1-årig lægesekretær, tekn.ass. 1-2 år, 1-årig klinikass., fængselsbetjent, 1-årig omsorgsass., sygehjælper, tekn.tegner 1-2 år) Specialarbejderuddannelse, tillæring Under uddannelse (lærlinge og elever) Ingen uddannelse Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0039 ERHVERVSUDD.VARIGHED start 88, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. 19: Har De fuldført en erhvervsuddannelse? Hvis JA, hvilken/hvilke uddannelser drejer det sig om, og hvor lang tid varede den/de (anfør hvis flere uddannelser)? Uddannelsens varighed: Her kodes uddannelsens eller uddannelsernes samlede varighed som angivet i antal år. Halve år rundes op Ingen uddannelse eller mindre end 1/2 år år år

26 år år år år år år eller mere Uoplyst Irrelevante svarprocent: 96 V0040 BRUG AF ERHVERVSUDD start 90, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. 20: Har De arbejdet indenfor det erhverv, De er uddannet i? (Kun ét kryds). Brug af (sidste) erhvervsuddannelse (hvis i tvivl) Nej, har ikke arbejdet indenfor erhvervet Ja, arbejder nu indenfor erhvervet Ja, har tidligere arbejdet indenfor erhvervet - for 8 år eller mere siden Ja, har tidligere arbejdet indenfor erhvervet - for 8 år eller mindre siden Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0041 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD start 92, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9 - spørgsmål 21 og 22 (V41-V43) besvares kun af gifte/samlevende Spm. 21: Har Deres ægtefælle/samlever fuldført en erhvervsuddannelse? Hvis JA, hvilken/hvilke uddannelser drejer det sig om, og hvor lang tid varede den/de (anfør, hvis flere uddannelser)? Uddannelsens art: Hvis flere uddannelser kodes den vigtigste, dvs. i almindelighed den længstvarende, i tvivlstilfælde, hvad der ligger til grund for nuværende erhverv. Videregående erhvervsuddannelse, som forudsætter en tidl. gennemgået erhvervsudd., f.eks. lærlingeuddannelse, kodes efter (varighed af) overbygningen, dog ikke når det gælder

27 "yderligere kvalificering indenfor samme fag" (almindeligt avancement) Akademisk eller længerevarende teoretisk uddannelse (fortrinvis gl. højere læreanstalt) Kortere teoretisk uddannelse (1-4 år) (teknikum-ingeniør, merkonom, socialrdg., sygepl.,skibsmægler, pædagoger, bygn.konstr., folkeskolelærere, fysioterapeuter, omsorgspædagog, hosp.laborant, programmør, maskinmester,værkførereksamen, lokomotivfører, højere handelseksamen) Udokumenteret kode Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor administration, økonomi, handel og kontor Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor industri og håndværk (maskinist, slagter og skrædder) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor trafik og kommunikation (post, DSB, KTAS, SAS) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor sundhedsvæsen (3-årig barneplejerske, 3-årig klinikassistent, 3-årig lægesekretær, 3-årig defektrice, 3-årig omsorgsass., tandtekniker, apotekerass.) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri (gartner) Lærlinge og EFG-uddannelse indenfor tjensetydelser og service (tjener, frisør, fotograf, økonoma, kok, oldfrue) Kortvarige uddannelser til og med 1 års varighed (1-årig barneplejerske, 1-årig lægesekretær, tekn.ass. 1-2 år, 1-årig klinikass., fængselsbetjent, 1-årig omsorgsass., sygehjælper, tekn.tegner 1-2 år) Specialarbejderuddannelse, tillæring Under uddannelse (lærlinge og elever) Ingen uddannelse Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V0042 ÆGTEFÆL ERH.UDD VARIGHED start 95, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 - spørgsmål 21 og 22 (V41-V43) besvares kun

28 af gifte/samlevende Spm. 21: Har Deres ægtefælle/samlever fuldført en erhvervsuddannelse? Hvis JA, hvilken/hvilke uddannelser drejer det sig om, og hvor lang tid varede den/de (anfør, hvis flere uddannelser)? Uddannelsens varighed: Her kodes uddannelsens eller uddannelsernes samlede varighed som angivet i antal år. Halve år rundes op Ingen uddannelse eller mindre end 1/2 år år år år år år år år år eller mere Uoplyst Irrelevante svarprocent: 78 V0043 ÆGTEFÆLLE I ERHVERV start 97, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 - spørgsmål 21 og 22 (V41-V43) besvares kun af gifte/samlevende Spm. 22: Arbejder Deres ægtefælle/samlever? (Kun ét kryds). Sygemeldt kodes som ellers i beskæftigelse eller uoplyst Ja, fuldtids (30 timer eller mere om ugen) Ja, deltids (mindre end 30 timer om ugen) Er hjemmearbejdende husmor/husfar Er arbejdsløs Er pensionist Er under uddannelse Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 82

29 Vedrører hovedbeskæftigelse Spørgsmål (V45-V88) vedrører hovedbeskæftigelsen. Spørgsmål (V45-V88) besvares kun af erhvervsaktive, ikke af pensionister, hjemmearbejdende, uddannelsessøgende og værnepligtige. V0044 HOVEDSTILLING start 99, manglende data: = 99 Spm. 23: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse i øjeblikket (der ses bort fra ferie, orlov, sygdom og arbejdsløshed)? (Kun ét kryds) Selvstændig erhvervsdrivende Medhjælpende hustru/ægtefælle Funktionær, tjenstemand inkl. kontorelev Faglært arbejder inkl. lærlinge Ufaglært arbejder, husassistent o.l Anden erhvervsaktivitet Pensionist (gå til spm. 40 (V89)) Hjemmearbejdende husmor/husfar (uden andet arbejde) (gå til spm. 40 (V89)) Under uddannelse (gå til spm. 40 (V89)) Værnepligtig (gå til spm. 40 (V89)) Uoplyst svarprocent: 99 V0045 FAG start 101, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V44 Spm. 24: Hvad er Deres erhverv (f.eks. jernbanearbejder, kontorassistent)? Spm. 25: Hvad består arbejdet i (f.eks. sporskiftning, rangering & sammenkobling af togvogne; pasning af omstillingsbord & regnskabsføring)? Giv en kort beskrivelse: Oversigt over fag, der indgår i 18 faggrupper Se note: 1 Selvstændig erhvervsdrivende Gårdejere

30 Mindre håndværk Detailhandel Vognmand Servicevirksomhed Revisorer, advokater, arkitekter, ingeniører, læger mv. Medhjælpende hustru/ægtefælle Medhjælpende hustru: Gårdejere Medhjælpende hustru: Mindre håndværk Medhjælpende hustru: Butik Medhjælpende hustru: Servicevirksomhed Funktionær, tjenestemand inkl. kontorelev Landbrugskonsulent, landbrugskandidat, kontrolassistent, agronom Ledende personale i staten og kommunernes administration Rektorer, skoleinspektør, faginstruktør, højskoleforstander, kursusleder Lærer ved anden undervisning Lærer ved børneskoler og gumnasier Børnehavelærinde, fritidshjemslærer, klubpædagog Bibliotekar, arkivar, museumsinspektør, biblioteksassistent Geolog, geodæt. meteorolog, fysiolog, psykolog, filolog Kordegn, kirkesanger, klokker Officer af A- og B-linjen Værnepligtig befalingsmand: konstabel, sergent Leder i civilforsvaret Læger Tandlæger Sygeplejeske, jordmoder, sundhedsplejeske Plejer, sygehjælper, omsorgsassistent Klinikassistent Toldbetjent, fiskeribetjent Politibetjent, fængselsbetjent, sognefoged, overbetjent Socialrådgiver 'Guldsnore' i jernbane-, sporvejs- og postvæsen: assistent, overassistent, trafikkontrollør, overmontør, telefonovermontør i KTAS, overpostbud 'Sølvsnore' i jernbane-, sporvejs- og postvæsen: stationspasser, portør, magasinforvalter, postbud telefonmontør i KTAS Elektrofører, lokomotivfører, lokomotivfyrbører, vognstyrer Chauffør der er tjenstemand, falckredder Overordnede bank- og sparekassefunktionærer Øvrige bank- og sparekassefunktionærer Journalist, redaktør, pressefotograf mm., bladtegner Kaptajn, skibsfører, styrmand, lods

31 Radiotelegrafist, telegrafist Havnefoged, fyrmester, -assistent, brofoged Professionelle sportsfolk, træner: travelev, jockey, cykelrytter Økonoma, køkkenchef, oldfrue på hospital, medhj. forstanderkone Overordnede kontorfunktionær: kontorchef, afdelingschef, prokurist Bogholder Kasserer Revisor, regnskabsfuldmægtig, fuldmægtig Kontorist, kontorassistent Overordnet butiks- og handelspersonale Repræsentant, agent, akkvisitør Ekspedient, ekspeditrice Arkitekt, bygningskonduktør, konstruktør, landinspektør Ingeniør, civilingeniør, kemiker i industri, brygmester Farmaceut, dispensator, provisor Maskinmester, -assistent på land Værkfører, formand, forvalter Tekniske funktionærer: filmtekniker, konservator, vinkyper Dekorator, dekorationskonsulent Laborant, apoteksassistent, laboratorieformand, laborantmester Teknisk tegner, teknisk assistent, typograf, kartograf Andre funktionærer: reklametegner, boligkonsulent, vicevært, varmemester, vagtmand Faglært arbejder inkl. lærling Gartner Slagter, pølsemager, tarmrenser Bager, konditor Buntmager, -syerske, pelsbereder Typograf, skriftstøber, stereotypør, bogtrykker, sætter, trykker Bogbinder, linierer Smed, grovsmed, klejnsmed, pladesmed, svejser, rørlægger Maskinarbejder, værktøjsmager, skruestikarbejder, maskinbygger mv Mekaniker(radio-, elektro-) Automekaniker, cykelmekaniker Former, håndformer Gørtler, metalstøber, metaltrykker Murer Tømrer Maler, bygningstapetserer, autolakerer, vognmaler Glarmester Blikkenslager Elektriker, luftledningsmontør, liniefører, reperatør på el-værk Linoleumspålægger

32 Kok Frisør, barber Faglært arbejder og lærling uden nærmere angivelse Ufaglært arbejder, husassistent o.l Gartneriarbejder, -medhjælper Vaskeriarbejder, strygerske Bogbinderjomfru Jord- og beton arbejder, jernbinder Murerarbejdsmand Vejarbejder Sømand(dækspersonale): matros, bådsmand, tømmermand Kahytsjomfru Chauffør, kusk, falckredder Lager- og pakhusarbejder Kranfører, traktorfører undt. i landbrug, gaffeltruckfører, gravemester Smørrebrødsjomfru Servitrice Rengørings- og køkkenpersonale, medhjælper i børnehave Husmoderafløser, dagplejemoder, hjemmehjælper, omsorgsmedhjælper Husassistent(i private hjem), ung pige, au pair pige Fabriksarbejder og andre ufaglærte arb.: arbejdsmand, tankpasser, medhj. hos fragtmand, tækker, depotassistent, arbejdsdreng, freelance repræsentant, demonstratrice, ekspeditrice/medhj. i forretning Ufaglært uoplyst Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0046 ARBEJDSTID I HOVEDJOB start 105, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44 Spm. 26: Hvilken arbejdstid har De normalt? (Kun ét kryds). Arbejdstid i hovedjob. Der ses bort fra, om der arbejdes hver dag, klokkeslettet er afgørende. Fast morgenarbejde før kl. 6 kodes Almindelig dagtid (ml. kl. 6 og 18) Fast aften- eller natarbejde Regelmæssigt skiftende arbejdstider, herunder skiftehold

33 Uregelmæssigt skiftende arbejdstider Andet, beskriv nærmere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0047 I/UDENFOR ERHVERV D.D. start 107, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44 Spm. 27: Er De for tiden fraværende fra arbejde? (Kun ét kryds) Nej (spm. 27A (V48) besvares ikke) Ja, på grund af sygdom (spm. 27A (V48) besvares ikke) Ja, på grund af ferie (spm. 27A (V48) besvares ikke) Ja, på grund af arbejdsløshed (gå til spm. 27A (V48)) Andet - herunder barselsorlov (spm. 27A (V48) besvares ikke) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V0048 HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS start 109, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44, V47 Spm. 27A: Er De for tiden fraværende fra arbejde? Hvor længe har De været arbejdsløs? Mindre end 1/2 år /2 år til 1 år år til 2 år år eller derover Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5

34 Vedrørende nuværende arbejdsplads -- De følgende spørgsmål vedrører Deres nuværende arbejdsplads. (Hvis De er arbejdsløs nu, skal De besvare spørgsmål (V49-V72) udfra forholdene på Deres sidste arbejdsplads). V0049 VIRKSOMHEDENS STØRRELSE start 111, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44 Spm. 28: Hvor stor er den virksomhed, De arbejder i? (Kun ét kryds). Angives i antal ansatte ansatte (egen virksomhed) ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0050 PRIVAT/OFFENTL VIRK.HED start 113, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44 Spm. 28A: Er virksomheden? Offentlig Privat Andet, beskriv nærmere: (herunder koncessioneret og selvejende institutioner) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0051 BRANCHE

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere