Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare. Hele sæsonens utbytte til 19 Uken november. november utgjør saaledes maal - mot i derav er ~rrrsildfiskerr slog fremdeles maal iset til eksport - mot ~ godt til paa Svinøhavet tirsdag og i og maal onsdag; torsdag avtok det noget, I solgt til fabrikkerne - mot i fredag fiskedes meget litet og lørdag 1909, mens det saltede parti utgjør nærmest ingenting. Man antok, at tønder mot i 1909 fisket hindredes ved at silden stod dypt, og i hvortil maaneskin og stor sjøgang igjen Nordland leverte det største kvanskulde bidra. Lørdag var der imidlertid turn i uken, maai. I Tysfjorbra fornemmelse ved Storholmen utfor den er i uken gjort 5 større og 15 Aalesund, altsaa nordenfor Svinøhavet, mindre notstæng, men kun smaa sild, og paa Griphavet utfor Kristiansund der sælges til 3 kr. maalet. I Meløyfik de 7 drivere, som fisket der, 28 fjordene er baade litt notfiske og bra maal i gjennemsnit. Silden fra Svinø- garnfiske - garnsilden er kr. havet førtes for det meste til Aale- maalet -, i Rødøy litt notfiske, i sund, som siden fiskets begyndelse har Sjonen-Nesna er et ujevnt men delfaat tilført maal; resten gik til vis meget godt garnfiske. Her er Moldøen, Florø: Søndre 8ø11(1møre, mens samlet 20 notbruk og 250 garnbaater. Nr. 47 indført 2780 skj., der betaltes med 2 1 / 2 til 3 kr. skjeppen; noget var fisket i Stavanger amt, litt mere i Søndre Bergellhus. Kvaliteten lavere end tidligere. Bankfisket fra Aalesund var ubetydelig i uken, da næsten alle dampskibe og motorbaater sluttet for at ta fat i storsildfisket. Kveite mangler dog ikke paa bankerne, et dampskib kom ind med 5000 kg. Nu er sæsonen inde for to l' s k e fiskets begyndelse i Vestfinmarken og Tromsø amt, men utbyttet er hittil ringe under det heftige stormveir, der har gaat over Finmarken i de sidste uker. Der meldes dog om, at der er ret bra med torsk under land og tildels inde i fjordene, men virksomheten er endnu meget ringe. Kristiansund fik de henimot 300 maal, I Tysfjorden er hele 60 notbruk og Veiret. Meteorologiske bsersom fiskedes paa Griphavet. Priserne 50 garnbaater, i Meløyfjorden 10 not- v ato ri um beretter: gik ned fra 22 kr. maalet mandag til bruk og 80 garnbaater, saa virksom- I likhet med, hvad vi flere ganger omkring 12 kr. torsdag i Aalesund, for heten fremdeles er ganske betydelig. har set i den senere tid, begyndte uken lørdag igjen at hæve sig til 14 kr. I Sildoljefabrikkerne faar nu anledning med stormveil' paa Syd- og Vestkysten. Kristiansund var prisen lørdag 15 kr. til at kjøpe nogenlunde billig raastof, Allerede søndag var vinden meget sterk Der er allerede over 270 drivere i og en hel del av silden faar denne paa Sydvestkysten, og i løpet av natten virksomhet, -og nogen forøkelse avflaaten anvendelse, noget eksporteres i is, og forplantet stormen sig til hele strækvil endnu finde sted, likesom fremmede amtets ukesaltning er 7350 tønder. I ningen fra den ~;;yenske grænse til Stat. kjøpere, som hittil ikke har indfundet Namsenfjorden fiskes der noget smaa- Vinden var østlig eller sydøstlig og sig i videre antal, herefter vil komme sild, der sælges for 3 til 3 1 / 4 kr. maa- ledsaget av snefald paa Skagerakkysten. tilstede. Hvis fisket tar sig op igjen, let; i Leksviken er fisket 700 maal Endnu tirsdag morgen hadde flere hvad der formentlig kun er et tidsspørs- garnsild i uken, hvilket alt er iset til steder sterk vind; men derefter indmaal, vil der saaledes blifuld virk- eksport og betalt med 15 til 22 1 / 2 kr. traadte roligere forhold, og senere har somhet efter tidligere aars maalestok. maalet. I søndre Trondhjems amt er der hele tiden blæst laber eller svak Til 19/11 er fangsten opgjort til fisket nu meget litet i herrederne Aa- landvind baade syd og vest paa landet. mual, hvorav er iset til eksport fjorden, Bjørnør og i Skjørnfjorden og gsaa det nordenfjeldske fik tildels og 2425 maai saltet, Litt er gaat til bestaar mest i smaa notstæng og et I sterk sydøstlig vind i løpet av manhjemmebruk. Forsøksvis er noget iset ubetydelig garnfiske. Mens notsilden dagen. Tirsdag og onsdag angaves sild sendt over Bergen med jernbanen i Bjørnør er smaasild og sælges for der endnu frisk vind i Lofoten. Fortil Tyskland, mens som almindelig det 3 kr., er den større i Skjørnfjorden og øvrig har der hersket østlige vinde av allermeste gaar sjøveien til Hambul'g opnaar kr. til isning. I Aa- ringe styrke og klart veil' paa kysterne og Hull. fjorden holder den sig mellem 4 og 9 av disse landsdele med undtagelse av Fetsildfisket har i uken git en kr. maalet. lørdag, da man hadde frisk sydvest optat fangst - av maal, hvorav - Brislingfisket er yderst smaat med regn i Romsdals amt er iset til eksport, maal overalt, Stavanger fik i sid ste uke kun Paa kysten av Tromsø amt har der --,--

2 312 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 23 novbr været rolig veu' hele uken. I Finmarken hadde man ogsaa rolige velrforhold i den første halvpart; men torsdag indtraadte frisk nordostlig vind, eler efterhaanden tiltok i styrke og fredag var vokset til storm over hele 0stfinmal'ken. I Vestfinmarken var vindstyrken mindre. Lørdag løiet vinden av. Ef ter at stormveiret først i uken hadde bragt temperaturen op, har der hersket normale temperaturforhold. Paa kysterne har termometret vist nogen varmegrader, mens der inde i landet har været nogen kuldegrader. Kun de nordligste lanclsdele har hat strengere kulde. Fetsildfisket. Beretninger. Fra lensmanden i Bjørnør, dat. 16 novbr.: Tilstede ved ukens slutning 225 garnbaater med 500 mand, 8 notbruk med 120 mand og 8 kjøpefartøier, hvorav 2 dampskibe. Forøvrig _ henvises til opslag 44. Telegrammer. fornemmelse. Silden antages staa dypt, maaneskin og sjøgang at hindre. pslag /11 : Storsildfisket vestkysten: Lørdag til Kristiansund fra Griphavet 5 dampskibe 1 motol'baad maal, pris l:') kr. Fetsildfisket. pslag 44. Trondhjem 19/ 11 : Aafjorden sidste uke garnfiske 1/ 2-2, midc1elfangrt 1 maai. I uken opfisket 700 maai, hvorav garnsild 110, notsild 590. Herav iset 350 maal, solgt sildoljefabrik 60 maal, saltet handelsvare 290 tdl'. l\lerhr 4-5, pris 4-9. Totalkvantum maai. Hvorav iset 8960, solgt sildolj efabrik 1100, saltet handelsvare tdr. Bjørnør sidste uke sat 4 mindre notstæng garnfiske fra 0-1, middelfangst 1/ 2 maai. I uken opfisket 600 maal, hvorav gamsild 200, notsild 400 maa1. Herav solgt sildolj efabrik 400 maal, saltet handelsvare 250 tdr. Merker 4-6, pris gm'nsild 12, notsild 3. Totalkvant1ll1l maal, hvorav iset maal, solgt siljoljefabrik 2300 maal, saltet handelsvare tdl'. Skjørnfjorden sidste uke sat 1 mindre notstæng, garnfiske ubetydelig. I uken antages opfisket 2850 maal notsild. Alt is8t. Pris Mærke 3-4. Totalkvantum maal, hvorav iset maal, solgt sildoljefabrik 2320 maal, saltet handelsvare tell pfisket ialt inden amtet maal, hvorav iset maal, solgt sildoljefabrik 5720 maal, saltet handelsvare tdr. Stiftamtmanden. pslag 46. Stenkjær 19/ u : psynsbetjenten Leksviken telegraferer: Sidste uke opfisket 700 maal garnsild, iset og sendt via Trondhjem. Ialt opfisket 2267 maal. Pris Tilstede 70 gal'llbaater med 205 mand, Storsildfisket. 5 kjøpere. Politimesteren. pslag / : U Storsildfisket vestkysten: pslag47. Namsos 19/11 : Sildefiske Vemund- Idag fremdeles godt fiske Svinøhavet. Dags- vik: Siden sidste indberetning stængt og optat pris Aalesund 13 kr. maalet. Utenbys kjøpere ca maai, 75 iset solgt 3.75, 380 tønder mangler. Børsen melder: Snart kjøpemallge1. saltet 6-8 kr. 100 maal kreatur,;ild 3.00, 2600 maal solgt sildoljefabrikker pslag /11 : Storsildfisket vestkysten: 5 laas uoptat 3200 maal. 6 notbruk, 2 l,jø- Idag til Kristiansund 1 dampskib 50 maal, pere, dagspris kr pfisket ialt Namstørrelse 550, fangstplads 4 mil NNV av Grip dalen maai, hvorav 7585 iset, saltet ryr. Til Aalesund 40 dampskibe tønder, 2600 maal solgt sildoljefabrik. maal, 00 motorbaater maal, pris Politimesteren / 2 kr. maalet. Fangstplads, stør , '10, og Importen av saltet makrei til Boston utgjorde til 2 novbr tønder mot i , , 1907 ]6732, og Sildefisket i Bohuslen. Storsildfisket begyndte i Bohuslfm 2 novbr. med fangster paa tilsammen 100 hl. Først i sidste uke blev det imidlertid noget nævneværdig fiske og totalfangsten til 19 ds, var 1485 hl., hvorav intet blev saltet. Pris kr. h1. Det hollandske sildefiske. I uken, som endte 16 ds., bragtes tillands tønder mot og i de to foregaaende uker. Totalfangsten til nævnte dato utgjør tønder mot ifjor og i Det ty s k e s i Ide fis k e. Telegram om sidste ukes fangst er ikke indløpet, idet bladet gaul' i pre'ssen. Den hver uke utarbeidede oversigtstabelover sildefiskeri erne utelates denne uke paa grund av usikkerheten med hensyn til det saltede kvantum i Yarmouth og Lowestoft iaar og ifjor. Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull, 18 november. Det- britiske sildefiske i uken endt 18novbl'. Yarmouth oglowestoft. Mandag gavet udmerket fangstutbytte, da en hel del dampdrivere torvførte fra 100. til 150 crans for 2 relse som igaar. 15 her hjemmehørende silde- pslag 48. Bodø 19/11 : Nesna: Garnfisket nætters fisk og en enkelt dl'iver endog kjøpere, ingen fremmede. Tilstede 70 fiske- Sjonen sid "ste nætter 1 stamp. 50 maai. 20,,. dampskibe. 100 motorbaatel', 2 clampskibe notb1:uk, 200 garnbaater. 16 kjøpere. Rødøy 220 Cl ans, som avgav en pengevæl dl for isning, 1370 mand. Til Søndre Søndmøre 2 mmdre stæng smaaslld. Meløy: l.større av over ~ drivere maal, pris / 2 kr l' stc:e n. g Textmoen. G~rnfisket Mes?y~lord.en I'.. Fangstfelt som igaar. Størrelse , faa mislig,.glommen delvis godt. Pns 110tslld Paa tirsdag økedes fangsten 19.]en, da kjøpere, mange drivere til Aalesund for salg 5, gar.ns11d notbruk, 80 garn1j~ater, baatene hadde fra 200 til 100 crans fangsten. Tilstede 3 fiskedampskibe, kjøpere.. Tysf~ord :,5 større, 15 mmdre motorbaater 5 seilkuttere 6 kjøpere paa land stæng smaasild, pris notbruk, 50 garn- 500 mand. ',., baater, 8 kjøpere. Ialt inden amtet l /. St,,'ldfi k t tk' t. maai, derav iset 7550 maal solgt sildoljeps ao S1 S e ves J s,en. f b'l l lt til l ')17600 Til Kri~tiansund fra Gripha,v"et 3 d~mpskibe t~n~e~~r maa,sa e, lallc 1~~::n""d~en maal, størrelse 500. Pns 14 kr. 'ril søndre Søndmør fra Svinøhavet 25 motorbaater / 2 maal, størrelse , optat maal fetsild, derav iset , pslag 9. 21/ 11 : Til 19 november meldt pris Til Moldøen igaar 2 dampskibe solgt sildoljefabrikker maal, saltet maal, størrelse , pris 14-1?J fiskepakkede tønder mot i Tilstede 5 dampskibp, 4 kjøpere paa land, 81 1H09, i manrl. Idag 2 dampskibe maal fra Svinøhavet. Til Aalesund fra Svinøhavet 28 dampskibe maal, 30 motorbaater maal, størrelse Pris 12, pslag / 11 : Storsildfisket Vestkysten: Til Aalesund 150 drivere, hovedsagelig motorbaater maal, 3/ 4 herav gaarnats fangst, jnat mest sorte garn. Endel- dampskibe ute, men veiret tvilsomt. Pris 14 kl'. Til søndre Søndmøre 130 drivere, kun svak fornemmelse, sydvest kuling. pslag / 11 : Storsildfisket vestkysten: Totalfangst til 19/ U maal, derav iset , saltet 2425, hjemmebrukt 55. Lørdagsfangsten lidet eller intet, 130 drivere til Aalesund 0-30":"-2 maal, utfor Storholmen god Utenlandske fiskerier. Uken november. Det amerikanske makrelfiske. Der foreligger denne uke intet telegram fra konsulen i Boston. Som tidligere meddelt var fangsten til 2 november 3272 tønder mot i , og for hele flaaten den store gjennemsnitsfangst av 55 crans, og paa onsdag var der ogsaa delvis stor fangst for enkelte baater,-mens andre ingen fangst hadde gjort. - Ialt anslaaes fangsten for disse 3 dage, til mellem fl Cl'ans. N at til torsdag hinclrecles fisket av stormende veil', saa at tilførslen igaar var ganske ubetydelig, og idag telegraferes at baaterne ankommer claarlig fisket. Priserne er fremdeles meget høie, idet fersksilcl varierer mellem 34/ til 39/, døgngammel 32/ til 37/ og sjøsaltet 31/ fl 34/ pr. cran, Veirforholdene har iaar uten tvil været til stor hinder og den væsentligste faktor til at tilførslerne er be-

3 23 novbr UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 313 tydelig mindre end ifjor og det fore- d'herrer 'Vilsons meddeler mig at deres Tyskland, rognmarkedet i Spanien og gaaende aar; ti fiskerne paastaar, at dampskib" slo" medbringer 5330 kas- ldipfiskmarkedet i Bordeaux. silden findes i store mængder paa de ser paa mandag. Rygtevis berettes, vanlige fangstfelter. Skotterne er mest at der ogsaa skal være 2 ekstrabaater berørt av veiret, da fiskerne selv hol- underveis hertil med iset sild. Jeg Fra Norges fiskeriagent i England, der garn og vil ikke utsætte sig for telegraferte igaar til røkerne i Yar- dat. Hull 18 november: samme resiko som den engelske reder, mouth og Lowestoft samt til forskjel- Ferskfiskmarkedet. I flere uker der selv holder redskaper. lige. andre markeder om fisket og at de har tilførslerne av god fisk til dette Av nedenstaaende opgave over total- maatte hen]ægge virksomheten her- marked været utilfrec1sstillende til at fangsten til dato vil sees, at den er steds, og er det ikke usandsynlig at dække det daglige behov og den mest crans eller norske flere gjør dette da forretningen ved fordringsfulde sælger maatte være tilmaaltønder mindre end i 1909 og stil- de engelske fiskevær har været tap- freds med priserne. ler sig for de 3 sidste aar saaledes: bringende paa grund av de uforholds- Fra Lapphavet ankom paa tirsdag mæssig høie priser. Men tiltrods _ for 4 trawlere med over 4000 stamper crans crans crans at der utvilsomt blir god efterspørsel fisk, hvorav 1800 flyndre, Fisken var Yarmouth herovel' for storsild, vil den store til- bløt og daarlig, og flere tonskonfiske- Lowestoft l førsel paa et saa tidlig og uforberedt renes av fi s l' {emspe kt' lnen. E n senere Ialt stadium ikke bringe eksportørerne det trawler fra samme fangstfelt ankom Saltningen tok fart igjen i begyn- utbytte, som de vilde ha hat ved at kun med hyse og anden fundfisk, som deisen av uken, trods de høie fersk- moderere tilførslen. som antydet i en utbragte ~ 583 for 900 stamper a 70 sildpriser, hvilket skyldes den store tidligere rapport. Via Newcastle ven- kilo. Fra Island forekommer gode russiske efterspørsel, og der er antage- tes hertil imorgen 360 kasser, som leveringer av sekunda fisk, som imidlig saltet mellem a tdr. antagelig vil opnaa en rekordpris. lertid ikke passer for ordretraden fra i denne uke. Til dato er opgit at indlandet. Et tillæg til den almindevære saltet tønder, hvorav lige tilførsel var endel norsk kveite er eksportert Priserne staar Telegrammer. paa mandag, som gik til priser fra for matties i 32/, matfulls 34/ og fulls 4/ til 8/ pr. stone for almindelig god 36/ pr. tønde fob. Markedet er støt Sildefisket Bohuslen. vare, men man kunde lettelig ha opog viser ingen tendens til nedgang. pslag 4. 2g/n: Sildefisket Bohuslen til naadd høiere pris med prima kvalitet, 19/u 1485 hl. mot i Fisket be- Bergensbaaten "Geiranger" avgik for- gyndte med ubetydelig fangst 2 november, som i den sidste tid ofte er betalt med leden dag til Sortehavet og Azoffsjøen nævneværdig kun i sid ste uke. Intet er saltet fra 10/ til 12/ pr. stone. Nogen kasser pris kl'. hl. ' med 8500 tønder saltsild, som vistnok smaasild, saakaldt brisling, hentet 12/ er den første sildelast fra Yarmouth kassen og ræker 4/ pr. æske ~L 8 lbs. til Sydrusland. Det engelske sildefiske. netto. Der vilde være større salg av Eksporten av iset og strøsaltet sild pslag 4. 17/u: Sildefisket Yarmouth- sidstnævnte i samme slags pakning, fra Lowestoft til Tyskland utgjør til LowestoIt rikt mandag) tirsdag, onsdag. Pris hvis man hadde hyppigere dampskibsdato kasser mot kas sh. pr. cran. forbindelser til dette marked. Man... pslag u: Fiskeriagent Johnsen tele-... ser IfJor, saltsildeksporten fra dette graferer: Saltet kvantum Yarmouth-IJowes- bør ImIdlertid sortere rækerne og sende sted viser ogsaa stor nedgang toft. Sildefisket anslaaes til tønder, de store hit og bruke de smaa hjem-.. ' eksportert , matties 32, matfulls 34,.. t~nd~l: laar, mot til.sam~e I fulls 36. I':h. t~nden. IgaM intet fiske grundet I me hl r~kepaste, ~t konsistens som tiel IfJor. Som før antydet I mme storm, Idag htet. fiskepuc1dmg,' hvortil smaaræker og k 't " pslag 4. 18/U : Sildefisket Yarmouth- k bb'. f t " l'. l u er2.p.pi e.l synes _utslgterne at være Lowestoft til dato totnjfangst crans ra el el l nn 19 som appetitvæ {- meget gode for norsk saltsild av pas- mot i Totaleksport av iset kere. For holdbarhetens skyld bør sild crans mot i 1909 sen d e større h Id ]. l l se, ree l t sortement og. man e e ltt srue tet smør paa øverste pslag 4. 21/ U : Fiskel'iagent Johnsen teletønden pakket paa engelsk eller skotsk gl'aferer: Yarmouth-Lowestoft: Sildefisket lag, naar varen nedlægges i smaa maate. Det samme gjør sig end mer smaat. Pris sil. pr. cran. krukker, hvorved fisken vil holde sig gjældende for røkesild til Middelhavet, i 3 fl, 4 dage i kjølig veil'. Levanten og oversøiske markeder, da DIet hollandske sildefiske. Efterspørslen er meget god for al nedlæggerne herovel' intet væsentlig pslag 4. 2I/ U : Hollandske sildefiske til slags linefisk, som hyse, flyndre, kveite lager har. Sli.ke chanser som der iaar 16/u tønder saltet mot i 1909 og levende stor torsk. 564_460 i Priser 19-20, / 2, ' bydes en ny vordende norsk industri paa dette felt, har aldrig før eksistert. J eg skal i en senere beretning nærmere utvikle forretningens enkeltheter. De skotske og irske sildefiskerier var i forrige uke uvæsentlig, grundet daarlige veirforholde. Det norske storsildfiske er følge indløpne telegrammer startet og Markedsberetninger m. VG Uken november. pmerksomheten henledes paa Konsulatberetninger nr, 46 for 19 ds., som indeholder beretninger om tranimporten til Spanien, tranmarkedet i Telegrammer" Saltsildmarkedet. pslag 1. 17/ U : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Kønigsberg: Slosildens behandling for kontinentale markeder, tilraades stram pakket, rnndsaltes til røkning, mindre størrelser iuldganes og skotskpakkes. Godt fiske Yarmouth, tilraader forsigtighet, isning, kvantumet til nogenlunderimelige priser begrænset, imøteser prisfald alle sorter.

4 .l 314 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 23 novbr Priserne senere tiel unormalt høie for industrien. Saltsildmarkedet fast, omend begræn Via Bremen 1625 kasser med dampskibet "Erlangen". Paris pesetas pr. 100 francs og november d. a. for avistaveksel paa ses noget. grundet høie priser alle sorter. pslag 1. 22/ ll : Fiskeriagent Westergaard Via Liverpool 325 kasser med damp paa London pesetas pr. ~. telegraferer: Kj ø ben ha vns uketilføl'sel 1000 skibet,,rrerence". tønder fetsild, bagateller solgt., priserne uforandret.. Kønigsbel'g 2226 retsild, priserne uforandret, Yarmonth matfulis 36-37, skibet "Voltaire" og 340 fater med 12/11 : Da saa mig bekjendt intet fiske Via New York 2038 fater med damp- Fra vicekonsulen i Douarnenez, dat. matfulls matties 34/35. Stettin 3810 retsild, priserne uforandret. liamburg garm:ild KKKK skibet skibet "San Paulo". har fundet sted paa den sydlige hyst 34, 30/31, 28/30, 26!~8, skjæresild 21/23 1 / 2 msætningen var ubetydelig. Som siden min ærbødige indberetning av 5 eif. I<'etsildkonsumens avtagende nu overalt følbar. Yarmouth, hollandsk, tysk sild optar detaljpriser kan noteres: ds., antar jeg, at fisket paa den kant al interesse. 42 a 44 mil reis pr. fat for merket C. R. C. nu maa ansees sluttet for iaar. Uagtet 38 a 40 " _ andre merker vedvarende stormfuldt veil' har dog F ersksi Idmarkedet. fra Gaspe. nogen hundrede baater onsdag og idag 35 ' 36 _ fisk fra Halifax bragt god fangst store sardiner, saa pslhg /11: fiskeriagent Westergaard J) l b fi k h '1 l telegraferer: Hamburg-Altona: Neptun a 36 _ kasse norsk fisk. man laa er, at s et er VI {unne kasser fetsild, smaasild / 2 mark kassen. 33 a' 34 k k vare endnu nogen uker. Prisen for 21 " p~bg' 2. s ots " /11: Fiskeriagent Johnsen tele- t el t f a 35 op til 50 fi"cs graferer : Hu1l: 7000 kasser storsild s11, ] 4 Beholdnl'ngen 1'1anclog ombol'd paa us le r. Meget usolgt. i havnen liggende skibe anslaaes til Rognmarkedet uforandret. 1'ilførsel pslag 2. 22/11 : Fiskeriagent Westergaal'd kolli. Kursen holder sig frem- siden 5 ds. kun nogen bagateller fra telegraferer: Hamburg-Altona: Uketilførsel f k h H b bit kasser engelsk sild 23-18, 3409 fet- deles i 181/ 4 cl pr. milreis. ram; e avner. am urg ut yr s e Hild )6. kassen. I sort hel fyldig silder~gn til frcs. 27 pshig 2. 22/ 11 : Fiskeriagent Westergaard I Fra Jronsulen l' Barcelona, dat. 9/ 11,. pr. tønde fob. Hambm g. telegrhferel': Hamburg-Altona: 1660 kasser ~... storsild JffD. kassen. Herved indberettes følgende om fiske- Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. ferskfiskmarkedet. psl<'lg /11: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Neptun 120 kassar fisk, hyse 36 1 /1!-4P/2' kveite 29 1 /2-511/ 11 flyndre /2' pslag 3. 18/ U : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamlmrg-Altona: Nidelven, Erik 258 kasser fisk, hyse 28 1 / / 4, flyn dre 29-48, kveite 28 1 / pslag 3. 22/ 11 : Fiskeriagent -Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: l\1ira 194 kasser fisk, hyse 27 1 / / 2, flyndre 19-32, kveite 30-54, ørret , sei 14 1 / / 4, I{lipfiskmarkedet. pslag 5. 22/ 11 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Impl t 2340 kvintal islandsk, solgt 700 norsk, 640 islandsk, 300 færøisk, beholdning 200, 2000, 1170, priser uforandret. Santander : Solgt 735, beholdning 1535, pris A vista kurser: Paris , London markedet inden dette distrikt siden 14/ 11 : Import og omsætning av klipfisk konsulatets forrige rapport av den 21 fra 6/ 11 _12/ 11, alt pr. kvintal a 50 kg., f. m. androg til: Barcelona: Hertil importertes pr. Bilbao. Salg 1750 norsk, 200 isdampsk. "Solferino" kg. norsk landsk og 380 færøisk. Beholdning fisk, pr. dampsk. "Modesta" og "Adria" pr. 12/ norsk, 300 islandsk og ialt kg. Islandsfisk samt fra 1470 færøisk. Hamburg pr. dampsk. "Bastia" 7785 Prisen for lste sort opgaves notert kg. Islandsfisk. Salgspriserne opgives til ptas. 53 for norsk og islandsk og at være: For Islandsfisk 40 a 45 pe- ptas. 60 til 65 for færøisk. setas, for fransk fisk 36 a 41 pesetas Santander. Import pr. dampskibet og for engelsk fisk 36 a 39 pesetas, "Sevilla" 1960 norsk. Salg 980 norsk. alt pr. kv. a 40 kg. Beholdningerne Beholdning pr. 12/ norsk. anslaaes til omkring kv., hvorav Prisen for 1 ste sort opgaves notert mesteparten er Islandsfisk. til ptas. 50 for norsk. Tarragona (7 november): Med damp- Paa Madrids børs notertes idag: skibet "Ac1ria" indførtes hertil Pesetas pr. 100 frc. a/v I/ Paris. kg. Islandsfisk og med dampsk.,, l Æ a/v Il Lond. ferino" kg. norsk fisk og kg. Islandsfisk. Beholdningerne an- Konsula tberetninger. slaaes til omkring 10 a kg. norsk fisk, der sælges til pesetas 35 a Norges oplysningskontor for nærings- 45 og kg. Islandsfisk, der veiene offentliggjør den 16 november sælges til pesetas 40 a 44. følgende beretning fra generalkonsulatet Cartagena (l november): Dagens i Rio de Janeiro, datert den 21 oktober beholdninger opgives at være rikelige: sidstleden. Følgende salgspriser notertes i sidste I tiden fra den l til den 15 oktober uke av oktober: For Ingles stor pesetas d. a. importertes følgende kvanta klip- 68, Ingles middels pesetas 65 og Ingles fisk til Rio de Janeiro: smaa pesetas 59, alt pr. kv. a 50 l'g. Via Hamburg 800 kasser med damp-i Malaga (5 novbr.) : Hertil indførtes skibet "Etruria~', 1350 kasser med pr. dampskibet "Virginia" kg., dampskibet "Habsburg" og 510 kasser pr. dampskibet "Maagen" I~5 000 kg. med dampskibet "San Nicolas". og pr. dampskibet "Mitidja" kg. Via Glasgow 620 kasser med damp- klipfisk, altsammen Labradorvare. skibet "Thespis". Salgspriserne opgives at være pesetas Via Havre 100 kasser med clamp- 21 a 22 pr. kv. a 50 kg. skibet "Ceylon". Paa Barcelonas børs notertes den 8 Angaaende forrige ukes sardinfiske meddeles følgel1defi'a vicekonsulerrie: Fra Vigo: JTisket var smaat og rognmarkedet uten efterspørsel. Fra Gijon: Fisket var daarlig. Fra Santander : gsaa i forrige uke var sardinfisket hindret av uveir. Altona fiskemarked. H. Koser. (Meddelt av fiskeriagent Westergaard). msætningen i septbr. maaned 1910: - Pd. fersk fisk. JIb. Damptrawlere. l Seiltrawlere El bfiskere Indsendt tysk utenl handl

5 23 novbr UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 315 I makrei, 420 kasser sild, høvring, 5000 østers. Den utenlandske fisk var fra: Norge: jf,;. salgssummen indbefattet I Sildeimporten Fisk P d. } Sild... l ks Danmark: Fisk... MakreI.' Sild... Engl. og Holl. : Fisk.... Sild Pd.} stk ks Pd.} 310 ks Novbr over St. Petersburg i tiden fra 19/1 til 2/15 november (Ad sjøveien.) (Meddelelse fra generalkonsulatet i St. Petersburg). Skibets nation & navn Lasteplads Tønder ~ ~ ~ Fra Storbritannien: 19-1 Britisk dampsk. "Reval" 23-4 "Moscow" 27-8,:Cronstadt" Svensk "Tua" Leith Leith Ijeith Yarmouth l /z Fra Tyskland: Sverige: Fisk pd rrysk dampsk. "Rhein" Stettin "Diana" Hamburg 193 Hamburg-St. Pauli auktions fiskemarked. msætningen i auktionen i september maaned var: Fersk fisk Skaldyr Jb. pd. stk. Damptrawlere Seiltrawlere Indsendt, tysk / uteni :?23 hanoi / 2 ] ~ Den utenlandske fisk kom fra: Pd. Jf6. Norge..., Danmark England Sverige Holland ' Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, Il novbr lvledicinale sorter rolig, men fast, I industrielle sorter omtrent -uforandret, men omsætningen minker. Jeg noterer: Damptran, koldkl. Lofots Raamedicintran " Blank torsketran " Bl'unblank do. " Blank industriel.... Brunblank do Sæltran, lys efter farve og lugt.... Do., brunblank.... Do., brun.... Brun levertran.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. l Do., " 2 Do., " 3 Do., " 4 Bruttosalgspriser. Jlb. 101/102 " 80/85 " 70/75 " 55/60 " 44/45 " 42/43 " 45/47 " 43/44 " 33/34 " 35/36 " 42/43 " 49/41 " 33/34 " 50 " 46 " 43 " "Celia" Hamburg / ~ ~----~ Total import tdr. Hitindtil total import i aaret 1910: Fra Norge tdr. & 99 tons løs vare 'l Storbritannien / 2,: " Tyskland... l / 2 " " Danmark... l 180 " " Sverige... 10" " Holland /2 " ~ Total: /2 tdr. & 99 tons løs vare Generalkonsulen meddeler videre: Vi har vedholdende frost, som idag gik op til 8 grader R. Skibsfarten herpaa ventes derfor avsluttet en av de nærmeste dage og er videre tilførsler av sild ad sjøveien ikke at imøtese. Aarets import av sild direkte hertil fra utlandet tør saaledes antages at være overensstemmende med denne rapports totalziffer. Hamburg, 18 november lvledicinale og industriene sorter rolig. Priserne som ovenfor, unc1tagen sildetran lys og brunblank, der.noteres l j~. høiere. Fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen.... Berge.ll,.. 21 novem.ber Tilførselen av ferskfisk var noget hedre i forrige uke, men langtfra tilstrækkelig for behovet, og holdt priserne sig a v den grund noksaa høie. Fredag hadde auktionen den første sending av fersk storsild og storsei fra Aalesund. Storsilden opnaadde ca. kr. 15 pr. kasse og seien øre pr. stykke; her er nu stor efterspørsel fur bande sild og sci. Silden bør sendes uten is, da den derved betinger høiere pris og falder lettere at omsætte paa herværende marked. Storsei ønskes helst l' u n d, ikke sløiet. For de idag ankomne partier opnaac1de jeg: Øre pr. kilo Fersk storsei, pr. styk " rødfisk (uer)... " " hyse " torsk, hodeløs I Øre pr. kilo Nysaltet torsk, efter kvalitet "brosme, " længe,' Kveite kom der intet av idag; priserne holder sig omtrent som forrige mandag. Hyse vil bli mindre efter spurt ifalc1 tilførselen av sei tiltar. pgave over brisling og smaasild tilført Stavanger i tidsrummet 14/ 11 _19/ 11, Bris- Pris s~aa-i Pri, Hvorfra ling pr. Rlld pr. sl{j. skj. skj. I skj. S. B.-hus amt Stavanger amt Tils Røkt.... ; I Torvført... 'I--=-_I-=-!~I-= Vær di brisling... kr smaasild " " kr. 8:205.00

6 . I 316 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIF'r FRA FISKERIDIREKTØREN 23 novbr Bergens markedspriser for l fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddp.lt av handelsforeningens sekretær). Bergen, 19 novbr Paa tran m ark e det er priserne gjennemgaaende uforandret. Koldkla- Laks... pr. rte Do. sekunda.... l'et clamptran opnaar antagelig frem- Tert.... deles kr. 90; raa medicin omsattes til 0rret, stor.... kr. 86 og bruntran til kr. 31. Do. middels.... Ro gnuten handel. Do. smaa.... Rundfisk har været betalt l Kveite, stor 30 rte opover mee Do. stor midd rtE kr a for samfængt, kr. 15 Do. middels rte for almindelig hollænder, kr for Kveitebarn 8 rte nedover fyldig vestrefisk og kr. 17 for tynd. Hyse, stor.... vestre. Finmarksrundfisk uforandret. I Do. smaa...,.... il l l' f' k tb] L V \: l P l S U ye es d kli' s l 1ge Do. sekunda..... Flyndre, stor.... a par-i tier nordenfra, nogen handel vides dog Do. middels.... ikke at være kommet istand. Do. smaamidc1els... Paa si Ide ma l' k e det har i den se- Do. smaa.... neste tid tilførslerne av fetsilcl væsent- Do. Nordlands.... lig bestaat av mindrefalclende vare, der opnaar kr , 16-17, 14-15, 11-12, 9-10 for de resp. mer Hamburg-Altona fiskeaul<tioner. En gros priser. Tilførsel 411 kasser norsk fisk. Rødtunger.... Pigvar.... Storsei Aal.... Torsk, smaa.... Hummer.... MakreI I, pr. styk Pf /z / / /z 18 1 /z /z /z 27 Pf h 30 1 / h / / / h / / / ker. Islandssild skal.være avgit under 16 øre pr. kg. Tilførsler av ny storsild i saltet vare kan daglig ventes.. Storsild... pr. kasse JI~. J/Ib. Jf&. pgave Vaarsild.... Fetsild.... over fersk sild avsendt fra Trondhjem Smaasild.... station i tiden 10/ 11 til 16 / 11 0stlandssild.... Svensksild.... Til norske stationer " utenlandske do. Tils kg. bro Skotsksild " '1 Engelsksild kg. bl'. Hamburg, 12 november \Vestergaard. Pf / / h / / / / lieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). I Kvantum. Hvacl der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende u. kes rapport. for ;~k/ en hl kvantum til 11 ld/u (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni,...,..._... mill st. (pieces) Dampmeelicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember]) telr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Hen'ing), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast)" maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1 ), telr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapackec1) n. Islandssild inelkommet til norske havne telr., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (Barreis, salteel, seapacked) C. lvlakrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Re1Ting used fresh is not included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mal'ket, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives som kijde.. o o Total

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor UJ{entlige meddelelser for norsk fiske.ribed rift 2. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 18 januar 1911 Nr. 3 stiansand var 18 kr. maalet. gsaa Likeledes fiskes noget i Søndhordland. Norske fiskerier.

Læs mere