fra tisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21 juni og dered regnes dette fiske for avsluttet. Man gaar nu over til soerfisket, der hovedsagelig drives av hje.efiskere. Vaarfisket blev noget bedre end i de foregaaende 3 aar, en sta ar eget tilbake for aarene før Efter den gode begyndelse hadde an det bedste haap o et godt Finarksfiske iaar, en et vedvarende uveir i etpar uker i den bedste fisketid ed otrent helt landligge satte fisket betydelig tilbake, saa det salede parti kulj blev , der efter den sedvanlige beregning 270 == 100 stk. utgjør stk. Deltagelsen i vaarfisket var bra, da der gjenne hele sæsongen var flere baater tilstede end i de to foregaaende aar. V ærdien av aarets vaarfiske i Finarken er efter en foreløbig beregning anslaat til ca ill. kr. Utbyttet av aarets vaartorskefiske i Finarken stiller sig sa.enlignet ed de 15 foregaaende aar saaledes: (Se tabellen næste spalte.) Det til rotskjær hængte kvantu og det russebehandlede kvantu har iaar saenlignet ed endel tidligere aar utgjort: (Se tabellen næste spalte.) Det sa led e torskefiske for hele landet har ogsaa iaar git et ringe utbytte. Utbyttet var noget større end i 1918 og 1917, en er betydelig indre end i de foregaaende aar.. Den salede fangst blev iaar stk. De egentlige skreifiskerier gavet noget større utbytte end i de to foregaa- Aar alt 1 Saltet 1000 stk stk stk. --_---: ' i ! i :: ] Aar , Rotskjær kg Russebehandlet ende aar, en indre end i tidligere aar. Lofoten blev fisket iaar ogsaa nærest islykket, idet der kun blev opfisket 7 illioner stk. ot 6.1 i 1918, 9.2 i 1917, 14.0 i 1916 og 22.1 ill. stk. i Rosdalsfisket blev litt bedre end ifjor, en var forøvrig saat i saenligning ed tidligere. Utbyttet blev 4.8 ill. stk. ot 3.7 i 19'18, 5.2 i 1917, 11.9 i 1916, 13.4 i 1915 og 19.1 ill. stk. i Av det salede torskeparti for hele landet har Finarken bidradd ed stk., vinter- og vaarfisket saenlagt, ens Finarken hadde ' stk., i , i , i , i stk. og i ill. stk., altsaa over halvparten av det salede kvantu, for hele landet. Landets salede stiller sig. iaar sa.enlignet ed de 15 foregaaende aar saaledes: Aar lall r!ængl Salte! 1000 stk stk stk : Fisken var iaar noget fetere paa leveren end ifjor. Lofoten gav 100 liter lever gjennesnitlig 52 liter dapedicintran ot 48 ifjor, 51 i 1917 og 49 i 1916, og gjennesnitsvegten var for 100 stk. sløiet. garnog linefisk henholdsvis 280 og 275

2 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 juli 1919 ot ifjor 286 og 292, i Foruten torsk blev der iaar Vei r e 1. Meteorologiske observatoriu og 304 og i Rognpartiet under vaarfisket beretter: (loddefisket) i er iaar større end ifjor, en Finarken opfisket ' Søndag 22. Frisk nordveslig til er forøvrig indre end nogensinde. h Y s e, derav hængt , vestlig bris fra Fredrikshald til Utbyttet av biprodukterne stiller russebehandlet og iset Jæderen,svak nordlig til vestlig fra sig iaar saenlignet ed endel Kve i t e , Jæderen til Statt, svak vestlig fra tidligere aar saaledes: hvorav saltet , iset Statt til Trondhje, frisk sydvestlig Dai Ste nbi t , derav bris paa Nordlandskysten og let bris Aar edtr. Lever Rogn russebehandlet og iset fra sydost paa Finarkskysten. hl. h1. hl Sei , derav Mandag 23. Let sydlig bris, paa hængt og saltet stk. Sørkysten, let sydostlig bris fra ( Bro s rn e , derav hængt Jæderen til Trondhje, svak nordostlig vind paa Nordlandskysten, og russebehandlet kg, og av u e l' er opfisket svak vestlig i Vestfinarken og , derav saltet og iset sterk til frisk nordlig i Østfinarken lb 000, resten for brukt K y st ak re fis k et. sidste Tirsdag 24. Svak sydvestlig paa uke blev aneldt opfisket Sørkysten, frisk til sterk nordlig stk. kystakre, hvorav til vind fra Jæderen til St att, frisk Kristiansand , Lillesand nordvestlig bris fra Statt til Trondhje, svak østlig vind paa Nord , Arendal 14460, Bergen : , Gristad og Risken lands- og Finarkskysten stk. nsdag 25. Svak nordostlig vind alt er iaar til 28 juni aneldt paa Sørkysten, frisk nordlig bris opfisket stk. akre ot paa Vestkysten, let nordvestlig bris til saen tid ifjor , i 1917 paa Rosdalskysten, svak nordvestlig paa Nordlandskysten og let øst , i , i , i og i 1913 lig bris paa Finarkskysten. Prisen var bra gjenne hele sæsongen og høiere end ifjor. Gjen stk. Torsdag 26. Svak nordostlig vind So det sees er fisket iaar betydelig indre end ifjor, en bedre Vestkysten, frisk vestlig paa Ros paa Sørkysten, frisk nordlig paa nesnitsprisen var okring-kr pr. stk. saa pengeværdien av aarets end i de foregaaende 3 aar. Fra dalskysten, svak sydvestlig paa torskefiskerier paa første haand antagelig kan sæues til heniot 48 Kristiansand og flere andre pladser Nordlandskysten og frisk østlig paa paa sydkysten lyder beretningerne Finarkskysten. illioner kroner. Utbyttet for 1918 paa, at an har haap ol at fisket Fredag 27. Svak sydvestlig paa er endnu ikke helt beregnet, en er skal ta sig op igjen. Sørkysten, frisk nordlig paa Vestkysten, frisk nord vestlig paa Ros antat at ville andra til okrring en B ank fis k e t. sidste uke 30 illioner kroner. For de foregaaende aar har værdiutbyttet Færøerne og de norske fiskebanker landskysten og let sydlig bris paa indko til Aalesund og Søndør fra dalskysten, svak nordlig paa Nord været: 17 fiskedapskiber ed fra Finarkskysten kr lange og brose og 500- Lørdag 28. Let sydvestlig bris kveite, og desuten indko paa Sørkysten, frisk sydlig til sydvestlig bris paa Vestkysten, let øst otorbaater ed fra lange og brose og lig bris paa Rosdalskysten., svak kveite. Ukefangsten blev sydostlig paa Nordlands- og Finarkskysten lange og brose, 3; kveite, torsk, 5880 stk. 1nQ..» rødfisk og 1000 stk. sei. lprisen var Cdtgratr. uforandret. Fisket var hindret av » stor saavel under Færøerne so { ystakrelfi sket under den norske kyst og an pslag 11. 1/7: Kystakrelfisket. Sidste uke aneldt opfisket stk. a hadde stort redskapstap. Enkelte krel, hvorav til Bergen , Risken » fartøier sluher nu bankfisket og Kristiansand stk. Priser: » Bergen 577;;, Kristiansand og Arendal øre pr stk. Totalfangst til 28 s l and s fis k e t. Til Aalesund indko i uken 4 fiskedap juni stk. ot i , i902..» og skibe fra sland ed fra ,.» tons torsk. Enkelte dapskibe Skreifisket. 1900_ i Aalesund gjør sig klar til at drive pslag 35. Vadsø 24/6: Finark vaar 1899_.» sildefiske ved sland. iskekvantu torsk, derav hængt rundfisk , rotskjær , 189R.. d saltet klipfisk , russebehandlet

3 38 2 juli 1!H9 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN , iset 86000, resten forbrukt..everkvantu 1985 hl. Dapedicintran tønder. Hysepartiet , derav hængt , russebehandlet , iset Kveite kg, derav saltet , iset , resten forbrukt. Stenbit , derav russebehandlet , iset Sei , derav hængt , saltet Brose , derav hængt , russebehandlet U er , derav saltet , iset 13000, resten forbrukt. Fylkesanden. pslag 8. 26/6: Landets skreifiske til 21 juni 30.2 illioner stykker, hvorav 6.2 hængt, 21.8 saltet, hl. dapedicintran, 52:39 hl. lever og hl. rogn ot , , Telegraferingen ophører. Utlnlandsk Uken 22-:-28 juni. fiskrir. Det sve n s k erna kre 1- fis k e ed drivgarn fortsattes ogsaa i sidste uke, en ed saa fangster. Uke fangsten blev 3500 snes, bedst fiskedes nat til sidste lørdag, da an hadde ea snes; høie ste fangst paa baaten var 270 snes. Den sidste pris paa garnakre var kr pr. snes. Der er endnu nogen garnbaater so vil fortsætte fisket, hvis veiret blir bra. Kystakrelfisket ndbragt Hvortil indbragt Til. uken stk. alt stk. Bergen... 1,,; ;d ::: ::;: 17 arkdsbrtnjngr.. {iipfiskarl<edet. tdgratr+ pslag 5. 26/6: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: port 6887 norsk, salg 5887 norsk, 4100 islandsk 700 nyfundlandsk. Beholdning 2000 norsk, islandsk, 1500 nyfundlandsk. Priser norsk, islandsk, nyfundlandsk. Skudenes... ' Stavanger... 28/ Santander intet. 21 Egersund Paris London Farsund... 16/ Hitterø Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen Kristiansand.. Lillesand.... Arendal.... Gristad.... Risør.... Kragerø, Skaatøy.... Langesund.... F redriksværn.. Nevlunghavn nsø.... Kr.aniafjorden 28/ / / 6 21/ analyserer, undersøker og gir vei ledning ved tilvirkning av fiskeri produkter Fra generalkonsulatet i B i l b a 0, dat. l' juni 1919: port og osæt ning av klipfisk i uken frå 2-8 juni , alt pr kvintal it 50' kil', an- 2_1_6_0 drog til: Tils B i l ba 0': port pr. dis»bel 1 Av fangsten er ' stk. Det sko t s k e s i de fis k e. fisket ed garn, stk. ed l telegra av 24 juni eddeler not, resten ed dorg, snøre eller fiskeriagent Johnsen, at det skotske andre redskaper. Mot islandsk. Salg 500 norsk, islandsk, 500 nyfundlandsk Beholdning pr. 10 juni 1500' nqrsk, '84 islandsk, 250'0 nyfundlandsk Prisen for lste sort opgaves no tert til ptas ' for norsk, ptas ' for islandsk, ptas. 90'-120' sildefiske har en totalfangst av Av de forskjellige beretninger erans, hvorav saltet hitsættes : tønder. Fisket var indre godt paa H a u g e su fl, d: Makrelfiske, østkysten av Skotland og silden var foregaar ved Aalfjord. Størrelse 2 av daarlig kvalitet, pris sh. pr., god kvalitet. Pris kr S i l de fis k e t ved S h e t l and var eget godt i uken der endte 22 juni, pris sh. Fiskeriagenten antar, at der sandsynligvis er saltet ' tønder. tdtgratr. Det skotsl<e sildefiske. pslag 4. 25/6: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegrafere 24 ds. : Skotske sildefiske: Totalfangst crans, saltet tønder. pslag 4. 25/6: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer: Sildefisket sidste uke Shetland eget godt, priser Sandsynligvis saltet tønder. Østkysten Skotland kun oderat fiske, priser 14-39, daarlig kvalitet. pr. Kri sti ans a T d: Fisket har denne uke været jevnt godt. Garndriverne aa helt under Danskekysten. Adskillig er fanget ed snurpenot, og endel notstæng er sat inde i fjordene. Ris ø r: Fiskerne ener, at fisken gaar for dypt. Fisket er fredeles saat. K r age r ø, Ska a t ø y: Fisket er fredeles daarlig, dog har an desidste dage faat endel paa krok utenfor Jofruland. Pris kr pr. for nyfundlandsk. San tan der: port pr. dis»bel«267 islandsk. Salg 100 islandsk. Beholdning pr. 7 juni 167 islandsk. Prisen for iste sort opgaves notert til ptas. 150' for islandsk. Paa Madrids børs notertes. 9 juni: Ptas ' pr. 100 fres. a/v l/paris. Ptas pr. 1 :t a/v l/london. Angaaende sardinfisket i fqr øpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Regulært, der ilandbrag V i g 0': tes 2569 kurver. San t a T der: ntet. Fra generalkonsulatet i B i l b a 0, dat. 16 juni 1919: port og osætning av klipfisk i uken fra 9-15 juni 1919, alt pr. kvint al il 50 kilo, androg til: B i l b a o: Salg 500 norsk, 2584 islandsk, 300 nyfundlandsk. Beholdning pr. 16 juni 1000

4 222 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 juli 1919 norsk, 20' 50'0 islandsk, 2200 nyfundlandsk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas for norsk, ptas for islandsk, ptas. 90'-110 fnr nyfundlandsk. San tan der. Salg 167 islandsk. Beholdning pr. 14 juni: ntet. Paa Madrids børs nntertes 16 juni: Ptas pr. 100 fres. a/v l/paris. Plas pr. 1 ;t a/v l/lnndnn. Havana i tidsrurnet 18 ars-28 ars eddeles følgende: ndførselen androg til 510' kasser og 80 tabaler. Beholdningen pr. 28 ars var anslaat til kasser fisk ialt, hvorav 1000 Alaska, 800 japansk og kanadisk, sat 700 tabaler. Priserne var ifølge»revista ficial«for kanadisk og Alaska $ $ For japansk fisk er priser ikke nntert. Kurser for kubansk ynt eller u. s. Cy: Lnndon 60 div $ / 8-$ 4.62 pr. ;to Paris 3 div $ 0.841/2-$ 0.851/2 pr. 5 fres. U. S. A. 3 div 5/16% it 3/16 % dis. Fra legationen i H a van a, dat. Havana i tidsruet 28 ars-8 april eddeles følgende: ngen indførsel i ovennænvte. tidsru. Beholdningen pr. 11 april var anslaat til kasser fisk ialt, hvorav 300 Alaska og ' kanadisk, sat 60'0' tabaler. Priserne var ifølge»revista ficial for kanadisk og Alaska $ 19.0'0' -$ 23.00; der noteres for kanadisk og Alaska $ 21.0'0-$ 25.0'0. Norsk fisk noteres ikke efterso ingen indførsel Kurser for kubansk ynt eller U. S. Cy: London 60 div $ 4.65-$ 4.67 pr. :to Paris 3 div $ 0.86-$ 0.87 pr. 5 fres. U. S. A. 3 dv 3/8 % å 1/8 % dis. Fra legationen i H a van a, dat. Havana i tidsruel 4 april-17 april eddeles følgende: ndførselen androg til 1568 kas- Angaaende sardinfisket i fnr- ser og 150 tabaler. løpne uke indberetter vieeknnsula- Behnldningen pr. 18 april var anterne følgende: slaat til kasser fisk ialt, V i g 0': Daarlig, der ilandbragtes. hvorav 293 kasser norsk fisk, kurver. Alaska og kanadisk, sat San tan der: Ubetydelig. 500 tab aler. Priserne var ifølge»revista fieial for kanadisk og Alaska $ Fra legationen i H a van a 9 dat. -$ 23.00,; der noteres for kanadisk og Alaska $ $ Nnrsk Kurser fnr kubansk ynt eller U. S. Cy: London 60' div $ 4.65-$ 4.67 pr.. J. Paris 3 div $ 0.83-$ 0.84 pr. 5 fres. U. S. A. 3 div 3/8 % it 1/8 % dis. Fra legationen i H a van a, dat. Havana i tidsruet 17 april-28 april eddeles følgende: ndførselen androg til 2137 kasser og 50' tabaler. Beholdningen pr. 25 april var anslaat til ' kasser fisk ialt} l1vorav 450' kasser nnrsk fisk, 400 Alaska og 12 0'0'0 kanadisk, sat 400' tabaler. Priserne var ifølge» Revista fieial for kanadisk og Alaska $ 19.0'0 -$ 23.0'0'; der noteres for kanadisk og Alaska $ 21.0'0'-$ 25.0'0'. Norsk Kurser for kubansk ynt eller U. S. Cy: London 60 div $ 4.63-$ 4.64 pr. ;to Paris 3 div $ 0'.83-$ 0.84 pr. 5 fres. U. S. A. 3 div 3/8% il 1/8 % dis. Fra legationen i H a v a :ri a, dat. Havana i tidsruet 28 april-8 ai eddeles følgende: ndførselen androg til 1279 kasser og 30'0' tabaler. Beholdningen pr. 9 ai var anslaat til 8239 kasser fisk ialt, hvorav 350' kasser norsk fisk, 889 Alaska og 7000 kanadisk, sat 350 tabaler. Priserne var ifølge»revista fieial for kanadisk og Alaska $ $ 24.00; der noteres for kanadisk og Alaska $ $ Norsk Kurser for kubansk ynt eller u. S. Cy: London 60 div $ 4.63-$ 4.64 pr. ;to Paris 3 div $ $ 0.82]4 pr. 5 fres. U. S. A. 3 div 1/8 % dis. it par %. Fra legationen i H a van a, dat. Havana i tidsruet 8 ai-16 ai eddeles følgende: ndførselen androg til 2955 kasser og 408 tab aler. Beholdningen pr. 16 ai var anslaat til 6800 kasser fisk ialt, hvnrav 300 kasser nnrsk fisk, 500 Alaska og 6000 kanadisk, sat 400 tabaler. Priserne var ifølge»revista ficial fnr kanadisk ng Alaska ) $ 24.00; der noteres fnr kanadisk og Alaska $ $ Norsk Kurser for kubansk ynt. eller U. S. Cy= Londnn 60 div $ 4.62-$ 4.63 pr.t. Paris 3 div $ 0.781/2-$ 0.79:1j2 pr. 5 fres. U. S. A. 3 div par a 1/16 p. %. Fra legatinnen i H a van a, dat. Havana i tidsruet 16 ai-28 ai eddeles følgende: ndførselen androg til 7016 kasser og 592 tab aler. Behnldningen pr. 30 ai var anslaat til 6850 kasser fisk ialt, hvorav 250 kasser norsk fisk, 400 Alaska og 6000 kanadisk, sat 400 tab aler. Priserne var ifølge» Revista ficial«for kanadisk ng Alaska $ $ 24.0'0; der noteres fnr kanadisk og Alaska $ $ Nnrsk Kurser for kubansk ynt eller U.S. Cy: London 60' div $ 4.60-$ 4.61 pr. ;to Paris 3 div $ 0'.77-$ 0.78 pr. 5 fres. U. S. A. 3 div 3/16 dis. it par. %.

5 1 2 juli 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN _ Fra generalkonsulatet i L iss a b ' n, dat. 19 juni 1919: Lissabon er beholdningerne : 96 tons norsk fisk, so opnaar esc. 50$00-56$ ton nyfundlandsk fisk av siplere kvaliteter, so sælges til esc. 34$00'-42$ ton islandsk fisk, so opnaar esc. 58$00'-62$00. porto lagres der av nyfund- landsfisk 2880 ton og av norsk fisk 126 ton, so betinger følgende priser: Esc. 53$00-59$00 for den første og: esc. 47$00'-50'$00 for den sidste. Skreifisket Nedenfor følger en opgave over hvorledes skreifisket faldt i de forskjellige uker i 1919, og over det salede kvantu fisk ved hver ukes slutning: Uken so endte Derav Lever Daptilovers Total- Ukefangst edicintil andre fangst Rogn Hængt Saltet 1000 stk. tran transorter hl stk stk stk. hl. hl. l februar 1) l l 342 l ars l april Statens garanti av indstepriser for fisk l l ) Handelsdeparteentet telegraferer 28 juni 1919: 3 ai )... l l Den av Stortinget givne beyndigelse til at garantere indste priser for forskjellige fiskevarer gjælder kun fangst til og ed 30 7 juni juni De interesserte aa være forberedt paa at garantien i k k e blir forlænget til at ofatte fisk fanget efter 30 juni iaar. Til Mot i de i Provianteringsdeparteentets i rundskrivelse av 15 ars 1919 ed i senere tillæg opstillede betingelser i og priser kjøper Staten saltfisk, i klipfisk og tørfisk av torsk, sel, i i lange, brose og hyse fanget før i juli 1919 saafret vedkoende i færdige produkter aneldes til i salg til Staten gjenne fiskecentralens overvraker i leveringsdistrik 2) Finarkens vaar- eller loddefiske fra 14 april. 1) Heri edtat Finarkens vinterfiske til 31 deseber. 3) Heri edtat Finarkens vinterfiske til 28 februar. tet inden nedennævnte aneldelsesfrister og vrakes og leveres til Staten inden nedennævnte leveringsfrister: Saltfisk aneldelsesfrist Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 16/e_21/ juli, leveringsfrist 15 august Klipfisk aneldelsesfrist 15 august, Brisling pr. sild pr. ding pr. skj. pr. Pris Saa- Pris Blan- Pris Mossa Pris leveringsfrist 31 oktober Tørfisk aneldelsesfrist 31 juli, leve skj. skj. skj. skj. skje skj. skj. Hvorfra ringsfrist 31 oktober Efter utløpet av ovennævnte leveringsfrister vil utførselstilladelse kunne Rogaland fylke , 1-1 paaregnes ogsaa for private beholdninger av de respektive varesorter, Hordaland fylke... _.._._. -= saafret da ikke Statens garanti Røkt s20-=-5660-= =-1250-=- -- skulde bli fornyet inden den tid. V ær di brisling kr saasild.: blanding ossa kr

6 224 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 juli 1919 Sidste rapport. Rapport nr. 21 o skrifiskt stk. i Derav sløiet torsk Priser for Lever til- l Tilstede vegt i - Dap- overs til Torsk i Rogn leverhol- edicin- andre lever til 21 juni stk. - hængt saltet i hl. 100 stk. kjøpe- baater dighet stk: tran i hl. transorter pr. hl. sløiet far stk stk. -- lever i hl. torsk rogn tøier fiskere i l hl pr. hl. Finark Vinterfiske 1 til 14/ ) ' - _ Satlige skreifiskerier l s.øndenfor Finark =- Tilsaen Finark vaar- eller 1 l l loddefiske fra 14;', ) alt Mot i 1918 til 25/ i / i / i / i / i / i / i l - i / i / i / i / i / i i / Finark vaar- eller loddefiske til 25/ i til 23/ i / i / i 1914 \ 23/ i / i / i / i / i i / i i i i / Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. --- l) ogjort til stykker efter 270 :.= 100 stykker. 2) ogjort til stk. Brisling etc. tilf.ørt Bergen Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 16/6_21/ i tiden 23/s_ Bris- Pris Saa- Pris Hvorfra!ing pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. l Bris- Pris Saa- Pris Blan- Hvorfra!ing pr. sild pr. ding skj. skj. skj. skj. skj. Rogaland fylke Hordaland fylke... _.._.._ , Tils Røkt Kryddersaltet Tils Pris pr. skj Sogn og Fjordane fylke Hordaland fylke Tils V ær di brisling... kr saasild kr

7 norg$ utførst) au fi$kl'roduktr fra l januar til 21 juni 1919 og ukn, $ondt 21 juni. Fetsild Nd' Klipfisk, Brun - 1 slands- (iipfisk, Rot- Anden D.. Haa- Vaarsild og skaaretl Storsild or. sjo- Brisling islandsk Rundfisk Sei Hyse, Rogn R.. Blan Toldsteder sild sild sild norsk skjær rund tarfisk tran tran Brun l kjærr. blank tdr. tdr. td tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdtdr. r. tdr. 1. Kristiania Sandefjord Kristiansand.. l Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhje _ Bodø Svolvær Narvik Trosø Haerfest Vardø r Vadsø A.ndre l alt _l uken =-l209l Hærdet Hval- Fisk, Sæl- Bottle- Sild, Makrei, Makre. laks, levende Anden Toldsteder hvalolje Sildetran Sild, fersk Huer tran tran saltet nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. tdr. tdr. ks. stk. i farta i tdr. tdr. tdr. kg; Kristiania Fisk, Fiske- Sildeel saltet guano i tdr. Sælsklnd Heretik Sandefjord Kristiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhje Bodø Svolvær Narvik Trosø Ha erfest Vardø Vadsø Andre alt uken t--:) ;... r.d c. : 5 trl : tr1 1: {fl '1 ; Z ):: en '!1 en 53 ::rl -:3 '!1 '1 en s $ A tv tv C.1t

8 226 UKENTLGE MEPDELELSER FR NRSK FS(ERBEDRFT FRA FSKEUDlREKTØREN 2 juli 1919 Utførsel av de vigtioste fiskeprodukter fra Norge , i Fersk sild.1000 kg,} ! i 3147! anden flsk ' l 333 Tørfisk Klipfisk ) Saltsild hl ), Krydsaltet sild l - - brisling Saltet akrel -} t Anden saltfisk i idr. og kasser 10 hl ) ' ) ) Anden saltfisk løs i fartøi Huer stk \ Rogn hl ) Meqicintran.. -} i 1285 Anden tran av [ torskefisk.. 10 hl i 902 Sildolje [ 2086 Tr<,ingraks ? Sildel (inkl. hvalkj.-, og leverel) _31! 33 Fiskee Fiskeguano...} ! HvaJguano ) Hertil koer islandsk fisk aarlig , 1897 tons. For senere aar er islandsk klipfisk edregnet. 2) Herav i kasser tons, 1 ton regnet = 11.6 hl. (forat faa sae enhet gjenne hele rækken). 3) Fra 1917 opgit i tons, her regnet = 11.6 hl. 4) '-,, Gene.ralrapport o de større norske fiskerier(norw.fisheries ) Hvad der fiskes i uken, en aneldesforsent til at kop1e ei;l, optages i følgeqde ukes' rapport. Quantities report ed too late to be induded in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (CodFishery), januar-juni, ill. st. (pieces) Dapedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Merring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-ars... aal 19.0 liter 2. Fetsildfisket juu-deseber 1 ). tdr., saltet, fiskepakket (Fat Hetring)(Barrels salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, deseber, februar: ' a. for vestlandet (the West Coast)... aal il 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... aal il 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junideseberl)... tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Se-a) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkoet til norske havne dr., saltet, fiskepakket (Herring fro celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket veddorgere i Nordsjøen, saltet for All1rika2). tønder i fiskpakning (Sea.packed ackerellandd in Norway frotp. the North-Sea, salted for export to Aerica) Kvantu Totalfor uken til kvantu til / ' o \ b 1) Al sild forbrukt fersk er ikke' edregn:et. (All Herring used fresh is not inchlded).. 2) Al akrei, so er forbrukt fersk, eksportert i is,eller saltet rund for det skandinaviske arked, er ikke edregnet. (All ackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Sqdinvian arket, is not included) =--.--=--= Ved eftertryk av disse eddelelser a a Fiskets Gang angives so kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere